howard gardner moral

Post on 30-May-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  1/53

  HOWARD GARDNER(KECERDASAN

  PELBAGAI)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  2/53

  PENGENALAN

  Diperkenalkan oleh Howard Earl Gardner pada tahun 1983 dalam bukunya yangbertajuk Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences .

  Definisi kecerdasan sebagai satu setkemahiran yang membolehkan

  seseorang itu menyelesaikan masalahatau menghasilkan keluaran atauperkhidmatan yang bernilai kepada

  budayanya.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  3/53

  Teori ini menyatakan bahawa manusiamempunyai lapan kecerdasan yang

  merangkumi pelbagai kebolehan,keupayaan, bakat atau kemahiran yangwujud secara semulajadi.

  Setiap kecerdasan tidak bergantungantara satu sama lain.

  Perkembangan kecerdasan bergerakdengan kadar yang berbeza dan individumenunjukkan kebolehan yang tidaksama untuk semua jenis kecerdasan.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  4/53

  Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah :

  Bahasa-linguistikLogik-matematikVisual-ruangKinestetikMuzikInterpersonalIntrapersonalNaturalis

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  5/53

  Teori ini menegaskan bahawa setiap individumempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi

  pada darjah atau kadar yang berbeza-bezadari segi kekuatan dan kemahiran.

  Kecerdasan tersebut boleh dikembangkanmenerusi pendidikan, pengalaman danpersekitaran.

  Menurut Nor Hashimah Hashim dan YahyaChe Lah, teori ini juga digunapakai sebagaisalah satu daripada konsep pendidikan

  prasekolah.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  6/53

  Teori ini membantu guru dalam mendidikkanak-kanak kerana setiap kanak-kanakmempunyai kecerdasan yang berbeza-beza.

  Kecerdasan kanak-kanak dapatditingkatkan melalui peluang-peluangpendidikan semasa mereka di prasekolah.

  Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam dirikanak-kanak dapat digunakan bagimemperkukuhkan kecerdasan yang lemah.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  7/53

  KECERDASANLOGIK- MATEMATIK

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  8/53

  Banyak menggunakan otak kiri dalamproses berfikir dalam menyelesaikan

  masalahnya (Nordin Mamat, 2005).

  Kebolehan menggunakan nombor,menaakul, mengenal pasti pola abstrak,perkaitan, sebab dan akibat (logik).

  Melibatkan pemikiran saintifik, termasukpemikiran secara induktif dan deduktif,membuat inferens, mengkategori,generalisasi, perhitungan dan pengujian

  hipotesis.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  9/53

  Contoh aktiviti: Penggunaansimbol, rumus, urutan nombor,pola abstrak, perkaitan sebab danakibat (logik), penyelesaianmasalah, pengurusan grafik danpengiraan.

  (sumber:http://z6.invisionfree.com/DRAGONIZER/ar/t1145. htm)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  10/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Dapat menyelesaikan masalah matematik dengancepatSuka menggunakan komputer Bermain catur, checker dan lain-lain permainan

  yang memerlukan strategi, kemudian pelajar tersebut akan memenangi permainan tersebutMemberi sebab kepada sesuatu peristiwa ataukejadian secara logikMelakukan eksperimen kepada perkara-perkarayang tidak difahami.

  (Ramlah Jantan& Mahani Razali, 2006).

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  11/53

  KECERDASANMUZIK

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  12/53

  Kebolehan untuk menghasilkan dan

  menghargai irama, nada dan bentuk-bentuk peluahan muzik.

  Melibatkan kepekaan kepada nada,rentak bunyi dan memberi gerakbalaskepada elemen-elemen yangmelibatkan perasaan.

  Banyak menggunakan irama danmelodi

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  13/53

  Dalam bilik darjah, guru perlumembantu ke arah membina danmencungkil kecerdasan muzikaldalam diri pelajar.

  Misalnya, guru merancang danmempertajamkan kemahiran denganmempertingkatkan kemampuan

  pelajar dalam mengubah ataumencipta lagu.

  (Nordin Mamat, 2005).

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  14/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Boleh bermain alat muzikMudah mengingati melodi laguBoleh mengenalpasti bila not muzik off

  key Memerlukan muzik apabila belajar Mempunyai koleksi kaset atau CD lagu-

  laguSuka menyanyi lagu-lagu kepada dirisendiri

  (Ramlah Jantan& Mahani Razali, 2006).

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  15/53

  KECERDASANVISUAL (RUANG)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  16/53

  Maksud:Kemampuan berfikir menggunakan

  gambar.

  Kebolehan mencipta gambaran mentaldan mengamati dunia visual.

  Berkebolehan mencipta gambaran ataulukisan 3D

  Berkepekaan terhadap warna, garis,bentuk dan ruang.

