bab 5 prinsip insurans

Upload: atiah-ahmad

Post on 05-Jul-2018

451 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  1/25

   

  Book Manuscript

  Prinsip Pengurusan Risiko dan Insurans (2nd edition)

  Hendon Redzuan & Rubayah Yakob

  Bab 5

  PRINSIP INSURANS

  Objektif Pembelajaran

  Selepas mempelajari bab ini, anda patut boleh:

    Membincangkan prinsip-prinsip utama dalam kontrak insurans

    Menerangkan prinsip idemniti dan kepentingannya

    Menerangkan prinsip subrogasi

   

  Menerangkan prinsip kepentingan-boleh-insurans

    Menerangkan prinsip penuh percaya mutlak

    Membincangkan perkara-perkara yang boleh melanggar prinsip-prinsip

  insurans dan kesannya kepada kontrak insurans.

  ontrak insurans merupakan kontrak yang dikuatkuasakan pada undang-undang.Kontrak insurans yang sah mengenakan obligasi kepada pihak insurer untuk

  menyediakan ganti rugi, jika berlaku kerugian luar jangka yang dilindungi, selagi

  insured memenuhi syarat kontrak.  Matlamat insurans adalah untuk meringankan

  beban kewangan insured yang mengalami kerugian. Mekanisma insurans disokong

  oleh beberapa prinsip undang-undang asas insurans (fundamental legal principles of

  K

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  2/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  2

  insurance) supaya ia boleh berfungsi dengan berkesan bagi memenuhi matlamatnya.

  Bab ini akan membincangkan prinsip undang-undang asas insurans yang menjadi

  dasar kontrak insurans.

  Terdapat 4 prinsip insurans yang akan dibincangkan dalam bab ini, iaitu:

    Prinsip indemniti

    Prinsip subrogasi

    Prinsip kepentingan boleh insurans

    Prinsip penuh percaya mutlak.

  1. Prinsip Indemniti

  Prinsip indemniti (the principle of indemnity) menyatakan bahawa syarikat insurans

  akan membayar ganti rugi yang tidak melebihi daripada jumlah sebenar kerugian

  yang berlaku kepada insured. Melalui bayaran gantirugi, insured diletakkan dalam

  kedudukan kewangan yang sama selepas kerugian seperti sebelum berlakunya

  kerugian.  Insured tidak boleh memperolehi keuntungan daripada kerugian yang

  berlaku, iaitu insured tidak boleh menerima ganti rugi yang lebih besar daripada

  kerugian yang dialami.

  Tujuan insurans adalah untuk memberikan perlindungan dalam bentuk

  pembayaran ganti rugi kepada insured yang mengalami kerugian. Insured berhak

  menerima ganti rugi hanya jika dia telah mengalami kerugian dan ganti rugi tersebuthanyalah setakat kerugian yang berlaku. Sekiranya tiada sebarang kerugian yang

  berlaku, maka pembayaran ganti rugi insurans tidak akan dibuat.

  Prinsip indemniti menekankan bahawa insurer akan membayar ganti rugi kepada

  insured sekiranya berlaku kerugian yang diinsuranskan. Amaun ganti rugi yang akan

  dibayar hanya setakat jumlah kerugian kewangan yang dialami sahaja. Ganti rugi

  yang dibayar adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan insured kepada

  kedudukan seperti sebelum berlakunya kerugian. Insurer bersetuju untuk membayar

  gantirugi pada amaun yang tidak melebihi kerugian yang dialami dan tertakluk

  kepada jumlah perlindungan insurans yang dibeli. Insured tidak sekali-kali boleh

  mendapat keuntungan daripada kerugian yang berlaku. Insured dikatakan mendapat

  keuntungan daripada kerugian yang berlaku jika ganti rugi yang dibayar oleh insurer

  melebihi daripada kerugian sebenar.

  Prinsip indemniti mempunyai dua tujuan utama. Pertamanya, untuk memastikan

  insured menerima ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang berlaku dan tidak

  mengaut keuntungan daripada kerugian yang dialami. Sebagai contoh, jika sebuah

  rumah yang diinsuranskan dan bernilai RM300,000 mengalami kebakaran, dan

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  3/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  3

  kerugian akibat kebakaran dianggarkan sebanyak RM50,000, maka insurer perlu

  membayar ganti rugi setakat RM50,000 sahaja kepada pemilik rumah. Keduanya,

  prinsip indeminiti bertujuan untuk mengurangkan berlakunya hazad moral seperti

  kerugian yang disengajakan atau dirancang, atau tuntutan yang ditokok  (inflated

  claims). Jika insured boleh memperolehi keuntungan daripada kerugian yang berlaku,

  maka ada kemungkinan insured cenderung untuk menyebabkan kerugian dengan

  sengaja dengan niat untuk memperolehi keuntungan.

  Kebanyakan kontrak insurans harta adalah kontrak indemniti, manakala kontrak

  insurans hayat pula bukan berbentuk kontrak indemniti. Jika berlaku kerugian keatas

  harta yang diinsuranskan, insurer patut membayar ganti rugi yang setimpal dengan

  kerugian dan tidak melebihi daripada amaun kerugian sebenar yang berlaku. Walau

  bagaimanapun, kontrak indemniti tidak bermaksud semua kerugian yang dilindungi

  akan dibayar sepenuhnya oleh insurer. Dalam kebanyakan kes, ganti rugi yang

  dibayar mungkin lebih rendah daripada kerugian sebenar yang dialaminya. Iniberlaku kerana wujudnya klausa-klausa di dalam peruntukan kontrak insurans yang

  menghadkan bayaran ganti rugi, misalnya klausa deduktibel dan klausa had atas

  amaun yang dibayar.

  Jika insured memiliki lebih daripada satu perlindungan insurans untuk sesuatu

  harta, dia masih akan menerima jumlah ganti rugi yang tidak melebihi kerugian yang

  berlaku. Terdapat mekanisma yang akan dilaksanakan dibawah prinsip indemniti

  yang membolehkan syarikat-syarikat insurans yang terlibat berkongsi pembayaran

  ganti rugi mengikut nisbah masing-masing supaya jumlah ganti rugi yang akan

  dibayar kepada insured tidak akan melebihi daripada kerugian yang berlaku. Ini

  penting bagi memastikan prinsip indemniti dipatuhi dan hazad moraldiminimumkan.

  Kaedah Untuk Menguatkuasakan Prinsip Indemniti

  Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh syarikat insurans untuk

  menentukan amaun ganti rugi yang akan dibayar kepada insured bagi memastikan

  prinsip indemniti dipenuhi. Kaedah ini membantu menentukan amaun gantirugi yang

  setimpal dengan kerugian yang berlaku dan memastikan insured tidak memperolehi

  keuntungan daripada kerugian yang dialami. Kaedah-kaedah ini adalah

    Nilai tunai sebenar

   

  Peruntukan insurans-lain

  (a) Nilai Tunai Sebenar

  Nilai tunai sebenar (actual cash value) merupakan amaun ganti rugi maksimum yang

  akan dibayar oleh insurer kepada insured dalam insurans harta. Konsep nilai tunai

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  4/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  4

  sebenar menyokong pelaksanaan prinsip indemniti. Dalam insurans harta, kaedah

  asas pembayaran ganti rugi adalah berasaskan kepada nilai tunai sebenar harta yang

  musnah pada waktu keugian berlaku. Dua kaedah utama untuk menentukan nilai

  tunai sebenar sesuatu harta adalah:

    Kos penggantian tolak susut nilai

    Nilai pasaran semasa.

  Kos Penggantian Tolak Susut Nilai

  Melalui kaedah ini, nilai tunai sebenar bagi sesuatu harta ditakrifkan sebagai kos

  penggantian ditolak susut nilai (replacement cost less depreciation). Kos penggantian

  adalah kos semasa untuk memulihkan harta yang rosak dengan menggunakan bahan

  baru yang serupa dari segi jenis dan kualiti. Susut nilai merujuk kepada pengurangan

  nilai aset akibat haus dan lusuh dan keusangan ekonomi (economic obsolescence). 

