soal selidik che bakar

of 122/122
PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESISJUDUL : FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA SESI PENGAJIAN : SEMESTER 2 2006/2007 Saya NURAIN BINTI SARIPAN (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam SULIT AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh ________________________________ ________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: TS 11 Jalan Hashim, DR. MOHAMED SHARIF B. MUSTAFFA 84000 Muar, NAMA PENYELIA Johor Tarikh : 14 MEI 2007 Tarikh : MEI 2007 CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

Post on 05-Dec-2014

345 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soal selidik

TRANSCRIPT

PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESISJUDUL : FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA SESI PENGAJIAN : SEMESTER 2 2006/2007 Saya NURAIN BINTI SARIPAN (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

SULIT TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: TS 11 Jalan Hashim, 84000 Muar, Johor Tarikh : 14 MEI 2007 CATATAN : * ** ________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) DR. MOHAMED SHARIF B. MUSTAFFA NAMA PENYELIA Tarikh : MEI 2007 Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2007

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling).

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

DR. MOHAMED SHARIF BIN MUSTAFFA 14 MEI 2007

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : :

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN 14 MEI 2007

DEDIKASI

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG Bingkisan Ilmu ini dititipkan untuk Suami tersayang Yahya bin Atan. Jasa dan pengorbanan Abang tidak mungkin terbalas walau dengan segunung intan. Doa dan restu Abang, itu yang Ain harapkan Dan hari ini, kejayaan Ain, untuk Abang, untuk kita dan anak-anak, Aiman, Aidil, Adil, Farahin, Nabila dan Hidayah.. Terima kasih sayang..dan terima kasih dari Umi. Buat Bonda juga Ayahanda tercinta. Hjh. Maleha binti Othman dan Hj. Saripan bin Kasiran, Kasih sayang yang kalian curahkan seawal ku mengenal erti kehidupan, tak mampu kubalas, namun untuk melupakan jauh sekali. Pengorbanan kalian terlalu berharga dan tidak ternilai. Terima kasih, mak.ayah.. Buat rakan-rakan dan teman yang dikasihi. Kak Salmi, Hj. Atan, Fareed, Tanti.. yang telah banyak membantu, memberi nasihat dan dorongan kepadaku. tidak akan kulupa buat selama-lamanya. Kalian semua mengajarku erti sebuah PERSAHABATAN, dan KASIH SAYANG Sesungguhnya kalian menjadi pembimbing selaku teman yang setia dalam perjuangankuSemoga kejayaan akan menjadi milik kita KENANGAN SEMALAM SENTIASA MEKAR DI INGATAN DAN TERINDAH UNTUK SELAMANYA JUTAAN TERIMA KASIH KUUCAPKAN BUAT SEMUA..

PENGHARGAAN

Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Syukur KeHadrat ALLAH SWT atas limpah kurnia dan rahmatnya, dapat saya menyempurnakan Projek Sarjana ini dalam masa yang ditetapkan. Penghargaan ikhlas dan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr. Mohamed Sharif bin Mustaffa, selaku penyelia kursus ini yang telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar, komentar serta dorongan kepada saya di dalam menyiapkan penulisan ilmiah ini. Ribuan terima kasih kepada Pengetua-pengetua Sekolah yang terlibat iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Dol Said, Sekolah Menengah Kebangsaan Datok Haji Talib Karim, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan, Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba yang telah memberi kebenaran pelajar-pelajar mereka sebagai responden dalam kajian ini. Terima kasih di atas kerjasama yang pihak tuan berikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kaunselor sekolah yang berkenaan, Pn. Salmi, Pn. Maizan, Cik Maizatul, Cik Rosnah dan Cik Hjh. Aziah yang telah memberi kerjasama yang baik juga sudi meluangkan masa untuk memastikan kajian ini berjaya. Terima kasih dengan kerjasama anda dan semoga anda berjaya di dalam bidang yang diceburi. Sekian terima kasih. -Nurain binti Hj. Saripan-

i

SINOPSIS

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar lelaki di negeri Melaka. Kajian ini merupakan kajian lapangan yang dijalankan di lima buah sekolah menengah di daerah Alor Gajah, Melaka. Subjek kajian adalah seramai 120 orang yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5. Soal selidik yang digunakan mengandungi enam bahagian iaitu maklumat diri subjek, jenis-jenis tingkah laku vandalisme, faktor keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Data analisis menggunakan Kaedah Statistical Package for the Social Science Extra (SPSS X). Keputusan yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan tingkat pendapatan ibu bapa. Bagaimanapun, kajian menunjukkan perbezaan dalam tahap pendidikan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan bagi faktor rakan sebaya, faktor keluarga, sekolah dan konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah.

ii

SYNOPSIS

This research was done to look into the factors influencing vandalisme among the male students in Malacca. This research is an open research done in the Alor Gajah district in Malacca. The research subjects consist of 120 students from among Form 4 and Form 5 students. Questionnaires used included subjects personal details, types of vandalisme, family, school peers factor and also self-concept. Data analysis used statistical package Method for the Social Science-Extra (SPSS-X). Result gained showed no effect of parents income scale with vandalisme. Instead research showed differences in parents education level has on effect on vandalisme occurring among students. The result of the research also showed that there was no relation to peer, family, school and self-concept factors for vandalisme occurring among school students.

iii

KANDUNGAN

Halaman

SINOPSIS SYNOPSIS KANDUNGAN SENARAI RUJUKAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI CARTA SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL

i ii iii vii viii ix x xi

BAB 1 : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

PENGENALAN Pendahuluan Permasalahan Kajian Tujuan Kajian Limitasi Kajian Kesignifikanan Kajian 1 8 15 17 19

BAB 2 : 2.1

SOROTAN KAJIAN Pendahuluan 22

iv 2.2 2.3 2.4 Kajian Tempatan Kajian Luar Negara Definisi Konsep 2.4.1 2.4.2 Vandalisme Sosioekonomi Keluarga 22 25 31 31 33 34 35 36 38 39 40 42

2.4.3 Keluarga 2.4.4 Sekolah 2.4.5 Rakan Sebaya

2.4.6 Konsep Kendiri 2.5 2.5 2.6 Model Kajian Hipotesis Rumusan

BAB 3 : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

METOD KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Tempat Kajian Subjek Kajian Alat Kajian Tatacara Kajian Kaedah Pemarkatan Analisis Data Kebolehpercayaan Alat Kajian 43 43 44 44 45 49 50 54 55

v

BAB 4 : 4.1 4.2 4.3

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN Pendahuluan Keputusan Kajian Rumusan 57 57 65

BAB 5 : 5.1 5.2

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN Pendahuluan 67

Pengaruh Faktor Status Sosioekonomi Keluarga Terhadap 67 Tingkah Laku Vandalisme

5.3

Faktor Keluarga dengan Tingkah Laku Vandalisme di Kalangan Pelajar

69

5.4

Faktor Sekolah dengan Tingkah laku Vandalisme di Kalangan Pelajar

71

5.5

Faktor Rakan Sebaya dengan Tingkah Laku di Kalangan Pelajar

72

5.6

Faktor Konsep Kendiri dengan Tingkah Laku di Kalangan Pelajar

74

5.7 5.8 5.9

Rumusan Keputusan Kajian Implikasi Kajian Limitasi Kajian

78 81 82

vi

BAB 6 :

SARANAN KAJIAN 6.1 6.2 Pendahuluan Rumusan 84 85

vii

SENARAI RUJUKAN

LAMPIRAN A B C D Data Mentah Syntax Analisis Realibility Keputusan Analisis E Diskriptif T test Ujian Korelasi

Soal selidik faktor-faktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan pelajar.

viii SENARAI JADUAL

NO JADUAL 3.4 3.7.1 3.7.2 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah Markat Alat Ukuran Tingkah laku Vandalisme Pemarkatan Tingkat Pendidikan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme 3.7.3 Pemarkatan Tahap Pendapatan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme 3.7.5 Markat Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme 3.9.1 4.1 Analisi Realibiti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa 4.2 Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendidikan Ibu Bapa 4.3 Keputusan Ujian Korelasi Di Antara Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor Yang Mempengaruhi

HALAMAN 45 51 52

53

54

55 61

62

63

ix SENARAI RAJAH

NO RAJAH 2.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah Laku Vandalisme

HALAMAN 39

x SENARAI CARTA

NO CARTA

HALAMAN

4.1 4.2

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa

58 58

4.3

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa

59

4.4

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademik Pelajar

60

xi

SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL

r k > < dk JDK SRP SPM STPM SMPS SMSP SDHTK SDDS SMKGB

Nilai Pekali Korelasi Aras Keyakinan Lebih Daripada Kurang Daripada Darjah Kebebasan Jumlah Dalam Kumpulan Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Sekolah Menengah Pulau Sebang Sekolah Menengah Seri Pengkalan Sekolah Datok Haji Talib Karim Sekolah Dato Dol Said Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba

1

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Vandalisme bukanlah satu isu baru di Malaysia, malah ia hangat diperbincangkan oleh media massa. Kamus Oxford Advanced Learners mentakrifkan vandalisme sebagai willfully destroy or damage (public property) dan vandal sebagai person who willfully destroys or damage works of art, public and private property, the beauties of nature, etc. Di mana-mana sahaja kita sering terserempak dengan bangunan yang diconteng dan dilukis dengan lukisan yang sungguh abstrak. Gambar-gambar dan lukisan lucah mudah sahaja dijumpai pada tembok-tembok, batu batan di tepi pantai, tandas-tandas awam, pondok telefon dan di bangunan sekolah termasuk kerusi dan meja pelajar.

Segala golongan yang dikaitkan dengan perbuatan yang tidak berakhlak ini adalah pelajar-pelajar sekolah dan remaja serta para penganggur yang kerjanya hanya melepak di kompleks membeli belah, pengacau orang lalu lalang dan menjadi kutu malam. Golongan ini kerap menjadi sasaran, kritikan dan tuduhan bahawa mereka terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Di Barat fenomena vandalisme dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Di Barat fenomena

2 vandalisme dikaitkan dengan pemuda-pemudi punk dan rock. Budaya Barat yang menular ke negara ini melalui media massa telah mempengaruhi pola tingkah laku pelajar dan remaja kita.

Dalam tahun-tahun 50-an, kajian terpenting mengenai sikap buruk pelajar-pelajar adalah seperti mencuri dan bersikap kasar. Sikap buruk ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pihak sekolah (Lander, 1954). Pada tahun 1952, Gluek, Eleanor dan Sheldon (1968) menyenaraikan sikap buruk pelajar adalah seperti melanggar peraturan kerana kurang diberi perhatian, kecuaian dan merokok. Namun begitu, trendnya kini sudah berubah. Kebanyakan sekolah di merata-rata tempat, perbuatan vandalisme menjadi isu utama yang hangat di perbincangkan oleh media massa.

Di Malaysia, perbuatan merosakkan harta benda di sekolah dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. Ini terbukti apabila sejak 1968 lagi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan surat pekeliling yang

membenarkan pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan ini dibuang dan digantung sementara waktu, di bawah undang-undang 1.3.5 merosak atau membinasakan harta sekolah (Mohd Zin Sham, 1996).