  (http://bapakethufail.wordpress.com/2008/06/20/mengoptimalkan-perkembangan-kecerdasan-pada-anak-sejak-usia-dini)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  17/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Menyukai permainan puzzleMenyukai carta, rajah dan peta mindaMudah mentafsir dan memahami peta,

  rajah, graf dan lain-lainSuka melukis, menari dan menyanyiContoh aktiviti: melukis, mengecat,mewarna, membuat garisan, bolehberimaginasi dan membuat peta minda.

  (Ramlah Jantan dan Mahani Razali, 2004)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  18/53

  KECERDASANBAHASA/ LINGUISTIK

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  19/53

  Kemahiran atau kebolehan menggunaperkataan dengan berkesan sama adasecara lisan atau bertulis.Kecerdasan ini merangkumi pembacaan,penulisan, dan perbualan sama ada dalam

  bahasa sendiri atau bahasa asing.Kecerdasan ini tidak hanya berkisar kepadapenghasilan bahasa, tetapi juga merangkumi

  perbezaan, susunan dan rima perkataan.Berkeboleban dalam memanipulasikan ayat,gaya bahasa dan pengucapan dengan baikdan sempurna.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  20/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Suka menulisSuka berceritaMengeja perkataan dengan mudah dantepatMempunyai ingatan yang baik padanama tempat, tarikh atau lirikSuka membaca buku jika ada masa yangterluangSuka pada permainan bahasa sepertiteka silang kata

  (Ramlah Jantan dan Mahani Razali, 2004)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  21/53

  KECERDASANINTERPERSONAL

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  22/53

  Maksud : Lebih melibatkan kepada pengalaman sosialseseorangGardner membahagikan kepada 4 iaitukepimpinan, kemampuan membinahubungan dan pertahankan persahabatan,

  kemampuan menyelesaikan konflik danketerampilan analisis sosial.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  23/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Mempunyai ramai kawanBoleh berempati dan memahami perasaanorang lain

  Menyukai permainan berkumpulan denganrakan-rakanMenyertai aktiviti-aktiviti kumpulan lepas

  waktu sekolahBijak bersosialisasi sama ada di sekolahatau dalam masyarakat

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  24/53

  Contoh aktiviti :

  komunikasi antara individu

  latihan kolaboratif

  memberi maklum balas

  strategi pembelajaran kooperatif (sedia bekerjasama)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  25/53

  KECERDASANNATURALIST

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  26/53

  Maksud : dimiliki oleh individu yang menyintai alamsemulajadi seperti flora dan fauna

  mudah mengenal dan mengingati namatumbuh-tumbuhan dan haiwan gemar meneroka hutan atau memelihara

  binatang

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  27/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Suka mengumpul spesies rama-rama yangdikeringkan atau koleksi kulit siput

  Boleh mengenalpasti nama tumbuhan dan

  haiwan dengan cepat Suka memelihara kucing, burung, arnab, danlain-lain

  Suka menanam bunga dan membuatperhiasan menggunakan bahan dari alamsemula jadi seperti buluh dan rotan

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  28/53

  Contoh aktiviti :

  Melakukan aktiviti menanam pokok disekitar kawasan sekolah Melaksanakan aktiviti gotong-royong

  membersihkan kawasan sekolah Membela haiwan peliharaan seperti arnab,

  ikan dan sebagainya Membuat lawatan ke zoo dan taman

  bunga dan sebagainya

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  29/53

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  30/53

  KECERDASANKINESTETIK-BADAN

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  31/53

  Melibatkan pengunaan tubuh untuk

  menyelesaikan masalah, menciptasesuatu serta menyatakan idea danperasaan.

  Olahragawan, pakar bedah, penari,gimnastik dan orang yang

  menghasilkan kraftangan bermututinggi adalah orang-orang yang memilikikecerdasan ini.

  (Nordin Ahmad, 2005)

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  32/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Berjaya dalam sukan.

  Tidak boleh duduk diam di atas kerusi ada

  saja aksinya.

  Menyukai aktiviti-aktiviti mencabar.

  Perlu menyentuh orang bila bercakap.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  33/53

  Boleh demontrasi kemahiran dalam bidangkraftangan, pertukangan kayu atau menjahit.

  Bijak meniru mimik muka atau tingkahlaku

  orang lain.

  Terlibat dalam aktiviti fizikal seperti berenang,menunggang motosikal atau berkasut roda.

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  34/53

  KECERDASANINTRAPERSONAL

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  35/53

  Mempunyai pengetahuan tentang dirisendiri yang melibatkan perasaan, niatdan matlamat hidup.

  Kecerdasan ini sukar dinilai.

  (Ramlah Jantan& Mahani Razali, 2006).

 • 8/14/2019 Howard Gardner MORAL

  36/53

  Ciri-ciri pelajar :

  Mempamerkan kebolehan untuk berdikari.

  Memberi reaksi dengan pendapat yangbernas kepada sesuatu