senarai semak tugas hem

Upload: anonymous-cahnxyb

Post on 21-Feb-2018

262 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  1/16

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Subaktiviti 10.3.1 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  Hal Ehwal Murid

  &akwi% Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Mes'uarat Pengurusan Hal Ehwal Murid

  3 kali setahun

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ Hal Ehwal

  Murid

  Pengurusan ail Hal Ehwal Murid

  Peran$angan aktiviti Hal Ehwal Murid

  Pelaksanaan aktiviti Hal Ehwal Murid

  Pela)*ran aktiviti Hal Ehwal Murid

  Pena%bahbaikan aktiviti Hal Ehwal Murid

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  2/16

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.2 Jawatankuasa Pengurusan (e%baga ,isi)lin

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  11.

  12.

  13.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  (e%baga ,isi)lin

  &akwi% Pengurusan (e%baga ,isi)lin

  Mes'uarat Pengurusan (e%baga ,isi)lin

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ (e%baga

  ,isi)lin

  Pengurusan ail (e%baga ,isi)lin

  Pengurusan SS,M

  Men'ediakan uku Peraturan Sek*lah

  Pelaksanaan )engurusan disi)lin

  Maklu%at dan Pela)*ran disi)lin

  uku ek*d ,isi)lin

  i%bingan dan kaunseling

  Pengukuhan nilai )*siti/

  Analisis salahlaku

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  3/16

  14.

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.3 Jawatankuasa Pengurusan (e%baga Pengawas

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  11.

  12.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  (e%baga Pengawas

  &akwi% Pengurusan (e%baga Pengawas

  Mes'uarat Pengurusan (e%baga Pengawas

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan,asar+Matla%at+-bekti/ (e%baga

  Pengawas

  Pengurusan ail (e%baga Pengawas

  Melantik )engawas

  Pengagihan tugas+Jadual bertugas

  ertindak di atas %aklu%at dan )ela)*ran

  )engawas

  e% M*tivasi

  Peru%)aan ulanan

  (a)*ran )restasi )engawas

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  4/16

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.4 Jawatankuasa Pengurusan i%bingan dan aunseling

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusani%bingan dan aunseling

  &akwi% Pengurusan i%bingan dan kaunseling

  Mes'uarat Pengurusan i%bingan dan kaunseling

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ i%bingan

  dan kaunseling

  Pengurusan ail i%bingan dan kaunseling

  ek*d i%bingan dan kaunseling

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  5/16

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.5 Jawatankuasa Pengurusan APM

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  APM

  &akwi% Pengurusan APM

  Mes'uarat Pengurusan APM

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ APM

  Pengurusan ail APM

  Men'ediakan b*rang )er%*h*nan untuk %urid

  %urid 'ang la'ak

  Mes'uarat )e%ilihan %urid la'ak

  Menghantar ru%usan )er%*h*nan ke PP,

  Meneri%a dan %engagihkan wang APM ke)ada

  %urid%urid 'ang la'ak

  Menghantar la)*ran )en'erahan wang APM ke

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  6/16

  11. PP,

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3. Jawatankuasa Pengurusan SP&

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  SP&

  &akwi% Pengurusan SP&

  Mes'uarat Pengurusan SP&

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ SP&

  Pengurusan ail SP&

  Pen'ediaan bilik -SS.

  Menghantar ru%usan )er%*h*nan ke PP,

  Meneri%a buku teks dari)ada s'arikat

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  7/16

  10.

  Menge%askini bilik -SS

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.! Jawatankuasa Pengurusan Anugerah ke$e%erlangan Murid

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  Anugerah e$e%erlangan Murid

  &akwi% Pengurusan Anugerah e$e%erlangan

  Murid

  Mes'uarat Pengurusan Anugerah e$e%erlangan

  Murid

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ Anugerah

  e$e%erlangan Murid

  Pengurusan ail Anugerah e$e%erlangan Murid

  Pen'ediaan ertas era

  Pe%ilihan dan %enda)at senarai na%a %urid

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  8/16

  #.

  10.

  %eneri%a anugerah

  6rusetia %alis

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3." Jawatankuasa Pengurusan e$eriaan

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  e$eriaan

  &akwi% Pengurusan e$eriaan

  Mes'uarat Pengurusan e$eriaan

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ e$eriaan

  Pengurusan ail e$eriaan

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  9/16

  !.