Masalah merosakkan harta benda sekolah, secara sedar atau tidak, telah menjadi fenomena lumrah dalam alam persekitaran sekolah. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan juga masyarakat. Pelajar-pelajar tidak memikirkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Mereka sewenang-

3 wenangnya merosakkan dan mengotori kemudahan dan persekitaran sekolah tanpa rasa bersalah langsung. Persoalannya sekarang, mengapakah pelajar begitu mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat?. Bukankah perbuatan menconteng merupakan suatu kerja yang sia-sia?. Tidakkah pelajar sedar yang perbuatan mereka tidak mendatangkan sebarang faedah? Seperti mana yang dikatakan, dunia pelajar penuh dengan pergolakan untuk mencari identiti diri. Pada peringkat ini pelajar mengalami krisis psikologi dan konflik batin yang hebat.

Menurut (Ann Wan Seng, 1994) vandalisme dilakukan oleh beberapa kategori pelajar. Pertama, yang melakukan perbuatan vandalisme hanya secara suka-suka. Tidak terlintas dalam fikiran mereka bahawa perbuatan vandalisme boleh membawa akibat yang tidak baik seperti permandangan yang menyakitkan mata. Apa yang terlintas dalam fikiran dicurahkan atas permukaan meja, kerusi, tembok, simen dan batu-batan. Motif perbuatan mereka tidak jelas. Mungkin sekadar untuk menghabiskan masa lapang.

Kedua, golongan pelajar yang mengalami tekanan jiwa yang hebat. Pelajar yang hidup keseorangan merasakan dunia ini tidak bermakna. Kesunyian yang dihadapi menyebabkan mereka melakukan perbuatan menconteng sekadar untuk menarik perhatian orang ramai. Di samping itu, golongan pelajar dalam kategori ini mempunyai alasan untuk melakukan vandalisme. Oleh kerana tidak ada tempat yang sesuai untuk mereka mencurahkan isi hati, maka segala perasaan tidak puas hati dan kekacauan fikiran diluahkan melalui tulisan-tulisan dan lukisan yang tidak tentu hala. Setiap

4 perkataan yang ditulis dan bentuk benda yang dilakar menggambarkan kekacauan jiwa remaja tersebut.

Golongan ketiga pula terdiri daripada mereka yang sentiasa tidak puas hati dengan keadaan diri dan masyarakat. Oleh itu, kita dapati sesetengah tempat diconteng dengan gambar-gambar lucah, kata-kata yang memberahikan. Apabila mereka berbuat demikian, mereka berasa puas dapat menggangu kehidupan orang lain. Golongan yang keempat pula terdiri daripada remaja yang mabuk bercinta. Vandalisme dan golongan ini bertumpu di taman-taman, tepi pantai dan tempat rekreasi. Antara hasil ukiran ialah lambing love, anak panah dan ukiran nama merpati sejoli. Demi cinta abadi kasih terpahat, rindu terpaku dan kasih diukir. Golongan ini melakukan vandalisme tanpa kesedaran dan pertimbangan yang rasional. Dorongan emosi menguasai diri mereka daripada akal fikiran.

Datuk Lee Lam Thye (1997) menyatakan orang yang merosakkan harta benda merupakan golongan remaja yang ingin bebas tetapi dikongkong oleh ibu bapa. Mereka tidak mempunyai matlamat dan gemar melakukan kesalahan ini apabila berkumpul dengan rakan-rakan mereka. Pelaku akan merasa puas setelah melakukan perbuatan tersebut.

Sekiranya gejala vandalisme ini tidak dikurangkan secara berkesan, ia akan mendatangkan masalah yang rumit kepada negara. Tidak ada faedahnya negara pesat membangun dan menggunakan teknologi yang baru, seperti peralatan canggih, sedangkan para pelajar yang bakal menjadi jentera penggerak adalah generasi yang tidak

5 bermoral dan tidak bertanggungjawab dalam memelihara harta benda negara. Keuntungan negara terpaksa diagihkan untuk memperbaiki dan mengganti semula harta benda yang telah dirosakkan. Menurut Datuk Lee Lam Thye, lagi masalah salah laku di kalangan pelajar memerlukan tindakan bersepadu yang serentak dan menyeluruh dari setiap lapisan masyarakat. Ini termasuklah guru, ibu bapa, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs) dan lain-lain (dlm. Norainon Othman, 1997)

Laporan Salah laku Murid Sekolah Malaysia (1996) mengkelaskan dua bentuk serangan terhadap sekolah: pertama, serangan dituju kepada harta benda seperti pecah masuk, merosak dan mencuri harta benda sekolah; kedua, serang dituju untuk menganggu rutin sekolah seperti kebakaran, ugutan bom dan bunyi loceng amaran palsu.

Menurut kajian Taip Abu (1989) pula, jenis-jenis tingkah laku merosak Perumahan Mahasiswa dibahagikan mengikut kekerapan iaitu amat kerap, kerap dan tidak kerap. Kajian ini menunjukkan menconteng dinding, memecah pintu, membengkok kipas, memecah pasu bunga, merosak meja dan memecah papan kenyataan antara yang amat kerap dilakukan. Kerosakan yang hanya kerap dilakukan adalah seperti mengalihkan pemadam api, memecahkan kotak hosereel dan memecahkan glass point bomba, merosakkan sinki dan mengoyak poster. Manakala, kesalahan yang tidak kerap dilakukan adalah menanggalkan tompok lampu dan merosakkan televisyen. Kebanyakan jenis-jenis vandalisme ini dilakukan dalam keadaan yang spontan dan tidak di rancang terlebih dahulu.

6 Sulaiman Alias (1994) menyatakan golongan remaja yang melakukan vandalisme merosakkan harta benda tanpa ada sebarang sebab serta tidak memperolehi apa-apa keuntungan dari perbuatannya itu. Salah laku begini selalunya menunjukkan bangkangan terhadap sesuatu atau luahan kekecewaan pelaku kepada keluarga, masyarakat dan sekolah. Mereka ingin menarik perhatian orang ramai dan memperkenalkan dirinya secara negatif.

Tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dipilih dalam kajian ini adalah faktor sosioekonomi, tingkat pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor rakan sebaya dan faktor diri sendiri. Oleh itu, pengaruh yang paling dominan perlu diketengahkan untuk mencari penyelesaian terhadap salah laku vandalisme. Ini kerana golongan remaja khasnya adalah harapan masyarakat dalam mewarisi kepimpinan dan pembangunan negara pada masa depan.

Pelajar-pelajar sekolah melakukan vandalisme berdasarkan tujuannya yang berbeza-beza. Cohen (1968) dan Bowles (1982), misalnya telah membahagikan perbuatan vandalisme kepada enam kategori berikut: I. Vandalisme berbentuk keinginan Vandalisme atau kerosakan dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan atau memperolehi sesuatu. Vandalisme ini amat sering berlaku di sekolah. Misalnya, memecahkan vending machine, memecahkan peti duit telefon atau memecahkan penutup alat pemadam api.

7 II. Vandalisme yang dirancang Vandalisme jenis ini biasanya dilakukan untuk mencapai satu-satu keinginan. Ia juga merupakan sesuatu perbuatan yang disedari yang mempunyai matlamat yang telah difikirkan. Antara contoh vandalisme bersifat taktikal ini ialah merosakkan loceng atau membunyikan loceng keselamatan dan dengan ini matlamat akhir yang diingini ialah loceng kecemasan tersebut akan terus berbunyi dan menganggu pelajar-pelajar lain. III. Vandalisme ideological Vandalisme jenis ini mempunyai matlamat ideologi besar yang telah dirancang. Cohen menjelaskan vandalisme jenis ini adalah seakan-akan serupa dengan vandalisme taktikal. Mengecat atau menyembur cat di dinding-dinding bangunan sekolah atau tandas dengan menulis slogan-slogan politik tertentu. IV. Vandalisme bersifat balas dendam Vandalisme jenis ini adalah sangatsangat ditakuti oleh pihak sekolah. Ia berpunca dari hasrat untuk membalas dendam ke atas satu tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Tindakan membalas dendam yang dilakukan seperti

memecahkan cermin tingkap, membakar pintu dinding bangunan adalah beberapa contoh yang sering dilakukan. V. Vandalisme bersifat suka-suka Vandalisme jenis ini dilakukan untuk tujuan suka-suka. Ia juga dilakukan kadangkala untuk tujuan permainan dan merupakan kegiatan merosak yang paling kerap berlaku di sekolah. Misalnya, satu pertandingan diadakan di kalangan pelajar bagi tujuan siapa yang boleh memecahkan kotak hosereel atau memecahkan glass point system pencegah kebakaran tanpa diketahui oleh pihak sekolah.

8 VI. Vandalisme bersifat merosak Vandalisme jenis ini merupakan satu perbuatan merosak yang paling ganas. Cohen menyifatkan vandalisme jenis ini sebagai cara menunjukkan rasa tidak puas hati atau rasa kekecewaan terhadap sesuatu.

1.2 Permasalahan Kajian

Tingkah laku vandalisme sekolah di Malaysia meliputi merosakkan harta benda sekolah, merosakkan harta benda murid, merosakkan harta benda guru dan merosakkan harta benda kantin di sekolah membabitkan para pelajar telah mendapat tumpuan ramai. Ini telah menimbulkan kebimbangan di kalangan pihak berkuasa, pihak Kementerian Pendidikan, ibu bapa dan masyarakat secara umum.

Mengikut perangkaan statisitik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ternyata tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar meningkat dari setahun ke setahun. Pada tahun 1993, seramai 2,226 pelajar terlibat dalam vandalsime. Pada tahun 1994 pula meningkat hingga 2,622 pelajar dan pada tahun 1995 terus meningkat kepada 2,736 pelajar.

Walaupun bilangan kes tingkah laku vandalisme di kalangan 1.2 juta pelajar menengah jumlahnya mungkin kecil, namun perbuatan kesalahan yang dilakukan memerlukan tindakan serius dari pihak berkaitan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong peningkatan aktiviti-aktiviti vandalisme di kalangan pelajar di negara kita.

9 Ternyata perlakuan vandalisme pelajar sekolah sering membawa kepada jenayah remaja. Berbagai tindakan dikenakan ke atas pelajar-pelajar yang bertingkah laku vandalisme. Menurut Laporan Disiplin Pelajar (1991), seramai 1,893 pelajar di seluruh negara yang melakukan vandalisme. Daripada jumlah itu seramai 534 pelajar (33.43 peratus) diberi amaran, 18.20 peratus diberi nasuhat, 16.59 peratus dirotan dua kali dan 2.38 peratus dirotan tiga kali. Bagi tindakan vandalsime berat seramai 2.16 peratus dibuang sekolah, 0.45 peratus dan 4.07 peratus dilaporkan kepada polis.

Menurut Dr. Wan Zahid Nordin (1997), pada tahun 1993 seramai 63,353 orang (36.70%) pelajar dikenakan tindakan amaran, 27,018 pelajar (15.66%) diberi nasihat, 29,012 pelajar (16.80%) dirotan sekali, 14,114 pelajar (8.18%) dirotan sebanyak dua kali dan 3,919 pelajar (2.27%) dirotan sebanyak tiga kali. Mengenai tindakan hukuman yang agak berat pula, gantung persekolahan melibatkan 5,020 pelajar (2.90%), 1,562 pelajar (0.90%) dirotan lebih tiga kali dan 882 orang (0.51%) dibuang sekolah.

