lampiran a: borang soal selidik

of 21 /21
LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

Upload: phamthuan

Post on 28-Jan-2017

382 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN A:

BORANG SOAL SELIDIK

Page 2: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA 2011/2012

BORANG SOAL SELIDIK

Semua data yang diperolehi adalah sulit dan akan digunakan untuk tujuan penyediaan

disertasi oleh pengkaji sahaja.

Jutaan terima kasih di atas segala kerja sama dan sumbangan anda.

UJIAN INI ADALAH SATU KAJIAN UNTUK MENYEMPURNAKAN DISERTASI

BERKAITAN KEBERKESANAN TEKNIK AL-BAGHDADI DALAM

PEMBELAJARAN AL-QURAN DI MALAYSIA.

ARAHAN

Sila jawab semua soalan dengan ikhlas dan jujur.

Sila tandakan( / ) pada satu jawapan sahaja yang dipilih di dalam kotak yang disediakan .

1. Siapa yang mendorong anda membaca al-Quran?

a) Ibu bapa

b) Sendiri

c) Rakan

d) Lain-lain (sila nyatakan..)

2. Kenapa ingin belajar al-Quran?

a) Keperluan pembelajaran

b) Minat

c) Kepentingan

d) Tidak tahu

Page 3: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

3. Di manakah anda mula belajar al-Quran?

a) Sekolah rendah

b) Sekolah menengah

c) Kolej

d) Tidak pasti

4. Sebab membaca al-Quran

a) Meningkatkan kemahiran

b) Minat

c) Keperluan pembelajaran

d) Tidak pernah

5. Kekerapan membaca al-Quran

a) Selalu

b) Sederhana

c) Kadang-kadang

d) Tidak pernah

6. Kekerapan menonton rancangan yang berkaitan tentang al-Quran

a) Selalu

b) Sederhana

c) Kadang-kadang

d) Tidak pernah

Page 4: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

7. Kekerapan melayari laman web al-Quran

a) Selalu

b) Sederhana

c) Kadang-kadang

d) Tidak pernah

8. Kekerapan membaca al-Quran

a) Selalu

b) Sederhana

c) Kadang-kadang

d) Tidak pernah

9. Kekerapan menghafaz perkataan al-Quran

a) Selalu

b) Sederhana

c) Kadang-kadang

d) Tidak pernah

10. Apakah kaedah/ bahan yang digunakan semasa belajar membaca al-Quran

a) Iqra’

b) Muqaddam

c) Teknik al-Baghdadi

d) Lain-lain (sila nyatakan..)

Page 5: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN B:

SOALAN-SOALAN UJIAN

Page 6: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

HURUF-HURUF TUNGGAL

س

س

س

س

س

هس

س

س

س

س

………./10

Page 7: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

HURUF-HURUF MAD

و و

ط و

و و

ط و

بو س

س

و و

بو س

و و

ط و

………./10

Page 8: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

TANWIN

ي

ءا

ت

ي

ب

ت

كب

ب

ي

………./10

Page 9: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

SUKUN

س و

س و

سةو

س و

س و

س و

س و

س و

س و

………./10

Page 10: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

SABDU

س د

س د

س د

س د

س د

س د

س د

س د

س د

س د

………./10

Page 11: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

KALIMAH

ب ط ت س

س س س

سباس س

ا ت ط س

ا س س س

باط ت س

كو و ت و

س ط و ت

اس س س

كط و ب س

………./10

Page 12: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

POTONGAN AYAT

ب س س و كس

ب س سكس و س س

س س ط س س و و و

ب س ساس ا س

س و س س س س و ط و

ب س س و س س س

س س و و و س ب و

ط و س ط س س ط و و

س ط و و ط س

ب ئو و س س وثو ط

………./10

Page 13: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN C:

SOALAN TEMUBUAL

Page 14: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

SOALAN TEMUBUAL

1. Ceritakan pengalaman mengajar al-Quran.

2. Apakah pendekatan yang digunakan di dalam mengajar al-Quran?

3. Apakah alat bantu mengajar (ABM) yang digunakan untuk mengajar al-Quran?

4. Berikan cadangan teknik pengajaran al-Quran dengan lebih berkesan.

5. Apakah Kekurangan yang perlu diatasi di dalam pengajaran?

Page 15: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN D:

PECAHAN SILIBUS

Page 16: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

Pecahan Silibus

Perkara Keterangan

Pelajaran 1

(Muka surat 1)

Pengenalan kepada 3 huruf Hijaiyyah kelompok 1

( sa ,ja , da) berpandukan gambar.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 3

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 3 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Aktiviti permainan kreatif.

