latest gerko

Download Latest GERKO

Post on 05-Apr-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  1/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  1

  PENGHARGAAN

  Syukur Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T di atas peluang

  yang diberikan, kesihatan yang baik yang dikurniakan untuk saya melengkapkan

  tugasan GERKO ini. Selepas berminggu-minggu bertungkus lumus mendapatkan

  maklumat mengenai Gerak Kerja Kokurikulum dari buku-buku, internet, rakan-rakan

  serta pihak pengurusan, akhirnya lengkaplah sudah tugasan ini.

  Sekalung penghargaan ditujukan kepada Guru Besar, Puan Siti Norkiah Abdul

  selaku pengerusi Badan Kokurikulum SK Kerupang . Tidak dilupakan ucapan

  pernghargaan yang tidak terhingga ditujukan kepada Guru Penolong Kanan

  Kokurikulum, Puan Ruhaiah Jumat di atas keperhatinannya terhadap tugasan GERKO

  ini. Kesudiannya dalam memberi maklumat terperinci mengenai Gerak Kerja

  Kokurikulum amat dihargai. Walaupun sibuk dengan tugasan, namun masa tetap

  diluangkan untuk memberi maklumat secukupnya kepada saya.

  Kepada guru-guru SK Kerupang terutama kepada pelatih KPLI j-QAF yang lain,

  terima kasih di atas segala tunjuk ajar dan garis panduan yang diberikan untuk saya

  melengkapkan tugasan ini. Tidak lupa kepada keluarga yang tersayang di atas

  sokongan moral yang diberikan. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa baik

  kalian, Insya-Allah.

  Semoga dokumentasi ini dapat memberi manfaat kepada pihak sekolah

  mahupun Institut Perguruan. Semoga dengan pembacaan dokumentasi ini dapat

  memberi lebih kesedaran kepada semua pihak bahawa betapa pentingnya Gerak

  Kerja Kokurikulum dilaksanakan di sekolah-sekolah kerana pelbagai manfaat daripada

  aktiviti-aktivitinya dapat digarap untuk kehidupan murid-murid. Semoga segala usaha

  dan penat lelah yang dikorbankan untuk dokumentasi ini mendapat ganjaran yang

  berterusan selagi ia dimanfaatkan oleh pelbagai pihak Insya-Allah.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  2/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  2

  PENDAHULUAN

  Sejak zaman penjajahan British lagi, aktiviti kokurikulum telah dilaksanakan.

  Contohnya, penubuhan pergerakan pengakap yang pertama di Malaysia mengambil

  tempat di Singapura pada tahun 1909. Aktiviti kokurikulum diberi penekanan oleh

  Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang terkandung dalam surat arahan School

  Course of Studies Regulations1956 dan Pindaan Tahun 1961 (Akta Pendidikan 1961,

  No. 552).

  Mengikut Md. Aris Mansor (1985), kokurikulum merupakan satu bidang

  pembelajaran yang berasaskan mata pelajaran akademik.Kegiatan kokurikulum

  sebahagian besarnya dilaksanakan di luar waktu pembelajaran samada di awal pagi

  sebelum kelas bermula atau pada waktu tengahari selepas waktu persekolahan.

  Walaupun kokurikulum dilaksanakan di luar waktu persekolahan, namun aktiviti yang

  dilakukan saling melengkapi bidang akademik yang dipelajari di dalam kelas.

  Dokumentasi ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai Gerak Kerja

  Kokurikulum (GERKO) serta pelaksanaannya secara umum serta turut dinyatakan

  juga pelaksanaan kokurikulum di SK Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  3/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  3

  1.0 KONSEP

  Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan

  setiap murid harus melibatkan diri. Ia boleh dijalankan di dalam dan di luar bilikdarjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Aktiviti kokurikulum ini dapat

  menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan

  mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta

  sosial yang positif kepada murid-murid.

  Penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah penting

  berdasarkan anggapan bahawa :

  Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara

  perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan

  sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani)

  Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri

  dan rakan sebaya;

  Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk

  keperluan masyarakat dan negara;

  Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan

  mendidik murid-murid termasuklah pendidikan kemasyarakatan.

