gerko presentation

Upload: hemalatha-devarajoo

Post on 04-Apr-2018

254 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  1/26

  TANGGUNGJAWAB PENGADIL

  &

  ISYARAT TANGAN

  OLEH:

  WINNIE BEDA

  HEMALATHA DEVARAJOO

  MOHAMAD YUNUS BIN RAZALI

  NUR AMIN BIN MUHD SHAMSHUDDIN

  MUHAMAD AFIQ BIN MOHAMED NOR HASHIM

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  2/26

  Hanya pengadil yang pertama dan keduaboleh meniup wisel semasa pertandingan.

  Pengadil pertama akan memberi signal untuk

  servis yang akan memulakan rally. Pengadil pertama dan kedua menandakan

  akhir rally tersebut, dengan syarat bahawa

  mereka pasti bahawa kesalahan telahdilakukan yang telah dikenal pastipuncanya.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  3/26

  PENGADIL PERTAMA

  Duduk/berdiri pada posisi pengadil yang terletak padasatu sudut jaring.

  Pandangan mestilah kira-kira 50sm di atas jaring.

  Pengadil pertama bertanggungjawab untuk mengawal

  perlawanan dari mula hingga akhir. Pengadil pertama juga mempunyai kuasa sepenuhnya

  terhadap korporat pengadil dan ahli-ahlinya.

  Semasa perlawanan, keputusan pengadil pertama

  adalah muktamad. Pengadil pertama mempunyai kuasauntuk menolak keputusan ahli pengadil korporat,sekiranya keputusan yang diambil oleh mereka adalahsalah.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  4/26

  Pengadil pertama juga mempunyai kuasa untukmenggantikan ahli korporat pengadil sekiranya merekatidak menjalankan tugas dengan betul.

  Pengadil pertama juga mengawal tugas-tugas pengutipbola dan pengelap lantai gelanggang.

  Pengadil pertama tidak akan membenarkan sesiapapun untuk mempertikaikan keputusannya.

  Tetapi, sekiranya terdapat permintaan daripada kaptenperlawanan, pengadil pertama akan memberikanpenjelasan berkenaan dengan interpretasi peraturan.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  5/26

  Sekiranya kapten perlawanan tidak bersetuju

  dengan keputusan pengadil, dan memilih

  untuk melakukan protes, pengadil harus

  mencatat protes tersebut semasa di akhir

  perlawanan.

  Pengadil juga bertanggungjawab untuk

  memastikan jika alatan permainanbersesuaian dengan keperluan permainan.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  6/26

  TANGGUNGJAWAB (SEBELUM)

  Memeriksa keadaan kawasan dan alatan

  permainan seperti bola dan sebagainya.

  Melakukan toss bersama kapten.

  Mengawal senaman pasukan.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  7/26

  TANGGUNGJAWAB (SEMASA)

  Memberi amaran kepada pasukan

  Melakukan sekatan ke atas sebarang salah laku dantangguhan

  Membuat keputusan tentang:

  i) Kesilapan peservis dan posisi pasukan peservis

  ii) Kesilapan semasa bermain bola

  iii) Kesilapan atas gelanggang

  iv) Kesilapan pukulan serangan Libero dan pemain belakangv) Hadangan penuh oleh pemain zon belakang atau percubaan

  hadangan oleh Libero.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  8/26

  TANGGUNGJAWAB (SELEPAS)

  Memeriksa lembaran skor dan

  menandatanganinya.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  9/26

  Tugasan Pengadil Kedua

  OLEH: YUNUS RAZALI

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  10/26

  Lokasi Pengadil Kedua

  Pengadil kedua menjalankan tugasnya dengan

  berada di luar gelanggang berdekatan dengan

  tiang.

  Kedudukan ini bertentangan dengan pengadil

  pertama.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  11/26

  Kuasa Pengadil Kedua

  Pembantu pengdil petama, tetapi mempunyaibidang kuasa yang tersendiri.

  Menggantikan Pengadil Pertama jika beliau

  mengalami masalah. Mengawal pemain di kawasan pemanasan

  badan.

  Mengawal markah.

  Mengawal jumlah time-out, pertukaranpemain.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  12/26

  Jika berlaku kecerderaan pemain, pengadil

  kedua akan memberi 3 minit masa tambahan

  atau pertukaran pemain.

  Memeriksa keadaan lantai gelanggang,

  terutamanya di kawasan zon hadapan.

  Menyelia pemain di kawasan penalti dan

  memberitahu kesilapan mereka kepada

  pengadil.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  13/26

  Tanggungjawab Pengadil Kedua

  Semasa permainan, pengadil kedua

  menentukan wisel dan syarat:

  Sentuhan yang salah pemain dengan jaring di

  kawasan bawah atau antena di tepi

  gelanggang.

  sentuhan bola dengan objek luar.

