latest gerko

Upload: hamizah-rifai

Post on 05-Apr-2018

285 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  1/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  1

  PENGHARGAAN

  Syukur Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T di atas peluang

  yang diberikan, kesihatan yang baik yang dikurniakan untuk saya melengkapkan

  tugasan GERKO ini. Selepas berminggu-minggu bertungkus lumus mendapatkan

  maklumat mengenai Gerak Kerja Kokurikulum dari buku-buku, internet, rakan-rakan

  serta pihak pengurusan, akhirnya lengkaplah sudah tugasan ini.

  Sekalung penghargaan ditujukan kepada Guru Besar, Puan Siti Norkiah Abdul

  selaku pengerusi Badan Kokurikulum SK Kerupang . Tidak dilupakan ucapan

  pernghargaan yang tidak terhingga ditujukan kepada Guru Penolong Kanan

  Kokurikulum, Puan Ruhaiah Jumat di atas keperhatinannya terhadap tugasan GERKO

  ini. Kesudiannya dalam memberi maklumat terperinci mengenai Gerak Kerja

  Kokurikulum amat dihargai. Walaupun sibuk dengan tugasan, namun masa tetap

  diluangkan untuk memberi maklumat secukupnya kepada saya.

  Kepada guru-guru SK Kerupang terutama kepada pelatih KPLI j-QAF yang lain,

  terima kasih di atas segala tunjuk ajar dan garis panduan yang diberikan untuk saya

  melengkapkan tugasan ini. Tidak lupa kepada keluarga yang tersayang di atas

  sokongan moral yang diberikan. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa baik

  kalian, Insya-Allah.

  Semoga dokumentasi ini dapat memberi manfaat kepada pihak sekolah

  mahupun Institut Perguruan. Semoga dengan pembacaan dokumentasi ini dapat

  memberi lebih kesedaran kepada semua pihak bahawa betapa pentingnya Gerak

  Kerja Kokurikulum dilaksanakan di sekolah-sekolah kerana pelbagai manfaat daripada

  aktiviti-aktivitinya dapat digarap untuk kehidupan murid-murid. Semoga segala usaha

  dan penat lelah yang dikorbankan untuk dokumentasi ini mendapat ganjaran yang

  berterusan selagi ia dimanfaatkan oleh pelbagai pihak Insya-Allah.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  2/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  2

  PENDAHULUAN

  Sejak zaman penjajahan British lagi, aktiviti kokurikulum telah dilaksanakan.

  Contohnya, penubuhan pergerakan pengakap yang pertama di Malaysia mengambil

  tempat di Singapura pada tahun 1909. Aktiviti kokurikulum diberi penekanan oleh

  Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang terkandung dalam surat arahan School

  Course of Studies Regulations1956 dan Pindaan Tahun 1961 (Akta Pendidikan 1961,

  No. 552).

  Mengikut Md. Aris Mansor (1985), kokurikulum merupakan satu bidang

  pembelajaran yang berasaskan mata pelajaran akademik.Kegiatan kokurikulum

  sebahagian besarnya dilaksanakan di luar waktu pembelajaran samada di awal pagi

  sebelum kelas bermula atau pada waktu tengahari selepas waktu persekolahan.

  Walaupun kokurikulum dilaksanakan di luar waktu persekolahan, namun aktiviti yang

  dilakukan saling melengkapi bidang akademik yang dipelajari di dalam kelas.

  Dokumentasi ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai Gerak Kerja

  Kokurikulum (GERKO) serta pelaksanaannya secara umum serta turut dinyatakan

  juga pelaksanaan kokurikulum di SK Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  3/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  3

  1.0 KONSEP

  Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan

  setiap murid harus melibatkan diri. Ia boleh dijalankan di dalam dan di luar bilikdarjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Aktiviti kokurikulum ini dapat

  menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan

  mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta

  sosial yang positif kepada murid-murid.

  Penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah penting

  berdasarkan anggapan bahawa :

  Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara

  perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan

  sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani)

  Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri

  dan rakan sebaya;

  Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk

  keperluan masyarakat dan negara;

  Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan

  mendidik murid-murid termasuklah pendidikan kemasyarakatan.

  1.2 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan.

  Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga) terbita Dewan Bahasa dan

  Pustaka (2002) menyatakan bahawa kokurikulum adalah kegiatan

  atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilikdarjah tetapi masih dianggap sebagai sebahagian daripada

  kursus pendidikan murid di sekolah1 (misalnya kegiatan di dalam

  persatuan-persatuan, sukan dan lain-lain).

  1Kamus Dewan (Edisi Ketiga), Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), m.s. 692.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  4/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  4

  Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (Kurikulum

  Kebangsaan) tahun 1997 menjelaskan kokurikulum sebagai

  sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

  "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

  termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi

  semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan

  dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang

  murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan

  emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral

  yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

  Manakala Warta Kerajaan No. 5652 turut memberi definisi

  kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan2

  Justeru dapat dirangkumkan di sini bahawa kokurikulum adalah aktiviti

  berkumpulan yang dijalankan di sekolah tetapi berlaku di luar waktu

  pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan memperkasakan diri muriddari segi mental, fizikal, praktikal serta mampu membina jati diri dan

  kemahiran bersosial yang sihat sebagai persediaan untuk mendepani

  cabaran pada masa hadapan.

  2.0 MATLAMAT

  Matlamat utamanya adalah untuk menyemai kesedaran dan kepatuhan

  terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di kalangan murid-murid

  selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  2Warta Kerajaan No.5652 Jld. 11/Bil. 27 bth. 28.12.1967 (Peraturan Kursus Pengajian sekolah 1956)

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  5/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  5

  Antara matlamat lain adalah :

  Memberi keseimbangan antara perkembangan mental, rohani, jasmani

  dan emosi murid-murid.

  Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam

  aktiviti yang diceburi.

  Membina dan meningkatkan disiplin murid.

  Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.

  Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua

  hala antara sekolah dan masyarakat.

  Mewujudkan sekolah yang berwatak.

  Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara.

  Mengukuhkan integrasi nasional.

  3.0 STRATEGI PELAKSANAAN

  Bagi memastikan matlamat GERKO dicapai, terdapat pelbagai strategi

  disediakan bagi membolehkan pihak pengurusan sekolah menjayakan

  aktiviti kokurikulum ini agar dapat berjalan dengan lebih berkesan dan

  sistematik.

  3.1 Strategi Pelaksanaan Kokurikulum di Sekolah

  Di antara strategi pelaksanaan yang boleh diambil ialah :-

  Menubuhkan jawatankuasa yang berkaitan serta merancang aktiviti

  atau program untuk mencungkil bakat murid-murid.

  Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS),

  Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru (PIBG), guru-guru dan murid-

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  6/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  6

  murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti

  kokurikulum.

  Menyediakan takwim sekolah dan jadual waktu kegiatan.

  Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya

  kurikulum dan kokurikulum saling melengkapi dalam proses

  pendidikan di sekolah.

  Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform,

  persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta

  mempelbagaikan aktiviti tersebut untuk memberi peluang kepada

  semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau

  kumpulan.

  Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti

  kokurikulum yang sesuai untuk memupu semangat perpaduan.

  Mengenalpasti murid yang berkebolehan dalam sesuatu bidang dan

  melatih mereka agar dapat memaksimakan potensi tersebut.

  Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.

  Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua

  murid.

  Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai

  murni dalam aktiviti kokurikulum.

  3.1.1 Strategi pelaksanaan kokurikulum Sekolah Kebangsaan

  Kerupang

  Semua murid tahap dua (tahun 4, 5 dan 6) diwajibkan menyertai

  aktiviti kokurikulum iaitu Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan

  Sukan/ Permainan.

  Kegiatan dan kehadiran murid direkod di dalam Buku Laporan

  setiap bahagian kokurikulum tersebut.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  7/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  7

  Penglibatan guru-guru dalam mengendalikan aktiviti amat

  dititikberatkan oleh pihak pengurusan.

  Buku Laporan setiap Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan

  Sukan/Permainan perlu dihantar kepada Guru Penolong Kanan

  Kokurikulum secara berkala untuk pantauan dan penilaian aktiviti.