  1.2 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan.

  Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga) terbita Dewan Bahasa dan

  Pustaka (2002) menyatakan bahawa kokurikulum adalah kegiatan

  atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilikdarjah tetapi masih dianggap sebagai sebahagian daripada

  kursus pendidikan murid di sekolah1 (misalnya kegiatan di dalam

  persatuan-persatuan, sukan dan lain-lain).

  1Kamus Dewan (Edisi Ketiga), Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), m.s. 692.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  4/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  4

  Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (Kurikulum

  Kebangsaan) tahun 1997 menjelaskan kokurikulum sebagai

  sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

  "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

  termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi

  semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan

  dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang

  murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan

  emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral

  yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

  Manakala Warta Kerajaan No. 5652 turut memberi definisi

  kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan2

  Justeru dapat dirangkumkan di sini bahawa kokurikulum adalah aktiviti

  berkumpulan yang dijalankan di sekolah tetapi berlaku di luar waktu

  pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan memperkasakan diri muriddari segi mental, fizikal, praktikal serta mampu membina jati diri dan

  kemahiran bersosial yang sihat sebagai persediaan untuk mendepani

  cabaran pada masa hadapan.

  2.0 MATLAMAT

  Matlamat utamanya adalah untuk menyemai kesedaran dan kepatuhan

  terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di kalangan murid-murid

  selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  2Warta Kerajaan No.5652 Jld. 11/Bil. 27 bth. 28.12.1967 (Peraturan Kursus Pengajian sekolah 1956)

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  5/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  5

  Antara matlamat lain adalah :

  Memberi keseimbangan antara perkembangan mental, rohani, jasmani

  dan emosi murid-murid.

  Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam

  aktiviti yang diceburi.

  Membina dan meningkatkan disiplin murid.

  Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.

  Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua

  hala antara sekolah dan masyarakat.

  Mewujudkan sekolah yang berwatak.

  Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara.

  Mengukuhkan integrasi nasional.

  3.0 STRATEGI PELAKSANAAN

  Bagi memastikan matlamat GERKO dicapai, terdapat pelbagai strategi

  disediakan bagi membolehkan pihak pengurusan sekolah menjayakan

  aktiviti kokurikulum ini agar dapat berjalan dengan lebih berkesan dan

  sistematik.

  3.1 Strategi Pelaksanaan Kokurikulum di Sekolah

  Di antara strategi pelaksanaan yang boleh diambil ialah :-

  Menubuhkan jawatankuasa yang berkaitan serta merancang aktiviti

  atau program untuk mencungkil bakat murid-murid.

  Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS),

  Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru (PIBG), guru-guru dan murid-

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  6/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  6

  murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti

  kokurikulum.

  Menyediakan takwim sekolah dan jadual waktu kegiatan.

  Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya

  kurikulum dan kokurikulum saling melengkapi dalam proses

  pendidikan di sekolah.

  Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform,

  persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta

  mempelbagaikan aktiviti tersebut untuk memberi peluang kepada

  semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau

  kumpulan.

  Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti

  kokurikulum yang sesuai untuk memupu semangat perpaduan.

  Mengenalpasti murid yang berkebolehan dalam sesuatu bidang dan

  melatih mereka agar dapat memaksimakan potensi tersebut.

  Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.

  Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua

  murid.

  Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai

  murni dalam aktiviti kokurikulum.

  3.1.1 Strategi pelaksanaan kokurikulum Sekolah Kebangsaan

  Kerupang

  Semua murid tahap dua (tahun 4, 5 dan 6) diwajibkan menyertai

  aktiviti kokurikulum iaitu Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan

  Sukan/ Permainan.

  Kegiatan dan kehadiran murid direkod di dalam Buku Laporan

  setiap bahagian kokurikulum tersebut.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  7/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  7

  Penglibatan guru-guru dalam mengendalikan aktiviti amat

  dititikberatkan oleh pihak pengurusan.

  Buku Laporan setiap Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan

  Sukan/Permainan perlu dihantar kepada Guru Penol