kerajaan negeri sembilan darul khusus pekeliling … · (k) nama syarikat insurans, nombor sijil...

of 91 /91
P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30) 1 KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ______________________________________________________ PEKELILING PEJABAT KEWANGAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS BILANGAN 5 TAHUN 2020 ______________________________________________________ SKIM PINJAMAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERKHIDMAT DI BAWAH KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 1. Tujuan 1.1 Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menetapkan peraturan dan syarat mengenai pinjaman kenderaan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan. Bagi maksud pekeliling ini, kenderaan ditakrifkan sebagai kereta dan motosikal. 2. Tafsiran 2.1 Melainkan sesuatu itu terjelas maksudnya di dalam Pekeliling ini tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: "harga belian" bererti jumlah kos bagi kenderaan yang akan dibeli oleh Kerajaan melalui bayaran seperti berikut: (a) amaun pembiayaan Kerajaan yang diluluskan kepada pegawai; dan (b) bayaran muka yang ditanggung oleh pegawai jika harga kenderaan melebihi kelayakan pegawai. "amaun pembiayaan Kerajaan" bererti jumlah yang dibiayai oleh Kerajaan berdasarkan kepada kelayakan pegawai. "bayaran muka" bererti amaun perbezaan di antara harga belian dengan amaun pembiayaan Kerajaan.

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

1

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ______________________________________________________

PEKELILING PEJABAT KEWANGAN NEGERI

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS BILANGAN 5 TAHUN 2020

______________________________________________________

SKIM PINJAMAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERKHIDMAT DI BAWAH KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

1. Tujuan

1.1 Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menetapkan peraturan

dan syarat mengenai pinjaman kenderaan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan. Bagi maksud pekeliling ini, kenderaan ditakrifkan sebagai kereta dan motosikal.

2. Tafsiran

2.1 Melainkan sesuatu itu terjelas maksudnya di dalam Pekeliling ini

tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti:

"harga belian" bererti jumlah kos bagi kenderaan yang akan dibeli oleh Kerajaan melalui bayaran seperti berikut:

(a) amaun pembiayaan Kerajaan yang diluluskan kepada

pegawai; dan

(b) bayaran muka yang ditanggung oleh pegawai jika harga kenderaan melebihi kelayakan pegawai.

"amaun pembiayaan Kerajaan" bererti jumlah yang dibiayai oleh Kerajaan berdasarkan kepada kelayakan pegawai.

"bayaran muka" bererti amaun perbezaan di antara harga belian dengan amaun pembiayaan Kerajaan.

Page 2: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

2

"harga jualan" bererti jumlah sebenar yang akan dibayar oleh pegawai seperti berikut:

(a) bayaran muka yang ditanggung oleh pegawai jika harga

kenderaan melebihi kelayakan pegawai; dan

(b) amaun pembiayaan Kerajaan.

"tugas rasmi" bererti tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus-kursus dan tidak termasuk perjalanan ulang-alik ke pejabat.

"Polisi Perlindungan Takaful" bererti suatu skim perlindungan insurans kenderaan yang berasaskan kepada prinsip saling jamin- menjamin yang diluluskan oleh Kerajaan.

3. Kuasa Meluluskan Pinjaman Kenderaan

3.1 Kuasa untuk meluluskan pinjaman kenderaan kepada pegawai-

pegawai yang memenuhi semua syarat mengikut peraturan- peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini adalah kuasa Pegawai Kewangan Negeri (PKN). PKN boleh mewakilkan kuasa itu secara bertulis kepada seorang Pegawai Kanan di Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan (PKwNS).

4. Peraturan Permohonan Pinjaman

4.1 Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam Borang

Permohonan yang ditetapkan sebanyak tiga (3) salinan bersama dengan lima (5) salinan Surat Perjanjian yang telah dipenuhi. Selepas permohonan diluluskan, salinan-salinan Borang Permohonan dan Surat Perjanjian diedarkan seperti berikut: (a) Salinan asal Borang Permohonan dan salinan asal Surat

Perjanjian yang telah disetemkan secukupnya dan salinan- salinan yang kedua dikehendaki dikembarkan kepada baucer bayaran pinjaman;

(b) Salinan ketiga dikehendaki disimpan oleh PKwNS yang

meluluskan pinjaman;

(c) Salinan keempat adalah untuk kegunaan Jabatan yang bertanggungjawab menguruskan bayaran balik pinjaman melalui potongan gaji bulanan; dan

(d) Salinan kelima disimpan dalam Fail Peribadi Peminjam

direkodkan dalam buku Perkhidmatan.

Page 3: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

3

4.2 Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan dan Surat Perjanjian adalah seperti di Lampiran A dan Lampiran B.

4.3 Borang Perjanjian Pinjaman Kenderaan adalah dikehendaki

disetem dengan nilai duti selaras dengan Akta Setem 1949.

5. Syarat-Syarat Pinjaman

5.1 Pegawai-pegawai yang layak memohon pinjaman kenderaan ialah pegawai-pegawai yang berjawatan tetap. Pinjaman adalah bagi membeli kenderaan yang dibenarkan mengikut kelayakan dan kemampuan seseorang pegawai yang sesungguhnya memerlukan kenderaan untuk menjalankan tugas rasmi dengan sempurna. Bagi tujuan ini, Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan syarat ini dipatuhi dengan sepenuhnya.

5.2 Sebarang permohonan pertukaran jenis kenderaan yang dibeli

hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pinjaman. Salinan kelulusan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Bendahari Negeri.

5.3 Pinjaman hanya boleh diberi kepada seseorang pegawai sekali

sahaja dalam tempoh lima (5) tahun dengan syarat pinjaman yang ada telah diselesaikan. Walau bagaimanapun, syarat mengenai tempoh ini boleh diberi kelonggaran dengan mendapat kelulusan khas dari PKwNS seperti kerosakan kereta yang tidak ekonomi dan selamat dari segi mekanikal untuk dipakai serta disahkan oleh Jurutera Mekanikal, (JKR Woksyop Negeri Sembilan) tertakluk baki pinjaman telah dibayar balik sepenuhnya.

5.4 Jumlah pinjaman tidak boleh melebihi harga bersih kenderaan

(harga jualan kenderaan, cukai eksais dan cukai jualan) dan tidak termasuk bayaran cukai jalan raya, bayaran insurans dan lain-lain bayaran tambahan yang berkenaan kepada kenderaan tersebut.

5.5 Jumlah pinjaman yang diluluskan hendaklah dibundarkan kepada

angka ratusan ringgit yang kurang. Misalnya, bagi permohonan sebanyak RM13,950.00, pinjaman yang boleh diluluskan ialah RM13,900.00. Satu lagi contoh ialah bagi membeli kereta yang berharga bersih RM19,993.00 tetapi pegawai berkenaan mempunyai kelayakan maksima meminjam RM23,000.00, pinjaman yang boleh diluluskan ialah RM19,900.00.

Page 4: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

4

5.6 Selagi pinjaman belum diselesaikan sepenuhnya:

(a) Peminjam hendaklah membeli Polisi Insurans Komprehensif bagi melindungi kenderaan itu di mana jumlah amaun perlindungannya pada tiap-tiap tahun hendaklah tidak kurang dari baki pinjaman yang masih ada; dan

(b) Peminjam tidak boleh menjual, memindah hak milik atau

menggadaikan kenderaan tersebut selagi pembayaran belum selesai.

5.7 Syarat-syarat di perenggan 6.3 hendaklah diambilkira apabila

permohonan dipertimbangkan. 6. Jumlah Pinjaman Yang Diluluskan

6.1 Jumlah maksimum pinjaman yang boleh diberi kepada seseorang

pegawai adalah seperti berikut:

Jumlah Had Pinjaman

(a) Membeli kereta Had

Pinjaman

(i) Jawatan-Jawatan Utama dan Jawatan- Jawatan Gred Khas

RM70,000.00

(ii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional RM65,000.00

(iii) Kumpulan Sokongan dan ke bawah RM55,000.00 (Kelulusan khas bagi gaji RM1,620.00 ke bawah)

(b) Membeli Motosikal RM10,000.00

6.2 Pinjaman ini dikenakan bayaran perkhidmatan 0%. Semasa mengemukakan permohonan, pegawai hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:

(a) pegawai mempunyai lesen memandu yang sah; dan

Page 5: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

5

(b) jumlah ansuran potongan bulanan pembiayaan kenderaan berkenaan tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gajinya, termasuk ansuran potongan pembiayaan kenderaan berkenaan, tidak melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun.

6.3 Permohonan pinjaman untuk membeli kereta oleh seseorang pegawai yang

bergaji kurang daripada RM1,620.00 sebulan hanya boleh dipertimbangkan dan diluluskan oleh PKwNS dengan syarat:

(a) Ketua Jabatan memperakukan bahawa:

(i) Pegawai itu tidak dapat menjalankan tugas rasmi

dengan cekapnya setiap hari tanpa menggunakan sebuah kereta sendiri, ataupun pegawai yang berkenaan telah disahkan oleh Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) sebagai tidak boleh menunggang motosikal;

(ii) Pegawai mempunyai lesen memandu yang sah;

(iii) Jumlah ansuran potongan bulanan pinjaman

kenderaan tidak boleh melebihi satu pertiga (1/3) daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan termasuk potongan ansuran kenderaan yang ditanggung oleh pegawai tersebut tidak boleh melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun; dan

(iv) Jauh perjalanannya kerana tugas rasmi adalah

melebihi daripada 200 km tiap-tiap bulan, selama tiga (3) bulan berturut-turut.

7. Pembayaran Balik Pembiayaan 7.1 Kadar Bayaran Balik Pembiayaan

Pembayaran balik pembiayaan hendaklah dibayar oleh pegawai secara ansuran melalui potongan gaji pada tiap-tiap bulan sebagaimana yang dipersetujui di dalam Perjanjian. Kadar pembayaran balik pembiayaan tersebut hendaklah berdasarkan panduan perkiraan di Lampiran E.

7.2 Tempoh Pembayaran Balik Pembiayaan

7.2.1 Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 108 bulan;

7.2.2 Bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan

sepenuhnya di dalam tempoh yang dipersetujui;

Page 6: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

6

7.2.3 Baki bayaran balik pembiayaan boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang dipersetujui;

7.2.4 Ini bermakna tempoh maksimum pembiayaan hendaklah

tidak melebihi tempoh perkhidmatan Pegawai. Baki bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum pegawai bersara/meninggalkan perkhidmatan;

7.2.5 Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membuat potongan

sekali gus semua ansuran yang tertunggak daripada gaji pegawai berkenaan.

8. Tempoh Bayaran Balik Pinjaman 8.1 Cara-cara pembayaran balik pinjaman kenderaan adalah seperti

berikut:

(a) Pinjaman dan bayaran perkhidmatan hendaklah dibayar balik sebanyak yang sama jumlahnya pada tiap-tiap bulan: (i) Bagi kereta baharu tidak melebihi 108 bulan;

(ii) Bagi motosikal baharu tidak melebihi 60 bulan;

(b) Walau bagaimanapun, baki pinjaman boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang ditetapkan di atas.

8.2 Pinjaman hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum peminjam bersara atau meninggalkan perkhidmatan atau tamat tempoh kontrak perkhidmatannya tertakluk kepada perenggan 9.1, tempoh maksimum pinjaman hendaklah tidak melebihi dari baki tempoh perkhidmatan pegawai dengan Kerajaan.

8.3 Bagi kes meninggal dunia atau bersara, Ketua Jabatan perlulah

memastikan baki pembiayaan yang belum diselesaikan oleh waris pegawai secara sekali gus.

8.4 Baki pinjaman peminjam yang meletak jawatan atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum tarikh meninggalkan perkhidmatan atau dari hasil penjualan kenderaan.

8.5

Page 7: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

7

9. Hak Milik Atas Kenderaan

9.1 PKwNS dan peminjam adalah sama-sama bertanggungjawab untuk meminta pihak JPJ mencatatkan perkataan "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan" di dalam Buku Pendaftaran Kenderaan semasa pendaftaran nama peminjam sebagai pemilik berdaftar dilakukan. Catatan ini hanya boleh dibatalkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) apabila Pegawai Kewangan Negeri memberitahu secara bertulis bahawa pinjaman itu telah diselesaikan dengan sepenuhnya.

10. Cara-Cara Mengakaun Pinjaman

10.1 Berikut adalah peraturan-peraturan bagi menguruskan Akaun

Pinjaman Kenderaan:-

(a) Pinjaman yang dibayar dalam sesuatu bulan dianggap sebagai diberi pada akhir bulan tersebut dan pembayaran balik hendaklah dimulai dengan potongan dari gaji tidak lewat dari dua (2) bulan berikutnya. Sebagai contoh, bagi cek pinjaman yang dikeluarkan pada bulan Januari, potongan hendaklah bermula dari gaji bulan Mac.

(b) Bayaran balik jumlah pinjaman adalah menurut kiraan seperti di Lampiran D;

(c) Peminjam adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan

bayaran ansuran jika potongan dari gaji bulanan tidak sempat dibuat;

(d) Jika peminjam itu bertukar dari Jabatan Negeri ke Jabatan

Persekutuan, Sijil Gaji Akhirnya hendaklah menyatakan butir-butir mengenai baki pinjaman yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Baki pinjaman yang belum diselesaikan itu hendaklah dibayar balik oleh Jabatan Persekutuan kepada Jabatan Negeri;

(e) Peraturan-peraturan di atas hendaklah juga dipakai di dalam kes-kes pertukaran atau pinjaman seseorang pegawai dari Perkhidmatan Persekutuan, Negeri, Badan- Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan dan sebaliknya.

10.2 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada PKwNS suatu

penyata mengenai semua kes potongan ansuran kenderaan yang tertunggak selama tiga (3) bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh "satu bulan" dari tarikh-tarikh tersebut.

Page 8: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

8

10.3 Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk mengutip balik pinjaman kenderaan. Pegawai yang telah meminjam dan juga sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan bayaran balik pinjamannya dilakukan menurut peraturan yang telah ditetapkan.

10.4 Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya mengambil

tindakan yang perlu untuk mendapatkan bayaran balik menerusi potongan gaji pegawai yang meminjam atau mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada perjanjian pinjaman kenderaan yang berkenaan.

10.5 Nombor rujukan akaun hendaklah dicatatkan di dalam kesemua

penyata perubahan gaji. Apabila seseorang pegawai itu bertukar pejabat Sijil Gaji Akhirnya hendaklah menyatakan butir-butir berikut:

(a) Jumlah pinjaman yang diluluskan;

(b) Tempoh bayaran balik;

(c) Tarikh mula potongan dibuat;

(d) Baki pinjaman yang belum selesai; dan

(e) Kadar bayaran perkhidmatan.

Untuk tujuan ini Bendahari Negeri dan Ketua Jabatan bolehlah menahan Sijil Gaji Akhir peminjam yang bertukar di mana masih ada tunggakan ansuran yang belum diselesaikan.

11. Peraturan-Peraturan Selepas Kenderaan Dibeli

11.1 Seseorang pegawai yang mendapat pinjaman untuk membeli

kenderaan hendaklah menyerahkan resit pembelian sekaligus kenderaan, Cover-Note/Sijil Insurans Komprehensif dan Buku Pendaftaran Kenderaan yang dicatat "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan" kepada PKwNS di dalam tempoh 30 hari selepas cek/EFT bayaran diterima oleh peminjam. Sekiranya peminjam gagal menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di dalam tempoh 30 hari, maka pinjaman itu dianggap sebagai terbatal.

11.2 Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan

kembali kesemua wang pinjaman kenderaan secara sekali gus. Gaji dan elaun-elaun pegawai berkenaan tidak akan dibayar sehingga kesemua pinjaman dikutip secara potongan dari gaji dan elaun-elaun peminjam tersebut.

11.3 Jika pinjaman kenderaan dibatalkan atas sebab-sebab selain

daripada di perenggan 15.1 termasuk pembatalan pinjaman ke atas pilihan sendiri, Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan balik baki pinjaman kenderaan yang telah diluluskan secara potongan gaji dan elaun-elaun peminjam berkenaan.

Page 9: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

9

11.4 Pegawai Kewangan Negeri adalah dengan sendirinya bertanggungjawab memeriksa resit-resit pembelian, Buku Pendaftaran Kenderaan, Cover-Note/Sijil Insurans dan kenderaan yang telah dibeli oleh peminjam. Beliau bolehlah juga mengarahkan pegawai-pegawai yang lain secara bertulis untuk menjalankan kewajipan tersebut bagi pihak beliau.

11.5 Buku Daftar Pinjaman Kenderaan mengenai semua pinjaman yang

telah diluluskan hendaklah disediakan dan disimpan oleh Ketua Jabatan dan Buku Daftar berkenaan hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:-

(a) Nama;

(b) Nombor Kad Pengenalan;

(c) Tarikh pinjaman diberikan;

(d) Jumlah pinjaman;

(e) Tarikh cek/ nombor EFT bayaran diterima oleh peminjam;

(f) Nombor dan tarikh baucer pembayaran pinjaman dan cek/EFT;

(g) Tarikh resit pembelian;

(h) Tarikh Buku Pendaftaran dihantar untuk dicatat "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan”

(i) Jumlah tempoh bayaran balik; (j) Tarikh ansuran pertama bayaran balik pinjaman dimulakan;

dan

(k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap-tiap tahun, jumlah amaun insurans dan tarikh Sijil Insurans diserahkan.

11.6 Salinan-salinan fotostat bagi resit pembelian, Buku Pendaftaran

dan Sijil Insurans hendaklah disimpan dalam Fail Peribadi peminjam. Peminjam hendaklah mengemukakan Sijil Insurans tiap-tiap tahun kepada Ketua Jabatan dan Ketua Jabatan hendaklah menyimpan salinan-salinan fotostat Sijil Insurans itu tiap-tiap tahun sehingga pinjaman selesai sepenuhnya.