Tindakan atau hukuman tidak memberi kesan positif mengurangkan perlakuan vandalisme di kalangan pelajar. Ini kerana jumlah kes vandalisme terus meningkat kepada 8.41 peratus pada tahun 1996 melibatkan seramai 3902 orang pelajar berbanding 2736 pelajar yang terlibat dalam aktiviti vandalisme pada tahun 1995.

Dari 159 kes pelaku vandalisme yang direkodkan dalam tahun 1996, didapati 23 pelajar ulangi bukan sekali, malah berulang kali tingkah laku vandalisme. Tingkah laku yang sering diulangi ialah mengguris dan mencalarkan perabot seperti meja dan kerusi

10 dengan perbagai perkataan dan symbol, menconteng dinding dengan kata-kata lucah terutamanya di tandas-tandas dan memecahkan cermin tingkap.

Ternyata tindakan dan hukuman yang diambil oleh pihak sekolah kurang berkesan dalam membendung perlakuan pelajar-pelajar yang pernah dikenakan tindakan, yakni pelajar-pelajar yang pernah dirotan. Dan memandangkan kepada statistik yang diperolehi dari Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah tidak mustahil sekiranya vandalisme ini meningkat di masa akan datang.

Akhbar Utusan Malaysia 5 April 1989 melaporkan polis menahan seorang pelajar lelaki berhubung dengan kejadian dua letupan kecil di bilik tandas Sekolah Menengah Taman Tun Dr. Ismail. Kesan letupan itu mengakibatkan tingkap-tingkap kaca pecah dan beberapa kepingan logam berselerak dalam tandas tersebut. Akhbar Metro 19 Jun 1996 melaporkan pelajar sebuah sekolah di Tampoi bertindak menconteng nama seorang guru lelaki disiplin pada dinding bangunan bilik air sekolah berkenaan dengan kata-kata lucah menggunakan penyembur cat. Malah pelajar terbabit bertindak keterlaluan menconteng kata-kata memalukan iaitu guru itu mempunyai hubungan sulit dan merogol seorang guru wanita.

Gejala vandalisme di negara ini didapati semakin hari semakin meningkat. Utusan Malaysia (30 Mei 2000) melaporkan bahawa lima orang pelajar ditahan reman bersama seorang penganggur kerana cuba membakar rumah guru sekolah di Kota Tinggi. Pelajar-pelajar berkenaan difahamkan cuba membalas dendam terhadap guru wanita yang sering melaporkan tingkah laku mereka kepada guru disiplin. Tindakan

11 guru itu telah menimbulkan kemarahan, di mana mereka telah mengambil tindakan membakar rumah guru itu untuk meluahkan rasa marah. Keadaan ini menggambarkan betapa seriusnya perlakuan vandalisme, dan sekiranya tidak dikawal maka akan membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat di kalangan pelajar sekolah.

Kumpulan pelajar-pelajar yang terlibat ini, seolah-olah telah hilang pertimbangan diri dan kewarasan fikiran. Mereka bertindak semakin ganas dan perbuatan mereka terkeluar dari jangkaan kita yang waras. Pada fikiran orang yang waras sudah tentu kita tidak sanggup memusnahkan bangunan institusi di mana tempat kita mendapatkan ilmu untuk membentuk kita supaya menjadi seorang manusia. Sebaliknya mereka turut mengiringi marak api yang menjilat bilik guru dengan kata-kata caci maki dan sumpah seranah yang ditulis pada bangunan sekolah sebagai protes dan melepaskan geram.

Masyarakat sepatutnya turut merasa betapa hancurnya hati guru-guru sekolah itu apabila melihat sebuah bangunan yang selama ini dianggap mulia, tempat mereka mencari rezeki halal, mencurah ilmu mendidik anggota masyarakat, menjadi mangsa segelintir pelajar yang suka melakukan tingkahlaku vandalisme yang masih terbelenggu dengan perangai yang tidak bertamadun. Bagai pepatah madu diberi, tuba yang dibalas, maka sikap pelajar-pelajar yang terbabit seolah-olah mereka buta hati dan buta perut. Amat pelik sekali mereka sedikitpun tidak merasa sayang kepada bangunan sekolah tempat mereka mendapat pendidikan.

Kes terbaru yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia (19 Jun 2000), sebuah bilik darjah Sekolah Kebangsaan Rawang telah musnah dalam satu kebakaran dipercayai

12 akibat perbuatan khianat. Dalam kejadian tersebut sebuah almari berisi beratus-ratus buku rujukan, buku tamabahan serta soalan peperiksaan untuk pelajar tahun 6 telah musnah. Pihak polis telah mengesahkan terdapat unsur-unsur jenayah berdasarkan penemuan puntung-puntung mancis di kawasan berkenaan. Pihak polis tidak menolak kemungkinan besar perbuatan ini dilakukan oleh pelajar sekolah. Nampaknya gejala vandalisme dan salah laku pelajar semakin hari semakin meruncing sehingga membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat lagi. Pelajar begitu berani bertindak liar dan ganas tanpa rasa perikemanusiaan langsung. Justeru, langkah-langkah drastik perlu diambil oleh pihak-pihak terbabit untuk mencegah serta membanteras tingkah laku negatif pelajar-pelajar sekolah.

Menurut Prof. Diraja Ungku Aziz (Utusan Malaysia, Mei 1999) Perkhidmatan Nasional atau National Service perlu dikuatkuasakan di Negara sebagai salah satu cara mendisiplinkan remaja dan mencegah gejala vandalisme. Penguatkuasaan undangundang dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku vandalisme akan menjadi pengajaran dan tauladan serta menjauhkan individu tersebut daripada perbuatan vandalisme. Datuk Lee Lam Thye (Dewan Siswa, Mac 1998, m.s 13), Pengerusi Jawatankuasa Anti Vandalisme DBKL bersetuju mengenakan tindakan lebih tegas ke atas pesalah vandalisme. Manakala Prof. Khoo Kay Kim (Utusan Malaysia, 5 Februari 1998) pula menggesa semua pihak mengamalkan sikap tegur menegur dan sayangkan harta benda adalah penawar yang paling mujarab untuk mengubat penyakit vandalisme daripada menular.

13 Secara umumnya, faktor yang menyumbangkan ke arah salah laku vandalisme pelajar ialah faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Laporan Salah Laku Pelajar (1996) menunjukkan punca utama salah laku pelajar ialah faktor diri sendiri 152,806 kes. Punca kedua ialah faktor keluarga melibatkan 25,657 kes. Faktor persekitaran yang terdiri daripada pengaruh rakan sebaya dan masyarakat adalah 1,326 kes. Bagi kajian faktor-faktor tersebut dijangkakan mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Taraf sosioekonomi keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan salah laku pelajar (Abdul Hanid Halit, 1998). Dapatan kajian Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas pelajar-pelajar lelaki di sekolah menengah terhadap tingkah laku devian mendapati pelajar-pelajar terbabit berasal dari status sosioekonomi yang rendah. Ini mungkin disebabkan ibu bapa mereka keluar bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Ibu bapa yang kurang pendidikan juga kurang memberi perhatian kepada pelajaran anak-anak mereka. Ini bertepatan dengan kajian Alim Muntu (1988) yang mengkaji tingkah laku devian di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah mendapati kebanyakanya berlatar belakangkan keluarga berpendidikan sekolah rendah dan ada keluarganya yang tidak pernah langsung bersekolah.

Institusi keluarga kini kurang memberi perhatian dalam pembentukan sahsiah keluarga terutama terhadap anak-anak. Akibatnya konflik keluarga akan timbul dan anak-anaklah yang menjadi mangsa. Hal ini disokong oleh Galamus dan Maggs (1991) yang menyatakan tahap konflik keluarga yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku bermasalah.

14

Hubungan ibu bapa dan pelajar adalah penting dalam sesebuah keluarga. Perhubungan yang negatif dalam sesebuah keluarga menyebabkan pelajar bertindak di luar dugaan seperti terlibat dengan tingkah laku devian atau anti-sosial. Hal ini dapat dilihat menerusi kajian yang dilakukan oleh Othman Bin Bakar (1983) yang mendapati kenakalan berpunca dari ibu bapa yang kurang mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak. Alim Muntu (1988) pula menambah salah laku di kalangan pelajar terjadi kerana pelajar-pelajar kurang merasai kemesraan dalam keluarga.

Di samping itu, faktor sekolah juga menjadi salah satu faktor penyumbang kepada salah laku pelajar. Persekitaran sekolah mungkin mengandungi unsur-unsur seperti struktur bilik darjah, interaksi di antara guru-pelajar, pelajar-pelajar dan pelajarpersekitaran. Menurut Smith (1969), masalah akan timbul jika kemerosotan berlaku dalam perhubungan di antara guru dan murid. Ini dibuktikan dengan kajian oleh Cohen (1972), di mana faktor sekolah berpunca dari persepsi negatif pelajar terhadap gurunya, sikap dan personaliti dan kokurikulum yang tidak fleksibel.

Kebanyakan kejadian salah laku yang dilaporkan di akhbar-akhbar membabitkan beberapa kumpulan pelajar. Ini jelas menunjukkan bahawa peranan rakan sebaya merupakan pengaruh kuat kepada pelajar dalam membuat sesuatu tindakan. Berdasarkan Differential Association Theory seorang remaja tidak berminat atau tidak berhasrat untuk melakukan sesuatu aktiviti sebelumdia menggabungkan diri dengan mereka yang terlibat dengan aktiviti tersebut (Hirchi & Selvin, 1973). Hal ini disokong oleh Othman

15 bin Bakar (1983) yang menyatakan bahawa pelajar lebih cenderung untuk berkelakuan devian apabila bersama rakan-rakan.

Tidak dapat dinafikan faktor konsep kendiri turut mempengaruhi salah laku pelajar. Secara umumnya, pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif adalah kurang atau tidak langsung terlibat dalam salah laku, manakala pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif adalah golongan yang paling tinggi potensinya untuk terlibat dalam tingkah laku ini. Hal ini bertepatan dengan kajian Anidah Ithnin (1991) yang mendapati pelajar nakal memiliki konsep kendiri yang negatif, sebaliknya pelajar-pelajar tidak nakal memiliki konsep kendiri yang positif. Heng Keng Chian (1989) dalam kajiannya menyatakan pelajar yang rendah konsep kendiri tidak suka pada sekolah mereka, merasa sunyi dan merasakan diri tidak popular.

Berdasarkan kelima-lima faktor yang diketengahkan dalam kajian ini iaitu faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan diri sendiri, pengkaji ingin melihat sama ada faktor tersebut mempunyai hubungan dengan salah laku vandalisme. Di samping itu, kajian ini dapat membantu para pendidik, kaunselor dan guru untuk menangani masalah vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan.

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong pelajar bertingkah laku vandalisme atau merosak harta benda di sekolah dari sudut sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Secara ringkasnya tujuan kajian ini ialah:

16

Pertama ialah untuk melihat sama ada terdapatnya perbezaan status sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar yang bertingkah laku vandalisme. Selalunya ibu bapa dari status sosioekonomi yang tinggi lebih mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak. Status sosioekonomi juga dilihat pada tahap pendidikan dan tingkat pendapatan ibu bapa yang berbeza turut memberi perbezaan pada cara dan gaya didikan terhadap anak-anak.

Kedua, kajian ini bertujuan untuk melihat sama ada faktor keluarga mempunyai hubungan dalam mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Faktor keluarga yang akan dikaji ialah dengan melihat sejauh manakah hubungan ibu bapa terhadap anak-anak. Ini kerana hubungan ibu bapa dan anak-anak dalam sesebuah keluarga dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan tingkah laku anak-anak. Menurut Hurlock (1967), keluarga yang mengamalkan komunikasi yang mempunyai kesepaduan, adaptasi dan dapat menghindarkan anak-anak daripada bertingkah laku vandalisme.

Ketiga, kajian ini juga melihat sama ada faktor sekolah mempunyai hubungan dalam pembentukan sesuatu tingkah laku pelajar. Faktor sekolah yang terlibat dalam kajian ialah faktor persekitaran, bilik darjah, sikap guru-guru dan pembelajaran yang dijalankan. Kajian ini ingin melihat pengaruhnya terhadap pembentukan tingkah laku pelajar.

17 Keempat, kajian ini juga bertujuan melihat sejauh mana faktor rakan sebaya sebagai pendorong seseorang bertingkah laku vandalisme. Dalam zaman persekolahan pelajar lebih mudah mendekati rakan sebaya dan cuba mencari identiti melalui pengaruh rakan sebaya. Ini disokong oleh Zuzly bin Ibrahim (1989) yang menyatakan pengalaman ketika waktu persekolahan berkesan terutamanya dalam hubungan dengan rakan sebaya.

1.4

Limitasi Kajian

Dalam kajian ini tingkah laku vandalisme ini hanya dikaji bagi daerah Alor Gajah. Lima buah sekolah sahaja dipilih untuk diedarkan soal selidik kepada para pelajar iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang, Sekolah Menengah Datuk Hj. Talib Karim, Sekolah Menengah Dato Dol Said, Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Menengah Ghafar Baba. Sekolah-sekolah tersebut dipilih kerana terletak di luar bandar dan dipercayai kadar vandalisme adalah tinggi. Di samping itu, sekolah-sekolah ini dipilih berdasarkan Laporan Disiplin Unit HEM, Jabatan Pendidikan Melaka yang menunjukkan kadar salah laku vandalisme yang tinggi di kalangan sekolah luar bandar.

Subjek kajian pula dipilih di kalangan pelajar yang berumur antara 16 hingga 18 tahun iaitu pelajar-pelajar dari tingkatan empat dan lima. Ini kerana dalam usia tersebut tingkah laku vandalisme yang dilakukan oleh pelajar adalah nyata dan mereka berada di alam pertengahan remaja yang akan menghadapi masalah dalam penyelesaian perkembangan diri.

18 Semua subjek yang dipilih adalah lelaki. Ini disebabkan dalam kajian lepas didapati pelajar lelaki lebih dominan dalam bertingkah laku merosakkan harta benda sekolah. Ini mungkin disebabkan oleh faktor kelangsangan di mana kanak-kanak lelaki terbukti lebih langsang dari kanak-kanak perempuan.

Pengkaji juga terhad dalam memilih pelajar yang dikategorikan sebagai pelaku tingkah laku vandalisme. Ini disebabkan perbuatan ini dilakukan secara bersembunyi dan sukar dikesan oleh pihak sekolah. Dalam kebanyakan kes, pelajar-pelajar ini tidak dapat ditangkap sewaktu melakukan perbuatan tersebut. Mereka ditangkap berdasarkan maklumat dari saksi seperti pelajar-pelajar lain, pengawas dan guru-guru yang melihat kejadian tersebut. Oleh itu, selain dari melihat rekod disiplin pelajar daripada Guru Hal Ehwal Murid, pengkaji turut dibantu oleh guru disiplin dan kaunselor untuk memilih subjek yang paling tepat.

Kajian ini juga hanya menumpukan kepada sekolah menengah sahaja. Pengkaji merasakan adalah wajar dikaji pelajar sekolah menengah sahaja kerana mereka lebih cenderung melakukan salah laku vandalisme. Pelajar-pelajar ini lebih berani melakukan tingkah laku ini kerana menganggap diri mereka adalah senior di sekolah. Mereka mahu menunjukkan kehebatan mereka dengan merosakkan harta benda di sekolah untuk mencari pengaruh di kalangan rakan sebaya.

19 1.5 Kesignifikanan Kajian

Salah laku di kalangan pelajar remaja umunya semakin menular dan serius di sekolahsekolah dengan terdapatnya kes-kes pelajar yang berani memecahkan syiling, memecah masuk dewan makan, memecahkan pasu bunga, memancitkan kereta guru dan merosakkan pintu peti sejuk untuk mencuri makanan dan lain-lain lagi.

Pelajar hari ini merupakan pelapis yang bertanggungjawab merealisasikan wawasan negara dan mempunyai tugas untuk dilaksanakan dengan sempurna. Bagi menjayakan matlamat ini, langkah-langkah perlu diatur untuk mengurangkan gejala vandalisme dari terus diamalkan oleh pelajar-pelajar. Isu vandalisme tidak boleh dianggap remeh kerana tanpa adanya sikap bertanggungjawab terhadap harta benda sekolah dan moral yang tinggi, negara akan mempunyai pelapis negara yang rapuh. Akibatnya negara akan lumpuh.

Perbuatan vandalisme tidak boleh dibiarkan. Bagi sesetengah orang mereka tidak peduli terhadap perbuatan menconteng ini kerana mereka menganggapnya hanyalah fenomena sementara. Apabila remaja meningkat dewasa, perbuatan ini akan terhenti dengan sendiri. Benarkah begitu?. Vandalisme dilakukan berterusan dari generasi ke generasi seolah-olah menjadi warisan yang mempunyai waris-warisnya. Kalau perbuatan ini didiamkan begitu sahaja tentu ia menggalakkan lagi perbuatan vandalisme. Oleh itu penyelesaian perlu dicari seperti menyediakan tempat khas untuk para remaja meluahkan isi hati dan melakar sesuka hati. Biarkan remaja melakukan sepuas-puasnya sehingga jemu. Namun begitu tidak ada jaminan bahawa langkah ini akan berjaya.

20 Pengalaman di negara Barat telah menunjukkan kegagalan kerana para remaja tidak gemar pergi ke tempat yang disediakan untuk melakukan vandalisme. Tempat-tempat awam mudah menjadi tumpuan mereka. Bagaimanapun budaya dan proses pembelajaran yang berbeza di Barat memungkinkan cadangan ini diadakan dengan berdasarkan persekitaran tempatan.

Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan dengan harapan supaya dapat memberi gambaran sebenar tentang faktor-faktor penyebab tingkah laku vandalisme. Diharap faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri yang dikaji dapat menolong semua pihak mengatasi masalah ini dan terus menular. Kajian ini juga diharap dapat menentukan faktor yang paling signifikan terhadap salah laku vandalisme.

Hasil kajian ini secara praktisnya dapat menjadi panduan untuk mengurangkan kadar vandalisme di kalangan pelajar. Pihak sekolah, terutamanya kaunselor diharap memberi perhatian yang khusus kepada pelajar-pelajar yang bermasalah berdasarkan punca-punca yang menyebabkan pelajar tersebut melakukan vandalisme. Masyarakat seperti jiran tetangga, NGOs dan golongan cendekiawan perlu menghulurkan bantuan tenaga, buah fikiran dan kewangan bagi mengurangkan salah laku vandalisme. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama kerajaan perlu menyediakan program-program bagi membendung masalah ini setelah mengetahui punca-punca sebenar perlakuan ini.

21 Pengkaji berharap dengan adanya kajian ini, sedikit sebanyak boleh membantu para pendidik dan kaunselor yang terdapat di sekolah untuk mengetahui dan memahami punca-punca berlakunya vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Dengan terbanterasnya masalah ini, negara dapat melahirkan generasi muda yang berwibawa dan dihormati.

22

BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.1

Pendahuluan

Tingkah laku devian di kalangan pelajar bukanlah suatu fenomena yang baru. Kajiankajian mengenainya telah banyak dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tempatan mahupun di luar negara. Berikut dibincangkan penyelidikan yang pernah dijalankan dengan tingkah laku vandalisme.

2.2

Kajian Tempatan

Heng Keng Chian (1989) mengkaji perlakuan devian ke atas pelajar-pelajar yang berumur antara 14 hingga 18 tahun melalui temubual dan pemerhatian. Beliau mengkaji faktor konsep kendiri, keluarga dan sekolah. Dapatan kajiannya menunjukkan pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang rendah tidak suka pada sekolah, merasa sunyi, merasakan diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan diri sendiri. Faktor keluarga menunjukkan penyebab utama perlakuan devian di kalangan pelajar iaitu kehormatan dalam keluarga seperti ibu bapa tidak bertanggungjawab dan tidak berminat

23 mengetahui tentang pembelajaran anak-anak mereka. Faktor sekolah pula menunjukkan pelajar bosan ke sekolah kerana guru-guru tidak mempedulikan mereka dan tidak memahami jiwa mereka.

Selain itu, Othman bin Baker (1983) turut mengkaji beberapa faktor yang mendorong kenakalan. Antara faktor-faktor yang dikaji ialah taraf sosioekonomi keluarga, pengaruh rakan sebaya dan keadaan keluarga subjek kajian. Keputusan kajiannya menunjukkan kebanyakkan subjek kajian datang dari keluarga bertaraf sosioekonomi rendah dan keadaan keluarga yang tidak sehaluan. Ibu bapa kurang mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak mereka akibatnya anak-anak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang nakal.

Sebaliknya, kajian yang dijalankan oleh Ratna Mohamad (1989) terhadap 160 orang pelajar tingkatan 4 daripada 4 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Ismail Petra, Sekolah Menengah Kota Bharu, Sekolah Menengah Kota dan Sekolah Menengah Pengkalan Chepa, Kelantan menunjukkan tiada perbezaan dalam salah laku terhadap faktor status sosioekonomi.

Marimuthu (1980) mengaku bahawa terdapat hubungan yang rapat di antara keadaan keluarga yang kucar kacir dengan perbuatan devian di kalangan generasi muda. Beliau menyatakan bahawa organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengaliran murid kepada kelas-kelas mengikut pencapaian, penekanan kepada peperiksaan, bentuk dan struktur ganjaran dan hukuman, sikap dan jangkaan guru, boleh menimbulkan tingkah laku devian di kalangan pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik.