  Nilai tunai sebenar boleh dianggarkan seperti formula berikut:

  manakala kadar susut nilai dikira seperti berikut :

  Sebagai contoh, bangunan Saturn Holdings telah mengalami kerosakan akibat tanah

  runtuh yang memusnahkan keseluruhan struktur bangunannya. Anggaran kos untuk

  membina semula bangunan yang serupa adalah sebanyak RM500,000. Bangunan

  tersebut telah digunakan selama 10 tahun. Jangka hayat bangunan tersebut yang

  dinyatakan oleh pemaju ialah 40 tahun.

  Pengiraan nilai tunai sebenar bagi contoh ini ditunjukkan seperti berikut:

  Dalam contoh diatas, syarikat insurans akan membayar ganti rugi maksimum

  sebanyak RM375,000 kepada Saturn Holdings bagi kebakaran yang berlaku.

  Di bawah kaedah nilai tunai sebenar, Saturn Holdings akan menerima

  RM375,000 gantri rugi, kerana kos penggantian adalah RM500,000 dan susutnilai

   Nilai tunai sebenar = (Kos penggantian) –  (Kos Penggantian) (Kadar susut nilai)

  Kadar susutnilai = Tempoh struktur telah digunakan

  Jangka hayat struktur

   Nilai tunai sebenar = RM500,000  – RM500,000(10/40)

  = RM375,000.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  5/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  5

  adalah RM125,000 (RM500,000 x 10/40). Jika syarikat ini menerima ganti rugi yang

  sama dengan kos penggantian iaitu RM500,000, maka prinsip indemniti telah dicabuli

  kerana syarikat ini menerima ganti rugi yang sama nilai dengan bangunan baru, dan

  bukan nilai bangunan yang berusia 10 tahun. Dalam kes ini, pampasan RM375,000

  merupakan ganti rugi keatas bangunan yang telah digunakan selama 10 tahun. Dalam

  lain perkataan, melalui konsep nilai tunai sebenar, harta yang lama akan diganti

  semula dengan nilai harta yang lama juga. Ini bertujuan untuk meletakkan insured

  kembali dalam kedudukan kewangan seperti sebelum berlakunya kerugian dan untuk

  mengelakkan insured memperoleh keuntungan daripada kerugian yang dialaminya.

  Nilai Pasaran Semasa

  Nilai pasaran semasa (current market value) adalah harga sesuatu harta yang akan

  dibayar oleh pembeli yang sanggup membeli kepada penjual yang sanggup menjualsecara rela dalam pasaran bebas. Dalam sesetengah kes, nilai pasaran semasa

  sesuatu harta boleh jadi lebih rendah daripada nilai kos penggantian tolak susut nilai.

  Ini boleh berlaku disebabkan faktor-faktor seperti lokasi, kejiranan, dan kemudahan

  awam. Bangunan Saturn Holdings seperti dalam contoh diatas mungkin mempunyai

  nilai pasaran semasa yang lebih rendah daripada RM375,000 jika bangunan itu

  terletak dalam kawasan yang tidak membangun atau kawasan yang mempunyai

  kadar jenayah yang tinggi. 

  (b) Peruntukan Insurans-Lain

  Peruntukan insurans-lain (other-insurance provision) diaplikasikan jika lebih daripada

  satu polisi insurans melindungi kerugian yang sama. Tujuannya adalah untuk

  menghalang insured daripada menerima ganti rugi berganda. Jika insured boleh

  mendapat gantirugi penuh daripada setiap insurer yang melindungi kerugian yang

  sama, maka insured akan memperolehi keuntungan daripada kerugian yang berlaku.

  Ini boleh membawa kepada peningkatan hazad moral yang mana insured mungkin

  menyebabkan kerugian dengan sengaja untuk mendapat ganti rugi berganda.

  Peruntukan ini biasanya digunakan dalam insurans harta dan liabiliti dan juga

  insurans perubatan untuk memelihara prinsip indemniti. Ia terdiri daripada:

   

  Liabiliti pro rata  Sumbangan melalui bahagian yang sama

    Insurans utama dan lebihan.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  6/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  6

  (i) Liabiliti Pro Rata

  Seseorang insured boleh memiliki lebih dari satu polisi untuk melindungi sesuatu

  hartanya, tetapi sekiranya ada tuntutan kerugian, bayaran ganti rugi akan dikongsi

  oleh semua polisi yang melindungi harta tersebut. Liabiliti pro rata (pro rata liability)

  adalah klausa yang akan dilaksanakan jika dua atau lebih polisi insurans melindungi

  harta dan kerugian yang sama. Di bawah klausa ini, amaun ganti rugi yang perlu

  dibayar oleh sebuah insurer dikira mengikut nisbah amaun insurans yang dilindungi

  oleh insurer tersebut kepada amaun keseluruhan insurans semua polisi yang

  melindungi kerugian yang sama.

  Sebagai contoh, sebuah bangunan bernilai RM1,000,000 dan pemilik

  bangunan berhasrat untuk mendapatkan perlindungan insurans kebakaran .

  Sesetengah insurer menghadkan jumlah perlindungan insurans yang akan diberikan

  keatas sesuatu harta. Ini menyebabkan pemilik bangunan perlu mendapatkan lebihdaripada satu polisi untuk perlindungan sepenuhnya. Katalah pemilik membeli

  perlindungan insurans kebakaran berjumlah RM600,000 daripada Insurer A,

  RM200,000 daripada Insurer B dan RM200,000 daripada insurer C. Andaikan berlaku

  kerugian sebanyak RM300,000, maka setiap insurer akan hanya membayar bahagian

  pro ratanya keatas kerugian. Pengiraan pro rata ini ditunjukkan dalam Paparan 5.1

  Paparan 5.1 : Contoh Liabiliti Pro Rata

  Syarikat

  Insurans

  Jumlah insurans Pengiraan Amaun Gantirugi

  A RM600,000RM600,000 x RM300,000 = RM180,000

  RM1,000,000

  B RM200,000RM200,000 x RM300,000 = RM60,000

  RM1,000,000

  C RM200,000RM200,000 x RM300,000 = RM60,000

  RM1,000,000

  Jumlah keseluruhan perlindungan

  insurans = RM1,000,000Jumlah ganti rugi = RM300,000

  Klausa liabiliti pro-rata biasanya dimasukkan kedalam kontrak insurans harta

  bertujuan bagi memenuhi prinsip indemniti iaitu meletakkan insured dalam keadaan

  kewangan yang sama seperti sebelum berlakunya kerugian dan menghalang insured

  daripada mengaut sebarang keuntungan daripada kerugian yang berlaku. Oleh itu,

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  7/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  7

  dalam kontrak insurans harta biasanya terdapat syarat yang menyatakan insured

  perlu mengisytiharkan jika ada syarikat-syarikat insurans lain yang juga melindungi

  harta yang sama.

  (ii) Sumbangan Dengan Bahagian Yang Sama

  Sumbangan dengan bahagian yang sama (contribution by equal share) adalah satu

  lagi klausa yang digunapakai dalam peruntukan insurans-lain. Klausa ini digunakan

  dengan meluas dalam insurans liabiliti. Di bawah klausa ini, setiap insurer pada

  mulanya akan berkongsi membayar ganti rugi secara sama rata, hinggalah jumlah

  gantirugi yang dibayar oleh mana-mana insurer menyamai had perlindungannya

  keatas polisi tersebut, atau sehingga keseluruhan gantirugi habis dibayar.

