pengurusan kewangan gerko

Post on 29-May-2018

385 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  1/17

  PENGURUSAN KEWANGANPENGENALAN

  y Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum

  y Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah,

  daerah, negeri dan kebangsaan.

  y Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara.

  y Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6,000.00 dan sekolah rendah gred ARM2,500.00 dan sekolah rendah gred B RM1,500.00.

  y Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimanamembelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum,30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan.

  y Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkansecara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program, jumlahPerbelanjaan, penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa, tarikh program dijalankan dannombor baucer. Disertakan borang pelaporan

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  2/17

  PENGURUSAN KEWANGANAkaun wang SUWA

  1. Dikenali juga sebagai Akaun Sumbangan Wang Asing

  2. Akaun ini di bawah satu akaun berasingan daripada peruntukan

  KPM atau JPN3. Antara punca Akuan Wang SUWA adalah

  y Pajakan kantin sekolah

  y Derma atau sumbangan individu atau swasta)

  y Yuran Tahunan Pelajar (cth: perpustakaan, kokurikulum, sukan,

  peperiksaan dan keagamaan)4. Akauan ini diguna untuk perbelanjaan pada kadar tertentubergantung pada pentadbiran sesebuah sekolah

  5. Akaun ini juga akan diaudit oleh KPM sama spt akaun peruntukandaripada KPM

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  3/17

  PENGURUSAN KEWANGANSUMBER KEWANGANTAJAAN

  y Terdapat banyak pertandingan dan aktiviti kokurikulum

  terutama sukan dan permainan- peringkat negeri ataukebangsaan menerima tajaan daripada pihak swasta

  y Jawatankuasa atau penyelia perlu menyenaraikan

  penaja dan menghantar surat untuk mendapatkan

  tajaan yang berupa kewangan atau barangan

  y Aktiviti kokurikulum tersebut boleh ditaja sepenuhnya

  oleh sesebuah syarikat atau gabungan penaja-penaja

  lain. Cth penaja; Milo, Petronas, Utusan dll

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  4/17

  PENGURUSAN KEWANGANSUMBER KEWANGAN

  Kutipan derma dan sumbangan pihak luar

  y Kutipan /sumbangan pihak luar seperti;

  1. Badan-badan NGO (PIBG, Majlis Belia Jajahan, AIDS Malaysia

  2. Syarikat-syarikat swasta dan perseorangan

  3. Kerajaan (BTN, Kerajaan Negeri, Jabatan Belia dan Sukan,Jabatan Perpaduan Negara dll)

  y Sumbangan dilakukan melalui cara;

  1. Surat rayuan / kutipan derma

  2. Jogathon

  3. Iklan melalui buku cenderamata

  4. Papan atau kain iklan

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  5/17

  PENGURUSAN KEWANGANSUMBER KEWANGAN

  Usaha ahli

  y Ahli persatuan mencari sumber kewangan sendiri untuk

  melaksanakan aktiviti kokurikulum

  y Sumber melalui ahli diperolehi melalui cara;

  1. Minggu kerja (bagi pergerakan pengakap)

  2. Mengumpul dan menjual surat khabar lama, baju terpakai,perabot lama dan sebagainya

  3. Menjual makanan dan sebagainya

  4. Pestaria / pasaria

  5. Kad derma

  6. Lain-lain yang bersesuaian berpandukan masyarakat setempat

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  6/17

  PENGURUSAN KEWANGANSUMBER KEWANGAN

  Yuran keahlian/ bayaran peserta

  y Kutipan yuran keahlian ahli persatuan atau bayaranpeserta untuk sesuatu program @ aktiviti.

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  7/17

  PENGURUSAN KEWANGANPERATURAN MENGUTIP WANG

  y Setiap persatuan sama ada bidang sukan dan permainan, bidang unit beruniformatau kelab dan persatuan perlu mengutip wang daripada ahli-ahlinya dari semasa

  ke semasay Yuran boleh berbentuk bulanan @ tahunan @ yuran khas

  y Peraturan mengutip wang;

  1. Kadar bayaran yuran tahunan, yuran bulanan, atau yuran khas telah ditentukandalam perlembagaan persatuan berkenaan atau keputusan mesyuaratjawatankuasa kerja persatuan semasa melaksanakan sesuatu aktiviti.

  2. Semua pungutan kewangan dilakukan bendahari persatuan. Namun

  jawatankuasa kerja persatuan atau bendahari boleh melantik wakil sesuatutingkatan bagi memungut wang dan wakil harus menyerahkan keseluruhan wangtersebut kepada bendahari persatuan.

