bab 3 insurans

Upload: atiah-ahmad

Post on 05-Jul-2018

275 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  1/28

   

  Book Manuscript

  Prinsip Pengurusan Risiko dan Insurans (2nd edition)

  Hendon Redzuan & Rubayah Yakob

  Bab 3

  INSURANS

  Objektif Pembelajaran

  Selepas mempelajari bab ini, anda patut boleh:

    Menerangkan mengenai takrifan insurans daripada pandangan individu dan

  masyarakat

    Membincangkan konsep pindahan risiko, perkongsian risiko dan pengurangan

  risiko dalam insurans

    Membincangkan kepentingan konsep pooling of losses dalam insurans

    Membincangkan bagaimana hukum bilangan besar membantu syarikat

  insurans membuat ramalan kerugian yang lebih tepat

    Menerangkan ciri-ciri yang patut ada pada risiko yang boleh diinsurans.

  eperti yang telah dibincangkan dalam bab yang lepas, terdapat pelbagai kaedah

  yang boleh digunakan untuk menguruskan risiko. Insurans  merupakan satu

  mekanisma kewangan yang digunakan dengan meluas dalam pengurusan risiko.

  S

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  2/28

    Bab 3 • Insurans  2

  Selama berabad-abad pengguna telah bergantung kepada insurans untuk

  membayar kerugian luar jangka yang berlaku. Syarikat insurans mempunyai

  kelebihan berbanding pelanggan mereka dalam menanggung kerugian kerana

  mereka mempunyai mekanisma untuk membuat ramalan mengenai kerugian purata

  yang akan dihadapi dan mengenakan pemium yang sewajarnya.

  Hasilnya, kos yang ditanggung oleh pengguna untuk memindahkan risiko kepada

  syarikat insurans melalui bayaran premium biasanya jauh lebih murah daripada

  menanggung risiko sendiri. Oleh itu, insurans merupakan kaedah utama untuk

  menangani risiko dalam program pengurusan risiko yang dilaksanakan oleh

  organisasi perniagaan dan juga individu.

  Fungsi utama insurans adalah pembentukan keselamatan. Insurans tidak boleh

  menghalang sesuatu kejadian yang menyebabkan kerugian daripada berlaku, dan ia

   juga tidak mengurangkan kebarangkalian berlakunya kejadian tersebut.

  Kebarangkalian berlakunya sesuatu kerugian boleh dikurangkan melalui kaedahpencegahan kerugian yang telah dibincangkan dalam topik pengurusan risiko. Tetapi

  insurans boleh mengurangkan kebarangkalian kerugian kewangan yang dihadapi

  oleh pengguna jika berlaku sesuatu kerugian yang diinsuranskan. Pembelian

  perlindungan insurans yang mencukupi menghapuskan ketidakpastian terhadap

  kerugian kewangan akibat berlakunya kerugian yang diinsuranskan. Dalam keadaan

  ini, risiko yang dihadapi oleh individu terhadap kerugian tertentu dihapuskan.

  Insurans melibatkan pemindahan risiko dan kesan kewangan akibat kerugian

  yang dihadapi oleh organisasi atau individu kepada syarikat insurans. Kontrak

  insurans dibentuk antara syarikat insurans atau insurer, dengan pembeli insurans

  atau insured. Di bawah kontrak insurans, insurer berjanji untuk membayar ganti rugibagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi, dan insured

  dikehendaki untuk membayar premium dan mematuhi syarat-syarat kontrak

  insurans.

  Apabila insured membeli perlindungan insurans, apa yang dieproleh oleh

  insured adalah jaminan

  Unit pendedahan  merujuk kepada individu atau objek yng terdedah kepada

  risiko yang boleh menyebabkan kerugian kewangan. Sistem insurans yang ideal

  memerlukan bilangan unit pendedahan yang besar dilindungi di bawah sesuatu

  perlindungan insurans bagi membolehkan risiko yang dipindahkan daripada insured

  kepada insurer dikurangkan. Seperti yang akan kita lihat di bawah nanti,

  pengurangan risiko merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem insurans.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  3/28

    Bab 3 • Insurans  3

  Definisi Insurans

  Terdapat berbagai definisi insurans dari pandangan pelbagai pihak. Definisi insuransyang diberikan dalam buku ini mengambarkan insurans dari perspektif individu.

  Insurans boleh ditakrifkan seperti berikut:

  Insurans adalah satu mekanisma ekonomi yang melibatkan pindahan risiko daripada

  satu pihak, iaitu insured kepada satu pihak lain, iaitu insurer. Pihak i nsurer memberi

   jaminan untuk membayar ganti rugi sekiranya berlaku kerugian yang yang dilindungi

  di bawah kontrak insurans, sebagai balasan bagi premium yang dibayar oleh insured.

  Melalui insurans, insured menggantikan risiko kerugian kewangan yang besar dan

  tidak pasti (iaitu kerugian luar kawal yang mungkin berlaku), dengan kos kecil yang

   pasti (iaitu premium insurans). 

  Apabila insured membeli sesuatu polisi insurans, insured sebenarnya membeli

  perlindungan (protection). Perlindungan insurans merupakan jaminan atau janji

  insurer bahawa jika berlaku kerugian yang dilindungi di bawah kontrak insurans,

  maka insurer akan membayar ganti rugi yang sepatutnya. Walaupun kerugian

  mungkin tidak dialami oleh insured, namun insured sentiasa menikmati jaminan

  insurer untuk membayar ganti rugi andainya kerugian berlaku dalam sesuatu tempoh

  insurans. Oleh itu, perlindungan insurans boleh mengurangkan beban kebimbangan

  akibat ketidakpastian terhadap kerugian dan seterusnya memberikan ketenangan

  fikiran kepada insured.

  Ciri-ciri Asas Insurans

  Terdapat empat ciri-ciri asas yang merupakan elemen penting yang membentuk

  sistem insurans:

    Pakatan kerugian  (pooling of losses)

    Pengurangan risiko (risk reduction) 

    Perkongsian kerugian (loss sharing)

    Pindahan risiko (risk transfer). 

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  4/28

    Bab 3 • Insurans  4

  Pakatan Kerugian 

  Pooling of losses  atau perkongsian kerugian dalam satu pakatan insurans  bolehditakrifkan sebagai penyebaran kerugian yang dialami oleh sebilangan kecil insured

  kepada kesemua insured dalam satu kumpulan insurans.

  Dalam buku ini, istilah ‘ perkongsian kerugian dalam satu pakatan insurans’  akan

  diringkaskan sebagai pakatan kerugian. 

  Melalui konsep pakatan kerugian, kerugian yang dialami oleh sebilangan kecil

  insured disebarkan kepada kesemua insured dalam sesuatu kumpulan insurans.

  Perkongsian kerugian berlaku melalui bayaran premium oleh semua insured ke

  dalam tabung kutipan yang daripadanya ganti rugi dibayar kepada mana-mana

  insured yang mengalami kerugian. Oleh itu, pakatan kerugian menghasilkan

  penyebaran kerugian kewangan secara adil dalam kalangan semua ahli sesuatu

  kumpulan insurans.

  Pakatan kerugian adalah intipati kepada insurans. Konsep ini akan menghasilkan

  dua ciri-ciri asas insurans, iaitu: 

    Perkongsian kerugian dalam kalangan insured

    Pengurangan risiko yang dihadapi oleh syarikat insurans.

  Tujuan utama pakatan kerugian adalah untuk membolehkan syarikat insurans

  membuat ramalan kerugian dengan lebih tepat supaya sisihan dalam kerugian yang

  mungkin berlaku dapat dikurangkan. Sisihan dalam keputusan yang mungkin berlaku

  boleh diukur melalui sisihan piawai (standard deviation). Jika sisihan piawai sesuatukerugian dapat dikurangkan, maka risiko juga dikurangkan.

  Sebagai contoh, katalah Ali memiliki rumah yang bernilai RM100,000. Katalah

  kebarangkalian rumah tersebut musnah sepenuhnya akibat kebakaran dalam

  sesuatu tahun ialah 10%. Oleh itu, kebarangkalian Ali tidak akan mengalami kerugian

  akibat kebakaran ialah 90%. Taburan kerugian Ali boleh digambarkan seperti berikut:

  Kerugian RM0 RM100,000

  Kebarangkalian kerugian 0.9 0.1

  Kerugian purata jangka panjang yang mungkin dialami oleh Ali boleh dianggarkan

  oleh kerugian terjangka (expected loss). 

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  5/28

    Bab 3 • Insurans  5

  Kerugian terjangka = (0.9 x RM0) + (0.1 x RM100,000)

  = RM10,000.

  Sisihan piawai (standard deviation) digunakan untuk mengukur risiko atau lencongan

  yang mungkin berlaku kepada kerugian terjangka. Kita boleh menganggarkan

  ketepatan kerugian terjangka melalui nilai sisihan piawai. Pengiraan sisihan piawai

  bagi contoh ini ditunjukkan dibawah.

  Sisihan Piawai = √ 0.9(0 − 10,000)2 + 0.1(1000,000 − 10,000)2 = RM30,000.

  Oleh itu, kerugian terjangka yang dihadapi oleh Ali berkaitan dengan risikokebakaran ialah RM10,000 dan sisihan piawai bagi kerugian terjangka ini ialah

  RM30,000.