  Sebagai contoh, katalah jumlah perlindungan insurans yang diberikan oleh

  Insurer A, B dan C adalah RM100,000, RM200,000 dan RM400,000. Jika kerugian yangberlaku berjumlah RM180,000, maka setiap insurer akan membayar ganti rugi secara

  sama rata iaitu RM60,000. Kerugian ini dikongsi secara sama rata oleh setiap insurer

  kerana amaun ganti rugi yang perlu dibayar oleh setiap insurer masih di bawah had

  perlindungan insurer. Contoh ini digambarkan dalam Paparan 5.2

  Paparan 5.2: Sumbangan Dengan Bahagian Sama (Contoh 1)

  Kerugian = RM180,000

  Insurer Jumlah Insurans Sumbangan DenganBahagian Sama

  Ganti Rugi

  A RM100,000 RM60,000 RM60,000

  B RM200,000 RM60,000 RM60,000

  C RM300,000 RM60,000 RM60,000

  Jumlah Ganti Rugi = RM180,000

  Katalah kerugian yang berlaku berjumlah RM400,000. Mula-mula setiap insurer akan

  membayar secara sama rata sehingga sampai had maksimum perlindungan salah

  satu insurer. Selepas itu, setiap insurer yang belum mencapai had maksimum akan

  terus berkongsi kerugian hingga had maksimum dicapai atau hingga semua ganti rugi

  habis dibayar. Contoh ini digambarkan dalam Paparan 5.3.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  8/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  8

  Paparan 5.3: Sumbangan Dengan Bahagian Sama (Contoh 2)

  Kerugian = RM400,000

  Insurer Jumlah InsuransSumbangan Dengan

  Bahagian SamaJumlah Ganti Rugi

  A RM100,000 RM100,000 RM100,000

  B RM200,000 RM100,000 + RM50,000 RM150,000

  C RM300,000 RM100,000 + RM50,000 RM150,000

  Jumlah Ganti Rugi = RM400,000

  Contoh 3 dan Contoh 4 menunjukkaan pengiraan sumbangan dengan bahagian sama

  bagi kerugian RM500,000 dan RM550,000. Sila rujuk Paparan 5.4 dan Paparan 5.5.

  Paparan 5.4: Sumbangan Dengan Bahagian Sama (Contoh 3)

  Kerugian = RM500,000

  Insurer Jumlah InsuransSumbangan Dengan Bahagian

  SamaGanti Rugi

  A RM100,000 RM100,000 RM100,000

  B RM200,000 RM100,000 + RM100,000 RM200,000

  C RM300,000 RM100,000 + RM1000,000 RM200,000

  Jumlah Ganti Rugi = RM500,000

  Paparan 5.5: Sumbangan Dengan Bahagian Sama (Contoh 4)

  Kerugian = RM550,000

  InsurerJumlah

  InsuransSumbangan Dengan Bahagian Sama Ganti Rugi

  A RM100,000 RM100,000 RM100,000

  B RM200,000 RM100,000 + RM100,000 RM200,000

  C RM100,000 RM100,000 + RM1000,000 + RM50,000 RM250,000

  Jumlah Ganti Rugi = RM550,000

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  9/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  9

  (iii) Insurans Utama dan Lebihan

  Klausa insurans utama dan lebihan (primary and excess insurance)  juga

  mengendalikan kerugian yang dilindungi oleh dua atau lebih perlindungan insurans.

  Insurer pertama dipanggil sebagai insurer utama (primary insurer), manakala insurer

  kedua dipanggil insurer lebihan (excess insurer). Jika berlaku kerugian, insurer utama

  akan membayar dahulu ganti rugi hingga sampai had maksimum perlindungannya,

  dan ganti rugi selebihnya akan dibayar oleh insurer lebihan.

  Sebagai contoh, katalah Sarah dilindungi oleh insurans perubatan kelompok

  yang diberikan oleh majikannya dengan had perlindungan RM50,000. Suami Sarah,

  Ali, dilindungi oleh insurans kelompok yang ditawarkan oleh majikannya dengan had

  perlindungan RM100,000. Polisi Ali juga melindungi tanggungan Ali, termasuk

  isterinya. Jika Sarah memerlukan rawatan perubatan berjumlah RM70,000, maka

  polisi insurans perubatannya adalah polisi utama dan akan membayar sebanyakRM50,000, manakala polisi suaminya adalah polisi lebihan yang akan membayar

  gantriugi selebihnya sebanyak RM20,000.

  Pengecualian Prinsip Indemniti

  Prinsip indemniti tidak digunapakai dalam beberapa polisi insurans. Tiga jenis polisi

  yang dikecualikan dari prinsip ini adalah:

  ● Insurans hayat ● Insurans kos penggantian

  ● Insurans ternilai 

  (i) Insurans Hayat

  Prinsip indemiti sukar untuk diaplikasikan kepada insurans hayat kerana konsep nilai

  tunai sebenar tidak boleh digunapakai dalam menentukan nilai hayat seseorang

  individu. Kontrak insurans hayat sebenarnya adalah polisi ternilai (valued policy) 

  yang akan membayar jumlah amaun muka yang telah ditetapkan kepada waris jika

  insured meninggal dunia.

  Insurans hayat bukan merupakan kontrak indemniti kerana jumlah kerugian yang

  ditanggung akibat kematian seseorang individu tidak boleh diukur dengan tepat.

  Nyawa seseorang itu tidak oleh dinilai dari segi kewangan. Perlu ditekankan bahawa

  amaun muka insurans hayat atau jumlah perlindungan polisi yang dibeli oleh insured

  bukan menggambarkan nilai hayatnya. Amaun muka tersebut merupakan

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  10/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  10

  perlindungan dalam bentuk kewangan untuk waris berdasarkan keperluan insurans

  waris dan kemampuan insured untuk membayar premium.

  Oleh kerana prinsip indemniti tidak diguna pakai dalam insurans hayat, maka

   jika seorang insured mempunyai lebih dari satu perlindungan insurans hayat, maka

  setiap insurer perlu membayar amaun muka penuh yang dinyatakan di dalam polisi

  andainya insured meninggal dunia. Klausa liabiliti pro rata tidak diguna pakai dalam

  kontrak insurans hayat. Sebagai contoh, katalah Chong memiliki insurans hayat

  seumur hidup dengan jumlah insurans RM200,000, insurans endowmen dengan

   jumlah insurans RM75,000 dan insurans hayat kelompok dengan jumlah insurans

  RM500,000. Jika Chong meninggal dunia sewaktu ketiga-tiga polisinya masih

  berkuatkuasa, maka waris Chong akan menerima pampasan berjumlah RM200,000 +

  RM75,000 + RM500,000 = RM775,000.

  (ii) Insurans Kos Penggantian

  Insurans penggantian kos (replacement cost insurance) adalah perlindungan insurans

  yang mana susut nilai tidak diambil kira dalam penentuan amaun ganti rugi. Polisi

  insurans harta biasanya akan membayar ganti rugi berdasarkan nilai tunai sebenar

  harta. Namun, ganti rugi yang menyamai nilai tunai sebenar harta kadang-kala

  menyebabkan insured masih menanggung kerugian yang agak besar. Oleh itu,

  insured boleh memilih unutk membeli insurans yang melindungi hartanya dengan

  ganti rugi yang menyamai kos penggantian tanpa mengambil kira susut nilai keatas

  harta.

  Sebagai contoh, katalah peralatan dalam sebuah kilang telah digunakanselama 5 tahun dan jangka hayatnya adalah 20 tahun. Ktalah peralatan tersebut

  rosak akibat banjir dan kos penggantian adalah RM50,000. Dibawah kaedah nilai

  tunai sebenar, pemilik kilang akan menerima ganti rugi sebanyak RM37,500

  (RM50,000  –RM50,000(5/20)). Di bawah insurans kos penggantian, pemilik kilang

  akan menerima ganti rugi sebanyak RM50,000 (ditolak deduktibel, jika ada). Oleh

  kerana pemilik kilang menerima nilai yang sama seperti harta yang baru, maka prinsip

  indemniti jelas tidak dipenuhi.

  Insurans kos penggantian semula bukanlah satu polisi tersendiri, tetapi ia

  merupakan klausa yang boleh dimasukkan dalam polisi insurans harta. Polisi ini

  boleh dibeli untuk melindungi rumah, bangunan, perniagaan dan harta peribadi.

  Dalam keadaan tertentu, insured mungkin berhasrat untuk melindungi hartanyadengan perlindungan insurans kos penggantian supaya insured tidak perlu

  menanggung sebarang kerugian akibat gantirugi yang perlu ditolak susutnilai harta.