  3.2 Panduan Pelaksanaan

  4.1.1 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan

  akan mengandungi perkara-perkara yang berikut3 :

  (a) penyertaan dalam sukan dan permainan;

  (b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;

  (c) penyertaan dalam badan beruniform; dan

  (d) penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana

  ditentukan oleh Menteri.

  4.1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan

  meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah

  daripada kategori berikut:-

  (a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang

  dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan

  (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

  (b) hobi dan rekreasi;

  (c) sukan dan permainan;

  (d) badan beruniform; atau

  (e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

  3Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang

  diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  8/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  8

  3.3 Peruntukan Masa

  Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta

  Kerajaan No. 5652 Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah

  seperti berikut:-

  3.2.1 Sekolah Rendah

  Tahun Peruntukan Masa

  3 dan 4 60 minit seminggu

  5 dan 6 120 minit seminggu

  3.4 Tugas dan Tanggungjawab Guru

  Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa

  untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-

  tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sediaada.4

  3.5 Kepentingan Kokurikulum

  Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu

  bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Hasrat ini akan

  dapat dicapai jika generasi muda kini mendapat pendidikan yang seimbang dan

  sempurna.

  Menurut Y.A.B Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi (1985),

  pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan aspek

  akademik dan gerak kerja kokurikulum. Ini bermakna seseorang murid itu telah

  4Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Bahagian 2.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  9/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  9

  diberi didikan yang menyeluruh apabila merangkumi aspek mental, fizikal, dan

  spiritual.

  Menurut Dato Abdul Rahman Hj. Arshad (1985) pula, penekanan barukepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan

  masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Ini akan menjadikan

  pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum.

  Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan, diberi penekanan baru, dan

  diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan murid dan

  guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan

  yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik.

  Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan Dasar

  pelajaran (1979) pula menyatakan bahawa Gerak Kerja Kokurikulum adalah

  penting untuk menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau

  'esprit de corps' di antara murid-murid pelbagai keturunan yang mempunyai

  latar belakang dan cara hidup yang berlainan. Kegiatan ini melatih mereka agar

  berdisiplin, berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka

  sertai.

  Dalam konteks pendidikan kebangsaan pula, kegiatan kokurikulum

  merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid secara

  menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya

  membina disiplin murid serta meningkatkan minat mereka terhadap

  pembelajaran.5

  5Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  10/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  10

  3.6 Kepentingan Kokurikulum

  3.6.1 Pengukuhan dan Pengayaan

  Pengetahuan yang diproleh daripada mata pelajaran yang

  dipelajari di dalam kelas dapat dipraktikkan melalui aktiviti

  kokurikulum. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada

  murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan

  menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih

  bermakna dan realistik. Di samping itu, cara ini dapat memberi

  pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah.

  Justeru, segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang secara

  sistematik agar dapat saling melengkapi dengan apa yang telah

  dipelajari di dalam bilik darjah agar dapat membantu

  meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran.

  Contoh aktiviti korikulum yang berfungsi sebagai pengukuhan

  dan pengayaan diri murid-murid.

  Aktiviti Pergerakan Pasukan Bulan Sabit Merah.

  Pertolongan Cemas :

  Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba

  pengetahuan atau pengalaman memberi rawatan

  kecemasa serta menggunakan pengetahuan yang

  dipelajari dalam matapelajaran sains.

  3.6.2 Khidmat Masyarakat

  Murid, guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat

  kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. Tujuannya adalah

  untuk memupuk hubungan dud hala antara sekolah dan

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  11/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  11

  masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat, bekerjasama

  da saling membantu antara satu sama lain.

  Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah.

  i. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan-

  kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan

  kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan, pakaian,

  komputer dan lain-lain;

  ii. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan, bergotong-

  royong, membersih dan mengindahkan sekolah.

  iii. Memberi bantuan kepada murid.

  3.6.3 Hobi dan Rekreasi

  Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, murid

  dapat memperolehi pengetahuan dan kemahiran, di samping

  dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta

  membina kesihatan fizikal dan mental.

  Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid

  seperti membaca, bersukan, menghias/menggubah, menyanyi,

  bermain alat-alat muzik, dan menulis sajak, pantun serta cerpen.

  3.6.4 Kerjaya

  Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada

  murid. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan

  pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan

  penyediaan pemilihan kerjaya murid. Pengetahuan dan

  kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia

  pekerjaan kelak.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  12/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  12

  Contoh aktiviti yang boleh menjadi asas kerjaya

  Seni Lukis : Seni lukis tenunan, kraftangan, seni ukir,

  anyaman, membuat wau, sangkar, tudung saji dan lain-

  lain.

  3.6.5 Perkembangan Individu

  Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid

  melatih diri sendiri untuk kesihatan diri, berdisiplin, memupuk

  minat dan bakat serta membina semangat untuk menghayati nilai

  perpaduan dan kewarganegaraan.

  Kesihatan

  Pasukan Badan Uniform amat mementingkan pakaian dan

  perawakan yang kemas dan teratur. Selain itu, aktiviti

  permainan dapat meningkatkan tahap kesihatan murid

  melalui aktiviti yang dijalankan.

  Peningkatan Disiplin

  Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan

  memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan

  sahsiah yang bersepadu.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  13/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  13

  1.0 KOMPONEN / BIDANG GERAK KERJA KOKURIKULUM

  Komponen atau bidang gerak kerja kokurikulum sekolah-sekolah

  merangkumi kategori-kategori seperti berikut :

  Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan

  di dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)

  1997.

  Hobi dan rekreasi.

  Sukan dan permainan.

  Badan beruniform; atau

  Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

  1.1 Bidang Unit Beruniform /Pasukan Pakaian Seragam

  Sesebuah sekolah rendah boleh menubuhkan unit beruniform / pakaian

  seragam mengikut keperluan setempat, kemudahan peralatan, personal

  atau jurulatih dan kemudahan sedia ada di sesebuah sekolah bagi

  mengendali dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform. Antara

  pasukan pakaian seragam yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah ialah:

  Kumpulan Pengakap (unit Pengakap Kanak-Kanak)

  Kumpulan Pandu Puteri (unit Tunas Puteri)

  Persatuan Bulan Sabit Merah (Pasukan Link)

  Kadet Remaja Sekolah (Tunas Kadet Remaja Sekolah)

  Puteri Islam

  1.2 Bidang Persatuan dan Kelab

  Bidang persatuan dan kelab yang ditubuhkan di sekolah boleh

  dikategorikan kepada dua iaitu persatuan dan kelab yang berasaskan mata

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  14/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  14

  pelajaran (akademik) dan persatuan dan kelab yang berasaskan minat,

  perkhidmatan, kecenderungan dan hobi.

  1.2.1 Persatuan dan Kelab Berasaskan Akademik atau Mata PelajaranPenubuhan persatuan berasaskan akademik atau mata pelajaran

  bertujuan untuk menambahkan minat dan kemahiran pelajar dalam mata

  pelajaran tersebut. Sekolah boleh menubuhkan persatuan dan kelab ini

  berdasarkan keperluan sekolah dan kemudahan yang diperoleh. Antara

  persatuan dan kelab yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah adalah

  seperti:

  Bahasa (berasaskan bahasa yang diajar di sekolah seperti Persatuan

  Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan sebagainya)

  Sains

  Matematik

  Seni Lukis

  Muzik

  Komputer

  Agama (seperti Persatuan Agama Islam)

  1.2.2 Persatuan dan Kelab Berasaskan Minat, Perkhidmatan, Kecenderungan

  dan Hobi.

  Penubuhan persatuan berasaskan faktor-faktor di atas adalah

  seperti:

  Kraftangan

  Mengumpul Setem

  Mekanik

  1.3 Bidang Sukan dan Permainan

  Pelbagai aktiviti sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan di

  sekolah rendah. Aktiviti sukan terbahagi kepada dua iaitu berasaskan sukan

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  15/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  15

  dan permainan antarabangsa, contohnya bola sepak, olahraga dan yang

  berasaskan permainan tradisional seperti wau, gasing dan sebagainya.

