geog pbs new

Upload: necore

Post on 21-Feb-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  1/41

  950203-12-6156

  1. PENGHARGAAN

  Pengkaji telah melaksanakan kajian luar ini bersama-sama rakan sekelas dari SMK. Mat

  Salleh Ranau pada 11 Julai 2014 bagi memenuhi sukatan pelajaran Gegra!i Penggal "iga 2014.

  Pada ruangan ini# pengkaji mengambil kesempatan untuk mengu$apkan terima kasih kepada

  pengetua $emerlang SMK.Mat Salleh# %n$ik Majus Munsing kerana telah memberi kebenaran

  kepada pengkaji untuk menjalankan kajian ini.Pengkaji juga merakamkan setinggi-tinggi u$apan terima kasih kepada guru gegra!i#

  Puan &au'iah (min )ang telah ban)ak memberi bimbingan dan skngan mral serta tunjuk ajar

  kepada pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini. *engan bimbingan $ikgu &au'iah# pengkaji

  telah mendapat ban)ak pengalaman tentang realiti gegra!i sekaligus berja)a men)iapkan

  tugasan gegra!i ini.

  Selain itu# pengkaji juga mengu$apkan berban)ak-ban)ak terima kasih kepada kedua ibu

  bapa pengkaji )ang telah ban)ak memberi skngan dan bantuan dari segi ke+angan dalam

  menja)akan kajian ini. "idak dilupakan juga# u$apan terima kasih kepada rakan-rakan khususn)a

  Je!!risn Julius# %rna ,ur)ena binti Ramli# *iana Jane James dan erianna /ebinus )ang telah

  ban)ak membantu dan sudi berkngsi idea dengan pengkaji dalam menja)akan gerak kerja

  kumpulan dalam kajian ini.(khir sekali# ribuan terima kasih kepada semua pihak )ang telah terlibat se$ara langsung atau

  tidak langsung dalam menja)akan kajian ini.

  1

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  2/41

  950203-12-6156

  2. PENDAHULUAN

  Pelan$ngan adalah gerakan sementara manusia ke destinasi lain di luar tempat kerja dan

  tempat tinggaln)a )ang biasa serta kegiatan )ang mereka lakukan selama tinggal di destinasi

  tersebut dan kemudahan )ang disediakan untuk memenuhi keperluan mereka. Pelan$ngan

  dianggap sebagai satu keme+ahan# ini kerana han)a segelintir rang )ang mempun)ai masa dan

  +ang sahaja mampu melan$ng. aktu senggang )ang ban)ak# eknmi )ang semakin baik#

  kemudahan pengangkutan )ang sempurna telah bergabung untuk memblehkan lebih ban)ak

  rang pergi melan$ng.

  *alam knteks dunia hari ini# pelan$ngan merupakan salah satu kegiatan eknmi dan

  ssial )ang semakin penting. Jumlah pelan$ng dalam negeri dan antarabangsa semakin

  meningkat malah beberapa buah negara di dunia kini memajukan sektr pelan$ngan sebagai

  sektr utama )ang menjana pendapatan negara. Pelan$ngan juga merupakan sektr )ang

  melibatkan peranan )ang saling berkaitan antara pihak kerajaan# bukan kerajaan dan juga rang

  a+am. Sebagai $nth# pelan$ngan di Pekan Kundasang# Ranau telah melibatkan pihak

  kerajaan# pihak s+asta dan rang tempatan.

  alau bagaimanapun# aktiiti pelan$ngan )ang dijalankan telah menimbulkan beberapa

  isu di ka+asan pelan$ngan dan ka+asan sekitarn)a. su tersebut tebahagi kepada dua iaitu isu

  berkaitan gegra!i !i'ikal dan gegra!i manusia seperti hakisan# pen$emaran sampah sarap dan

  penularan +abak pen)akit.

  Se$ara ringkasn)a# pelan$ngan adalah industri )ang terdiri daripada pelan$ng# sektr-

  sektr dan aktiiti-aktiiti )ang terlibat se$ara langsung dalam membentuk sebuah industri.