11.7 Ketua Jabatan hendaklah memastikan pinjaman yang telah diluluskan direkodkan dalam buku perkhidmatan peminjam.

Page 10: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

10

12. Kenderaan Yang Dibeli

12.1 Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa kenderaan yang dibeli oleh peminjam itu adalah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan. Peminjam yang telah membeli kenderaan melalui syarikat-syarikat kewangan tidak boleh menggunakan wang pinjaman dari Kerajaan bagi menyelesaikan baki pinjamannya dengan syarikat kewangan.

12.2 Kenderaan tidak boleh didaftar atas nama peminjam sebelum

pinjaman kenderaan diluluskan. 13. Tindakan Surcaj

13.1 Semua syarat dan peraturan dalam Pekeliling Perbendaharaan ini

hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh peminjam dan pegawai yang bertanggungjawab secara langsung dalam urusan pinjaman kenderaan. Ketua Jabatan hendaklah melaporkan dengan segera apa-apa penyelewengan atau kegagalan mematuhi peraturan-peraturan dalam Pekeliling ini kepada PKwNS.

13.2 Tindakan surcaj akan diambil terhadap pegawai yang

bertanggungjawab dalam urusan pinjaman berkenaan sekiranya terdapat syarat-syarat dan peraturan-peraturan di Pekeliling ini tidak dipenuhi.

14. Am

14.1 Dalam apa jua pun, PKwNS berhak membuat atau mengenakan

apa-apa syarat tambahan atau memberi kelonggaran/pengecualian kepada syarat-syarat tersebut, tanpa sebarang sebab.

15. Pemakaian

15.1 Tertakluk kepada penerimaan dan penyesuaian pemakaian oleh

entiti masing-masing, pekeliling ini dipanjangkan kepada Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Page 11: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

P.Kw.N/NS.(349) 600/4-1 Klt.3 (30)

11

LAMPIRAN

Page 12: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran A

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

LAMPIRAN A

KERAJAAN MALAYSIA PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK MEMBELI

KERETA/MOTOSIKAL BAGI PEGAWAI KERAJAAN (Diisi sebanyak 3 salinan)

BAHAGIAN I: (Diisi oleh Pemohon)

1. Nama Penuh (Huruf Besar) ……………..…………………………………………………………………………………

2. Nombor Kad Pengenalan ……….…………………………………………………………………………………………

3. (i) Tarikh Lahir ………………………………… (ii) Umur pada Tarikh Memohon …………………………….

4. (i) Nama Jawatan yang Disandang …………………………………………………………………………………..

(ii) Gred Jawatan ………………………………………………………………………………………………………..

(iii) Taraf Pegawai (tetap/kontrak) …………………………………………............................................................

(iv) Skim Perkhidmatan …………………………………………………………………………………………………

5. (i) Jabatan …………………………………………………………………….………………………………………...

(ii) Alamat Penuh Tempat Bertugas ……………………………………………....................................................

6. (i) Tarikh Perlantikan ………………………. (ii) Tarikh Pengesahan dalam Perkhidmatan ………………..

7. (i) Gaji Bulanan RM ………………………… (ii) Elaun Memangku (jika ada) ………………………………..

(iii) Adakah memangku untuk kenaikan pangkat …………………………………………………………………….

8. Butir-butir kenderaan yang hendak dibeli:

(i) Jenis, Model dan Buatan …………………………………………………………………………………………..

(ii) Sukatan Silinder/No. Chasis/No. Enjin ……………………………………………………………………………

(iii) Harga Bersih (seperti ditetapkan dalam Pekeliling)………………………………………………………….

9. Kelayakan Pinjaman Maksimum RM …………….……………………………………………………………………..

10. Jumlah Pinjaman yang Diminta RM …………………………….. (Ringgit Malaysia ………………………………..

…………………………………………………………………………)

11. Tempoh Pembayaran Balik ................................................................ Bulan.

12. Tugas jawatan yang menunjukkan sebab-sebab adanya keperluan menggunakan kenderaan persendirian ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Jika pernah diberi pinjaman 5 tahun sebelum daripada ini, nyatakan:

(i) Tarikh pinjaman terakhir diberi ……………………… (ii) Jumlah pinjaman RM …………………………....

(iii) Nombor akaun pinjaman itu ………………………………………………………………………………………..

(iv) Tarikh ansuran terakhir dibayar dan jumlah ……………………………………………………………………..

14. Sebab-sebab mengapa pinjaman baru dikehendaki ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 13: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran A

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

15. Jenis kenderaan yang digunakan sekarang semasa menjalankan tugas rasmi …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Butir-butir baki hutang lain dengan Kerajaan, jika ada, bagi pihak diri sendiri ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarikh …………………………………………. ………..……………………………………………………… (Tandatangan Pemohon)

Page 14: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran A

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

BAHAGIAN II: (Diisi oleh Ketua Jabatan semasa mengemukakan permohonan)

Kepada ………………………………………………………….

Rujukan ………………………………………………………………

…………………………………………………………. ……………………………………………………………... Dikemukakan:

Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar.

*(i) Saya berpuas hati bahawa pembayaran balik pinjaman ini tidak akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon.

*(ii) Saya menyokong penuh bahawa sebuah kereta/motosikal adalah sangat perlu untuk pegawai ini menjalankan tugas-tugasnya setiap hari dengan sempurna.

*(iii) Saya tidak berpuas hati terhadap kedudukan kewangan pemohon di mana pembayaran balik akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon.

*(iv) Saya berpendapat bahawa pemohon tidak memerlukan kereta/motosikal untuk tugas rasmi dan sebaliknya mengesyorkan sebuah kereta.

Tarikh ……………………………………. …………………………………………………...

(Tandatangan Ketua Jabatan/Bahagian)

Nama Penuh …………………………………………………

Jawatan ………………………………………………………

BAHAGIAN III: (Diisi oleh Pegawai Yang Meluluskan Pinjaman)

Kepada ………………………………………………………….

Rujukan ……………………………………………………………..

…………………………………………………………. ……………………………………………………………...

(a) *Pinjaman sebanyak RM …………………………………………… diluluskan. Kelulusan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Arahan dan Pekeliling yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

(b) *Pinjaman tidak diluluskan.

Tarikh ………………………………….. …………………………………………………...

(Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan)

Nama Penuh …………………………………………………

Jawatan ………………………………………………………

* Potong yang mana tidak berkenaan

Page 15: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran A

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

BAHAGIAN IV: (Diisi oleh Ketua Jabatan selepas pinjaman diluluskan)

Cek Bayaran Pinjaman diterima oleh pemohon pada …………………………………………………………………………

(i) Nombor dan tarikh diterima oleh pemohon pada ………………………………………………………………….

(ii) Kenderaan yang dibeli diperiksa pada ………………………………………………………………………………

(iii) Nombor Pendaftaran Kenderaan/No. Chasis/No. Enjin …………………………………………………………..

(iv) Tarikh buku pendaftaran dicatatkan “Hak Milik Dituntut oleh Kerajaan” oleh Jabatan Pengangkutan Jalan ……………………………………………………………………………………………………………………………

(v) Polisi Insurans Komprehensif (untuk tahun pertama sahaja)

(a) Bagi tempoh ……………………………………………………………………………………………………..

hingga ……………………………………………………………………………………………………………

(b) Nombor Polisi …………………………………………………………………………………………………...

(c) Jumlah Harga Perlindungan …………………………………………………………………………………..

(d) Nama Syarikat Insurans ……………………………………………………………………………………….

1. Disahkan butir-butir di atas telah diterima sebelum 30 hari selepas cek bayaran diterima oleh peminjam, disemak dan didapati benar.

2. Salinan-salinan fotostat resit, salinan buku pendaftaran dan salinan fotostat sijil insurans disimpan dalam fail peribadi peminjam.

Tarikh ……………………………………. …………………………………………………...

(Tandatangan Ketua Jabatan)

Nama Penuh …………………………………………………

Jawatan ………………………………………………………

Page 16: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran A

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

JADUAL PERTAMA

SEKSYEN

PERKARA

BUTIRAN

1.

Harga Jualan

Harga jualan ialah: RM …………………………………………..

(Ringgit Malaysia ………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………......) Iaitu terdiri seperti berikut: (a) Bayaran muka sebanyak RM …………………………. (Ringgit Malaysia ……………………………………….. …………………………………………………………..... ………………………………………………………….....) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli; dan (b) Amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan RM ……………………………………………………………… (Ringgit Malaysia ………………………………………… ……………………………………………………………... ………………………………………………………………)

2.

Amaun dan Tempoh Bayaran Balik Harga Jualan

Harga jualan hendaklah dibayar balik secara potongan dari gaji tiap-tiap bulan sebanyak RM ………………………………..

(Ringgit Malaysia ………………………………………………….. ……………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………..) bagi tempoh ..................... bulan

Page 17: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran B Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

M/S 1/4

LAMPIRAN B

PERJANJIAN PINJAMAN UNTUK MEMBELI KERETA/MOTOSIKAL BAGI PEGAWAI KERAJAAN

(Diisi sebanyak 5 salinan)

PERJANJIAN dibuat pada …………………….……haribulan …………..……………...tahun ……………………………. di antara ………………………………………………………… No. Kad Pengenalan ……………………………………… (kemudian daripada ini disebut “Peminjam” sebagai Pihak Pertama dengan KERAJAAN MALAYSIA (kemudian daripada ini disebut “Kerajaan” sebagai Pihak Kedua).

BAHAWASANYA, menurut Arahan dan Pekeliling yang berkuat kuasa, pinjaman untuk membeli terus sebuah kereta/motosikal adalah diberi kepada Pihak Pertama mengikut syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Arahan dan Pekeliling tersebut.

OLEH YANG DEMIKIAN adalah dipersetujui seperti berikut:

1. Seperti yang dimohon oleh Peminjam, Kerajaan bersetuju meluluskan kepada Peminjam, pinjaman sebanyak

RM… ..................................................................... untuk dibayar balik kesemua wang yang dipinjam di dalam tempoh……………………….... bulan. Pinjaman ini adalah untuk membeli sebuah kenderaan sebagaimana yang diluluskan dalam Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan yang berkenaan.

2. Pinjaman ini dikenakan bayaran perkhidmatan 0% seperti yang ditetapkan di dalam Arahan dan Pekeliling

yang berkuat kuasa

3. Peminjam dengan ini bersetuju:

(i) Mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang terkandung di dalam Pekeliling, Arahan-Arahan dan peraturan lain yang berkuat kuasa;

(ii) Tidak akan menjual atau melepaskan dengan apa-apa cara jua kenderaan yang tersebut di atas

sehingga kesemua jumlah wang yang dipinjam itu serta bayaran perkhidmatan dibayar balik melainkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Kerajaan;

(iii) Menjelaskan semua baki pinjaman sebelum menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan;

(iv) Mengambil polisi insurans komprehensif bagi selama tempoh pinjaman belum diselesaikan

sepenuhnya. Polisi insurans komprehensif hendaklah meliputi semua jenis kemalangan, kecurian, kebakaran dan bahaya Pihak Ketiga (tidak terhad). Jumlah perlindungan insurans itu hendaklah tidak kurang daripada baki pinjaman yang masih ada;

(v) Sekiranya potongan ansuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan Peminjam walau dengan apa

sebab pun, Peminjam hendaklah bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga potongan ansuran dilakukan;

(vi) Jika Peminjam menamatkan perkhidmatannya dengan Kerajaan atau ditamatkan oleh Kerajaan

sebelum pinjaman dijelaskan, Peminjam hendaklah membayar sekali gus semua baki pinjaman. Jika Peminjam tidak dapat berbuat demikian, Kerajaan berhak melelong kenderaan berkenaan untuk menjelaskan jumlah baki pinjaman kenderaan serta kos yang terlibat dan jika masih tidak mencukupi, baki wang Kerajaan tersebut akan dipungut melalui tindakan mahkamah;

Page 18: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran B Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

M/S 2/4

(vii) Jika Peminjam meninggal dunia, baki pinjaman hendaklah diselesaikan oleh waris secara sekali gus. Jika si waris Peminjam tidak dapat berbuat demikian, Kerajaan berhak melelong kenderaan berkenaan untuk menjelaskan jumlah baki pinjaman kenderaan serta kos yang terlibat dan jika masih tidak mencukupi, baki wang Kerajaan tersebut akan dipungut daripada si waris melalui tindakan mahkamah atau daripada Penjamin-Penjamin berkenaan;

(viii) Jika Peminjam gagal menjelaskan pinjamannya di dalam tempoh (3) bulan sebagaimana yang

dituntut di perenggan 3 (vi) dan 3 (vii), maka adalah menjadi tanggungjawab Peminjam atau waris Peminjam berkenaan untuk menyerahkan milikan kenderaan itu kepada Kerajaan. Jika gagal, Kerajaan berhak mengambil tindakan selanjutnya di bawah Seksyen 11 dan 13, Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau peruntukan Undang-Undang lain yang berkaitan.

4. Kerajaan berhak menarik balik pinjaman kenderaan pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab dan

menuntut bayaran balik baki pinjaman dengan sekaligus.

5. Kerajaan berhak ke atas kenderaan yang diberi pinjaman di bawah Seksyen 11 (3) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

6. Peminjam ialah orang yang akan didaftarkan sebagai Pembeli kenderaan.

7. Pinjaman yang diluluskan tidak boleh digunakan selain daripada maksud di para 1. Jika kenderaan digunakan

untuk tujuan maksud yang lain, pinjaman ini adalah terbatal dan bayaran atau baki pinjaman akan dikutip secara sekaligus. Peminjam berkenaan juga boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Perintah Am Bab “D”. Kerajaan juga berhak memotong semua baki pinjaman kenderaan yang diluluskan daripada gaji bulanan Peminjam tersebut.

DITANDATANGANI OLEH:

PEMINJAM di hadapan

SAKSI

…………………………………………………….... Tandatangan

…………………………………………………….... Tandatangan

Nama Penuh ………………………………………

Nama Penuh ………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan ………………………. Nombor Kad Pengenalan ……………………….

Jawatan …………………………………………… Jawatan ……………………………………………

Alamat Penuh Tempat Kerja …………………… Alamat Penuh Tempat Kerja ……………………

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

Page 19: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran B Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

M/S 3/4

DITANDATANGANI OLEH:

KERAJAAN

(Sebagai pihak Kerajaan sebagaimana

yang tersebut di atas)

……………………………………………………....

Tandatangan

di hadapan

SAKSI

…………………………………………………….... Tandatangan

Nama Penuh ………………………………………

………………………………………………………

Nama Penuh ………………………………………

………………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan ………………………. Nombor Kad Pengenalan ……………………….

Jawatan …………………………………………… Jawatan ……………………………………………

Alamat Penuh Tempat Kerja ……………………

………………………………………………………

Alamat Penuh Tempat Kerja ……………………

……………………………………………………...

JAMINAN Sebagai balasan kepada Kerajaan kerana bersetuju meminjamkan kepada ………………………………………………

…………………………………………… (Peminjam) wang sebanyak RM ……………………………………………………

(Ringgit Malaysia ............................................................................................................................................................ )

Dengan faedah mengikut syarat-syarat Perjanjian bertarikh ......................................................... yang dibuat di antara Kerajaan Malaysia yang tersebut sebagai satu pihak dengan ………………………………………………………………

…………………………………………………………. (Peminjam) yang tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini bagi diri kami, waris-waris, wasi-wasi dan penerima-penerima serahak kami, dengan ini bersama-sama dan masing-masing menjamin bahawa jumlah wang tersebut sebanyak RM …………………………………… serta faedahnya akan dibayar balik oleh ………………………………………….. (Peminjam) yang tersebut mengikut syarat-syarat perjanjian tersebut.

Sekiranya jumlah ini gagal dibayar oleh Peminjam, kami bertanggungjawab dan berkewajipan membuat pembayaran bagi pihak Peminjam apabila dituntut oleh Kerajaan. Kami mengakui bahawa Kerajaan berhak membuat tuntutan ke atas kami dan kami bersedia mengganti rugi dan membayar balik jumlah atau baki pinjaman yang masih belum dibayar oleh Peminjam berserta dengan kadar faedah dan kos kepada Kerajaan.

PENJAMIN NO. 1

PENJAMIN-PENJAMIN SAKSI NO. 1

…………………………………………………….... Tandatangan

…………………………………………………….... Tandatangan

Nama Penuh ………………………………...…………… Nama Penuh ………………………………...……………

Nombor Kad Pengenalan ……………………………….. Nombor Kad Pengenalan ………………………………..

Jawatan …………………………………………………… Jawatan ……………………………………………………

Alamat Penuh Tempat Kerja …………………………… Alamat Penuh Tempat Kerja ……………………………

Page 20: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran B Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

M/S 4/4

PENJAMIN NO. 2

……………………………………………………....

Tandatangan

SAKSI NO. 2

……………………………………………………....

Tandatangan

Nama Penuh ………………………………...……………

……………………………………………………...………

Nama Penuh ………………………………...……………

……………………………………………………...………

Nombor Kad Pengenalan ……………………………….. Nombor Kad Pengenalan ………………………………..

Jawatan …………………………………………………… Jawatan ……………………………………………………

Alamat Penuh Tempat Kerja ……………………………

……………………………………………………………....

Alamat Penuh Tempat Kerja ……………………………

……………………………………………………………...

Page 21: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Bil 5/2020 Lampiran C

M.S. 1/2

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri

LAMPIRAN C

SURAT KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… Tuan,

Kelulusan Pinjaman Kenderaan

Encik/Cik………………………..