  Katalah seorang rakan Ali bernama Sammy juga mempunyai sebuah rumah yang

  serupa seperti Ali. Kedua-dua pemilik rumah ini kemudiannya bercadang untuk

  menggabungkan pendedahan kerugian mereka dalam satu pakatan (pooling), dan

  keduanya bersetuju untuk berkongsi kerugian yang mungkin berlaku secara sama

  rata. Bagi keadaan ini, terdapat 4 gabungan kerugian yang mungkin dialami oleh Ali

  dan Sammy. Taburan kerugian bagi Ali dan Sammy digambarkan seperti berikut:

  Kerugian Yang Mungkin

  BerlakuKebarangkalian

  Kerugian kepada

  setiap pemilik rumah

  Tiada kerugian berlaku keatas

  kedua-dua rumah0.9 x 0.9 = 0.81 0

  Rumah Ai musnah, rumah

  Sammy tidak0.1 x 0.9 = 0.09 50,000

  Rumah Ali tidak musnah,

  rumah Sammy musnah0.9 x 0.1 = 0.09 50,000

  Kedua-dua rumah musnah 0.1 x 0.1 = 0.01 100,000

  Pengiraan kerugian terjangka dan sisihan piawai bagi pakatan ini ditunjukkan seperti

  berikut:

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  6/28

    Bab 3 • Insurans  6

  Kerugian terjangka = (0.81 x RM0) + (0.09 x RM50,000) + (0.09 x RM50,000)

  + (0.01 x 100,000)

  = RM10,000.

  Sisihan piawai =  0.81(0 − RM10,000)2 + 0.09(RM50,000 − RM10,000)2+ 0.09(RM50,000− RM10,000)2+ 0.01(RM100,000 − RM10,000)2  = RM21, 213.

  Dalam kes ini, kerugian terjangka masih sama iaitu RM10,000 manakala sisihanpiawai pula adalah RM21,213.

  Perhatikan bahawa apabila dua pemilik rumah bergabung dalam satu kumpulan

  pakatan kerugian, sisihan piawai kerugian terjangka menjadi lebih rendah

  berbanding sisihan piawai jika setiap individu menanggung kerugian secara

  bersendirian.

  Katalah bilangan ahli pakatan (unit pendedahan) ditambah kepada 100, dan

  seterusnya kepada 1,000 dan 10,000. Anggapkan setiap ahli memiliki rumah yang

  serupa dengan kebarangkalian kerugian yang sama. Iaitu, semua unit pendedahan

  adalah homogeneous. Nilai kerugian terjangka dan sisihan piawai berkaitan dengan

  risiko kebakaran rumah bagi pakatan ini dianggarkan seperti berikut:

  Bilangan unit

  pendedahanKerugian terjangka Sisihan piawai

  100 RM10,000 RM3,000

  1000 RM10,000 RM949

  10,000 RM10,000 RM300

  Dari contoh ini kita dapat lihat bahawa semakin besar bilangan unit pendedahan yang

  bergabung di dalam sesuatu rancangan perkongsian kerugian, maka sisihan piawai

  semakin menyusut. Semakin kecil sisihan piawai bermaksud semakin hampir

  kerugian sebenar kepada kerugian jangkaan. Seperti dalam contoh ini, kerugian

   jangkaan boleh kita anggarkan daripada pengalaman lepas. Jika sisihan piawai adalah

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  7/28

    Bab 3 • Insurans  7

  kecil, maka insurer boleh meramalkan kerugian sebenar yang akan berlaku dengan

  ketepatan yang tinggi. Dengan itu, insurer boleh mengutip premium yang mencukupi

  untuk membayar kerugian yang akan berlaku.

  Penggabungan unit pendedahan dengan bilangan yang cukup besar dalam satu

  pakatan insurans membolehkan insurer meramal kerugian masa depan dengan

  ketepatan yang lebih tinggi. Dari pandangan insurer, jika kerugian masa depan boleh

  diramal, maka risiko objektif dikurangkan. Oleh itu, satu ciri insurans yang penting

  hasil daripada pooling of losses adalah pengurangan risiko. Pengurangan risiko boleh 

  dicapai melalui aplikasi satu hukum matematik yang dipanggil hukum bilangan besar 

  (law of large numbers). 

  Hukum Bilangan Besar

  Secara umumnya, hukum bilangan besar menyatakan bahawa:

  Semakin besar bilangan unit pendedahan bagi sesuatu aktiviti, maka semakin hampir

  keputusan sebenar mengenai hasil aktiviti tersebut kepada keputusan yang dijangka.

  Keputusan sebenar merujuk kepada pengalaman sebenar yang dialami,

  manakala keputusan yang dijangka merujuk kepada kebarangkalian yang

  dianggarkan mengenai keputusan yang akan dialami. Sebagai contoh, katalah kita

  melontar sekeping syiling yang betul-betul seimbang. Kebarangkalian untuk

  memperoleh “kepala”  adalah 0.5, maka keputusan yang dijangkakan adalah 50%

  daripada lontaran akan menghasilkan kepala.

  Jika kita lontarkan syiling tersebut sebanyak 10 kali, tidak ada jaminan yang kitaakan memperolehi kepala sebanyak 5 kali, walaupun kebarangkalian memperolehi

  kepala adalah 0.5. Kita mungkin akan mendapat kepala sebanyak 3 kali atau 8 kali.

  Begitu juga jika kita melontar sebanyak 100 kali, tidak semestinya kita memperolehi

  kepala 50 kali. Kebarangkalian yang diketahui tidak relevan kepada bilangan lontaran

  yang kecil. Namun demikian, berdasarkan hukum bilangan besar, dengan bilangan

  lontaran yang besar kita menjangkakan akan memperoleh hampir separuh

  daripadanya kepala dan separuh ekor. Misalnya jika lontaran dibuat 100,000 kali,

  bilangan kepala yang diperolehi akan menghampiri 50,000 kali. Iaitu semakin besar

  bilangan unit pendedahan bagi sesuatu aktiviti, maka keputusan aktiviti yang akan

  diperolehi akan semakin menghampiri keputusan yang dijangka.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  8/28

    Bab 3 • Insurans  8

  Aplikasi Hukum Bilangan Besar Dalam Insurans

  Dalam konteks insurans, hukum bilangan besar menyatakan bahawa:Semakin besar bilangan unit pendedahan yang diinsuranskan, maka semakin hampir

   pengalaman kerugian sebenar yang dialami oleh kumpulan pendedahan ini kepada

   pengalaman kerugian yang dijangka.

  Syarikat insurans biasanya tidak mengetahui kebarangkalian dan ketenatan

  kerugian sebenar. Syarikat insurans perlu membuat anggaran mengenai

  kebarangkalian sesuatu kerugian akan berlaku. Anggaran kebarangkalian ini boleh

  dibuat menggunakan pengalaman lepas. Kebarangkalian seperti ini yang dikira

  selepas kajian ke atas pengalaman lepas dipanggil kebarangkalian a posteriori.

  Misalnya, kebarangkalian kematian bagi kumpulan insured yang memiliki insurans

  hayat dan kebarangkalian kemalangan dalam kalangan insured yang dilindungi oleh

  insurans motor.Berdasarkan pengalaman lepas, insurer boleh membuat anggaran kekerapan dan

  ketenatan purata kerugian. Iaitu, insurer boleh membuat anggaran mengenai

  bilangan polisi yang akan mengalami kerugian dan saiz kerugian yang mungkin

  berlaku. Kerugian yang dijangka (atau kerugian terjangka) boleh dianggar

  menggunakan kerugian purata jangka panjang yang mungkin dialami oleh kumpulan

  pendedahan. Variasi pada kerugian terjangka diukur menggunakan sisihan piawai.

  Semakin kecil sisihan piawai, maka semakin hampir kerugian sebenar kepada

  kerugian terjangka. Dalam perkataan lain, semakin kecil sisihan piawai, maka ramalan

  bagi kerugian sebenar dapat dibuat dengan semakin tepat.

  Berdasarkan hukum bilangan besar, semakin besar bilangan unit pendedahandalam satu pakatan insurans, maka semakin kecil sisihan piawai bagi kerugian yang

  dijangka. Oleh itu, kerugian sebenar akan semakin menghampiri kerugian dijangka.

  Penggabungan unit pendedahan dengan bilangan yang cukup besar dalam satu

  kumpulan pakatan insurans membolehkan insurer meramal kerugian masa depan

  dengan ketepatan yang lebih tinggi. Dan semakin tepat ramalan kerugian sebenar,

  risiko objektif semakin berkurangan.

  Sebagai contoh, dengan merujuk pada jadual mortaliti, kebarangkalian a

   posteriori  bagi lelaki yang berumur 60 tahun akan meninggal dunia dalam tempoh

  satu tahun akan datang adalah 0.024. Oleh itu, jika insurer tersebut mempunyai

  1,000 orang insured yang berumur 60 tahun, ia menjangkakan seramai 24 orang

  darinya akan meninggal dunia sebelum mereka mencapai umur 61 tahun (1,000 x

  0.024 = 24). Jika insurer tersebut mempunyai 10,000 orang insured yang berumur 60

  tahun, maka bilangan kematian dijangka dalam kalangan mereka adalah 240 orang.

  Namun, bilangan kematian sebenar bagi insured berumur 60 tahun tidak dapat

  dipastikan sehingga ia benar-benar berlaku. Tetapi berdasarkan hukum bilangan

  besar, semakin tinggi bilangan unit pendedahan terhadap sesuatu peril, maka

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  9/28

    Bab 3 • Insurans  9

  semakin kurang sisihan antara kerugian yang diperhatikan dengan kerugian

  terjangka. Kajian menunjukkan jika terdapat 500,000 insured dilindungi di bawah

  satu pakatan insurans hayat, sisihan piawai bagi kadar kematian yang diperhatikan

  (kadar kematian sebenar) adalah kurang 1% dari kadar terjangka. Merujuk kepada

  contoh di atas, katalah insurer tersebut mempunyai 500,000 insured yang berusia 60

  tahun. Maka bilangan kematian dijangka bagi kumpulan ini dalam tempoh 1 tahun

  yang akan datang adalah 12,000 (iaitu 500,000 x 0.024). Berdasarkan nilai sisihan

  piawai 1%, maka sisihan yang mungkin berlaku ke atas ramalan yang dibuat adalah

  120 (iaitu 12,000 x 1%). Oleh itu, bilangan kematian sebenar bagi kumpulan insured

  tersebut kemungkinan besar adalah antara 11,880 dan 12,120 orang (iaitu 12,000 -

  120 = 11,880 dan 12,000 + 120 = 12,120).

  Jika insurer mempunyai unit pendedahan yang besar, kerugian sebenar dimasa

  lampau boleh menjadi anggaran yang baik untuk kerugian masa depan. Seperti yang

  telah kita lihat, apabila bilangan pendedahan semakin bertambah, variasi atau sisihankerugian sebenar daripada kerugian dijangka akan berkurangan. Oleh itu syarikat

  insurans boleh meramal kerugian masa depan dengan darjah ketepatan yang lebih

  tinggi. Konsep ini sangat penting kerana insurer perlu mengutip premium yang

  mencukupi untuk membayar kerugian yang berlaku dan juga perbelanjaan yang

  ditimbulkan disepanjang tempoh perlindungan. Semakin rendah tahap risiko

  objektif, semakin tinggi keyakinan insurer bahawa premium yang dikenakannya akan

  mencukupi untuk membayar semua tuntutan dan perbelanjaan, serta menyediakan

  margin keuntungan yang berpatutan.

  Pengurangan Risiko

  Pengurangan risiko  bermaksud ketidakpastian mengenai kerugian yang dihadapi  

  oleh  syarikat insurans dikurangkan melalui ramalan kerugian masa depan yang

  berpatutan. 

  Jika kerugian masa depan boleh dianggarkan dengan baik, maka insurer boleh

  mengumpul dana yang mencukupi untuk membiayai kerugian yang berlaku melalui

  kutipan premium; oleh itu ketidakpastian terhadap kerugian dapat dikurangkan.

  Seperti yang telah kita lihat, konsep  pooling of losses  atau pakatan kerugian

  membolehkan risiko dikurangkan dalam insurans.

  Di samping menghapuskan risiko pada peringkat individu melalui pindahan,mekanisma insurans juga mengurangkan risiko yang dihadapi oleh masyarakat

  keseluruhannya. Risiko yang dihadapi oleh syarikat insurans bukanlah jumlah

  kesemua risiko yang dipindahkan oleh individu kepadanya. Syarikat insurans

  berupaya untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh individu, iaitu

  mengurangkan risiko yang dihadapinya. Ini dicapai dengan membuat ramalan atau

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  10/28

    Bab 3 • Insurans  10

   jangkaan ke atas amaun kerugian sebenar yang mungkin berlaku dengan ketepatan

  yang berpatutan. Semakin tinggi ketepatan ramalan yang boleh dibuat oleh insurer

  terhadap kerugian masa depan, maka semakin kecil sisihan antara kerugian sebenar

  dan kerugian jangkaan. Semakin kecil sisihan yang dihadapi, maka semakin kurang

  risiko objektif. Ramalan kerugian masa depan yang baik sangat penting kepada

  operasi insurans kerana premium dikutip terlebih dahulu sebelum kerugian berlaku,

  oleh itu ia ditetapkan berdasarkan anggaran kerugian masa depan.

  Andainya insurer boleh meramal kerugian masa depan dengan tepat, maka tidak

  ada risiko yang akan dihadapinya, kerana insurer akan mengutip premium yang

  secukupnya daripada insured untuk membayar kerugian yang berlaku dan

  perbelanjaan yang ditimbulkan. Namun, tidak mudah untuk insurer membuat

  ramalan yang betul-betul tepat. Apa yang amat dipentingkan oleh insurer adalah

  sisihan antara kerugian sebenar dan kerugian jangkaan. Sisihan yang berlaku mestilah

  berpatutan. Jika kerugian sebenar terlalu tinggi daripada kerugian terjangka,premium yang dikutip mungkin tidak mencukupi. Keadaan ini boleh menjejaskan

  keupayaan insurer untuk memenuhi obligasinya membayar ganti rugi. Jika

  sebaliknya berlaku, insured mungkin dikenakan premium yang jauh lebih tinggi

  daripada yang sepatutnya, dan ini boleh menyebabkan insured mungkin mencari

  insurer alternatif. Oleh itu, keupayaan untuk membuat ramalan kerugian dengan

  darjah ketepatan yang berpatutan adalah amat penting kepada syarikat insurans.

  Perkongsian Kerugian

  Insurans adalah satu mekanisma perkongsian kerugian  yang bermaksud insured di

  dalam satu pakatan insurans bersetuju untuk sama-sama bertanggungjawab ke atas

  kerugian yang dialami oleh mana-mana insured melalui pembayaran premium.

  Melalui proses penyebaran kerugian, kerugian sebenar yang dialami oleh insured

  digantikan oleh kerugian purata. Kerugian purata merupakan amaun premium yang

  perlu dibayar oleh insured. Mana-mana insured yang mengalami kerugian sebenar

  akan dibayar ganti rugi yang diperolehi daripada kutipan premium. Oleh itu, kerugian

  sebenar yang dialami oleh mana-mana insured dikongsi oleh semua insured dengan

  membayar kerugian purata. Melalui pooling of losses, perkongsian kerugian berlaku

  melalui penyebaran kerugian yang dialami oleh sebilangan kecil insured kepada

  kesemua insured dalam sesuatu kumpulan insurans.Untuk menggambarkan bagaimana perkongsian kerugian berlaku dalam

  insurans, katalah terdapat 1000 buah rumah di satu kawasan perumahan, dan

  anggapkan nilai setiap rumah adalah RM200,000. Setiap pemilik rumah menghadapi

  risiko rumahnya akan mengalami kebakaran. Jika kebakaran berlaku, kerugian

  kewangan boleh mencapai RM200,000. Tanpa sebarang kerjasama antara pemilik-

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  11/28

    Bab 3 • Insurans  11

  pemilik rumah, mana-mana rumah yang terbakar akan menyebabkan kerugian yang

  terpaksa ditanggung sendiri oleh pemiliknya. Katalah semua pemilik rumah

  membentuk satu persetujuan untuk berkongsi kos kerugian apabila kebakaran

  berlaku, jadi tidak ada pemilik yang terpaksa menanggung keseluruhan kerugian

  sebanyak RM200,000 bersendirian. Apabila ada kebakaran berlaku, setiap daripada

  1,000 pemilik rumah akan menyumbang bahagian perkongsiannya. Jika kerugian

  yang berlaku adalah kerugian sepenuhnya, maka setiap pemilik akan menyumbang

  RM200 (RM200,000 /1,000), dan pemilik rumah yang musnah akan menerima ganti

  rugi sebanyak RM200,000. Mereka yang tidak mengalami kebakaran bersedia

  membayar kepada yang mengalaminya kerana dengan cara ini, mereka membantu

  menghapuskan kemungkinan mereka sendiri akan mengalami kerugian RM200,000

  akibat kebakaran. Melalui persetujuan untuk berkongsi kerugian, beban ekonomi

  akibat kerugian disebarkan kepada keseluruhan kumpulan, iaitu risiko dipindahkan

  daripada individu kepada kumpulan. Ini adalah gambaran ringkas bagaimanainsurans berfungsi.

  Untuk menjadikan pelan perkongsian kerugian yang digambarkan di atas lebih

  efisien, bayaran sumbangan boleh dibuat terlebih dahulu, iaitu sebelum kebakaran

  berlaku. Ini boleh menyelesaikan masalah yang mungkin timbul jika ada antara ahli

  kumpulan yang enggan membayar bahagian mereka selepas kerugian berlaku. Jika

  bayaran sumbangan hendak dibuat sebelum kerugian berlaku, maka perlulah ada

  anggaran mengenai amaun kerugian yang akan berlaku. Ini mungkin boleh dilakukan

  berdasarkan pengalaman lepas. Katalah berdasarkan pengalaman lepas, kita boleh

  menganggarkan dengan ketepatan yang berpatutan bahawa 2 daripada 1000 rumah

  akan terbakar. Jadi kita boleh mengenakan setiap ahli kumpulan RM400, supayaRM400,000 dapat dikumpulkan bagi membiayai kerugian. Disamping kos kerugian,

  pastinya akan ada perbelanjaan yang ditimbulkan untuk mengendalikanlam program

  perkongsian ini. Dan ada kemungkinan jangkaan kerugian yang dibuat tidak begitu

  tepat . Oleh itu, setiap ahli boleh dikenakan tambahan RM100 setiap orang misalnya,

  untuk membiayai perbelanjaan dan sebagai persediaan andainya kerugian yang

  berlaku lebih besar daripada yang dijangkakan. Oleh itu, setiap pemilik rumah dalam

  kumpulan ini akan membayar kos kecil sebanyak RM500 sebagai ganti untuk jaminan

  bayaran ganti rugi sebanyak RM200,000 jika rumahnya terbakar RM500 ini dipanggil

  premium dan ia merupakan bahagian perkongsian ahli ke atas jumlah kerugian dan

  perbelanjaan yang dihadapi oleh kumpulannya. Seperti yang telah digambarkan di

  atas, perkongsian kerugian melibatkan kerugian besar yang dialami oleh sebilangankecil ahli pakatan diagihkan secara adil kepada semua ahli pakatan melalui bayaran

  premium.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  12/28

    Bab 3 • Insurans  12

  Pindahan Risiko

  Dari perspektif individu, pindahan risiko  bermaksud risiko tulen yang dihadapi olehinsured dipindahkan kepada insurer yang biasanya mempunyai keupayaan

  kewangan yang lebih tinggi untuk membayar kerugian yang berlaku.

  Apabila insured membeli sesuatu polisi insurans, insured menikmati

  perlindungan yang merupakan jaminan daripada insurer bahawa jika berlaku

  kerugian yang dilindungi, maka insurer akan membayar ganti rugi untuk

  meringankan beban kewangan insured. Perlindungan insurans diperolehi oleh

  insured melalui bayaran premium. Oleh itu, melalui insurans, insured menggantikan

  kerugian besar yang tidak pasti dengan kerugian kecil yang pasti. Kerugian besar yang

  tidak pasti adalah kerugian luar kawal yang mungkin berlaku akibat peril tertentu

  yang boleh mengakibatkan kerugian kewangan yang tinggi, misalnya kebakaran atau

  kemalangan. Kerugian kecil yang pasti merupakan premium yang dikenakan kepada

  insured bagi perlindungan yang dinikmati.

  Walaupun kerugian mungkin tidak dialami dalam sesuatu tempoh insurans,

  namun insured sebenarnya telah menerima sesuatu daripada pemilikan insurans,

  iaitu insured menikmati jaminan atau janji insurer untuk membayar ganti rugi

  andainya kerugian berlaku. Oleh itu, perlindungan insurans memberikan sesuatu

  yang berharga kepada insured iaitu kebebasan daripada beban ketidakpastian

  terhadap kerugian. Dan lagi, insurans juga memberikan ketenangan fikiran kepada

  insured kerana insured telah memindahkan risiko kerugian yang dihadapinya kepada

  syarikat insurans.

  Dari perspektif masyarakat, konsep pindahan risiko boleh dilihat sebagai  proses pindahan risiko daripada individu kepada ahli-ahli satu kumpulan pakatan yang

  dibentuk bagi tujuan perkongsian risiko yang mana semua ahli pakatan bersetuju

  untuk sama-sama bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami oleh mana-mana

  ahli. 

  Secara idealnya, sesuatu pakatan perlu mempunyai bilangan ahli yang besar

  dengan ahli-ahlinya mempunyai ciri-ciri yang hampir serupa, atau homogeneous, dan

  terdedah kepada peril yang sama. Syarikat insurans mempunyai mekanisma untuk

  membuat ramalan mengenai kerugian yang mungkin dihadapi oleh pakatan ini, dan

  kos kerugian terjangka akan diagihkan dikalangan ahli secara adil. Setiap ahli

  kumpulan akan dikenakan bayaran yang setimpal supaya insurer dapat

  menggumpulkan dana yang mencukupi untuk membiayai kerugian yang akan

  berlaku. Dalam perkataan lain, risiko yang dipindahkan kepada kumpulan dikongsi

  dalam kalangan ahli-ahli kumpulan melalui bayaran premium.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  13/28

    Bab 3 • Insurans  13

  Pendedahan Kerugian Yang Boleh Di Insuranskan

  Pernahkah anda terfikir, apakah perkara-perkara yang boleh anda insuranskan?Bolehkah anda menginsuranskan rumah anda, pakaian, barang kemas, pinggan

  mangkuk dan lain-lain? Bolehkah anda menginsuranskan anggota badan, ahli

  keluarga atau binatang kesayangan anda? Bagi organisasi perniagaan pula, bolehkah

  pemilik organisasi menginsuranskan premis serta peralatan perniagaannya?

  Ada banyak perkara yang boleh diinsuranskan, dengan syarat ia memenuhi

  syarat kebolehinsuranan yang akan kita bincangkan nanti. Pada amnya, kerugian

  yang boleh diinsuranskan mestilah yang melibatkan risiko tulen, iaitu yang

  melibatkan ketidakpastian akan berlakunya kerugian sahaja dan tidak ada

  kemungkinan berlakunya keuntungan. Kerugian yang boleh diinsuranskan boleh

  dibahagikan kepada 3 kategori iaitu

    Kerugian harta,

    Kerugian diri

    Kerugian liabiliti.

  1. Kerugian Harta

  Kerugian harta (property loss) boleh dikategorikan kepada kerugian langsung (direct

  loss) dan kerugian tidak langsung atau turutan (indirect / consequential loss). 

  (a) Kerugian langsung

  Kerugian langsung merujuk kepada kerugian akibat kerosakan atau kemusnahan

  fizikal sesuatu harta yang disebabkan oleh peril tertentu. Misalnya, kemusnahan

  bangunan akibat kebakaran, kerosakan kereta akibat kemalangan, dan kecurian

  barang berharga. Ganti rugi yang akan dibayar oleh insurer tidak boleh melebihi

  dariapada kerugian yang berlaku. Saiz kerugian boleh dianggarkan daripada kos

  membaikpulih atau mengganti harta yang rosak tadi. Bagi kerugian sepenuhnya ke

  atas sesuatu harta, saiz kerugian ditentukan melalui nilai tunai sebenar (actual cash

  value) harta tersebut. Nilai tunai sebenar menyamai kos penggantian (replacement

  cost)  ditolakkan dengan amaun susut nilai (depreciation). Polisi insurans harta

  melindungi kerosakan fizikal harta akibat peril tertentu. Misalnya insurans motor

  melindungi kerosakan keatas kenderaan yang diinsuranskan akibat peril

  perlanggaran, kebakaran, kecurian dan lain-lain.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  14/28

    Bab 3 • Insurans  14

  (b) Kerugian turutan

  Jika berlaku bencana terhadap harta, pemilik harta bukan sahaja mengalami kerugian

  atas kerosakan fizikal harta, tetapi dia juga akan kehilangan kegunaan harta tadi.Kehilangan kegunaan harta boleh menyebabkan kerugian pendapatan akibat

  gangguan operasi. Selain itu, belanja tambahan boleh ditimbulkan, misalnya kos

  sewaan premis sementara. Kerugian pendapatan dan belanja tambahan merupakan

  kerugian yang boleh diinsuranskan. Sebagai contoh,  fire consequential loss policy  

  atau  profit policy   akan melindungi kehilangan pendapatan akibat gangguan

  perniagaan yang disebabkan oleh kebakaran premis perniagaan.

  2. Kerugian Diri

  Kerugian diri (personal loss) melibatkan kerugian yang mungkin dialami oleh individuyang mengakibatkan kehilangan pendapatan atau pengurangan aset. Kerugian ini

  boleh disebabkan oleh peril seperti kematian, kesihatan yang tidak baik, hilang

  upaya, umur lanjut dan pengangguran. Individu yang mengalami kerugian yang

  tersebut boleh juga menyebabkan kerugian kewangan kepada tanggungan atau

  keluarganya. Terdapat pelbagai insurans yang boleh digunakan untuk menguruskan

  kerugian diri. Misalnya, insurans hayat boleh digunakan untuk menangani risiko

  kematian, insurans perubatan bagi risiko kesihatan merosot dan polisi anuiti bagi

  risiko umur lanjut.

  3. Kerugian Liabiliti

  Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk tidak menyebabkan kecederaan

  atau kerosakan harta benda kepada orang lain. Tanggungjawab ini di panggil liabiliti

  kepada pihak ketiga. Jika seseorang individu menyebabkan kecederaan atau

  kerosakan harta kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga ini boleh mengambil

  tindakan undang-undang dan menyaman pihak yang menyebabkan kerugian.

  Insurans liabiliti boleh melindungi risiko yang timbul daripada tanggungjawab

  terhadap pihak ketiga ini. Jika seorang insured disaman kerana menyebabkan

  kecederaan atau kerosakan hartabenda pihak ketiga, dan jika dia dilindungi oleh

  insurans liabiliti, maka insurer akan membayar ganti rugi seperti yang diarahkan oleh

  mahkamah kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  15/28

    Bab 3 • Insurans  15

  Ciri-ciri Risiko Yang Boleh DiInsuranskan

  Syarikat insurans biasanya hanya memberi perlindungan kepada risiko tulen.Namun, tidak semua risiko tulen boleh diinsuranskan. Dari pandangan insurer,

  beberapa kriteria perlu dipenuhi untuk menjadikan sesuatu risiko itu sesuai untuk

  diinsuranskan. Walaupun secara teorinya semua kerugian boleh diinsuranskan,

  namun sesetengahnya tidak boleh diinsuranskan pada harga yang munasabah. Oleh

  kerana sebab-sebab yang praktikal, insurer tidak bersedia menerima kesemua risiko

  tulen yang hendak dipindahkan keapda mereka. Pendedahan yang sesuai untuk

  diinsuranskan perlu mempunyai ciri-ciri tertentu seperti yang disenaraikan di bawah.

  1. Perlu terdapat unit pendedahan yang hampir serupa (homogeneous) dengan

  bilangan yaang cukup besar, serta terdedah kepada peril yang sama.

  Insurans berfungsi berasaskan kepada operasi hukum bilangan besar. Bilangan unit

  pendedahan yang cukup besar meningkatkan keupayaan insurer untuk membuat

  anggaran kerugian dengan lebih baik, dengan itu memastikan insurer dapat

  memenuhi semua obligasinya terhadap pemilik polisi. Pendedahan homogenous 

  diperlukan untuk memastikan semua pendedahan menghadapi kebarangkalian

  kerugian yang hampir sama. Contohnya, sekumpulan individu yang mempunyai

  tahap kesihatan dan dalam lingkungan usia yang sama dan terdedah kepada peril

  kematian pramatang.

  2. Kerugian berlaku secara tidak sengaja dan diluar kawal.

  Kerugian yang boleh diinsuranskan perlu merupakan kerugian yag tidak dijangka dan

  diluar kawalan dan berlaku secara kebetulan (fortuitous losses). Dalam perkataan

  lain, kerugian yang menimpa individu atau harta mestilah berlaku secara tidak

  sengaja. Sebagai contoh, kemalangan jalanraya dalah kerugian yang tidak

  disengajakan. Kerugian juga mestilah merupakan satu kontingensi, iaitu sesuatu yang

  mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku, bukannya sesuatu yang pasti berlaku.

  Kerugian yang berlaku dengan sengaja tidak boleh diinsuranskan kerana ini boleh

  menimbulkan hazad moral. Kerugian yang pasti akan berlaku tidak lagi melibatkan

  risiko dan tidak lagi diluar kawal.

  3. Kerugian boleh dipastikan kejadiannya dan boleh di ukur saiznya.

  Kerugian yang berlaku mestilah boleh dibuktikan. Misalnya jika berlaku kemalangan,

  gambar yang menunjukkan kerosakan kenderaan yang terlibat dan laporan polis oleh

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  16/28

    Bab 3 • Insurans  16

  pemilik kenderaan berhubung dengan kemalangan adalah bukti kemalangan benar-

  benar berlaku. Kerugian juga mesti boleh diukur tahapnya dalam nilai kewangannya.

  Misalnya bagi kenderaan yang rosak dalam kemalangan, kos membaik pulih

  kenderaan tersebut merupakan ukuran kerugian yang berlaku. Kerugian seperti

  perasaan sedih atau kecewa tidak boleh dipastikan kejadiannya dan tidak boleh

  diukur, oleh itu tidak ideal untuk diinsuranskan.

  4. Kerugian mestilah tidak bersifat katastrofik.

  Kerugian katastrofik adalah kerugian yang sangat besar yang boleh menjejaskan

  keupayaan kewangan syarikat insurans. Kerugian akibat bencana seperti taufan,

  banjir, gempabumi, peperangan dan nuklear boleh menyebabkan kerugian yang

  sangat besar. Peril-peril seperti ini boleh menyebabkan kerugian kepada sebahagian

  besar insured dalam sesuatu kumpulan pakatan kerugian, dan ini bercanggah dengankonsep perkongsian risiko yang andaiannya adalah kerugian akan dialami oleh hanya

  sebahagian kecil ahli dan dikongsi oleh keseluruhan pakatan. Syarikat insurans

  biasanya akan mengelak daripada perlu bertanggungjawab keatas kerugian besar

  seperti ini kerana keadaan sebegini boleh menyebabkan syarikat gagal memenuhi

  tuntutan yang dikemukakan.

  5. Kerugian yang berlaku akan menyebabkan kerugian kewangan yang tenat

  kepada insured.

  Harta yang hendak diinsuranskan mestilah bernilai tinggi supaya jika harta musnah,pemilik akan mengalami kerugian kewangan yang serius. Jika seseorang membeli

  insurans untuk harta yang tidak menyebabkan kerugian tenat akibat

  kemusnahannya, kos kendalian insurans mungkin lebih tinggi daripada kos

  menggantikan harta yang musnah dengan harta yang baru. Misalnya, mungkin tidak

  wajar untuk menginsuranskan buku, kasut, pakaian dan lain-lain barangan yang kecil

  nilainya, kerana jika berlaku kerosakan kepada harta ini, kos untuk membaik pulih

  atau menggantikannya tidaklah begitu tinggi.

  6. Kebarangkalian kerugian mesti boleh dianggarkan

  Insurer perlu berupaya menganggarkan purata kekerapan dan purata ketenatan bagikerugian depan dengan ketepatan yang sewajarnya. Ini perlu dilakukan supaya

  premium yang mencukupi boleh dikenakan terhadap insured untuk membayar

  semua tuntutan dan perbelanjaan yang akan timbul. Walau bagaimanapun,

  sesetengah kerugian memang sukar untuk diramal, misalnya yang berkaitan dengan

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  17/28

    Bab 3 • Insurans  17

  bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Biasanya, kerugian begini tidak

  dilindungi oleh syarikat insurans swasta.

  7. Premium yang munasabah

  Premium yang dikenakan kepada insured perlulah munasabah, iaitu insured mestilah

  mampu untuk membayar premium. Dan lagi, untuk menjadikan insurans menarik

  kepada pengguna, premium yang perlu dibayar mestilah jauh lebih rendah daripada

   jumlah insurans. Premium yang dikenakan kepada insured berkadaran dengan

  kebarangkalian kerugian berlaku. Semakin tinggi peluang kerugian berlaku, maka

  semakin tinggi premium yang akan dikenakan. Oleh itu, insurans lebih sesuai untuk

  risiko yang mempunyai kebarangkalian kerugian yang rendah.

  Selain memenuhi ciri-ciri risiko yang ideal untuk diinsuranskan seperti yangdibincangkan di atas, semua pendedahan yang hendak dilindungi oleh insurans perlu

  mematuhi satu prinsip insurans yang sangat penting, iaitu kepentingan boleh

  insurans (insurable interest). Kepentingan boleh insurans wujud antara seseorang

  dengan sesuatu harta jika dia akan mengalami kerugian kewangan atas kemusnahan

  harta tersebut. Kepentingan boleh insurans wujud antara seseorang individu dengan

  individu yang lain jika kematian individu yang lain itu akan menyebabkan kerugian

  kewangannya kepadanya. Insurans hanya boleh dibeli untuk sesuatu harta atau

  individu lain jika wujud kepentingan boleh insurans. Konsep kepentingan boleh

  insurans akan dibincangkan dalam bab yang akan datang.

  Walaupun ciri-ciri risiko yang ideal untuk diinsuranskan amat dipentingkan olehsyarikat insurans, namun pengecualian boleh diberikan kepada ciri bilangan

  pendedahan yang besar. Perlindungan masih boleh diberikan oleh insurer kepada

  pendedahan yang melibatkan bilangan yang kecil. Misalnya seorang pengumpul

  lukisan memiliki sebuah lukisan ciptaan Picasso. Atau pemilik barang antik yang

  mempunyai koleksi barang antik yang berharga. Begitu juga dengan ahli sukan atau

  selebriti yang mahu menginsuranskan anggota badan tertentu seperti kaki, tangan

  atau hidung. Perlindungan insurans masih boleh diberikan dalam kes-kes begini,

  namun hukum bilangan besar tidak boleh diaplikasikan dan risiko tidak dapat

  dikurangkan. Oleh kerana salah satu daripada elemen insurans yang sangat penting,

  iaitu pengurangan risiko, tidak dipenuhi, maka pindahan risiko dalam kes ini

  merupakan pindahan bukan insurans.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  18/28

    Bab 3 • Insurans  18

  Risiko Yang Tidak Sesuai Untuk DiInsuranskan

  Walaupun terdapat banyak risiko yang boleh diinsuranskan, terdapat banyak jugarisiko yang tidak sesuai untuk diinsuranskan. Kebanyakan risiko pasaran, risiko

  kewangan, risiko pengeluaran dan risiko politik tidak sesuai diinsuranskan oleh

  syarikat insurans swasta. Ini adalah kerana risiko-risiko ini bersifat spekulatif, iaitu

  insured boleh mendapat kerugian atau keuntungan daripada sesuatu kejadian yang

  berlaku. Insurans hanya sesuai untuk melindungi risiko tulen. Tujuan insurans adalah

  untuk memastikan insured dipulihkan kedudukan kewangannya kepada keadaan

  yang sama seperti sebelum kerugian berlaku. Insurans tidak boleh menyebabkan

  seseorang mendapat keuntungan daripada perkara yang diinsuranskan. Risiko

  spekulatif boleh menimbulkan hazad moral dan hazad morel jika perlindungan

  insurans diberikan.

  Selain daripada itu, risiko-risiko yang disebutkan di atas boleh menyumbang

  kepada kebarangkalian kerugian katastrofi yang tinggi. Sebagai contoh, risiko politik

  boleh mencetuskan peperangan. Risiko pasaran boleh menyebabkan keadaan

  ekonomi yang tidak stabil yang boleh memberi kesan kepada sebahagian besar

  masyarakat. Dan juga, pengiraan premium yang wajar dikenakan sukar dilakukan

  kerana kebarangkalian berlakunya kerugian akibat risiko tersebut tidak boleh

  dianggarkan dengan baik. Misalnya, tiada data yang dikumpulkan berkaitan dengan

  kerugian yang dialami oleh peruncit akibat perubahan citarasa pengguna.

  Pilihan Sakal

  Pilihan sakal (adverse selection) atau anti-pemilihan (anti-selection) merujuk kepada

  kecenderungan individu yang mempunyai kebarangkalian kerugian yang lebih tinggi

  daripada purata untuk mendapatkan insurans pada kadar purata atau kadar biasa

  (standard rate). Individu berisiko kurang baik ini (poor risk) biasanya memang lebih

  cenderung untuk membeli dan mengekalkan insurans berbanding dengan individu

  yang berisiko baik (good risk ). Jika tidak dikawal, pilihan sakal boleh mengakibatkan

  kerugian sebenar yang lebih tinggi daripada kerugian yang dijangkakan. Sebagai

  contoh, pilihan sakal boleh timbul daripada individu yang menghidap penyakit kronik

  seperti diabetis yang ingin mendapatkan insurans hayat atau insurans perubatan

  pada kadar biasa. Pilihan sakal boleh juga timbul daripada individu yang gemarmemandu laju yang mahukan perlindungan insurans motor pada kadar biasa, atau

  daripada firma perniagaan yang seringkali dirompak dan dipecah masuk yang

  mahukan perlindungan insurans jenayah pada kadar biasa.

  Syarikat insurans perlu meminimumkan pilihan sakal kerana ia mendedahkan

  syarikat kepada bilangan tuntutan yang tinggi. Tuntutan yang lebih tinggi dari yang

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  19/28

    Bab 3 • Insurans  19

  dijangkakan boleh menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Kaedah untuk

  mengurangkan pilihan sakal adalah melalui proses pengunderitan (underwriting).

  Pengunderitan adalah proses memilih dan mengelaskan risiko yang sedang

  dipertimbangkan untuk ditawarkan perlindungan insurans. Risiko atau pemohon

  insurans yang memenuhi syarat pengunderitan bagi sesuatu jenis insurans akan

  diberikan perlindungan pada kadar biasa. Jika seseorang pemohon tidak dapat

  memenuhi syarat pengunderitan yang ditetapkan kerana dia merupakan risiko yang

  kurang baik, dia masih boleh diberikan perlindungan insurans pada kadar yang lebih

  tinggi daripada purata, iaitu dengan premium tambahan atas kadar purata. Dalam

  sesetengah keadaan, permohonan daripada risiko kurang baik akan ditolak. Masalah

  pilihan sakal timbul apabila pemohon dengan kebarangkalian kerugian lebih tinggi

  daripada purata berjaya mendapatkan perlindungan pada kadar biasa atau kadar

  purata.

  Insurans dan Perjudian

  Insurans kadangkala dikelirukan dengan perjudian. Terdapat dua perbezaan utama

  antara keduanya. Pertama, perjudian mewujudkan risiko spekulatif yang baru,

  manakala insurans adalah kaedah untuk menangani risiko tulen yang memang telah

  sedia wujud. Sesebelum seseorang itu terlibat dengan perjudian, tidak wujud risiko

  sama ada dia akan menang atau kalah. Jika dia melibatkan diri dalam perjudian,

  barulah dia akan menghadapi risiko menang atau kalah dalam perjudian tersebut.

  Insurans pula akan hanya menguruskan risiko tulen, iaitu ketidakpastian yang

  melibatkan kerugian sahaja, misalnya risiko kematian, kemalangan kerosakan hartabenda. Risiko-risiko ini memang telah sedia wujud. Jika kerugian tidak berlaku,

  individu berada dalam keadaan status quo, dan tidak ada keuntungan yang diperoleh.

  Sebagai contoh, jika anda bertaruh RM100 untuk perlumbaan kuda, maka satu

  risiko spekulatif yang baru dibentuk. Tetapi jika anda membayar RM100 kepada

  syarikat insurans sebagai premium insurans kebakaran, maka risiko tulen berkaitan

  kebakaran memang telah sedia ada, dan melalui insurans kebakaran, risiko ini

  dipindahkan kepada insurer. Tiada risiko baru yang diwujudkan dalam transaksi

  insurans.

  Kedua, perjudian adalah satu aktiviti yang tidak produktif dari segi sosial. Hal ini

  disebabkan keuntungan orang yang menang diperoleh atas kerugian orang lain.

  Sebaliknya, insurans adalah produktif dari segi sosial kerana kedua-dua insured dan

  insurer tidak terdedah kepada keadaan yang keuntungan sesuatu pihak adalah

  berasaskan kepada kerugian pihak lain. Insured dan insurer kedua-duanya

  mempunyai kepentingan dalam pencegahan kerugian. Kedua-dua pihak akan

  menang jika kerugian tidak berlaku. Selain itu, transaksi perjudian yang konsisten

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  20/28

    Bab 3 • Insurans  20

  tidak akan memulihkan kedudukan kewangan orang yang sering kalah dalam

  perjudian. Namun, kontrak insurans bertujuan memulihkan kedudukan kewangan

  insured kepada paras sebelum kerugian berlaku.

  Produk Insurans

  Di kebanyakkan negara, pengeluar produk insurans biasanya terdiri daripada

  kerajaan dan juga syarikat insurans swasta. Di Malaysia, syarikat insurans swasta

  merupakan pengeluar insurans yang utama.

  Pengkelasan Produk Insurans

  Produk insurans boleh dibahagikan kepada dua kategori:

  1. Insurans Am (General insurance)

  2. Insurans Hayat (Life insurance).

  Insurans am  dikenali juga sebagai insurans harta dan liabiliti   (property and

  liability insurance) atau insurans bukan hayat  (nonlife insurance).  Insurans am terdiri

  daripada produk-produk insurans harta, insurans liabiliti dan gabungan insurans

  harta dan liabiliti. Insurans harta memberi perlindungan terhadap kerosakan atau

  kemusnahan fizikal harta benda. Jika berlaku kerosakan terhadap harta yang

  diinsuranskan, maka pemiliknya atau orang yang mempunyai kepentingan terhadap

  harta itu akan dibayar ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang dialami. Contohinsurans harta adalah insurans kebakaran, insurans peralatan elektronik dan insurans

  kecurian.

  Insurans liabiliti   melindungi insured daripada liabiliti yang timbul terhadap

  pihak ketiga. Liabiliti tersebut boleh timbul jika seseorang individu menyebabkan

  kecederaan atau kerosakan hartabenda kepada pihak lain, dan pihak itu mengambil

  tindakan undang-undang ke atas individu yang menyebabkan kerugian yang dialami.

  Contoh insurans liabiliti adalah insurans liabiliti awam, insurans liabiliti produk dan

  insurans liabiliti profesional. Insurans harta dan liabiliti  pula memberikan kedua-dua

  perlindungan harta dan liabiliti, misalnya insurans motor, insurans pemilik rumah dan

  insurans marin.Insurans hayat memberi perlindungan kepada insured terhadap peril kematian.

  Ini bermaksud jika insured yang dilindungi di bawah polisi insurans hayat meninggal

  dunia, maka warisnya akan dibayar sejumlah pampasan oleh syarikat insurans untuk

  meringankan bebannya. Selain kematian, kebanyakan polisi insurans hayat juga

  memberikan perlindungan terhadap hilang upaya atau penyakit yang dialami oleh

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  21/28

    Bab 3 • Insurans  21

  insured. Disamping itu, terdapat juga polisi yang khusus untuk membayar ganti rugi

  kepada insured jika insured memerlukan rawatan kesihatan akibat kecederaan atau

  penyakit. Polisi begini dipanggil insurans perubatan atau insurans kesihatan. Polisi

  anuiti pula akan membayar pendapatan tetap kepada insured selama dia masih

  hidup atau untuk tempoh tertentu. Tujuan polisi anuiti adalah untuk memastikan

  insured tidak akan kehabisan sumber pendapatan selama dia masih hidup.

  Kontrak Insurans

  Kontrak insurans dibentuk antara syarikat insurans atau insurer, dengan pembeli

  insurans atau insured. Apabila insured membeli sesuatu produk insurans dan insurer

  bersetuju untuk menawarkan perlindungan, maka kontrak insurans akan

  berkuatkuasa. Di bawah kontrak insurans, syarikat insurans berjanji untuk membayar

  faedah insurans kepada insured jika berlaku kerugian yang dilindungi akibat perilyang diinsuranskan. Syarikat insurans dirujuk juga sebagai penanggung insurans.

  Manakala insured boleh juga dirujuk sebagai empunya polisi, pemilik polisi (policy

  owner) atau pemegang polisi (policy holder). Kontrak insurans adalah kontrak undang-undang. Kedua-dua pihak insurer dan

  insured perlu memenuhi tanggungjawab mereka seperti yang dinyatakan di bawah

  kontrak insurans supaya kontrak dapat berkuatkuasa. Tanggungjawab insured adalah

  untuk membayar premium dan mematuhi syarat dan terma kontrak, manakala

  tanggungjawab insurer adalah untuk membayar ganti rugi jika berlaku kerugian yang

  dilindungi. Kegagalan memenuhi tanggungjawab oleh insured boleh menyebabkan

  kontrak dibatalkan dan perlindungan insurans dihentikan; kegagalan oleh pihakinsurer boleh menyebabkannya didakwa dimahkamah. Kontrak insurans akan

  dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Bab 4 buku ini.

  Polisi Insurans

  Apabila kontrak insurans dibentuk antara insurer dan insured, pihak insurer akan

  mengeluarkan satu dokumen kepada insured sebagai bukti perlindungan insurans.

  Dokumen ini dipanggil polisi insurans. Polisi insurans menyenaraikan maklumat

  terperinci mengenai perlindungan yang diberikan, misalnya maklumat berkenan

  pemilik polisi, individu atau harta yang dilindungi, kerugian dan peril yang dilindungi,lokasi yang dilindungi, jumlah perlindungan insurans, premium, sebarang

  pengecualian yang dikenakan terhadap perlindungan, peruntukan seperti deduktibel

  dan koinsurans, syarat serta terma kontrak insurans. Polisi insurans dan borang

  permohonan membentuk kontrak insurans diantara insured dan insurer.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  22/28

    Bab 3 • Insurans  22

  Premium

  Apabila membeli produk insurans, insured perlu membuat bayaran sebagai balasankepada perlindungan insurans yang diberikan oleh insurer. Bayaran ini dikenali

  sebagai premium.  Premium yang dibayar oleh insured kepada insurer bagi

  memperoleh perlindungan insurans dipanggil sebagai premium kasar (gross

   premium). Premium kasar dibentuk oleh sama ada premium bersih (net premium)

  atau premium tulen (pure premium) dan ditambahkan dengan bebanan (loading). 

  Bagi insurans hayat,

  Premium Kasar = Premium Bersih + Bebanan

  Bagi insurans harta,

  Premium Kasar = Premium Tulen + Bebanan.

  Premium bersih dan premium tulen ada kos sebenar bagi perlindungan insurans. Kos

  ini boleh dipanggil kos insurans atau kos kerugian. Dalam insurans hayat, ia juga

  dipanggil sebagai kos mortaliti. Bebanan pula merujuk kepada kos operasi syarikat

  seperti belanja kendalian, komisen, cukai, keuntungan dan lain-lain. Satu lagi elemen

  dalam bebanan adalah rizab bagi kerugian luar jangka. Rizab ini penting bagi

  memastikan insurer mempunyai dana yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan

   jika kerugian sebenar lebih besar daripada yang dijangkakan. Satu lagi elemen

  bebanan adalah perolehan pelaburan. Elemen ini mengurangkan saiz bebanan yangdikenakan kepada insured. Dalam bab ini, contoh ringkas pengiraan premium

  diberikan bagi insurans harta sahaja. Premium bagi insurans hayat adalah lebih

  kompleks kerana ia melibatkan pengiraan aktuarial dan tidak dibincangkan dalam

  bab ini. Appendiks 3.1 memberikan satu contoh ringkas pengiraan premium kasar

  bagi insurans harta.

  Faedah Insurans

  Tujuan utama seseorang membeli insurans adalah untuk menerima faedah insurans

  (insurance benefit) jika berlaku sesuatu kerugian luar jangka yang dilindungi. Apabilainsured membeli insurans, insured sebenarnya memperoleh perlindungan.

  Perlindungan yang diberikan oleh insurer merupakan jaminan insurer untuk

  membayar faedah jika berlaku kerugian yang diinsuranskan.

  Di bawah insurans harta, faedah yang akan dibayar jika berlaku kerugian yang di

  insuranskan di panggil pampasan (compensation)  atau ganti rugi (indemnity). Bagi

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  23/28

    Bab 3 • Insurans  23

  insurans harta, pembayaran ganti rugi bertujuan memulihkan kedudukan kewangan

  insured kepada keadaan yang hampir sama seperti sebelum berlaku kerugian.

  Sebagai contoh, jika berlaku kebakaran, ganti rugi yang akan dibayar kepada insured

  akan memulihkan keadaan kewangan insured seperti sebelum berlaku kebakaran.

  Insured akan menerima ganti rugi setakat nilai kerugian yang berlaku sahaja dan

  insured tidak sekali-kali boleh menerima amaun ganti rugi yang melebihi amaun

  kerugian.

  Di bawah insurans hayat, faedah yang akan dibayar oleh insurer kepada waris

   jika berlaku kematian kepada insured dipanggil sebagai faedah kematian  (death

  benefit).  Faedah kematian juga dirujuk sebagai prosids  (proceed). Jumlah faedah

  yang akan dibayar biasanya menyamai amaun muka  (face amount) polisi insurans

  hayat. Amaun muka adalah jumlah perlindungan insurans yang dibeli di bawah polisi

  hayat dan dikenali juga sebagai sums insured.

  Kebaikan Insurans Kepada Masyarakat

  Sistem insurans memberikan banyak kebaikan dan faedah kepada individu dan

  masyarakat.

  1. Pembayaran Ganti rugi Terhadap Kerugian

  Pembayaran ganti rugi membolehkan individu dan keluarga pulih kepada kedudukan

  kewangan yang asal selepas berlakunya kerugian. Oleh itu, mereka boleh memelihara

  keselamatan kewangan mereka. Ganti rugi kepada organisasi membolehkan

  organisasi yang terlibat dalam kerugian meneruskan perniagaan dan membolehkan

  pekerja terus mempunyai pekerjaan. Pembekal boleh terus menerima pesanan, dan

  pengguna boleh terus menerima barangan dan perkhidmatan yang mereka perlukan.

  Secara ringkasnya, pembayaran ganti rugi insurans menyumbang kepada kestabilan

  keluarga dan perniagaan, dan ini merupakan faedah sosial dan ekonomi insurans

  yang paling penting.

  2. Mengurangkan Kebimbangan dan Kerisauan

  Kebaikan insurans yang kedua adalah kebimbangan dan kerisauan dapat dikurangkansebelum kerugian berlaku mahupun selepas kerugian berlaku. Sebagai contoh,

  seorang ketua keluarga yang mempunyai perlindungan insurans hayat yang

  mencukupi akan merasa lebih tenang dan kurang bimbang mengenai keselamatan

  kewangan tanggungannya jika dia meninggal secara pramatang. Individu yang

  memiliki insurans perubatan tidak perlu bimbang mengenai kos rawatan perubatan

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  24/28

    Bab 3 • Insurans  24

   jika dia ditakdirkan menghidap penyakit yang memerlukan rawatan atau

  penghospitalan. Pemilik harta akan berasa lebih tenteram jika hartanya dilindungi

  oleh insurans kerana jika berlaku kerugian akibat peril yang diinsuranskan, kerugian

  kewangan yang timbul akan dipulihkan oleh ganti rugi insurans.

  3. Sumber Dana Pelaburan

  Industri insurans merupakan sumber dana yang penting untuk penggumpulan dan

  pelaburan modal. Premium dikutip terdahulu daripada kerugian dan dana yang tidak

  digunakan untuk membayar kerugian dalam tempoh yang terdekat boleh digunakan

  bagi tujuan pelaburan. Dana ini boleh dipinjamkan kepada firma-firma perniagaan

  yang biasanya melabur dalam projek perumahan, pusat beli belah, bangunan

  komersial dan lain-lain. Pelaburan sebegini membantu pertumbuhan ekonomi dan

  guna tenaga sesebuah negara.

  4. Pencegahan Kerugian

  Syarikat insurans menggalakkan pelaksanaan aktiviti pencegahan kerugian di

  kalangan insured. Sesetengah jenis insurans menhendaki aktiviti pencegahan

  tertentu dilaksanakan oleh insured sebelum perlindungan diberikan. Sebagai contoh,

  bagi insurans kebakaran, premis atau rumah yang hendak dilindungi mestilah

  memenuhi ciri-ciri keselamatan tertentu, misalnya pendawaian yang selamat,

  pemasangan alat pengesan asap dan penggera kebakaran. Sesetengah jenis insurans

  memberi insentif keatas aktiviti pencegahan kerugian yang boleh mengurangkanrisiko kerugian yang dilindungi melalui diskaun terhadap premium. Program

  pencegahan kerugian yang dilaksanakan oleh organisasi boleh mengurangkan

  kerugian langsung dan juga kerugian tidak langsung, dan ini boleh memberi manfaat

  kepada masyarakat pada umumnya.