  Jika insured dilindungi oleh insurans harta yang mempunyai klausa insurans

  penggantian semula, maka insured berhak menerima kos penggantian penuh tanpa

  ditolak susut nilai. Oleh yang demikian, mungkin boleh berlaku keadaan yang insured

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  11/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  11

  menerima ganti rugi berdasarkan kos penggantian yang lebih tinggi dari nilai buku

  harta tersebut. Dengan itu, insurer perlu berhati-hati sewaktu mengeluarkan polisi

  yang sedemikian dan perlu menyiasat kerugian yang berlaku dengan rapi untuk

  mengelakkan kehadiran sebarang hazad moral.

  (iii) Polisi insurans ternilai

  Polisi insurans ternilai (valued insurance policy) adalah polisi yang akan membayar

  amaun perlindungan insurans penuh jika berlaku kerugian menyeluruh keatas

  sesuatu harta yang diinsuranskan. Polisi ini biasanya digunakan dalam insurans marin

  dan insurans untuk melindungi barang-barang peribadi yang berharga seperti kolesi

  intan berlian, lukisan berharga dan barang-barang antik.

  Polisi insurans ternilai akan menetapkan nilai pasaran (market value) sesuatu

  harta sewaktu polisi mula-mula dibeli. Nilai harta yang diinsuranskan perludipersetujui oleh pihak insurer dan insured sebelum polisi dikeluarkan. Setelah nilai

  harta dipersetujui, nilai ini akan dicatatkan dalam polisi sebagai amaun perlindungan

  insurans. Jika berlaku kerosakan menyeluruh keatas harta yang diinsuranskan, 

  amaun perlindungan yang dinyatakan dalam polisi akan dibayar kepada insured

  sebagai ganti rugi.

  Ganti rugi akan dibayar tanpa mengambil kira samada kerugian kewangan

  yang dialami oleh insured adalah lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai harta

  yang telah dipersetujui. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa insurans ternilai ini

  membayar gantirugi berdasarkan had liabiliti yang telah ditetapkan tanpa mengambil

  kira jumlah kerugian sebenar yang dialami oleh insured. Kegunaan polisi ternilai ini

  biasanya terhad kepada harta yang dari segi nilai pasarannya tidak stabil ataupun

  sukar menentukan nilai pasarannya secara tepat selepas kerugian berlaku.

  2. Prinsip Subrogasi

  Prinsip subrogasi (the principle of subrogation)  menyatakan bahawa  jika insured

  mengalami kerugian akibat kecuaian pihak ketiga, dan jika insured telah menerima

  gantirugi daripada syarikat insurans, maka hak insured untuk menyaman pihak

  ketiga diserahkan kepada syarikat insurans. Hanya insurer dibenarkan menyaman

  pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kepada insured setelah insurer membayar

  gantirugi kepada insured. Insured tidak boleh menyaman pihak ketiga yang

  menyebabkan kerugian kepadanya selepas menerima ganti rugi daripada insurer.

  Prinsip ini jelas menyokong prinsip indemniti kerana ia menghalang insured daripada

  menerima pampasan dua kali, iaitu dari insurer dan juga dari pihak ketiga.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  12/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  12

  Sebagai contoh, katalah Ahmad memandu kereta dengan cuai dan gagal

  berhenti dipersimpangan lampu isyarat yang sedang berwarna merah. Kereta Ahmad

  melanggar belakang kereta Eddie yang berhenti dipersimpangan tersebut. Kerosakan

  kereta Eddie dianggarkan berjumlah RM8,000. Eddie boleh mengemukakan tuntutan

  kepada syarikat insuransnya dan insurer akan membayar ganti rugi yang sepatutnya

  kepada Eddie. Di bawah prinsip subrogasi, insurer kemudiannya boleh mendapatkan

  pampasan daripada Ahmad yang menyebabkan kemalangan. Eddie tidak lagi boleh

  menyaman Ahmad setelah menerima ganti rugi daripada insurer.

  Istilah subrogasi bermaksud penggantian insurer di tempat insured untuk

  tujuan tuntutan ganti rugi daripada pihak ketiga yang cuai dan telah menyebabkan

  kerugian kepada insured.  Penggantian ini berlaku kerana pihak insurer telah

  membuat bayaran ganti rugi keatas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pihak

  lain. Dalam insurans, subrogasi timbul apabila insurer membayar ganti rugi kepada

  insured walaupun insured sebenarnya berhak untuk mengambil tindakan terhadappihak ketiga yang menyebabkan kerugian kepadanya. Selepas membayar ganti rugi,

  hak insured untuk mendakwa pihak ketiga diserahkan atau dipindahkan kepada

  insurer.

  Prinsip subrogasi merupakan satu fasal yang membenarkan insurer

  menyaman atau mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak ketiga yang

  bertanggungjawab menyebabkan kerugian kepada insured dengan syarat insurer

  telah membayar ganti rugi kepada insurednya. Jika subrogasi dilaksanakan oleh

  insurer, maka insured tidak lagi boleh menyaman pihak yang menyebabkan kerugian

  kepadanya. Hanya insurer yang berhak untuk mendapatkan kembali bayaran yang

  dibuat kepada insurednya daripada pihak ketiga yang melakukan kecuaian. Prosessubrogasi digambarkan dalam Appendiks 5.1 diakhir bab ini.

  Pilihan Kepada Insured Yang mengalami Kerugian Akibat kecuaian

  Pihak Ketiga

  Jika seseorang insured mengalami kerugian akibat kecuaian atau kesalahan pihak

  ketiga, dan jika kerugian yang berlaku dilindungi di bawah polisi insurans, maka

  insured tersebut boleh memperoleh ganti rugi melalui salah satu cara yang berikut:

  1.  Mengemukakan tuntutan kepada insurernya, atau

  2.  Menyaman pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.

  Sekiranya insured memilih untuk menerima ganti rugi dari insurernya, maka

  insured boleh mengemukakan tuntutan kepada insurer. Setelah insured dibayar ganti

  rugi oleh insurer, insured tidak lagi dibenarkan oleh undang-undang untuk

  menyaman pihak ketiga. Hak insured untuk menyaman pihak ketiga diserahkan

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  13/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  13

  kepada syarikat insurans. Inilah yang dinamakan sebagai subrogasi. Setelah insurer

  membayar ganti rugi kepada insurednya, insurer boleh menyaman pihak ketiga yang

  menyebabkan kerugian untuk memperoleh sejumlah pampasan.

  Pilihan lain bagi insured yang mengalami kerugian akibat kecuaian pihak

  ketiga adalah menyaman pihak ketiga itu sendiri. Jika insured memilih untuk

  menyaman pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kepadanya, maka subrogasi

  tidak perlu dilaksanakan, kerana insurer tidak membayar ganti rugi kepada

  insurednya. Sekiranya berlaku keadaan yang mana pihak ketiga membayar sejumlah

  wang sebagai bayaran ganti rugi kepada insured dan pada masa yang sama insured

   juga menerima ganti rugi daripada insurernya, maka berdasarkan prinsip subrogasi,

  insured perlu mengembalikan bayaran ganti rugi yang diterimanya dari pihak ketiga

  kepada insurer.

  Seperti dalam contoh yang diberikan diatas, Eddie mengalami kerugian akibat

  kecuaian Ahmad. Maka Eddie boleh membuat tuntutan gantirugi daripadainsurernya jika kerugian itu dilindungi oleh insurans. Selepas insurer membayar ganti

  rugi kepada Eddie, maka insurer boleh mendapatkan pampasan daripada Ahmad atas

  kecuaiannya. Sebagai alternatif lain, Eddie boleh juga cuba mendapatkan ganti rugi

  terus daripada pihak yang menyebabkan kemalangan, iaitu Ahmad. Jika ganti rugi

  dibayar oleh Ahmad kepada Eddie, maka insurer tidak lagi perlu membayar gantirugi

  kepada Eddie. Dalam kes ini, insurer tidak boleh menyaman pihak yang menyebabkan

  kerugian. Subrogasi hanya diguna pakai jika insurer membayar gantirugi kepada

  insurednya.