  Pelan$ngan tidak +ujud tanpa adan)a pelan$ng dan kmpenen-kmpenen asas )ang di

  perlukan leh pelan$ng. Selain itu# pelan$ng juga adalah ejen penting )ang menentukan sama

  2

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  3/41

  950203-12-6156

  ada industri pelan$ngan terus berkembang atau pun sebalikn)a. Sektr-sektr )ang terlibat

  dalam mena+arkan prduk ataupun perkhidmatan juga perlu dititik beratkan kerana merekalah

  )ang berperanan dalam me+ujudkan suatu persekitaran pemasaran pelan$ngan )angglbal.

  agi memenuhi sukatan pelajaran Gegra!i Penggal 3# pengkaji perlu melaksanakan

  suatu kajian berkaitan dengan aktiiti pelan$ngan di sebuah ka+asan tidak melebihi dua

  kilmeter persegi.

  Pengkaji telah memilih ka+asan sekitar Pekan Kundasang sebagai lkasi kajian. Pengkaji

  telah menjalankan kajian berkaitan aktiiti pelan$ngan# jenis perniagaan# perkhidmatan dan

  kemudahan ssial serta !aktr setempat )ang mempengaruhi kedatangan pelan$ng di ka+asan

  kajian. Pengkaji turut menjalankan kajian dan pen)elidikan mengenai isu )ang timbul berkaitan

  aktiiti pelan$ngan terhadap ka+asan kajian. Ka+asan sekitar Pekan Kundasang dipilih atas

  sebab-sebab )ang berikut

  1. Ka+asan Pekan Kundasang merupakan ka+asan pelan$ngan )ang terkenal di *aerah

  Ranau.

  2. Ka+asan pelan$ngan di Pekan Kundasang mempun)ai aspek-aspek )ang ingin dikaji leh

  pengkaji.

  Kajian luar )ang dijalankan di sekitar ka+asan Pekan Kundasang ini han)a mengambil

  masa selama 5 jam sahaja di lapangan bagi memperlehi maklumat-maklumat primer. *apatan

  maklumat-maklumat tersebut dikumpul# disusun dan dianalisis bagi menghasilkan lapran )ang

  lengkap keseluruhann)a selama satu bulan.

  3. OBJEKTIF KAJIAN

  3

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  4/41

  950203-12-6156

  Pada amn)a# tujuan kajian luar ini ialah mengkaji aktiiti pelan$ngan di ka+asan sekitar Pekan

  Kundasang. Se$ara khususn)a# kajian ini bertujuan untuk i. Mengenalpasti aktiiti pelan$ngan )ang diadakan di Pekan Kundasang tidak melebihi

  dua kilmeter persegi.ii. Mengenalpasti perniagaan# perkhidmatan dan kemudahan ssial di ka+asan sekitar Pekan

  Kundasang tidak melebihi dua kilmeter persegi.iii. Mengenalpasti !aktr setempat )ang mempengaruhi kedatangan pelan$ngan di Pekan

  Kundasang tidak melebihi dua kilmeter persegi.

  i. Mengenalpasti isu )ang timbul berkaitan aktiiti pelan$ngan di Pekan Kundasang tidak

  melebihi dua kilmeter persegi.

  . Men$adangkan aktiiti )ang bleh dilaksanakan di ka+asan kajian untuk menarik lebih

  ban)ak bilangan pelan$ng ke Pekan Kundasang tidak melebihi dua kilmeter persegi.

  Selain itu# pengkaji juga ingin mennjlkan nilai-nilai murni seperti rasa tanggungja+ab

  )ang perlu ada dalam diri setiap indiidu dalam memelihara dan memulihara alam sekitar )ang

  telah ban)ak memberi sumbangan kepada mas)arakat.