Pelajaran 2

(Muka surat 2)

Pengenalan kepada 3 huruf Hijaiyyah kelompok 2

( ma, ha, ra) berpandukan gambar.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 3

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 3 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Aktiviti permainan kreatif.

Pelajaran 3

(Muka surat 3)

Pengenalan kepada 3 huruf Hijaiyyah kelompok 3

( wa, ka, la) berpandukan gambar.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 3

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Page 17: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

Latih tubi gabungan 3 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Pelajaran 4

(Muka surat 4)

Pengenalan kepada 3 huruf hijaiyyah kelompok 4

(na,ba,ta) berpandukan gambar.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 3

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 3 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Pelajaran 5

(Muka surat 5)

Pengenalan kepada 2 huruf hijaiyyah kelompok 5 (a,ya)

berpandukan gambar.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 2

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 3 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Latihan 1

(Muka surat 6)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, bacaan mad dan

tanwin.

Latih tubi teknik ketukan bagi mendisiplinkan bacaan.

Latih tubi bacaan gabungan 3, 4, dan 5 huruf.

Latihan 2

(Muka surat 7)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, hadapan dan

tanwin.

Latih tubi teknik ketukan bagi mendisiplinkan bacaan.

Latih tubi bacaan gabungan 3, 4, dan 5 huruf.

Page 18: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

Latihan 3

(Muka surat 8)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, hadapan dan

tanwin.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Bacaan potongan

ayat 1

(Muka surat 9)

Latih tubi bacaan potongan ayat-ayat ringkas.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Pelajaran 6

(Muka surat 10)

Pengenalan kepada 4 baki huruf hijaiyyah (tha,za,zha,sha)

berpandukan kepada 4 huruf yang telah dipelajari.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 4

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 4 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Pelajaran 7

(Muka surat 11)

Pengenalan kepada 4 baki huruf hijaiyyah (nga,fa,ha)

berpandukan kepada 4 huruf yang telah dipelajari.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 4

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 4 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Pelajaran 8

Pengenalan kepada 4 baki huruf hijaiyyah

(so,dho,tho,zho) berpandukan kepada 4 huruf yang telah

dipelajari.

Page 19: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

(Muka surat 12) Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 4

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 4 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Pelajaran 9

(Muka surat 13)

Pengenalan kepada 3 baki huruf hijaiyyah (ko,kho,gha)

berpandukan kepada 3 huruf yang telah dipelajari.

Pengenalan kepada pecahan bunyi yang keluar dari 4

huruf tersebut daripada bacaan tanda baris atas, bawah dan

hadapan, bacaan mad dan bacaan tanwin.

Latih tubi gabungan 4 huruf di dalam struktur perkataan

ringkas.

Latihan 4

(Muka surat 14)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, hadapan dan

tanwin.

Latih tubi teknik ketukan bagi mendisiplinkan bacaan.

Latih tubi bacaan gabungan 4 dan 5 huruf.

Latihan 5

(Muka surat 15)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, hadapan dan

tanwin.

Latih tubi teknik ketukan bagi mendisiplinkan bacaan.

Latih tubi bacaan gabungan 4 dan 5 huruf.

Bacaan potongan

ayat 2

Latih tubi bacaan potongan ayat-ayat ringkas.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

Page 20: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

(Muka surat 16) kemantapan bacaan.

Pelajaran 10

(Muka surat 17)

Pengenalan kepada bacaan sukun dan sabdu ke atas 14

huruf hijaiyyah kelompok pertama yang telah dipelajari.

Pelajaran 11

(Muka surat 18)

Pengenalan kepada bacaan sukun dan sabdu ke atas 14

huruf hijaiyyah kelompok kedua yang telah dipelajari.

Latihan 6

(Muka surat 19)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, hadapan, mad,

tanwin, sukun dan sabdu.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Latihan 7

(Muka surat 20)

Latih tubi bacaan tanda baris atas, bawah, hadapan, mad,

tanwin, sukun dan sabdu.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Bacaan potongan

ayat 3

(Muka surat 21)

Latih tubi bacaan potongan ayat-ayat ringkas.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Bacaan ayat-ayat

pendek.

(Muka surat 22)

Latih tubi bacaan potongan ayat-ayat pendek.

Latih tubi bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Bacaan Isti’zah,

Basmalah dan Surah

Al-Fatihah.

(Muka surat 23)

Latihan bacaan Isti’zah, Basmalah dan surah Al-Fatihah.

Latihan bacaan tanpa ketukan bagi memastikan tahap

kemantapan bacaan.

Page 21: LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN E:

CONTOH BUKU TAMHID

AL-BAGHDADI