sirah nabawiyah ibnu hisyam

of 31 /31

Author: randy-ibrahim-muhammad

Post on 27-Oct-2015

131 views

Category:

Documents


35 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • /1 i ",/, i' LI'/ It

  Sirah NabawiyahIbnu Hisyamrjilid1)Taj Ii k w.o1OIch

  : As-Sil'ah An-Nabawiyah Li Ibni Hisyam

  : Abu l\1uhammad Abdul Malik bin Hisyam

  Dllerjemah oleh: Panel PentcrjemahDZSCTTlClk oleh : Dr. Mohd. Puzhi bin Usop (HUM)

  Ust. l\-Iuhammad Sabri bin Sahrir (HUM)

  AtUT humfolch : Lukman Typesetting

  Cetakan Pertama... ... 2009

  " Hak eipta terpelihara. ~lana-manabahagian dalam buku ini tidakboleh dicetak semula. disalin atau dipindahkan dengan apa jua carasekalipun. sama ada dengan komputer, fotokopi. filem dan sebagainyasehelum mendapat kehenaran daripada penprbitnya secara bertuli~.

  DltalJlthan o!ch'AL-HIDAYAH PUBLICATION

  ~ 27, lalan DBP, Dolomite Business Park, 68100 Batu Caves, Selangor Darnl Ehsan" L - RID" Y " R Tel: +603-6185 3002,61854009,6185 7006 Fax: +603-6185 9006

  11\1' '\11" \ "'"1111 I'" laman web: www.lndayah.com_my E-mail [email protected]

  Ihedor/mn o!c!lAR-RISALAH PRODUCT SDN. BHD.

  GaU) 27. Jalan DBP, Dolomite Business Park. 68100 Batu Caves, Selangor Darnl EhsanOX Tel: +6036185 3002. 6185 4009. 6185 7006 Fax- +603-6185 90061 )t I I III I, '1/ L II

  PERCETAKAN ZAFAR SDN. BUD.Lot 18, lalan 4110B. Spring Crest Industrial Park, Batu Caves, 68100 K. Lumpur

 • III

  -,

  ] -,

  h

  III

  HI

  I c,

  I j

  11

  1 j

  1 ,

  1I I

  1"

  1-;-

  11

  :.:"1

  .'1

  (lpngua"aan .\hu Kal ih Tuhan TPI hadap K(-'l ajaan Yaman dan~p)',lng,lnn.'a Tp)'hadap Ya .... rib

  Kandungan

  .\111.11,1 l'uhh;1 \)"l1C',lll !"'l1i1udul--. :'J.l-

  >-I

  ;>-I

  ';>-I

  ~I

  '',..

  I

  '>-I

  I("

  Ir

  >-,

  ';>-,

  >-,

  ,

  ',..

  >-,

 • Perihal Lakhni'ah dan Dzu Kuwas Raja Zur'ah Dzu Kuwas Agama Kristian Masuk Kl' I\ajran Perihal Faimiyun

  5. Perihal Abdullah Ats-Tsamir DZll I\iuwas l\1engajak Rakyat Nairan l\Iasuk Agama Yahudi Penafsiran Tpntang AI-Ukhdud

  6. Daus Dzu Tsa'labah Melarikan Diri Dari Dzu ~uwas danMeminta Bantuan Kepada Kaisar Najasyi !vlembantu Daus Dengan Tujuh Pulah Rihll Tentera Akhir Era Dzu Kuwas Svair Dzu .Jadan AI-Himyari Syair Rabi'ah bin Adz-Dzi'bah Ats-Tsaqafi Ucapan AmI' bin 1\1a'di Karib Az-Zubaidi )Jasab Zuhaid dan :'Ilurad Sclmh-sl'hah Ucapan AmI' bin Ma'c1i Karib Kembali Kepada Ucapan Sathih dan Ucapan S)'iqq Konflik Antara Aryath Dengan Ahrahah :\!urka ~ajasy-i dan Taktik Abrahah Restu I\ajasyi Pembangunan Gereja Kisah ~asa'ah Bid'ah Kasi' AI-Kinani .\lemhuang I\ajis Di Gereja Ahrahah PeIllergian Abrahah Ke Makkah untuk .\Ienghancurkan Ka'bah Tokoh-tokoh Yaman Berpprang :vlemhela Ka'hah PerteIllpuran Kats'am [\!elawan Fihrahah Nasab Tsaqif (;encatan Senjata Antara Thagif Dengan Ahrahah AI-Lata Ahu R.ighal.\Ienjadi l\'nllnjuk .lalan Ahrahah AI-Aswad hin .\Iaqsud .\lenyerang l\lakkah Utu,.;an Abrahah Ke Makkah PerteIlluan Abdull\luthalib Dpngan Ahrahah Unais 1\1cminta Izin Untuk Ahclull\Iutalih BerteIllu Abrahah Baitullah l\lpIllllUnyai Tuhan yang .\lemeliharanya Utusan .yang l\lenyertai Abdul .\Iutalib

  212222

  2fi

  28

  :1',

  ;38

  :39

  404041

 • Anak-anak Anmar 61 Anak-anak Mudzar hin I'\izar 62 Anak-anak lIyas bin :\ludsar 62

  10. Perihal Amr bin Luhai dan Berhala-berhala Arab 6:3 AmI' bin Luhai Menyeret Usus-ususnya Pi r\eraka 6:1

  50

  5151

  ?>4

  50

  ;') 1

  57

  ,18

  4949

  414242

  434:3

  Gabenor-gahenor Parsi Di Yaman 57 Rasulullah s.a.w. :\Iemberitahu :Vlanusia Tentang Kpmatian Kaisar 57 Orang-orang Parsi Di Yaman ~\Iemeluk Islam ?>8 Buku Di Batu yang Ada Di Yaman dan yang Disebutkan Penyair 58 Kisah Tentang Haja AI-HadhI' ?>9 PenRllasaan Sabur Atas Al-Hadhr 59 Anak-anak Nizar bin Ma'ad 61

  Syair Ibnu Abu Ash-Shalt Syair Adi hin Zaid

  9. Penghujung Era Parsi Di Yaman lvIasa Kerajaan Habsyah Di Yaman dan .Jumlah l{aja-raja :\Iereka

  Abdull\Iutalib Memerintahkan Orang-orang Quraisy Keluar Dari:\lakkah

  Doa lkrimah bin AmiI' Kepada AL\swad Serangan Abrahah dan Keengganan Gajah Hukuman Allah Kepada Abrahah Syair :'-Jufail Tentang Peristiwa Hukuman Allah Kepada Abrahah Allah Subhanahu :\Iengingatkan Peristivva Gajah Di Dalam

  AI-Quran Penafsiran Kata-kata Pada Surah AI-Fiil dan Surah Quraisy

  7. Ciri-ciri Gajah Dalam Syair I'\asab Abu Qais bin Aslat dan Syairnya Tentang Gajah SyaiI'-syair Thalib bin Abu Thalib Tentang Peristiwa Gajah Syair-syair Abu Ash-Shalt Ats-Thaqafi .0\1- Farazdaq I\Iengingatkan Tentang Gajah Dalam Syairnya S:mir-syair Abdullah bin Qais Ar-Ruqayyat Tentang Gajah

  8. Pemergian Saif bin Dzu Yazin Saif bin Dzu Yazin Mencl1lui Kisra Pertemuan Antara Kisra Dengan Sait' Dzu Yazin Kekalahan Orang-orang Hahsyah Syair Salfbin Dzu Yazin Tentang Peristiwa Kekalahan Orang-

  orang Habsyah

 • .AmI' bin Luhai Adalah Onmg yang Pertama Kali MendatangkanBerhaia 6:)

  Asal-usul Penyembahan llprhala Oi ,Jazirah Arab 61 llel'hala-berhala l\.aull1 Nuh 66 Btrhala-bedwla Kabilah-kabilah Arab 6;) Para Penyemhah 'laghuth 6;) Para Penyembah Ya'uq lill Pm'a Pcnyembah l\a~I' 66 Para Penyembah L-m~;ani~ Go :-.Ja~ah Khaulan 67 Para Penyembah Sa"ad (i'j Bl'rhala Thus Gi PL'nyl'll1bahan Hubal Di \lakkah 6S bar dan Nailah (is lIubungan Orang-orang Arab Oengan Berhaia-berhaia \Il'n,ka (i,':\ Thaghut-thaghut 69 Para PL'njaga AI-Gzza (is) Para Penjaga AI-Lata (j~ Para I\-njaga \.1:matiO OzuAl-KhalshahiO

  FaL 71 Hi'am il Rudha"il Umlll'Al-l\Iustaughiril Dzu ,\I-E.Aatbaat Adabh Berhala ;\Iilik Bakr. Taghlab. dan Iyacli2