  Antara bidang sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah

  adalah seperti:

  Bola Sepak

  Bola Jaring

  Pingpong

  Sepak Takraw

  Badminton

  Bola baling Permainan dalam

  2.0 PENGURUSAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)

  Penyertaan pelajar dalam gerak kerja kokurikulum bergantung kepada

  peraturan sekolah yang dikenakan ke atas mereka. Kebanyakan sekolah

  telah mewajibkan setiap pelajar menyertai gerak kerja kokurikulum. Di

  samping itu, terdapat beberapa faktor lain yang menentukan penyertaan

  pelajar seperti:

  (a) Minat pelajar;

  (b) Guru yang terlatih dalam gerak kerja kokurikulum;

  (c) Galakan dan dorongandaripada pihak sekolah;

  (d) Kejayaan pelajar terdahulu dalam gerak kerja kokurikulum;

  (e) Penglibatan aktif guru dalam gerak kerja kokurikulum;

  (f) Kemudahan fizikal dan kewangan sekolah; dan

  (g) Sikap dan sokongan ibu bapa.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  16/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  16

  2.1.1 Carta Organisasi Kokurikulum di Sekolah

  Bagi melancarkan lagi pengurusan kokurikulum di sekolah, satu

  jawatankuasa akan ditubuhkan bagi mewujudkan pengurusan yang

  berkesan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  17/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  17

  GURU BESAR

  GURU PENOLONGKANAN KOKURIKULUM

  SETIAUSAHA DANPEN. SETIAUSAHA

  KOKURIKULUM

  BENDAHARIKOKURIKULUM

  PENYELARASBADAN

  BERUNIFORM

  GURUPENASIHAT

  PENYELARASSUKAN DANPERMAINAN

  GURUPENASIHAT

  PENYELARASKELAB DANPERSATUAN

  GURUPENASIHAT

  SETIAUSAHASUKAN

  KETUA RUMAHSUKAN

  OLAHRAGA

  CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM

  PENGERUSI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN, KELAB

  SUKAN/PERMAINAN, KETUA RUMAH DAN KAPTEN PASUKAN SEKOLAH

  (MURID-MURID)

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  18/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  18

  PENGERUSI

  PN. SITI NORKIAH ABDUL

  TIMB. PENGERUSI

  PN. RUHAIAH JUMAT

  SETIAUSAHA

  PN. ROSNAH MURAH

  PEN. SETIAUSAHA

  PN. NAPIAH ALI AMAT

  BENDAHARI

  PN. MARIATI AG. DAMIT

  PENYELARAS BADAN

  BERUNIFORM

  EN. RAMLI KARIM

  GURUPENASIHAT

  PERGERAKAN PENGAKAP

  PERGERAKAN PUTERI ISLAM

  PER. BULAN SABIT MERAH

  PERSATUAN TUNAS PUTERI

  TUNAS KADET REMAJA

  PENYELARAS KELAB DAN

  PERSATUAN

  PUAN JULIANI MOKTAR

  GURUPENASIHAT

  KELAB BAHASA INGGERIS

  KELAB BAHASA MELAYU

  KELAB KEWANGAN(MATEMATIK)

  KELAB KEMBARA & BUMI HIJAU

  PERSATUAN AGAMA ISLAM & j-QAF

  KELAB KEBUDAYAAN

  KELAB KOMPUTER

  KELAB DOKTOR MUDAKELAB SPBT

  PENYELARAS SUKAN DAN

  PERMAINAN

  EN. ALMAN JAIR

  GURUPENASIHAT

  KELAB BOLA JARING

  KELAB PINGPONG

  KELAB BOLA TAMPAR

  KELAB BADMINTON

  KELAB PERMAINANDALAM

  KELAB BOLA SEPAK

  SETIAUSAHA SUKAN

  UST. NAWAWI EJAL

  KETUA RUMAHSUKAN

  OLAHRAGABOLA TAMPAR

  BADMINTON

  BOLA SEPAK

  PING PONG

  CATUR

  RAGBI

  AKUATIK/TERJUN

  CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KOKURIKULUM

  SK KERUPANG 2012

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  19/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  19

  SENARAI NAMA GURU PENASIHAT AKTIVITI

  KOKURIKULUM SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

  USTAZ NORAZLANMAHMUD (KETUA)

  EN. DURASAD EDRIS

  PN. RUHAIAH JUMAT

  EN. RAMLEE KARIM

  PN. NURSYAFENAH J.ADONG

  PN. KHATIJAH TAMIT

  PN. JULIANI MOKTAR

  EN. ALMAN JAIR

  EN. MUSLIM MUSA

  CIK JONG SIEW FUNG

  PN. NAPIAH ALI AMAT

  PN. HJH. SUKAH HJ. ISMAIL(KETUA)

  PN. HJH NASIMAH OSMAN

  USTZH. VIVI ERMAABDULLAH

  PN. SARIMAH BUNGSU

  USTZH NORAINI LATEH

  USTZH SITI FATIMAHYAAKOB

  PN. ARMI NONCHI

  USTZH. SALMAH MATMALI

  USTZH. HAMIZAH RIFAI

  PN. RASINAH MATNOR(KETUA)

  PN. SURIAH SUALIN

  PN ROSMAH DANI

  USTZH. HAMIDAH ALILMATAN

  USTZH. HAFIZAH DAUD

  PN. ROSNAH MURAH

  PN. NORAILING VOO

  PN. NERTY MILTON @YOPOK

  EN. AHAD MOHD DAUD

  BADAN BERUNIFORM

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  20/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  20

  BADAN BERUNIFORM

  SENARAI NAMA GURU PENASIHAT AKTIVITI

  KOKURIKULUM SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

  PN. ROHANI AG. AHMAD(KETUA)

  PN. SITI MARIAM AB AZIS

  PN. FEIROUZ MOHD. NOORPN. ENGKU AZLINDA ENGKUMUDA

  PN. MARYSIA JOHNY

  CIK OOI KUN YEE

  PN. SITI KHADIJAH DIN

  PN. NOORHASLINDAMOHAMAD SHAFIE

  EN. MOHD AZAM MOHD SANI(KETUA)

  USTZH. NORHAFIZH LAMUDIN

  EN. SABDIN JAPARUDINPN. SANIMAH TALI

  PN. NORIZAN SALLEH

  UST. NAWAWI EJAL

  UST. IBRAHIM MAT

  CIK NURASMAH ISHAK

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  21/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  21

  KELAB

  BAHASAINGGER

  IS PN. HJH.

  NASIMAHOSMAN (KETUA)

  PN. SITI MARIAMAB AZIS

  PN. NERTYMILTON @YOPOK

  PN. SANIMAHTALI K

  ELABBAHASAMELAYU

  PN. HJH. SUKAH

  HJ. ISMAIL(KETUA)

  PN. SARIMAHBUNGSU

  PN. ROSMAHMOHD DANI

  PN. NORIZANSALLEH K

  ELAB

  KEWANGAN

  CIK OOI KUN

  YEE CIK JONG SIEW

  FUNG

  EN. DURASADEDRIS

  PN. JLIANIMOKTAR

  KELAB DAN PERSATUAN

  SENARAI NAMA GURU PENASIHAT AKTIVITI

  KOKURIKULUM SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

  KELABKEMBA

  RA&BUMIHIJAU

  EN. MUSLIMMUSA (KETUA)

  EN. RAMLEEKARIM

  PN. RASINAHMATNOR

  UST. HJ.