  5. Peningkatan Kredit

  Insurans boleh meningkatkan kredit seseorang individu. Insurans menjadikan

  seseorang peminjam sebagai risiko kredit yang lebih baik kerana ia menjamin nilai

  cagaran peminjam atau ia memberikan keyakinan yang lebih tinggi bahawa pinjaman

  akan dibayar balik. Sebagai contoh, jika sebuah rumah dibeli mengunakan pinjaman,syarikat kewangan tempat pinjaman dibuat biasanya mensyaratkan supaya insurans

  kebakaran dibeli keatas rumah yang dibeli dan insurans gadai janji (mortgage

   protection insurance)  dibeli ke atas peminjam. Insurans kebakaran memelihara

  kepentingan peminjam jika harta rosak atau musnah akibat kebakaran. Insurans

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  25/28

    Bab 3 • Insurans  25

  gadai janji memelihara kepentingan syarikat kewangan jika peminjam meninggal

  dunia sebelum selesai membayar balik hutang.

  Kos Insurans Kepada Masyarakat

  Walaupun siatem insurans membuat sumbangan sosial dan ekonomi yang besar,

  tetapi ia juga menimbulkan kos yang perlu ditanggung oleh masyarakat.

  1. Kos Menjalankan Perniagaan Insurans

  Kos yang utama adalah kos menjalankan perniagaan. Syarikat insurans perlu

  menggunakan sumber ekonomi yang telah sedia terhad, antaranya tanah, buruh dan

  modal, dalam menyediakan insurans kepada masyarakat. Kesemua kos yang terlibatdi dalam menjalankan perniagaan diagihkan kepada pemilik polisi. Bebanan

  perbelanjaan perlu ditambahkan kepada premium tulen untuk menampung

  perbelanjaan yang ditimbulkan oleh insurer dalam operasi harian mereka. Oleh itu,

  insured perlu membayar bukan sahaja kos perlindungan insurans, tetapi juga kos

  yang berkaitan dengan operasi syarikat. Sebagai contoh, katalah sebuah negara kecil

  yang tidak mempunyai sistem insurans mengalami kerugian purata akibat kebakaran

  bernilai RM100 juta setahun. Katalah sistem insurans kemudiannya diwujudkan, dan

  bagi insurans kebakaran, kadar bebanan yang ditetapkan adalah 30% daripada

  kerugian. Oleh itu, jumlah kos untuk negara ini meningkat kepada RM130 juta.

  Walau bagaimanapun, kos tambahan yang timbul daripada operasi insurans

  boleh dijustifikasikan. Pertama, dari pandangan insured, ketidakpastian terhadap

  kerugian kewangan daripada sesuatu kerugian yang diinsuranskan dapat

  dikurangkan. Keduanya, syarikat insurans biasanya terlibat dengan berbagai aktiviti

  pencegahan kerugian yang memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Dan

  ketiganya, syarikat insurans menyediakan pekerjaan kepada ribuan penduduk.

  2. Tuntutan Palsu

  Kos insurans yang kedua melibatkan hazad moral yang dilakukan oleh insured. Ia

  berkaitan dengan tuntutan palsu, kerugian yang disengajakan dan tuntutan yang

  ditokok. Tuntutan palsu melibatkan kerugian yang sebenarnya tidak berlaku, tetapisengaja direka atau dibuat-buat seolah-olah ia berlaku supaya insured dapat

  menuntut ganti rugi daripada insurer. Antara contoh tuntutan palsu adalah kematian

  yang direka bagi mendapatkan faedah insurans hayat, kemalangan yang dibuat-buat

  bagi tuntutan insurans motor, laporan perubatan yang dipalsukan bagi tuntutan

  insurans kesihatan dan kecurian atau pecah masuk premis yang direka bagi tuntutan

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  26/28

    Bab 3 • Insurans  26

  insurans kecurian. Pelbagai lagi tuntutan palsu boleh berlaku. Bayaran gantirugi

  terhadap tuntutan palsu meningkatkan premium kepada semua insured.

  Selain daripada tuntutan palsu, syarikat insurans juga terdedah kepada kerugian

  yang disengajakan. Dalam keadaan ini, insured menyebabkan kerugian dengan

  sengaja kerana mahu mendapatkan ganti rugi insurans. Satu contoh hazad moral

  yang utama adalah arson, iaitu seseorang yang sengaja menyebabkan kebakaran

  hartanya bagi tujuan memperoleh ganti rugi insurans kebakaran. Seperti tuntutan

  palsu, kerugian sengaja merupakan kos sosial insurans.

  3. Tuntutan Yang Di Tokok

  Satu lagi kos insurans adalah berkaitan dengan tuntutan insurans yang sengaja

  ditokok atau dibesarkan melebihi daripada yang sepatutnya. Walaupun kerugian

  tidak berlaku dengan sengaja, namun amaun tuntutan mungkin melebihi daripadaamaun kerugian kewangan yang sebenar. Contoh tuntutan yang dibesarkan adalah

  insured menokok kerugian ke atas kerosakan kenderaan akibat kemalangan, mangsa

  produk rosak mengemukakan saman liabiliti pada amaun yang jauh lebih tinggi

  daripada kerugian ekonomi sebenar dan individu yang menikmati faedah

  hilangupaya dan telah pulih menipu sakit untuk terus menerima faedah tersebut.

  Kesemua kos sosial yang timbul daripada tuntutan palsu, kerugian yang disengajakan

  atau tuntutan yang ditokok terpaksa ditanggung oleh masyarakat melalui

  peningkatan premium.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  27/28

    Bab 3 • Insurans  27

  Appendiks 3.1

  Contoh Pengiraan Premium Insurans Harta

  Berdasarkan perbincangan mengenai premium sebelum ini, komponen premium

  kasar insurans harta boleh digambarkan seperti berikut:

  Premium = Premium tulen + (Kos operasi dan kendalian

  + Rizab kerugian luar jangka - Perolehan pelaburan).

  Sebagai contoh, katalah terdapat 1000 pemilik rumah di sebuah bandar dan

  kesemua pemilik rumah berhasrat membeli insurans kebakaran daripada sebuah

  syarikat insurans. Daripada data kebakaran lepas, insurer menganggarkan kerugian

  akibat kebakaran yang mungkin dihadapi oleh pakatan kerugian ini setiap tahun

  adalah 1% daripada nilai kesemua rumah. Jika setiap rumah bernilai RM200,000,

  maka nilai kesemua 1000 rumah adalah RM200,000,000. Dengan menggunakan 1%

  sebagai anggaran kerugian, maka jumlah kerugian yang dijangka adalah RM2,000,000

  (1% x RM200,000,000). Jumlah kerugian terjangka ini akan dikongsi oleh semua

  pemilik rumah, setiap pemilik akan mengalami kerugian sebanyak RM2,000

  (RM2,000,000 /1000). Kerugian terjangka yang dihadapi oleh setiap pemilik rumah

  merupakan kos perlindungan sebenar insurans, ataupun premium tulen. Jika setiap

  pemilik rumah dalam contoh di atas membeli perlindungan penuh ke atas rumah

  mereka, maka mereka perlu membayar RM2,000 seorang sebagai premium tulen.

  Amaun bebanan ditetapkan oleh syarikat insurans. Bagi contoh di atas, andaikanbahawa bagi setiap RM1 premium tulen, kos kendalian adalah 30% (atau 30 sen),

  rizab untuk kerugian luar jangka ialah 10% (atau 10 sen), dan pulangan daripada

  premium yang dilaburkan adalah 3% (atau 3 sen). Jadi, bagi setiap RM1 premium

  tulen, bebanan yang akan dikenakan adalah 30 sen + 10 sen - 3 sen = 37 sen. Oleh

  itu, setiap insured dalam pakatan kerugian yang digambarkan di atas perlu

  membayar premium tahunan sebanyak RM2,740 iaitu RM2,000 ( 1 + 0.37) bagi

  perlindungan insurans kebakaran dengan jumlah insurans RM200,000.

 • 8/16/2019 Bab 3 Insurans

  28/28

    Bab 3 • Insurans  28

  Rujukan

  1. Black, K. & Skipper, H.D. 2000. Life and Health Insurance. 13th  edition.

  Prentice-Hall, New Jersey, USA.

  2. Dorfman, M. S. & Cather, D. A. 2013. Introduction to Risk Management &

  Insurance. 10th edition. Pearson Education Limited. New Jersey, USA.

  3.  Hendon Redzuan, Rubayah Yakob & Mohamad Abdul Hamid. 2006. Prinsip

  Pengurusan Risiko dan Insurans. Pearson Prentice-Hall. Kuala Lumpur.

  4. Redja, G. E. & McNamara, M. J. 2014. Principles of Risk Management &

  Insurance. 12th edition. Pearson Education Limited. Global Edition.

  5. Vaughan, E.J & Vaughan, T. 2003. Fundamentals of Risk and Insurance. 9th 

  edition. John Wiley & Sons, Inc, USA.

  6. Zuriah Abdul Rahman & Hendon Redzuan. 2009. Takaful: The 21st Century

  Insurance Innovation. McGraw-Hill. Kuala Lumpur.