24 Kebanyakan pelajar-pelajar dari kalangan ini mempunyai latar belakang yang serba kekurangan.

Hasil kajian yang dijalankan oleh Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas 90 orang pelajar lelaki tingkatan dua dan empat mendapati faktor keluarga, sekolah dan sosioekonomi keluarga mendorong pelajar melakukan salah laku. Faktor sekolah merupakan faktor utama yang mempengaruhi salah laku pelajar-pelajar. Guru-guru bertanggungjawab terhadap kurang minat pelajar kerana gaya penyampaian

pembelajaran yang membosankan. Faktor keluarga pula menunjukkan kurangnya interaksi dalam hubungan ibu bapa dengan anak-anak dan kurangnya kesefahaman sesama mereka mengakibatkan salah laku dikalangan pelajar. Kumpulan pelajar ini juga tergolong dari keluarga yang rendah taraf sosioekonominya. Ibu bapa dari taraf sosioekonomi rendah kurang memberi perhatian pada anak-anak kerana sibuk bekerja untuk menambah pendapatan keluarga.

Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Anidah binti Ithnin (1991) yang melihat konsep kendiri mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan di antara pelajar nakal dan pelajar yang tidak nakal. Pelajar nakal didapati memiliki konsep kendiri yang negatif. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar nakal perlulah modifikasi tingkah laku untuk memiliki konsep kendiri yang positif.

25 2.3 Kajian Luar Negara

Faktor sosioekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar. Kajian Ivan (1975) menunjukkan terdapatnya hubungan yang rapat di antara tingkah laku pelajar dengan status sosioekonomi keluarga. Dapatan kajian ini selaras dengan kajian oleh Conger (1984) yang menyatakan bahawa semakin rendah sosioekonomi seseorang individu semakin tinggi kadar tingkah laku yang buruk.

Cloward dan Chin (1960) juga berpendapat vandalisme oleh golongan bawahan adalah berpunca dari kekurangan kemudahan pendidikan yang diterima oleh golongan ini. Kajian Schafer dan Olexa (1964), disebuah sekolah tinggi di Midwestern, USA, ke atas golongan menengah dan golongan bawahan mendapati pelajar-pelajar dari golongan bawahan mempunyai tendensi yang tinggi dalam melakukan tingkah laku devian.

Kajian Cohen (1972) pula menyatakan pihak sekolah mungkin memberi perhatian istimewa kepada golongan atasan dan ini mengakibatkan berlakunya vandalisme di kalangan pelajar-pelajar bersosioekonomi rendah. Wolfgang, Sarvity dan Jonston (1970) pula menyimpulkan bahawa kaum remaja yang dihalang untuk mencapai status yang lebih tinggi oleh kerana kedudukan sosial mereka yang rendah seringkali melakukan tingkah laku bertentangan untuk melahirkan perasaan marah mereka terhadap golongan kelas menengah dan atasan.

Kajian Backman (1970) menunjukkan remaja dari sosioekonomi yang tinggi memperlihatkan mutu pencapaian akademik yang tinggi. Ini kerana sifat ibu bapa

26 mereka yang mengambil berat tentang pembelajaran mereka. Manakala ibu bapa dari taraf sosioekonomi rendah kurang mengambil berat terhadap anak-anak mereka dan menganggap sekolah itu adalah sebagai persediaan untuk anak-anak ke alam dewasa.

Faktor keluarga juga turut mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Menurut kajian Glueck dan Glueck (dlm. Conger & Miller, 1975), remaja tidak nakal adalah remaja yang menerima layanan yang baik daripada ibu bapa mereka berbanding layanan yang diterima oleh remaja yang nakal. Perkara ini disokong oleh Haimowitz (dlm. Hurlock, 1967) yang menyatakan pengabaian kasih saying oleh ibu bapa menjurus kepada kenakalan yang menyebabkan remaja bertingkah laku devian. Hasil kajian itu juga mendapati keadaan dan suasana keluarga turut memberi kesan yang besar ke atas tingkah laku remaja.

Kajian Russel (dlm. Smith, 1969) mendapati sikap suka berbohong dan mencuri adalah kerap berlaku di kalangan pelajar yang berada dalam keretakan keluarga. Menurut beliau, pelajar yang datangnya dari keluarga yang bercerai-berai juga lebih ketara melakukan tingkah laku degil, agresif dan tidak mengikut peraturan. Kajian Morris (1975) mendapati penyeliaan ibu bapa bukan hanya mengenakan peraturan yang perlu diikuti tetapi perlu membantu anak-anak supaya dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Keadaan dan suasana dalam keluarga boleh mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak.

Menurut Brooks (1981), keluarga yang mengamalkan sikap berkongsi membuat perancangan dan perlaksanaan sesuatu kegiatan di rumah secara bersama dapat

27 mempertingkatkan perasaan tangungjawab dan mengeratkan ikatan perhubungan dengan anak-anak mereka. Dengan ini para remaja dapat menghindarkan diri mereka daripada terlibat dalam gejala devian. Dapatan Brooks disokong oleh Healey dan Broner (dlm. Kaplan, 1975) yang mendapati bahawa 92 peratus remaja daripada subjek kajiannya bertingkah laku devian adalah disebabkan mereka merasa tidak dihargai oleh ibu bapa. Kajian Barners dan Olsen (1985) juga menunjukkan keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai kesepaduan, adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi. Manakala, menurut Galamus dan Maggs (1991) konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat di antara ahli keluarga.

Saiz sekolah yang terlalu besar boleh menyebabkan timbulnya masalah vandalisme. Dunhill (1964) telah memberi amaran bahawa dalam sekolah yang terlalu besar ini, jika guru-guru tidak memikirkan cara-cara mencegah vandalisme, sekolah tersebut pasti menghadapi pelbagai masalah.

Boyson (1973) juga tidak menafikan bahawa saiz sekolah yang terlalu besar ini akan menyebabkan meningkatnya perbuatan vandalisme. Dengan saiz yang terlalu besar, pihak pentadbiran sekolah tidak akan berjaya sepenuhnya menentukan yang hubungan di antara guru dengan murid dengan sesama murid akan berjaya dengan baik dan harmoni.

Hargreves (1967) pula menyatakan bahawa sistem ganjaran dan hukuman adalah sebahagian daripada dasar sekolah dan pentadbiran sekolah. Dasar ini bersama-sama dengan sistem aliran, sikap guru dan jangkauan guru yang negatif (berpunca dari

28 ketidakcekapan pentadbiran) adalah merosakkan pelajar-pelajar dan meningkatkan kadar vandalisme.

Gragrey (1970), Maslow dan Rogers (1962) dan Boyson (1973) berpendapat bahawa persekitaran sekolah yang ketat kawalannya akan mewujudkan vandalisme kerana pelajar-pelajar yang tidak puas hati akan menentang kawalan ketat ini dengan menconteng dinding, memecahkan siling dan lain-lain.

Manakala, kajian oleh Feldhusen (1978) di Amerika Syarikat menunjukkan terdapat peningkatan dalam tingkah laku anti sosial dan jenayah di sekolah pada tahun 1978. Menurut beliau, keadaan yang lebih serius berlaku di sekolah-sekolah kawasan bandar di mana jumlah pelajar yang di tangkap oleh polis semakin bertambah. Kajiannya juga menunjukkan bahawa pelajar di sekolah-sekolah bandar menghadapi masalah yang berlainan dengan pelajar di sekolah luar bandar.

Pengaruh rakan sebaya turut mendorong tingkah laku devian di kalangan remaja. Hasil kajian Gold (1970) mendapati perlakuan vandalisme di sekolah lebih cenderung berlaku apabila pelajar-pelajar sentiasa berdampingan dengan rakan sebaya berbanding jika seorang diri.

Conger (1975) menginterpretasikan rakan sebaya sebagai hasil daripada pembelajaran sosial. Knight dan West (dlm. Feldhusen, 1978) mendapati pengaruh rakan sebaya merupakan pembolehubah sosial di mana ada kemungkinan pengaruhnya akan meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah.

29

Clement (1975) menyatakan rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku pelajar. Pelajar-pelajar yang terlibat dengan vandalisme adalah lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan sekolah semasa bersama-sama rakan sebaya mereka. Cole dan Hall (1970) mendapati anak-anak yang berumur 7 hingga 17 tahun yang biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak bermoral atau terdedah kepada pelbagai masalah menunjukkan kesamsengan mereka. Pengkaji-pengkaji seperti Gold dan Reimer (1972) dan Moris (1975) mendapati rakan sebaya berpengaruh dalam tingkah laku pelajar remaja.

Menurut Coleman Friser (dlm. Jersild, 1978) tekanan terhadap kesetiaan dan keakuran memberi kesan yang kuat terhadap tingkah laku pelajar-pelajar remaja. Dalam usaha mentaati dan akur kepada kumpulan sepergaulan, ramai di antara mereka melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak suka seperti memecahkan cermin, merosakkan perabot dan membakar pintu.

Duke (1980) menyatakan bahawa tiap-tiap individu bertanggungjawab di atas perlakuannya sendiri. Pelajar-pelajar berkemungkinan melakukan vandalisme kerana mengikut kehendak diri sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. Bayh (1975) telah mengeluarkan satu laporan iaitu A in Violence and Vandalisme mengatakan bahawa salah satu daripada perkara yang mendorong seseorang melakukan vandalisme ialah kerana dia sendiri mengalami gangguan emosi. Apabila gangguan emosi ini berlanjutan,

30 pelajar-pelajar itu akhirnya terdorong untuk bertingkah laku devian sebagai jalan keluar (outlet) untuk mengurangkan kerungsingan itu.

Kelemahan dari segi perkembangan mental juga membawa kepada vandalisme di sekolah. Pelajar-pelajar yang lemah dan gagal berkali-kali dalam peperiksaan akan merasa kecewa dan hilang minat untuk belajar. Mengikut Tuner (1973) apabila pelajarpelajar tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran yang tertentu dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat mereka, pelajar-pelajar tersebut akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa jua yang terlintas di hati mereka.

Menerusi tinjauan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan dapat dirumuskan bahawa faktor sosiekonomi, keluarga, rakan sebaya dan konsep kendiri menjadi pendorong ke arah tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Faktor sosioekonomi turut mempengaruhi perlakuan vandalisme di mana kebanyakkan dapatan kajian menunjukkan golongan pelajar daripada sosioekonomi yang rendah lebih kerap melakukan salah laku. Faktor keluarga mendapati taraf pendidikan dan pendapatan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan remaja. Manakala, faktor sekolah merangkumi sikap guru, beban mata pelajaran dan persekitaran sekolah yang membosankan menyebabkan pelajar melakukan vandalisme. Perlakuan vandalisme juga berhubung rapat dengan rakan sebaya. Bagi faktor konsep kendiri pula, remaja bertingkah laku vandalisme adalah sebagai jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya.

31 2.4 Definisi Konsep

2.4.1 Vandalisme

Oxford Advance Learners (1991) mentakrifkan vandalisme sebagai willfilly destroy or damage (public property). Manakala, kamus Inggeris-Melayu Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pula mendefinasikan vandalisme sebagai perbuatan laku-musnah atau melakumusnahkan.

Vandalisme menurut Taib Abu (1989), secara umumnya dapat didefinasikan sebagai apa sahaja bentuk tingkah laku yang mempunyai kesan bertujuan merosak atau merubah harta benda iaitu harta benda awam atau persendirian.