  11. Perihal AI-Bahirah. As-Saibah. AI-Washilah. dan AI-Hamii:1 Hantahan Ihnu II isyam i:-l

  12. Kembali Kepada Pembahasan Nasab ifi Na:"ah I(huza'ah 76 A..llak-anak iI.-Iudrikah bin Ilyas 77 Anak-anah Khuzaimah bin l\luclrikah i i Anak-anah Kinanah bin Khuzaimah dan Jhu-ibu \!ereka 77 Orang yang Bergelm- Qurais\" 77 ~('bab Penamaan Quraisy 'IS Anak-anak An-:--Jaclhl' hin E...inanah clan Ihu-ibu I\Iel'eka7,~ Anak-anak Ma'lik bin An-Nadh.- 79 Anak-anak Fihr hin \lalik 7~)

 • Anak-anak Ghalib bin Fih1' elan Ibu-ibu \le1'eka :\nak-anak Luai bin Chalih

  1:3. Kisah Samah bin Luai Penwrgmn Samah Ke Oman

  It. Kisah Auf bin Luai dan Pel'ubahan KecenderungannyaKepada Chathafan

  Keduelukan \Iu1'1'ah :'\a"ab \lurrah hin Auf Tnknh-tokoh Rani \lurrah Bin Auf

  15. Kisah AI-BasI I)pfinisi:\1-Basi :'\a"ab Zuhair bin /l,bu Sulmi1 :\nak-anak K,t"ab dan Ihu-ihu \krl'ka :\nak-anak :\Iurrah elan Ihu-ibu \ll'1'eka

  :-.Ja"ah Bariq Anak-anak Kilab bin \lurrah elan Ihu \1l'reka Na,.;ab .Jubumah Pl'n~'ehah l\lcrl'ka J)jnamakan AI-,Jadarah I\'u'l1l Binti Kilab Anak-anak Abelu I\lanaf Anak-anak Abelu l\bnaf hin (~u,",hai yang L:lin .\nak-anak Ha'-'~'im bin Abelu .\lana1' clan Ibu-ihu \ll'l"eka

  16. Anak-anak Abdul 1Iuthalib hin Hasyim :\\'ah. 11m H

 • HJ"2l(),2

  10:110:1

  U~l

  107107

  '"II,]IF,

  ,11'-, ,11,; -,

  -,II.-'

  117 -,,"

  II. ,

  '"

  ,

  .'

  '",

  II\! 0,-,

  I I!'I~'OI~'OI:?O

  IUS,W

  ""

  '"

  '"II:!

  107

  tt. t\lllh""t~hin .\ll".r .\1lh hi" Ibbj'nh '1"'''1''''1': 1'n; I'prp"l'an ,-\I-.\Iu'h,,-\~jl>in I',.tock"'ua,, I\-,..Iam"i""

  t7. rH;""ji"n t\I-t"udhul lJ"dilh Ib,,,lulbh _.n.\\". T,",,,,,~ I',tj""ji"" .-\]F,,,lhltl AI-Ilu"";,, r,lI "'~"t","'''mAI.W"li.! I'-,h"",,,;,, ,\k""

  M""ghid"l,k"n I>erj.~njianAI- Fudl",1 l'ihllk-,Hfo"k.,-ang 1',-1"", Dm"1!",j"n;i",, 1h~...i", h,,, Mtdu .\ la""r ~I,.mt.'ri ~L,k,,., .1"",,,,,1> II ajl 01" n

  ~h",bt-rt ~Iinum 1"'1,,,

 • Abdullah Sdamat

  I'enyair-penyair Quraisy l\lembangga-banggakan Telaga Zam-zam 1:)}

  Syair Duka Cita l'.'1athrud untuk Al-:'vluthalib dan Anak-anakAbdu l\!anaf 121

  Abdull\luthalib Bertugas l\!emberi Air :-'linllm dan MenjamllOrang-orang yang l\lengerjakan Haji 124

  28. Penggalian dan Perselisihan Tentang Telaga Zam-zam 125 Sebab Penggalian Telaga Zam-zam 125 Orang-orang quraisy Berbeza Pendapat Dengan Abdllll\luthalib

  Tentang Telaga Zam-zam 12;) Berhukllm Kepada Dukun Wanita Bani Sa'ad 126 Abdul :-'Iuthalib :-'Ienggali Telaga Zam-zam 128 Telaga-telaga Di l\lakkah 129 Telaga Badzdzar 129 Telaga Sajlah U~O Telaga AI-Hafru 1;30 Telaga Saquyyah 1:30 Telaga Ummu Ahrad 1:30 Telaga As-Slinbulah 1;30 Telaga Al-Ghamru I:10 Telaga Rumm. Khamm. dan AI-Hafru 1:30 Keutamaan Air Zam-zam 1:31

  29. Abdul Muthalib Bernazar Menyembelih Salah Seorang DariAnaknya 1:3;3 Dadu Di Bamping Hubal dan Apa yang Dipcrbuat Orang-orang

  Arab Di Dalamnya 1:3:3 Abdull\luthahb :\lengamati Anak-anaknya lIntuk l\lenyembelih

  Salah Seorang Dari Mereka U~4 Dadu Kelliar Atas Nama Abdullah 1:35 Penolakan Orang-orang Quraisy 1:35 Di Arafah 1;35

  \\7anita yang Menawarkan Diri Kepada Abdullah 1;37 Abdul Muthalib l\lenikahkan Abdullah Dengan Aminah Binti

  \Vahab 1:37 Ibu-ibu Ibunda Rasulullah s.a.w. 1:38 Aminah Binti \\'ahab 1\lcngandungkan Ra,.:ulullah s.a.w 1:38

  30. Apa yang Dikatakan Kepada Aminah Ketika MengandungkanRasulullah s.a.w 140 I"limpi Aminah 140

 • Wafatn:--a Ahdullah llO

  31. Kelahiran Rasulullah s.a.w 141 Zaman Kl'1ahiran Hasulullah s.a.\\' 1-11 Kplahiran Rasulullah s.a.w. dan Pf'mlwrian ~ama Bpliau 11 1 Pl'nyusuan RlslIlllllah s.a.w. \Vanita yang :"h'n:-'usui Bdiau. clan

  SlIaminya 1-1~ Saudara-saudara Slihll SliSlIan RaslIlullah s.a.w. 142 Halimah As-Sa'diyyah Bercf'rita Tl'ntang Bagaimana Dia

  :''If'ngambli H.asulullah s.a.w 112 lI:dimah As-Sa'di.yyah Kl'mhali Ke :\Iakkah 1-1-1 I\'l'ihal Dlia :\Ialaikat 1-1-1 Halimah :\,.;-Sadiyyah l\ll'ngl'mbalikan RaslIllillah s.a.w Kepada

  Ihun:--a 1-1;) Rasulullah s.a.w. Ben:prita Tpntang Dirin:--a 1-1.) Sl'mua r\abi J\Il'nggl'mbala Kamhing 1 IG lI:dimah AsSa"cliyyah KdliLlllQ'an Rl";ldullah s.a.w 1-1G Sl'hab Lain Halimah As-Sa'cli;.:-ah l\ll'ngl'mhalikan Rasulullah

  s.a.\\"_ 1 17

  3') Kematian lhunda Rasulullah s,a,w. dan Kehidupan BeliauBersama Datukn~a l-1ti Pl'ngasuhan Ahdllll\Iuthalib dan Pl'rhatiann:--a Tl'rhadap

  Ra,.;ulllllah s.a.w. 1-11-\

  33. \Vafatnya Abdul Muthalib dan Syail'-syair Duka ('ita 1;-)0 Syair Dub ('ita Shall:-""ah Binti Abdllll\luth;dih L-nwk .\\ahnya 1.)() Syair Dllka Cita Barrah Binti Ahdull\luthalib Cntuk Ayahnya I;J 1 Syair Duka ('it;l Atikah Hinti Abdul :\Iulhalib Untuk Ayahnya 1;)1 Syair Duka ('ita Umll111 Hakim AI-Ibidz;j' Hinti Abdul :\Illthalih

  Untllk Ayahnva 152 Syair ])ukacita Umaimah Binti Abdull\luthalib untuk A:-ahnya 1;):\ S\-air Duka Cita :\1'wa Binti Abdul \luthalih Untllk Ayahnya 15:3 Kl'ka.gllll1an Ahdul :\luthalih Kl'pada Syair-svair ])llkacita Anak-

  anak Wanitan:--a 1;) I :\asab AI-:\Iusa\yih bin Ilazn li)4c S:--air Dllka ('ita I\lathrucl AI-Khllzai llntllk Abdul \Iuthalih 1.-)7

  :34. Rasulullah s.a.w. Rerada Dalam Asuhan Abu Talib I ;J,"; Pl'rihal Blihaira ];'),'-i BlIhaira l\lenjamu Rumhongan QlIraisy ];)H Buhaira :\kncari Tanda-tanda I (iO

