rpt geog f1

of 23 /23

Click here to load reader

Upload: rosmarinamohdyusoff

Post on 16-Nov-2015

70 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015

TRANSCRIPT

MING

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSMTINGKATAN 12015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 1

SMK TAMAN INDAH, TAMPIN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPBS 2015

GEOGRAFI TINGKATAN 1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:1.Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan.2.Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.3.Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.4.Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain5.Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.6.Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.7.Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.8.Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.9.Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.10.Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

PENDAHULUAN

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

TAFSIRAN Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

Evidens

Murid:Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.Instrumen:Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 1

BANDPERNYATAAN BANDPERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

1TAHUMengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

2TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

3TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

4TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADABMengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi untuk menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat geografi.

5TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJIMenggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian / kesimpulan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana.

6TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALIMengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M15 - 9Jan. 2015Pendaftaran Pelajar Dan Minggu Haluan Pelajar Tingkatan 1Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 1

M2

12 - 16Jan. 2015

Kedudukan Mutlak

KedudukanMutlakMemahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif denganMenyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat lajur dan baris berdasarkan kedudukan murid di dalam kelas.

Band 1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Kedudukan Buku TeksKertas Mahjung(pelan kedudukan pelajar dalam kelas)Pita ukurGeoandyou.comFrog VLEKBAT- Aplikasi i-THINK-P.Bulatan

Kedudukan RelatifKedudukan relatifMenyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat

Band 2Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Kedudukan

Kedudukan MutlakMelukis pelan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris

M3

19 - 23Jan. 2015

Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan kompasMenyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dan melukis arah tersebut berdasarkan mata angin kompas. Band 1Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Arah Buku TeksKompasJangka sudutLembaran kerjaGeoandyou.comFrog VLEKBAT- Aplikasi

i-THINK-peta alir

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelanBand 2Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :Arah

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolahBand 3Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. Mengorientasi kompas

M4 - 5

26 Jan. 6 Feb. 2015

Skala dan JarakJarak

Mengenal skala dan jarak Mengenalpasti skala lurus dan melukiskannyaBand 1Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Jarak dan skalaAtlasBuku teksPita UkurKertas MahjungPelan SekolahPeta lakarNota AnimasiGeoandyou.comFrog VLEKBAT- Aplikasi

i-THINK-peta pokok-peta bulatan

Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurusBand 2Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :Jarak dan skala

Mentakrifkan konsep jarak dan menyatakan jarak dari rumah ke sekolah

Melukiskan pelan bilik darjah berasaskan skala lurusBand 3Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. menggunakan skala

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolahMengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakarBand 3Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. Mengukur jarak

3.2.2015Cuti Hari Thaipusam

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M6 M7

9 17 Feb.2015

Peta

KedudukanArahJarak

Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar Mengenal pasti ciri fizikal berdasarkan simbol dalam peta lakarBuku TeksPeta lakarNota Animasi Geoandyou.comFrog VLE

KBAT- Aplikasi

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih

Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan

Peta

Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakarBand 2Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul : Simbol peta

Mentafsir peta lakar mengikut ciri fizikal dan budaya secara menyeluruh.Band 5Mentafsir peta lakar dan bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang relevan/sesuai.

M7Cuti Tahun Baru Cina (18 - 20.2.2015)

M8 - M9

23 Feb. 6 Mac 2015Graf

DataJadualMengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan ke sekolah Buku TeksKertas grafInternetData dan maklumatNota AnimasiExcellOHPBahan cetakPensil warna Geoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-Peta alir

JadualMemilih data yang relevan dan menyusun maklumat data dalam bentuk jadual

Graf Bar Mudah Membina graf bar mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuaiBand 3Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat. Membina graf

Graf GarisMembina graf garis berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuaiBand 4Mengaplikasikan dan menghubungkait kemahiran geografi dalam organisasi ruang atau lapangan mengikut prosedur yang betul.

Graf barmudahMentafsir graf bar mudah dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:(paling banyak/sedikit/perbezaan)Band 6Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geogarafi yang sesuai.

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

M10

9 13 Mac 2015

Bentuk Muka Bumi dan Potensinya:Bentuk Muka BumiLembangan

Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia.Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan & pinggir lautMencintai NegaraMalaysia dan berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negaraBand 1Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul

AtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut negara Malaysia berpandukan peta.Band 2Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul: Tanah tinggi, Tanah pamah, Pinggir laut, saliran

Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia.