No.K/P…………………………. Dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan pinjaman kenderaan tuan/puan adalah diluluskan seperti berikut:

i. Jumlah wang yang diluluskan……………………………………………….

ii. Tempoh bayaran balik……………………………………………………….

iii. Kereta baru/terpakai (No. Pendaftaran)……………………………………

iv. Jenis, model dan buatan……………………………………………………..

v. Sukatan silinder ………………………………………………………………

2. Pinjaman kenderaan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan maksud yang lain.

3. Peminjam hendaklah menyerahkan resit pembelian kenderaan, Buku Pendaftaran Kenderaan yang dicop “Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan” dan Sijil Insurans Komprehensif dalam tempoh 30 hari dari tarikh cek pembayaran diterima.

4. Ketua Jabatan atau Pegawai yang diberi kuasa olehnya hendaklah memeriksa butir-butir seperti di perenggan 3 dan kenderaan yang telah diperolehi melalui wang pinjaman tersebut.

5. Peminjam adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran jika potongan daripada gaji bulanan tidak sempat dibuat.

Page 22: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

6. Kenderaan hendaklah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan.

7. Peminjam hendaklah mengambil insurans komprehensif sehingga pinjaman selesai dibayar dan amaun insurans tidak boleh kurang dari baki pinjaman.

8. Tindakan tatatertib di bawah Perintah Am Bab “D” boleh diambil ke atas peminjam yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan peraturan yang terkandung dalam Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil. 4/2020 ini.

Sekian.

b/p. Pegawai Kewangan Negeri

s.k: 1. YB Pegawai Kewangan Negeri 2. Bendahari Negeri 3. Ketua Jabatan

M.S. 1/2

Page 23: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 1 / 69

LAMPIRAN D

JADUAL BAYARAN ANSURAN BULANAN MENGIKUT JUMLAH PINJAMAN DAN TEMPOH BAYARAN BALIK

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 6 Bulan 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67

12 Bulan 8.33 16.67 25.00 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33

18 Bulan 5.56 11.11 16.67 22.22 27.78 33.33 38.89 44.44 50.00 55.56

24 Bulan 4.17 8.33 12.50 16.67 20.83 25.00 29.17 33.33 37.50 41.67

30 Bulan 3.33 6.67 10.00 13.33 16.67 20.00 23.33 26.67 30.00 33.33

36 Bulan 2.78 5.56 8.33 11.11 13.89 16.67 19.44 22.22 25.00 27.78

42 Bulan 2.38 4.76 7.14 9.52 11.90 14.29 16.67 19.05 21.43 23.81

48 Bulan 2.08 4.17 6.25 8.33 10.42 12.50 14.58 16.67 18.75 20.83

54 Bulan 1.85 3.70 5.56 7.41 9.26 11.11 12.96 14.81 16.67 18.52

60 Bulan 1.67 3.33 5.00 6.67 8.33 10.00 11.67 13.33 15.00 16.67

66 Bulan 1.52 3.03 4.55 6.06 7.58 9.09 10.61 12.12 13.64 15.15

72 Bulan 1.39 2.78 4.17 5.56 6.94 8.33 9.72 11.11 12.50 13.89

78 Bulan 1.28 2.56 3.85 5.13 6.41 7.69 8.97 10.26 11.54 12.82

84 Bulan 1.19 2.38 3.57 4.76 5.95 7.14 8.33 9.52 10.71 11.90

90 Bulan 1.11 2.22 3.33 4.44 5.56 6.67 7.78 8.89 10.00 11.11

96 Bulan 1.04 2.08 3.13 4.17 5.21 6.25 7.29 8.33 9.38 10.42

102 Bulan 0.98 1.96 2.94 3.92 4.90 5.88 6.86 7.84 8.82 9.80

108 Bulan 0.93 1.85 2.78 3.70 4.63 5.55 6.48 7.41 8.33 9.26

Page 24: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 2 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 1,100.00 1,200.00 1,300.00 1,400.00 1,500.00 1,600.00 1,700.00 1,800.00 1,900.00 2,000.00 6 Bulan 183.33 200.00 216.67 233.33 250.00 266.67 283.33 300.00 316.67 333.33

12 Bulan 91.67 100.00 108.33 116.67 125.00 133.33 141.67 150.00 158.33 166.67

18 Bulan 61.11 66.67 72.22 77.78 83.33 88.89 94.44 100.00 105.56 111.11

24 Bulan 45.83 50.00 54.17 58.33 62.50 66.67 70.83 75.00 79.17 83.33

30 Bulan 36.67 40.00 43.33 46.67 50.00 53.33 56.67 60.00 63.33 66.67

36 Bulan 30.56 33.33 36.11 38.89 41.67 44.44 47.22 50.00 52.78 55.56

42 Bulan 26.19 28.57 30.95 33.33 35.71 38.10 40.48 42.86 45.24 47.62

48 Bulan 22.92 25.00 27.08 29.17 31.25 33.33 35.42 37.50 39.58 41.67

54 Bulan 20.37 22.22 24.07 25.93 27.78 29.63 31.48 33.33 35.19 37.04

60 Bulan 18.33 20.00 21.67 23.33 25.00 26.67 28.33 30.00 31.67 33.33

66 Bulan 16.67 18.18 19.70 21.21 22.73 24.24 25.76 27.27 28.79 30.30

72 Bulan 15.28 16.67 18.06 19.44 20.83 22.22 23.61 25.00 26.39 27.78

78 Bulan 14.10 15.38 16.67 17.95 19.23 20.51 21.79 23.08 24.36 25.64

84 Bulan 13.10 14.29 15.48 16.67 17.86 19.05 20.24 21.43 22.62 23.81

90 Bulan 12.22 13.33 14.44 15.56 16.67 17.78 18.89 20.00 21.11 22.22

96 Bulan 11.46 12.50 13.54 14.58 15.63 16.67 17.71 18.75 19.79 20.83

102 Bulan 10.78 11.76 12.75 13.73 14.71 15.69 16.67 17.65 18.63 19.61

108 Bulan 10.19 11.11 12.04 12.96 13.89 14.81 15.74 16.67 17.59 18.52

Page 25: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 3 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 2,100.00 2,200.00 2,300.00 2,400.00 2,500.00 2,600.00 2,700.00 2,800.00 2,900.00 3,000.00 6 Bulan 350.00 366.67 383.33 400.00 416.67 433.33 450.00 466.67 483.33 500.00

12 Bulan 175.00 183.33 191.67 200.00 208.33 216.67 225.00 233.33 241.67 250.00

18 Bulan 116.67 122.22 127.78 133.33 138.89 144.44 150.00 155.56 161.11 166.67

24 Bulan 87.50 91.67 95.83 100.00 104.17 108.33 112.50 116.67 120.83 125.00

30 Bulan 70.00 73.33 76.67 80.00 83.33 86.67 90.00 93.33 96.67 100.00

36 Bulan 58.33 61.11 63.89 66.67 69.44 72.22 75.00 77.78 80.56 83.33

42 Bulan 50.00 52.38 54.76 57.14 59.52 61.90 64.29 66.67 69.05 71.43

48 Bulan 43.75 45.83 47.92 50.00 52.08 54.17 56.25 58.33 60.42 62.50

54 Bulan 38.89 40.74 42.59 44.44 46.30 48.15 50.00 51.85 53.70 55.56

60 Bulan 35.00 36.67 38.33 40.00 41.67 43.33 45.00 46.67 48.33 50.00

66 Bulan 31.82 33.33 34.85 36.36 37.88 39.39 40.91 42.42 43.94 45.45

72 Bulan 29.17 30.56 31.94 33.33 34.72 36.11 37.50 38.89 40.28 41.67

78 Bulan 26.92 28.21 29.49 30.77 32.05 33.33 34.62 35.90 37.18 38.46

84 Bulan 25.00 26.19 27.38 28.57 29.76 30.95 32.14 33.33 34.52 35.71

90 Bulan 23.33 24.44 25.56 26.67 27.78 28.89 30.00 31.11 32.22 33.33

96 Bulan 21.88 22.92 23.96 25.00 26.04 27.08 28.13 29.17 30.21 31.25

102 Bulan 20.59 21.57 22.55 23.53 24.51 25.49 26.47 27.45 28.43 29.41

108 Bulan 19.44 20.37 21.30 22.22 23.15 24.07 25.00 25.93 26.85 27.78

Page 26: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 4 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 3,100.00 3,200.00 3,300.00 3,400.00 3,500.00 3,600.00 3,700.00 3,800.00 3,900.00 4,000.00 6 Bulan 516.67 533.33 550.00 566.67 583.33 600.00 616.67 633.33 650.00 666.67

12 Bulan 258.33 266.67 275.00 283.33 291.67 300.00 308.33 316.67 325.00 333.33

18 Bulan 172.22 177.78 183.33 188.89 194.44 200.00 205.56 211.11 216.67 222.22

24 Bulan 129.17 133.33 137.50 141.67 145.83 150.00 154.17 158.33 162.50 166.67

30 Bulan 103.33 106.67 110.00 113.33 116.67 120.00 123.33 126.67 130.00 133.33

36 Bulan 86.11 88.89 91.67 94.44 97.22 100.00 102.78 105.56 108.33 111.11

42 Bulan 73.81 76.19 78.57 80.95 83.33 85.71 88.10 90.48 92.86 95.24

48 Bulan 64.58 66.67 68.75 70.83 72.92 75.00 77.08 79.17 81.25 83.33

54 Bulan 57.41 59.26 61.11 62.96 64.81 66.67 68.52 70.37 72.22 74.07

60 Bulan 51.67 53.33 55.00 56.67 58.33 60.00 61.67 63.33 65.00 66.67

66 Bulan 46.97 48.48 50.00 51.52 53.03 54.55 56.06 57.58 59.09 60.61

72 Bulan 43.06 44.44 45.83 47.22 48.61 50.00 51.39 52.78 54.17 55.56

78 Bulan 39.74 41.03 42.31 43.59 44.87 46.15 47.44 48.72 50.00 51.28

84 Bulan 36.90 38.10 39.29 40.48 41.67 42.86 44.05 45.24 46.43 47.62

90 Bulan 34.44 35.56 36.67 37.78 38.89 40.00 41.11 42.22 43.33 44.44

96 Bulan 32.29 33.33 34.38 35.42 36.46 37.50 38.54 39.58 40.63 41.67

102 Bulan 30.39 31.37 32.35 33.33 34.31 35.29 36.27 37.25 38.24 39.22

108 Bulan 28.70 29.63 30.56 31.48 32.41 33.33 34.26 35.19 36.11 37.04

Page 27: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 5 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 4,100.00 4,200.00 4,300.00 4,400.00 4,500.00 4,600.00 4,700.00 4,800.00 4,900.00 5,000.00 6 Bulan 683.33 700.00 716.67 733.33 750.00 766.67 783.33 800.00 816.67 833.33

12 Bulan 341.67 350.00 358.33 366.67 375.00 383.33 391.67 400.00 408.33 416.67

18 Bulan 227.78 233.33 238.89 244.44 250.00 255.56 261.11 266.67 272.22 277.78

24 Bulan 170.83 175.00 179.17 183.33 187.50 191.67 195.83 200.00 204.17 208.33

30 Bulan 136.67 140.00 143.33 146.67 150.00 153.33 156.67 160.00 163.33 166.67

36 Bulan 113.89 116.67 119.44 122.22 125.00 127.78 130.56 133.33 136.11 138.89

42 Bulan 97.62 100.00 102.38 104.76 107.14 109.52 111.90 114.29 116.67 119.05

48 Bulan 85.42 87.50 89.58 91.67 93.75 95.83 97.92 100.00 102.08 104.17

54 Bulan 75.93 77.78 79.63 81.48 83.33 85.19 87.04 88.89 90.74 92.59

60 Bulan 68.33 70.00 71.67 73.33 75.00 76.67 78.33 80.00 81.67 83.33

66 Bulan 62.12 63.64 65.15 66.67 68.18 69.70 71.21 72.73 74.24 75.76

72 Bulan 56.94 58.33 59.72 61.11 62.50 63.89 65.28 66.67 68.06 69.44

78 Bulan 52.56 53.85 55.13 56.41 57.69 58.97 60.26 61.54 62.82 64.10

84 Bulan 48.81 50.00 51.19 52.38 53.57 54.76 55.95 57.14 58.33 59.52

90 Bulan 45.56 46.67 47.78 48.89 50.00 51.11 52.22 53.33 54.44 55.56

96 Bulan 42.71 43.75 44.79 45.83 46.88 47.92 48.96 50.00 51.04 52.08

102 Bulan 40.20 41.18 42.16 43.14 44.12 45.10 46.08 47.06 48.04 49.02

108 Bulan 37.96 38.89 39.81 40.74 41.67 42.59 43.52 44.44 45.37 46.30

Page 28: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 6 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 5,100.00 5,200.00 5,300.00 5,400.00 5,500.00 5,600.00 5,700.00 5,800.00 5,900.00 6,000.00 6 Bulan 850.00 866.67 883.33 900.00 916.67 933.33 950.00 966.67 983.33 1,000.00

12 Bulan 425.00 433.33 441.67 450.00 458.33 466.67 475.00 483.33 491.67 500.00

18 Bulan 283.33 288.89 294.44 300.00 305.56 311.11 316.67 322.22 327.78 333.33

24 Bulan 212.50 216.67 220.83 225.00 229.17 233.33 237.50 241.67 245.83 250.00

30 Bulan 170.00 173.33 176.67 180.00 183.33 186.67 190.00 193.33 196.67 200.00

36 Bulan 141.67 144.44 147.22 150.00 152.78 155.56 158.33 161.11 163.89 166.67

42 Bulan 121.43 123.81 126.19 128.57 130.95 133.33 135.71 138.10 140.48 142.86

48 Bulan 106.25 108.33 110.42 112.50 114.58 116.67 118.75 120.83 122.92 125.00

54 Bulan 94.44 96.30 98.15 100.00 101.85 103.70 105.56 107.41 109.26 111.11

60 Bulan 85.00 86.67 88.33 90.00 91.67 93.33 95.00 96.67 98.33 100.00

66 Bulan 77.27 78.79 80.30 81.82 83.33 84.85 86.36 87.88 89.39 90.91

72 Bulan 70.83 72.22 73.61 75.00 76.39 77.78 79.17 80.56 81.94 83.33

78 Bulan 65.38 66.67 67.95 69.23 70.51 71.79 73.08 74.36 75.64 76.92

84 Bulan 60.71 61.90 63.10 64.29 65.48 66.67 67.86 69.05 70.24 71.43

90 Bulan 56.67 57.78 58.89 60.00 61.11 62.22 63.33 64.44 65.56 66.67

96 Bulan 53.13 54.17 55.21 56.25 57.29 58.33 59.38 60.42 61.46 62.50

102 Bulan 50.00 50.98 51.96 52.94 53.92 54.90 55.88 56.86 57.84 58.82

108 Bulan 47.22 48.15 49.07 50.00 50.93 51.85 52.78 53.70 54.63 55.56

Page 29: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 7 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 6,100.00 6,200.00 6,300.00 6,400.00 6,500.00 6,600.00 6,700.00 6,800.00 6,900.00 7,000.00 6 Bulan 1,016.67 1,033.33 1,050.00 1,066.67 1,083.33 1,100.00 1,116.67 1,133.33 1,150.00 1,166.67

12 Bulan 508.33 516.67 525.00 533.33 541.67 550.00 558.33 566.67 575.00 583.33

18 Bulan 338.89 344.44 350.00 355.56 361.11 366.67 372.22 377.78 383.33 388.89

24 Bulan 254.17 258.33 262.50 266.67 270.83 275.00 279.17 283.33 287.50 291.67

30 Bulan 203.33 206.67 210.00 213.33 216.67 220.00 223.33 226.67 230.00 233.33

36 Bulan 169.44 172.22 175.00 177.78 180.56 183.33 186.11 188.89 191.67 194.44

42 Bulan 145.24 147.62 150.00 152.38 154.76 157.14 159.52 161.90 164.29 166.67

48 Bulan 127.08 129.17 131.25 133.33 135.42 137.50 139.58 141.67 143.75 145.83

54 Bulan 112.96 114.81 116.67 118.52 120.37 122.22 124.07 125.93 127.78 129.63

60 Bulan 101.67 103.33 105.00 106.67 108.33 110.00 111.67 113.33 115.00 116.67

66 Bulan 92.42 93.94 95.45 96.97 98.48 100.00 101.52 103.03 104.55 106.06

72 Bulan 84.72 86.11 87.50 88.89 90.28 91.67 93.06 94.44 95.83 97.22

78 Bulan 78.21 79.49 80.77 82.05 83.33 84.62 85.90 87.18 88.46 89.74

84 Bulan 72.62 73.81 75.00 76.19 77.38 78.57 79.76 80.95 82.14 83.33

90 Bulan 67.78 68.89 70.00 71.11 72.22 73.33 74.44 75.56 76.67 77.78

96 Bulan 63.54 64.58 65.63 66.67 67.71 68.75 69.79 70.83 71.88 72.92

102 Bulan 59.80 60.78 61.76 62.75 63.73 64.71 65.69 66.67 67.65 68.63

108 Bulan 56.48 57.41 58.33 59.26 60.19 61.11 62.04 62.96 63.89 64.81

Page 30: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 8 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 7,100.00 7,200.00 7,300.00 7,400.00 7,500.00 7,600.00 7,700.00 7,800.00 7,900.00 8,000.00 6 Bulan 1,183.33 1,200.00 1,216.67 1,233.33 1,250.00 1,266.67 1,283.33 1,300.00 1,316.67 1,333.33

12 Bulan 591.67 600.00 608.33 616.67 625.00 633.33 641.67 650.00 658.33 666.67

18 Bulan 394.44 400.00 405.56 411.11 416.67 422.22 427.78 433.33 438.89 444.44

24 Bulan 295.83 300.00 304.17 308.33 312.50 316.67 320.83 325.00 329.17 333.33

30 Bulan 236.67 240.00 243.33 246.67 250.00 253.33 256.67 260.00 263.33 266.67

36 Bulan 197.22 200.00 202.78 205.56 208.33 211.11 213.89 216.67 219.44 222.22

42 Bulan 169.05 171.43 173.81 176.19 178.57 180.95 183.33 185.71 188.10 190.48

48 Bulan 147.92 150.00 152.08 154.17 156.25 158.33 160.42 162.50 164.58 166.67

54 Bulan 131.48 133.33 135.19 137.04 138.89 140.74 142.59 144.44 146.30 148.15

60 Bulan 118.33 120.00 121.67 123.33 125.00 126.67 128.33 130.00 131.67 133.33

66 Bulan 107.58 109.09 110.61 112.12 113.64 115.15 116.67 118.18 119.70 121.21

72 Bulan 98.61 100.00 101.39 102.78 104.17 105.56 106.94 108.33 109.72 111.11

78 Bulan 91.03 92.31 93.59 94.87 96.15 97.44 98.72 100.00 101.28 102.56

84 Bulan 84.52 85.71 86.90 88.10 89.29 90.48 91.67 92.86 94.05 95.24

90 Bulan 78.89 80.00 81.11 82.22 83.33 84.44 85.56 86.67 87.78 88.89

96 Bulan 73.96 75.00 76.04 77.08 78.13 79.17 80.21 81.25 82.29 83.33

102 Bulan 69.61 70.59 71.57 72.55 73.53 74.51 75.49 76.47 77.45 78.43

108 Bulan 65.74 66.67 67.59 68.52 69.44 70.37 71.30 72.22 73.15 74.07

Page 31: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 9 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 8,100.00 8,200.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,600.00 8,700.00 8,800.00 8,900.00 9,000.00 6 Bulan 1,350.00 1,366.67 1,383.33 1,400.00 1,416.67 1,433.33 1,450.00 1,466.67 1,483.33 1,500.00

12 Bulan 675.00 683.33 691.67 700.00 708.33 716.67 725.00 733.33 741.67 750.00

18 Bulan 450.00 455.56 461.11 466.67 472.22 477.78 483.33 488.89 494.44 500.00

24 Bulan 337.50 341.67 345.83 350.00 354.17 358.33 362.50 366.67 370.83 375.00

30 Bulan 270.00 273.33 276.67 280.00 283.33 286.67 290.00 293.33 296.67 300.00

36 Bulan 225.00 227.78 230.56 233.33 236.11 238.89 241.67 244.44 247.22 250.00

42 Bulan 192.86 195.24 197.62 200.00 202.38 204.76 207.14 209.52 211.90 214.29

48 Bulan 168.75 170.83 172.92 175.00 177.08 179.17 181.25 183.33 185.42 187.50

54 Bulan 150.00 151.85 153.70 155.56 157.41 159.26 161.11 162.96 164.81 166.67

60 Bulan 135.00 136.67 138.33 140.00 141.67 143.33 145.00 146.67 148.33 150.00

66 Bulan 122.73 124.24 125.76 127.27 128.79 130.30 131.82 133.33 134.85 136.36

72 Bulan 112.50 113.89 115.28 116.67 118.06 119.44 120.83 122.22 123.61 125.00

78 Bulan 103.85 105.13 106.41 107.69 108.97 110.26 111.54 112.82 114.10 115.38

84 Bulan 96.43 97.62 98.81 100.00 101.19 102.38 103.57 104.76 105.95 107.14

90 Bulan 90.00 91.11 92.22 93.33 94.44 95.56 96.67 97.78 98.89 100.00

96 Bulan 84.38 85.42 86.46 87.50 88.54 89.58 90.63 91.67 92.71 93.75

102 Bulan 79.41 80.39 81.37 82.35 83.33 84.31 85.29 86.27 87.25 88.24

108 Bulan 75.00 75.93 76.85 77.78 78.70 79.63 80.56 81.48 82.41 83.33

Page 32: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 10 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 9,100.00 9,200.00 9,300.00 9,400.00 9,500.00 9,600.00 9,700.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 6 Bulan 1,516.67 1,533.33 1,550.00 1,566.67 1,583.33 1,600.00 1,616.67 1,633.33 1,650.00 1,666.67

12 Bulan 758.33 766.67 775.00 783.33 791.67 800.00 808.33 816.67 825.00 833.33

18 Bulan 505.56 511.11 516.67 522.22 527.78 533.33 538.89 544.44 550.00 555.56

24 Bulan 379.17 383.33 387.50 391.67 395.83 400.00 404.17 408.33 412.50 416.67

30 Bulan 303.33 306.67 310.00 313.33 316.67 320.00 323.33 326.67 330.00 333.33

36 Bulan 252.78 255.56 258.33 261.11 263.89 266.67 269.44 272.22 275.00 277.78

42 Bulan 216.67 219.05 221.43 223.81 226.19 228.57 230.95 233.33 235.71 238.10

48 Bulan 189.58 191.67 193.75 195.83 197.92 200.00 202.08 204.17 206.25 208.33

54 Bulan 168.52 170.37 172.22 174.07 175.93 177.78 179.63 181.48 183.33 185.19

60 Bulan 151.67 153.33 155.00 156.67 158.33 160.00 161.67 163.33 165.00 166.67

66 Bulan 137.88 139.39 140.91 142.42 143.94 145.45 146.97 148.48 150.00 151.52

72 Bulan 126.39 127.78 129.17 130.56 131.94 133.33 134.72 136.11 137.50 138.89

78 Bulan 116.67 117.95 119.23 120.51 121.79 123.08 124.36 125.64 126.92 128.21

84 Bulan 108.33 109.52 110.71 111.90 113.10 114.29 115.48 116.67 117.86 119.05

90 Bulan 101.11 102.22 103.33 104.44 105.56 106.67 107.78 108.89 110.00 111.11

96 Bulan 94.79 95.83 96.88 97.92 98.96 100.00 101.04 102.08 103.13 104.17

102 Bulan 89.22 90.20 91.18 92.16 93.14 94.12 95.10 96.08 97.06 98.04

108 Bulan 84.26 85.19 86.11 87.04 87.96 88.89 89.81 90.74 91.67 92.59

Page 33: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 11 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 10,100.00 10,200.00 10,300.00 10,400.00 10,500.00 10,600.00 10,700.00 10,800.00 10,900.00 11,000.00 6 Bulan 1,683.33 1,700.00 1,716.67 1,733.33 1,750.00 1,766.67 1,783.33 1,800.00 1,816.67 1,833.33

12 Bulan 841.67 850.00 858.33 866.67 875.00 883.33 891.67 900.00 908.33 916.67

18 Bulan 561.11 566.67 572.22 577.78 583.33 588.89 594.44 600.00 605.56 611.11

24 Bulan 420.83 425.00 429.17 433.33 437.50 441.67 445.83 450.00 454.17 458.33

30 Bulan 336.67 340.00 343.33 346.67 350.00 353.33 356.67 360.00 363.33 366.67

36 Bulan 280.56 283.33 286.11 288.89 291.67 294.44 297.22 300.00 302.78 305.56

42 Bulan 240.48 242.86 245.24 247.62 250.00 252.38 254.76 257.14 259.52 261.90

48 Bulan 210.42 212.50 214.58 216.67 218.75 220.83 222.92 225.00 227.08 229.17

54 Bulan 187.04 188.89 190.74 192.59 194.44 196.30 198.15 200.00 201.85 203.70

60 Bulan 168.33 170.00 171.67 173.33 175.00 176.67 178.33 180.00 181.67 183.33

66 Bulan 153.03 154.55 156.06 157.58 159.09 160.61 162.12 163.64 165.15 166.67

72 Bulan 140.28 141.67 143.06 144.44 145.83 147.22 148.61 150.00 151.39 152.78

78 Bulan 129.49 130.77 132.05 133.33 134.62 135.90 137.18 138.46 139.74 141.03

84 Bulan 120.24 121.43 122.62 123.81 125.00 126.19 127.38 128.57 129.76 130.95

90 Bulan 112.22 113.33 114.44 115.56 116.67 117.78 118.89 120.00 121.11 122.22

96 Bulan 105.21 106.25 107.29 108.33 109.38 110.42 111.46 112.50 113.54 114.58

102 Bulan 99.02 100.00 100.98 101.96 102.94 103.92 104.90 105.88 106.86 107.84

108 Bulan 93.52 94.44 95.37 96.30 97.22 98.15 99.07 100.00 100.93 101.85

Page 34: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 12 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 11,100.00 11,200.00 11,300.00 11,400.00 11,500.00 11,600.00 11,700.00 11,800.00 11,900.00 12,000.00 6 Bulan 1,850.00 1,866.67 1,883.33 1,900.00 1,916.67 1,933.33 1,950.00 1,966.67 1,983.33 2,000.00

12 Bulan 925.00 933.33 941.67 950.00 958.33 966.67 975.00 983.33 991.67 1,000.00

18 Bulan 616.67 622.22 627.78 633.33 638.89 644.44 650.00 655.56 661.11 666.67

24 Bulan 462.50 466.67 470.83 475.00 479.17 483.33 487.50 491.67 495.83 500.00

30 Bulan 370.00 373.33 376.67 380.00 383.33 386.67 390.00 393.33 396.67 400.00

36 Bulan 308.33 311.11 313.89 316.67 319.44 322.22 325.00 327.78 330.56 333.33

42 Bulan 264.29 266.67 269.05 271.43 273.81 276.19 278.57 280.95 283.33 285.71

48 Bulan 231.25 233.33 235.42 237.50 239.58 241.67 243.75 245.83 247.92 250.00

54 Bulan 205.56 207.41 209.26 211.11 212.96 214.81 216.67 218.52 220.37 222.22

60 Bulan 185.00 186.67 188.33 190.00 191.67 193.33 195.00 196.67 198.33 200.00

66 Bulan 168.18 169.70 171.21 172.73 174.24 175.76 177.27 178.79 180.30 181.82

72 Bulan 154.17 155.56 156.94 158.33 159.72 161.11 162.50 163.89 165.28 166.67

78 Bulan 142.31 143.59 144.87 146.15 147.44 148.72 150.00 151.28 152.56 153.85

84 Bulan 132.14 133.33 134.52 135.71 136.90 138.10 139.29 140.48 141.67 142.86

90 Bulan 123.33 124.44 125.56 126.67 127.78 128.89 130.00 131.11 132.22 133.33

96 Bulan 115.63 116.67 117.71 118.75 119.79 120.83 121.88 122.92 123.96 125.00

102 Bulan 108.82 109.80 110.78 111.76 112.75 113.73 114.71 115.69 116.67 117.65

108 Bulan 102.78 103.70 104.63 105.56 106.48 107.41 108.33 109.26 110.19 111.11

Page 35: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 13 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 12,100.00 12,200.00 12,300.00 12,400.00 12,500.00 12,600.00 12,700.00 12,800.00 12,900.00 13,000.00 6 Bulan 2,016.67 2,033.33 2,050.00 2,066.67 2,083.33 2,100.00 2,116.67 2,133.33 2,150.00 2,166.67

12 Bulan 1,008.33 1,016.67 1,025.00 1,033.33 1,041.67 1,050.00 1,058.33 1,066.67 1,075.00 1,083.33

18 Bulan 672.22 677.78 683.33 688.89 694.44 700.00 705.56 711.11 716.67 722.22

24 Bulan 504.17 508.33 512.50 516.67 520.83 525.00 529.17 533.33 537.50 541.67

30 Bulan 403.33 406.67 410.00 413.33 416.67 420.00 423.33 426.67 430.00 433.33

36 Bulan 336.11 338.89 341.67 344.44 347.22 350.00 352.78 355.56 358.33 361.11

42 Bulan 288.10 290.48 292.86 295.24 297.62 300.00 302.38 304.76 307.14 309.52

48 Bulan 252.08 254.17 256.25 258.33 260.42 262.50 264.58 266.67 268.75 270.83

54 Bulan 224.07 225.93 227.78 229.63 231.48 233.33 235.19 237.04 238.89 240.74

60 Bulan 201.67 203.33 205.00 206.67 208.33 210.00 211.67 213.33 215.00 216.67

66 Bulan 183.33 184.85 186.36 187.88 189.39 190.91 192.42 193.94 195.45 196.97

72 Bulan 168.06 169.44 170.83 172.22 173.61 175.00 176.39 177.78 179.17 180.56

78 Bulan 155.13 156.41 157.69 158.97 160.26 161.54 162.82 164.10 165.38 166.67

84 Bulan 144.05 145.24 146.43 147.62 148.81 150.00 151.19 152.38 153.57 154.76

90 Bulan 134.44 135.56 136.67 137.78 138.89 140.00 141.11 142.22 143.33 144.44

96 Bulan 126.04 127.08 128.13 129.17 130.21 131.25 132.29 133.33 134.38 135.42

102 Bulan 118.63 119.61 120.59 121.57 122.55 123.53 124.51 125.49 126.47 127.45

108 Bulan 112.04 112.96 113.89 114.81 115.74 116.67 117.59 118.52 119.44 120.37

Page 36: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 14 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 13,100.00 13,200.00 13,300.00 13,400.00 13,500.00 13,600.00 13,700.00 13,800.00 13,900.00 14,000.00 6 Bulan 2,183.33 2,200.00 2,216.67 2,233.33 2,250.00 2,266.67 2,283.33 2,300.00 2,316.67 2,333.33

12 Bulan 1,091.67 1,100.00 1,108.33 1,116.67 1,125.00 1,133.33 1,141.67 1,150.00 1,158.33 1,166.67

18 Bulan 727.78 733.33 738.89 744.44 750.00 755.56 761.11 766.67 772.22 777.78

24 Bulan 545.83 550.00 554.17 558.33 562.50 566.67 570.83 575.00 579.17 583.33

30 Bulan 436.67 440.00 443.33 446.67 450.00 453.33 456.67 460.00 463.33 466.67

36 Bulan 363.89 366.67 369.44 372.22 375.00 377.78 380.56 383.33 386.11 388.89

42 Bulan 311.90 314.29 316.67 319.05 321.43 323.81 326.19 328.57 330.95 333.33

48 Bulan 272.92 275.00 277.08 279.17 281.25 283.33 285.42 287.50 289.58 291.67

54 Bulan 242.59 244.44 246.30 248.15 250.00 251.85 253.70 255.56 257.41 259.26

60 Bulan 218.33 220.00 221.67 223.33 225.00 226.67 228.33 230.00 231.67 233.33

66 Bulan 198.48 200.00 201.52 203.03 204.55 206.06 207.58 209.09 210.61 212.12

72 Bulan 181.94 183.33 184.72 186.11 187.50 188.89 190.28 191.67 193.06 194.44

78 Bulan 167.95 169.23 170.51 171.79 173.08 174.36 175.64 176.92 178.21 179.49

84 Bulan 155.95 157.14 158.33 159.52 160.71 161.90 163.10 164.29 165.48 166.67

90 Bulan 145.56 146.67 147.78 148.89 150.00 151.11 152.22 153.33 154.44 155.56

96 Bulan 136.46 137.50 138.54 139.58 140.63 141.67 142.71 143.75 144.79 145.83

102 Bulan 128.43 129.41 130.39 131.37 132.35 133.33 134.31 135.29 136.27 137.25

108 Bulan 121.30 122.22 123.15 124.07 125.00 125.93 126.85 127.78 128.70 129.63

Page 37: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 15 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00 14,500.00 14,600.00 14,700.00 14,800.00 14,900.00 15,000.00 6 Bulan 2,350.00 2,366.67 2,383.33 2,400.00 2,416.67 2,433.33 2,450.00 2,466.67 2,483.33 2,500.00

12 Bulan 1,175.00 1,183.33 1,191.67 1,200.00 1,208.33 1,216.67 1,225.00 1,233.33 1,241.67 1,250.00

18 Bulan 783.33 788.89 794.44 800.00 805.56 811.11 816.67 822.22 827.78 833.33

24 Bulan 587.50 591.67 595.83 600.00 604.17 608.33 612.50 616.67 620.83 625.00

30 Bulan 470.00 473.33 476.67 480.00 483.33 486.67 490.00 493.33 496.67 500.00

36 Bulan 391.67 394.44 397.22 400.00 402.78 405.56 408.33 411.11 413.89 416.67

42 Bulan 335.71 338.10 340.48 342.86 345.24 347.62 350.00 352.38 354.76 357.14

48 Bulan 293.75 295.83 297.92 300.00 302.08 304.17 306.25 308.33 310.42 312.50

54 Bulan 261.11 262.96 264.81 266.67 268.52 270.37 272.22 274.07 275.93 277.78

60 Bulan 235.00 236.67 238.33 240.00 241.67 243.33 245.00 246.67 248.33 250.00

66 Bulan 213.64 215.15 216.67 218.18 219.70 221.21 222.73 224.24 225.76 227.27

72 Bulan 195.83 197.22 198.61 200.00 201.39 202.78 204.17 205.56 206.94 208.33

78 Bulan 180.77 182.05 183.33 184.62 185.90 187.18 188.46 189.74 191.03 192.31

84 Bulan 167.86 169.05 170.24 171.43 172.62 173.81 175.00 176.19 177.38 178.57

90 Bulan 156.67 157.78 158.89 160.00 161.11 162.22 163.33 164.44 165.56 166.67

96 Bulan 146.88 147.92 148.96 150.00 151.04 152.08 153.13 154.17 155.21 156.25

102 Bulan 138.24 139.22 140.20 141.18 142.16 143.14 144.12 145.10 146.08 147.06

108 Bulan 130.56 131.48 132.41 133.33 134.26 135.19 136.11 137.04 137.96 138.89

Page 38: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 16 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 15,100.00 15,200.00 15,300.00 15,400.00 15,500.00 15,600.00 15,700.00 15,800.00 15,900.00 16,000.00 6 Bulan 2,516.67 2,533.33 2,550.00 2,566.67 2,583.33 2,600.00 2,616.67 2,633.33 2,650.00 2,666.67