 • SehahagianAhli Kitab Berusaha :\lemhunuh Rasulullah ";.a.w 161 I\rlindungan Allah S.W.t Kepada Ra,.;ulullah s.a.w I til Rasulullah .".a.w. :vIenceritakan Plrlindungan Allah Kppadama 161

  3.5. Perang AI-Fijjar Hn Pl'rang Antara Qurai,.;\ J\Ielawan Hawazin 1HI Usia Rasulullah s.a.w. Pada Tahun Perang AI-Fijjar 1GI

  36. Pernikahan Rasulullah s.a.w. Dengan Khadijah r.a }(5;) Usia Ra,.;ulullah s.a.w. Kl'tika l\lenikah Hi."] Kedudukan Khadijah dan Kepergian Rasulullah s.a.w. l\11'mbawa

  Barang Dagangan Khadijah 165 Dialog Hasulullah s.a.w. Dengan Pl'ncll'ta Hi.) Kt'inginan Khadij;lh r.a Bprkahwin Dt'ngan Rasulullah s.a.w 1G(5 r\asah Khaclijah Dari Pihak a~-ahnya lGG Kasah Khadijah Dari Selwlah ibunya 1(56 :\Iahar Khadijah 1Gi Anak-anak Ra:"lIlullah s.a.w. Dari Khadijah 167 Anak-anak Ibsulullah s.a.w. yang l\Ieninggal Dunia 16i Ibrahim clan Ihun~'a 16i Khadijah 1'.a l\Ienceritakan Cl'rita \laisarah Tent~mg Ibsulullah

  s.a.w. Kepada Waraqah hin )J'aufal IGi Svair Waraqah bin Kaura] HiS

  :n. Pel11bangunan Ka"bah dan Keputusan Rasulullah s.a.w. DiAntara Onlng-orang QUl'aisy DaIal11 Perletakan Hajar Aswad IG9 Kl'sepakatan Orang-onmg Quraisy untuk l\lembangunkan Ka'hah

  dan .'-:asihat Ahu \Vahab Kepacla \Iereka 170 Syair yang Diucapkan Tentang Abu \\'ahah 170 Pembahagian Pt'mbangunan Ka'bah Di Antara Kabilah-kabilah

  Qur;lisy 171 Al\Valid bin AI-\Iughirah Orang yang h'rtama Kali

  l\ll'runtuhkan Ka'hah 171 Ktgagalan Usaha l\Il'ncabut Asas Ka'hah 171 Tulisan Di \Iaqam 17~ Kontlik Or;mg-orang qllrais~' Dalam Peletakan Hajar Aswad l7~ Penyeksaian Kontlik 17~ Svair AzZubair '!'l>ntang CiaI' l7;~

  :38. Perbahasan Tentang AI-Hul11sU 17i) Bid'ah i\l-Hllll1SU' 17;)

  Buhaira I\Ienasihati Abu Thalib l\h'mbawa I\llang Rasulullahs.a.w lGO

 • Sawad bin Qarih Berhicara Dengan Umar hin Khattab r.a 18;)40. Ancaman Orang-orang Yahudi Kepada Rasulullah s.a.w 187

  Orang-orang Yahudi l\lengenali RaslIllillah s.a.w. ~amun l\IerekaKafir Kepadanya 187

  Salamah l\lenceritakan Hadith Tentang Ancaman Orang-or.ngYahudi Kepada Hasulullah s.a.w 188

  Ibnu AI-Hayyaban l\lengingatkan Orang-orang Yahudi TentangKenabian Rasulullah s.a. \'" 189

  41. Sekitar Pengislaman Salman r.a 191 Salman Tertarik Kepada Agama Kasrani 191 Salman lvIenuju Ke Syam 192 Salman Bersama Bishop yang Saleh 19:1 Salman Pergi Kepada Bishop AI-Maushil 19:3 Salman Pergi Kl'pada Bishop Nashibin 19~~ Salman Pergi Kepada Bishop Al-Muriyah dan Ia Berwasiat Agar

  Mengikuti l\ahi dan l\lenjelaskan Sifat Kahi Kepadanya 194

  11-\() Bintang-bintang IVlelontari Para Pencuri Pendengaran Penafsiran Tentang Ar-Rahaqu 182 Amr hin Umaiyyah l\Iengemaskan Pendapatnya Tentang Bintang-

  bintang Kepada Tsaqif 182 Raslilullah s.a.w. Bercerita Kepada Sahabat-sahabatnya Tentang

  Bintang-bintang 18:1 Pembahasan Tentang AI-Ghaithalah dan Sahahatnya Dari .Jenis

  Jin 184 Kasah AI-Ghaithalah 184 Dlikun.Janb Di Yaman Bercerita Kepada Kaunmya Tentang

  Rasulullah s.a.w 184

  Kabilah-kabilah yang :\Iey'akini Bid-ah AJ-Humsu BersamaQuraisy 17G

  Perang Jablah 17G Perang Dzu :'\ajab 177 Orang-orang Quraisy :\Ienambah Banyak Hal Dalam Bid'ah

  AI-Humsu 177 Al-Quran \lenghapus Bid-ah AI-Humsu 178 Rasulullah s.a.\-\". :\lenentang Bid'ah AI-Humsu Scbelum :\Ienjacli

  Nabi 179

  39. Kisah Dukun-dukun Arab, Rahib-rahib Yahudi, dan Pendeta-pendeta Kasrani 180 Hahib-rahib Yahudi dan Pendeta-pendeta Kasrani Berdiskusi

  Tentang Kenahian Rasulullah s.a.\-\' 180

 • Pemhicaraan Salman J)engan Pendeta Ammuriyah 1~)842. Kisah Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin .Jahs)', Utsman bin

  AI-Huwairits dan Zaid bin Amr 199 Perihal \Varaqah bin r\aul'al 199 Perihal L"baidillah bin .Jahs:,' 200 Pernikahan Hasulullah s.a.\v. Dengan Cmmu Habibah r.a 200 Peri hal Utsman bin Al-Huwairits 200 Perihal Zaid bin AmI' bin Nul'ail 200 Sabda Rasulullah s.a.\v. Tentang Zaid bin Amr 201 S.yair Zaid bin Amr Tentang Dirinya yang i\leninggalkan Agama

  Berhala 201 Nasab AI-Hadhrami 20:3

  Salman Per..ri Ke Lemhah Al-Qura 194 Salman Tiba Di )'Iadinah 19;") Salman Mendengar Tempat Hijrah r\abi 1Iuhammad s.a.w 19.5 Nasab Qailah U);) Kembali Kepada Pembahasan Tentang Salman 19.') Salman )'Iell1pelajari !{isalah i>luhammad s.a.\"1 1~)G Salman )'lell1beli Pembebasannya Dengan Bantuan Hasulullah

  s.a.w 19,

  Zaid bin AmI' ~Iengecall1 Isterinya 20:3 Penyiksaan Al-Khattah Terhadap Zaid bin AmI' 204 Zaid bin Amr Pergi Ke Syam dan Bertemu Dengan Pendeta

  Al Balqa' 205 Syair Duka Cita \Varaqah bin Naufal Untuk Zaid bin AmI' 20;)

  43. Sifat Rasulullab s.a.w. Dalam Injil 207 Pcnjelasan Isa bin Ivlaryam Tentang Kenahian Rasulullah s.a.w 207

  44. Muhammad s.a.w. Menjadi Nabi 208 Allah ::\.Iengambil Perjanjian Kepada Para r\ahi Agar l\Iereka

  Beriman Kepada ~Iuhammad s.a.w. 208 :\1impi yang Benar 209 Salam Dari Batu dan Pohon Kepada Easulullah s.a.\v. 209 ~Ialaikat .Jibril Turun Dengan J\Iembawa Wahyu 209 Kedatangan ::\.hlaikat Jibri! Kepada Rasulullah s.a.w. I)i Gua

  Hira' 210 Hasulullah s.a.w. ::\.Ienceritakan Apa yang Dialaminya Kepada

  Khacljah 211 Khadijah Menceritakan Apa yang Dialami Rasulullah s.a.w.

