soal selidik mengenai sikap_siti rahayah

Upload: zarah-binti-ahmad

Post on 05-Apr-2018

261 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  1/12

  LAMPIRAN A

  SOAL SELIDIK TENTANG SIKAP PELAJAR TERHADAP SAINSDENGAN PENCAPAIAN SAINS PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH

  MENENGAH RENDAH DI DAERAH HULU LANGAT SELANGOR___________________________________________________________________________

  SITI RAHAYAH ARIFFIN

  SATU KAJILIDIKAN UNTUK MELENGKAPKANDISERTASI SARJANA PENDIDIKAN

  FAKULTI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  BANGI

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  2/12

  Pelajar sekelian,

  Soal selidik mengenai pertalian di antara sikap terhadap sains dengan pencapaian sains pelajar-pelajarsekolah menengah rendah di Daerah Hulu Langat.

  1. Tujuan kajilidikan ini ialah untuk mendapat maklumat mengenai sikap dan perasaanseseorang pelajar terhadap mata pelajaran Sains Paduan. Maklumat yang diberikan dapatmembantu dalam mempertingkatkan pembelajaran- pengajaran sains.

  2. Sebarang maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini akan dianggap rahsia dandigunakan untuk penyelidikan sahaja. Ini bukannya ujian dan tidak ada jawapan yang

  betul atau salah dan bukan bertujuan untuk menguji pelajar-pelajar.

  3. Walaupun setengah-setengah soalan mungkin kelihatan serupa, tetapi anda hendaklahmenjawabnya.

  4. Sila beri pendapat anda mengenai kenyataan-kenyataan berikut dengan menanda coret ( /)di dalam salah satu petak yang paling sesuai bagi diri anda dengan jujur, ikhlas danseberapa tepat yang boleh.

  5. Atas kerjasama yang pelajar-pelajar berikan, saya dahulukan ucapan ribuan terima kasih.

  (SITI RAHAYAH ARIFFIN)

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  3/12

  Soal selidik mengenai sikap pelajar terhadap mata pelajaran sains

  1. Data Latar Belakang Murid (Biodata)

  1.Nama pelajar :____________________

  2. Nama dan Alamat sekolah :

  SMK Sultan Abd Aziz Shah Kajang

  SMK Engku Hussein, Semenyih

  SMK Jln Bukit Kajang

  SMK bandar Baru Bangi, Kajang

  SMK Abdul Jalil, Hulu Langat

  3. Jantina

  Lelaki

  Perempuan

  4. Bangsa

  Melayu

  Cina

  IndiaLain-lain(sila nyatakan)

  _______________________________

  Pekerjaan bapa :_________________________Pekerjaan ibu :_________________________

  5. Apakah tingkat pelajaran ibu/bapa yang tertinggi

  Ibu Bapa

  Tamat sekolah rendah atau tidakbersekolah

  Tamat tingkatan 3

  Tamat tingkatan 5

  Tamat tingkatan enam

  Maktab perguruan atau lain-lainmaktab

  Universiti

  Lain-lain (sila nyatakan)

  Kosongkan ruangan ini

  ______ _______ _______

  1 2 3

  ______4

  ______5

  _______

  6

  _______ _______7 8

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  4/12

  6. Berapakah jumlah pendapatan ibu/bapa

  Ibu Bapa

  $199- kebawah

  $200-$399

  $400- $599

  $600 - $799

  $800 - $999

  $1000- ke atas

  7. Pekerjaan ibu bapa

  Ibu Bapa

  Tidak ada kerja

  Pesara

  Buruh,petani, nelayan,pekebunkecil,pekerja kilang

  Pegawai rendah kerajaan/swasta(termasukguru,kerani,jurutaip,jururawatdan lain-lain)

  Peniaga besar/pemborong

  Pegawai tinggi kerajaan/swasta(doktor, peguam,

  jurutera,akauntan dan lain-lainpekerjaan profesional)

  Lain-lain nyatakan :

  ________ ________9 10

  _______11

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  5/12

  Bil.