12 Bulan 1,258.33 1,266.67 1,275.00 1,283.33 1,291.67 1,300.00 1,308.33 1,316.67 1,325.00 1,333.33

18 Bulan 838.89 844.44 850.00 855.56 861.11 866.67 872.22 877.78 883.33 888.89

24 Bulan 629.17 633.33 637.50 641.67 645.83 650.00 654.17 658.33 662.50 666.67

30 Bulan 503.33 506.67 510.00 513.33 516.67 520.00 523.33 526.67 530.00 533.33

36 Bulan 419.44 422.22 425.00 427.78 430.56 433.33 436.11 438.89 441.67 444.44

42 Bulan 359.52 361.90 364.29 366.67 369.05 371.43 373.81 376.19 378.57 380.95

48 Bulan 314.58 316.67 318.75 320.83 322.92 325.00 327.08 329.17 331.25 333.33

54 Bulan 279.63 281.48 283.33 285.19 287.04 288.89 290.74 292.59 294.44 296.30

60 Bulan 251.67 253.33 255.00 256.67 258.33 260.00 261.67 263.33 265.00 266.67

66 Bulan 228.79 230.30 231.82 233.33 234.85 236.36 237.88 239.39 240.91 242.42

72 Bulan 209.72 211.11 212.50 213.89 215.28 216.67 218.06 219.44 220.83 222.22

78 Bulan 193.59 194.87 196.15 197.44 198.72 200.00 201.28 202.56 203.85 205.13

84 Bulan 179.76 180.95 182.14 183.33 184.52 185.71 186.90 188.10 189.29 190.48

90 Bulan 167.78 168.89 170.00 171.11 172.22 173.33 174.44 175.56 176.67 177.78

96 Bulan 157.29 158.33 159.38 160.42 161.46 162.50 163.54 164.58 165.63 166.67

102 Bulan 148.04 149.02 150.00 150.98 151.96 152.94 153.92 154.90 155.88 156.86

108 Bulan 139.81 140.74 141.67 142.59 143.52 144.44 145.37 146.30 147.22 148.15

Page 39: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 17 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 16,100.00 16,200.00 16,300.00 16,400.00 16,500.00 16,600.00 16,700.00 16,800.00 16,900.00 17,000.00 6 Bulan 2,683.33 2,700.00 2,716.67 2,733.33 2,750.00 2,766.67 2,783.33 2,800.00 2,816.67 2,833.33

12 Bulan 1,341.67 1,350.00 1,358.33 1,366.67 1,375.00 1,383.33 1,391.67 1,400.00 1,408.33 1,416.67

18 Bulan 894.44 900.00 905.56 911.11 916.67 922.22 927.78 933.33 938.89 944.44

24 Bulan 670.83 675.00 679.17 683.33 687.50 691.67 695.83 700.00 704.17 708.33

30 Bulan 536.67 540.00 543.33 546.67 550.00 553.33 556.67 560.00 563.33 566.67

36 Bulan 447.22 450.00 452.78 455.56 458.33 461.11 463.89 466.67 469.44 472.22

42 Bulan 383.33 385.71 388.10 390.48 392.86 395.24 397.62 400.00 402.38 404.76

48 Bulan 335.42 337.50 339.58 341.67 343.75 345.83 347.92 350.00 352.08 354.17

54 Bulan 298.15 300.00 301.85 303.70 305.56 307.41 309.26 311.11 312.96 314.81

60 Bulan 268.33 270.00 271.67 273.33 275.00 276.67 278.33 280.00 281.67 283.33

66 Bulan 243.94 245.45 246.97 248.48 250.00 251.52 253.03 254.55 256.06 257.58

72 Bulan 223.61 225.00 226.39 227.78 229.17 230.56 231.94 233.33 234.72 236.11

78 Bulan 206.41 207.69 208.97 210.26 211.54 212.82 214.10 215.38 216.67 217.95

84 Bulan 191.67 192.86 194.05 195.24 196.43 197.62 198.81 200.00 201.19 202.38

90 Bulan 178.89 180.00 181.11 182.22 183.33 184.44 185.56 186.67 187.78 188.89

96 Bulan 167.71 168.75 169.79 170.83 171.88 172.92 173.96 175.00 176.04 177.08

102 Bulan 157.84 158.82 159.80 160.78 161.76 162.75 163.73 164.71 165.69 166.67

108 Bulan 149.07 150.00 150.93 151.85 152.78 153.70 154.63 155.56 156.48 157.41

Page 40: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 18 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 17,100.00 17,200.00 17,300.00 17,400.00 17,500.00 17,600.00 17,700.00 17,800.00 17,900.00 18,000.00 6 Bulan 2,850.00 2,866.67 2,883.33 2,900.00 2,916.67 2,933.33 2,950.00 2,966.67 2,983.33 3,000.00

12 Bulan 1,425.00 1,433.33 1,441.67 1,450.00 1,458.33 1,466.67 1,475.00 1,483.33 1,491.67 1,500.00

18 Bulan 950.00 955.56 961.11 966.67 972.22 977.78 983.33 988.89 994.44 1,000.00

24 Bulan 712.50 716.67 720.83 725.00 729.17 733.33 737.50 741.67 745.83 750.00

30 Bulan 570.00 573.33 576.67 580.00 583.33 586.67 590.00 593.33 596.67 600.00

36 Bulan 475.00 477.78 480.56 483.33 486.11 488.89 491.67 494.44 497.22 500.00

42 Bulan 407.14 409.52 411.90 414.29 416.67 419.05 421.43 423.81 426.19 428.57

48 Bulan 356.25 358.33 360.42 362.50 364.58 366.67 368.75 370.83 372.92 375.00

54 Bulan 316.67 318.52 320.37 322.22 324.07 325.93 327.78 329.63 331.48 333.33

60 Bulan 285.00 286.67 288.33 290.00 291.67 293.33 295.00 296.67 298.33 300.00

66 Bulan 259.09 260.61 262.12 263.64 265.15 266.67 268.18 269.70 271.21 272.73

72 Bulan 237.50 238.89 240.28 241.67 243.06 244.44 245.83 247.22 248.61 250.00

78 Bulan 219.23 220.51 221.79 223.08 224.36 225.64 226.92 228.21 229.49 230.77

84 Bulan 203.57 204.76 205.95 207.14 208.33 209.52 210.71 211.90 213.10 214.29

90 Bulan 190.00 191.11 192.22 193.33 194.44 195.56 196.67 197.78 198.89 200.00

96 Bulan 178.13 179.17 180.21 181.25 182.29 183.33 184.38 185.42 186.46 187.50

102 Bulan 167.65 168.63 169.61 170.59 171.57 172.55 173.53 174.51 175.49 176.47

108 Bulan 158.33 159.26 160.19 161.11 162.04 162.96 163.89 164.81 165.74 166.67

Page 41: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 19 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 18,100.00 18,200.00 18,300.00 18,400.00 18,500.00 18,600.00 18,700.00 18,800.00 18,900.00 19,000.00 6 Bulan 3,016.67 3,033.33 3,050.00 3,066.67 3,083.33 3,100.00 3,116.67 3,133.33 3,150.00 3,166.67

12 Bulan 1,508.33 1,516.67 1,525.00 1,533.33 1,541.67 1,550.00 1,558.33 1,566.67 1,575.00 1,583.33

18 Bulan 1,005.56 1,011.11 1,016.67 1,022.22 1,027.78 1,033.33 1,038.89 1,044.44 1,050.00 1,055.56

24 Bulan 754.17 758.33 762.50 766.67 770.83 775.00 779.17 783.33 787.50 791.67

30 Bulan 603.33 606.67 610.00 613.33 616.67 620.00 623.33 626.67 630.00 633.33

36 Bulan 502.78 505.56 508.33 511.11 513.89 516.67 519.44 522.22 525.00 527.78

42 Bulan 430.95 433.33 435.71 438.10 440.48 442.86 445.24 447.62 450.00 452.38

48 Bulan 377.08 379.17 381.25 383.33 385.42 387.50 389.58 391.67 393.75 395.83

54 Bulan 335.19 337.04 338.89 340.74 342.59 344.44 346.30 348.15 350.00 351.85

60 Bulan 301.67 303.33 305.00 306.67 308.33 310.00 311.67 313.33 315.00 316.67

66 Bulan 274.24 275.76 277.27 278.79 280.30 281.82 283.33 284.85 286.36 287.88

72 Bulan 251.39 252.78 254.17 255.56 256.94 258.33 259.72 261.11 262.50 263.89

78 Bulan 232.05 233.33 234.62 235.90 237.18 238.46 239.74 241.03 242.31 243.59

84 Bulan 215.48 216.67 217.86 219.05 220.24 221.43 222.62 223.81 225.00 226.19

90 Bulan 201.11 202.22 203.33 204.44 205.56 206.67 207.78 208.89 210.00 211.11

96 Bulan 188.54 189.58 190.63 191.67 192.71 193.75 194.79 195.83 196.88 197.92

102 Bulan 177.45 178.43 179.41 180.39 181.37 182.35 183.33 184.31 185.29 186.27

108 Bulan 167.59 168.52 169.44 170.37 171.30 172.22 173.15 174.07 175.00 175.93

Page 42: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 20 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 19,100.00 19,200.00 19,300.00 19,400.00 19,500.00 19,600.00 19,700.00 19,800.00 19,900.00 20,000.00 6 Bulan 3,183.33 3,200.00 3,216.67 3,233.33 3,250.00 3,266.67 3,283.33 3,300.00 3,316.67 3,333.33

12 Bulan 1,591.67 1,600.00 1,608.33 1,616.67 1,625.00 1,633.33 1,641.67 1,650.00 1,658.33 1,666.67

18 Bulan 1,061.11 1,066.67 1,072.22 1,077.78 1,083.33 1,088.89 1,094.44 1,100.00 1,105.56 1,111.11

24 Bulan 795.83 800.00 804.17 808.33 812.50 816.67 820.83 825.00 829.17 833.33

30 Bulan 636.67 640.00 643.33 646.67 650.00 653.33 656.67 660.00 663.33 666.67

36 Bulan 530.56 533.33 536.11 538.89 541.67 544.44 547.22 550.00 552.78 555.56

42 Bulan 454.76 457.14 459.52 461.90 464.29 466.67 469.05 471.43 473.81 476.19

48 Bulan 397.92 400.00 402.08 404.17 406.25 408.33 410.42 412.50 414.58 416.67

54 Bulan 353.70 355.56 357.41 359.26 361.11 362.96 364.81 366.67 368.52 370.37

60 Bulan 318.33 320.00 321.67 323.33 325.00 326.67 328.33 330.00 331.67 333.33

66 Bulan 289.39 290.91 292.42 293.94 295.45 296.97 298.48 300.00 301.52 303.03

72 Bulan 265.28 266.67 268.06 269.44 270.83 272.22 273.61 275.00 276.39 277.78

78 Bulan 244.87 246.15 247.44 248.72 250.00 251.28 252.56 253.85 255.13 256.41

84 Bulan 227.38 228.57 229.76 230.95 232.14 233.33 234.52 235.71 236.90 238.10

90 Bulan 212.22 213.33 214.44 215.56 216.67 217.78 218.89 220.00 221.11 222.22

96 Bulan 198.96 200.00 201.04 202.08 203.13 204.17 205.21 206.25 207.29 208.33

102 Bulan 187.25 188.24 189.22 190.20 191.18 192.16 193.14 194.12 195.10 196.08

108 Bulan 176.85 177.78 178.70 179.63 180.56 181.48 182.41 183.33 184.26 185.19

Page 43: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 21 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 20,100.00 20,200.00 20,300.00 20,400.00 20,500.00 20,600.00 20,700.00 20,800.00 20,900.00 21,000.00 6 Bulan 3,350.00 3,366.67 3,383.33 3,400.00 3,416.67 3,433.33 3,450.00 3,466.67 3,483.33 3,500.00

12 Bulan 1,675.00 1,683.33 1,691.67 1,700.00 1,708.33 1,716.67 1,725.00 1,733.33 1,741.67 1,750.00

18 Bulan 1,116.67 1,122.22 1,127.78 1,133.33 1,138.89 1,144.44 1,150.00 1,155.56 1,161.11 1,166.67

24 Bulan 837.50 841.67 845.83 850.00 854.17 858.33 862.50 866.67 870.83 875.00

30 Bulan 670.00 673.33 676.67 680.00 683.33 686.67 690.00 693.33 696.67 700.00

36 Bulan 558.33 561.11 563.89 566.67 569.44 572.22 575.00 577.78 580.56 583.33

42 Bulan 478.57 480.95 483.33 485.71 488.10 490.48 492.86 495.24 497.62 500.00

48 Bulan 418.75 420.83 422.92 425.00 427.08 429.17 431.25 433.33 435.42 437.50

54 Bulan 372.22 374.07 375.93 377.78 379.63 381.48 383.33 385.19 387.04 388.89

60 Bulan 335.00 336.67 338.33 340.00 341.67 343.33 345.00 346.67 348.33 350.00

66 Bulan 304.55 306.06 307.58 309.09 310.61 312.12 313.64 315.15 316.67 318.18

72 Bulan 279.17 280.56 281.94 283.33 284.72 286.11 287.50 288.89 290.28 291.67

78 Bulan 257.69 258.97 260.26 261.54 262.82 264.10 265.38 266.67 267.95 269.23

84 Bulan 239.29 240.48 241.67 242.86 244.05 245.24 246.43 247.62 248.81 250.00

90 Bulan 223.33 224.44 225.56 226.67 227.78 228.89 230.00 231.11 232.22 233.33

96 Bulan 209.38 210.42 211.46 212.50 213.54 214.58 215.63 216.67 217.71 218.75

102 Bulan 197.06 198.04 199.02 200.00 200.98 201.96 202.94 203.92 204.90 205.88

108 Bulan 186.11 187.04 187.96 188.89 189.81 190.74 191.67 192.59 193.52 194.44

Page 44: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 22 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 21,100.00 21,200.00 21,300.00 21,400.00 21,500.00 21,600.00 21,700.00 21,800.00 21,900.00 22,000.00 6 Bulan 3,516.67 3,533.33 3,550.00 3,566.67 3,583.33 3,600.00 3,616.67 3,633.33 3,650.00 3,666.67

12 Bulan 1,758.33 1,766.67 1,775.00 1,783.33 1,791.67 1,800.00 1,808.33 1,816.67 1,825.00 1,833.33

18 Bulan 1,172.22 1,177.78 1,183.33 1,188.89 1,194.44 1,200.00 1,205.56 1,211.11 1,216.67 1,222.22

24 Bulan 879.17 883.33 887.50 891.67 895.83 900.00 904.17 908.33 912.50 916.67

30 Bulan 703.33 706.67 710.00 713.33 716.67 720.00 723.33 726.67 730.00 733.33

36 Bulan 586.11 588.89 591.67 594.44 597.22 600.00 602.78 605.56 608.33 611.11

42 Bulan 502.38 504.76 507.14 509.52 511.90 514.29 516.67 519.05 521.43 523.81

48 Bulan 439.58 441.67 443.75 445.83 447.92 450.00 452.08 454.17 456.25 458.33

54 Bulan 390.74 392.59 394.44 396.30 398.15 400.00 401.85 403.70 405.56 407.41

60 Bulan 351.67 353.33 355.00 356.67 358.33 360.00 361.67 363.33 365.00 366.67

66 Bulan 319.70 321.21 322.73 324.24 325.76 327.27 328.79 330.30 331.82 333.33

72 Bulan 293.06 294.44 295.83 297.22 298.61 300.00 301.39 302.78 304.17 305.56

78 Bulan 270.51 271.79 273.08 274.36 275.64 276.92 278.21 279.49 280.77 282.05

84 Bulan 251.19 252.38 253.57 254.76 255.95 257.14 258.33 259.52 260.71 261.90

90 Bulan 234.44 235.56 236.67 237.78 238.89 240.00 241.11 242.22 243.33 244.44

96 Bulan 219.79 220.83 221.88 222.92 223.96 225.00 226.04 227.08 228.13 229.17

102 Bulan 206.86 207.84 208.82 209.80 210.78 211.76 212.75 213.73 214.71 215.69

108 Bulan 195.37 196.30 197.22 198.15 199.07 200.00 200.93 201.85 202.78 203.70

Page 45: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 23 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 22,100.00 22,200.00 22,300.00 22,400.00 22,500.00 22,600.00 22,700.00 22,800.00 22,900.00 23,000.00 6 Bulan 3,683.33 3,700.00 3,716.67 3,733.33 3,750.00 3,766.67 3,783.33 3,800.00 3,816.67 3,833.33

