soal selidik tna

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2014

158 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2

TRANSCRIPT

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

42

DGA 29/

DG 48 DG 52 DG 54

DGA 32 DGA 34 DG 41

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./ /

1/

2

3

4

5

2

/

3

4

/

5

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1/

2

3

4

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain.

/

/ / /

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills

// / / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

//

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG /

Lelaki Melayu India/

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakanASLI

6 7

Umur : Gred jawatan:

43

tahun DGA 29

DG 48 DG 52 DG 54

/

DGA 32 DGA 34 DG 41

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./ /

1

2

3

4/

5

2

/

3

4

/

5

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3

4/

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain.

/

/ / /

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills

// / / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)/

/

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

36

DGA 29 DGA 32 DGA 34/

DG 48 DG 52 DG 54

DG 41

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

4 - 7 tahun

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

4 - 7 tahun

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./

1

2

3/

4

5

2

/

3

/

4

/

5

/

6

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3/

4

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain.

/

/ / /

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills

// / / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

//

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

37

DGA 29 DGA 32 DGA 34 DG 41

DG 48 DG 52 DG 54

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./

1

2/

3

4

5

2

/

3

/

4

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3/

4

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain./ /

/

/

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills/

/

/ / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

//

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

31

DGA 29 DGA 32 DGA 34/

DG 48 DG 52 DG 54

DG 41

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru. 1 2 3/

4

5

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3

4/

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain.

/

/ / /

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills

// / / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

//

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

26

DGA 29 DGA 32 DGA 34/

DG 48 DG 52 DG 54

DG 41

8

Pengalaman sebagai guru/

1 - 3 tahun 4 - 7 tahun

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK/

1 3 tahun 4 - 7 tahun

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru. 1 2 3/

4

5

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3/

4

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain./

/

/ / /

/

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills/ /

//

/ /

/ / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)/

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

/

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

25

DGA 29 DGA 32 DGA 34/

DG 48 DG 52 DG 54

DG 41

8

Pengalaman sebagai guru/

1 - 3 tahun 4 - 7 tahun

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK/

1 3 tahun 4 - 7 tahun

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./

1

2

3

4/

5

2

/

3

4

/

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3

4/

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain./ /

/

/

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills/

//

/ / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

//

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG /

Lelaki Melayu India/

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakanASLI

6 7

Umur : Gred jawatan:

51

tahun DGA 29

DG 48 DG 52 DG 54

/

DGA 32 DGA 34 DG 41

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./

1

2

3

4/

5

2

/

3

4

/

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3

4/

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain./ / /

/

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills/ / / / /

// / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)/

/

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

29

DGA 29/

DG 48 DG 52 DG 54

DGA 32 DGA 34 DG 41

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

4 - 7 tahun

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

4 - 7 tahun

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru. 1 2 3/

4

5

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3

4/

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain.

/

/ / /

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills

// / / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)/

/

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)

SOAL SELIDIK ANALISA KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pendidikan Guru RESPONDEN: GURU Tuan/Puan yang dihormati, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan kursus-kursus bagi guru-guru Sekolah Orang Asli dalam usaha meningkatkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam menjalankan tugas dan penggerak utama transformasi pendidikan. Sehubungan itu satu analisis keperluan latihan (training need analysis) perlu dilaksanakan untuk mengkaji apakah komponen dan elemen kemahiran insaniah (soft skills ) yang diperlukan oleh para pegawai perkhidmatan pendidikan disamping input-input lain.

Kemahiran insaniah didefinisikan sebagai ciri-ciri personal dan interpersonal yang dapat menyemarakkan lagi keupayaan seseorang individu berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, meningkatkan prestasi di tempat kerja dan peluang kerjaya. (Soft skills are defined as personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospect . Soft skills are interpersonal and broadly applicable.)

Kemahiran Insaniah adalah istilah sosial yang dikaitkan dengan kecerdasan emosi, sifat keperibadian dan elemen personaliti, kesantunan dalam bersosial, kemahiran berkomunikasi dan berbahasa, tabiat diri, keramahan dan keyakinan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam membentuk hubungan dengan orang lain. (Soft skills is a sociological term relating to a person's "EQ" (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of personality traits, social graces, communication, language, personal habits, friendliness, and optimism that characterize relationships with other people.

Segala pertanyaan mengenai kajian dan penggunaan instrumen ini boleh ditujukan kepada En. Jeffri bin Mat Yasim (013-9504856) Sektor Bina Upaya Keguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

Tel. Pejabat : 03-88841294, Faks: 03-88841321

ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi tiga (3) muka surat. Anda dipohon untuk menjawab semua soalan dengan tepat berkaitan dengan peranan anda sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Sila tandakan ( ) pada kotak yang disediakan atau isi ruangan kosong dengan menulis butiran yang diperlukan atau bulatkan pilihan jawapan BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden 1 2 3 4 5 Sekolah :SK BT ROK BERA

Pejabat Pelajaran Daerah: Negeri : Jantina : Bangsa/Etnik :PAHANG / /

Lelaki Melayu India

Perempuan Cina Lain-lain dan nyatakan tahun

6 7

Umur : Gred jawatan:

47

DGA 29 DGA 32 DGA 34/

DG 48 DG 52 DG 54

DG 41/DG44

8

Pengalaman sebagai guru 1 - 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 - 11 tahun 12 tahun dan ke atas

9

Pengalaman sebagai Ketua Panitia/ GPK 1 3 tahun 4 - 7 tahun/

8 -11 tahun 12 tahun dan ke atas

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK 1 Berdasarkan senarai di bawah, sila nyatakan kesediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam aspek pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia Bil 1 Peranan Coach dan mentor kepada pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah. Coach dan mentor kepada pentadbir dan guru sekolah dalam aspek pengurusaan Pembelajaran dan Pengajaran Pemantau proses pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran di bilik darjah Pemantau pelaksanaan program-program peningkatan prestasi sekolah dan prestasi murid. Merancang pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi khidmat konsultasi tentang Pembelajaran dan Pengajaran kepada pentadbir sekolah dan guru./

1

2

3

4/

5

2

/

3

/

4

5

/

6

/

2

Berdasarkan senarai bidang kemahiran insaniah di bawah, sejauhmanakah anda memerlukan latihan (training) untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai guru transformasional. Skala : 1 - Sangat tidak bersedia 2 Tidak bersedia 3 Kurang bersedia 4 Bersedia 5 Sangat bersedia

Bil 1 2 3 4

Kemahiran Insaniah Kecerdasan Emosi (EQ-Emotional Quotient) Pengurusan Masa (Time Management) Penetapan Matlamat (Transformational Goal Setting) Kemahiran Pengucapan dan Penyampaian Awam (Public Speaking And Presentation Skills)

1

2

3

4/

5

//

/

5 6 7 8 9

Membuat Keputusan Strategik (Strategic Decision Making) Mentafsir Bahasa Badan (Body Language Interpretation) Kemahiran Asertif (Assertiveness Skills) Kemahiran Pengurusan Amarah (Anger Management Skills) Keberkesanan Kendiri (Personal Impact) - bagaimana personaliti dan kehadiran anda di situ memberi impak kepada orang lain./ /

/

/

/ /

10 Menangani Personel Yang Tegar (Handling Difficult People) 11 Kemahiran mempengaruhi orang lain untuk bertindak pantas (How To Influence People To React)

/ //

12 Pengurusan Konflik (Conflict Management) 13 Kemahiran Bermesyuarat (Meeting Skills ). 14 Kemahiran Mendengar (Listening Skills) 15 Kemahiran Menyoal (Questioning Skills) 16 Kemahiran Memujuk (Persuasion Skills) 17 Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills) 18 Kemahiran Penugasan (Delegation Skills) 19 Kemahiran Memberi Maklumbalas (Giving Feedback Skills) 20 21 Kemahiran Bimbingan & Pementoran (Coaching & Mentoring Skills) Kemahiran Menangani Perbincangan Hangat of Handling Difficult Conversations) (Skills

// / / / / / / / /

22 Kemahiran Penyampaian Sebagai Jurulatih (Delivery Skills) 23 Kemahiran Berdepan dan Menangani Isu Awam (Facing and Handling Public Issues Skills)/

24 Pengurusan Stress (Stress Management) 25 Kemahiran Berfikir Secara Kritis, Inovasi dan Kreatif (Thinking Skills, Creativity and Innovation)

/

3

Senaraikan lima (5) kemahiran/nilai/pengetahuan yang paling kritikal untuk membantu meningkatkan keupayaan guru dalam kesediaan menghadapi dan melaksanakan agenda transformasi pendidikan (senaraikan ikut keutamaan dan item dalam soal selidik boleh digunapakai selain daripada lain-lain kemahiran/nilai/pengetahuan yang sesuai). a) b) c) d) e)