jenis-jenis insurans

Upload: ellizes

Post on 17-Feb-2018

281 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  1/29

  JENIS-JENISINSURANS

  Disediakan oleh: Nor Azaliza Abdullah

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  2/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  3/29

  PETA POKOK

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  4/29

  INSURANS KEMAAN!AN

  Insurans "# $e$beri #an%i ru#i %erhada&sebaran# ke$alan#an "# $eni$&a diriseseoran#'

  Dibaha#ikan k&d:

  a( insurans $o%or

  b( insurans ke$alan#an &eribadi

  )( insurans liabili%i $a*ikan

  d( insurans liabili%i a$

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  5/29

  Insurans Mo%or

  Insurans MotorKomprehensif

  + $elindun#i insured,kenderaann"a &ihak

  ke%i#a dari ke)ederaan,ke$a%ian kerosakankenderaan'

  + &re$iu$ lebih %in##ikerana &e$ilik &olisi

  insurans boleh$enda&a%kan &erlindun#an

  u%k diri dan &ihak ke%i#a'

  Insurans Motor Pihak Ketiga

  + $elindun#i &ihak ke%i#a dari&ada ke)ederaan,ke$a%ian dan kerosakan kenderaan'

  + &re$iu$ lebih rendah'

  + insured %idak dilindun#i .alau&un dia $en#ala$ikeru#ian'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  6/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  7/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  8/29

  Insurans ke$alan#an &eribadi $elindun#i diri insured %erhada& ke)ederaan a%au

  ke$a%ian kerana di%i$&a ke$alan#an saha*a Kadar &re$iu$ ber#an%un# k&d *u$lah "# diinsuranskan,

  u$ur insured, dan &eker*aann"a'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  9/29

  Insurans liabili%i $a*ikan Melindun#i &ihak $a*ikan dr&d %un%u%an &ara &eker*a "#

  $enda&a% ke$alan#an se$asa $en*alankan ker*a

  Pihak $a*ikan .a*ib $en#insuranskan &eker*a $asin#-$asin#'

  Pindaan Ak%a Ke$alan#an Sosial Peker*a /001 $e.a*ibkan$a*ikan $enda2%ar den#an PERKESO 3Per%ubuhanKesela$a%an Sosial(

  1 ski$ insurans &eker*a "# dikendalikan oleh PERKESO:

  a( Ski$ 4en)ana Peker*aan

  - $elindun#i risiko ke$a%ian, ke)a)a%an an##o%a

  ke)ederaan akiba% ke$alan#an di %e$&a% ker*a'

  b( Ski$ Pen)en Ila%

  - $elindun#i risiko kesiha%an, 3kehilan#an keu&a"aanbeker*a akiba% ke$alan#an di %e$&a% ker*a(

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  10/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  11/29

  Insurans liabili%i a$ Melindun#i &e$ilik &re$is &e$ilik &ernia#aan

  dr&d sebaran# %un%u%an oran# a.a$ "# %er)ederaa%au $a%i se$asa berada di dl$ &re$is $ereka'

  Insurans liabili%i &roduk 5 $elindun#i &en#eluar

  &roduk Insurans liabili%i &ro2essional 5 $elindun#i #olon#an

  &ro2esional dr&d %un%u%an &elan##an akiba%ke)uaian dala$ &elaksanaan %u#as'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  12/29

  INSURANS KE4AKARAN

  Melindun#i keru#ian akiba% kebakaran'

  Me$beri &erlindun#an %erhada& keru#ian%erhada& s%ok, .an# %unai, $esin,

  kenderaan, lo*i, dan &re$is se$asakebakaran'

  Tidak $elindun#i keru#ian dala$ kebakaranakiba% rusuhan, &e&eran#an dan ke*adianben)ana ala$'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  13/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  14/29

  INSURANS 6A7AT

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  15/29

  $e$beri &erlindun#an k&d keluar#a seseoran# a%au

  %an##un#ann"a &ada $asa akan da%an# dari se#i ke.an#an

  a&abila dia $enin##al dunia a%au hilan# u&a"a'

  8 *enis insurans ha"a%:

  a( insurans ha"a% seu$ur hidu&

  b( insurans endo.$en

  )( insurans ha"a% se$en%ara

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  16/29

  Insurans 6a"a% Seu$ur

  6idu& insured &erlu $e$ba"ar &re$iu$

  se&an*an# %e$&oh ha"a%n"a'

  insured *u#a boleh $e$ilih u%k$e$ba"ar &re$iu$ b# sua%u %e$&oh

  %er%en%u s&% /9, / a%au 19 %hn'

  Ju$lah .an# "# diinsuranskan han"aakan dib"r ke&ada .aris a%au &ena$a

  se%elah insured $enin##al dunia'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  17/29

  Insurans endo.$en

  $e$beri &erlindun#an k&d insured u%k sua%u%e$&oh %er%en%u $isaln"a /9, /, 19 %hn'

  Sekiran"a insured $enin##al dunia sbl$&olisin"a $a%an#, &a$&asan akan diba"ar k&d

  .aris .alau&un &re$iu$n"a belu$ habisdiba"ar'

  a&abila &olisin"a $a%an#, insured akandiba"ar balik *u$lah "# diinsuranskan bersa$a

  bonus' Insured akan da&a% $en"i$&an .an# u%k

  dirin"a sendiri $elalui ski$ i$surans ini'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  18/29

  Insurans ha"a% se$en%ara

  $elindun#i insured u%k sua%u %e$&oh "# %elah

  di&erse%u*ui saha*a'

  *ika insured $enin##al dunia dl$ %e$&oh "#

  diinsuranskan, &a$&asan akan diba"ar k&d .aris'

  *ika $asih hidu& a%au $enin##al dunia se%elah

  %a$a% %e$&oh, %iada a&a-a&a ba"aran "# akan

  dibua%

  &re$iu$ "# &alin# rendah

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  19/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  20/29

  ;AKTOR 7! MENENTUKAN KADAR PREMIUMINSURANS 6A7AT

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  21/29

  INSURANS MARIN beri &erlindun#an k&d anak ka&al, &enu$&an#,

  ka&al dan $ua%an sekiran"a berlaku risiko dl$

  $asa &ela"aran un%uk %e$&oh "# di%e%a&kan'

  risiko "# di$aksudkan s&% &elan##aran,

  diseran# lanun, kebakaran, kebo)oran, ka&al

  %en##ela$ dsbn"a'

  $elindun#i s"arika% &en#eks&or% %erhada&

  keru#ian kerana ka&al %erdedah k&d ban"ak

  risiko se$asa di lau%'

  %e$&oh insurans adalah un%uk seluruh

  &ela"aran'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  22/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  23/29

  INSURANS PENER4AN!AN

  $e$beri &erlindun#an %erhada&keru#ian a%au ke$usnahan "#

  berlaku sekiran"a ka&al %erban#

  %erliba% dala$ ke$alan#an sa$adadi udara, se$asa $endara% a%au

  berle&as'

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  24/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  25/29

  INSURANS AIN

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  26/29

  Insurans

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  27/29

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  28/29

  Ka*ian KesEn oh

 • 7/23/2019 JENIS-JENIS INSURANS

  29/29