  4. KAWASAN KAJIAN

  Ka+asan kajian )ang dipilih ialah Pekan Kundasang dan ka+asan sekitarn)a )ang tidak

  melebihi dua kilmeter persegi. Pekan Kundasang adalah sebuah pekan ke$il )ang terletak di

  ka+asan petempatan Kundasang# Ranau. a terletak dalam ka+asan anjaran 6r$ker )ang

  mempun)ai ketinggian sekitar 4000 kaki hingga 7000 kakii. Jarak pusat urban Pekan Kundasang

  dari Pekan Ranau adalah 15 kilmeter. Pekan Kundasang )ang berada di tengah-tengah ka+asan

  ber!ungsi sebagai pusat bandar bagi petempatan di Kundasang. Pada skala gegra!i makr negeri

  Sabah# Pekan Kundasang dan ka+asan sekitarn)a mempun)ai beberapa $iri istime+a dari segi

  !ungsi dan letakan.

  Persekitaran Pekan Kundasang dilingkungi hutan malar hijau khatulisti+a )ang agak

  padat dengan kha'anah alam semulajadi. *ari segi letakan relati!# Pekan Kundasang bleh

  4

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  5/41

  950203-12-6156

  dianggap antara singgahan penting di sepanjang jalan ra)a utama )ang menghubungkan Kta

  Kinabalu dan Sandakan. Perjalanan darat dari Kta Kinabalu ke Kundasang mengambil masa

  kira-kira dua hingga tiga jam# manakala perjalanan dari Sandakan memakan masa selama lima

  hingga enam jam. al ini menunjukkan baha+a Pekan Kundasang bleh dianggap mempun)ai

  lkasi gegra!i )ang strategik dan darjah aksesibiliti )ang memuaskan.

  PETA 1 : PETA KAWASAN KUNDASANG DAN LOKASI PEKAN KUNDASANG

  Sumber Google.map@comKa+asan )ang dibulatkan dalam peta merupakan ka+asan kajian iaitu Pekan Kundasang

  dan ka+asan sekitarn)a )ang tidak melebihi dua kilmeter persegi. (rahn)a adalah ke utara dari

  Pekan Ranau. Pekan Kundasang terletak berdekatan dengan jalan utama ke Kta Kinabalu.

  PETA 2 : PETA LAKAR KAWASAN KUNDASANG DAN PEKAN KUNDASANG

  5

  2.5

  8

  mailto:Google.map@commailto:Google.map@com
 • 7/24/2019 Geog PBS New

  6/41

  950203-12-6156

  Sumber [email protected]

  Peta menunjukkan ka+asan kajian seluas kira-kira dua kilmeter persegi. Ka+asan kajian

  ialah pekan Kundasang dan ka+asan sekitarn)a iaitu $halet-$halet dan resrt )ang berdekatan

  termasuklah tel Perkasa. War Memorialjuga merupakan salah satu ka+asan kajian pengkaji.

  PETA 3 : PETA PETEMPATAN SEKITAR KAWASAN PEKAN KUNDASANG

  6

  kawasa ka!"a

  1.5

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/24/2019 Geog PBS New

  7/41

  950203-12-6156

  Sumber Google.map@com

  Peta di atas menunjukkan ka+asan petempatan di sekitar ka+asan kajian iaitu Pekan Kundasang.

  7

  8

  mailto:Google.map@commailto:Google.map@com
 • 7/24/2019 Geog PBS New

  8/41

  950203-12-6156

  P%"( 4 P%"( /(K(R K((S(9 P%K(9 K89*(S(9G

  Sumber Kajian /apangan

  Peta lakar di atas menunjukkan ka+asan Pekan Kundasang )ang menjadi tempat kajian pengkaji.

  #. KAEDAH KAJIAN

  8

  0.5 km

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  9/41

  950203-12-6156

  #.1 Da$a P%"&'%

  *ata primer merupakan data )ang han)a kita perleh dari sumber asli atau pertama. *ata ini

  harus diambil se$ara langsung dari sumber aslin)a iaitu melalui pemerhatian# sal selidik# temu

  bual dan pen)ukatan.*alam kajian ini# pengkaji telah menggunakan tiga kaedah untuk

  mendapatkan sumber primer.