  3. Semua kutipan yuran perlu dicatat dalam ruangan Penyata Kutipan Yuranpersatuan. Bendahari perlu mencatatkan jumlah pungutan dan tarikh kutipandan buku ini disimpan oleh bendahari persatuan

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  8/17

  BIL

  NAMA TING,YURAN

  KEAHLIANYURAN

  FEBRUARIYURAN MAC

  RM Tarikh RM Tarikh RM Tarikh

  1

  2

  3

  PENYATA KUTIPAN YURAN

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  9/17

  PENGURUSAN KEWANGANPENYATA KEWANGAN

  y Penyata kira-kira agak berbeza daripada penyata pendapatan danperbelanjaan

  y Penyata atau kunci kira-kira menunjukkan kedudukan sebenarkewangan sesebuah persatuan.

  y Penyata ini menunjukkan semua harta dan hutang yang dimiliki olehsesebuah persatuan atau organisasi dalam jangka masa tertentu

  y Penyata ini juga dapat mengesan hutang yang masih ditanggung

  oleh persatuan (jika ada), hal ini dinamakan tanggungan atau liabilitiy Tanggungan atau liabiliti terbahagi 2;

  1. Liabiliti jangka panjang

  2. Liabiliti jangka semasa

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  10/17

  PENGURUSAN KEWANGANPENYATA KEWANGANy Tanggungan atau liabiliti terbahagi 2;

  1. Liabiliti jangka panjang

  Biasanya tempoh setahunatau lebih

  1. Liabiliti jangka semasa

  Ialah liabiliti jangka pendek dan tidak tetap seperti overdraf bankdan pemiutang

  y Mohd Ismail Zamzam(1993) menyatakan bahawa hutang atautanggungan diertikan sebagai sesuatu yang perlu dilunaskan ataudiselesaikan pembayrannya oleh persatuan

  y Hutang ini boleh berbentuk

  1. Wang pinjaman daripada orang lain

  2. Membeli secara kredit

  3. Mengupah perkhidmatan orang lain-upah, elauan atau saguhati

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  11/17

  PENGURUSAN KEWANGANPENYATA KEWANGAN

  y Harta atau aset bermaksud semua barang kepunyaan

  persatuan yang mempunyai nilai seperti wang tunai,perabot dan sebagainya

  y Harta atau aset terbahagi dua;

  1. Aset tetap

  2. Aset semasa

  y Harta atau aset dinilai dalam bentuk wang ringgit.

  Cth;komputer yang berharga RM1200

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  12/17

  PENGURUSAN KEWANGANPENYATA KEWANGAN

  y Perlunya penyata kira-kira bertujuan menunjukkan;

  1. Jumlah modal pemilik (persatuan)2. Jumlah nilai harta (aset) yang dipunyai oleh persatuan

  3. Jumlah nilai tanggungan (liabiliti)

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  13/17

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  14/17

  PENGURUSAN KEWANGANPENYATA KEWANGAN

  y Semasa penyediaan penyata kira-kira, terdapat dua bahagian utama iaitu bahagian harta(aset) danbahagian tanggungan (liabiliti)

  y Perlu dibentangkan dalam susunan seperti berikut;

  Tanggungan (liabiliti)

  I. Modal

  (+) untung bersih(-) ambilan modal akhir

  II. Liabiliti semasa

  Overdraf bank

  pemiutang

  Harta (aset)

  I. Harta tetap

  bangunankenderaan

  perabot

  peralatan

  II. Harta semasa

  tunai di tangan

  tunai di bank

  stok

  penghutang

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  15/17

  PENGURUSAN KEWANGANMEREKOD STOK

  y Setiap guru penasihat persatuan perlu mengetahui cara merekod stok

  y Buku stok merupakan buku yang merekod dan mencatatkan semua stokatau benda atau harta yang dipunyai oleh sesebuah persatuan. Buku inipenting-diperlukan bagi mengawal dan mengenalpasti sama ada sesuatubenda atau harta itu masih terdapat dalam simpanan persatuan atausebaliknya.

  y Juga menjadi rujukan bagi sebarang pertambahan atau pengurangan stok.Cth; stok kertas pendua persatuan pada bulan Mac ialah 6 rim, makapersatuan masih lagi mempunyai 4 rim kertas pendua

  y Buku rekod ini perlu dikemaskini terutama akhir tahuny Setiap persatuan harus mempunyai beberapa buku stok seperti buku

  daftar inventori, stok bekalan pejabat, dan daftar pergerakan harta daninventori

  y Kebanyakan sekolah menyimpan buku stok ini di pejabat sekolah

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  16/17

  PENGURUSAN KEWANGANMEREKOD STOK

  y Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991, inventoriialah barang-barang tak luak bernilai kurang daripada RM 500 setiap

  satu pada masa perolehan.y Daftar inventori merekodkan perolehan dan penempatan inventori.

  Daftar ini diadakan dalam bentuk kad untuk memudahkanpenyusunan dan membuat rujukan. Kad-kad disusun mengikut jenisinventori dan abjad. Satu daftar hendklah disimpan untuk merekod

  dan di maktab boleh dikategorikan kepada 2;1. Harta atau barang luak (termasuk alat tulis) / yang habis

  digunakan.cth; dakwat, stensil, pen, kertas, carta, kompang dll

  2. Harta kekal seperti khemah, periuk, bola, carta, kompang dansebagainya.

 • 8/9/2019 PENGURUSAN KEWANGAN GERKO

  17/17

  PENGURUSAN KEWANGANMEREKOD STOK

  y Tajuk harta persatuan dalam buku stok disusun mengikut abjad

  y Semua maklumat harta direkodkan seperti nombor pesanan,

  pembekal, tarikh, jumlah penerimaan.y Apabila harta atau barangan dikeluarkan/ digunakan maklumat

  seperti tarikh, jumlah dikeluarkan, nama dan tandatanganpenerima. Baki harta atau barang boleh dicatat diruangan baki.

  y Pergerakan harta kekal perlu dica