  Kepentingan Prinsip Subrogasi

  Kepentingan dan rasional prinsip subrogasi ini adalah seperti berikut:

  1.  Subrogasi boleh menghalang insured dari memungut ganti rugi sebanyak dua kali

  untuk kerugian yang sama. Tanpa prinsip subrogasi, insured boleh memperolehi

  pampasan dari insurernya dan dari pihak yang menyebabkan kerugian. Jika ini

  berlaku, maka prinsip indemniti dilanggari kerana insured boleh mendapat

  keuntungan daripada kerugian yang dialami.

  2.  Melalui subrogasi, pihak yang cuai dan menyebabkan kerugian akan

  dipertanggungjawabkan keatas kesalahannya. Ini perlu sebagai pengajarn kepada

  mereka supaya mereka lebih berhati-hati dimasa depan dan tidak mengulangi

  kesilapan yang telah dilakukan.

  3.  Subrogasi membantu untuk mengurangkan kadar premium insurans. Melalui

  subrogasi, ganti rugi yang dibayar kepada insured dapat diperolehi semula

  sebahagiannya daripada pihak ketiga. Faktor ini diambilkira dalam penetapan

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  14/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  14

  premium dan dapat mengurangkan kadar premium yang perlu dibayar oleh

  insured.

  Pengecualian Prinsip Subrogasi

  Dalam insurans, konsep subrogasi ini hanya diaplikasikan pada insurans harta sahaja.

  Prinsip subrogasi tidak diaplikasikan dalam insurans hayat. Jika seseorang individu

  meninggal dunia akibat kecuaian atau perbuatan orang lain, maka waris individu ini

  boleh memperoleh pampasan daripada syarikat insurans sekiranya individu ini

  dilindungi oleh insurans hayat, dan juga daripada pihak yang menyebabkan

  kematiannya. Oleh kerana hayat seseorang itu sangat tinggi nilainya, maka waris

  insured dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapat pampasan dari kedua-dua

  pihak iaitu insurer dan pihak ketiga yang bertanggungjawab atas kematian insured.

  Oleh itu, walaupun waris telah menerima faedah kematian di bawah polisiinsurans hayat milik insured, dia masih boleh menyaman pihak yang menyebabkan

  kematian untuk mendapatkan sejumlah pampasan. Insurer pula tidak diberikan hak

  oleh undang-undang untuk menyaman dan mendapatkan pampasan daripada pihak

  yang menyebabkan kematian setelah insurer membayar faedah kematian kepada

  waris insured.

  3. Prinsip Kepentingan Boleh Insurans

  Prinsip kepentingan boleh insurans (the principle of insurable interest) menyatakan

  bahawa insured mestilah berada dalam kedudukan yang mana dia akan mengalami

  kerugian kewangan sekiranya berlaku kerugian yang diinsuranskan.  Kepentingan

  boleh insurans wujud apabila seseorang mempunyai kepentingan kewangan

  terhadap seseorang individu lain atau terhadap sesuatu harta. Seseorang yang

  mempunyai kepentingan boleh insurans keatas seseorang individu akan mengalami

  kerugian kewangan jika individu itu meninggal dunia. Seseorang yang mempunyai

  kepentingan boleh insurans keatas sesuatu harta akan mengalami kerugian

  kewangan jika harta tersebut rosak atau musnah. 

  Sebagai contoh, anda mempunyai kepentingan boleh insurans keatas kereta

  anda, kerana anda akan mengalami kerugian kewangan jika kereta anda rosak atau

  hilang. Seorang isteri mempunyai kepentingan boleh insurans keatas suaminya,kerana kematian suami akan mendatangkan kerugian kewangan kepada isteri.

  Kepentingan boleh insurans wujud apabila insured memperolehi manfaat

  kewangan (pecuniary benefit) melalui kewujudan berterusan sesuatu perkara yang

  diinsuranskan, dan mengalami kerugian kewangan (pecuniary loss)  jika berlaku

  kerosakan atau kemusnahan ke atas perkara yang diinsuranskan. Kontrak insurans

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  15/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  15

  hanya sah disisi undang-undang jika insured mempunyai kepentingan yang signifikan

  keatas perkara yang diinsuranskan.

  Tujuan Prinsip Kepentingan Boleh Insurans

  Kontrak insurans mestilah disokong oleh prinsip kepentingan boleh insurans untuk

  membolehkannya dikuatkuasakan. Terdapat beberapa tujuan penting bagi

  pelaksanaan prinsip ini.

  Pertama, kepentingan boleh insurans diperlukan untuk mengelakkan

  perjudian. Jika kepentingan boleh insurans tidak diperlukan, maka kontrak yang

  dibentuk serupa dengan kontrak perjudian dan ini adalah bertentangan dengan

  kepentingan awam dan tidak mematuhi elemen bagi pembentukan kontrak insurans

  yang sah. Sebagai contoh, jika anda boleh menginsuranskan rumah milik orang lain

  pasti anda berharap kerugian akan berlaku supaya anda akan menerima pampasan.

  Sebab kedua perlunya prinsip ini dalam sistem insurans adalah untuk

  mengurangkan hazad moral. Jika kepentingan boleh insurans tidak diperlukan dalam

  sistem insurans, seseorang boleh membeli insurans keatas harta orang lain dan

  menyebabkan kerugian dengan sengaja supaya dia boleh memperolehi gantirugi

  tanpa mengalami kerugian kewangan. Dengan adanya kepentingan boleh insurans,

  insured tidak cenderung untuk menyebabkan kerugian dengan sengaja kerana dia

  akan mengalami kerugian kewangan andainya hartanya musnah. Dalam insurans

  hayat pula, kepentingan boleh insurans boleh mengurangkan kemungkinan kematian

  insured berlaku secara dirancang bagi mendapatkan pampasan.

  Ketiga, dalam insurans harta, kepentingan boleh insurans digunakan untukmengukur amaun kerugian yang dialami oleh insured. Jumlah gantirugi yang dibayar

  kepada insured tidak sepatutnya melebihi daripada kepentingan boleh insurans yang

  wujud keatas harta yang diinsuranskan.

  Dalam sistem insurans, terdapat perbezaan prinsip kepentingan boleh insurans

  antara insurans harta dengan insurans hayat. Perbezaan-perbezaan tersebut adalah

  daripada dua aspek yang berikut:

  1.  Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan boleh insurans

  2.  Waktu atau masa kepentingan boleh insurans perlu dibuktikan oleh insured

  kepada insurer

  Kepentingan Boleh Insurans Dalam Insurans Harta

  Kepentingan boleh insurans wujud diantara seorang individu dengan sesuatu harta

   jika individu itu akan mengalami kerugian kewangan andainya harta tadi mengalami

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  16/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  16

  kerosakan atau kemusnahan. Individu yang mempunyai kepentingan boleh insurans

  ketas sesuatu harta boleh membeli insurans keatas harta tersebut.

  (i) Pihak Yang Mempunyai Kepentingan Boleh Insurans Dalam Insurans Harta

  Terdapat beberapa pihak yang mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas

  sesuatu harta, antaranya adalah pemilik harta, penyewa harta dan baili.

  (a)  Pemilik harta

  Pemilik harta mempunyai kepentingan boleh insurans terhadap harta yang

  dimiliknya. Sekiranya sesuatu harta hilang, rosak ataupun musnah, pemilik harta

  akan menanggung kos kewangan sama ada untuk membaik pulih harta ataupun

  untuk mengganti harta yang rosak dengan yang baru. Dengan kata lain, kemusnahan

  atau kehilangan sesuatu harta akan dirasai oleh pemilik harta dari sudut kerugiankewangan. Malahan, pemilik harta mungkin juga akan kehilangan kegunaan (loss of

  use) harta yang rosak. Sebagai contoh, sebuah syarikat memiliki sebuah bangunan

  perniagaan. Sekiranya berlaku kebakaran yang memusnahkan bangunan tersebut,

  maka pemilik bangunan akan menanggung kos kerugian untuk membina semula

  bangunan dan pada masa yang sama operasi perniagaan di bangunan tersebut turut

  terganggu.

