folio geog pmr 2013

Author: simarasi75

Post on 04-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  1/24

  TERHAD 1 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 23/2GEOGRAFI

  KERJA KURSUSKertas 2Februari Julai

  1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan:Tugasan 1 dan Tugasan 2.

  2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.

  3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.

  4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoranyang ditetapkan.

  Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 24 halaman bercetak.

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  2/24

  TERHAD 2 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  ARAHAN KEPADA CALON

  Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.

  1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

  2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi daribulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.

  3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajianhendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi5 kilometer persegi.

  4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahapKod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak

  menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahappenguasaan minimum.

  5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untukmencari dan mengumpul fakta Geografi.

  6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara individu.

  7. Fakta Geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporandapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk eseitidakkurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.

  8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer padakertassaiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times

  New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0.Penggunaan komputer dalam kajian tidakmempengaruhi pemarkahan.

  9. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitankawasan kajian.

  10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasilusaha sendiri dan tidak ditirudaripada mana-mana pihak.

  11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

  12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.

  13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerjakursus dilaksanakan.

  14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2013.

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  3/24

  TERHAD 3 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TUGASAN 1: PENGANGKUTAN AWAM

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pengangkutan awam di kawasan tempattinggal anda atau kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep pengangkutan awam

  Jenis-jenis pengangkutan awam

  Kepentingan perkembangan pengangkutan awam

  Masalah perkembangan pengangkutan awam

  Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  ATAU

  TUGASAN 2: KEGIATAN PENTERNAKAN

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan penternakan di kawasan tempat

  tinggal anda atau kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep dan jenis kegiatan penternakan

  Kepentingan kegiatan penternakan

  Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan

  Kesan negatif kegiatan penternakan

  Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  TUGASAN TAMAT

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  4/24

  TERHAD 4 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

  PENGANGKUTAN AWAM

  2

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isi kandunganberserta nomborhalaman

  Menyatakan penghargaankepada tiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepadatiga pihak atau lebih

  Menamakan tajukkajian dan menghuraikansatu aspek pendahuluansahaja

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan duaaspek pendahuluanatau lebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  2

  2

  Tajuk Pengangkutan awam

  di kawasan tempattinggal anda ataukawasan kajian

  Nota:

  Senarai kandungan Perkara / butiran Halaman

  Nota:

  Penghargaan

  Pengetua Guru mata pelajaran Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan Pihak luar / responden

  Nota:

  Pendahuluan

  Menamakan tajukkajian

  Sebab-sebab pemilihankawasan kajian

  Tempoh masakajian dijalankan

  Nota:

  Lokasi termasuk

  kawasan kajian, bandar/

  daerah dan negeri

  Halaman 1 bermula

  dari aspek penghargaan

  Nyatakan nama pihakyang dihargai

  Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian perlu

  berkaitan dengan tajuk

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  5/24

  TERHAD 5 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Objektif kajian Konsep pengangkutan

  awam Jenis-jenis

  pengangkutan awam Kepentingan

  perkembanganpengangkutan awam

  Masalah perkembanganpengangkutan awam

  Cadangan untukmengurangkan masalahperkembangan

  pengangkutan awam Penerapan nilai atauunsur patriotisme dalamdapatan kajian

  Nota:

  Kawasan kajian Nama kawasan kajian Latar belakang / sejarah

  kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal

  kawasan kajian Jarak dari bandar /

  pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah / zon /

  bahagian

  1.

  2.