Greenberg (1969) mencadangkan vandalisme didefinasikan sebagai perbuatan yang mendatangkan kerosakan pada sekolah.Ward (1973) cuma menggunakan kerosakan harta benda untuk mendefinasikan vandalisme. Kerosakan itu termasuklah merompak, mencuri, pecah masuk, merosakkan sesuatu untuk membalas dendam, memusnahkan harta benda dan membakar dengan tujuan jahat.

Backman (1970) dalam definasinya menyatakan, semua bentuk kerosakan harta benda sama ada yang disengajakan atau tidak disengajakan. Clinard dan Quinney (1973) menawarkan satu definasi yang luas dalam mengemukakan vandalisme, iaitu suatu serangan simbolik terhadap sekolah, termasuk semua tingkah laku merosakkan

32 harta benda iaitu dari perbuatan membuang sampah hingga ke perbuatan membakar harta benda dengan sengaja bagi tujuan jahat sebagai menentang sistem yang tidak adil.

Allen dan Greenberger (1980) beranggapan vandalisme merupakan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja, nakal dan liar secara semulajadi serta sangat bermakna pada pelaku vandalisme. Baron dan Fisher (1982) pula menyamakan vandalisme dengan tingkah laku agresif.

Menurut Laporan Salahlaku Displin Pelajar Sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, perbuatan vandalisme yang dikenali juga sebagai salahlaku musnah, dikategorikan kepada empat jenis iaitu rosak harta sekolah, rosak harta guru, rosak harta kantin dan rosak harta murid.

Bagi kajian ini vandalisme didefinasikan sebagai sebarang perbuatan merosakkan harta benda di sekolah sama ada secara sengaja atau tidak disengajakan yang dilakukan oleh pelajar. Perbuatan-perbuatan ini adalah seperti menebuk, mengguris, atau menulis perkataan pada meja, menconteng atau mengotorkan dinding, mengoyak buku perpustakaan dan mencalar atau mengguris kenderaan guru. Pelajarpelajar ini melakukan perbuatan merosakkan harta benda sebagai salah satu cara menyampaikan perasaan marah dan ketidakpuasan hati mereka terhadap pihak sekolah.

33 2.4.2 Sosioekonomi

Status sosioekonomi merujuk kepada latar belakang hidup seseorang berdasarkan pendapatan, pekerjaan dan pendidikan (Rancangan Malaysia Keenam 1990-95). Kelas sosial merujuk kepada tabii, sikap dan nilai sosial dan kelas sosial ditentukan oleh kriteria budaya, interaksi sosial, hubungan dengan pangkat, tradisi keluarga dan harta.

Sharifah Alawiyah Alsagof (1985) menyatakan status sosioekonomi membawa erti yang sama dengan kelas sosial di mana kelas sosial mempunyai ciri-ciri pekerjaan ketua rumah, pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa.

Menurut Kementerian Pendidikan , pendapatan ibu bapa pelajar yang kurang dari RM 500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi rendah, bagi ibu bapa yang berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi sederhana dan bagi ibu bapa yang berpendapatan lebih RM 1500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi tinggi.

Dalam kajian ini, status sosioekonomi merujuk kepada pendapatan ibu bapa yang menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkah laku devian iaitu bagi ibu bapa yang berpendapatan kurang RM 200 dan antara RM 201 hingga RM 800 dianggap berpendapatan rendah, manakala ibu bapa yang berpendapatan RM 801 hingga RM 1400, RM 1401 hingga RM 1999 dan lebih dari RM 2000 dianggap berpendapatan tinggi.

34 Di samping itu, dalam kajian ini status sosioekonomi melihat pada tahap pendidikan ibu bapa yang rendah dan tinggi. Tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap rendah ialah darjah enam dan SRP. Manakala, tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap tinggi ialah SPM, STPM, Diploma, dan Ijazah. Dipercayai pelajar-pelajar yang berasal dari status ekonomi yang rendah paling ramai terlibat dalam tingkah laku merosakkan harta benda. Ini mungkin kerana mereka tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada ibu bapa yang sibuk bekerja.

2.4.3

Keluarga

Menurut takrifan Gerrard dan Graham (1984 ), keluarga secara asasnya terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Keluarga boleh ditakrifkan sebagi satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Murdock, 1965}.

Ibu bapa perlu berusaha mewujudkan persekitaran yang paling baik dan sesuai bagi pembelajaran anak-anak. Mereka harus menjadi pemimpin yang bijak dan saling bertolak ansur dalam keluarga. Oleh itu, ibu bapa seharusnya sedar bahawa pada merekalah tanggungjawab harus digembeling untuk menjadikan anak-anak berperibadi tinggi dan berakhlak mulia.

Bagi kajian ini, faktor keluarga merujuk kepada hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Corak hubungan keluarga yang diperhatikan ialah komunikasi, sikap mengambil berat, aktiviti yang dilakukan bersama-sama serta perhatian yang diberikan

35 oleh ibu bapa kepada anak-anak. Corak hubungan keluarga ini memberi kesan kepada emosi, fizikal dan psikologikal anak-anak. Ibu bapa yang mengamalkan hubungan kekeluargaan yang mesra serta penerimaan yang baik terhadap anak-anak mereka dipercayai akan melahir dan membentuk anak-anak yan sihat dari segi mental dan fizikal.

2.4.4

Sekolah

Kementerian Belia dan Sukan mendefinasikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang membekalkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, keterampilan dan kecerdasan serta nilai dan interaksi sosial. Sistem persekolahan juga menyediakan golongan muda dengan pelbagai persediaan untuk menghadapi alam dewasa dan pekerjaan serta menjadi insan yang berguna dalam masyarakat.

Foster (1984) menyatakan sekurang-kurangnya sekolah mempunyai empat fungsi iaitu sebagai tempat pendidikan, penilaian, sosialisasi dan perlindungan. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena ucapan tahun baru 1995, berpendapat sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk budaya (Mohd. Tajudin Abdul Rahman, 1995}. Justeru itu, latihan dan teladan di sekolah hendaklah ditumpukan kepada pembentukan budaya dan nilai hidup yang mulia.Selain itu, sekolah juga secara umumnya bertugas melengkapi fungsi keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

Dalam kajian ini faktor sekolah merujuk kepada mata pelajaran yang terlalu membebankan, guru displin yang terlalu tegas, undang-undang sekolah yang terlalu

36 ketat, pertentangan pendapat antara guru dengan murid mengenai sesuatu keadaan di sekolah, penyampaian guru yang membosankan, sikap guru terhadap pelajar-pelajar dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat. Masalah-masalah ini yang dihadapi oleh para pelajar di sekolah akan menyebabkan mereka kecewa dan tertekan. Pelajar yang kecewa ini akan bertindak liar dengan menjahanamkan harta benda untuk mengurangkan tekanan dan kehendak naluri mereka. Di samping itu, kajian ini memilih sekolah menengah biasa dan hanya memilih pelajar-pelajar lelaki sahaja. Kedudukan kelima-lima buah sekolah dikaji terletak diluar bandar. Pengkaji ingin melihat faktor sekolah luar bandar terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan. Ini adalah kerana kajian sebelum ini telah dilakukan di sekolah-sekolah kawasan bandar.

2.4.5 Rakan Sebaya

Rakan sebaya boleh dimaksudkan dengan sahabat di mana remaja bertindakbalas dan mendapat hubugan serta kerjasama rapat antara satu sama lain. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat ke atas perlakuan ramaja.

Cole dan Hale (1970) mendefinasikan rakan sebaya merupakan unit bagi golongan remaja. Mereka sering berarah kepada persamaan dalam pelbagai bidang, corak hidup, sekolah dan taraf sosioekonomi. Tekanan rakan sebaya boleh membentuk sesuatu tingkah laku anak-anak. Menurut Martin (1961), anak-anak tidak dapat lari dari melalui proses keakuran kepada rakan sebaya. Seorang remaja melakukan sesuatu

37 kerana rakan-rakan melakukannya. Dia harus patuh pada rakan sebayanya.Jika tidak, dia akan tersisih dari mereka.

Neill (1975) menyarankan bahawa rakan sebaya ini berjaya menghidupkan nilainilai bersama di kalangan ahlinya. Rakan sebaya cuba memperkembangkan kesetiaannya kepada kumpulannya dan menolong ahli merasakan dirinya dipunyai dan rasa selamat. Melalui rakan sebaya ini para remaja dapat membentuk dan memahami keperluan -keperluan dalam hidupnya. Remaja menerima pendidikan formal dari rakan sebaya. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakan diikuti dan dijadikan pedoman.

Rakan sebaya dalam kajian ini meliputi rakan-rakan yang dapat selalu mendampingi para pelajar. Rakan-rakan ini mungkin terdiri dari pelajar-pelajar atau mereka yang sudah tidak bersekolah lagi. Para pelajar dan rakan sebayanya sentiasa melakukan aktiviti bersama-sama. Mereka akan berbincang secara terbuka dan membuat keputusan bersama-sama. Biasanya mereka akan patuh dan mengikut nasihat rakanrakannya. Pelajar-pelajar ini merasa gembira berada bersama-sama rakan sebaya setiap masa. Pengaruh rakan sebaya yang kuat ke atas pelajar-pelajar mungkin akan meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah sekiranya pelajar-pelajar mempunyai ramai rakan yang cenderung ke arah tingkah laku devian.

38 2.4.6 Konsep Kendiri

Asas pembentukan personaliti dalam menentukan tingkah laku ialah kendiri. Voss (1969) menyatakan konsep kendiri adalah berpusat kepada pembentukan personaliti seseorang manusia. Ia meliputi penilaian, sikap dan persepsi seseorang terhadap dirinya.

Landers (1954) membahagikan konsep kendiri kepada tiga komponen iaitu: pertama, keadaan diri tentang hal-hal atau kebolehan dirinya, kedua, penerimaan diri iaitu perasaan yang dipunyai dan timbal balik antara diri dengan orang lain, ketiga, nilai diri iaitu hasil dari penerimaan diri. Jika penerimaan diri adalah dalam bentuk negatif, maka nilai terhadap diri juga akan berbentuk negatif, begitu juga sebaliknya. William James (dlm. Mohd.Razuan Musa, 1997) turut mendefinasikan konsep kendiri kepada tiga kategori utama iaitu; pertama, meliputi tubuh, pakaian, keluarga, rumah dan segala milik kebendaan; kedua: siapa diri kita pada pandangan ibu bapa, rakan-rakan, guru-guru dan mereka yang berada di sekitar kita; ketiga : tret personaliti seperti sikap, nilai, keyakinan, kepercayaan, persepsi, sosial, segala pengalaman diri, kebolehan, kecekapan dan seumpamanya.

Konsep kendiri dalam kajian ini meliputi apa yang pelajar percaya tentang diri mereka dan bagaimana mereka menilai setiap ciri-ciri diri sendiri sama ada ciri tersebut merupakan kelebihan dan kelemahan diri. Pelajar juga turut memberi perhatian pada apa yang rakan-rakan, ibu bapa dan guru-guru katakan tentang diri mereka. Mereka turut menilai diri sendiri berdasarkan bagaimana mereka dinilai oleh orang lain. Misalnya,jika mereka merasa diri mereka disukai oleh keluarga dan rakan-rakan maka mereka akan

39 menilai positif diri mereka. Oleh itu, mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri yang positif. Jika mereka menganggap bahawa diri mereka sebagai tidak dikehendaki, tidak berguna dan jahat akan berkecenderungan untuk bertingkah laku yang tidak dikehendaki seperti merosakkan harta benda maka mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri negatif.