  Kepada \Varaqah bin Naufal 212

 • Rasulullah s.a.w. Bentpmu \Varaqah bin Naufal Khadijah r.a ~Ipn('ari Pl'njdasan Tl'ntang Wahyu

  45. Pt'rmulaan Turunnya AI-Quran Sejarah Perang Badal'

  21:2:212

  :214:215

  46. :\lasuk lslamnya Khadijah La :216 Bl'rita Gel11bira Ha,,;ulullah s.a.w. Kepada Khadijah 1'.a 2lG l\Ialaikat .Jibril :\ll'nyampaikan Salam Allah Kepada Khadijah 1'.a 2](j Terputusnya Wahyu dan Turunnya Surat AdhDhuha 217 Pt'nafsiran Ayat-a."'at Dalam Surah AdhDhuha 218

  17. Permulaan Allah .\Ie,,ajibkan Solat Kcpada Rasulullah s.a.w.dan \Vaktu-waktunya :220 Pada Awalnya Solat Diwailbkan Dua i{akaat KUlludian Ditambah 2:20 :\Ialaikat .Jibril :\Iengajar Rasulullah s.a.w. Wlllluk dan Solat 220 Rasulullah s.a.w. Ml'ng-ajar Khaclijah Cara Wuduk dan Solat 2:20 \Vaktu-waktu Solat 221

  48. Ali bin Abu Talib Lelaki Pertama yang :\lasuk Islam 222 Stbab Ali bin Ahu Talib Hiclup Di Bawah Asuhan Ra:-,ulullah s.a.w 222 Kepergian Rasulullah s.a.w. Bersama Ali Untuk Solat Ke S:v-i-h

  dan I\ngintaian .\hu Talib Terhadap KI'c1uanya 22:{49. :\lasuk Islamnya Zaid bin Haritsah

  :"asab Zaid bin Haritsah Svair ILlritsah Kdika Kl'hilan,'-!.an Zaid Anaknya

  50. Abu Bakar r.a Memeluk Islam

  221224221

  I\asab Abu Bakar dan Gelarannva 22G :\IrL-:uk J:.,jamnya Abu Bakar r.a dan Dakwahnya Kepada Kaumnya 22(i

  51. Orang-orang yang Masuk Islam Kerana Dakwah Abu Bakar I'.a1. L: "man bin Affan:2. AzZubair;\. Abdurrahman bin AufI. Sa'ad bin Abu Waqqash

  ;j. Thalhah(j.. \bl! Ubaidah dan Orang-orang Lain7. Amir bin Fuhairah:-;. Sa'id hin AlAshH. Hathib dan Abu Hudaifah

  10. \Vaqid11. Bani AI-Bukair

  2:)02;102:jO:2;302;jO

 • 12. Ammar1;3. Shuhaib

  52. Penl1ulaan Dakwah Secant Terang-terangan Pl'rintah Allah Agar Hasulullah s.a.w. Bl'rdakwah Secant Tl'rang-

  tprangan Perlllulaan I\'rtl'mbungan Di .\!akkah Ikngan Orang-onmg

  J\Jusyrikin Permusuhan Orang-orang Quraisy dan I\rlindungan Abu Tali!> L'tusan Quraisy .\kngecam Abu Talib Rasulullah s.a.w. Terap ..\Ielanjutkan Dakwahnya Utusan Quraisy Kpmbali .\lenghaclap Abu Talib Pprtl'muan Antara I-~its\ll\lllahS.H.W. Dl'ngan c\bu Talib Orang-orang quraisy .\Il'minta Abu Talib l\lpl1\'prahkan

  Rasulllllah :'.a.w. Kl'pada l\Il'reka. dan Sl'!Jagai c;antin~-a .\ll'rl'ka.\lpmhl'rikan Imarah bin AI-Walid Kppaclanva

  S~'air Abu THlib Tl'ntang Al-.\Iuthim dan Onmg-oran,g yang.\Il'ninggalkan n~-a

  Orang-orang qurais~' l\kmperlihatkan pprmusuhannya TlThadapRa,.:ulullah s.a.w

  S\'air Abu Talib Tentang Pujiann~'aKl'pacla Orang-orang Yang.\lpmbplanya

  5;). Perhuatan .1ahat AI-\Valid bin AI-Mughirah Tel'hadapRasulullah s.a.w. dan Sikapnya Terhadap AI-Quran Harapan clan Kecaman Ha:,ulullah S.H.W, l\Ipminta Ail' Hujan Untllk Penduduk \hclinHh

  dan Hal'apan I-kliau Abu Talib .\Iasih Hiclup I\'njplasan ;\;una-t1ama yang Di"l']Hlt Abu Talib Dalam S\'airJl\'a Periha! Rasulullah s.a.w. Tpr"ebar Di Luar .\Iakkah :"Ja"ab Abu Qais bin A!-Aslat Pl-rang Dahis dan A!-Ghahra' I'L'rang Hathih S\-;tir Kl'caman Hakim bin Cmaiyyah Kl'pada Kaumnya Kerana

  .\Il'Inusuhi ]-~a"ulullah ".a.\\'51. Apa Saja yang Diterima Rasulullah s.a.w. Dal'i Kaumnya'?

  (;angguan Orang-orang Quraisy Terhadap Rasulullah ".H.W Haclith Abdullah bin Ann Tentang (;angguan yang Paling BerHt

  Dial:t111l Ih"u!ullah S.il.W

  5;'). 1\1emeluk Islam Bapa saudara Rasulullah s.a.w, Hamzah binAbdull\Iuthalib

  :Z:-j( I

  :Z:\ I

 • ------.., ~ .~ ---- .~ ,--., I' l ',,' r, 'I

  ' . .~__ ~,.,.---...,. , __ .,~.-----. _.~, .~'. _~-._ r--

  r" r " I \' I \' f ',' r r'

  56. Utbah Bcrbincang Dengan Rasulullah s.a.w Usulan Utbah untuk Berhincang Dengan Rasulullah s.a.w Tawaran L'tbah dan Penolakan Rasulllllah s.a.w Utbah :\Ienemui Sahabat-sahabatnya Orang-orang {-~uraisy :\Iencuba ~lenarik Kaum ivluslimin Dengan

  Scrangan dan Rayuan Tokoh-tokoh Qllraisy lkrbincang Dengan Hasulllllah s.a.w Ahu .Jahal I\lengintip Rasulullah s.a.w Abu ,Jahal Berniat Membllnuh Rasulullah s.a.w An-Nadhr bin AI-Harits :\Ienasihati Orang-orang Quraisy Orang-orang Quraisy BertanyH Kppada Rahib-rahih .'vladinah Cadangan Orang-orang Yahudi Orang-orang Qllraisy Bertanya Kepacla Hasulllllah s.a.w .Jawapan Atas Pertanyaan Orang-orang Quraisy Ashabul Kahfi (Penghuni Gua) Dzu AI-Qarnaini Roh Goncangan Gunung-gunung dan Kebangkitan Orang-orang yang

  Telah rVleninggal Dunia Ayat ~'angTurun Tentang Ucapan Orang-orang Quraisy.

  "Bangunlah Untuk Dirimu~" .Jawapan Atas Ucapan Abdullah bin Abu Umaiyyah .Jawapan Atas Ucapan Orang-orang

 • Hisyam dan pfnolakannya l\lenyerahkan AI-Walid KepadaOrang-orang Quraisy :300

  3lG

  " , "

  Konspirasi AmI' bin AI-Ash

  60. Hijrah Pcrtama Ke Habsyah ::302 Schah-sebab Hijrah :102 Kaum :\Iuhajirin Pertama :302 Hijrahnya -Jalar bin Ahu Thalib 1'.a :3l);:3 Muhajirin Dari Bani Hasyim :30:1 :\Iuhajirin Dari Bani Umaiyyah :304 :\luhajirin Dari Bani Asad hin Khuzaimah 304 :\Iuhajirin Dari Bani Abdu Sy'ams :304 :\Iuhajirin Dari Bani Naufal :30;) :\Iuhajirin Dari Bani Asad bin Abdul Uzza ;105 :\Iuhajirin Dari Bani Abel bin Qushai :305 l\luhajirin Dari Bani Abeluddear bin Qushai :305 Muhajirin Dari Bani Zuhrah bin Kilab :10.) l\IuhajiI'in Dari Huzail :30G l\luhajirin Dari Bahra' :10G l\Iuhajirin Dal'i Bani Taim bin I'vlurrah :30G :\Iuhajirin Dari Bani :vlakhzum ::30G :\Iuhajirin Dari Sekutu-sckutu Bani Makhzum :107 :\luhajirin Dari Bani .Jumah ::307 :\luhajirin Dari Bani Sahm bin AmI' :108 l\luhajirin Dari Bani Adi bin Ka'ab :30x ~vluhajirin Dari Bani AmiI' bin Luai ::309 l\luhajirin Dari Bani AJ-Harits bin FihI' ;309 .Jumlah Kcseluruhan Kaum :\Iuhajirin ;:310 Syair-syair Tentang Hijrah :no Kccaman Uthman bin l\Iadz\m Tcrhadap Umaiyyah bin Khalaf ::311

  61. Pengiriman Orang-{)rang Quraisy Ke Habsyah UntukMeminta Para Muhajirin :n2 Syair Abu Talib untuk An-Najasyi :312 Pertuturan Ummu Salamah r.a Tentang Dua Utusan Orang-orang

  Quraisy :31:3 Utusan Quraisy Bcrtcmu An-I\ajasyi :114 Kemarahan An-Najasyi :314 Kedua-dua Wakil Bertemu Di Depan An-Najasyi :114 Perkataan .Jalar r.a :j]i1

 • 1-i:I'kllkllh;ll1 blal11ll\'a Umar hin Khatt;lh r.a

  65. Peri hal Shahifah (~ota pprjanjian) Kon:-:pira,.:i ()rang~orang I\;l!ir qllr:lis\~ .\hll Lahah .\ll'nclllkling ~ikaJl Orang-orang Kafir (/urais~' tl'rhaclap

  Bani Ih:-;\illl

  ,\bll Lahab .\Il'ngljl'k Hasulullah ,,;,a.w. dan Apa yang DiturunkanKl']J:lda Bl'liau

  Abu Talib .\Itngancalll {)r;ll1g-orang QUl'ai,.;y ,\bll .Jahal.\kllljll'rkttatkan Lndang-Cndang

  :i Hi

  :i] 7:i 19

  :;:2U

  :UO;t~()

  ',h)').J.:.... ....

  :i24:124 d:3:24

  ''.1-)-.'-')

  ;-t~~

  :L~~J:-~::o.-. ')-).). '-.1')oJ.).J')~

  ,-).").-)0)' )t)

  -1-)'"1.),").;

  :;:11')'l.-dol.)

  "')"":"dd~

  '-l'-)'-.).) I

  ;-):1(':i:3b

  :111)

  :111

  .hat Al-Quran yang Turun Tpnt;m,!.: l\I-Akhnas bin ~\'ariq :\~'at Al~(~uran ~'ang TUrlm Tl'lltang .-\I~Walid hin Al~!\Iughindl

  (;angguan U mai~'\'ah hin Khalaf Tl'rhadap Kl:-:111ullah s.a. W .\\'at I\l-quran ~'ang Turun T('ntang ~\I-Ash bin Wail Ayat AI~Qllran yang Turun Tl'nt;ll1g Abu ./ah;,l bin Hi:-;\'am ~\\'at ,\l~(lllr;1l1 vang Turun T('ntang An-Kadhr bin AI-Hari!" .\]~W:did bin ~\I~\Illghil"Hh !\Il'ndllkung ,\n~)Jadhrbin AI~H:lrit"

  Kdl'guhan ~ikajl Kaulll :\lu:,limin KI'gl'mll1raan Kmllll .\llI:-;limin Lkng:lll !\.t'nwnang.lI1 An-.'\;l,i;lSyi

  l\t;l:-; .\ III "lIhnya

  Kisah PCllguasaall An-:'..'ajasyi TC!'hadap Habsyah ()rang~()]";lng Hah"\'ah l\k'njual An~.'\aja:,\~i Kepada I'l'dagang

  Hamha An-I\aja,.;yi .\It'n,l:Hli Hnja lIab,.;yah !\.('adilan An~.'\aja,.:yi

  66. (~angguanyang Diterima Rasulullah s.a.w. Dari Kaumnya Ayat Al-QlIran yang Tlll'lln Tl'ntang Abu Lalwh clan f:.;t('rin~a UI11Ill11 .bl11il. btl'ri Ahu Lahab lk'rll,.;aha l\1L'nyakiti H;L"ululiah

  "'.a.w

  6a. l\Iasuk Islamnya An-I\ajasyi. dan J'enentangan Orang-orangHahsyah Terhadapnya

  () 1. ema!' hin Khattah La l\Ienwluk Islam .\lIah l\11'nguatkan I,.,blll [)cngan LJlllal' hin I-i:hattah r.a Uiwa\'a( l'utl'ri Ahu llahlllah Tl'ntang .\b:'lIk L;]alllnya emar bin

  Khattah La ~Ihah Utama :\\a";lIk blamn\H tj mar hin I\hattab La I{iwayat ,\tha' dan l\llIjahid Umar hin Khattah r.a l\1"ng'urnumk:lI1 1','ng'i,.;Iamannya Kl'jlnda

  Ora ng~orang'{/uraisy

 • :~Hj j::I~

  ..~: ~-!~ :~:);")0

  .3:352

  :VlHq-'-'d.) ,

  :L')~I

  ;:(i 1 ~3;\H 1;H)~

  ;;(i~

  ;;(i~

  ;-H);-~

  ~ ~ f )1";;(i~1

  T71

  :r71'l~'l.) I .,

  .J ""-:-'1" i

  :17 c l:\7;")")""7'"7 ~.)j.;j 7~);-~(~~ I .~I;~~2;1rt1 .~

  ;j~-l 3H;)~~);;~;)

  ..~.~

  :\~() Hj

  ISl'a' dan JIi'raj Hadith Hiwa!'at Abdullah bin l\1as'ud Tl'ntang Pl"ristiwa bra" Haditb Riwa\"at AI-Ilasan Tl'ntang Pcristiwa AI-I:-;ra'

  Surah AI-Kafirun dan SL'bab-sl'bab Turunnya Abu -hhal bin Hisyall1 ,'Ill'ndakwa l\!L'ngdahui Fohon Zaqqum Ihnu Ull1mi :\laktum dan AI-Walid bin AD.lughirah SL'rta

  Turunnya Surah Ahasa

  Kepulangan Sebahagian l\Iuhajirin Dari Habsyah

  Scbab Tunlnnya SUI'ah AI-Kautsar .\Iakna AI-Kautsar Ueapan Orang-orang (lllrais\' l\lengapa :\1alaikat Tidak

  Diturunkan Kep:lda Jlasulllllah ";.a.w TUl'lll1nya ,\va1. "Dan SL'sllnl;guhn\'a Tl'lah Dipl'r,.;elHlakan

  Bdwrapa Or;lI1g Hasul SplH'IUlll Kamu'-'

  Thufail bin Ann Ad-Dausi Memeluk Islam l\1a"uk Islamnya Ayah dan bteri Thufail Bin AmI' l\1impi Thufail bin AmI' dan :\Llkn;lI1ya Asya hin Qais Datang Ke .\Iakkah untuk \Iasuk Islam Kl'l1111dian

  Dihalang-halangi ()rang-or:ll1g qurai,,!' Akbir :"Ja:-;ib Xsya bin Qai" Kl'takutan Abu ,lahal K('pada I{asulullah s.a.wAbu .Jahal dan Orang Dari Arasy RlIkanah AI-\bthlabi Bergusti :\klawan Il;lsulullah s.a.w

  Delegasi Kristian Habsyah Tuduhan-tuduhan Barll Orang-orang Quraisy

  Utsman bin Jladz'un l\lengembalikan Pcrlindungan AI-\Validbin AI-Mughirah Abu Salamah B"rada Dalam Pl'rlindungan Abu Talib Abu Bakar :\Iengembalikan Perlindllngan Ibnu' Ad-D'lghanah

  Pembatalan Shahifah (I'\ota Perjanjian) Ajakan His!'am bin AmI' Kepada Zuhair bin l\bu Umaiyyah Ajakan Hisyam bin AmI' ((epada Al-:\Iuthtim hin Adi Ajakan lIis:mm bin AmI' Kl'pada Abu AI-Bakhtari bin Hi:-;yall1 Ajakan His!-all1 bin AmI' Kepada Zanl'ah bin AI-A:-;\vad bin AI-

  :\Iuthalib

 • 77. Wasiat Al-Walid bin Al-l\lughirah dan Kisah Abu UzaihirAd-Dausi :199

  Adam dan Arwah Anak Keturunannya ;19:3 Orang-orang yang :Vlemakan Harta Anak Yatim Sccara Zalim :394 Onmg-orang yang l\Icmakan Harta Riba :394 Lclaki Penzina, Ra1"ulullah s.a.w. Bersabda: B~ll \Vanita-wanita Plc'nzina :394 Klc'mbali Kepada Hadith Riwayat Abu Sa'id AlKhudri r.a :195 Kcwajipan Solat Lima Waktu :396

  76. Orang-orang yang ~'1en('emuhRasulullah s.a.w danPerlindungan Allah Kepada Bpliau ::197 S'-'hab Turunnya AyaL "Sesungguhnya Kami :Vlemelihara Kamu

  Dari (kejahatan) Orang-orang yang l\Icncemuh. :397

  Hadith Ri\vayat Aisyah r.a :388 Hadith Riv,,'ayat J\Iuawiyah bin Ahu Sufyan :188 Rasulullah s.a.w. Bercerita Tentang Ciriciri Para Nahi yang

  Beliau Lihat ;189 Ciri-ciri Rasulullah s.a.w. Versi Ali bin Abu Talib :390 Hadith Riwayat IJmmu Hani' Tcntang Peristiwa Isra' 390

  75. Peristiwa Mi'raj Peri1"tiwa :\li'raj dan Tanda-tanda Kebcsaran Allah yang

  Disaksikan Rasulullah s.a.w

  Orang-orang :\lusyrik Yang Mengganggu Ra,.;ulullah 1".a.w. DiRumah Beliau 40:1

  78. Kematian Khadijah dan Abu Talib, Serta Kesan KepadaRasulullah s.a.w. 404 Tokoh-tokoh Qurai"y' :\Icminta Perjanjian Dari Abu Talib Slc'helum

  Kematiannya 405 Harapan Rasulullah s.a.w. Akan Keislaman Abu Talib 40i1 Ayat yang Turun Tentang Orang-orang l\Iusyrikin y'ang ]\leminta

  Perjanjian Kepada Abu Talib 40679. Pemergian Rasulullah s.a.w. Ke Ta'if dan Sikap Thaqif 408

  Delegasi Jin Nashibin 410

  80. Rasulullah s.a.w. :\lena\varkan Dirinya Kepada Kabilah-kabilah 411 Abu Lahab :\lenjauhkan ]\lanusia Dari Rasulullah s.a.w 411 Rasulullah s.a.w. ]\lenawarkan Dirinya Kepada Kindah 412 Rasulullah s.a.w. :\lenawarkan Diriny'a Kcpada Bani Abdullah.

  Sehuah Kabilah Dari Bani Kalb 412

 • Pengiriman Mushtab bin Umair r.a Bersama Para Ctusan AnsaI' 120

  81. Masuk Islamnya Iyas bin Muadz dan Perihal Tentang AbuAI-Maisar 41;)

  82. Orang-orang AnsaI' Memeluk Islam 4 IG Kama Orang-orang Ansar yang \Iasuk Islam 417

  41811 M419

  Rasulullah s.a.w. :'\lenawarkan Dirinya Kepada Rani Hanifah 41:2 Rasulullah s.a.\v. \Ienawarkan Dirinya Kepada Bani AmiI' bin

  Sha'sha'ah 412

  Suwaid bin Shamit 41::3 Pertemuan Rasulullah s.a.w. Dengan Suwaid bin Shamit 414

  84, Solat ,Jumaat Pertama Di .\ladinahl21 J\Iasuk lslamn:--a Csaid bin Hudhair dan Sa'ad bin J\lllaclz 421 S~(ad hin Muaclz J\Icmeluk Islam 42:) Bani Abdul Asyhal Menwlllk Islam 121

  85. Rai'ah AI-AqabahKedual2G AI-Barra' bin l\Ia"rur Solat Scndirian \lpnghadap Ka'hah 426 .Janji PprtpmwlI1 Antara Raslllullah s.a.w. Dcngan Kaum AnsaI' 127 Dua Perempuan Dalam Bai'ah AL\qahah Kedlla 428 Pertemuan Raslllullah s.a.w, Dcngan Para l\'scrta Bai'ah

  AI-Aqahah 420 Teks Bai'ah yang Diambil Rasulullah s.a.\v. Dari Kaum AnsaI' 429

  86. Nama-nama Dua BelasKaqibl;)() Syair K:(ah hin J\Ialik Tentang Kedua Belas Kaqih 4:11 Perkataan AI-Abbas bin Chadah Pada \Ialam AI-Aqahahn2 Orang yang Pertama Kali lvlenghulurkan Tangannya llntuk

  \Iembai'ah Rasulullah s,a.w ,1:3:1 .Jeritan Syaitan Sl'tplah Bai'ah .AI-Aqahah Kl,dua 4:1:3 Sehahagian Orang-orang AnsaI' Ingin Spgpra Bprperang 1:1:1 Pertemuan Orang-orang Qurasy Dengan Kaum AnsaI' -1:34 Orang-orang Qurais\ l\Ipnahan Sa'ad hin 'Uhadah ,nl Pembebasan Sa'ad bin Ubaclah Dari Penahanan Orang-orang

  qllraisy -1:1;)87. Berhala AmI' bin Akjamuh 4;17

  Rai'ah Untuk l\>I'ang 4;.)8

  83. Bai'ah Al-Aqabah Pertama Para Pescrta Bai'ah AI-Aqa'hah Pertama Teks Bai'ah AI-Aqa'bah Pertana

 • Hijrahn~'a .\mir hin Hahi'ah dan Isterinya

  lIadiah Or;ll1g-orang qurai"y Bagi Siapa Saja yang Bldl'h\h'ngelllbalikan Ibsulullah s.a.w ..Hi:-;

  ()rang-orang \';lI1g .\hdayani Ha,.;ulullah s.a.w. Di Cua 468 Zatu .\n-:\ithaqaini .f(;~1 Ra,.;ulullah :'.a.\\' . .\Ipmbeli :-;;dah S;,tu Dari KL'dua Unta Abu

  f):lkar Hj~l I\-rjalanan KL' :\Iadinah Kl'acball Kpluarga Abu B:lkar :';!'tllah Hijrahnya

  Hijrahnya .'\hdullah hin .Jah,,~ clan bterinya 45:3 Hijrahnya Umar hin Kh'lttab. A~Tasy hin Ahu Habi'ah dan

  llis~'am binAI-Ash!;'1;-) :-;urat Cmar bin E.hattab Kl'pada His\'am 458 .\I-Walid I))n AI-Walid hin AI-\Iu,ghirah ML'mbawa l\yya,.;y bin Abu

  I{;lhi',lh dan lIis~'am hin AI-Ashi Pulang KL> Makkah 1;)~ HUlllah Kauml\Iuhajirin Di .\Iadinah 459 Hijrahn~'a Shuhaih 459

  90. Hijrahnya Rasulullah s.a.w. 461 Peri hal Dar An-:\adwah 461 Kl'hacliran lhlis Di Daar An-:'Jadwah Bersama Kaulll .\Ius\Tikin cl61 .Jumlah '!'okoh-tokoh QlIraisy yang Haclir Di DnaI' .\n-l\;ldwahHi:! H,lsulullah s.a.w. \len\ul'Uh ,\Ii bin Abu Thalih r.a Tidur Di

  TL'l11pat Tidur Bpliau 464 Kl'luarnya Ha,.;ulullah s.a.w cl6cl .\\';It-a~at yang Turun Tentang P('nantian Pel11uda-pL'lllucla

  Qurais\ '!'erhadap I{a,.;ulullah s.a.\\' Ilj(i AIm Bakal' .\Il'ngharapkan Boll'll .\I(-npm;lI1i lIijrahnva Hasulullah

  s.a. w Hili Hadith Aisyah r.a Tl'ntang Hijl'ah 46/ Ali hin l\hu Talib r.a l\lengemhalikan Barang Al11anah Kl'lmcla

  IIaslllullah s.a.w. 4(ji Berada Di C~ua Thur 4(i:-;

  88. Nama Orang-orang yang Menghadiri Rai'ah AI-Aqabah Kedua clclO Orang-orang AI-Au,.: .vang \Ienghacliri BaJ"ah AL\qabah Kedua 440 Orang-orang AI-Khazraj yang .\lenghadiri Bai'ah AI-Aqabah E:edua 441

  89. Turunnya Pel'intah Perang Kepada Rasulullah s.a.w 449 lzin K(-pada Kaum \Iu,.;limin \Iakkah Untuk Bl'rhijrah E:e

  \Iadinah 1::> 1 Ahu :-;aLttlwh l\I-l\lakhzumi Orang yang Pertama Sckali Bcrhiirah 451

  (~

  t;i(L-.+t:::;A..../~-~~~'-../'-"'-../'--'.'----','-- ,"'--''-./'-./'--/'--/'-''''--'''......,./ ......,./'-.J\",,../'-..,../\,,,,,./'-.J'-.J\...A

 • 411

  414

  II;:'41.~)

  11;) .-~l'J .~Ill) B41() .~417 ":_'Iii ~ ~.I

  .~II,'"' .'II~J .119

  480

  -l,-;()1

 • 97. Kisah :\Iukhairiq .50:1

  98. Kisah Shafiwah 504

  99. Orang-orang ;\Iunafik yang Berkomplot Dengan Orang-orangYahudi .505

  100. Orang-orang Yahudi Munafik yang Mengaku Muslim S16

  101. Pengusiran Orang-orang :\lunafik Dari Masjid 518 Ayat-ayat yang Turun Tentang Orang-orang Yahlldi dan

  Penolong-penolong rvlereka Dari Orang-orang Munafik 519 Pertanyaan Orang-orang Yahudi dan .Jav,apan Rasulullah s.a.w. 5:1G Orang-orang Yahudi Tidak l'vIengakui Kl'nahian l'\abi Slllaiman a.s

  dan .Jawapan Ayat Terhadap Hal Tersehut 5:38

  102. Surat Rasulullah s.a.w. Kepada Orang-orang Yahudi 540 Ayat Al-Quran yang Turun Tentang Rahib '{ahudi Abu Yasir bin

  Akhthab dan Saudaranya ;')it 1 Kekafiran Orang-orang Yahudi Terhadap Islam dan Ayat

  AI-Quran yang Diturunkan Allah Dalam Hal Jni 54:1 A~'at Al-Quran yang Tmun Tentang .\Ialik bin Aclz-Dzalf ;)11 Ucapan Ihnu Shaluba dan Ayat AIQuran yang Turun Tcntang