  NORAZLANMAHMOOD

  KELABAGAMA

  ISLAM

  &j-QAF

  USTZH. NORAINILATEH (KETUA)

  USTZH. NORHAFIZAHLAMUDIN

  USTZH. SITIFATIMAH

  YAAKOB USTZH. SALMAH

  MATMALI

  UST. IBRAHIMMAT K

  ELAB

  SENIKEBUDAYAAN

  PN. SITIKHADIJAH DIN(KETUA)

  PN. NORAILINGVOO

  PN. ARMINONCHI

  P. MARYSIAJOHNY

  PN.NOORHASLINDAMOHAMADSHAFIE

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  22/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  22

  KELAB

  DOKTOR

  MUDA

  ENGKU AZLINDA

  ENGKU MUDA(KETUA)

  PN. NAPIAHAMAT

  EN. ESMIT AMAT

  USTZH. HAMIZAHRIFAI

  KELAB

  RUKUN

  NEGARA

  PN. SURIAH

  SUALIN (KETUA)PN. KHATIJAHTAMIT

  PN.NURSYAFEENAHJ. ADONG

  CIK NUR ASMAHISHAK

  KELAB

  SPBT

  USTZH. HAMIDAH

  ALIL MATRAN(KETUA)

  EN. ALMAN JAIR

  USTZH. VIVIERMA ABDULLAH

  PN. ROSNAHMURAH

  KELAB DAN PERSATUAN

  SENARAI NAMA GURU PENASIHAT AKTIVITI

  KOKURIKULUM SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

  KELAB

  KOMPUTER

  EN. MOHD AZAMMOHD. SANI(KETUA)

  PN. FEIROUZMOHD NOR

  PN. ROHANI AG.

  AHMAD UST. NAWAWI

  EJALKELABBIMBINGANDAN

  KAUNSELING

  EN. SABDINJAPARUDIN(KETUA)

  USTZH.NORHAFIZAHDAUD

  PN. NORSIAH MD.SALLEH

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  23/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  23

  EN. RAMLEE KARIM(KETUA)

  EN. ALMAN JAIR

  PN. NURSYAFEENAHJ. ADONG

  USTZH. HAMIDAH ALLMATRAN

  PN. ROSNAH MURAH

  CIK NORASMAHISHAK

  OLAHRAGA

  PN. JULIANI MOTAR(KETUA)

  PN. SARIMAHBUNGSU

  PN. SITI KHADIJAHDIN

  PN. NERTY MILTON @YOPOK

  PN. ROHANI AG.AHMAD

  PN. KHATIJAH TAMITBOLA JARING

  EN. SABDINJAPARUDIN (KETUA)

  UST. NORAZLANMAHMOOD

  UST. IBRAHIM MAT

  USTZH. SITI FATIMAHYAAKOB

  PN. SANIMAH TALI

  BOLA SEPAK

  SUKAN DAN PERMAINAN

  SENARAI NAMA GURU PENASIHAT AKTIVITI

  KOKURIKULUM SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

  USTZH. VIVI ERMAABDULLAH (KETUA)

  PN. ENGKU AZLINDAENGKU MUDA

  PN. NORIZANSALLEH

  USTZH. NORAINILATEH

  USTZH. SALMAHMATMALI

  PN. NORSIAH MDSALLEH

  PING PONG

  UST. NAWAWI EJAL

  EN. MUSLIM MUSA

  PN. RASINAHMATNOR

  PN. MARYSIA JOHNY

  PN. SURIAH SUALIN

  EN. DURASAD EDRIS

  EN. AHAD MOHD.DAUD

  BOLATAMPAR

  USTZH. NOHAFIZAHLAMUDIN (KETUA)

  CIK OOI KUN YEE

  PN. NAPIAH ALI AMAT

  USTZH.NORHAFIZAH DAUD

  CIK JONG SIEWFUNG

  PN. NOORHASLINDAMOHAMAD SHAFIE

  USTZH. HAMIZAHRIFAI

  BADMINTON

  EN. MOHD AZAMMOHD. SANI(KETUA)

  PN. ROSMAH DANI

  PN. HJH. SUKAHHJ. ISMAIL

  PN. ARMI NONCHI

  PN. SITI MARIAMAB AZIS

  PN. FEIROUZ MATNOOR

  PERMAINANDALAM

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  24/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  24

  SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN

  SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

  - EN. MOHD AZAM MOHD SANI (KETUA)

  - UST. IBRAHIM MAT

  - PN. KHADIJAH TAMIT

  - PN. HJH. SUKAH HJ. ISMAIL

  - PN. ROHANI AG. AHMAD

  - PN. JULIANI MOKTAR

  - USTZH. SITI FATIMAH YAACOB

  PN. ENGKU AZLINDA ENGKU MUDA

  USTZH. NORHAFIZAH MOHD DAUD

  - USTZH. SALMAH MATMALI

  - USTZH. HAMIZAH RIFAI

  - EN. MUSLIM MUSA (KETUA)

  - EN. RAMLI KARIM

  - CIK OOI KUN YEE

  - CIK JONG SIEW FUNG

  - PN. NORAILING VOO

  - PN. NURSHAFHEENA J. ADONG

  - USTZH. VIVI ERMA ABDULLAH

  - PN. SITI MARIAM AB. AZIS

  - PN. SANIMAH TALI- USTZH. HAMIDAH ALIL MATRAN

  - CIK NUR ASMAH ISHAK

  SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN

  SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  25/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  25

  - EN. ALMAN JAIR (KETUA)

  - EN. DURASAD EDRIS

  - PN. NASIMAH OSMAN

  - USTZH. NOOR AINI LATEH

  - PN. SARIMAH BUNGSU- PN . NORSIAH BUNGSU

  - PN. MARYSIA JOHNY

  - USTZH. NORHAFIZAH LAMUDIN

  - PN. NORIZAN SALLEH

  - PN. SITI KHADIJAH DIN

  - PN. ARMI NONCHI

  - EN. SABDIN JAPARUDIN (KETUA)

  - PN. FEIROUZ MD. NOOR

  - PN. NOORHASLINDA MOHAMAD SHAFIE

  - PN. ROSMAH DANI

  - PN. SURIAH SUALIN

  - PN. NAPIAH ALI AMAT

  - PN. RASINAH MAT NOR

  - PN. NERTY MILTON @ YOPOK- PN. ROSNAH MURAH

  - EN. AHAD MOHD DAUD

  SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN

  SK KERUPANG W.P. LABUAN 2012

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  26/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  26

  1.0 STATUS PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

  Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan

  kokurikulum di sekolah adalah wajib.6

  Kegagalan atau keengganan melaksanakankegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan

  boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh

  tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.7

  Jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan

  sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi

  lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh

  dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi

  setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.8

  1.1 PENGUATKUASAAN AKTA PENDIDIKAN 1996

  Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998, Jilid 42. No. 11

  Tambahan No.41, Perundangan (A), P.U (A) 196. AKTA PENDIDIKAN 1996 ada

  dinyatakan;

  PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998

  Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996,

  Menteri membuat peraturan yang berikut:

  1. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan

  (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei

  1998.

  6Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

  7Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

  8Subseksyen 135(2) Akta 550

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  27/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  27

  2. Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah

  bantuan kerajaan.

  3. Dalam Peraturan-Peraturan ini:-

  Guru besar atau Pengetua ertinya pegawai dalam Perkhidmatan

  Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus

  sekolah;

  Jawatankuasa ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk

  menjalankan tugas persatuan sekolah;

  Penasihat ertinya guru yang dilantik oleh Guru Besar atau Pengetua untuk

  memberi nasihat kepada persatuan sekolah;

  Persatuan Sekolah ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru

  sekolah;.

  4. Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis,

  hendaklah menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:-

  (a) Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan

  dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

  (b) Hobi dan rekreasi;

  (c) Sukan dan permainan;

  (d) Badan beruniform; atau

  (e) Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

  5. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah

  mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua,

  laporan yang lengkap mengenai perkara-perkara berikut:-

  (a) perlembagaan persatuan;

  (b) senarai ahli jawatankuasa;

  (c) senarai aktiviti utama persatuan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  28/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  28

  (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari

  mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan

  yang ditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa, dalam

  tempoh empat belas hari selepas mesyuarat pertama persatuan

  tersebut.

  (3) Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan

  oleh Guru Besar atau Pengetua.

  6. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah

  mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua,

  laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam

  perlembagaan, peraturan, jawatankuasa atau ahli persatuan.

  (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari

  tarikh yang laporan tentang perubahan itu dibuat, dan hendaklah

  disahkan dengan tandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan

  berkenaan.