  (b) Penyewa Harta

  Sesetengah kontrak pajakan meletakkan penyewa bertanggungjawab ke atas

  kerosakan harta benda yang disewanya. Dalam kes ini, penyewa mempunyaikepentingan ke atas harta yang disewanya. Jika harta itu musnah, penyewa

  bertanggungjawab ke atas kos pembaikan harta itu. Seorang penyewa premis

  perniagaan misalnya akan mengalami kerugian jika premis yang disewanya rosak

  akibat tanah runtuh kerana dia perlu menanggung kos untuk membaiki kerosakan

  yang berlaku. Atau jika sebuah syarikat menyewa sebuah mesin, maka syarikat perlu

  menanggung kesemua kos sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan mesin.

  (c) Baili

  Baili adalah seseorang atau sesuatu pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga

  harta orang lain bagi tujuan tertentu untuk tempoh sementara. Contoh-contoh baili

  adalah seperti berikut:

    Pemilik kedai emas yang menerima barangan emas dari pelanggan untuk

  diubah suai.

    Pemilik bengkel baik pulih kenderaan yang bertanggungjawab membaiki

  kenderaan yang rosak.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  17/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  17

   

  Kedai dobi pakaian yang membersihkan pakaian pelanggan.

  Baili yang merupakan pemegang amanah bertanggungjawab ke atas harta orang

  lain yang diserahkan kepadanya untuk tujuan urus niaga tertentu. Sekiranya berlaku

  kerosakan atau kemusnahan ke atas harta yang diserahkan akibat peril-peril tertentu,

  baili akan dipertanggungjawabkan keatas kerugian yang dialami. Oleh yang demikian,

  baili mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas harta benda di bawah jagaan

  mereka.

  (ii) Bilakah Kepentingan Boleh Insurans Perlu Wujud Dalam Insurans Harta?

  Di dalam insurans harta, kepentingan boleh insurans ke atas sesuatu harta perlu

  dibuktikan wujud sewaktu kerugian berlaku. Kepentingan boleh insurans boleh

  ditunjukkan melalui pemilikan harta. Bukti pemilikan seseorang individu ke atassesuatu harta ialah melalui dokumen undang-undang yang menunjukkan beliau

  adalah pemilik yang sah ke atas harta tertentu. Contohnya kad pendaftaran

  kenderaan yang menyatakan nama pemilik kenderaan tersebut.

  Namun, ini bukanlah bermakna bukti kepentingan boleh insurans tidak perlu

  wujud sewaktu kontrak insurans hendak dibentuk. Kepentingan boleh insurans

  keatas sesuatu harta perlu wujud untuk membolehkan insurans dibeli keatas harta

  tadi. Tetapi dalam kes-kes tertentu, misalnya pembelian kenderaan, dokumen

  pemilikan yang sah tidak dapat dikeluarkan oleh pihak berkuasa selagi bakal pemilik

  tidak menunjukkan polisi insurans.

  Sebagai contoh, Nathan baru membeli sebuah kereta baru. Kad pendaftarankenderaan belum dapat dikeluarkan sehingga beliau menunjukkan polisi insurans

  yang melindungi kenderaan yang hendak dibeli. Setelah polisi dibeli dan ditunjukkan

  kepada pihak berkuasa, barulah kad pendaftaran dikeluarkan. Sekiranya kemalangan

  berlaku yang mengakibatkan kerosakan kenderaan tersebut, Nathan perlu

  mengemukakan kad pendaftaran tersebut kepada insurer yang membuktikan beliau

  masih lagi pemilik yang sah ke atas kenderaan tersebut. Katalah Nathan kemudiannya

  menjual keretanya dan membuat pindah milik pada kad pendaftaran. Jika

  kemalangan berlaku, maka Nathan tidak lagi layak mendapat ganti rugi kerana dia

  bukan lagi pemilik kereta tersebut. Selepas menjual keretanya, Nathan tidak lagi

  mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas kereta itu. Oleh itu, dalam insurans

  harta, kepentingan boleh insurans perlu wujud sewaktu kerugian berlaku.

  Kepentingan Boleh Insurans Dalam Insurans Hayat

  Dalam insurans hayat, seseorang individu mempunyai kepentingan boleh insurans

  yang tidak terhad keatas dirinya sendiri. Oleh itu, seseorang individu itu boleh

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  18/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  18

  membeli insurans hayat keatas dirinya sendiri pada sebarang amaun yang

  dimahukan, tertakluk kepada keupayaannya untuk membayar premium dan had

  maksimum yang ditetapkan oleh syarikat insurans keatas amaun perlindungan.

  Seseorang individu mempunyai kepentingan boleh insurans keatas orang lain

  hanya jika wujud ikatan perkahwinan atau ikatan keluarga yang rapat. Misalnya

  seorang suami mempunyai kepentingan boleh insurans keatas isterinya, dan isteri

  mempunyai kepentingan keatas suami. Datuk dan nenek mempunyai kepentingan

  boleh insurans keatas cucu. Seorang individu boleh membeli insurans hayat keatas

  individu lain hanya jika kepentingan boleh insurans wujud.

  Selain daripada ikatan keluarga, seseorang individu boleh mempunyai

  kepentingan boleh insurans keatas individu lain jika wujud kepentingan kewangan

  diantara keduanya. Sebagai contoh, sebuah firma mempunyai kepentingan boleh

  insurans keatas pekerja mahir firma tersebut, atau pemiutang mempunyai

  kepentingan boleh insurans keatas penghutang.

  (i) Pihak Yang Mempunyai Kepentingan Boleh Insurans Dalam Insurans Hayat

  Seseorang individu itu boleh mengambil insurans bagi dirinya sendiri kerana dia

  mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas dirinya sendiri. Secara teorinya,

  insured yang membeli insurans hayat keatas dirinya sendiri juga boleh melantik

  sesiapa sahaja sebagai waris, walaupun tidak wujud kepentingan boleh insurans

  diantara insured dan waris tersebut. Namun demikian, bagi mengelakkan hazad

  moral, syarikat insurans lazimnya mensyaratkan bahawa waris yang dinamakan perlu

  mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas insured. Syarat ini dibuat untukmengurangkan kemungkinan kematian keatas insured berlaku dengan disengajakan

  dengan tujuan mendapat bayaran pampasan insurans hayat.

  Jika seseorang itu mahu mengambil insurans hayat keatas individu lain,

  kepentingan boleh insurans perlu wujud. Berikut adalah pihak-pihak yang

  mempunyai kepentingan boleh insurans dalam insurans hayat:

  ● Suami dan isteri 

  ● Ibu bapa dan anak-anak minor

  ● Datok nenek dan cucu

  ● Majikan dan pekerja mahir (key-employee)

  ● Pemiutang dan penghutang● Rakan kongsi perniagaan

  (a) Suami dan isteri  

  Undang-undang mengiktiraf bahawa suami dan isteri mempunyai kepentingan boleh

  insurans keatas satu sama lain disebabkan ikatan perkahwinan. Kebiasaannya,

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  19/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  19

  seseorang isteri itu bergantung hidup dengan pendapatan yang diperolehi oleh

  suami. Sekiranya suami meninggal dunia, isteri akan kehilangan sumber pendapatan

  disamping kehilangan kasih sayang. Jadi seorang isteri jelas mempunyai kepentingan

  boleh insurans keatas hayat suaminya. Lazimnya pihak suami tidak bergantung

  pendapatan kepada isteri. Namun, jika isteri meninggal dunia, walaupun suami

  mungkin tidak mengalami kerugian kewangan, tetapi dia akan kehilangan kasih

  sayang dan layanan. Kedua-dua suami dan isteri mempunyai kepentingan boleh

  insurans antara satu sama lain kerana mereka pastinya saling mengharapkan

  pasangan mereka akan terus hidup untuk tempoh yang lama. Oleh yang demikian

  suami dan isteri boleh saling membeli insurans hayat untuk satu sama lain.

  (b) Ibu Bapa dan Anak-anak

  Undang-undang membuat anggapan bahawa ibu bapa mempunyai kepentingan

  boleh insurans keatas anak-anak mereka. Walaupun ibubapa tidak bergantungpendapatan kepada anak-anak mereka, namun mereka pastinya sentiasa

  mengharapkan agar anak-anak mereka akan terus hidup untuk tempoh yang lama.

  Ikatan kasih sayang ini mencukupi untuk membolehkan ibu bapa membeli

  perlindungan insurans ke atas anak mereka. Biasanya ibubapa boleh membeli

  insurans keatas anak yang minor. Minor merujuk kepada anak berusia di bawah

  umur 15 tahun. Namun, anak-anak umur minor ini tidak boleh mengambil insurans

  hayat ke atas ibu bapa kerana dianggap tidak kompeten untuk memasuki kontrak

  insurans dan juga kemungkinan besar tidak mempunyai kemampuan untuk

  membayar premium.

  (c) Datok nenek dan cucu

  Datok dan nenek juga diiktiraf oleh undang-undang sebagai mempunyai kepentingan

  boleh insurans keatas cucu mereka. Hubungan keluarga yang rapat dan perasaan

  kasih sayang diantara datok dan nenek dengan cucu membolehkan kepentingan ini

  wujud dalam hubungan mereka.

  (d) Majikan dan Pekerja 

  Majikan mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas pekerja mahirnya. Sekiranya

  pekerja yang mempunyai kemahiran dan pengalaman tertentu jatuh sakit, hilang

  upaya atau meninggal dunia, maka majikan akan kehilangan khidmat dan kepakaran

  pekerja tersebut bagi tempoh tertentu atau selama-lamanya. Ini boleh menyebabkanaktiviti pengurusan dan pengeluaran syarikat yang melibatkan pekerja tersebut akan

  terganggu. Begitu jugalah seorang pekerja mahir mempunyai kepentingan boleh

  insurans terhadap majikannya kerana kematian majikannya boleh menjejaskan

  pekerjaan dan pendapatan pekerja tersebut.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  20/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  20

  (e) Pemiutang dan Penghutang

  Pemiutang mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas penghutang setakat

   jumlah hutang yang belum langsai. Sekiranya penghutang meninggal dunia atau

  mengalami hilang upaya sebelum hutang habis dibayar balik, pemiutang akan

  mengalami kerugian kewangan kerana tidak dapat mengutip baki hutang yang belum

  langsai. Walau bagaimanapun, amaun insurans yang boleh dibeli oleh pemiutang

  keatas penghutang mestilah bersesuaian dengaan pinjaman yang dibuat.

  (f) Rakan kongsi Perniagaan

  Rakan kongsi dalam satu perkongsian (partnership) saling mempunyai kepentingan

  boleh insurans antara satu sama lain. Kematian salah satu akan kongsi boleh

  menyebabkan kerugian kepada rakan kongsi yang lain kerana kehilangan kepakaran

  dan sumbangan dari rakan kongsi yang meninggal dunia. Dan lagi, dalam sesetengah

  keadaan, kematian salah seorang rakan kogsi boleh menyebabkan perkongsian tadiperlu dibubarkan. Ini boleh menyebabkan kerugian kewangan kepada rakan kongsi

  yang masih hidup.

  (ii) Bilakah Kepentingan Boleh Insurans Perlu Wujud Dalam Insurans Hayat?

  Dalam insurans hayat, kewujudan kepentingan boleh insurans perlu dibuktikan pada

  waktu kontrak insurans mula-mula dibentuk. Kewujudannya tidak perlu dibuktikan

  sewaktu kerugian berlaku. Bukti kepentingan boleh insurans ketika kontrak hendak

  dibentuk adalah amat penting untuk mengelakkan hazad moral.

  Sebagai contoh, seorang isteri yang membeli insurans hayat keatas suaminyamestilah menunjukkan bukti kepentingan boleh insurans sewaktu kontrak insurans

  dibentuk. Katalah pasangan ini bercerai setelah perlindungan insurans berkuatkuasa.

  Jika isteri tadi tidak mengarahkan pembatalan polisi tersebut, maka polisi akan terus

  berkuatkuasa walaupun kepentingan boleh insurans sudah tidak wujud lagi. Jika

  suami tersebut meninggal dunia, isteri berhak mendapat pampasan dari polisi

  insurans hayat bekas suaminya.

  4. Prinsip Penuh Percaya Mutlak

  Prinsip penuh percaya mutlak (the principle of utmost good faith) membawa maksud pihak-pihak yang memasuki kontrak insurans adalah terikat kepada tahap kejujuran

  yang tinggi . Pihak insured dan insurer dikehendaki bersikap sangat jujur dengan

  mendedahkan sepenuhnya semua maklumat yang relevan dengan kontrak insuran

  yang dibentuk. Dalam bahasa latin prinsip ini disebut sebagai Uberrimae fidei.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  21/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  21

  Kontrak insurans adalah satu persetujuan undang-undang yang menghendaki

  tahap kejujuran yang paling tinggi diantara pihak-pihak yang terlibat. Syarikat

  insurans bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh pemohon insurans untuk

  membuat keputusan pengunderaitan (undewriting decision), iaitu sama ada

  perlindungan insurans akan ditawarkan atau sebaliknya. Jika perlindungan insurans

  ditawarkan, ini bermakna syarikat insurans bersetuju untuk berkongsi kerugian

  dengan insured. Oleh itu, adalah sangat penting bagi insured untuk bersikap jujur

  dengan mendedahkan sepenuhnya semua maklumat yang boleh memberi kesan

  kepada paras risiko syarikat insurans. Pendedahan sepenuhnya mengenai maklumat

  yang relevan kepada perlindungan insurans membolehkan insurer untuk membuat

  keputusan pengunderaitan yang sesuai dengan risiko yang dibawa oleh insured.

  Prinsip penuh percaya mutlak juga meletakkan tanggungjawab kepada

  syarikat insurans untuk memberikan tahap kejujuran yang tinggi. Pihak insurer

  dikehendaki mendedahkan sepenuhnya mengenai perlindungan insurans yangditawarkan termasuk skop perlindungan, terma dan syarat, peruntukan dan

  pengecualian yang terdapat dalam polisi insurans. 

  Prinsip ini asalnya bermula daripada perlindungan insurans marin. Insurer

  yang menawarkan insurans marin pada waktu itu harus meletakan kepercayaan yang

  tinggi kepada kenyataan dan maklumat yang diberikan oleh pemohon insurans

  mengenai kargo dan kapal yang hendak diinsuranskan tanpa memeriksa sendiri kargo

  dan kapal tersebut. Ini kerana kontrak insurans mungkin dibentuk jauh daripada

  lokasi kargo dan kapal yang hendak diinsuranskan. Oleh itu, prinsip penuh percaya

  mutlak diperkenalkan supaya pemohon insurans perlu benar-benar jujur dalam

  memberikan maklumat yang diperlukan oleh insurer. Tahap kejujuran yang lebihtinggi dikenakan ke atas pihak insured dan insurer dalam kontrak insurans

  berbanding dengan pihak yang memasuki kontrak-kontrak lain.  Prinsip ini

  dikuatkuasakan dalam kontrak insurans melalui tiga doktrin undang-undang iaitu

    Pernyataan

    Penyembunyian

    Waranti. 

  (a) Pernyataan

  Pernyataan (representations)  merupakan kenyataan yang dibuat oleh pemohondalam permohonan insurans. Sebagai contoh, jika anda memohon perlindungan

  insurans hayat, di dalam borang permohonan insurans terdapat soalan mengenai

  umur, keadaan kesihatan, hobi, sejarah kesihatan ibubapa dan lain-lain soalan yang

  berkaitan. Jawapan anda bagi soalan-soalan yang ditanya oleh insurer adalah

  pernyataan.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  22/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  22

  Pernyataan merupakan perkara yang sangat penting dalam pembentukan

  kontrak insurans. Keputusan samada insurer akan memberikan perlindungan

  insurans atau sebaliknya kepada pemohon bergantung kepada pernyataan yang

  diberikan di dalam borang permohonan insurans (atau borang cadangan). Di bawah

  prinsip penuh percaya mutlak, pemohon insurans perlu bersifat jujur dan

  memberikan semua pernyataan yang benar dan tepat. Pernyataan yang tidak benar

  atau palsu dipanggil salahnyataan (misrepresentation) . Insurans kontrak yang sedang

  berkuatkuasa boleh dibatalkan oleh insurer andainya berlaku perkara berikut

  berkaitan pernyataan yang diberikan:

    Pernyataan adalah material

    Pernyataan yang diberikan palsu

    Pernyataan digunakan oleh insurer dalam membuat keputusan

  prngunderaitan.

  Pernyataan yang material bermaksud sesuatu fakta yang boleh mempengaruhi

  keputusan pengunderaitan insurer. Sekiranya fakta material ini diketahui oleh insurer

  maka ada kemungkinan perlindungan tidak ditawarkan, atau perlindungan

  ditawarkan dengan syarat dan premium tambahan. Pernyataan palsu bermaksud

  kenyataan yang diberikan oleh pemohon insurans adalah tidak benar atau

  mengelirukan. Pernyataan palsu yang diberikan mungkin telah digunakan oleh

  insurer untuk membuat keputusan bagi menawarkan perlindungan insurans pada

  kadar premium tertentu.

  Sebagai contoh, katalah Sarah memberikan kenyataan didalam borang

  cadangan insurans hayat bahawa dia tidak pernah dimasukkan kehospital dalam

  tempoh 5 tahun yang lepas. Sebenarnya Sarah pernah menjalani surgeri untuk

  merawat infeksi sinus setahun yang lalu. Sarah telah ditawarkan perlindungan

  insurans hayat pada kadar premium tertentu berdasarkan pernyataan yang diberikan

  dalam borang cadangan. Dalam kes ini, sarah telah memberikan pernyataan yang

  material, palsu dan digunakan oleh insurer dalam membuat keputusan untuk

  menawarkan perlindungan insurans. Andainya insurer mengetahui bahawa Sarah

  telah melakukan salahnyataan, maka insurer diberi opsyen untuk membatalkan

  perlindungan.

  Walau bagaimanapun, hanya salahnyataan yang melibatkan fakta material

  sahaja yang membolehkan insurer membatalkan kontrak atau menolak permohonan

  tuntutan. Insurer tidak berhak menolak tuntutan atau membatalkan kontraksekiranya salahnyataan yang berlaku melibatkan fakta yang tidak material. Ujian

  untuk menentukan samada sesuatu fakta itu material atau pun tidak diberikan dalam

  Appendiks 5.2 diakhir bab ini.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  23/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  23

  (b) Penyembunyian

  Penyembunyian (concealment) merujuk kepada kegagalan pemohon insurans untukmendedahkan maklumat material kepada syarikat insurans. Atau pemohon insurans

  sengaja menyembunyikan maklumat material daripada pegetahuan insurer. Konsep

  penyembunyaian adalah serupa dengan ketakdedahan (non-disclosure). Kesan

  undang-undang penyembunyian fakta material adalah serupa dengan salahnyataan

  fakta material, iaitu insurer dibenarkan untuk membatalkan kontrak insurans.

  Kita sudah sedia maklum bahawa prinsip penuh percaya mutlak merupakan

  satu tanggung jawab untuk mendedahkan kesemua fakta material, samada yang

  ditanya atau pun tidak. Maka sebarang penyembunyian yang sengaja untuk tujuan

  menipu akan membolehkan insurer membatalkan kontrak atau menolak

  permohonan tuntutan. Tetapi sekiranya penyembunyian fakta material itu berlaku

  kerana insured tidak maklum atau tidak sengaja, maka perlindungan masih bolehditeruskan.

  Penyembunyian fakta material bukan sahaja tidak dibenarkan kepada

  insured, tetapi juga kepada insurer. Sekiranya penyembunyian dilakukan oleh

  insurer, maka insured dibolehkan untuk meminta supaya kontrak dibatalkan dan

  premium berbayar dipulangkan kepadanya.

  (c) Waranti

  Waranti (warranty) adalah kenyataan yang diberikan oleh insured, yang merupakan

   jaminan mengenai sesuatu perkara. Waranti ini biasanya dibuat oleh insured untukmenyakinkan insurer untuk menawarkan perlindungan insurans. Kenyataan yang

  diberikan insured itu akan menjadi sebahagian daripada kontrak insurans dan ia

  perlulah benar dalam semua aspek.

  Sebagai contoh, sebuah bank memberi jaminan untuk memasang alat

  penggera kecurian dan mengupah pengawal bagi meningkatkan tahap keselamatan

  seperti yang dikehendaki oleh insurernya. Seorang pemilik bangunan yang mahu

  membeli insurans kebakaran memberi jaminan bahawa sistem perenjis air automatik

  akan dipasang dan akan berfungsi sepanjang masa. Seorang pemilik kapal yang mahu

  membeli insurans marin kapal perlu memberi jaminan bahawa kapalnya berada

  dalam keadaan layaklayar (seaworthy). Insured yang mahu membeli insurans marin

  kargo perlu menyatakan kandungan kargo yang akan dibawa dan laluan yang akan

  diikuti. Jika insured membawa kargo yang berlainan atau mengikut laluan yang

  berbeza, maka insurer berhak menolak tuntutan sekiranya berlaku kerugian.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  24/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  24

  Doktrin waranti digunapakai dalam insurans harta sahaja dan ia perlu sentiasa

  dipatuhi. Sebarang perlanggaran waranti membolehkan insurer menolak tuntutan

  atau membatalkan kontrak insurans.

  Rujukan

  1. Black, K. & Skipper, H.D. 2000. Life and Health Insurance. 13th  edition.

  Prentice-Hall, New Jersey, USA.

  2. Dorfman, M. S. & Cather, D. A. 2013. Introduction to Risk Management &

  Insurance. 10th edition. Pearson Education Limited. New Jersey, USA.

  3.  Hendon Redzuan, Rubayah Yakob & Mohamad Abdul Hamid. 2006. Prinsip

  Pengurusan Risiko dan Insurans. Pearson Prentice-Hall. Kuala Lumpur.

  4. Redja, G. E. & McNamara, M. J. 2014. Principles of Risk Management &

  Insurance. 12th edition. Pearson Education Limited. Global Edition.

  5. Vaughan, E.J & Vaughan, T. 2003. Fundamentals of Risk and Insurance. 9th 

  edition. John Wiley & Sons, Inc, USA.

  6. Zuriah Abdul Rahman & Hendon Redzuan. 2009. Takaful: The 21st Century

  Insurance Innovation. McGraw-Hill. Kuala Lumpur.

 • 8/16/2019 Bab 5 Prinsip Insurans

  25/25

    BAB 5 • PRINSIP INSURANS  25

  Appendiks 5.1

  Illustrasi Proses Subrogasi

  Appendiks 5.2

  Test of Materiality

  Ujian ini boleh dilakukan untuk mengetahui sama ada sesuatu fakta itu material atau

  sebaliknya. Hanya perlu menjawab soalan berikut.

    Sekiranya sesuatu fakta diketahui dan didedahkan kepada insurer, adakah

  polisi insurans dapat dikeluarkan atau tidak? Sekiranya dikeluarkan, adakah

  sebarang perbezaan syarat dan premium dikenakan?  Andainya jawapan adalah polisi tidak dikeluarkan, atau polisi dikeluarkan

  dengan syarat dan premium yang berbeza, maka fakta tersebut adalah

  material.

    Andainya jawapan adalah polisi dikeluarkan tanpas sebarang syarat atau

  premium yang berbeza, maka fakta tersebut adalah tidak material.  

  Pihak ketiga melakukan

  kecuaian dan

  nenyebabkan kerugian

  ke ada insured 

  Insurer membayar

  gantrirugi kepada

  insured

  Insurer

  mendapatkan

   bayaran

  daripada pihak ketiga

  INSURED

  INSURER

  PIHAK KETIGA