pengurusan gerko : penubuhan unit-unit gerko

Upload: akhi-muhammad-aiyas

Post on 08-Apr-2018

276 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  1/19

  PENUBUHAN

  UNIT-UNIT GERKO

  Disampaikan oleh :

  Nurul Nadiah bt ZulkifliSyafawati bt Hashim

  Fatin Safiqa bt Masrial

  Fatin Masmerra bt Mat Jali

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  2/19

  PENGENALAN

  Sekolah-sekolah digalakkan menubuhpersatuan atau kelab yang boleh

  mendatangkan faedah kepada pelajar.Pemilihan persatuan atau kelabyang hendak ditubuhkan itu

  hendaklah berasaskan kepadakemudahan

  yang ada dan kesesuaian dengansuasana dan persekitaran serta

  keperluan tempatan.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  3/19

  Prosedur Penubuhan Unit-unit Yang

  Mempunyai Badan Induk Ialah:

  Pengetua atau guruberkenaan perlu

  mengadakanperbincangan dengan

  badan induk yang

  berkaitan.

  Mengisi borang permohonan yangdikeluarkan oleh badan induk danmenyediakan beberapa maklumat

  lain yang diperlukan mengikutperaturan badan induk berkenaan.

  Maklumat lain ialah seperti

  permohonan tauliah pemimpin.

  Menghantar borang

  berkenaan kepadaSetiausaha atau

  Pesuruhanjaya ataupegawai penjaga di daerah

  atau negeri badan indukberkenaan untuk diproses.

  Pengumumanpendaftaran boleh

  dibuat kepada muriduntuk menjadi ahli

  pertubuhan berkenaansementara mendapat

  kelulusan daripada ibupejabat badan induk.

  Mendapat kelulusan

  atau sijil pendaftarandaripada badan

  induk dan mendaftarahli secara rasmi.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  4/19

  Prosedur Penubuhan Unit-unit Yang Tidak

  Mempunyai Badan Induk Ialah:

  Perundingan diAntara Pengetua

  dengan guru yang

  terlibat sebagaipenasihat ataujurulatih.

  Guru berkenaan mencariahli, mengadakan

  perjumpaan, melantikjawatankuasa dan

  melaksanakan aktiviti.

  Pihak sekolahMemberi

  maklumat kepada

  pihak PejabatPendidikan

  Daerah, jika perlu.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  5/19

  Apakah

  perlembagaan?

  Sebuah dokumen rasmi yangterkandung segala peraturan

  dan prinsip sesuatu

  penubuhan.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  6/19

  Fungsi perlembagaan

  Sebagai panduan dan pedoman untukmenggerakkan sesuatu pertubuhan.

  Untuk melicinkan perjalanan sesuatupertubuhan kerana dalam perlembagaantersebut telah ditetapkan bidang tugas dan hakjawatankuasa serta ahli.

  Sebagai rujukan apabila timbul sesuatumasalah yang berbangkit mengenai perjalananpertubuhan berkenaan.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  7/19

  Perkara yang terkandung

  dalam perlembagaan

  Nama dan alamat

  pertubuhan

  Kewangan

  Keahlian

  Matlamat

  Pindaan perlembagaan

  Pembatalan dan

  pembubaran pertubuhan

  Mesyuarat

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  8/19

  Jawatankuasa pertubuhantermasuk bilangan dan bidangtugas jawatankuasa

  Cogan kata, contohnya: Selalu

  Sedia adalah cogan kata bagi

  Persatuan Pandu Puteri Malaysia

  Lencana atau logopertubuhan

  Disiplin dan tatatertib

  pertubuhan

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  9/19

  Perlantikan dan Pemilihan

  Ahli Jawatankuasa

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  10/19

  Carta

  Pengetua / Guru Besar

  Guru Penasihat

  Pengerusi / Ketua

  Naib Pengerusi / Naib Ketua

  Setiausaha Bendahari

  Jawatankuasa

  JK Kecil / Biro

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  11/19

  Pelantikan / Pemilihan AJK

  Berbeza antara persatuan, bergantung kepada

  perlembagaan

  Pelantikan JK :

  Dipilih dalammesyuarat agung

  Dilantik dengankuasa pihaktertentu

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  12/19

  Dipilih dalam mesyuarat agung :

  ahli berhad mencalon, memilih &melantik

  Dilantik dengan kuasa pihak tertentu :

  berkuasa melalui perbincangan / ujiantertentu - contoh - Ketua Platon Pasukan

  Kadet Polis

  Kebolehan setiap murid : dijalankan secaraundian

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  13/19

  Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa

  PengerusiPengerusi

  kMengurus dan mentadbir pertubuhan

  mengikut perlembagaan .

  kMelaksanakan keputusan mesyuarat agung

  dan mesyuarat jawatankuasa kecil.

  kMempengerusikan mesyuarat pertubuhan.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  14/19

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  15/19

  kDi peringkat sekolah, jawatanPengerusi,

  Setiausaha, Bendahari dan AJK dipilih

  atau dilantik di kalangan pelajar.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  16/19

  SETIAUSAHA

  Bertanggungjawabdalam urusan suratmenyurat dengan

  badan luar, pentadbir

  sekolah dan ahlipertubuhan

  Menyimpanpendaftaran

  keahlian

  Menjalankan tugasseperti ketetapan yangdiperuntukkan dalam

  perlembagaan

  Bekerjasama denganpengerusi bagimentadbir dan

  mengurus pertubuhan

  Menjemput danmengedar surat

  memanggil semua

  jenis mesyuarat

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  17/19

  BENDAHARI

  Menjalankan tugasmengikut ketetapanyang diperuntukkan

  dalam perlembagaan

  Menyimpan danmenyiapkan

  penyata kira-kira

  Mengurus danmentadbir

  pembelian dankewangan

  Memungut danmenyimpan

  penyata keluarmasuk wang

  Memungut yurandan menyimoan

  penyata pemugutanyuran

  Menyimpanrekod dan stok

  harta pertubuhan

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  18/19

  GURU PENASIHAT

  Memberi panduan, nasihat, bimbingan dansebagainya kepada Jawatankuasa dalam aspekpentadbiran dan melaksanakan aktiviti.

  Melaksana dan menentukan polisi KementerianPendidikan, Pejabat Pendidikan Negeri & Daerah,sekolah dijalankan dengan berkesan.

  Menghadiri dan memberi nasihat dalam mesyuaratagung dan mesyuarat jawatankuasa.

  Berperanan aktif memberi tunjuk ajar dan latihankepada ahli (murid).

  Menjadi pengantara antara pentadbir sekolahdengan murid.

 • 8/7/2019 Pengurusan GERKO : Penubuhan Unit-Unit Gerko

  19/19

  SEKIAN TERIMA

  KASIH