  #.1.1 P'&'%(a$"a

  Pengkaji telah melakukan pemerhatian terhadap aktiiti pelan$ngan )ang dijalankan di Pekan

  Kundasang ketika melaksanakan kajian di ka+asan kajian selama 5 jam. Pengkaji turut

  melakukan pemerhatian bagi mengenalpasti jenis perniagaan# perkhidmatan dan kemudahan

  ssial di ka+asan kajian.

  #.1.2 T'&) B)a*

  agi mengenlpasti !aktr setempat )ang mempengaruhi kedatangan pelan$ng ke ka+asan

  kajian# pengkaji telah menemubual beberapa in!rman )ang terdiri daripada penduduk setempat#

  peniaga dan pekerja di Pekan Kundasang.

  #.1.3 S+a* S'*","k

  Pengkaji telah men)ediakan 30 salinan brang sal selidik bagi mendapatkan maklumat dan

  mengenalpasti isu )ang timbul berkaitan aktiiti pelan$ngan dan !aktr setempat )ang menarik

  kedatangan pelan$ng di Pekan Kundasang. Respnden telah dipilih se$ara ra+ak dalam

  kalangan penduduk setempat# peniaga# pelan$ng dan pekerja di Pekan Kundasang.

  9

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  10/41

  950203-12-6156

  #.2 Da$a S'k),'%

  *ata sekunder merupakan data )ang telah tersedia dalam bentuk tesis# buku# risalah# lapran dan

  sebagain)a. *ata sekunder ini lebih mudah diperlehi berbanding data primer. Pengkaji telah

  mendapatkan sumber dan data sekunder berkaitan dengan kajian dengan mela)ari internet dan

  melalui kaedah kepustakaan serta merujuk kepada $nth kajian atau tesis terdahulu.

  #.2.1 Ka',a( K'-)s$akaa

  agi mendapatkan input dan in!rmasi berkaitan dengan aktiiti pelan$ngan# pengkaji telah

  melakukan pen)elidikan terhadap buku dan majalah di Perpustakaan 9egeri Sabah 6a+angan

  Ranau serta di Perpustakaan SMK.Mat Salleh# Ranau.

  #.2.2 I$'%'$

  Pengkaji melakukan pen)elidikan dan pen$arian maklumat dengan mela)ari internet seterusn)a

  mendapatkan sumber-sumber )ang diperlukan bagi menja)akan kajian ini.

  #.2.3 T's"s ,a La-+%a

  Pengkaji telah mendapatkan tesis dan lapran kajian terdahulu )ang seterusn)a dijadikan rujukan

  bagi men)iapkan kajian Gegra!i ini.

  10

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  11/41

  950203-12-6156

  ./ HASIL KAJIAN

  *i negara trpika# ka+asan tanah tinggi merupakan ka+asan utama pelan$ngan# pertanian dan

  petempatan. *i Mala)sia juga terdapat ban)ak ka+asan tanah tinggi )ang menjadi destinasi

  pelan$ngan utama dan ka+asan pertanian khasn)a untuk buah-buahan# sa)ur-sa)uran dan

  bunga-bungaan. "anah tinggi di Mala)sia mempun)ai $erun $uram# pun$ak bukit# !lra dan

  !auna endemik )ang semakin teran$am. (ntara tarikan utama tanah tinggi ialah iklim )ang lebih

  sejuk berbanding dengan tanah dataran rendah.

  Pekan Kundasang )ang terletak di daerah Ranau# Sabah merupakan salah satu destinasi

  pelan$ngan tanah tinggi )ang terkenal di Mala)sia. al ini dibuktikan melalui peningkatan

  kedatangan pelan$ng ke daerah Ranau khususn)a ke ka+asan Pekan Kundasang dan sekitarn)a.