  (3) Guru Besar atau Pengetua boleh, menerima atau enggan untuk

  menerima perubahan yang dinyatakandalam subperaturan (1).

  7. Guru Besar atu Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan

  disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga

  puluh hari selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah

  sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar.

  8. Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang

  guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap

  persatuan sekolah dan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan

  atau menyebabkan disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan

  hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  29/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  29

  9. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah

  kawalan Guru Besar atau Pengetua atau Guru Penasihat.

  (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkansupaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah

  menyimpannya dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam

  bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia

  ada bagi pemeriksan oleh Pendaftar.

  10. Pendaftar, Guru Besar atau Pengetua boleh, mengarahkan mana-mana

  persatuan sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan, aktiviti, keahlian

  atau yang selainnya berkenaan dengan persatuan itu.

  12. (1) Pendaftar, Guru Besar atau Pengetua boleh, secara bertulis

  mengarah mana-mana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati

  bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:-

  a. Yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru;

  b. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia

  atau awam;

  c. Yang memudaratkan kepentingan murid; atau

  d. Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini.

  (2) Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan

  10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan

  mengenainya di papan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat

  yang boleh dilihat di premis sekolah.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  30/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  30

  1.2 LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PELAKSANAAN DASAR

  PELAJARAN 7hb NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN

  Perkara 50. Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian

  secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Guru-guru

  hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam

  pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani

  kursus latihan perguruan. Guru-guru yang telah banyak berjasa

  dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang

  sewajarnya.

  Perkara 51. Untuk meninggikan lagi mutu kegiatan pasukan pakaian seragam di

  sekolah-sekolah, maka adalah diperakukan supaya guru-guru yang

  memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang telah

  menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakan-

  pergerakan tersebut.

  Perkara 52. Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet

  Polis adalah sangat berfaedah untuk menyemai semangat disiplin

  dan berdikari, maka adalah diperakukan supaya pasukan-pasukan

  tersebut hendaklah diperluaskan keseberapa banyak yang boleh.

  Perkara 53. Untuk menjamin supaya persatuan-persatuan atau kelab-kelab di

  sekolah-sekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukan

  perpaduan di kalangan murid-murid, adalah diperakukan bahawa:

  1. Sekolah-sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab yang

  boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. Pemilihan

  persatuan/kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  31/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  31

  berasaskan kepada kemudahan yang ada dengan suasana dan

  persekitaran serta keperluan tempatan.

  2. Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Malaysia, Persatuan

  Bahasa Inggeris, Persatuan Bahasa Cina, Persatuan Bahasa

  Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk

  menyemai, memupuk dan menanam minat murid-murid dan

  meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu

  bahasa. Murid-murid dari berbagai kaum hendaklah juga

  digalakkan menyertai persatuan bahasa selain daripada

  persatuan bahasa ibunda mereka sendiri.

  Perkara 54. Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai

  matlamat yang ditentukan adalah diperakukan:

  1. Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-

  ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. Pertandingan

  senaman beramai-ramai diantara pasukan-pasukan di sesebuah

  sekolah dan diantara sekolah-sekolah hendaklah dijalankan.

  2. Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah

  melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam

  perlumbaan merentas desa, jalan kaki dan sebagainya. Di

  samping itu mereka yang hendak diberikan latihan atau

  kemahiran peringkat tinggi hendaklah dilayani juga.

  3. Kegiatan sukan dan olahraga di peringkat sekolah, daerah,

  negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  32/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  32

  matlamat perpaduan di antara murid-murid berbilang kaum dan

  lapisan masyarakat dapat dicapai.

  Perkara 55. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi

  program program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program

  ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh

  memupuk disiplin dikalangan murid-murid. Di samping itu guru-guru

  yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi

  pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi

  terutama dari segi penyeliaan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  33/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  33

  1.0 PERATURAN-PERATURAN GERKO

  Dengan berpandukan kepada BUKU PANDUAN PENGURUSAN GERAK KERJA

  KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH yang telah dikeluarkan oleh pihak

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1985, adalalah dimaklumkan bahawa :

  PIHAK SEKOLAH BOLEH MENYEDIAKAN GARIS PANDUAN DAN PERATURAN

  GERAK KERJA KOKURIKULUM seperti :-

  1. Keahlian/Penyertaan

  1.1 Tiap-tiap seorang murid dikehendaki mengambil bahagian dalam

  gerak kerja kokurikulum sekolah iaitu :-

  Komponen A....................Persatuan Akademik

  Komponen B.....................Kelab Permainan

  Komponen C.....................Pasuakan Pakaian Seragam

  1.2 Setiap murid Tahap 2: (Tahun 4,5 dan 6) dikehendaki melibatkan

  diri dengan ketiga-tiga komponen kegiatan kokurikulum tersebut.

  2. Kedatangan

  Kedatangan adalah WAJIB, setiap murid adalah dikehendaki hadir dan

  menyertai kegiatan yang dirancangkan.

  3. Pakaian

  Semasa menghadiri setiapa kegiatan, setiap orang murid hendaklah

  memakai pakaian seragam sekolah ATAU pakaian yang sesuai untuk

  krgiatan bersukan ATAU pakaian seragam bagi unit pakaian seragam.

  4. Keselamatan dan Disiplin

  Setiap oarang murid hendaklan mematuhi segala peraturan sekolah,

  peraturan gerak kerja kokurikulum sekolah.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  34/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  34

  5. Kad Pelaporan Kokurikulum

  Kad Pelaporan ini hendaklah dibawa pada setiap kali murid menghadiri

  gerakkerja kokurikulum yang dilibati dan hendaklah diserahkan kepada

  guru penasihat untuk ditandatanganinya.

  6. Penggunaan Kemudahan dan Alatan

  Setiap murid adalah tanggungjawab bagi menjaga dan manjamin

  kemudahan dan peralatan sekolah yang digunakan itu dalam keadaan

  baik.

  7. Perjalanan Gerakerja Kokurikulum

  Setiap persatuan/ kelab hendaklah mempunyai perlembagaan sendiri

  yang diluluskan oleh Guru Besar.

  1.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dirancang di Peringkat Sekolah Rendah.

  1. Komponen A

  - Persatuan Agama Islam

  - Persatuan Bahasa Melayu

  - Persatuan Bahasa Inggeris

  - Persatuan Sains dan Matematik

  2. Komponen B

  - Sofbol

  - Bola Baling

  - Bola Sepak

  - Bola Jaring

  3. Komponen C

  - Pengakap

  - Bulan Sabit Merah

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  35/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  35

  1.2 Pelaporan

  1. Pelaporan ialah penyampaian rekod maklumat tentang penglibatan

  murid. dalam gerak kerja kokurikulum sekolah.

  2. Tujuan Pelaporan ialah untuk :

  2.1 Merekod maklumat berkenaan dengan peyertaan murid dalam

  bidang Gerak Kerja Kokurikulum.

  2.2 Mengadakan laporan yang seragam untuk ibubapa dan penjaga

  mengenai kegiatan murid dalam Gera Kerja Kokurikulumnya.

  3. Pihak sekolah adalah bertanggungjawab bagi menyediakan Kad

  Pelaporan Gerakerja Kokurikulum.

  1.3 MESYUARAT

  Mesyuarat Gerakerja Kokurikulum hendakalah diadakan sekurang-kurangnya

  dua kali setahun (awal tahun dan akhir tahun) dimana laporan perkembangan

  tiap-tiap gerakerja dinilai dan dikaji untuk tindakan selanjutnya. Mesyuarat ini

  hendaklah diadakan bersama Guru Besar dan Penyelaras Kokurikulum.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  36/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  36

  2.0 PERLEMBAGAAN : UNIT BERUNIFORM, PERMAINAN,

  PERSATUAN/ KELAB

  2.1 NAMA

  1.1 Persatuan ini dinamakan (Unit Beruniform, Permaianan,

  Persatuan/Kelab)

  ..

  2.2 ALAMAT

  2.1 Alamat sekolah

  2.3 TUJUAN

  Tujuan persatuan ini antara lain adalah untuk :

  3.1 ......