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 14 MAC 22 MAC 2015

M11

23 - 27 Mac 2015

Tanah Tinggi

Lipatan

Memahami sistem Gunung Lipat.Mengenal pasti dan menamakan di atas peta Malaysia rangkaian dan banjaran gunung Malaysia.Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia.Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. Band 2Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat :Tanah tinggi.

Menyatakan sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua.Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia.Band 3Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat :Tanah tinggi

Menjelas dan membuat perbandingan ciri-ciri sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua.

M12

30 Mac -3 Apr 2015Tanah PamahDataranTanah pamahMengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.Menyenarai contoh-contoh dan menamakan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara

Band 2Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul:Tanah pamah

Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta.Band 3Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat : Tanah pamah.

Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M13

6 - 9 Apr. 2015Pinggir Laut

Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua.

AtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi , tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua berdasarkan rajah.Band 2Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul: Pinggir laut

Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.Band 3Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat : Pinggir laut

M14

13 - 17 Apr. 2015Saliran

Profil PanjangProfil RentasMemahami Profil SungaiMenyenaraikan jenis-jenis saliran.Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta.Melukis profil panjang dan profil rentas sungai.Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik.

Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai iaitu jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik dan delta.Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil sepanjang sungai.Band 2Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul: saliran

Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai.

Band 3Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat : saliran

M15-M16

20 -29Apr. 2015Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Kawasan Tadahan

Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia.Berusaha membangunkan negara Malaysiabersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia.

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M15-M16

20 -29Apr. 2015Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Kawasan Tadahan

Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Berusaha membangunkan negara Malaysiabersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia.Band 4Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas : Tanah tinggi, Tanah pamah, Pinggir laut, saliran

AtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis-Menilai-mencipta

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain (Switzerland, Pulau Jawa, Negara Thai, Tasik Tonle Sap Kampuchea)

Band 5Membanding dan membezakan dengan betul kepentingan pelbagai bentuk muka bumi yang berkaitan terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaMemahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia serta menyenaraikan contoh-contoh halangan.Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara

Band 6

Mengkaji potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia serta mengemukakan cadangan yang relevan untuk pembangunan di kawasan berkaitan

Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

1.5.2015Cuti Hari Pekerja

4.5.2015Cuti Ganti Hari Wesak

M17

5 - 8 Mei 2015Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar.PemeliharaanPemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara.

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M18

11-15Mei 2015Cuaca dan Iklim serta pengaruh-nya :Pergerakan bumi dalam sistem suria: a.pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca&iklim

PutaranPeredaranKebenuaanKelautanKepulauanKetinggian

Memahami putaran dan peredaran bumiMentakrif putaran dan menyenaraikan kesan-kesan putaran bumi.

Band 2

Menerangkan pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim dengan jelas. Putaran bumi dan Peredaran bumi

Buku TeksInternetGeoTVGlobLampu suluhGeoandyou.com

Mentakrif peredaran bumi dan menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi.

Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian empat musim (musim bunga,panas,luruh dan sejuk).

M19UJIAN SUMATIF : 18 22 MEI 2015

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 30 MEI 14 JUN 2015

M20-M21

25 Mei -19 Jun 2015Pembetulan Ujian SumatifAtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

b.cuaca dan iklim negara MalaysiaCuaca, Iklim Suhu, angin, hujanMemahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia:SuhuAnginHujanBersyukurdan berbanggaBand 1Menyatakan jenis iklim dan ciri-cirinya di Malaysia dengan tepat.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim MalaysiaMenghubungkaitkan faktor (kedudukan,angin monsun,ketinggian dan kepulauan) dengan iklim negara MalaysiaBand 3Mengenal pasti dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia dengan tepat.

M22

22 - 26Jun 2015

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusiacara hidup

Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentuMengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas (Gurun Thar)

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon panas ( Gurun Thar) Mencintai negara MalaysiaBersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M23

29 Jun 3 Julai 2015

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: cara hidup

Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia)Mencintai negara MalaysiaBersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau

AtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia)

Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sejuk (Greenland)

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sejuk (Greenland)

M24-25

6 - 15Julai 2015

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara MalaysiaMemahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara MalaysiaMenyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia pertanian, perikanan, pembalakan, pelancongan, perkilangan, perlombongan Mencintai negara Malaysia-menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara MalaysiaBand 4Menghubungkait pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup manusia di Malaysia dan di zon iklim yang lain dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Pertanian Perikanan

M25-M26Cuti Hari Raya Puasa (16 21 Julai 2015)

M26M27

22-31Julai 2015

Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

Peningkatan suhuKemarauJerebu

Hujan asidKesan rumah hijau

Pulau habaPenipisan lapisan ozonMemahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklimMenyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap peningkatan suhu, kemarau dan jerebuMencintai negara Malaysia-menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara MalaysiaPeka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara MalaysiaBand 5Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap hujan asid dan kesan rumah hijau

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap pulau haba dan penipisan lapisan ozon

Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan terhadap cuaca dan iklim.Band 6Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim dan mengemukakan langkah yang relevan bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia.

Menjelaskan dengan contoh pengaruh kegiatan perindustrian terhadap cuaca dan iklim

Menjelaskan dengan contoh pengaruh pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim

Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M28-M29

3 - 14Ogos 2015Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar :Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liarKepelbagaian taburanhutan hujan tropikahutan paya hutan pantai hutan gunung

Memahami jenis dan taburan tumbu-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara MalaysiaMenyenarai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.Mencintai negara Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

Band 1Menyatakan / menunjukkan jenis tumbuhan semula jadi di kawasan sekitar dengan tepat.

AtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

Memadankan taburan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia

Band 2Menjelaskan jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan betul.

Menyenarai contoh hidupan liar di negara Malaysia

Mengenalpasti ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.

Membanding dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

M30-M31

17-28 Ogos 2015Faktor-faktor mem-pengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara MalaysiaMenghubungkait jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan bentuk muka bumi , iklim , tanih dan saliranMencintai negara Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta mindaBand 3Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan semulajadi dengan tepat.

31.8.2015Cuti Hari Kebangsaan Malaysia

M32

31 Ogos-4 Sept.2015

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lainkawasan Gurun panas Tundra, Mediterranean Monsun TropikaMemahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain.Menyatakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Mencintai negara Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra .Band 4Membandingkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara lain dengan contoh yang sesuai.

Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika

Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra

Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M33

7-11Sept 2015Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadiEkosistemHabitatMemahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara MalaysiaMenyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara MalaysiaMencintai negara Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

AtlasBuku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVNota AnimasiMajalahPeta duniaPeta MalaysiaRajahFotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis

i-THINK-peta pokok-peta bulatan-peta buih-peta titi

Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

16.9.2015Cuti Hari Malaysia

M34

14 - 18 Sept 2015Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarKepupusanKetandusanPencemaran

Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarMenyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Mencintai negara Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

Band 5

Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Merumus kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 19 - 27 September 2015

Minggu/TarikhTajuk/TemaKonsepHasil Pembelajaran/ObjektifUnsurPatriotismeBand Deskriptor / EvidensMBM/KBAT/i-THINK

M 35

28 Sept 2 Okt 2015

Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

PemeliharaanPemuliharaanMemahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarMencintai negara Malaysiaprihatin dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara MalaysiaBand 6Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Buku teksInternetPower pointFrog VLEDSTGEOTVPeta duniaPeta MalaysiaRajah/FotoLembaran kerjaGeoandyou.com

KBAT- Analisis-menilai-mencipta

i-THINK-peta pokok-peta bulatan

Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

M365-8 Okt2015Ulangkaji, tajuk Kemahiran Geografi, Geografi Manusia

M37Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 1: 12 16 OKTOBER 2015

14.10.2015Cuti Awal Muharam

M3819 -23Okt.2015Pembetulan Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 1

M39-M4026 Okt- 6 Nov.2015Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 6 (mengikut kemampuan pelajar)Pelaporan PT3 kepada semua pelajar Tingkatan 1

M41Cuti Hari Deepavali (9 12 November 2015)

M4216 - 20Nov 2015Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 6 (mengikut kemampuan pelajar) Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 untuk tahun 2016

CUTI AKHIR PENGGAL 2 : 21 NOVEMBER 2015 4 JANUARI 2016

*** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan.

2