  Item

  Amatsetuju

  S

  etuju

  Tid

  akpasti

  Tidaksetuju

  Amattidak

  setuju

  1. Saya berpendapat pelajaran sainsadalah mata pelajaran yangmustahak dalam kehidupan saya

  2 Saya suka mempelajari matapelajaran sains

  3 Mempelajari mata pelajaran sainsadalah membuang masa

  4 Konsep-konsep dalam matapelajaran sains adalah susah untuk

  saya faham5 Saya senantiasa menunggu waktu

  pelajaran sains

  6 Sains tidak sepatutnya dijadikansatu mata pelajaran yang wajibdipelajari di sekolah

  7 Setiap orang murid sekolahmenengah perlu mengetahuisedikit sebanyak mengenai sains

  8 Datang sekolah adalah lebihmenyeronokkan jikalau tiada mata

  pelajaran sains

  9 Saya ingin mempelajari sains ataubidang berkaitan dengan sains diuniversiti

  10 Saya tidak nampak kepentinganmempelajari sains di sekolah

  11 Berbual dengan orang lainmengenai perkembangan terbaharudalam sains adalahmenyeronokkan

  12 Sesebuah makmal yang serbalengkap adalah mustahak

  mempelajari mata pelajaran sains13 Saya suka beberapa bahagian

  sahaja dalam mata pelajaran sains

  14 Terlalu banyak perkara yang perlusaya pelajari di dalam mata

  pelajaran sains

  15 Mata pelajaran sains adalah matapelajaran yang menarik perhatiansaya

  16 Jumlah jam dalam seminggu bagimata pelajaran sains di sekolah

  patut dikurangkan

  Kosongkan ruangan ini

  _____12

  ______13

  ______14

  ______15

  ______16

  _____17

  _____18

  _____19

  _____20

  ____21

  _____22

  _____23

  _____24

  _____25

  _____26

  _____27

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  6/12

  Bil.

  Item

  Amatsetuju

  Setu

  ju

  Tidak

  pasti

  Tidaksetuju

  Am

  attidak

  setuju

  17 Jumlah jam dalam seminggu bagimata pelajaran sains di sekolah

  patut dikurangkan

  18 Saya tetap ingin mempelajari matapelajaran di sekolah walaupuntidak diwajibkan berbuat demikian

  19 Saya suka membaca cerita-ceritasains dalam majalah dan akhbar

  20 Sekolah patut menyediakan lebihbanyak waktu mata pelajaran sainssetiap minggu

  21 Mata pelajaran sains adalah amatsusah; oleh yang demikian hanyamurid-murid yang berkebolehansahaja boleh mempelajarinya

  22 Saya gembira kerana dapatmempelajari mata pelajaran sainsdi sekolah

  23 Mata pelajaran sains tidak mustahak dalam kehidupannya

  24 Saya suka membuat ramalanmengenai keputusan bagi

  percubaan yang dilakukan dalammata pelajaran sains

  25 Mata pelajaran sains adalahmembosankan

  26 Mengambil bahagian dalam projeksains dipertunjukkan sains disekolah adalah menyeronokkandan menarik hati saya

  27 Membuat uji kaji-uji kaji di

  makmal adalah satu keperluandalam mata pelajaran sains

  28 Saya kurang berminat dalam matapelajaran sains

  29 Mata pelajaran kegemaran sayaialah mata pelajaran sains keranadapat menggunakan semua

  pancaindera saya

  30 Guru sains saya mempunyaipengetahuan yang mendalammengenai sains

  31 Saya sukakan guru sains saya

  Kosongkan ruangan ini

  _____28

  ______29

  ______30

  ______31

  ______32

  ____33

  _____

  34

  _____35

  _____36

  ____37

  _____

  38

  _____39

  _____40

  _____41

  _____42

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  7/12

  Bil.

  Item

  Amatsetuju

  S

  etuju

  Tid

  akpasti

  Tidaksetuju

  Amattidak

  setuju

  32 Guru sains saya kadangkalaberjenaka dalam bilik darjah

  34 Guru sains saya memberikanpanduan teliti daripadamemberikan jawapan

  35 Saya suka membantu guru sainssaya

  36 Guru sains saya berjayamembangkitkan minat saya

  terhadap mata pelajaran sainsapabila beliau mengajar.

  37 Guru sains saya tidak pernahmembeza-bezakan seseorang

  pelajar dari pelajar yang lain.

  38 Guru sains saya adalah adil ketikamemberi markah.

  39 Saya lebih suka guru sains lelakidaripada guru sains perempuan

  40 Cara guru sains saya mengajarmenunjukkan beliau membuat

  persediaan yang rapi sebelumnya.

  41 Guru sains saya selalumenggalakkan saya memberi

  pendapat sendiri.

  42 Guru sains saya mempengaruhipembentukan sikap saya terhadapsains, di samping faktor-faktoryang lain.

  43 Guru sains saya berjayamenghidupkan suasana

  pembelajaran dalam kelas.

  44 Guru sains saya memberikan saya

  peluang berfikir dan melakukansesuatu pekerjaan dengan dayausaha saya sendiri.

  45 Guru sains saya jarang sekalimemperkenalkan sesuatu perkarayang baru mengenai sains.

  46 Guru sains saya pandai mengajardan dengan demikian

  pengajarannya begitu mudahdifahami, terang dan menarik.

  47 Guru sains saya mempunyaiberbagai-bagai-bagai data yang

  digunakan untuk pembentangan

  Kosongkan ruangan ini

  _____43

  ______44

  ______45

  ______

  46

  ____47

  ____48

  _____49

  _____

  50

  _____51

  ____52

  _____53

  _____

  54

  _____55

  _____56

  _____57

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  8/12

  Bil.

