sirah nabawiyah 52: islamnya adalah kemenangan

of 17/17
Sirah Nabawiyyah Islamnya adalah Kemenangan ( Ringkasan )

Post on 05-Jul-2015

620 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad ShallaLlahu 'alaihi wa sallam beserta hikmah dan teladan yang bisa dipetik. [Note: untuk powerpoint, dapat di download di http://pptsirahnabawiyah.wordpress.com/]

TRANSCRIPT

  • 1. Sirah NabawiyyahIslamnya adalah Kemenangan(Ringkasan)

2. Islamnya adalahKemenanganUmar bin Khaththab Awal HidayahUmar Masuk IslamIslamnya adalah KemenanganKeutamaan Umar Long March PertamaIQRO Foundation, Sydney, Australia 3. Umar bin Khaththab Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Uzza binRabah bin Qurth bin Razah bin Ady bin Kaab bin Luay. Terkenal sebagai jagoan Makkah dan terkenal tegas. Temperamental. Menimpakan siksaan kepada kaum Muslimin. Trauma dengan kejadian Zaid bin Amr bin Nufail. [*] Hati yang bergolak: antara tradisi usang vs. keagunganIslam dan ketabahan pengikutnya. Hidayah bertahap. Hijrahnya Ummu AbduLlah binti Hatsmahd. Tampak kelembutan Umar . [al-Mubarakfury]IQRO Foundation, Sydney, Australia[*] Lihat notes PPT 4. Awal Hidayah Suatu malam pergi ke Kabah, melihat RasuluLlah shalatmembaca surat al-Haaqqah. Beliau tajub dengan keindahan Al-Quran, lalu berkata:: - - (Dalam hati) Demi Allah, tentu ini ucapan penyair seperti yang diucapkanorang-orang Quraisy.Lalu (tepat saat) Beliau membaca ayat 39-40: Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yangditurunkan kepada) Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataanseorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya.: : .Umar berkata: Kalau begitu ucapan tukang tenung.RasuluLlah melanjutkan membaca ayat 41-42: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambilpelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Beliau meneruskan hingga akhir surat, dan hidayah mulaimenyusup ke hati Umar .IQRO Foundation, Sydney, Australia 5. Islamnya Umar Umar mencari, ingin membunuh Nabi , bertemu Nuaimbin AbduLlah , memberitahu bahwa adiknya telah Islam, laluberbelok ke rumah adiknya, lalu memukul adiknya & suaminya. Sampai akhirnya Umar membaca Surat Thaha hingga ayat:] : 14 [ Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tiada ilah selain Aku, maka sembah-lahAku dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (Thaha : 14) : ! . ) (Berkata Umar : Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkankepadaku di mana Muhammad berada saat ini. Doa RasuluLlah sebelumnya [riwayat Tirmidzi & Thabrany]: Yaa Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang pa-lingEngkau cintai, dengan Abu Jahl atau dengan Umar bin Khaththab.IQRO Foundation, Sydney, Australia[*] Lihat notes PPT 6. Antara Umar dan AbuJahal Amr bin Hisyam Dalam doa sebelumnya, Nabi melihat adanya potensipada diri Umar dan Abu Jahal, antara lain: Keberanian dan kekuatan. Kesetiaan dan loyalitas. Kehormatan. Kegigihan dan ketekunan. [N.A. Khan] Perbedaan mendasar Umar dan Abu Jahal: Abu Jahal termakan kesombongan dan hasad. Umar mau merendahkan hati untuk Agama Allah .IQRO Foundation, Sydney, Australia 7. Hikmah dan Pelajaran [Telah tersebut pada Islamnya Hamzah ] Sekali lagi, akar po-tensikebenaran dalam hati tumbuh saat melawan kezhaliman; Kemampuan dakwah melihat potensi itu & memanfaatkannya. Kegigihan hati (pihak yang terzhalimi) yang meluluhkan hati. Dakwah itu untuk semua orang, tidak terbatas pada kelompokatau kaum tertentu; termasuk orang-orang yang menyakiti danmemerangi dakwah (mereka tetap berhak didakwahi). Barang-kaliAllah Menunjuki mereka pada akhirnya. Tidak sepatutnya dai merasa lebih baik dari madu (obyek dak-wah),walau mereka berlaku buruk kepadanya; karena Allah Lebih Mengetahui keadaan tiap orang di masa depan. Kedudukan Umar dibanding Said bin Zaid & Khababh.IQRO Foundation, Sydney, Australia 8. Islamnya adalah Kemenangan : - - . Ibnu Sad dan Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Masud , dia berka-ta:Islamnya Umar adalah sebuah kemenangan besar, sedangkan hijrah-nyaadalah keuntungan. Kepemimpinannya adalah rahmat. Saya telah me-lihatsendiri bagaimana kami tidak mampu melakukan shalat di BaituLlahsebelum Umar menyatakan ke-Islam-annya. Tatkala Umar masuk Islam,dia menyatakan perang kepada mereka sehingga mereka membiarkan kamimelakukan shalat dengan bebas. Umar mendatangi Abu Jahal dan tokoh Quraisy untuk mengu-mumkanke-Islam-annya; bahkan mengumumkannya di keramaian. Umar mengumumkan Islam-nya; hingga harus fight karenanya. Kebolehan melakukan perlawanan jika memiliki kekuatan. Setelah Umar masuk Islam; Sahabat berani membuat halaqah diBaitul Haram, thawaf dan membalas orang kafir.IQRO Foundation, Sydney, Australia 9. Beberapa KeutamaanUmar bin Khaththab : ( ( . Bersabda RasuluLlah : Wahai Ibnul Khaththab, demi Dzat Yangjiwaku ada di Tangan Nya, tidaklah syaitan bertemu denganmu di satujalan melainkan dia akan mencari jalan selain jalanmu. (H.R. Bukhari) : . : : Bersabda RasuluLlah : Tatkala saya tidur, saya bermimpi minum su-suhingga saya melihat dalam mimpiku air mengalir dari kuku-kukuku, la-lusaya minumkan air itu kepada Umar. Para sahabat bertanya: A-patakwilnya, wahai RasuluLlah? RasuluLlah Menjawab: Ilmu.