ranc tahunan geog ting 2

of 24/24
2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS 2014 GEOGRAFI TINGKATAN 2 Disediakan Oleh : PUAN HAMIDAH MOHDCALI SMKTTDI 1

Post on 15-Nov-2015

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt geog

TRANSCRIPT

TINGKATAN 2

2014

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS 2014GEOGRAFI TINGKATAN 2Disediakan Oleh :PUAN HAMIDAH MOHDCALIFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1.Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan.

2.Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

3.Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.

4.Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain

5.Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.

6.Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

7.Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.

8.Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.

9.Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.

10.Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

TAFSIRAN

Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

Evidens

Murid

:Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.

Instrumen:Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 2

BANDPERNYATAAN BANDPERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

1TAHUMengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia.

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3TAHU, FAHAM DAN

BOLEH BUAT Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4TAHU, FAHAM DAN

BOLEH BUAT

DENGAN BERADABMenguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5TAHU, FAHAM

DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJIMenggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

6TAHU, FAHAM

DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALIMenilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia.

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismePendekatanBand / Deskriptor / EvidensCadangan

BBB

M1 M32-16Jan. 2014

1. kedudukanKedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa

(GTA)

Garisan Meredian Pangkal (GMP)Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu.-Mengenal latitud dan longitudU/PATRIOTISME

Mencintai negara

NILAI

KetepatanPEDAGOGI

KBKK (Menghubungkait)

KONSTEKSTUAL Masteri

B1D1E1Mengenal pasti garisan latitud dan longitudGlob

Peta Malaysia

Peta Dunia

Buku teks

i-Think

Peta pokok

Peta buih berganda

-Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud.B2D1E1

Menyatakan latitud dan longitud

-Mengenal zon waktu di atas peta dunia.

-Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.

-Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud.B3D1E1

Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud

-Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.B3D1E2Mengira waktu tempatan

14.1.2014Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.

15.1.2014Mesyuarat Agung Kokurikulum

17.1.2014Cuti Hari Thaipusam

M4-M520 -29Jan. 20142. Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.

-Menyatakan bearing sudutan.

-Mengukur bearing sudutan. B3D1E3Mengukur bearing sudutanPeta topografi

Jangka sudutI-think :

Peta pokok

M627 29

Jan 20143. Skala dan

Jarak

Jarak

Skala lurus

Mengenal skala dan jarak.-Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

-Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.-Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.U/PATRIOTISME

Mencintai negara

NILAI

KetepatanPEDAGOGI

KBKK

(Menghubungkait)

KONSTEKSTUALMasteri

B3D1E4Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurusBuku teksPeta topografi

Alatan geometri

Benang

Jalur kertasI-Think :

Peta Titi

30 Jan. 4 Feb. 2014 Cuti Tahun Baru Cina

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M6-M7

5 -14 Feb 2014

6. PetaMinggu

akademikPola

Saling kaitanMengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan).

-Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan):

tempat bersejarah

tempat rekreasi

pusat membeli-belah

kemudahan penginapan

kemudahan pengangkutan-Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambarMencintai negara Malaysia

-berbangga terhadap

kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara MalaysiaPEDOGOGI

KBKK

MASTERIB1D1E3

Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar

Peta pelancongan

Pamplet

Peta topografi

Buku teksI-Think:

Peta pokok

-Mentafsir peta bergambarB4D1E2Mentafsir peta bergambar

M8 17 21 Feb

20144. GrafPola taburanMenyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda.

-Mengumpul dan merekod maklumat dan data.

-Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.U/PATRIOTISME

Berusaha membangunkan negara

Bersatu padu

NILAI

Ketepatan

Kekemasan

PEDOGOGIB1D1E2

Mengenal jenis graf bar berganda dan graf garisan bergandaBuku teksExcellinternet

Kertas graf

Alatan geometriI-Think:

Peta pokok

-Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.

B3D1E5

B5D1E1Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/sumber. Mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh

-Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

M924-28

Feb

5. Rajah

Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.

-Mengumpul maklumat.

-Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat.U/PATRIOTISME

Berusaha membangunkan negara

Bersatu padu

NILAI

Ketepatan

kekemasanB3D1E6

Menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat/sumberPaint brushInternet

Lembaran grafik

Keratan akhbar

Bahan bercetak

Buku teksI-Think

Peta bulatan

Peta pokok

-Mentafsir rajah.B4D1E2Mentafsir bahan grafik

Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.

B5D1E2Membuat keputusan yg rasional ipada maklumat geografi yang diperoleh.

M10

3-7 Mac UJIAN BULANAN

M11-M12

11--23 Mac 2014

4.1Taburan pendudukKepadatan

TaburanMengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

-Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.

Padat

Sederhana

JarangBersatu dalam

Kepelbagaian

Berbangga dengan

perpaduan penduduk

negara Malaysia & bertangung- jawab untuk

mengekalkannyaB1D2E1

B3D2E1Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia .

Mengenal pasti kawasan penduduk padat, sederhana dan jarang di Malaysia.Peta taburan penduduk Malaysia

Bahan maklumat internet

Bahan bercetak

Buku teksI Think :

Peta buih

Peta dakap

-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.B2D2E1

Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.

-Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.B3D2E2Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan pendudulk di Malaysia

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 2 2 MAC 30 MAC 2014

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M13-14

31/3- 11/4

4.2:

Perubahan

Penduduk

Minggu PPDa

Kadar

kelahiran

Kadar

kematian

MigrasiMemahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia & faktor-faktor yang mempengaruhinya

-Mentakrifkan pertumbuhan penduduk.

-Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi:

kadar kelahiran

kadar kematian

migrasi

-Mengira kadar pertumbuhan penduduk. Mencintai negara

Malaysia dan

berbangga kerana

keamanan negara

Malaysia.B2D3E1

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk

Atlas

Buku teks

Internet

Power point

Frog VLE

Nota Animasi

Akhbar

Majalah

Peta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Lembaran kerja

(i-THINK)Peta Pokok

Peta bulatan

-Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran, kadar kematian dan

MigrasiB3D3E1Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian

PENTAKSIRAN BERPUSAT PADA BULAN APRIL SELAMA 2 MINGGU

12.4.201414.4,2014Hari Anugerah CemerlangCuti Peristiwa

M15 -M16

15-25/4. 22-23/44.3: Migrasi

Penduduk

sebagai tindakbalas

terhadap

faktor

ekonomi,

politiik,

sosial dan

fizikal

Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.

Menerangkan migrasi penduduk

Brusaha membangunkan negara Malaysia

Bertanggungjawab

B1D2E2Menyatakan pola migrasi penduduk.

Menerangkan pola migrasi penduduk

B2D3E2B3D3E2Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar.

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi.

Luar bandar ke bandar

Luar bandar ke luar Bandar

Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.B5D2E1B5D2E1Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian.

atau

Menghasilkan kajian kes/loparan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian.

19 /4 ( Sabtu) - MERENTAS DESA

22 -23 /4 ( Selasa dan Rabu ) SUKAN TARA

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M17-M1828 Apr

-9 Mei

4.4:

Kesan

perubahan penduduk terhadap

alam sekitarMemahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

-Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih, hutan dan airMencintai sumber alam sekitar negara MalaysiaAtlasBuku teksInternetPower point

Frog VLE

Peta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Foto

Lembaran kerja

(i-THINK)

Peta dakap

Peta buih berganda

-Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumberB4D2E1Menghuraikan kesan-kesan Perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

M 19 12-19

Mei 2014UJIAN SUMATIF : 12 19 MEI 2014

Peperiksaan Sumatif dan Pembetulan Peperiksaan Sumatif

M20-21

19 Mei-27 Mei4.4: SambunganKesan perubahan penduduk terhadap

alam sekitar-Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancangB5D4E1B6D3 E1Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitarMempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 28 MEI 15 JUN 2014

M22-M2316 - 27

Jun 201423-25/64.5

Hubungan kependudukan dengan sumber

Penduduk

berlebihan

Kurang

penduduk

Penduduk

optimumMemahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya

-Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum.Mencintai negara Malaysia

-Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang pendudukB2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk

Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan penduduk makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas.

-Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh

penduduk berlebihan

(Bangladesh)

Kurang penduduk (Kanada)

-Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan.B3D4E1Menjelaskan ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

23-25 /6 Acara sebelum Sukan Dan kejohanan Balapan dan padang

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M2430 Jun 4 Julai

2014

Petempatan Dan Perkembangannya

5.1:

Petempatan

awal

Kedudukan

Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

-Menyatakan lokasi petempatan awal :

pinggir pantai, delta dan muara sungai.

pinggir sungai

bukit/ gua

tanah pamah

Berusaha

membangunkan

negara

Malaysia.

menghargai

usaha-usaha

kerajaan untuk

membangun dan

memajukan

petempatan

B1D3E1

Menamakan lokasi petempatan awal

I-ThinkBuih

Peta pokok

AtlasBuku teksInternetPower point

Frog VLE

DST

GEOTV

Nota AnimasiAkhbarMajalahPeta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Foto

Lembaran kerja

(i-THINK)

Peta Pokok

Peta bulatan

-Menyenaraikan faktor-faktor yg mempengaruhi petempatan awal.

-Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal;

fizikal keperluan asas

B2D4E1

Menyenaraikan faktor yg mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal

M257 - 11Julai 2014

5.2

Faktor-faktor

Yg mempengaruh

petempatanMemahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia

-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:

Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan

Politik (governan)

-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara Malaysia:

Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan

Politik (governan)

-Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti;

projek perumahan

bandar baru rancangan kemajuan tanah

Berusaha

membangunkan

negara Malaysia.

menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan mempengaruhi petempatan negara Malaysia

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

15.7.2014Cuti Nuzul Al-Quran

M26 14 - 18Julai 2014

5.3:

Pola-pola petempatanPola :

berselerak, berjajar,

berpusat,

berkelompok

Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia

-Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara

Malaysia ;

-Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia

-Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia

-Membanding dan membezakan pola petempatan negara MalaysiaBerusaha dan membangunkan negara Malaysia.

Bertanggung

jawab dan

berkeupayaan

membangunkan

petempatan

negara

MalaysiaB2D4E2

Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia

Buku teksInternetPower point

Frog VLEAkhbarMajalahPeta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Foto

Lembaran kerja

(i-THINK)

Peta pokok

M2721-25 Julai 2014

5.4 fungsi petempatan luar bandar dan bandar Memahami fungsi petempatan negara malaysia

-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi seperti ;

Perniagaan; perdagangan; pelabuhan;

Perindustrian; pertanian; pelancongan

-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi sosial seperti ;pendidikan ; perhubungan dan pengangkutan

-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi politik ( governan) seperti ;pusat pentadbiran

-Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi :ekonomi; sosial ; politik (governan)

-Menjelaskan dengan contoh fungsi :

petempatan luar bandar

petempatan bandar

-Membanding dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan Bandar

B3D5E1

B6D1E1

B6D1E2

B6D1E2

Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia

Mempersembahkan idea/dapatan/

ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran

Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari

atau

Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari

M28Cuti Hari Raya Puasa (28 Julai 3 Ogos 2014)

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M29-M314 - 22 Ogos 2014

5.5 : PembandaranPembandaran

Negara membangun

Negara maju

Memahami proses pembandaran negara malaysia

-Menerangkan proses pembandaran: saiz penduduk;

kegiatan ekonomi; kemudahan

-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia: dasar kerajaan;

peluang pekerjaan; migrasi

Berusaha membangunkan negara Malaysia

Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan perbandaran negara MalaysiaAtlasBuku teksInternetPower point

Frog VLE

DST

GEOTV

Nota AnimasiAkhbarMajalahPeta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Foto

Lembaran kerja

(i-THINK)

-Menyatakan kesan perbandaran negara Malaysia

-Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia

-Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia :

saiz penduduk; kegiatan ekonomi;kemudahan asas

-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia : dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi

-Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia .

Positif dan negatif

-Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia.

B3D5E2Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia

-Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain : Bangkok ( Thailand ); Tokyo ( Jepun )B4D2E2Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain

B6D2E1Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M3225-29Ogos 2014

Pengangkutan Dan Perhubungan

6.1: keperluan pengangkutan dan perhubungan awalInteraksi

KetersampaianMemahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

-Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

-Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

-Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara MalaysiaMencintai negara Malaysia

Berbangga dengan tahap kemajuan sistem perhubungan dan pengankutan negara MalaysiaB2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awalAtlasBuku teksInternetPower point

Frog VLE

DST

GEOTV

Nota AnimasiAkhbarMajalahPeta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Foto

Lembaran kerja

(i-THINK)

M33-341 -12 Sept2014

6.2 : Perkembangan pengangkutan dan perhubungan

Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia

-Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia

Darat;

air;

udara;

telekomunikasi

-Menghuraikan sistem perkembangan pengangkutan negara Malaysia

-Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara MalaysiaB2D5E2 B2D5E3Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia

Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia

31 Ogos 2014 : Cuti Hari Kebangsaan Malaysia

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 13 - 21 SEPTEMBER 2014

M3522-26 Sept 2014

6.3 : Faktor yang

mempengaruhi

jaringan

pengangkutan

dan perhubungan

Jaringan

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.

-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi; ekonomi;dasar kerajaan;

kemajuan teknologi

-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi; ekonomi; dasar kerajaan dan kemajuan teknologi

Mencintai negara

Malaysia

Menghargai

peranan kerajaan

dalam

mempengaruhi

kemajuan

pengangkutan dan

perhubungan negara MalaysiaB3D6E1Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di negara Malaysia

Minggu/

TarikhTajuk/

TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsur

PatriotismeBand / Deskriptor / EvidensCadangan

MBM

M36 29 Sept

10 Okt 2014

6.4 : Kepentingan

jaringan

pengangkutan

dan

perhubungan

Integrasi

Lingkungan

pengaruh

Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.

-Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara

Malaysia: (Ekonomi perdagangan; sosial - integrasi kawasan; politik keselamatan (governan)

-Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia.

-Membuat rumusan tentang kepentingann pengangkutan & perhubungan Malaysia dan Kanada. Mempertahankan

negara Malaysia

bertanggung- jawab menjaga kemudahan yang ada.B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara

AtlasBuku teksInternetPower point

Frog VLE

DST

GEOTV

Nota AnimasiAkhbarMajalahPeta dunia

Peta Malaysia

Rajah

Foto

Lembaran kerja

(i-THINK)

6 Okt 2014 - Cutu Hari Raya Haji

M37 7 - 10 Okt 2014

6.5 : Kesan

perkembangan

pengangkutan

dan

perhubungan

terhadap alam

sekitar

Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

-Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

-Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

-Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

-Menghuraikan contoh langkah-langkah

mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.Mencintai negara

Malaysia

bertanggung jawab memelihara alam sekitar.

B3D6E2B5D3E1B4D2E4Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia

Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar

- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia

M38-m39

13 21 Okt. 2014 : Ujian Kelayakan Tingkatan 2 Tahun 2014( PEPERIKSAAN SUMATIF)

22-25 Okt DEEPAVALI DAN AWAL MUHARAM

M40-41 27Okt-6 Nov

6.5 : Kesan

perkembangan

pengangkutan

dan

perhubungan

terhadap alam

sekitar

Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

-Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

-Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

-Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

-Menghuraikan contoh langkah-langkah

mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.Mencintai negara

Malaysia

bertanggung jawab memelihara alam sekitar.

B6D1E1B6D1E2B6D2E1B6D3E1Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk

kesejahteraan persekitaran

B6D1E2

Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari

Atau

Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari

B6D2E1

Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia

B6D3E1

Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

M4210- 14 Nov 2014 : Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 6 (mengikut kemampuan pelajar)

M4317 21 Nov 2014 : Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 untuk tahun 2015

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 22 NOVEMBER 2014 5 JANUARI 2015

259SMKTTDI