  Item

  Amatsetuju

  Setu

  ju

  Tidak

  pasti

  Tidaksetuju

  Am

  attidak

  setuju

  48 Saya perlu mempelajari matapelajaran sains untuk mendapatpekerjaan dalam bidang saintifik

  49 Jika saya mendapat gred yang baikdalam mata pelajaran Sains, tidakmemberi sebarang kesan dari segi

  pemilihan pekerjaan.

  50 Mata pelajaran sains memisahkan

  aktiviti-aktiviti sosial dan politik.51 Banyak perkara yang saya pelajari

  dalam mata pelajaran sainsmemberi sumbangan berfaedahkepada masyarakat.

  52 Ahli-ahli sains yang terkenal padamasa ini akan dilupakan padamasa akan datang.

  53 Dengan mendapat kepujian dalammata pelajaran sains bolehmembantu saya mendapat

  pekerjaan yang disanjung tinggi

  oleh masyarakat.54 Penemuan saintifik lebih banyak

  keburukan daripada kebaikan.

  55 Negara kita memerlukan lebihramai ahli sains dalam bidang

  perubatan.

  56 Saya perlu mempelajari matapelajaran sains untuk membantumasyarakat kita.

  57 Ibu bapa dan keluarga saya tidakmemberi sebarang pengaruh dalam

  pembentukan sikap saya terhadapmata pelajaran sains

  58 Sains menyebabkan carapenghidupan ahli-ahli sainsterasing.

  59 Saya ingin memasuki aliran sainskerana dipandang tinggi olehmasyarakat.

  60 Ahli-ahli sains berusaha untukmempertingkatkan corak kehidupan manusia.

  Kosongkan ruangan ini

  ______58

  ______59

  ______

  60

  ____61

  ____62

  _____63

  _____64

  _____65

  ____66

  _____

  67

  _____68

  _____69

  _____70

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  9/12

  LAMPIRAN B

  UJIAN SCHEFFE BAGI EMPAT KUMPULAN MENGENAI

  1) SIKAP TERHADAP MATA PELAJARAN SAINS

  Pencapaiantinggi

  Lelaki

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan

  Perempuan

  Pencapaianrendah

  Lelaki

  Perempuan

  2) IMPLIKASI SOSIAL DARI SAINS

  Pencapaiantinggi

  Lelaki

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan

  Perempuan

  Pencapaianrendah

  Lelaki

  Perempuan

  3) GURU SAINS

  Pencapaian

  tinggi

  Lelaki

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan

  PerempuanPencapaian

  rendah

  Lelaki

  Perempuan

  *signifikan pada aras 0.01

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  10/12

  LAMPIRAN B

  UJIAN SCHEFFE BAGI ENAM KUMPULAN MENGENAI

  1) SIKAP TERHADAP MATA PELAJARAN SAINS

  Pencapaiantinggi Melayu

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  Melayu Cina India Melayu Cina India

  Cina

  India

  Pencapaianrendah

  MelayuCina

  India

  2) IMPLIKASI SOSIAL DARI SAINS

  Pencapaiantinggi Melayu

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  Melayu Cina India Melayu Cina India

  Cina

  India

  Pencapaianrendah

  Melayu

  Cina

  India

  3) GURU SAINS

  Pencapaiantinggi Melayu

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  Melayu Cina India Melayu Cina India

  Cina

  India

  Pencapaianrendah

  Melayu

  Cina

  India

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  11/12

  LAMPIRAN B

  UJIAN SCHEFFE BAGI ENAM KUMPULAN MENGENAI

  1) SIKAP TERHADAP MATA PELAJARAN SAINSSignifikan pada aras 0.05

  Pencapaiantinggi

  SES tinggi

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  SES tinggi SES

  sederhana

  SES

  rendah

  SES tinggi SES

  sederhana

  SES

  rendah

  SES sederhana

  SES rendah

  Pencapaianrendah

  SES tinggi

  SES sederhana

  SES rendah

  2) IMPLIKASI SOSIAL DARI SAINS

  Pencapaiantinggi

  SES tinggi

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  SES tinggi SESsederhana

  SESrendah

  SES tinggi SESsederhana

  SESrendah

  SES sederhana

  SES rendah

  Pencapaianrendah

  SES tinggi

  SES sederhana

  SES rendah

  3) GURU SAINS

  Pencapaiantinggi

  SES tinggi

  Pencapaian tinggi Pencapaian rendah

  SES tinggi SESsederhana

  SESrendah

  SES tinggi SESsederhana

  SESrendah

  SES sederhana

  SES rendah

  Pencapaianrendah

  SES tinggi

  SES sederhana

  SES rendah

 • 8/2/2019 Soal Selidik Mengenai Sikap_Siti Rahayah

  12/12