  3.2 ..

  3.3 ..

  3.4 ..

  3.5 ..

  2.4 KEAHLIAN

  2.4.1 Keahlian bagi persatuan ini terbuka kepada semua pelajar ini yang

  belajar di Tahap 2 : Tahun 4, 5 dan 6.

  2.4.2 Tanggungjawab Ahli :

  a. Setiap ahli mematuhi hak bersara dalam menentukan sesuatu

  keputusan

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  37/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  37

  b. Ahli-ahli bertanggungjawab dalm memerhati dan mengambl

  tindakan yang berlunaskan perlembagaan supaya Persatuan ini

  bergerak dengan giat mengikut Perlembagaan.

  c. Ahli-ahli berhak menyemak hal-hal kewangan Persatuan untuk

  memastikan tidak berlaku penyelewengan

  d. Setiap ahli Persatuan DIWAJIBKAN hadir atau mengambil

  bahagian dalam segala bentuk aktiviti yang dianjurkan.

  e. Mereka yang tidak dapat berbuat demikian hendakalah

  memberitahu Guru .

  f. Penasihat dengan memberi sebab-sebab yang munasabah.

  2.5 Pentadbiran

  2.5.1 PENAUNG : Guru Besar

  2.5.2 PENASIHAT : Beberapa orang guru dilantik oleh Guru Besar

  sebagai Guru Penasihat. Seorang daripadanya

  sebagai ketua, manakala yang lainnya membantu.

  Guru Penasihat berperanan mengendalikan

  perjalanan persatuan.

  2.5.3 AJK : Persatuan ini ditadbirkan oleh AJK Persatuan

  yang

  dipilih dalam Mesyuarat Agong Tahunan yang

  diadakan pada awal sesi persekolahan setiap tahun.

  Jawatankuasa tersebut terdiri daripada

  i Pengerusi :

  ii Naib Pengerusi :

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  38/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  38

  iii Setiausaha :

  iv AJK :

  2.6 Yuran

  Setiap ahli dikenakan yuran sebanyak RM ____setahun dan wang itu dikutip

  melalui Bendahari Persatuan.

  2.7 Kumpulan Wang

  Kumpulan atau yuran hanya boleh digunakan untuk aktiviti Persatuan.

  Persatuan berhak menerima sumbangan dalam bentuk wang atau lain-lain dari

  mana-mana pihak .

  2.8 Mesyuarat

  2.8.1 Mesyuarat Agong Tahunan diadakan pada ____________persekolahan

  atau pada satu tarikh yang sesuai yang diputuskan oleh AJK dan Guru

  Penasihat

  2.8.2 Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan diadakan sekurang-kurangnya dua

  bulan sekali atau bile-bile masa diperlukan.

  2.8.3 Mesyuarat Agong Tahunan hanya sah apabila dua pertiga dari ahli-ahli

  hadir

  2.8.4 Menghadiri mesyuarat pada masa-masa yang ditentukan adalah wajib

  kepada ahli-ahli kecuali atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

  2.8.5 Pengumuman setiap mesyuarat hendaklah dibuat sekurang-kurangnya

  sehari sebelum mesyuarat diadakan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  39/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  39

  2.9. Pindaan Perlembagaan

  2.9.1 Pindaan kepada Perlembagaan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa

  yang diperlukan atas nasihat Guru Besar atau Guru PenasihatPersatuan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  40/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  40

  3. 0 SKEMA PELAKSANAAN KOKURIKULUM

  Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan

  Kokurikulum Sekolah.

  Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. {Rujuk

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 bertarikh 2hb. Januari 1985}

  Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum

  sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum

  ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa

  Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan

  Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah).

  Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan

  Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat

  persatuan/kelab, pasukan pakaian seragam, dan

  sukan/permainan.

  Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam

  pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya

  dan merumuskan dasar, pendekatan dan kaedah baru

  pelaksanaan.

  Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar, pendekatan

  dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah

  dirumuskan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  41/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  41

  Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail;

  dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur, undang-undang

  atau peraturan dan tatacara pelaksanaan; kurikulum kegiatan;

  borang-borang penilaian; dan sijil-sijil).

  Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan

  kemudahan-kemudahan asas.

  Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan,

  seperti sumber tenaga dan kepakaran, kesesuaian persekitaran,

  sumber bantuan dan kewangan, dan kecendorongan pelajar.

  Memperolehi dan mengemaskini inventori , bekalan pejabat, dan

  harta modal bidang kokurikulum.

  Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan

  kokurikulum sekolah.

  Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik

  guru-guru penasihat.9

  Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab.

  Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepadas

  guru-guru.

  Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan

  beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap

  9Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21

  Hb. Mei 1998 Jil. 42/No. 11 : PU (A) 196

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  42/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  42

  persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan, rangka

  perancangan kokurikulum sekolah, dan jadual aktiviti kokurikulum

  peringkat daerah dan negeri.

  Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.

  Menyedia, mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan

  oleh setiap persatuan/kelab, badan beruniform dan

  persatuan/kelab sukan dan permainan.

  Melaksanakan Skema Penilian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap

  pelajar.

  Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan.

  Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan

  penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat

  daerah, negeri, kebangsaan dan antara bangsa.

  Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.(Lampiran Laporan)

  4.0 PRINSIP PELAKSANAAN KOKURIKULUM

  Menyediakan ruang, peluang, kesempatan, dan kemudahan

  pembelajaran yang menarik, menyeronokkan, dan merentasi

  kurikulum, bagi membantu murid/pelajar mengikuti, melalui, dan

  mengalami alam persekolahan dalam keadaan selesa, selamat, dan

  sejahtera dengan pewujudan iklim, budaya, dan persekitaran sekolah

  yang kondusif, ceria dan bersih;

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  43/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  43

  Merancang, menganjur, dan mengelolakan kegiatan kokurikulum yang

  berbentuk aktiviti bagi tujuan mempelbagaikan pengalamanpembelajaran dan persekolahan murid/pelajar dalam usaha untuk

  melengkapkan dan memantapkan lagi pelaksanaan program akademik

  dan menjadikannya lebih berkaitan dan relevan dengan alam dan

  kehidupan di luar sekolah.

  Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi kepada

  pemerolehan dan peningkatan ilmu dan kemahiran baru, dan

  pemupukan sikap positif dan nilai-nilai murni kemanusiaan dan

  keinsanan demi meningkatkan kualiti sahsiah, disiplin, ketahanan diri,

  daya saing, dan kesejahteraan diri murid/pelajar dan masyarakat.

  Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi secara sedar

  kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat

  patriotisme, dan semangat perpaduan antara kaum dan wilayah bagi

  kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

  Menyediakan peluang, ruang, dan kemudahan yang mencukupi

  dengan mempelbagaikan program dan aktiviti kokurikulum bagi

  membolehkan penyertaan murid/pelajar secara beramai-ramai;

  penyertaan seramai mungkin murid-murid terpilih; dan peragaan murid

  kepada khalayak yang lebih ramai dan terbuka.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  44/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  44

  5.0 PANDUAN KESELAMATAN DAN PERATURAN DI PADANG

  Pakai pakaian sukan atau pakaian yang sesuai sahaja ketika menjalankan

  aktiviti jasmani atau senaman di padang.

  Sentiasa berhati-hati dan berwaspada ketika menjalankan aktiviti jasmani yang

  lasak serta tidak memaksa diri untuk melakukan aktiviti yang di luar had

  kemampuan.

  Jaga kebersihan padang, kutip dan buang sampah ke dalam tong sampah atau

  sebagainya.

  Dinasihatkan memakai kasut ketika menjalankan aktiviti sukan atau senaman

  bagi mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan.

  Tidak dibenarkan bermain di padang sewaktu hujan.

  Dilarang berkeliaran di padang selain waktu matapelajaran pendidikan

  jasmani, ketika sukan atau aktiviti yang dibenarkan pihak sekolah.

  Sila beratur setiap kali datang ke padang dan setelah selesai aktiviti sukan.

  Tidak digalakkan membawa barang kemas atau barang berharga ke padang

  untuk mengelakkan sebarang kecurian dan kehilangan.