  Objektif kajianmesti berfokuskankawasan kajianObjektif kajianmesti dimulakandengan kata kerja

  yang sesuai

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK MARKAH

  5

  6

  2

  1

  2

  2

  2

  KRITERIAPENSKORAN

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikantiga aspek atau lebih

  Tandakan kawasan

  kajian

  Nota:

  - tajuk dan nama kawasankajian (1 m)

  - arah mata angin danbingkai (1 m)

  Menyediakan satu petadaerah / zon / bahagianyang lengkap dengan:

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  6/24

  TERHAD 6 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  - Peta kawasan kajian Nota:

  Kaedah kajian

  Nota:

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  7

  4

  1

  6

  2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat dan

  lengkap dengan:- tajuk dan bingkai (1 m)

  - petunjuk dan arah mata

  - angin (1 m)

  - simbol piawai (1 m)

  - kekemasan dan

  - kesempurnaan peta

  - (1 m)

  Nota:Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satukaedah sahaja

  Menghuraikan duakaedah atau lebih

  PemerhatianTemu bualSoal selidikRujukan

  Tiada markahdiberikan untuk bingkai,tajuk,petunjuk,arah mata angin dansimbol tanpa petadi dalamnya atau

  peta yang salahTandakan kawasankajian (peta daerah)

  Tiada peruntukan markah untuk setiap

  kriteriaPeta lakar yang dilukismenggunakankomputer bolehditerima

  Peta dan petunjukmestilah dalamhalaman yang sama

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Mana-mana kaedahkajian yangmunasabah diterima

  Mana-mana kaedahkajian hendaklahberkaitan dengandapatan kajian dan

  rujukanBilangan responden: Temu bual

  Soal selidik

  Soalan temu bual atausoal selidik berkaitandengan objektif kajian

  1.

  2.

  3.

  4.

  - minimum 3 orang

  - minimum 20 orang

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  7/24

  TERHAD 7 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  81

  1

  2

  2

  2

  Dapatan kajian

  (Setiap aspek dapatan kajian hendaklah

  dikaitkandengan

  kaedah kajian)

  8.1

  8.2 Jenis pengangkutanawam di kawasan

  kajian:

  Mentakrifkan konseppengangkutan awam

  dengan ringkas

  Mentakrif danmenghuraikan konseppengangkutan awamdengan lengkap bersertacontoh yang relevan

  Menyatakan jenispengangkutan awam

  di kawasan kajian

  Menyata danmenghuraikan satu ataulebih jenis pengangkutanawam di kawasan kajian

  2Konseppengangkutan awam

  BasTeksiKereta apiKomuter / ERL /LRT / MonorailBot penambangFeriPerahu / sampanKapal terbangMotosikalBecaVanKapal

  Nota:

  Berikan jenis

  pengangkutan awam

  yang terdapat

  di kawasan kajian

  sahaja

  Jenis pengangkutanawam di kawasankajian:

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  8/24

  TERHAD 8 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  8.3

  Nota:

  MengangkutbaranganMengurangkankesesakanKetersampaianMengangkutpenumpangPelanconganPerdagangan

  SumberpendapatanPeluangpekerjaanKemajuanindustrisokonganMeningkatkanmobilitipendudukMenjimatkan

  masaMenjimatkan kos

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  4

  5

  1

  6

  Nota :

  Markah tidak akan diberi

  jika tiada huraian aspek

  3

  Kepentinganperkembangan

  pengangkutan awamdi kawasan kajian:

  Mana-mana faktor

  yang sesuai diterima

  Menyatakan tiga

  kepentinganpengangkutan awam

  Menyata danmenghuraikansatu kepentinganpengangkutan awam

  Menyata danmenghuraikandua kepentinganpengangkutan awam

  Menyata danmenghuraikantiga kepentingan

  pengangkutan awam

  Menyata danmenghuraikanempat kepentinganpengangkutan awam

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraianaspek

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  9/24

  TERHAD 9 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  6

  8.4 Masalahperkembangan

  pengangkutan awamdi kawasan kajian:

  Pencemaran udaraPencemaran bunyiPencemaran airKesesakanlalu lintasTambang mahalKemalanganJangka masa lama

  KeselamatanpenumpangterancamPenipuanDarjahketersampaianrendahKos bahan apimeningkatKenderaan lama

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

  Menghuraikan empatmasalah perkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menyatakan satumasalah perkembangan

  pengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menghuraikan duamasalah perkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menghuraikan tigamasalah perkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menghuraikan limamasalah perkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menerapkan nilai danunsur patriotisme dalammana-mana huraianaspek

  5

  1

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  10/24

  TERHAD 10 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  5

  8.5

  Nota:

  Menghuraikan satucadangan untuk

  mengurangkan masalahperkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menghuraikan duacadangan untukmengurangkan masalahperkembanganpengangkutan awam

  di kawasan kajian

  Menghuraikan tigacadangan untukmengurangkan masalahperkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian

  Menghuraikan empatcadangan untukmengurangkan masalahperkembanganpengangkutan awam

  di kawasan kajian

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraian

  aspek

  Nota:

  Cadangan untukmengurangkan

  masalahperkembanganpengangkutan awamdi kawasan kajian:

  Kuat kuasaundang-undangKempenalam sekitarPendidikanalam sekitar

  Penggunaanpetrol tanpaplumbumPenapis asap /CatalyticconverterDasarpembangunankerajaanMengurangkankos operasi(contoh; subsidi

  diesel dan alatganti)Penggunaanbahan apialternatif (contoh;NGV, elektrik,tenaga suria)Kursuspemanduanberhemah

  Cadangan mestiberkaitan denganmasalah di atas

  Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

  1

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  11/24

  TERHAD 11 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  2

  2

  2

  2

  4

  Nota:

  Bahan Grafik

  JadualGrafCarta paiPeta mindaCarta aliran

  Bina dua bahangrafik yangberlainan

  Graf atau cartapai mesti disertakandengan jadual

  Bahan grafikdipersembahkandalam mana-manaaspek dapatankajian

  Bahan grafikmesti berkaitandengan kaedahkajian

  1.

  2.

  3.

  4.

  Jadual:- tajuk dan sumber

  (1 m)- data (1 m)

  Nota:Tiada markah untuktajuk dan sumber jikatiada data atau data

  yang salah

  Graf:- tajuk dan petunjuk(1 m)

  - label paksi x, paksi ydan skala (1 m)- plotan (1 m)

  Nota:

  Carta pai:- tajuk dan petunjuk(1 m)

  - ketepatan sudut danperatus (1 m)

  Nota:

  Tiada markah diberitanpa jadual

  Peta minda:- tajuk dan ideautama (1 m)

  - maklumat (1 m)

  Carta aliran:- tajuk dan ideautama (1 m)

  - maklumat (1 m)

  Markah maksimum2 mTiada markahdiberikan tanpajadualTiada markah diberipada graf tanpa

  plotanTiada markah diberiuntuk tajuk dansumber jika tiadadata atau data salah

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  12/24

  TERHAD 12 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  1

  2

  2

  2

  Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian /penerapan nilai / unsurpatriotisme

  Rumusan keseluruhantentang dapatan kajianserta menerapkan nilaiatau unsur patriotisme

  Menyertakan tiga bahanlampiran

  Menyertakan empat atau

  lebih bahan lampiran

  Rumusan Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian Penerapan nilai atau

  unsur patriotisme

  Lampiran Surat pengenalan diri

  murid Surat kebenaran

  membuat kajian Surat makluman

  kepada ibu bapa /penjaga

  Surat kebenaran ibubapa / penjaga

  Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar / foto Bahan daripada

  pelbagai sumbermajalahsurat khabarinternet

  Nota:

  BIL. ASPEK

  9

  10

  Mana-mana lampiran

  yang relevan dengan

  kajian diterima

  ---

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  13/24

  TERHAD 13 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Rujukan

  Nota :

  JUMLAH MARKAH 50

  1

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  11

  12

  1

  2

  Dua rujukan denganformat penulisan yang

  betul

  Tiga rujukan atau lebihdengan format penulisanyang betul

  Susunan mengikutformat, kemas, telitidan menepati jadualpelaksanaan

  2

  1Penilaian umum

  Sila rujuk bukuPanduanPelaksanaan danPenilaian KerjaKursus PMRGeografidi halaman 17

  Rujukan mestiberkaitan dengankaedah kajian

  1.

  2.

  Buku teksAtlasBuku rujukanInternetMajalahJurnalSurat khabarBuletinOrang sumber

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  14/24

  TERHAD 14 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Tajuk

  Nota:

  Senarai kandungan Nota:

  Penghargaan Pengetua Guru mata pelajaran Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan Pihak luar / responden

  Nota:Nyatakan namapihak yang dihargai

  Pendahuluan Menamakan tajuk

  kajian Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian Tempoh masa kajian

  dijalankan

  Nota:

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isi kandunganberserta nomborhalaman / muka surat

  Menyatakanpenghargaankepada tiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepadatiga pihak atau lebih

  Menamakan tajukkajian dan menghuraikansatu aspek pendahuluansahaja

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan duaaspek pendahuluansahaja

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2

  KEGIATAN PENTERNAKAN

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  2

  2

  KRITERIAPENSKORAN

  Lokasi termasukkawasan kajian,bandar / daerahdan negeri

  Halaman 1 bermula dari

  aspek penghargaan

  Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian perlu

  berkaitan dengan tajuk

  Kegiatan penternakandi kawasan tempattinggal anda ataukawasan kajian

  Perkara / butiranHalaman

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  15/24

  TERHAD 15 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Objektif kajian Konsep dan jenis

  kegiatan penternakan Kepentingan kegiatan

  penternakan Faktor yang

  mempengaruhikegiatan penternakan

  Kesan negatifkegiatan penternakan

  Cadangan untukmengurangkan kesannegatif kegiatan

  penternakan Penerapan nilai atauunsur patriotisme dalamdapatan kajian

  Nota:

  Kawasan kajian Nama kawasan kajian Latar belakang / sejarah

  kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal

  kawasan kajian Jarak dari bandar /

  pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah / zon /

  bahagian

  1.

  2.

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  5

  6

  2

  1

  2

  2

  2

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian danmenghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikantiga aspek atau lebih

  Menyediakan satu petadaerah / zon / bahagianyang lengkap dengan:- tajuk dan bingkai (1 m)- nama kawasan kajian

  dan arah mata angin(1 m)

  Nota:Tandakan kawasan

  kajian

  Objektif kajian mestiberfokuskan kawasankajianObjektif kajian mestidimulakan dengan

  kata kerja yang sesuai

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  16/24

  TERHAD 16 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  1. Mana-mana kaedahkajian yangmunasabah diterima

  2. Mana-mana kaedah

  kajian hendaklah

  berkaitan dengan

  dapatan kajian danrujukan

  3. Bilangan responden:

  Temu bual

  minimum 3 orang

  Soal selidik

  minimum 20 orang

  - Peta kawasan kajian

  Nota:

  Kaedah kajian

  Nota:

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  7

  4

  1

  6

  2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat

  dan lengkap dengan:- tajuk dan bingkai (1 m)

  - arah mata angin dan

  petunjuk (1 m)

  - simbol piawai (1 m)

  - kekemasan dan

  kesempurnaan peta

  (1 m)

  Nota:Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satukaedah sahaja

  Menghuraikan duakaedah atau lebih

  Tiada markahdiberikan untukbingkai, tajuk,

  petunjuk, arah mataangin dan simboltanpa petadi dalamnya atau

  peta yang salahTandakan kawasankajian (peta daerah)Tiada peruntukan

  markah untuk setiapkriteriaPeta lakar yangdilukis menggunakankomputer bolehditerimaPeta dan petunjukmestilah dalamhalaman yang sama

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  PemerhatianTemu bualSoal selidikRujukan

  -

  -

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  17/24

  TERHAD 17 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8

  1

  2

  Dapatan kajian(Setiap aspek dapatan

  kajian hendaklahdikaitkan dengankaedah kajian)

  8.1

  Nota:

  2

  Mana-mana jenis

  kegiatan penternakan

  lain yang sesuai diterima

  Mentakrifkan konsepdan menyatakan jeniskegiatan penternakandengan ringkas

  Menghuraikan konsepdan jenis kegiatanpenternakan denganlengkap

  Konsep dan jeniskegiatanpenternakan

  Jenis kegiatanpenternakan---

  ---------

  ----

  ayam / itiklembu / kerbaukambing /biri-biriburungrusaseladangbabicacingbuayalebaharnabkuda

  lintahkura-kurakatakikan / ketam /udang / belut /lokan / kerang /belangkas /gamat