  ".

  #.

  10.

  Pertandingan ke$eriaan kelas

  7*t*ngr*'*ng

  Pe%antauan ke$eriaan kelas8 bilik khas8 st*r dan)ersekitaran sek*lah

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.# Jawatankuasa Pengurusan esela%atan

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  esela%atan

  &akwi% Pengurusan esela%atan

  Mes'uarat Pengurusan esela%atan

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ esela%atan

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  10/16

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  Pengurusan ail esela%atan

  Pelan kesela%atan kelas

  9ire drill:

  Pengurusan Jaket kesela%atan

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.10 Jawatankuasa Pengurusan ebersihan

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  ebersihan

  &akwi% Pengurusan ebersihan

  Mes'uarat Pengurusan ebersihan

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  11/16

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  11.

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ ebersihan

  Pengurusan ail ebersihan

  Jadual kera a%al

  Pe%antauan kera a%al8 )ersekitaran sek*lah

  Pen'ediaan )eralatan

  Pengurusan kebersihan %urid

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.11 Jawatankuasa Pengurusan esihatan

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  esihatan

  &akwi% Pengurusan esihatan

  Mes'uarat Pengurusan esihatan

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  12/16

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  11.

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ esihatan

  Pengurusan ail esihatan

  Mengurus rawatan )ergigian+i%%unisasi

  (a)*ran kesihatan+denggi+)en'akit berangkit

  Menda)at bekalan )erubatan dari klinik+h*s)ital

  Pengurusan dan )en'ediaan 9/irst aid:

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.12 Jawatankuasa Pengurusan ebaikan

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  ebaikan

  &akwi% Pengurusan ebaikan

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  13/16

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  Mes'uarat Pengurusan ebaikan

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ ebaikan

  Pengurusan ail ebaikan

  Mengurus kebaikan dan su%bangan %urid+sta/

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Subaktiviti 10.3.13 Jawatankuasa Pengurusan M&

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1. Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  14/16

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  M&

  &akwi% Pengurusan M&

  Mes'uarat Pengurusan M&

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ M&

  Pengurusan ail M&

  Penentuan ualiti Makanan

  ek*d )en'ediaan )esanan dan teri%aan %akanan

  Mengurus u)ah tukang %asak

  Mengurus bekalan %akanan

  Pen'ediaan %enu

  Pen'ediaan rek*d keluar %asuk bekalan %akanan

  Pe%antauan

  Pela)*ran

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  15/16

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Subaktiviti 10.3.14 Jawatankuasa Pengurusan antuan Pakaian Seraga%Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  Pelantikan se$ara ras%i Jawatankuasa Pengurusan

  antuan Pakaian Seraga%

  &akwi% Pengurusan antuan Pakaian Seraga%

  Mes'uarat Pengurusan antuan Pakaian Seraga%

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ antuan

  Pakaian Seraga%

  Pengurusan ail antuan Pakaian Seraga%

  ek*d )en'ediaan )esanan dan teri%aan antuan

  Pakaian Seraga%

  Pengagihan antuan Pakaian Seraga%

  Pe%antauan

  Pela)*ran

 • 7/24/2019 Senarai Semak Tugas HEM

  16/16

  10.3 SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HEM

  Aktiviti 10.3 Pengurusan Hal Ehwal MuridSubaktiviti 10.3.15 Jawatankuasa Pengurusan Siste% Maklu%at Murid

  Bil Aktiviti Tindakan Pencapaian/Catatan

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

  !.

  ".

  #.

  10.

  11.

  12.

  Mes'uarat Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan

  Siste% Maklu%at Murid

  Melantik Jawatankuasa Pengurusan Siste%

  Maklu%at Murid

  Meneta)kan ,asar+Matla%at+-bekti/ Pengurusan

  Siste% Maklu%at Murid

  Pengurusan ail Pengurusan Siste% Maklu%at

  Murid

  (a)*ran tindak susul+%aklu% balas %init %es'uarat

  Me%astikan )erkakasan dan )erisian sentiasa

  ber/ungsi

  Pengu%)ulan dan ke%askini data dari se%asa ke

  se%asa

  Pen'e%akan data guna d*ku%en8 utiliti 'ang

  disediakan dan se%ak silang guna su%ber data lain

  Analisis data

  Pela)*ran data

  Si%)an data dengan sela%at ;hard$)*' dan

  s*/t$*)'