2.5

Model kajian

Kajian ini cuba melihat faktor-faktor yang menjadi penggerak ke atas tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Oleh itu, berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan, model kajian dibentuk seperti berikut:

Rajah 2.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah

SOSIOEKONOMI a) pendapatan ibu bapa b) pendidikan ibu bapa

KELUARGA

SEKOLA H TINGKAH LAKU VANDALISME DIRI SENDIRI RAKAN SEBAYA

40 Rajah 2.5 menunjukkan model kajian ini kapada penyebab-penyebab yang menjadikan faktor pendorong ke arah tingkah laku vandalisme pelajar. Faktor-faktor yang terlibat dalam kajian ini ialah faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri.

2.6

Hipotesis Kajian

Menurut Cloward dan Chin (1960), vandalisme dengan sosioekonomi adalah berhubung kait. Hal ini disokong oleh Ivan (1975) dan Abdul Raof Dahaman (1986) yang menyatakan bahawa semakin rendah status sosioekonomi individu semakin tinggi perlakuan devian dan sebaliknya, semakin tinggi status sosioekonomi semakin kurangnya perlakuan devian yang dilakukan. Sharifah Alawiyah Al-Sagof (1985) menyatakan bahawa status sosioekonomi mempunyai cirri-ciri pekerjaan kerja rumah, pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa. Dengan ini hipotesis yang di bina ialah :

1.

Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah.

2.

Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi berbanding pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan rendah.

Mengikut Abdul Raof Dahaman (1986), Othman Bin Bakar (1983) dan Heng Keng Chian (1989) mendapati faktor keluarga mempengaruhi tingkah laku devian pelajar. Kajian menunjukkan keluarga yang tidak harmoni dan kualiti keibubapaan yang

41 rendah meningkatkan tingkah laku devian. Ini disokong oleh kajian luar negara seperti kajian Brooks (1981) dan Olson (1985) serta Glamus dan Maggs (1991) menyatakan pengabaian kasih sayang ibu bapa mendorong kepada berlakunya tingkah laku devian. Maka hipotesis yang di bina ialah: 3. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dan faktor keluarga di kalangan pelajar.

Doughlas (1982), Heng Keng Chian (1989), Abdul Raof Dahaman (1986) dan Majlis Belia Negeri Kedah (1997) menunjukkan hubungan yang tidak rapat antara guru-guru dan para pelajar mendorong tingkah laku devian. Selain itu, pembelajaran yang membosankan dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat menyebabkan pelajar melakukan vandalisme untuk melepaskan tekanan. Manakala, Dunhill (1964) dan Boyson (1973) pula mengatakan hubungan guru dengan pelajar yang renggang juga mendorong pelajar membuat salah laku. Dari itu, hipotesis yang keempat dibina ialah: 4. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar sekolah.

Rakan Sebaya banyak mempengaruhi sikap pelajar terhadap tingkah laku vandalisme. Gold (1970) dan Feldhusen (1978) berpendapat pelajar akan cenderung untuk melakukan devian apabila disertai oleh rakan-rakan. Menurut Datok Lee Lam Thye (1997), kebanyakan kes vandalisme dilakukan secara berkumpulan. Maka hipotesis yang dibina ialah: 5. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme deangan faktor rakan sebaya di kalangan pelajar.

42

Anidah Bin Ithnin (1991), menyatakan konsep kendiri mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku devian. Kajian menunjukkan pelajar nakal mempunyai konsep kendiri yang negatif, sedangkan pelajar yang tidak nakal mempunyai konsep kendiri positif. Heng Keng Chian (1989) mendapati pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif tidak suka sekolah, merasa sunyi, merasa diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan dirinya. Dengan demikian, hipotesis yang terakhir dibentuk adalah: 6. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan konsep kendiri di kalangan pelajar.

2.7

Rumusan

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah di bentuk pengkaji berharap dapat melihat pengaruh faktor sosioekonomi, iaitu tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah.

43

BAB 3

METOD

3.1

Pendahuluan

Perbincangan dalam bahagian ini akan meliputi kaedah kajian yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan data. Tumpuan diberikan pada aspek rekabentuk kajian, tempat kajian, subjek kajian, tatacara kajian, kaedah pemarkatan dan kaedah analisis data.

3.2

Rekabentuk Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan soal selidik. Pengkaji menggunakan satu set soal selidik. Terdapat enam bahagian dalam set soal selidik ini yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku vandalisme.

Terdapat 93 item dalam soal selidik ini iaitu 10 item di bahagian A, 23 item di bahagian B dan 15 item di setiap bahagian C,D,E, dan F. Skala yang digunakan dalam soal selidik ini ialah skala kategori dan skala Likert. Skala kategori digunakan untuk

44 mendapatkan maklumat peribadi pelajar seperti tingkatan, umur, jantina, pekerjaan ibu bapa, pendapatan dan pencapaian akademik ibu bapa. Skala Likert pula digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku tersebut. Skala Likert ini mengandungi lima pilihan jawapan yang digunakan untuk bahagian B, C, D, E dan F dalam soal selidik ini. Dalam bahagian B, skala Likert yang digunakan ialah tidak pernah (1), jarang (2), kadang-kadang (3), kerapkali (4) dan selalu (5). Manakala skala Likert dalam bahagian C, D, E dan F ialah sangat tidak benar (STB), tidak benar (TB), tidak pasti (TP), benar (B) dan sangat benar (SB).

3.3

Tempat kajian

Pengkaji memilih lima buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang, Sekolah Datuk Haji Talib Karim, Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba, Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Dato Dol Said yang terletak di Daerah Alor Gajah, Melaka. Sekolah ini dipilih kerana ia menunjukkan perangkaan tingkah laku vandalisme yang tinggi. Kedudukan sekolah ini di luar bandar, dijangkakan pengkaji akan dapat melihat penglibatan pelajar di luar bandar dalam tingkah laku vandalisme.

3.4

Subjek Kajian

Pengkaji memilih 120 orang subjek yang terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dari lima buah sekolah. Pelajar-pelajar ini berumur antara 16 hingga 18 tahun yang merupakan pelajar tingkatan empat dan lima sahaja. Taburan subjek kajian adalah seperti dalam Jadual 3.4.

45 Jadual 3.4 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah

Jenis Sekolah Sekolah Datuk Haji Talib Karim Sekolah Menengah Seri Pengkalan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba Sekolah Menengah Pulau Sebang Sekolah Dato Dol Said Jumlah

Bilangan Pelajar 23 22 24 28 23 120

3.5

Alat Kajian

Alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktorfaktor pendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah ialah alat pengukur yang berupa soal selidik yang diubah suai daripada kajian Halimah Ab. Rahim (1993). Alat kajian ini mengandungi enam bahagian iaitu A, B, C, D, E, dan F. Setiap bahagian mempunyai sekumpulan item yang mengukur setiap pembolehubah kajian.

46 Bahagian A

Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai maklumat diri subjek yang mengandungi item-item seperti nama sekolah, tingkatan, jantina, tempat tinggal, pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan ibu bapa. Ia dapat di lihat dengan jelas seperti contoh berikut:

Item ke 7

Pendapatan ibu bapa sebulan: 1. 2. 3. 4. 5. Kurang RM 500 RM 501 RM 800 RM 801 RM 1400 RM 1401 RM 1999 lebih RM 2000

Item ke 8

Taraf pendidikan ibu bapa a) b) c) d) e) f) Darjah Enam SRP/PMR SPM STPM Diploma/Maktab/Sijil Ijazah

47 Bahagian B

Bahagian ini mengandungi sebanyak 23 item dan merupakan soalan jenis tertutup. Subjek dikehendaki memilih jawapan yang difikirkan bersesuaian dan bertepatan dengan tingkah laku mereka. Setiap item mempunyai lima pilihan jawapan iaitu tidak pernah (1), jarang (2), kadang-kadang (3), kerap kali (4) dan selalu (5). Contoh-contoh item dalam bahagian B adalah seperti berikut: 2. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada kerusi. ( Saya 8. 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

Merosakkan pam tandas, mangkuk tandas atau peralatan lain dalam tandas. ( Saya 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

23.

Mengoyak atau merosakkan buku pelajar-pelajar lain ( Saya 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

Bahagian C, D, E dan F

Soal selidik dalam bahagian ini mengukur faktor yang menjadi pendorong tingkah laku vandalisme. Setiap bahagian mengandungi lima belas item dan berbentuk soalan tertutup. Setiap item mengandungi lima pilihan jawapan iaitu sangat tidak benar (STB), tidak benar (TB), tidak pasti (TP), benar (B), dan sangat benar (SB). Dalam bahagian ini item-item disusun secara bercampur iaitu item positif dan item negatif. Item-item dalam bahagian C adalah untuk mengukur sejauh manakah interaksi dan

48 layanan ibu bapa terhadap anak-anak. Contoh item positif dan item negatif adalah seperti berikut:

Item Positif:

2.

Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain. Saya tidak pernah mengkritik idea ibu bapa walaupun bertentang dengan idea saya.

Item Negatif: 13.

Bahagian D pula mempunyai item-item untuk mengukur faktor sekolah dan persekitaran sekolah. Contoh item positif dan negatif adalah seperti berikut:

Item positif:

3.

Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya Saya rasa peraturan dan disiplin sekolah saya sangat ketat.

Item negatif: 13.

Bahagian E mengandungi item-item yang mengukur faktor rakan sebaya yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Contoh item adalah seperti berikut:

Item positif:

10.

Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan. Rakan-rakan pernah mendorong saya melanggar peraturan sekolah.

Item negatif: 13.

Bahagian F mengandungi item-item yang mengukur faktor kendiri yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Contoh item adalah seperti berikut:

Item positif:

3.

Saya bekerjasama dengan orang lain.

49 Item negatif: 13. Saya suka mengumpat.

3.6

Tatacara Kajian

Pada bulan Mac 2000, pengkaji telah menjalankan kajian ini di Sekolah Datuk Haji Talib Karim, Sekolah Menengah Pulau Sebang, Sekolah Menengah Seri Pengkalan, Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba dan Sekolah Dato Dol Said. Pengkaji terlebih dahulu telah memohon kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Melaka dan Pengetua sekolah-sekolah tersebut.

Pengkaji telah pergi sendiri ke sekolah-sekolah tersebut. Dalam pertemuan pertama, selain daripada memberi penerangan yang terperinci kepada sekolah yang terlibat mengenai tujuan yang akan dijalankan, pemilihan subjek juga telah dibuat dan menetapkan tarikh yang sesuai untuk mentadbir soal selidik.

Pengkaji telah merujuk kepada rekod disiplin sekolah. Didalam proses tersebut juga, pengkaji turut mendapat bantuan daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, guru-guru disiplin dan guru kaunseling untuk memilih subjek yang lebih tepat dan pernah melakukan tingkah laku vandalisme. Pemilihan subjek adalah seperti dalam jadual 2.1.