12 Bulan 1,841.67 1,850.00 1,858.33 1,866.67 1,875.00 1,883.33 1,891.67 1,900.00 1,908.33 1,916.67

18 Bulan 1,227.78 1,233.33 1,238.89 1,244.44 1,250.00 1,255.56 1,261.11 1,266.67 1,272.22 1,277.78

24 Bulan 920.83 925.00 929.17 933.33 937.50 941.67 945.83 950.00 954.17 958.33

30 Bulan 736.67 740.00 743.33 746.67 750.00 753.33 756.67 760.00 763.33 766.67

36 Bulan 613.89 616.67 619.44 622.22 625.00 627.78 630.56 633.33 636.11 638.89

42 Bulan 526.19 528.57 530.95 533.33 535.71 538.10 540.48 542.86 545.24 547.62

48 Bulan 460.42 462.50 464.58 466.67 468.75 470.83 472.92 475.00 477.08 479.17

54 Bulan 409.26 411.11 412.96 414.81 416.67 418.52 420.37 422.22 424.07 425.93

60 Bulan 368.33 370.00 371.67 373.33 375.00 376.67 378.33 380.00 381.67 383.33

66 Bulan 334.85 336.36 337.88 339.39 340.91 342.42 343.94 345.45 346.97 348.48

72 Bulan 306.94 308.33 309.72 311.11 312.50 313.89 315.28 316.67 318.06 319.44

78 Bulan 283.33 284.62 285.90 287.18 288.46 289.74 291.03 292.31 293.59 294.87

84 Bulan 263.10 264.29 265.48 266.67 267.86 269.05 270.24 271.43 272.62 273.81

90 Bulan 245.56 246.67 247.78 248.89 250.00 251.11 252.22 253.33 254.44 255.56

96 Bulan 230.21 231.25 232.29 233.33 234.38 235.42 236.46 237.50 238.54 239.58

102 Bulan 216.67 217.65 218.63 219.61 220.59 221.57 222.55 223.53 224.51 225.49

108 Bulan 204.63 205.56 206.48 207.41 208.33 209.26 210.19 211.11 212.04 212.96

Page 46: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 24 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 23,100.00 23,200.00 23,300.00 23,400.00 23,500.00 23,600.00 23,700.00 23,800.00 23,900.00 24,000.00 6 Bulan 3,850.00 3,866.67 3,883.33 3,900.00 3,916.67 3,933.33 3,950.00 3,966.67 3,983.33 4,000.00

12 Bulan 1,925.00 1,933.33 1,941.67 1,950.00 1,958.33 1,966.67 1,975.00 1,983.33 1,991.67 2,000.00

18 Bulan 1,283.33 1,288.89 1,294.44 1,300.00 1,305.56 1,311.11 1,316.67 1,322.22 1,327.78 1,333.33

24 Bulan 962.50 966.67 970.83 975.00 979.17 983.33 987.50 991.67 995.83 1,000.00

30 Bulan 770.00 773.33 776.67 780.00 783.33 786.67 790.00 793.33 796.67 800.00

36 Bulan 641.67 644.44 647.22 650.00 652.78 655.56 658.33 661.11 663.89 666.67

42 Bulan 550.00 552.38 554.76 557.14 559.52 561.90 564.29 566.67 569.05 571.43

48 Bulan 481.25 483.33 485.42 487.50 489.58 491.67 493.75 495.83 497.92 500.00

54 Bulan 427.78 429.63 431.48 433.33 435.19 437.04 438.89 440.74 442.59 444.44

60 Bulan 385.00 386.67 388.33 390.00 391.67 393.33 395.00 396.67 398.33 400.00

66 Bulan 350.00 351.52 353.03 354.55 356.06 357.58 359.09 360.61 362.12 363.64

72 Bulan 320.83 322.22 323.61 325.00 326.39 327.78 329.17 330.56 331.94 333.33

78 Bulan 296.15 297.44 298.72 300.00 301.28 302.56 303.85 305.13 306.41 307.69

84 Bulan 275.00 276.19 277.38 278.57 279.76 280.95 282.14 283.33 284.52 285.71

90 Bulan 256.67 257.78 258.89 260.00 261.11 262.22 263.33 264.44 265.56 266.67

96 Bulan 240.63 241.67 242.71 243.75 244.79 245.83 246.88 247.92 248.96 250.00

102 Bulan 226.47 227.45 228.43 229.41 230.39 231.37 232.35 233.33 234.31 235.29

108 Bulan 213.89 214.81 215.74 216.67 217.59 218.52 219.44 220.37 221.30 222.22

Page 47: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 25 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 24,100.00 24,200.00 24,300.00 24,400.00 24,500.00 24,600.00 24,700.00 24,800.00 24,900.00 25,000.00 6 Bulan 4,016.67 4,033.33 4,050.00 4,066.67 4,083.33 4,100.00 4,116.67 4,133.33 4,150.00 4,166.67

12 Bulan 2,008.33 2,016.67 2,025.00 2,033.33 2,041.67 2,050.00 2,058.33 2,066.67 2,075.00 2,083.33

18 Bulan 1,338.89 1,344.44 1,350.00 1,355.56 1,361.11 1,366.67 1,372.22 1,377.78 1,383.33 1,388.89

24 Bulan 1,004.17 1,008.33 1,012.50 1,016.67 1,020.83 1,025.00 1,029.17 1,033.33 1,037.50 1,041.67

30 Bulan 803.33 806.67 810.00 813.33 816.67 820.00 823.33 826.67 830.00 833.33

36 Bulan 669.44 672.22 675.00 677.78 680.56 683.33 686.11 688.89 691.67 694.44

42 Bulan 573.81 576.19 578.57 580.95 583.33 585.71 588.10 590.48 592.86 595.24

48 Bulan 502.08 504.17 506.25 508.33 510.42 512.50 514.58 516.67 518.75 520.83

54 Bulan 446.30 448.15 450.00 451.85 453.70 455.56 457.41 459.26 461.11 462.96

60 Bulan 401.67 403.33 405.00 406.67 408.33 410.00 411.67 413.33 415.00 416.67

66 Bulan 365.15 366.67 368.18 369.70 371.21 372.73 374.24 375.76 377.27 378.79

72 Bulan 334.72 336.11 337.50 338.89 340.28 341.67 343.06 344.44 345.83 347.22

78 Bulan 308.97 310.26 311.54 312.82 314.10 315.38 316.67 317.95 319.23 320.51

84 Bulan 286.90 288.10 289.29 290.48 291.67 292.86 294.05 295.24 296.43 297.62

90 Bulan 267.78 268.89 270.00 271.11 272.22 273.33 274.44 275.56 276.67 277.78

96 Bulan 251.04 252.08 253.13 254.17 255.21 256.25 257.29 258.33 259.38 260.42

102 Bulan 236.27 237.25 238.24 239.22 240.20 241.18 242.16 243.14 244.12 245.10

108 Bulan 223.15 224.07 225.00 225.93 226.85 227.78 228.70 229.63 230.56 231.48

Page 48: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 26 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 25,100.00 25,200.00 25,300.00 25,400.00 25,500.00 25,600.00 25,700.00 25,800.00 25,900.00 26,000.00 6 Bulan 4,183.33 4,200.00 4,216.67 4,233.33 4,250.00 4,266.67 4,283.33 4,300.00 4,316.67 4,333.33

12 Bulan 2,091.67 2,100.00 2,108.33 2,116.67 2,125.00 2,133.33 2,141.67 2,150.00 2,158.33 2,166.67

18 Bulan 1,394.44 1,400.00 1,405.56 1,411.11 1,416.67 1,422.22 1,427.78 1,433.33 1,438.89 1,444.44

24 Bulan 1,045.83 1,050.00 1,054.17 1,058.33 1,062.50 1,066.67 1,070.83 1,075.00 1,079.17 1,083.33

30 Bulan 836.67 840.00 843.33 846.67 850.00 853.33 856.67 860.00 863.33 866.67

36 Bulan 697.22 700.00 702.78 705.56 708.33 711.11 713.89 716.67 719.44 722.22

42 Bulan 597.62 600.00 602.38 604.76 607.14 609.52 611.90 614.29 616.67 619.05

48 Bulan 522.92 525.00 527.08 529.17 531.25 533.33 535.42 537.50 539.58 541.67

54 Bulan 464.81 466.67 468.52 470.37 472.22 474.07 475.93 477.78 479.63 481.48

60 Bulan 418.33 420.00 421.67 423.33 425.00 426.67 428.33 430.00 431.67 433.33

66 Bulan 380.30 381.82 383.33 384.85 386.36 387.88 389.39 390.91 392.42 393.94

72 Bulan 348.61 350.00 351.39 352.78 354.17 355.56 356.94 358.33 359.72 361.11

78 Bulan 321.79 323.08 324.36 325.64 326.92 328.21 329.49 330.77 332.05 333.33

84 Bulan 298.81 300.00 301.19 302.38 303.57 304.76 305.95 307.14 308.33 309.52

90 Bulan 278.89 280.00 281.11 282.22 283.33 284.44 285.56 286.67 287.78 288.89

96 Bulan 261.46 262.50 263.54 264.58 265.63 266.67 267.71 268.75 269.79 270.83

102 Bulan 246.08 247.06 248.04 249.02 250.00 250.98 251.96 252.94 253.92 254.90

108 Bulan 232.41 233.33 234.26 235.19 236.11 237.04 237.96 238.89 239.81 240.74

Page 49: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 27 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 26,100.00 26,200.00 26,300.00 26,400.00 26,500.00 26,600.00 26,700.00 26,800.00 26,900.00 27,000.00 6 Bulan 4,350.00 4,366.67 4,383.33 4,400.00 4,416.67 4,433.33 4,450.00 4,466.67 4,483.33 4,500.00

12 Bulan 2,175.00 2,183.33 2,191.67 2,200.00 2,208.33 2,216.67 2,225.00 2,233.33 2,241.67 2,250.00

18 Bulan 1,450.00 1,455.56 1,461.11 1,466.67 1,472.22 1,477.78 1,483.33 1,488.89 1,494.44 1,500.00

24 Bulan 1,087.50 1,091.67 1,095.83 1,100.00 1,104.17 1,108.33 1,112.50 1,116.67 1,120.83 1,125.00

30 Bulan 870.00 873.33 876.67 880.00 883.33 886.67 890.00 893.33 896.67 900.00

36 Bulan 725.00 727.78 730.56 733.33 736.11 738.89 741.67 744.44 747.22 750.00

42 Bulan 621.43 623.81 626.19 628.57 630.95 633.33 635.71 638.10 640.48 642.86

48 Bulan 543.75 545.83 547.92 550.00 552.08 554.17 556.25 558.33 560.42 562.50

54 Bulan 483.33 485.19 487.04 488.89 490.74 492.59 494.44 496.30 498.15 500.00

60 Bulan 435.00 436.67 438.33 440.00 441.67 443.33 445.00 446.67 448.33 450.00

66 Bulan 395.45 396.97 398.48 400.00 401.52 403.03 404.55 406.06 407.58 409.09

72 Bulan 362.50 363.89 365.28 366.67 368.06 369.44 370.83 372.22 373.61 375.00

78 Bulan 334.62 335.90 337.18 338.46 339.74 341.03 342.31 343.59 344.87 346.15

84 Bulan 310.71 311.90 313.10 314.29 315.48 316.67 317.86 319.05 320.24 321.43

90 Bulan 290.00 291.11 292.22 293.33 294.44 295.56 296.67 297.78 298.89 300.00

96 Bulan 271.88 272.92 273.96 275.00 276.04 277.08 278.13 279.17 280.21 281.25

102 Bulan 255.88 256.86 257.84 258.82 259.80 260.78 261.76 262.75 263.73 264.71

108 Bulan 241.67 242.59 243.52 244.44 245.37 246.30 247.22 248.15 249.07 250.00

Page 50: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 28 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 27,100.00 27,200.00 27,300.00 27,400.00 27,500.00 27,600.00 27,700.00 27,800.00 27,900.00 28,000.00 6 Bulan 4,516.67 4,533.33 4,550.00 4,566.67 4,583.33 4,600.00 4,616.67 4,633.33 4,650.00 4,666.67

12 Bulan 2,258.33 2,266.67 2,275.00 2,283.33 2,291.67 2,300.00 2,308.33 2,316.67 2,325.00 2,333.33

18 Bulan 1,505.56 1,511.11 1,516.67 1,522.22 1,527.78 1,533.33 1,538.89 1,544.44 1,550.00 1,555.56

24 Bulan 1,129.17 1,133.33 1,137.50 1,141.67 1,145.83 1,150.00 1,154.17 1,158.33 1,162.50 1,166.67

30 Bulan 903.33 906.67 910.00 913.33 916.67 920.00 923.33 926.67 930.00 933.33

36 Bulan 752.78 755.56 758.33 761.11 763.89 766.67 769.44 772.22 775.00 777.78

42 Bulan 645.24 647.62 650.00 652.38 654.76 657.14 659.52 661.90 664.29 666.67

48 Bulan 564.58 566.67 568.75 570.83 572.92 575.00 577.08 579.17 581.25 583.33

54 Bulan 501.85 503.70 505.56 507.41 509.26 511.11 512.96 514.81 516.67 518.52

60 Bulan 451.67 453.33 455.00 456.67 458.33 460.00 461.67 463.33 465.00 466.67

66 Bulan 410.61 412.12 413.64 415.15 416.67 418.18 419.70 421.21 422.73 424.24

72 Bulan 376.39 377.78 379.17 380.56 381.94 383.33 384.72 386.11 387.50 388.89

78 Bulan 347.44 348.72 350.00 351.28 352.56 353.85 355.13 356.41 357.69 358.97

84 Bulan 322.62 323.81 325.00 326.19 327.38 328.57 329.76 330.95 332.14 333.33

90 Bulan 301.11 302.22 303.33 304.44 305.56 306.67 307.78 308.89 310.00 311.11

96 Bulan 282.29 283.33 284.38 285.42 286.46 287.50 288.54 289.58 290.63 291.67

102 Bulan 265.69 266.67 267.65 268.63 269.61 270.59 271.57 272.55 273.53 274.51

108 Bulan 250.93 251.85 252.78 253.70 254.63 255.56 256.48 257.41 258.33 259.26

Page 51: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 29 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 28,100.00 28,200.00 28,300.00 28,400.00 28,500.00 28,600.00 28,700.00 28,800.00 28,900.00 29,000.00 6 Bulan 4,683.33 4,700.00 4,716.67 4,733.33 4,750.00 4,766.67 4,783.33 4,800.00 4,816.67 4,833.33

12 Bulan 2,341.67 2,350.00 2,358.33 2,366.67 2,375.00 2,383.33 2,391.67 2,400.00 2,408.33 2,416.67

18 Bulan 1,561.11 1,566.67 1,572.22 1,577.78 1,583.33 1,588.89 1,594.44 1,600.00 1,605.56 1,611.11

24 Bulan 1,170.83 1,175.00 1,179.17 1,183.33 1,187.50 1,191.67 1,195.83 1,200.00 1,204.17 1,208.33

30 Bulan 936.67 940.00 943.33 946.67 950.00 953.33 956.67 960.00 963.33 966.67

36 Bulan 780.56 783.33 786.11 788.89 791.67 794.44 797.22 800.00 802.78 805.56

42 Bulan 669.05 671.43 673.81 676.19 678.57 680.95 683.33 685.71 688.10 690.48

48 Bulan 585.42 587.50 589.58 591.67 593.75 595.83 597.92 600.00 602.08 604.17

54 Bulan 520.37 522.22 524.07 525.93 527.78 529.63 531.48 533.33 535.19 537.04

60 Bulan 468.33 470.00 471.67 473.33 475.00 476.67 478.33 480.00 481.67 483.33

66 Bulan 425.76 427.27 428.79 430.30 431.82 433.33 434.85 436.36 437.88 439.39

72 Bulan 390.28 391.67 393.06 394.44 395.83 397.22 398.61 400.00 401.39 402.78

78 Bulan 360.26 361.54 362.82 364.10 365.38 366.67 367.95 369.23 370.51 371.79

84 Bulan 334.52 335.71 336.90 338.10 339.29 340.48 341.67 342.86 344.05 345.24

90 Bulan 312.22 313.33 314.44 315.56 316.67 317.78 318.89 320.00 321.11 322.22

96 Bulan 292.71 293.75 294.79 295.83 296.88 297.92 298.96 300.00 301.04 302.08

102 Bulan 275.49 276.47 277.45 278.43 279.41 280.39 281.37 282.35 283.33 284.31

108 Bulan 260.19 261.11 262.04 262.96 263.89 264.81 265.74 266.67 267.59 268.52

Page 52: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 30 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 29,100.00 29,200.00 29,300.00 29,400.00 29,500.00 29,600.00 29,700.00 29,800.00 29,900.00 30,000.00 6 Bulan 4,850.00 4,866.67 4,883.33 4,900.00 4,916.67 4,933.33 4,950.00 4,966.67 4,983.33 5,000.00

12 Bulan 2,425.00 2,433.33 2,441.67 2,450.00 2,458.33 2,466.67 2,475.00 2,483.33 2,491.67 2,500.00

18 Bulan 1,616.67 1,622.22 1,627.78 1,633.33 1,638.89 1,644.44 1,650.00 1,655.56 1,661.11 1,666.67

24 Bulan 1,212.50 1,216.67 1,220.83 1,225.00 1,229.17 1,233.33 1,237.50 1,241.67 1,245.83 1,250.00

30 Bulan 970.00 973.33 976.67 980.00 983.33 986.67 990.00 993.33 996.67 1,000.00

36 Bulan 808.33 811.11 813.89 816.67 819.44 822.22 825.00 827.78 830.56 833.33

42 Bulan 692.86 695.24 697.62 700.00 702.38 704.76 707.14 709.52 711.90 714.29

48 Bulan 606.25 608.33 610.42 612.50 614.58 616.67 618.75 620.83 622.92 625.00

54 Bulan 538.89 540.74 542.59 544.44 546.30 548.15 550.00 551.85 553.70 555.56

60 Bulan 485.00 486.67 488.33 490.00 491.67 493.33 495.00 496.67 498.33 500.00

66 Bulan 440.91 442.42 443.94 445.45 446.97 448.48 450.00 451.52 453.03 454.55

72 Bulan 404.17 405.56 406.94 408.33 409.72 411.11 412.50 413.89 415.28 416.67

78 Bulan 373.08 374.36 375.64 376.92 378.21 379.49 380.77 382.05 383.33 384.62

84 Bulan 346.43 347.62 348.81 350.00 351.19 352.38 353.57 354.76 355.95 357.14

90 Bulan 323.33 324.44 325.56 326.67 327.78 328.89 330.00 331.11 332.22 333.33

96 Bulan 303.13 304.17 305.21 306.25 307.29 308.33 309.38 310.42 311.46 312.50

102 Bulan 285.29 286.27 287.25 288.24 289.22 290.20 291.18 292.16 293.14 294.12

108 Bulan 269.44 270.37 271.30 272.22 273.15 274.07 275.00 275.93 276.85 277.78

Page 53: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 31 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 30,100.00 30,200.00 30,300.00 30,400.00 30,500.00 30,600.00 30,700.00 30,800.00 30,900.00 31,000.00 6 Bulan 5,016.67 5,033.33 5,050.00 5,066.67 5,083.33 5,100.00 5,116.67 5,133.33 5,150.00 5,166.67