  Beliau menanda tanngan pada kertas skor.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  14/26

  Kedudukan Garisan Hakim

  OLEH: AFIQ HASHIM

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  15/26

  Jika dua garisan hakim digunakan, ianya terletakdi penjuru gelanggang yang paling dekat dengantangan kanan setiap pengadil. Pepenjuru

  biasanya pada 1 hingga 2 m dari sudut. Setiap daripada garisan tersebut mengawal

  kedua-dua garis penamat dan garis sisi di tepimereka.

  Untuk dunia FIVB dan pertandingan rasmi yanglain, ianya adalah penting untuk mempunyai 4garisan hakim.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  16/26

  Ia terletak di kawasan bebas pada 1 hingga 3mdaripada setiap sudut gelanggang tersebut dan ianyaboleh diibaratkan hakim tersebut menguasai garisanbayangan itu.

  Tanggungjawab

  Garisan hakim tersebut menjalankan tugas mereka

  dengan menggunakan bendera (40 x 40 cm). Bola masuk dan keluar apabila bola tersebut

  mendarat berdekatan dengan garisan hakim.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  17/26

  Sentuhan bola keluar daripada pasukanyang menerima bola.

  Bola terebut menyentuh antena, bola

  perkhidmatan merentasi jaring keluardaripada ruang bermain dan sebagainya.

  Man-mana pemain (kecuali pemberi bola)

  meloncat keluar daripada gelanggang di saatbola service.

  Kesalahan kaki server.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  18/26

  Apa-apa hubungan dengan antena di pihakmereka dalam gelanggang oleh mana-manapemain semasa tindakan beliau bermain bola

  atau campur tangan dengan permainan, Bola yang merentasi jaring keluar masuk ke

  gelanggang pihak lawan atau menyentuhantena di kedua-dua gelanggang.

  Pada permulaan permintaan pengadil, barisanhakim mesti mengulangi tanda beliau.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  19/26

  Pencatat Markah @ Scorer

  OLEH: WINNIE BEDA

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  20/26

  Kedudukan Pencatat Markah

  Pencatat markah melaksanakan tugasnya di

  mejanya (scorers table) di mana bertentangan

  dengan gelanggang dan berhadapan dengan

  pengadil pertama.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  21/26

  Tanggungjawab Pencatat Markah

  Mencatat markah pada kertas markah (score sheet) berdasarkanperaturan yang telah ditetapkan dalam permainan bola tampar.

  Bekerjasama dengan pengadil kedua.

  Berhak membunyikan pembaz (buzzer) atau alat-alat peranti yanglain sebagai tanda isyarat kepada pihak pengadil berdasarkan

  tanggungjawab pencatat markah tersebut. Berdasarkan setiap perlawanan dan set, pencatat markah akan

  mencatatkan markah untuk setiap perlawanan dan pasukan,termasuk nama dan nombor pemain Libero, dimana harusdilakukan mengikut prosedur. Selain itu juga pencatat markah harusmendapatkan tandatangan kapten dan jurulatih setiap pasukan

  yang berlawan. Mencatatkan setiap line upuntuk setiap pasukan lawan di kertas

  line up.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  22/26

  Seandainya pencatat markah gagal mendapatkankertas line uptepat pada masanya, beliauharuslah menyatakan perkara ini kepada pengadilkedua.

  Pencatat markah haruslah mencatatkan markahyang diperolehi setiap pasukan.

  Beliau juga bertanggungjawab untuk mengawalbilangan pukulan permulaan atau servingsetiap

  pasukan dan beliau juga harus menyatakansebarang kesilapan yang berlaku kepada pengadilselepas pukulan permulaan serving.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  23/26

  Pencatat markah mempunyai hak untukmemberitahu dan menukarkan para pemainhanya dengan membunyikan pembaz buzzer,

  mengawal nombor-nombor pemain, mencatatpenukaran pemain dan juga time-outs danselepasnya memberitahu kepada pengadil kedua.

  Beliau juga akan memberitahu kepada para

  pengadil bila berakhirnya sesuatu set perlawanandan markah pada the 8th point pada saat setpenentu.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  24/26

  Mencatatkan sebarang permohonan yangtidak senonoh.

  Mencatatkan apa-apa yang berkenaan dari

  pengadil kedua; contohnya:a) Pertukaran yang dikecualikan

  b) Masa penyembuhan Recovery Time

  c) Gangguan yang berpanjangand) Gangguan dari luar

  Mengawal masa antara set ke set

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  25/26

  Pada akhir perlawanan, pencatat markah akanmencatatkan markah akhir.

  Jika ada sebarang masalah ketidakpuasan hati

  mana-mana pasukan yang bertanding, pencatatmarkah berhak membenarkan setiap kaptenpasukan untuk mengadu di scoresheetstatement.

  Selepas beliau menandatangani borang scoresheet tersebut, tandatangan kapten dan jurulatihsetiap pasukan hendaklah disertakan sekali.

 • 7/31/2019 GERKO Presentation

  26/26