  Dirin~'a 54.5 Ucapan Ratj' bin Harimalah. \Vahab bin Zaid, dan Ayat AI-Quran

  yang Turun Tentang Keduanya 545 Ayat Al-Quran yang Turun Tl'ntang Huyai bin Akhthab dan

  Sauclaran~-a ;'"j15 Perselisihan Orang-orang Yahudi Dpngan Dp]Pgasi Kristian

  .'Jaj ra n ;)4G Ccapan Rafi' bin Harimalah dan AYat AI-Quran yang Turun

  Tentang Dirinya 547 L'capan Ahdullah bin Shuri clan Ayat Al-Quran yang Turun

  Tcntang Dirin.Ya 547 Ucapan Orang ''{ahudi Tentang Pemindahan Kiblat Ke Ka'bah dan

  Ayat yang Turtm Tcntang Peristiwa Tersehut 549 Orang-orang Yahudi .\lenyembul1\'ikan Kandungan Taurat Dari

  Kaum \Iuslimin 5;'"j2 Raslliullah s.a.w .\Iengumpulkan Orang-orang Yahudi Di Pasar

  Bani Qainuqa' ;);):1 Rasulullah s.a.w rvlcmasuki Baitul.\Iidras (Tf'mpat Orang-orang

  Yahudi :--Iel11]lelajari Taurat) ;);)4 Pl'l"selisihan Orang-orang Yahudi Dengan Delegasi Kristian

  Najran Tentang Agama Ibrahim dan A~-at Al-(~uran yang Turun'j'entang I lal 'j'l'rsehut :);)\

 • Sebahagian Orang-orang Yahudi :\Iengajak Saudara-saudaranyaUntuk Beriman Kcpada Hasulullah s.a.w. Di Siang Hari dan KafirKepadanya Di ?\Ialam Hari 665

  Perjanjian Allah Dengan Para :Kabi untuk ~lengikutiRasulullahs.a.w .');:i/

  Orang-orang Yahudi Berusaha l\Icnimbulkan Fitnah :")58 Pcrang Bu'ats 558 Larangan Bagi Kaum :\luslimin untuk ~lencariTeman Akrab

  Selain Kaum :'.Iuslimin ;')61 Pentemuan Abu Bakar R.a Dcngan Finhas Di Baitul .\Iidras 66:2 Orang-orang Yahudi :\Iemerintahkan ?\Ianusia &'l"sikap Bakhil .565 Orang-orang Yahudi \!enolak Kebenaran ;'j(ifj Rahib-rahih Yahudi Bcrpcndapat Bahawa Syirik Lchih Baik

  Daripada Agama yang Benar .",67 Pl'nE-,ringkaran Orang-orang Yahudi Terhadap S('mlla Kenabian

  Sctclah Kcnahian :Kabi :\Iusa a.s 569 Orang-orangYahudi Bprusaha l\Il'mbunuh Ha,.;ulullah s.a.w

  Dengan Menjatuhkan Batu Kepada Beliau 5711 Orang-orang Yahudi :\lendab"'a l\1l'rl'ka c\nak-anak Allah dan

  Kpka,.;ih-kekasih-N~a 571 Orang-orang Yahudi :\Icngingkari Wahyu 5i~ Orang-orang Yahudi Beru.saha :\!nah"iakan Hukam Zina [)w-i

  Taurat 6/~ Kezaliman Sebahagian Orang-orang Yahudi Terhadap ;-;d'ahagian

  ~'ang Lain Dalam Diyat (Ganti Rugi Kcrana Pemhunuhan AtauPCJ1('p(!l-'raan) 575

  Konspirasi Orang-orang Yahudi untuk .\Iemfitnah Rasulullahs.a.w. Kellludian Allah \lenggagalkan dan \Ielindungi Beliau. ;:i7G

  Orang-orang Yahudi :\Iengingkari Kenabian Isa bin :\laryal11 a."; .")77 Orang-orang Yahudi \len~'ekutllkanAllah ";.\V.t ;:i71'-\ S(bahagian Orang Yahmli Ikrtan~'aTentang Kecsaan Allah

  Dengan :"Iaksud l\Iengingkarin~'a ;)i~j Larangan Bagi Kaum l\lu,.;lil11in untuk :\Iemlwrikan Kdaatannva

  Kepada Orang-orang Yahudi ;)7~J Orang-orang Yahudi Ikrtan~-aKl'pada Rasulullah s.a.w. Tentang

  Hari Kial11at ;)81 Orang-orang Yahudi l\Iel11inta Kitab Dari Langit 682 Orang-orang Yahudi Bcrtanya Kepada Rasulullah s.a.w. '\'entang

  Dzu AI-Qarnain ;J8;~ Delegasi Kristian 0Jajran dan c\~'at yang Turun Tcntang l\!('n'ka .384 :"Iasuk lslamnya KllZ bin Alqamah ;)~;)

 • Dt'lt'ga"i Kri4Jan Kajran Solat .\Ipnghadap Kl' Timur 586 Kama-nama Delt'ga"i Kri,.:tian :'\Tajran dan Akidah \ll'rl'ka ;")K(l ,hal-a.\'at Al-Quran yang Turun 'J\'ntang Dl'kga:"i Kri,.:tian l\ajran 587 .\vat-a\'at yang Turun Spkaligus 'J\'ntang Orang-orang '{ahudi

  dan Orang-orang Kristian ;")92 Dell'gasi Kristian :\'ajran l\Ienolak Diadakannya Sumpah Laknat ;j9K Ahu Uhaidah .\!Lnguru"kan I'l'rkara Orang-orang Krisrian ;")99IO:~. Pel'ihal Onmg-orang l\lunafik GOO

  Ahdullah hin Ubai bin Salul dan Kt'bpnciann.\'a Tl'rhadapHa:-,ulullah s,a,w GOO

  .\hu AmiI' hin Shaifi Bl,rtahan I'acla Kl'kafirann.\'a ()Oo Ahu AmiI' Terkpna [)oanva Sl'lHliri (iOI 1\'rll'mUan Rasulullah ",a,w, Dpngan Abdullah hin Uhai hin Salul.

  dan ,\pa yang Tl'dadi Di Antara Kl'duanya flll:.!

  104. Sahabahiahabat Rasulullah s.a.w. yang Sakit Di J]adinah 1)11 t S;lkirn.\'a Abu Dakar. AmiI' hin Fuhairah. dan Hilal bin Rah,lh r.a 60.. Doa Ha:-,ulullah s.a.w. Kl'pada .\lIah, Agar Dia J\Il'mindahkan

  Wahak I)l'mam Di .\Iadinah Kl' AI-.Juhfah ()O;)10,), \Vaktu lIijrah ()o(i

  .\b"a Tl11gg'al Ra:-,ulullah s.a.w, Pi .\Iaclinah Tanpa l\'rang ()(Hl

  106. Pprang \Vaddan (107107. Sari.\yah (Ekspedisi Perang) Ubaidah bin AJ-Hal'its

  Tl'ntl'ra-tentera K;l\lm l\Iu:"rikin yang Ll'mah J\lllakukanTt'ntang;ll1 Kl' .\Iadinah

  S\'air \';mg Di.'ianclarkan Kl'pada Ahu Bakar La. (lfl,'-;lOR. Sal'iyyah (ekspedisi pprang) HanlZah bin Abdul Muthalib

  Kepada Daerah Pantai (il:2

  1O~1. Pel'ang Buwath (1);')

  110. Pel'ang AI-Usyairah (1111III. Sariyyah (Ekspedisi Pel'ang) Sa'ad bin Ahu \Vaqqash (ll,"112. Pel'ang:Safa\\,an f)19

  I'l'r:ll1g S;lt"awan \hnanwkan Pl'rang Badal' l'l'rtall1a,

  11:3. Eksppdisi Pel'ang Abdullah bin .Jahs.\' dan TUl'unnya A.\'at."Jlpreka Df'ltanya Kepadamu Tpntang Peperangan DiBulan-bulan Hal',llll:'

  Ill. \Vaklu Pl'lubahan Kihlat Kp I\:a'hah

  1i 1~l

  (i:.!()

  (i:.!!i

 • 117. Perang Anta1'a Bani Bakr Melawan Quraisy. danPersekutuan 11e1'eka Di Pt'rang Badal' Wakill{asulullah s.a.w. Di l\Iadinah

  (i:11

  (i:ll )

  Mimpi Atikah llinti Abdul ,\luthalib AI-Ahbas bin Abdul !\Illthalib I\Ienceritakan .\Iimpi Atikah binti

  Abdul .\Iuthalib kepada Utbah bin Rab'ah Abu Jahal I\lempl'rs(-'ndakan .\limpi l\tiLlh Binti Abdul .'I.luthalib AI-Abbas bin Abdul .'I.luthalib .\lenghadapi Ahu Jahal Orang-orang qurais\ .\lempl'rsiapkan Diri untuk .\l(-'nghadapi