12 Bulan 2,508.33 2,516.67 2,525.00 2,533.33 2,541.67 2,550.00 2,558.33 2,566.67 2,575.00 2,583.33

18 Bulan 1,672.22 1,677.78 1,683.33 1,688.89 1,694.44 1,700.00 1,705.56 1,711.11 1,716.67 1,722.22

24 Bulan 1,254.17 1,258.33 1,262.50 1,266.67 1,270.83 1,275.00 1,279.17 1,283.33 1,287.50 1,291.67

30 Bulan 1,003.33 1,006.67 1,010.00 1,013.33 1,016.67 1,020.00 1,023.33 1,026.67 1,030.00 1,033.33

36 Bulan 836.11 838.89 841.67 844.44 847.22 850.00 852.78 855.56 858.33 861.11

42 Bulan 716.67 719.05 721.43 723.81 726.19 728.57 730.95 733.33 735.71 738.10

48 Bulan 627.08 629.17 631.25 633.33 635.42 637.50 639.58 641.67 643.75 645.83

54 Bulan 557.41 559.26 561.11 562.96 564.81 566.67 568.52 570.37 572.22 574.07

60 Bulan 501.67 503.33 505.00 506.67 508.33 510.00 511.67 513.33 515.00 516.67

66 Bulan 456.06 457.58 459.09 460.61 462.12 463.64 465.15 466.67 468.18 469.70

72 Bulan 418.06 419.44 420.83 422.22 423.61 425.00 426.39 427.78 429.17 430.56

78 Bulan 385.90 387.18 388.46 389.74 391.03 392.31 393.59 394.87 396.15 397.44

84 Bulan 358.33 359.52 360.71 361.90 363.10 364.29 365.48 366.67 367.86 369.05

90 Bulan 334.44 335.56 336.67 337.78 338.89 340.00 341.11 342.22 343.33 344.44

96 Bulan 313.54 314.58 315.63 316.67 317.71 318.75 319.79 320.83 321.88 322.92

102 Bulan 295.10 296.08 297.06 298.04 299.02 300.00 300.98 301.96 302.94 303.92

108 Bulan 278.70 279.63 280.56 281.48 282.41 283.33 284.26 285.19 286.11 287.04

Page 54: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 32 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 31,100.00 31,200.00 31,300.00 31,400.00 31,500.00 31,600.00 31,700.00 31,800.00 31,900.00 32,000.00 6 Bulan 5,183.33 5,200.00 5,216.67 5,233.33 5,250.00 5,266.67 5,283.33 5,300.00 5,316.67 5,333.33

12 Bulan 2,591.67 2,600.00 2,608.33 2,616.67 2,625.00 2,633.33 2,641.67 2,650.00 2,658.33 2,666.67

18 Bulan 1,727.78 1,733.33 1,738.89 1,744.44 1,750.00 1,755.56 1,761.11 1,766.67 1,772.22 1,777.78

24 Bulan 1,295.83 1,300.00 1,304.17 1,308.33 1,312.50 1,316.67 1,320.83 1,325.00 1,329.17 1,333.33

30 Bulan 1,036.67 1,040.00 1,043.33 1,046.67 1,050.00 1,053.33 1,056.67 1,060.00 1,063.33 1,066.67

36 Bulan 863.89 866.67 869.44 872.22 875.00 877.78 880.56 883.33 886.11 888.89

42 Bulan 740.48 742.86 745.24 747.62 750.00 752.38 754.76 757.14 759.52 761.90

48 Bulan 647.92 650.00 652.08 654.17 656.25 658.33 660.42 662.50 664.58 666.67

54 Bulan 575.93 577.78 579.63 581.48 583.33 585.19 587.04 588.89 590.74 592.59

60 Bulan 518.33 520.00 521.67 523.33 525.00 526.67 528.33 530.00 531.67 533.33

66 Bulan 471.21 472.73 474.24 475.76 477.27 478.79 480.30 481.82 483.33 484.85

72 Bulan 431.94 433.33 434.72 436.11 437.50 438.89 440.28 441.67 443.06 444.44

78 Bulan 398.72 400.00 401.28 402.56 403.85 405.13 406.41 407.69 408.97 410.26

84 Bulan 370.24 371.43 372.62 373.81 375.00 376.19 377.38 378.57 379.76 380.95

90 Bulan 345.56 346.67 347.78 348.89 350.00 351.11 352.22 353.33 354.44 355.56

96 Bulan 323.96 325.00 326.04 327.08 328.13 329.17 330.21 331.25 332.29 333.33

102 Bulan 304.90 305.88 306.86 307.84 308.82 309.80 310.78 311.76 312.75 313.73

108 Bulan 287.96 288.89 289.81 290.74 291.67 292.59 293.52 294.44 295.37 296.30

Page 55: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 33 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 32,100.00 32,200.00 32,300.00 32,400.00 32,500.00 32,600.00 32,700.00 32,800.00 32,900.00 33,000.00 6 Bulan 5,350.00 5,366.67 5,383.33 5,400.00 5,416.67 5,433.33 5,450.00 5,466.67 5,483.33 5,500.00

12 Bulan 2,675.00 2,683.33 2,691.67 2,700.00 2,708.33 2,716.67 2,725.00 2,733.33 2,741.67 2,750.00

18 Bulan 1,783.33 1,788.89 1,794.44 1,800.00 1,805.56 1,811.11 1,816.67 1,822.22 1,827.78 1,833.33

24 Bulan 1,337.50 1,341.67 1,345.83 1,350.00 1,354.17 1,358.33 1,362.50 1,366.67 1,370.83 1,375.00

30 Bulan 1,070.00 1,073.33 1,076.67 1,080.00 1,083.33 1,086.67 1,090.00 1,093.33 1,096.67 1,100.00

36 Bulan 891.67 894.44 897.22 900.00 902.78 905.56 908.33 911.11 913.89 916.67

42 Bulan 764.29 766.67 769.05 771.43 773.81 776.19 778.57 780.95 783.33 785.71

48 Bulan 668.75 670.83 672.92 675.00 677.08 679.17 681.25 683.33 685.42 687.50

54 Bulan 594.44 596.30 598.15 600.00 601.85 603.70 605.56 607.41 609.26 611.11

60 Bulan 535.00 536.67 538.33 540.00 541.67 543.33 545.00 546.67 548.33 550.00

66 Bulan 486.36 487.88 489.39 490.91 492.42 493.94 495.45 496.97 498.48 500.00

72 Bulan 445.83 447.22 448.61 450.00 451.39 452.78 454.17 455.56 456.94 458.33

78 Bulan 411.54 412.82 414.10 415.38 416.67 417.95 419.23 420.51 421.79 423.08

84 Bulan 382.14 383.33 384.52 385.71 386.90 388.10 389.29 390.48 391.67 392.86

90 Bulan 356.67 357.78 358.89 360.00 361.11 362.22 363.33 364.44 365.56 366.67

96 Bulan 334.38 335.42 336.46 337.50 338.54 339.58 340.63 341.67 342.71 343.75

102 Bulan 314.71 315.69 316.67 317.65 318.63 319.61 320.59 321.57 322.55 323.53

108 Bulan 297.22 298.15 299.07 300.00 300.93 301.85 302.78 303.70 304.63 305.56

Page 56: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 34 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 33,100.00 33,200.00 33,300.00 33,400.00 33,500.00 33,600.00 33,700.00 33,800.00 33,900.00 34,000.00 6 Bulan 5,516.67 5,533.33 5,550.00 5,566.67 5,583.33 5,600.00 5,616.67 5,633.33 5,650.00 5,666.67

12 Bulan 2,758.33 2,766.67 2,775.00 2,783.33 2,791.67 2,800.00 2,808.33 2,816.67 2,825.00 2,833.33

18 Bulan 1,838.89 1,844.44 1,850.00 1,855.56 1,861.11 1,866.67 1,872.22 1,877.78 1,883.33 1,888.89

24 Bulan 1,379.17 1,383.33 1,387.50 1,391.67 1,395.83 1,400.00 1,404.17 1,408.33 1,412.50 1,416.67

30 Bulan 1,103.33 1,106.67 1,110.00 1,113.33 1,116.67 1,120.00 1,123.33 1,126.67 1,130.00 1,133.33

36 Bulan 919.44 922.22 925.00 927.78 930.56 933.33 936.11 938.89 941.67 944.44

42 Bulan 788.10 790.48 792.86 795.24 797.62 800.00 802.38 804.76 807.14 809.52

48 Bulan 689.58 691.67 693.75 695.83 697.92 700.00 702.08 704.17 706.25 708.33

54 Bulan 612.96 614.81 616.67 618.52 620.37 622.22 624.07 625.93 627.78 629.63

60 Bulan 551.67 553.33 555.00 556.67 558.33 560.00 561.67 563.33 565.00 566.67

66 Bulan 501.52 503.03 504.55 506.06 507.58 509.09 510.61 512.12 513.64 515.15

72 Bulan 459.72 461.11 462.50 463.89 465.28 466.67 468.06 469.44 470.83 472.22

78 Bulan 424.36 425.64 426.92 428.21 429.49 430.77 432.05 433.33 434.62 435.90

84 Bulan 394.05 395.24 396.43 397.62 398.81 400.00 401.19 402.38 403.57 404.76

90 Bulan 367.78 368.89 370.00 371.11 372.22 373.33 374.44 375.56 376.67 377.78

96 Bulan 344.79 345.83 346.88 347.92 348.96 350.00 351.04 352.08 353.13 354.17

102 Bulan 324.51 325.49 326.47 327.45 328.43 329.41 330.39 331.37 332.35 333.33

108 Bulan 306.48 307.41 308.33 309.26 310.19 311.11 312.04 312.96 313.89 314.81

Page 57: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 35 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 34,100.00 34,200.00 34,300.00 34,400.00 34,500.00 34,600.00 34,700.00 34,800.00 34,900.00 35,000.00 6 Bulan 5,683.33 5,700.00 5,716.67 5,733.33 5,750.00 5,766.67 5,783.33 5,800.00 5,816.67 5,833.33

12 Bulan 2,841.67 2,850.00 2,858.33 2,866.67 2,875.00 2,883.33 2,891.67 2,900.00 2,908.33 2,916.67

18 Bulan 1,894.44 1,900.00 1,905.56 1,911.11 1,916.67 1,922.22 1,927.78 1,933.33 1,938.89 1,944.44

24 Bulan 1,420.83 1,425.00 1,429.17 1,433.33 1,437.50 1,441.67 1,445.83 1,450.00 1,454.17 1,458.33

30 Bulan 1,136.67 1,140.00 1,143.33 1,146.67 1,150.00 1,153.33 1,156.67 1,160.00 1,163.33 1,166.67

36 Bulan 947.22 950.00 952.78 955.56 958.33 961.11 963.89 966.67 969.44 972.22

42 Bulan 811.90 814.29 816.67 819.05 821.43 823.81 826.19 828.57 830.95 833.33

48 Bulan 710.42 712.50 714.58 716.67 718.75 720.83 722.92 725.00 727.08 729.17

54 Bulan 631.48 633.33 635.19 637.04 638.89 640.74 642.59 644.44 646.30 648.15

60 Bulan 568.33 570.00 571.67 573.33 575.00 576.67 578.33 580.00 581.67 583.33

66 Bulan 516.67 518.18 519.70 521.21 522.73 524.24 525.76 527.27 528.79 530.30

72 Bulan 473.61 475.00 476.39 477.78 479.17 480.56 481.94 483.33 484.72 486.11

78 Bulan 437.18 438.46 439.74 441.03 442.31 443.59 444.87 446.15 447.44 448.72

84 Bulan 405.95 407.14 408.33 409.52 410.71 411.90 413.10 414.29 415.48 416.67

90 Bulan 378.89 380.00 381.11 382.22 383.33 384.44 385.56 386.67 387.78 388.89

96 Bulan 355.21 356.25 357.29 358.33 359.38 360.42 361.46 362.50 363.54 364.58

102 Bulan 334.31 335.29 336.27 337.25 338.24 339.22 340.20 341.18 342.16 343.14

108 Bulan 315.74 316.67 317.59 318.52 319.44 320.37 321.30 322.22 323.15 324.07

Page 58: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 36 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 35,100.00 35,200.00 35,300.00 35,400.00 35,500.00 35,600.00 35,700.00 35,800.00 35,900.00 36,000.00 6 Bulan 5,850.00 5,866.67 5,883.33 5,900.00 5,916.67 5,933.33 5,950.00 5,966.67 5,983.33 6,000.00

12 Bulan 2,925.00 2,933.33 2,941.67 2,950.00 2,958.33 2,966.67 2,975.00 2,983.33 2,991.67 3,000.00

18 Bulan 1,950.00 1,955.56 1,961.11 1,966.67 1,972.22 1,977.78 1,983.33 1,988.89 1,994.44 2,000.00

24 Bulan 1,462.50 1,466.67 1,470.83 1,475.00 1,479.17 1,483.33 1,487.50 1,491.67 1,495.83 1,500.00

30 Bulan 1,170.00 1,173.33 1,176.67 1,180.00 1,183.33 1,186.67 1,190.00 1,193.33 1,196.67 1,200.00

36 Bulan 975.00 977.78 980.56 983.33 986.11 988.89 991.67 994.44 997.22 1,000.00

42 Bulan 835.71 838.10 840.48 842.86 845.24 847.62 850.00 852.38 854.76 857.14

48 Bulan 731.25 733.33 735.42 737.50 739.58 741.67 743.75 745.83 747.92 750.00

54 Bulan 650.00 651.85 653.70 655.56 657.41 659.26 661.11 662.96 664.81 666.67

60 Bulan 585.00 586.67 588.33 590.00 591.67 593.33 595.00 596.67 598.33 600.00

66 Bulan 531.82 533.33 534.85 536.36 537.88 539.39 540.91 542.42 543.94 545.45

72 Bulan 487.50 488.89 490.28 491.67 493.06 494.44 495.83 497.22 498.61 500.00

78 Bulan 450.00 451.28 452.56 453.85 455.13 456.41 457.69 458.97 460.26 461.54

84 Bulan 417.86 419.05 420.24 421.43 422.62 423.81 425.00 426.19 427.38 428.57

90 Bulan 390.00 391.11 392.22 393.33 394.44 395.56 396.67 397.78 398.89 400.00

96 Bulan 365.63 366.67 367.71 368.75 369.79 370.83 371.88 372.92 373.96 375.00

102 Bulan 344.12 345.10 346.08 347.06 348.04 349.02 350.00 350.98 351.96 352.94

108 Bulan 325.00 325.93 326.85 327.78 328.70 329.63 330.56 331.48 332.41 333.33

Page 59: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 37 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 36,100.00 36,200.00 36,300.00 36,400.00 36,500.00 36,600.00 36,700.00 36,800.00 36,900.00 37,000.00 6 Bulan 6,016.67 6,033.33 6,050.00 6,066.67 6,083.33 6,100.00 6,116.67 6,133.33 6,150.00 6,166.67

12 Bulan 3,008.33 3,016.67 3,025.00 3,033.33 3,041.67 3,050.00 3,058.33 3,066.67 3,075.00 3,083.33

18 Bulan 2,005.56 2,011.11 2,016.67 2,022.22 2,027.78 2,033.33 2,038.89 2,044.44 2,050.00 2,055.56

24 Bulan 1,504.17 1,508.33 1,512.50 1,516.67 1,520.83 1,525.00 1,529.17 1,533.33 1,537.50 1,541.67

30 Bulan 1,203.33 1,206.67 1,210.00 1,213.33 1,216.67 1,220.00 1,223.33 1,226.67 1,230.00 1,233.33

36 Bulan 1,002.78 1,005.56 1,008.33 1,011.11 1,013.89 1,016.67 1,019.44 1,022.22 1,025.00 1,027.78

42 Bulan 859.52 861.90 864.29 866.67 869.05 871.43 873.81 876.19 878.57 880.95

48 Bulan 752.08 754.17 756.25 758.33 760.42 762.50 764.58 766.67 768.75 770.83

54 Bulan 668.52 670.37 672.22 674.07 675.93 677.78 679.63 681.48 683.33 685.19

60 Bulan 601.67 603.33 605.00 606.67 608.33 610.00 611.67 613.33 615.00 616.67

66 Bulan 546.97 548.48 550.00 551.52 553.03 554.55 556.06 557.58 559.09 560.61

72 Bulan 501.39 502.78 504.17 505.56 506.94 508.33 509.72 511.11 512.50 513.89

78 Bulan 462.82 464.10 465.38 466.67 467.95 469.23 470.51 471.79 473.08 474.36

84 Bulan 429.76 430.95 432.14 433.33 434.52 435.71 436.90 438.10 439.29 440.48

90 Bulan 401.11 402.22 403.33 404.44 405.56 406.67 407.78 408.89 410.00 411.11

96 Bulan 376.04 377.08 378.13 379.17 380.21 381.25 382.29 383.33 384.38 385.42

102 Bulan 353.92 354.90 355.88 356.86 357.84 358.82 359.80 360.78 361.76 362.75

108 Bulan 334.26 335.19 336.11 337.04 337.96 338.89 339.81 340.74 341.67 342.59

Page 60: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 38 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 37,100.00 37,200.00 37,300.00 37,400.00 37,500.00 37,600.00 37,700.00 37,800.00 37,900.00 38,000.00 6 Bulan 6,183.33 6,200.00 6,216.67 6,233.33 6,250.00 6,266.67 6,283.33 6,300.00 6,316.67 6,333.33