  Penjagaan bagi peralatan sukan yang telah digunakan adalah wajib. Sila

  kembalikan ke tempat asal setelah digunakan.

  Dilarang menggunakan padang oleh orang luar selain murid, guru dan

  kakitangan sekolah tanpa kebenaran pihak sekolah.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  45/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  45

  Laporkan segera kepada guru bertugas sekiranya berlaku sebarang

  kecemasan atau kehilangan untuk tindakan selanjutnya.

  Tanamkan semangat kesukanan ketika di padang, sentiasa berdisiplin dan

  mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  46/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  46

  1.0 PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM

  Gerak Kerja Kokurikulum merupakan suatu program yang terancang. Justeru,

  tidak hairanlah sekiranya penglibatan serta keaktifan murid diambil kira. Pergerakan

  ini dapat dikesan melalui Sistem Maklumat Kokurikulum (Curiculum Information

  System). Sistem ini mengandungi rekod tentang maklumat peribadi murid, jenis

  bidang kokurikulum yang diceburi dan tahap pencapaian mereka bagi setiap item yang

  diambil kira.

  Seperti yang telah dinyatakan di dalam Buku Panduan Kokurikulum, penilaian

  pencapaian kokurikulum murid dikira daripada aspek-aspek yang berikut :-

  BIL ASPEK PENILAIAN % MARKAH

  1 Kehadiran 50

  2 Pencapaian 20

  3 Penglibatan 20

  4 Jawatan 10

  JUMLAH 100

  Berdasarkan jadual di atas, peratusan kehadiran meliputi separuh markah

  daripada jumlah markah penilaian. Ini bertujuan untuk menggalakkan murid-murid

  sentiasa menghadiri aktiviti kokurikulum pada setiap minggu. Kehadiran murid dikesan

  melalui Kad Laporan Kehadiran murid-murid yang ada pada setiap murid. Selain itu,

  pencapaian murid dalam peringkat Sekolah/ Zon /Daerah / Negeri dan Antarabangsa

  turut menyumbang markah kepada pencapaian kokurikulum mereka. Markah aspek

  penglibatan pula diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen

  mereka di dalam setiap aktiviti yang dianjurkan oleh setiap Unit Beruniform, Persatuan

  dan Kelab serta Sukan dan Permainan yang mereka sertai. Murid-murid yang

  mempunyai jawatan dalam sesuatu kegiatan kokurikulum akan mendapat markah

  sehingga 10 peratus oleh guru-guru penilai.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  47/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  47

  Selain itu, markah bonus akan diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan

  yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan

  dan pentadbiran sekolah. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut :-

  BIL JAWATAN MARKAH BONUS

  1 Ketua Murid 10

  2 Timbalan / Penolong Ketua Murid 8

  3 Pengawas Sekolah 7

  4 Pengawas Perpustaaan 6

  5 Badan-badan Tertentu 5

  6 Ahli jawatankuasa termasuk penolong ketua/pengerusi/ setiausaha/ bendahari/ bagi

  badan-badan dalam komponen aktiviti

  kokurikulum

  3

  7 Ketua Kelas 2

  8 Penolong Ketua Kelas 1

  Pada setiap hujung tahun, Guru Penolong Kanan Kokurikulum akan membuatanalisis pemarkahan pencapaian kokurikulum bagi setiap murid. Bagi murid tahun 6

  pula, satu laporan pencapaian kokurikulum akan dikeluarkan. Laporan ini

  mengandungi maklumat terperinci mengenai jenis kegiatan kokurikulum yang disertai

  sepanjang tahun berkenaan. Satu sampel laporan pencapaian kokurikulum murid

  dilampirkan sebagai rujukan. Sampel ini merupakan sampel murid cemerlang

  kokurikulum yang telah mendapat markah dan gred keseluruhan cemerlang iaitu 86%,

  gred A. Markah pencapaian kokurikulum adalah penting kepada murid tahun enam

  terutamanya kerana ini menjadi nilai tambah bagi mereka untuk mendapatkan tempat

  di sekolah berasrama penuh kelak.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  48/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  48

  1.0 Huraian Aktiviti Kokurikulum Yang Dijalankan di Sekolah Kebangsaan

  Kerupang.

  Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di SK Kerupang adalam mengikutgaris panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

  Sekolah ini aktif terlibat di dalam kejohanan sukan serta pertandingan-

  pertandingan yang diadakan samada di peringkat negeri mahupun

  kebangsaan.

  Aktiviti Kokurikulum yang diadakan di SK Kerupang dijalankan pada

  setiap hari Rabu selepas waktu pengajaran dan pembelajaran bermula jam 1

  petang sehingga 2.30 petang. Guru Penolong Kanan Kokurikulum akan

  melakukan pantauan pada hari tersebut agar setiap aktiviti berjalan dengan

  lancar. Setiap bidang diselang selikan gilirannya pada setiap minggu.

  Gerak kerja kokurikulum yang dijalankan di SK Kerupang adalah meliputi

  tiga bidang seperti yang telah diterangkan di dalam Buku Panduan Gerak Kerja

  Kokurikulum iaitu Unit Beruniform, Persatuan dan Kelab serta Sukan dan

  Permainan. Seperti yang telah dilampirkan di bahagian Komponen / Bidang,

  Struktur dan Carta Organisasi Kokurikulum Sekolah, terdapat enam buah Unit

  Beruniform berjaya ditubuhkan dengan penyertaan murid yang

  memberangsangkan. Diikuti dengan 11 jenis Persatuan dan Kelab serta tujuh

  jenis Sukan dan Permainan. SK Kerupang telah diamanahkan untuk menjadi di

  antara sekolah perintis bagi Kelab Doktor Muda yang dikelolakan oleh

  Kementerian Kesihatan W.P Labuan dengan pantauan Jabatan Pendidikan.

  Pada bulan 10, 12, 13 dan 14 April 2012 yang lalu, SK Kerupang telah

  menyertai Kejohanan Balapan dan Padang Sekolah-sekolah kali ke-12

  MSSWPL 2012 yang berlansung di Kompleks Sukan Labuan. Sebanyak 17

  buah sekolah rendah dan 9 buah sekola menengah di seluruh Labuan telah

  menyertai kejohanan tersebut. Kejohanan yang berlansung selama seminggu

  ini mempertandingkan pelbagai acara balapan dan padang seperti acara 100

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  49/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  49

  meter, 3000 meter, 4x100 meter larian lelaki dan perempuan, lompat tinggi,

  lompat jauh, lontar peluru dan banyak lagi.

  Para atlet diberi latihan yang secukupnya oleh jurulatih masing-masingsebelum hari perlawanan bermula. SK Kerupang berjaya mendapat 1 perak

  dan 3 gangsa pada kejohanan ini. Menang atau kalah bukan ukuran, tetapi

  yang paling penting, pengalaman ini dapat memupuk semangat juang, disiplin

  yang tinggi, persefahaman, kerjasama dan semangat setiakawan di dalam diri

  setiap para atlet.

  Selain aktiviti sukan, SK Kerupang turut menyertai Majlis Tilawah dan

  Tadarus Al-Quran peringkat Wilayah Persekutuan Labuan pada Mac 2012 yang

  lalu. SK Kerupang telah mendapat berjaya menjadi naib johan bercerita lelaki

  dan naib johan hafazan lelaki. Disertakan di bahagian lampiran senarai

  pencapaian kokurikulum SK Kerupang bagi semester 1 (Bulan Jan-Mei 2011) .

  1.2 Kelebihan

  Kegiatan kokuriklum merupakan satu program penting bagi

  membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Secara umum kegiatan

  kokurikulum yang sedia ada berjaya membentuk disiplin pelajar serta

  meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Oleh yang demikian,

  setiap sekolah harus menitikberatkan aktiviti kokurikulum ini tanpa

  mengabaikan kurikulum.