(H.R. Bukhari)IQRO Foundation, Sydney, Australia 10. : ( ( : : Bersabda RasuluLlah : Di saat aku sedang tidur, kuihat orang-orangditampakkan kepadaku. Mereka memakai baju, ada yang sebatasdada dan ada yang di bawah itu . Ditampakkan kepadaku Umar, diamemakai baju yang panjang dan menyeretnya. Para Sahabat bertanya: Apa takwilnya, wahai RasuluLlah? RasuluLlah Menjawab: Agama. (H.R. Bukhari) : ( ( Bersabda RasuluLlah : Di antara umat-umat sebelum kamu adaorang-orang yang muhaddats (mendapat ilham), jika orang tersebutada pada umatku, pasti dia adalah Umar. (HR. Bukhari)IQRO Foundation, Sydney, Australia 11. " : : } { ]:125 [ : : ) ( " ) (Berkata Umar : Pendapatku bersesuaian dengan Kehendak Allahdalam tiga hal: Pertama, saya pernah berkata kepada RasuluLlah,andaikata kita menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Laluturunlah ayat Allah: ...dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahimtempat shalat.... (Q. S. Al-Baqarah : 125) Kedua, saya katakan kepadaRasuluLlah, Yaa RasuluLlah, orang yang baik dan buruk perangainyamasuk ke dalam rumah isteri-isterimu, alangkah baiknya jika kauperintahkan mereka untuk berhijab. Kemudian turunlah ayat hijab.Dan ketiga, para isteri RasuluLlah Berkumpul karena dilandasi rasacemburu. Maka saya katakan semoga Allah menceraikan kalian semuadan Dia menggantinya dengan isteri-isteri yang lain yang lebih baikdari kalian. Lalu turunlah firman Allah tentang hal ini.IQRO Foundation, Sydney, Australia 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumahNabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidakmenunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamudiundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamutanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikianitu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruhkamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabilakamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), makamintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagihatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanyasesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar(dosanya) di sisi Allah. (Q. S. 33 : 53)IQRO Foundation, Sydney, Australia 13. } {Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.12 ( 13 ( 14 ( 12) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia darisuatu saripati (berasal) dari tanah.13) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disim-pan)dalam tempat yang kokoh (rahim).14) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalusegumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segum-paldaging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belu-langitu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikandia makhluk yang (berbentuk) lain.Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.IQRO Foundation, Sydney, Australia 14. Long March Pertama : : - - : - ! : - ! : : : . ) (IQRO Foundation, Sydney, Australia 15. Diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas , dia berkata:Aku bertanya kepada Umar bin al-Khaththab: Apa sebab engkau diju-lukial-Faruq? Dia menjawab: Hamzah lebih dahulu masuk Islamdaripada aku selang tiga hari Lalu dia mengkisahkan proses ke-Islam-annya.Pada bagian akhir dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam.Aku bertanya: Wahai RasuluLlah, bukankah kita berada di atas kebenaran,mati maupun hidup? Beliau menjawab: Benar! Demi Yang diriku beradadi Tangan Nya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupunmati. Lalu mengapa kita masih sembunyi-sembunyi? tanya Umar . De-miYang Mengutus engkau dalam kebenaran. Lebih baik kita keluar. MakaBeliau mengeluarkan kami dalam dua barisan. Barisan pertama dise-rakankepada Hamzah. Dan satu lagi diserahkan kepadaku. Hamzahmembawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerakhingga memasuki Masjid al-Haram. Aku bergantian memandang ke arahorang-orang Quraisy lalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihanmembayang pada diri mereka, yang tidak pernah kulihat sebelumnyaseperti itu. Maka pada saat itulah RasuluLlah menjuluki Al-Faruq(pembeda antara haq dan bathil).IQRO Foundation, Sydney, Australia 16. Hikmah dan Pelajaran Peran pribadi dengan jiwa kepemimpinan dalam dakwah. Orang yang terhormat di antara kamu di masa jahiliyah adalah jugaterhormat di dalam Islam, jika mereka paham. (HR. Bukhari) Tantangan kepada kejahiliyahan dari yang berjiwa pemimpin. Tiap pribadi dan karakter memiliki tempat dalam dakwah. Tidak semua sahabat harus berkarakter seperti Umar . Bolehnya long march selama tidak bertentangan dengan agama. Makna kemenangan memiliki skala & tingkat masing-masing. Peralihan fase dari terzhalimi menjadi bebas beribadah jugamerupakan kemenangan yang patut disyukuri. Tidak langsung hancurkan berhala dengan Islamnya Umar . Perlu memahami fiqhusy-syari, fiqhud-dawah dan fiqhul waqisecara menyeluruh dalam melihat tahapan-tahapan dakwah.IQRO Foundation, Sydney, Australia 17. Semoga Allah Berkenan Menganugerahi kita Ampunandan Ridha Nya Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaashalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aaliMuhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKaHamiidum-MajiidUntuk Download Powerpoint, Kunjungi: