senarai semak pbppp 2015

31
SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUN NAMA : SEKOLAH: JAWATAN : GRED : BIL DIMENSI / ELEMEN / ASPEK SKOR DOKUMEN SEMAKAN BAHAN D1 NILAI PROFESIONAL (20%) E1 PROFESIONALISME (6%) A1.1 AMALAN PROFESIONAL A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN E2 SAHSIAH (4%) A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN Buku Program A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN E3 POTENSI (4%) A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN Perancangan Strategik A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN Laporan Program A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN Senarai Latihan & Kursus Pegawai A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF Senarai Hasil Inovasi E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%) A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS Fail Meja & MPK A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%) 0.00 D2 TUGASAN TAMBAHAN (10%) E1 HUBUNGAN LUAR (4%) A1.1 E2 TUGASAN SAMPINGAN (6%) A2.1 TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKI Senarai Tugas Sampingan JUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%) 0.00 D3 SUMBANGAN (10%) E1 SUMBANGAN (10%) A1.1 A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL JUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%) 0.00 D4 FUNGSIONAL (60%) E1 PERANCANGAN PdP (20%) A1.1 PENGETAHUAN A1.2 PERANCANGAN RPT A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN Analisis Item E2 PELAKSANAAN PdP (30%) A2.1 PENYAMPAIAN RPH A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN Bahan TMK A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI A2.4 TEKNIK PENYOALAN Soalan Latihan A2.5 PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID E3 PENTAKSIRAN PdP (10%) A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID Penulisan Refleksi JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%) 0.00 JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%) 0.00 KEBERHASILAN (10%) 1.1 PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN Instrumen Keberhasilan JUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%) 0.00 JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP 0.00 / X Senarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum) JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages) Senarai Program (Networking & Linkages) BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring) Senarai Program Bimbingan & Konsultasi Senarai Sumbangan Profesional & Sosial Rekod Pencapaian Murid kelas yang diajar * PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)

Upload: why-eda

Post on 13-Sep-2015

131 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

2015

TRANSCRIPT

PYD1SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD2SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD3SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD4SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD5SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD6SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD7SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD8SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD9SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD10SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD11SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD12SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD13SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD14SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD

PYD15SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PdP TAHUNNAMA :SEKOLAH:JAWATAN :GRED :BILDIMENSI / ELEMEN / ASPEKSKORDOKUMEN SEMAKAN BAHAN / XCATATAND1NILAI PROFESIONAL (20%)E1PROFESIONALISME (6%)A1.1AMALAN PROFESIONALA1.2HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN0.00E2SAHSIAH (4%)A2.1MENGUTAMAKAN PENCAPAIANSenarai Program Kecemerlangan (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)A2.2KEPANTASAN BERTINDAKA2.3KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRIA2.4BUDAYA KERJA SEPASUKANBuku ProgramA2.5BERFOKUSKAN PELANGGAN0.00E3POTENSI (4%)A3.1KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSANPerancangan StrategikA3.2PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHANLaporan ProgramA3.3KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUANSenarai Latihan & Kursus PegawaiA3.4PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIFSenarai Hasil Inovasi0.00E4KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)A4.1DASAR-DASAR KERAJAANA4.2PERATURAN DAN PEKELILINGA4.3PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGASFail Meja & MPKA4.4TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas0.00JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%)0.00D2TUGASAN TAMBAHAN (10%)E1HUBUNGAN LUAR (4%)A1.1JALINAN DAN JARINGAN (Networking & Linkages)Senarai Program (Networking & Linkages)E2TUGASAN SAMPINGAN (6%)A2.1TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKISenarai Tugas SampinganJUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%)0.00D3SUMBANGAN (10%)E1SUMBANGAN (10%)A1.1BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)Senarai Program Bimbingan & KonsultasiA1.2SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIALSenarai Sumbangan Profesional & SosialJUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%)0.00D4FUNGSIONAL (60%)E1PERANCANGAN PdP (20%)A1.1PENGETAHUANRekod Pencapaian Murid kelas yang diajarA1.2PERANCANGANRPTA1.3PENGETAHUAN PENTAKSIRANAnalisis Item0.00E2PELAKSANAAN PdP (30%)A2.1PENYAMPAIANRPHA2.2PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANBahan TMKA2.3KEMAHIRAN KOMUNIKASIA2.4TEKNIK PENYOALANSoalan LatihanA2.5PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID0.00E3PENTAKSIRAN PdP (10%)A3.1PENILAIAN PRESTASI MURIDPenulisan Refleksi0.00JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%)0.00JUMLAH SKOR PENILAIAN KOMPETENSI (90%)0.00KEBERHASILAN (10%)1.1PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN/ KEMAHIRANInstrumen KeberhasilanJUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%)0.00JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP0.00* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) / FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)TANDATANGAN PP1 / PP2TANDATANGAN PYD