  \Iuhammad s.a.w. dan ~ahahat-sahabatB(-'liau G:H

  Panji Perang Rasulullah s.a.w. dan Dua Hend(-'ra Beliau h::.) .Jumlah Unta Pasukan Kaum I\luslimin li::.-) l'erjalanan Ke Hadar (i:H~ Ajakan Rasulullah s.a.w. Untuk Berakhlak Haik (i:~(i Rasulullah :';.a.w. Bl-Tmu'"'::awa1'ah D,'ngan Para Sahab:lt Kl'tika

  \Iendengar Kdwrangkatan Orang-orang Quraisy (i:ri Cmlangan Kaum AnsaI' (;:ri Perkataan ~a'ad bin \1 uadz ():)S Ahu Sufyan M,"larikan Diri Bl'rsama Kafilah Dagangn:-'a Ii 10 l\1impi .Juhaim bin Ash-Shalt (141 Surat Abu Suhan Kepada ()r:lI1g-orang Quraisy (ill Kepulangan Hani Zuhrah G41 Hani .'\di Ticlak Ikut Sc'rta Dalam Perang Hadar li l~ Persinggahan Orang-orang (~urais:-' Di T(-'pi Lemhah yang ,Jauh

  Dari \ladinah {i I~ Cadangan Al-Hubab bin AI-Mundzir K(-'pada Rasulullah s.a.w 64:: Para Sahabat 1\11'mbina Bangsal Untuk R:l,.;ulullah s.a.w () I:; PC'I~ialanan Orang-orang Qurais\' (A-I Anak Hahaclhah AI-Ghifari l\h>nghadiahkan lIaiwan SL'mlwlihan

  Kl'pada Orang--orang' QlIrajs~' li-l-l :\Ilb:-'awarah Orang-orang Qurais\' untuk l\ll'ngundurkan Diri

  Dari \kdan Pl'rang Utbah bin Habi'ah :\h'ngajak Orang-orang qur"i,.;\' Pulang KL'

  \Iakk"h

  116.

  115. Perang Badal' Terbesar llasulllllah s.a.w. :'.Jpngajak Kaum :'.luslimin Keluar Abu ~ufyan bin Harb l\Ieminta Bantuan

  (il:1

  &'.:':"~~7:-~~.~A".1~1l~1~'J~a""h",a71""\.,.I?C'",,n,,,l!'.,.l'7c~a,-;,n~17(""'";I(,",1",1l",lg",

 • Utbah hin Rabi'ah J\lenentang Satu Lawan Satu 647 Berlakunya Pertelllpuran f:i 18 Rasulullah s.a.w. ~Ieminta Pertolongan Kepada Allah (:;48 Syahid Pertama Dari Kaum ~Iuslimin Gig Rasulullah s.a.\\'. ~IenaikkanSl'mangat Perang Para Sahabat 649 Rasulullah s.a.\\'. :\Ielemparkan Orang-orang :\lusyTikin Dengan

  Kprikil f:i50 Rasulullah s.a.\\' :\Ielarang Pembunuhan Terhadap Orang-orang

  l\Iusyrikin yang Ikut Perang Kerana Terpaksa ()f)() Tempat Kematian Umaiyyah bin Khalaf 652 Para :'1alaikat :'h>ny'ertai Perang Badal' 6f)4 Serban-serban Para ~Ialaikat Di Perang Badal' Gi)5 Tempat Kematian Abu ,Jahal 65,) Pedang Ukasyah bin Mihshan G;")7 Kesaksian Rasulullah s.a.\v. Terhadap Ukasyah bin :'Iihshan 6;)7 Pemhuangan 1\layat-mayat Kaum l\IusYTikin Ke Telaga 6i)8 Sabda Rasulullah s.a.\v. Kepada Para Penghuni Telaga ();")K Syair Hassan bin Tsabit Tentang Perang Badal' 659

  118. Pemuda-pemuda Di mana Allah .\lenurunkan Ayat Tentang.\Iereka: Sesungguhnya Orang-orang yang Dimatikan.\Ialaikat Dalam Keadaan Menganiaya Diri .\lereka Sendiri 661

  119. Harta Rampasan Perang dan Ta,...anan Perang Badal' 66:3 Herita Gembira Kemenangan 664 Perjalanan Pulang Ke l\ladinah 661 Pembahagian Harta Rampasan Perang 66i) Pembunuhan Terhadap An-Kadhr bin AI-Harits (j6;') Pembunuhan Terhadap Cqbah bin Abu MU'aith 665 Rasulullah s.a.\\'. Memerintahkan Perlakuan yang Haik Terhadap

  Para Tawanan Perang 667 :'Iaklumat Kemenangan Kaum J\Iuslimin Tiba Di :'-.lakkah (iG7 ~Iaklumat Kekalahan Orang-orang Quraisy' Tiba Di i\Iakkah 667 Abu Lahab 1leninggal Dunia Kerana Malu dan Tertekan GGB Orang-orang Quraisy :'lenahan Dukalwa 669 Orang-orang Quraisy :'Ienebus Tawanan !\lereka 67() I\'nebusan Suhail bin AmI' 670 :'Iikraz hin Hafsh ~IellebusSuhail bin Amr G71 Abu Sut~'an bin Harb l\lenolak Tpbusan Anaknya. AmI' bin Abu

  Buryan 671

 • Kisah Abu AI-Ash elan I'ernikahannya Dengan Zainab BintiRasulullah s.a.w., Serta Penawanan Dirinya Dalam Perang Badal' 67:i

  Zainah Binti Rasulullah s.a.w. Pergi Ke :'Iadinah untuk )'IenebusSuaminya 674

  Pemergian Zainab 1'.a Ke )'Iadinah 671 Hindun Binti Utbah Bertanya Kepaela Zainab Tentang

  Pemergiannya Ke :'Iaelinah. dan Sanggahan Zainab 675 Hahbar bin AI-Asv,rad bin Abdul )'Iuthalib :\1L'nycrang Zainab

  Hingga Bayinya Keluar G7.S Orang-orang l\Iusyrikin :'Idarang Zainab Keluar Dari l\lakkah G7G Abu AI-Ash bin Ar-Rabi' l\Iemeluk Islam 67R Kama-nama Tawanan yang Dibebaskan Rasulullah s.a.w. Tanpa

  Wang Tebusan 680 .Jumlah Tebusan Orang-orang Tvlusyrikin 6BI Shafwan bin Umaiyyah )'Ienyuruh Umair bin Wahab l\Iemhunuh

  Rasulullah s.a.w G81 Umair bin \Vahab :\lemduk Islam 6g:z Umair bin \Vahab Di ""Iakkah 6(-i1

  120. Orang-orang Quraisy Jlakanan 6"'"1121. Nama Kuda-kuda Kaum Muslimin Di Perang Badal' fiRS

  122. Turunnya Sujrat AI-Anfal dan Penceritaannya TentangPerang Badal' G89

  123. Kaum Jluhajirin Dari Quraisy dan Orang-orang yangMenyertai Mereka Di Perang Badal' 70G Kaum :\luhajirin Dan Bani Hasyim. Bani Al-l\luthalib, dan Bekas-

  hekas Hambanya 70G Kaum :\Iuhajirin Dari Bani Abelu Syams dan Bekas-bekasHamban\-a707

  Kaum \Iuhajirin Dari Bani Asad bin Khuzaimah. Sekutu BaniAbdu 8.vams 70R

  Kallm l\luhajirin Dari Sekutu Bani Kabir bin Ghanm 708 Kaum I\Iuhajil'in dari Bani :'-Jaufal bin Abelu ""Ianaf 709 Kaum I\Iuhajirin Dari Bani Asad bin Khuzaimah. Sekutu Bani

  Abdu S~'ams 709 Kaum l\Iuhajirin Dari Sekutu Bani Kahil' bin Ghanm 709 Kaum .\luhajirin elal'i Bani Kaufal bin Abelu Manaf 710 Kaum :\Iuhajirin Dari Bani Asael bin Abelul Uzza 710 Kaum :\luhajirin Dal'i Bani Abeluddaar 710 Kaum :\Iuhajirin Dari Bani Zuhrah bin Kilab, dan Sekll(u-

  sekutunya 711

 • l Kaum ~IuhajirinDari Bani Taim bin J\Jurrah 71] Kaum .\luhajirin Dari Bani ~Iakhzum 712 Kaum :'Iuhajirin Dari Bani Adi bin Ka"ab 71::~ Kaul11 l\Iuhajirin Dari Bani .Jllmah bin AmI' 714 Kaum :\Iuhajirin Dari Bani Sahm hin Amr 714 Kaum .\luhajirin Dari Bani Amir bin Luai 71;""j Kaum I\Illhajirin Dari Bani Al-Harits bin Fihr 715 .Jumlah Keseluruhan Kaum Mllhajirin yang lIadir Di Pl'rang

  Badal' 7Hi Pl'mbetulan lbnu Hisyam Ke Atas Ihnu lshaq 71G