  SK Kerupang merupakan sekolah bertuah kerana dikurniakan guru-guru

  yang berdedikasi dan bersungguh-sungguh dalam menjayakan aktiviti-aktiviti

  kokurikulum ini. Setiap aktiviti mingguan berlansung dengan jayanya denganpenglibatan murid-murid yang memberangsangkan. Sebagai contoh,

  Persatuan Bahasa Inggeris baru-baru ini telah menganjurkan suatu kuiz

  menguji minda berkaitan tatabahasa Bahasa Inggeris. Aktiviti ini melibatkan

  murid-murid daripada persatuan dan kelab-kelab lain serta guru-guru.

  Kesungguhan guru dalam menguruskan perjalanan kuiz ini harus dipuji.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  50/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  50

  Kelihatan betapa bersungguhnya murid-murid menyelesaikan kuiz tersebt. Ini

  menjadi bukti bahawa kegiatan kokurikulum ini berjaya menarik minat murid-

  murid terhadap ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam kelas..

  Murid-murid SK Kerupang diberi galakan untuk menyertai sebarang

  kejohanan sukan dan pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah

  mahupun kebangsaan. Para atlet dilatih oleh jurulatih yang terdiri daripada

  guru-guru yang arif dan berpengalaman dalam bidang-bidang sukan tertentu.

  Begtu juga dengan murid-murid yang menyertai pertandingan koir, bercerita,

  kuiz dan sevagainya. Walaupun terpaksa berkorban masa dan tenaga, para

  jurulatih tidak pernah jemu melatih murid-murid agar mereka mendapat latihan

  yang secukupnya menjelang hari perlawanan dan pertandingan.

  Setiap Unit Beruniform, Persatuan dan Kelab serta Sukan dan

  Permainan mempunyai perancangan aktiviti yang sistematik bagi memastikan

  setiap aktiviti mendatangkan manfaat kepada murid-murid. Guru-guru

  penasihat juga mempunyai jadual tugasan masing-masing. Ini bagi

  mengelakkan tiada guru yang bertugas mengawal dan mengendalikan aktiviti

  murid-murid.

  Waktu pelaksanaan kegiatan kokurikulum bersesuaian kerana dijalankan

  selepas waktu persekolahan iaitu bermula pada pukul 1 petang sehingga 2.30

  petang. Pada hari tersebut, murid-murid tahun 4, 5 dan 6 mengakhiri sesi

  pembelajaran pada jam 12.20 tengahari. Masa senggang selama 40 minit

  membolehkan murid-murid berehat untuk makan tengahari dan bersolat

  sementara menunggu aktiviti kokurikulum bermula.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  51/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  51

  1.3 Kelemahan

  Kegiatan Kokurikulum memerlukan komitmen yang tinggi daripada

  murid-murid, guru-guru dan pihak pengurusan sekolah agar aktiviti ini dapat

  memberi impak yang positif terhadap diri murid-murid.

  Namun kekangan kekurangan fasiliti di sekolah boleh membantutkan

  aktiviti kokurikulum. Seperti yang berlaku di SK Kerupang, fasiliti padang

  sebagai tempat yang luas untuk aktiviti sukan dan permainan telah

  menyebabkan aktiviti ini tidak dapat dilakukan secara maksimum. Murid-murid

  terpaksa menggunakan tempat kosong yang bersimen dan bertar untuk

  menjalani latihan sukan. Ini memberikan risiko kecederaan yang mungkin

  berlaku kepada murid-murid.

  1.4 Cadangan Penambahbaikan

  Cadangan penambahbaikan aktiviti kokurikulum di SK Kerupang adalah

  menyediakan bilik gerakan khas bagi setiap unit beruniform, sukan dan

  permainan serta persatuan dan kelab. Ini boleh menjadi perangsang kepada

  setiap murid-murid dan guru-guru menjalankan aktiviti kokurikulum secara

  berkesan.

  Selain itu, suatu jawatankuasa yang terdiri daripada murid-murid bagi

  mengendalikan bilik gerakan bagi tiap-tiap bidang tersebut perlu ditubuhkan.

  Ini dapat memupuk sifat kepimpinan di dalam diri mereka sebagai latihan

  untuk menjadi pemimpin di masa hadapan.

  Selain itu juga, kemudahan padang sebagai tempat aktiviti sukan dan

  permainan murid-murid perlu dipercepatkan agar murid-murid dapat

  menjalani aktiviti sukan mereka secara berkesan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  52/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  52

  Kesimpulannya setiap pihak perlu bekerjasama dan bertangungjawab

  dalam memastikan kecemerlangan murid-murid di dalam bidang

  kokurikulum. Jika ini dapat dijayakan, maka seruan Negara untuk melahirkan

  murid yang berkebolehan dari segi akademik, kokurikulum dan sahsiah yang

  mulia dapat direalisasikan.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  53/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  53

  PENUTUP

  Aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan suatu program yang sangatberfaedah yang telah dirangka oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini

  dijadikan satu aktiviti yang wajib kepada semua sekolah rendah maupun menengah di

  seluruh Negara. Memandangkan cabaran kehidupan seharian yang makin mencabar,

  maka tindakan kerajaan mewajibkan aktiviti ini adalah sangat relevan.

  Kepentingan kokurikulum kepada murid-murid sekolah rendah atau menengah

  memang tidak dapat dinafikan lagi. Keberkesanannya dalam memupuk sifat

  kepimpinan dan nilai-nilai positif mampu menjadi nilai tambah pada diri mereka.

  Justeru, penglibatan murid-murid di dalam aktiviti kokurikulum harus diberi perhatian

  memandangkan ianya termasuk dalam program Kementerian Pendidikan Malaysia

  yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.

  Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti kokurikulum dapat mematangkan diri

  murid-murid dan ilmu yang didapati dapat dipraktikkan di dalam kehidupan seharian.

  Program kokurikulum mengajar murid-murid erti nilai-nilai murni dan menggilap sikap

  kepimpinan serta mengajar cara bersosial yang sihat.

  Justeru, SK Kerupang menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai landasan bagi

  mengasah kemahiran dan kebolehan serta potensi diri murid-murid di sekolah ini agar

  dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kesungguhan

  Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum serta guru-guru dalam

  memartabatkan aktiviti kokurikulum harus dipuji dan diberi penghargaan. Semoga

  guru-guru dan murid-murid dapat memanfaatkan aktiviti kokurikulum ini sepenuhnya

  sebagai persiapan menghadapai cabaran hidup yang mendatang. Insya-Allah.

 • 7/31/2019 Latest GERKO

  54/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012

  54

  BIBLIOGRAFI

  1) Buku Panduan Pengurusa Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah

  Rendah,2009,Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia.

  2) Buletin Kejohanan Balapan dan Padang MSSWPL ke-12, 2012, Wilayah

  Persekutuan Labuan : SK Lubok Temiang.

  3) Gerak Kerja Kokurikulum, Mohd Fadzil B. Abdul Hanid,

  http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2011/12/gerak-kerja-kokurikulum.html, 15

  Mei 2012.

  4) Kamus Dewan (Edisi Ketiga), 2002, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

  Pustaka.

  5) Keperluan Aktiviti Kokurikulum (Beruniform) Kepada Pelajar Tingkatan Empat

  Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Langkawi, Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia,

  http://eprints.utm.my/11595/1/Keperluan_Aktiviti_Kokurikulum.pdf, 13 Mei 2012.

  6) Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah,http://www.slideshare.net/guest71b30b/bab-1-pengenalan-kepada-gerko, 15

  Mei 2012.

  http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2011/12/gerak-kerja-kokurikulum.htmlhttp://eprints.utm.my/11595/1/Keperluan_Aktiviti_Kokurikulum.pdfhttp://www.slideshare.net/guest71b30b/bab-1-pengenalan-kepada-gerkohttp://www.slideshare.net/guest71b30b/bab-1-pengenalan-kepada-gerkohttp://eprints.utm.my/11595/1/Keperluan_Aktiviti_Kokurikulum.pdfhttp://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2011/12/gerak-kerja-kokurikulum.html
 • 7/31/2019 Latest GERKO

  55/55

  TUGASAN GERKO

  KERJA KURSUS KPLI (j-QAF) MODE LPBS AMBILAN JANUARI 2012