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  18/24

  TERHAD 18 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Menyatakan tiga

  kepentingan kegiatanpenternakan di kawasankajian

  Menyatakan danmenghuraikan satukepentingan kegiatanpenternakan bersertacontoh di kawasankajian

  Menyatakan danmenghuraikan duakepentingan kegiatanpenternakan bersertacontoh di kawasankajian

  Menyatakan danmenghuraikan tigakepentingan kegiatanpenternakan bersertacontoh di kawasan

  kajian

  Nota:Markah tidak akan

  diberi jika tiadahuraian aspek

  8.2 Faktor yangmempengaruhi

  perniagaan runcit

  Nota:

  Jelaskan kepentingan

  kegiatan penternakanyang terdapat

  di kawasan kajian

  sahaja.

  MARKAHMAKSIMUM

  KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  4

  1

  5

  3

  Menerapkan nilai atauunsur patriotismedalam mana-manahuraian aspek

  BIL. ASPEK

  Kepentingankegiatan penternakan

  di kawasan kajian:

  SumberpendapatanPeluang pekerjaanBekalan makananSumber perubatanSumber bahanmentahBarang perhiasanPemindahan

  teknologiPenguranganimportPeningkataneksportPelancongan

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  19/24

  TERHAD 19 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  5

  MARKAHMAKSIMUM

  KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  2

  3

  4

  6

  8.3 Kesan negatif perniagaan runcit

  di kawasan kajian

  Nota:Mana-mana faktornegatif yang

  munasabah diterima

  Menyatakan tiga faktor

  Menyata danmenghuraikan satufaktor sahaja

  Menyata danmenghuraikan duafaktor

  Menyata danmenghuraikan tigafaktor

  Menyata danmenghuraikan empatatau lebih faktor

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraianaspek

  1

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

  1

  BIL. ASPEK

  Faktor yangmempengaruhi

  kegiatan penternakandi kawasan kajian:

  Permintaan /pasaranHarga tinggiIklimBentuk mukabumiAgensi kerajaan /swasta

  Pelaburan asingWarisan keluargaPengangkutanModalBuruhTeknologiKemudahan asas

  / infrastrukturBekalan makananDasar kerajaanPenyelidikan danpembangunan

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  20/24

  TERHAD 20 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  1

  4

  8.4 Cadangan untukmengurangkankesan

  negatif perniagaanruncit di kawasan

  Nota:Mana-mana kesannegatif yang munasabahditerima

  Kesan negatifkegiatan penternakan

  di kawasan kajian:

  PencemaranudaraPencemaran airPencemaranbunyiPencemaran bauWabak penyakitPerubahanlandskapFlora terjejas

  SensitivitimasyarakatKrisis bekalan airbersihAncaman kepadamasyarakatsekitarHarga makananternakanmeningkatHarga ternakan

  tidak stabil

  Menyatakan tigakesan kegiatan

  penternakan di kawasankajian

  Menyata danmenghuraikan satukesan negatif kegiatanpenternakan di kawasankajian

  Menyata danmenghuraikan duakepentingan kegiatanpenternakan bersertacontoh di kawasankajian

  Menerapkan nilai danunsur patriotisme dalammana-mana huraian

  aspek

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiada

  huraian aspek

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  21/24

  TERHAD 21 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  2

  3

  4

  8.5 Kesan negatif perniagaan runcit

  di kawasan kajian

  Nota:

  Menghuraikan satu

  cadangan sahaja untukmengurangkan kesannegatif kegiatanpenternakan di kawasankajian

  Menghuraikan duacadangan untukmengurangkan kesannegatif kegiatan

  penternakan di kawasankajian

  Menghuraikan tiga ataulebih cadangan untukmengurangkan kesannegatif kegiatanpenternakan di kawasankajian