Oleh kerana terdapat lima buah sekolah dan 93 item, maka pengkaji mengambil masa selama lima hari untuk mentadbir soal selidik iaitu satu hari untuk

50 setiap sekolah. Lokasi kelima-lima buah sekolah tersebut yang terletak berhampiran tempat tinggal pengkaji memudahkan proses soal selidik dijalankan.

Dalam penemuan awal dengan subjek, pengkaji telah memperkenalkan diri kepada subjek untuk mewujudkan hubungan mesra dengan pengkaji. Subjek telah diberi penerangan terperinci tentang cara-cara menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut. Subjek mengambil masa antara 30 hingga 40 minit untuk menjawab soal selidik ini. Subjek juga telah diminta memberikan kerjasama supaya menjawab soal selidik ini dengan ikhlas dan jujur. Di samping itu pengkaji telah memberi jaminan bahawa segala maklumat yang diberikan oleh subjek adalah dirahsiakan.

Pengkaji telah memungut sendiri borang soal selidik ini sebaik sahaja subjek selesai menjawabnya. Pengkaji mengucapkan ribuan terima kasih kepada subjek, guru disiplin, guru kaunseling, Guru Penolong Kanan HEM dan Pengetua sekolah-sekolah tersebut.

3.7

Kaedah Pemarkatan

Untuk mengukur dan menilai tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme, pengkaji telah menggunakan skala Likert yang mengandungi lima pilihan jawapan. Skala pemeringkatan Likert yang digunakan untuk menilai tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3.7.1

51 Jadual 3.7.1 Markat Alat Ukuran Tingkah Laku Vandalisme

Jawapan 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Kadang-kadang 4. Kerap kali 5. Selalu

Skor 1 2 3 4 5

Oleh kerana tidak terdapat item-item yang negatif bagi skala tingkah laku vandalisme ini, maka skor adalah sehala sahaja.

Skala pemeringkatan bagi menilai tahap pendidikan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme ditunjukan dalam Jadual 3.7.2

52 Jadual 3.7.2 Pemarkatan Tahap Pendidikan Ibu bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme

Tahap Pendidikan 1. Darjah 6 2. SRP 3. SPM 4. STPM 5. Diploma/Sijil 6. Ijazah

Markat 0 1 2 3 4 5

Ibu bapa yang mempunyai pendidikan darjah 6 dan SRP di masukkan dalam kategori rendah, manakala ibu bapa yang mempunyai pendidikan SPM, STPM, Diploma dan Ijazah dikumpulkan dalam kategori tinggi.

Skala pemeringkatan bagi menilai pendapatan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3.7.3.

53 Jadual 3.7.3 Pemarkatan Tingkat Pendapatan Ibu Bapa TErhadap Tingkah Laku Vandalisme

Tingkat Pendapatan 1. Kurang dari RM 200 2. RM 201 RM 800 3. RM 801 RM 1400 4. RM 1401 RM 1999 5. lebih dari RM 2000

Markat 0 1 2 3 4

Ibu bapa yang mempunyai pendapatan antara kurang RM 200 hingga RM 800 di kategorikan sebagai berpendapatan rendah. Manakala ibu bapa yang mempunyai pendapatan dari RM 801 hingga melebihi RM 2000 di kategorikan sebagai berpendapatan tinggi.

54 Skala pemeringkatan bagi alat ukuran untuk menilai faktor-faktor yang terlibat dalam tingkah laku vandalisme pula dapat dirujuk pada Jadual 2.5.

Jadual 3.7.5 Market Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme

Jawapan Sangat Tidak Benar Tidak Benar Tidak Pasti Benar Sangat Benar

Markat Positif 1 2 3 4 5

Markat Negatif 5 4 3 2 1

3.8

Analisis Data

Data-data yang diperolehi dari soal selidik dari kelima-lima buah sekolah ini dianalisis dengan menggunakan kaedah Statiscal Package For The Social Science Extra (SPSSX). Pengkaji telah menjalankan ujian t (t-test) dan ujian kolerasi (Correlation Coefficients).

55 3.9 Kebolehpercayaan Alat Kajian

Pekali alpha telah digunakan bagi menguji realibiliti alat kajian ini. Metod ini berdasarkan kepada ketekalan respon dan semua item dalam alat ujian ini. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ini diuji mengikut aspek-aspek keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah menengah.

Hasil daripada analisis yang dijalankan, didapati realibiliti mengikut gagasan adalah baik seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.9.1

Jadual 3.9.1 Analisis Realibiliti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme

Faktor Salah Laku Vandalisme Keluarga Sekolah Rakan Sebaya Kendiri

Alpha 0.94 0.77 0.84 0.77

56 Kebolehpercayaan bagi semua item ini adalah baik iaitu 0.83. Menurut Kerlinger (1973) alat ukuran yang mempunyai kebolehpercayaan 0.8 adalah baik. Oleh itu soal selidik yang telah ditadbir ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik.

57

BAB 4

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN

4.1

Pendahuluan

Hasil keputusan yang diperolehi daripada kajian yang dilakukan akan dikemukakan dalam bab ini. Ujiant dan analisa korelasi telah digunakan untuk menganalisis hipotesis-hipotesis tersebut.

4.2

Keputusan Kajian

Keputusan kajian akan dikemukakan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dibentuk. Keputusan kajian secara diskriptif adalah seperti berikut;

58 Carta 4.1 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa

Cina 21% India 5%

Melayu 74%

Carta pai di atas menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut bangsa. Seramai 89 orang (74.2%) terdiri dari bangsa Melayu, 25 orang (20.8%) Cina dan India seramai 6 orang (5.0%). Pelajar Melayu merupakan golongan yang paling banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme diikuti dengan pelajar Cina dan pelajar India.

Carta 4.2 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa

%60 50 40 30 20 10 0 2.5% RM400 RM400RM1600 RM1601RM2400 RM2401RM4000 27.5% 10.8% 3.3% >RM4000 55.8%

Pendapatan ibu Bapa

59 Carta palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut pendapatan keluarga. Seramai 3 orang (2.5%) mempunyai pendapatan kurang RM 400, 67 orang (55.8%) berpendapatan antara RM 401 - RM 1600, 33 orang (27.5%) berpendapatan antara RM 1601 - RM 2400, 13 orang (10.8%) berpendapatan antara RM 2401 RM 4000 dan seramai 4 orang (3.3%) mempunyai pendapatan melebihi RM 4000 sebulan. Daripada kajian ini didapati bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendapatan rendah lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu bapanya berpendidikan tinggi.

Carta 4.3 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa

30 25 20 15 10 5 0

%Tingkah Laku Vandalisme

Darjah 6

SRP

SPM

STPM

Diploma

Ijazah

60 Carta Palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan taraf pendidikan ibu bapa. Seramai 32 orang (26.7%) mempunyai pendidikan darjah 6, 36 orang (30.0%) SRP, 33 orang (27.5%) SPM, 6 orang (5.0%) Diploma dan seramai 10 orang (8.3%) mempunyai pendidikan ijazah. Ini menggambarkan bahawa pelajar-pelajar yang ibu bapanya memiliki taraf pendidikan rendah iaitu darjah 6, SRP dan SPM lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu bapanya mempunyai pendidikan tinggi.

Carta 4.4 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademi Pelajar

27% Lemah 54% 19% Baik Sederhana

Carta pai di atas menunjukkan bahawa seramai 23 orang pelajar (19.2%) terdiri dari pelajar mempunyai pencapaian akademik yang baik, 65 orang (54.2%) terdiri dari pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan 32 orang (26.7%) pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lemah. Ini menunjukkan pencapaian akademik yang sederhana lebih banyak melakukan vandalisme berbanding pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan lemah.

61 4.2.1 Hipotesis I

Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar. Subhipotesis kajian yang dikaji oleh pengkaji 4.2.1. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Ujian t telah digunakan dan keputusannya seperti Jadual 4.1.

Jadual 4.1 Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa Kumpulan Pendapatan Rendah n 70 x 72.19 SP 22.4 1.42 Pendapatan Tinggi n = 120 k > 0.05 Daripada jadual 4.1 didapati bahawa tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Nilai t = 1.42, k > 0.05. Nilai min ialah 72.19. 50 67.38 14.61 t

62 Bagi hipotesis seterusnya 1.2. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa yang berpendidikan rendah di kalangan pelajar. Ujian t telah digunakan dan keputusannya adalah seperti Jadual 4.2.

Jadual 4.2 Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme Dengan Pendidikan Ibu Bapa

Kumpulan Pendidikan Tinggi

n 46

x 75.12

SP 23.77

t

2.01 Pendidikan Rendah n = 120 k < 0.05 Daripada Jadual 4.2 didapati terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibubapa yang rendah di kalangan pelajar. Nilai t = 2.01 , k < 0.05. Nilai min ialah 75.12. 74 67.12 15.98

Secara

keseluruhannya

didapati

pelajar

yang

berpendidikan

rendah

memperlihatkan tingkah laku vandalisme yang lebih tinggi (67.12) berbanding dengan pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi (75.12).

63 4.2.2 Hipotesis 2

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar.

Hipotesis ini telah diuji dengan ujian korelasi. Keputusan yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan di antara tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar. Nilai korelasi yang diperolehi adalah r = -0.13 (k > 0.05). Justeru itu, hipotesis yang dibina adalah ditolak. Ini bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor keluarga di kalangan pelajar sekolah. Ini dapat dilihat dalam Jadual 4.3.

Jadual 4.3 Keputusan Ujian Korelasi Di antara Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor YangMempengaruhinya

Pembolehubah Faktor Keluarga Faktor Sekolah Faktor Rakan Sebaya Faktor Konsep Kendiri

Tingkah Laku Vandalisme (nilai r) -0.13 -0.15 0.15 -0.08

64 4.2.3 Hipotesis 3

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar.

Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi. Keputusan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang negatif antara faktor sekolah dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Dalam Jadual 3.3 didapati pekali korelasi yang diperolehi adalah r = -0.15 (k> 0.05). Hipotesis ini ditolak. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku vandalisme tidak di pengaruhi oleh faktor sekolah di kalangan pelajar.

4.2.5 Hipotesis 4

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor rakan sebaya di kalangan pelajar.

Analisa korelasi telah digunakan bagi menguji hipotesis di atas. Keputusan ujian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor rakan sebaya dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Jadual 3.3 menunjukkan pekali korelasi adalah r 0.15 (k>0.05). Hipotesis ini ditolak. Ini bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor rakan sebaya di kalangan pelajar.

65 4.2.6 Hipotesis 5

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar.

Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi. Keputusan menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar. Jadual 3.3

memperlihatkan nilai pekali korelasi adalah r = -0.08 (k> 0.05) dan tidak signifikan pada aras keyakinan 0.05. Justeru itu, hipotesis ini adalah ditolak. Dengan kata lain, konsep kendiri dan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar adalah tidak berhubung antara satu sama lain.

4.3

Rumusan

Keputusan yang diperolehi daripada ujian t bagi menguji faktor sosioekonomi telah menolak satu subhipotesis dan menerima subhipotesis yang satu lagi. Subhipotesis yang pertama terpaksa ditolak kerana tidak menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Manakala subhipotesis kedua diterima kerana terdapat hubungan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa ya