  Pelbagai aktiiti pelan$ngan )ang dijalankan di ka+asan ini. "erdapat beberapa !aktr )ang

  menjadikan ka+asan di sekitar Pekan Kundasang sebagai destinasi pelan$ngan )ang dikenali

  ramai. alau bagaimanapun# terdapat juga isu )ang timbul berkaitan aktiiti pelan$ngan

  terhadap ka+asan ini.

  .1 Ak$"0"$" P'*a+a a ,"!a*aka

  "erdapat tiga jenis aktiiti pelan$ngan )ang di kenal pasti dijalankan di Pekan Kundasang dan

  ka+asan sekitarn)a# (ktiiti pelan$ngan tersebut ialah ekpelan$ngan dan agrpelan$ngan

  serta pelan$ngan buda)a dan +arisan sejarah.

  .1.1 Ek+-'*a+a

  %kpelan$ngan merupakan jenis pelan$ngan ke ka+asan eklgi semulajadi seperti hutan

  lipur dan taman 9egara.

  11

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  12/41

  950203-12-6156

  "arikan tanah tinggi di Pekan Kundasang dan ka+asan sekitarn)a telah menjadi !aktr

  +ujudn)a ekpelan$ngan di ka+asan tersebut. &aktr dan $iri tarikan semula jadi di ka+asan

  tanah tinggi Pekan Kundasang seperti pemandangan )ang $antik serta suhu )ang sejuk iaitu kira-

  kira 1: darjah $el$ius telah menarik kedatangan pelan$ng. Muka bumi di ka+asan ini juga

  sesuai untuk aktiiti riadah seperti berjgging dan berbasikal. Muka bumi )ang menarik ini

  termasuklah banjaran dan bukit-bukau )ang ditumbuhi tumbuhan semula jadi )ang menarik.

  ;Rujuk /ampiran 1$el$m# digi# maAis?

  5

  Pusat iburan Kedai karake# kedai

  Permainan ide

  :

  Pusat nternet Cyber 3

  Pejabat

  Persendirian

  Pejabat guaman 2

  Brder "inggi ank 1

  Brder Rendah Kedai "a)ar 1

  K'&),a(a

  S+s"a*

  "ele!n (+am Kegunaan mas)arakat dan

  pelan$ng

  2

  "andas (+am Kegunaan mas)arakat dan

  pelan$ng

  1

  Masjid Kegunaan mas)arakat dan 1

  14

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  15/41

  950203-12-6156

  pelan$ng

  Klinik *esa Kegunaan mas)arakat dan

  pelan$ng

  1

  *e+an

  Serbaguna

  Kegunaan mas)arakat dan

  pelan$ng

  1

  Gelanggang

  &utsal

  Kegunaan mas)arakat dan

  pelan$ng

  1

  Pndk Plis Kegunaan mas)arakat dan

  pelan$ng

  1

  Sumber Kajian /apangan

  Jadual menunjukkan jenis perniagaan# perkhidmatan dan kemudahan ssial di ka+asan Pekan

  Kundasang dalam lingkungan tidak melebihi 2 kilmeter persegi berserta maklumat dan data.

  Gra! 1 Jenis Perniagaan di Pekan Kundasang

  15

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  16/41

  950203-12-6156

  0102030405060

  7080 70

  615

  11 9

  20

  3

  15

  Jenis Peniagaan

  bilangan

  Gra! 2 Jenis Perkhidmatan di Pekan Kundasang dan Ka+asan Sekitarn)a.

  02468

  101214

  16

  Jenis Perkhidmatan

  Jenis perkhidmatan

  Jumlah

  Gra! 3 Jenis Perkidmatan Ssial di Pekan Kundasang dan Ka+asan sekitarn)a.

  16

 • 7/24/2019 Geog PBS New

  17/41

  950203-12-6156

  Telefon Awam

  Tandas Awam

  Masjid

  Klinik Desa

  Dewan e!"a#$na

  %elan##an# &$'sal

  0 0.5 1 1.5 2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  Perkhidmatan Sosial

  Peta 5 Peta /akar Pekan Kundasang ;Perniagaan# kemudahan dan perkhidmatan ssial