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraian

  aspek

  1

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

  1

  BIL. ASPEK

  Cadangan untukmengurangkan kesan

  negatif kegiatanpenternakandi kawasan kajian:

  Kuat kuasaundang-undangKempen alamsekitarPendidikan alamsekitarPenyelidikan

  dan pembangunancontoh:MARDIKawalankeselamatanPenyelenggaraanberkalaMenanam pokokPemantauancontoh:PBT / JASRawatan airkumbahanMengawal

  pemberian lesenMewujudkankawasan ternakanluas / terancangMewujudkankawasan padangragutKawalan hargaternakan

  1.

  2.

  Cadangan mestiberkaitan dengankesan negatifdi 8.4

  Mana-manacadangan yang

  sesuai diterima

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  22/24

  TERHAD 22 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Bahan Grafik

  Nota:Bina dua bahangrafik yang berlainanGraf atau carta pai

  mesti disertakandengan jadualBahan grafikdipersembahkandalam mana-manaaspek dapatan kajian

  Bahan grafik mestiberkaitan dengankaedah kajian

  1.

  2.

  3.

  4.

  Jadual

  Graf

  Carta pai

  Peta minda

  Carta aliran

  Jadual :-

  -

  Graf:-

  -

  -Nota:1.

  2.

  3.

  4.

  Carta pai:-

  -

  Peta minda:-

  -

  Carta aliran:-

  -

  tajuk dan sumber (1 m)

  data (1 m)

  tajuk danpetunjuk (1 m)label paksi x, paksi y

  dan skala (1 m)plotan (1 m)

  2

  2

  2 4

  2

  2

  Nota:Tiada markah untuktajuk dan sumber jikatiada data atau data

  yang salah

  Markah maksimum2 mTiada markahdiberikan tanpa

  jadualTiada markah diberi

  pada graf tanpaplotanTiada markah diberiuntuk tajuk dan

  sumber jika tiada dataatau data yang salah

  Nota:Tiada markah diberi

  tanpa jadual

  tajuk danpetunjuk (1 m)ketepatan sudutdan peratus (1 m)

  tajuk dan ideautama (1 m)maklumat (1 m)

  tajuk dan ideautama (1 m)maklumat (1 m)

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  23/24

  TERHAD 23 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Rumusan Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian Penerapan nilai atau

  unsur patriotisme

  Lampiran

  Surat pengenalan dirimurid

  Surat kebenaranmembuat kajian

  Surat maklumankepada ibu bapa /penjaga

  Surat kebenaran ibubapa / penjaga

  Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar / foto Bahan daripada

  pelbagai sumbermajalahsurat khabarinternet

  Nota:

  10

  Mana-mana lampiran

  yang relevan dengan

  kajian diterima

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  9

  1

  2

  1

  2

  2

  2

  Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian /penerapan nilai / unsurpatriotisme

  Rumusan keseluruhantentang dapatan kajianserta menerapkan nilaiatau unsur patriotisme

  Menyertakan tiga bahanlampiran

  Menyertakan empat atau

  lebih bahan lampiran

  ---

 • 7/29/2019 Folio Geog Pmr 2013

  24/24

  TERHAD 24 23/2

  23/2 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  JUMLAH MARKAH 50

  1

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  11

  12

  1

  2

  Rujukan

  Nota :

  2

  1

  PANDUAN PENSKORAN TAMAT

  Penilaian umum

  Sila rujuk bukuPanduan Pelaksanaandan Penilaian Kerja

  Kursus PMR Geografidi halaman 17

  Rujukan mestiberkaitan dengankaedah kajian

  1.

  2.

  Susunan mengikutformat, kemas, telitidan menepati jadualpelaksanaan

  Tiga rujukan atau lebihdengan format penulisanyang betul

  Buku teks

  Atlas

  Buku rujukan

  Internet

  Majalah

  Jurnal

  Surat khabar

  Buletin

  Orang sumber

  Dua rujukan denganformat penulisanyang betul