12 Bulan 3,091.67 3,100.00 3,108.33 3,116.67 3,125.00 3,133.33 3,141.67 3,150.00 3,158.33 3,166.67

18 Bulan 2,061.11 2,066.67 2,072.22 2,077.78 2,083.33 2,088.89 2,094.44 2,100.00 2,105.56 2,111.11

24 Bulan 1,545.83 1,550.00 1,554.17 1,558.33 1,562.50 1,566.67 1,570.83 1,575.00 1,579.17 1,583.33

30 Bulan 1,236.67 1,240.00 1,243.33 1,246.67 1,250.00 1,253.33 1,256.67 1,260.00 1,263.33 1,266.67

36 Bulan 1,030.56 1,033.33 1,036.11 1,038.89 1,041.67 1,044.44 1,047.22 1,050.00 1,052.78 1,055.56

42 Bulan 883.33 885.71 888.10 890.48 892.86 895.24 897.62 900.00 902.38 904.76

48 Bulan 772.92 775.00 777.08 779.17 781.25 783.33 785.42 787.50 789.58 791.67

54 Bulan 687.04 688.89 690.74 692.59 694.44 696.30 698.15 700.00 701.85 703.70

60 Bulan 618.33 620.00 621.67 623.33 625.00 626.67 628.33 630.00 631.67 633.33

66 Bulan 562.12 563.64 565.15 566.67 568.18 569.70 571.21 572.73 574.24 575.76

72 Bulan 515.28 516.67 518.06 519.44 520.83 522.22 523.61 525.00 526.39 527.78

78 Bulan 475.64 476.92 478.21 479.49 480.77 482.05 483.33 484.62 485.90 487.18

84 Bulan 441.67 442.86 444.05 445.24 446.43 447.62 448.81 450.00 451.19 452.38

90 Bulan 412.22 413.33 414.44 415.56 416.67 417.78 418.89 420.00 421.11 422.22

96 Bulan 386.46 387.50 388.54 389.58 390.63 391.67 392.71 393.75 394.79 395.83

102 Bulan 363.73 364.71 365.69 366.67 367.65 368.63 369.61 370.59 371.57 372.55

108 Bulan 343.52 344.44 345.37 346.30 347.22 348.15 349.07 350.00 350.93 351.85

Page 61: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 39 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 38,100.00 38,200.00 38,300.00 38,400.00 38,500.00 38,600.00 38,700.00 38,800.00 38,900.00 39,000.00 6 Bulan 6,350.00 6,366.67 6,383.33 6,400.00 6,416.67 6,433.33 6,450.00 6,466.67 6,483.33 6,500.00

12 Bulan 3,175.00 3,183.33 3,191.67 3,200.00 3,208.33 3,216.67 3,225.00 3,233.33 3,241.67 3,250.00

18 Bulan 2,116.67 2,122.22 2,127.78 2,133.33 2,138.89 2,144.44 2,150.00 2,155.56 2,161.11 2,166.67

24 Bulan 1,587.50 1,591.67 1,595.83 1,600.00 1,604.17 1,608.33 1,612.50 1,616.67 1,620.83 1,625.00

30 Bulan 1,270.00 1,273.33 1,276.67 1,280.00 1,283.33 1,286.67 1,290.00 1,293.33 1,296.67 1,300.00

36 Bulan 1,058.33 1,061.11 1,063.89 1,066.67 1,069.44 1,072.22 1,075.00 1,077.78 1,080.56 1,083.33

42 Bulan 907.14 909.52 911.90 914.29 916.67 919.05 921.43 923.81 926.19 928.57

48 Bulan 793.75 795.83 797.92 800.00 802.08 804.17 806.25 808.33 810.42 812.50

54 Bulan 705.56 707.41 709.26 711.11 712.96 714.81 716.67 718.52 720.37 722.22

60 Bulan 635.00 636.67 638.33 640.00 641.67 643.33 645.00 646.67 648.33 650.00

66 Bulan 577.27 578.79 580.30 581.82 583.33 584.85 586.36 587.88 589.39 590.91

72 Bulan 529.17 530.56 531.94 533.33 534.72 536.11 537.50 538.89 540.28 541.67

78 Bulan 488.46 489.74 491.03 492.31 493.59 494.87 496.15 497.44 498.72 500.00

84 Bulan 453.57 454.76 455.95 457.14 458.33 459.52 460.71 461.90 463.10 464.29

90 Bulan 423.33 424.44 425.56 426.67 427.78 428.89 430.00 431.11 432.22 433.33

96 Bulan 396.88 397.92 398.96 400.00 401.04 402.08 403.13 404.17 405.21 406.25

102 Bulan 373.53 374.51 375.49 376.47 377.45 378.43 379.41 380.39 381.37 382.35

108 Bulan 352.78 353.70 354.63 355.56 356.48 357.41 358.33 359.26 360.19 361.11

Page 62: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 40 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 39,100.00 39,200.00 39,300.00 39,400.00 39,500.00 39,600.00 39,700.00 39,800.00 39,900.00 40,000.00 6 Bulan 6,516.67 6,533.33 6,550.00 6,566.67 6,583.33 6,600.00 6,616.67 6,633.33 6,650.00 6,666.67

12 Bulan 3,258.33 3,266.67 3,275.00 3,283.33 3,291.67 3,300.00 3,308.33 3,316.67 3,325.00 3,333.33

18 Bulan 2,172.22 2,177.78 2,183.33 2,188.89 2,194.44 2,200.00 2,205.56 2,211.11 2,216.67 2,222.22

24 Bulan 1,629.17 1,633.33 1,637.50 1,641.67 1,645.83 1,650.00 1,654.17 1,658.33 1,662.50 1,666.67

30 Bulan 1,303.33 1,306.67 1,310.00 1,313.33 1,316.67 1,320.00 1,323.33 1,326.67 1,330.00 1,333.33

36 Bulan 1,086.11 1,088.89 1,091.67 1,094.44 1,097.22 1,100.00 1,102.78 1,105.56 1,108.33 1,111.11

42 Bulan 930.95 933.33 935.71 938.10 940.48 942.86 945.24 947.62 950.00 952.38

48 Bulan 814.58 816.67 818.75 820.83 822.92 825.00 827.08 829.17 831.25 833.33

54 Bulan 724.07 725.93 727.78 729.63 731.48 733.33 735.19 737.04 738.89 740.74

60 Bulan 651.67 653.33 655.00 656.67 658.33 660.00 661.67 663.33 665.00 666.67

66 Bulan 592.42 593.94 595.45 596.97 598.48 600.00 601.52 603.03 604.55 606.06

72 Bulan 543.06 544.44 545.83 547.22 548.61 550.00 551.39 552.78 554.17 555.56

78 Bulan 501.28 502.56 503.85 505.13 506.41 507.69 508.97 510.26 511.54 512.82

84 Bulan 465.48 466.67 467.86 469.05 470.24 471.43 472.62 473.81 475.00 476.19

90 Bulan 434.44 435.56 436.67 437.78 438.89 440.00 441.11 442.22 443.33 444.44

96 Bulan 407.29 408.33 409.38 410.42 411.46 412.50 413.54 414.58 415.63 416.67

102 Bulan 383.33 384.31 385.29 386.27 387.25 388.24 389.22 390.20 391.18 392.16

108 Bulan 362.04 362.96 363.89 364.81 365.74 366.67 367.59 368.52 369.44 370.37

Page 63: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 41 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 40,100.00 40,200.00 40,300.00 40,400.00 40,500.00 40,600.00 40,700.00 40,800.00 40,900.00 41,000.00 6 Bulan 6,683.33 6,700.00 6,716.67 6,733.33 6,750.00 6,766.67 6,783.33 6,800.00 6,816.67 6,833.33

12 Bulan 3,341.67 3,350.00 3,358.33 3,366.67 3,375.00 3,383.33 3,391.67 3,400.00 3,408.33 3,416.67

18 Bulan 2,227.78 2,233.33 2,238.89 2,244.44 2,250.00 2,255.56 2,261.11 2,266.67 2,272.22 2,277.78

24 Bulan 1,670.83 1,675.00 1,679.17 1,683.33 1,687.50 1,691.67 1,695.83 1,700.00 1,704.17 1,708.33

30 Bulan 1,336.67 1,340.00 1,343.33 1,346.67 1,350.00 1,353.33 1,356.67 1,360.00 1,363.33 1,366.67

36 Bulan 1,113.89 1,116.67 1,119.44 1,122.22 1,125.00 1,127.78 1,130.56 1,133.33 1,136.11 1,138.89

42 Bulan 954.76 957.14 959.52 961.90 964.29 966.67 969.05 971.43 973.81 976.19

48 Bulan 835.42 837.50 839.58 841.67 843.75 845.83 847.92 850.00 852.08 854.17

54 Bulan 742.59 744.44 746.30 748.15 750.00 751.85 753.70 755.56 757.41 759.26

60 Bulan 668.33 670.00 671.67 673.33 675.00 676.67 678.33 680.00 681.67 683.33

66 Bulan 607.58 609.09 610.61 612.12 613.64 615.15 616.67 618.18 619.70 621.21

72 Bulan 556.94 558.33 559.72 561.11 562.50 563.89 565.28 566.67 568.06 569.44

78 Bulan 514.10 515.38 516.67 517.95 519.23 520.51 521.79 523.08 524.36 525.64

84 Bulan 477.38 478.57 479.76 480.95 482.14 483.33 484.52 485.71 486.90 488.10

90 Bulan 445.56 446.67 447.78 448.89 450.00 451.11 452.22 453.33 454.44 455.56

96 Bulan 417.71 418.75 419.79 420.83 421.88 422.92 423.96 425.00 426.04 427.08

102 Bulan 393.14 394.12 395.10 396.08 397.06 398.04 399.02 400.00 400.98 401.96

108 Bulan 371.30 372.22 373.15 374.07 375.00 375.93 376.85 377.78 378.70 379.63

Page 64: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 42 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 41,100.00 41,200.00 41,300.00 41,400.00 41,500.00 41,600.00 41,700.00 41,800.00 41,900.00 42,000.00 6 Bulan 6,850.00 6,866.67 6,883.33 6,900.00 6,916.67 6,933.33 6,950.00 6,966.67 6,983.33 7,000.00

12 Bulan 3,425.00 3,433.33 3,441.67 3,450.00 3,458.33 3,466.67 3,475.00 3,483.33 3,491.67 3,500.00

18 Bulan 2,283.33 2,288.89 2,294.44 2,300.00 2,305.56 2,311.11 2,316.67 2,322.22 2,327.78 2,333.33

24 Bulan 1,712.50 1,716.67 1,720.83 1,725.00 1,729.17 1,733.33 1,737.50 1,741.67 1,745.83 1,750.00

30 Bulan 1,370.00 1,373.33 1,376.67 1,380.00 1,383.33 1,386.67 1,390.00 1,393.33 1,396.67 1,400.00

36 Bulan 1,141.67 1,144.44 1,147.22 1,150.00 1,152.78 1,155.56 1,158.33 1,161.11 1,163.89 1,166.67

42 Bulan 978.57 980.95 983.33 985.71 988.10 990.48 992.86 995.24 997.62 1,000.00

48 Bulan 856.25 858.33 860.42 862.50 864.58 866.67 868.75 870.83 872.92 875.00

54 Bulan 761.11 762.96 764.81 766.67 768.52 770.37 772.22 774.07 775.93 777.78

60 Bulan 685.00 686.67 688.33 690.00 691.67 693.33 695.00 696.67 698.33 700.00

66 Bulan 622.73 624.24 625.76 627.27 628.79 630.30 631.82 633.33 634.85 636.36

72 Bulan 570.83 572.22 573.61 575.00 576.39 577.78 579.17 580.56 581.94 583.33

78 Bulan 526.92 528.21 529.49 530.77 532.05 533.33 534.62 535.90 537.18 538.46

84 Bulan 489.29 490.48 491.67 492.86 494.05 495.24 496.43 497.62 498.81 500.00

90 Bulan 456.67 457.78 458.89 460.00 461.11 462.22 463.33 464.44 465.56 466.67

96 Bulan 428.13 429.17 430.21 431.25 432.29 433.33 434.38 435.42 436.46 437.50

102 Bulan 402.94 403.92 404.90 405.88 406.86 407.84 408.82 409.80 410.78 411.76

108 Bulan 380.56 381.48 382.41 383.33 384.26 385.19 386.11 387.04 387.96 388.89

Page 65: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 43 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 42,100.00 42,200.00 42,300.00 42,400.00 42,500.00 42,600.00 42,700.00 42,800.00 42,900.00 43,000.00 6 Bulan 7,016.67 7,033.33 7,050.00 7,066.67 7,083.33 7,100.00 7,116.67 7,133.33 7,150.00 7,166.67

12 Bulan 3,508.33 3,516.67 3,525.00 3,533.33 3,541.67 3,550.00 3,558.33 3,566.67 3,575.00 3,583.33

18 Bulan 2,338.89 2,344.44 2,350.00 2,355.56 2,361.11 2,366.67 2,372.22 2,377.78 2,383.33 2,388.89

24 Bulan 1,754.17 1,758.33 1,762.50 1,766.67 1,770.83 1,775.00 1,779.17 1,783.33 1,787.50 1,791.67

30 Bulan 1,403.33 1,406.67 1,410.00 1,413.33 1,416.67 1,420.00 1,423.33 1,426.67 1,430.00 1,433.33

36 Bulan 1,169.44 1,172.22 1,175.00 1,177.78 1,180.56 1,183.33 1,186.11 1,188.89 1,191.67 1,194.44

42 Bulan 1,002.38 1,004.76 1,007.14 1,009.52 1,011.90 1,014.29 1,016.67 1,019.05 1,021.43 1,023.81

48 Bulan 877.08 879.17 881.25 883.33 885.42 887.50 889.58 891.67 893.75 895.83

54 Bulan 779.63 781.48 783.33 785.19 787.04 788.89 790.74 792.59 794.44 796.30

60 Bulan 701.67 703.33 705.00 706.67 708.33 710.00 711.67 713.33 715.00 716.67

66 Bulan 637.88 639.39 640.91 642.42 643.94 645.45 646.97 648.48 650.00 651.52

72 Bulan 584.72 586.11 587.50 588.89 590.28 591.67 593.06 594.44 595.83 597.22

78 Bulan 539.74 541.03 542.31 543.59 544.87 546.15 547.44 548.72 550.00 551.28

84 Bulan 501.19 502.38 503.57 504.76 505.95 507.14 508.33 509.52 510.71 511.90

90 Bulan 467.78 468.89 470.00 471.11 472.22 473.33 474.44 475.56 476.67 477.78

96 Bulan 438.54 439.58 440.63 441.67 442.71 443.75 444.79 445.83 446.88 447.92

102 Bulan 412.75 413.73 414.71 415.69 416.67 417.65 418.63 419.61 420.59 421.57

108 Bulan 389.81 390.74 391.67 392.59 393.52 394.44 395.37 396.30 397.22 398.15

Page 66: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 44 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 43,100.00 43,200.00 43,300.00 43,400.00 43,500.00 43,600.00 43,700.00 43,800.00 43,900.00 44,000.00 6 Bulan 7,183.33 7,200.00 7,216.67 7,233.33 7,250.00 7,266.67 7,283.33 7,300.00 7,316.67 7,333.33

12 Bulan 3,591.67 3,600.00 3,608.33 3,616.67 3,625.00 3,633.33 3,641.67 3,650.00 3,658.33 3,666.67

18 Bulan 2,394.44 2,400.00 2,405.56 2,411.11 2,416.67 2,422.22 2,427.78 2,433.33 2,438.89 2,444.44

24 Bulan 1,795.83 1,800.00 1,804.17 1,808.33 1,812.50 1,816.67 1,820.83 1,825.00 1,829.17 1,833.33

30 Bulan 1,436.67 1,440.00 1,443.33 1,446.67 1,450.00 1,453.33 1,456.67 1,460.00 1,463.33 1,466.67

36 Bulan 1,197.22 1,200.00 1,202.78 1,205.56 1,208.33 1,211.11 1,213.89 1,216.67 1,219.44 1,222.22

42 Bulan 1,026.19 1,028.57 1,030.95 1,033.33 1,035.71 1,038.10 1,040.48 1,042.86 1,045.24 1,047.62

48 Bulan 897.92 900.00 902.08 904.17 906.25 908.33 910.42 912.50 914.58 916.67

54 Bulan 798.15 800.00 801.85 803.70 805.56 807.41 809.26 811.11 812.96 814.81

60 Bulan 718.33 720.00 721.67 723.33 725.00 726.67 728.33 730.00 731.67 733.33

66 Bulan 653.03 654.55 656.06 657.58 659.09 660.61 662.12 663.64 665.15 666.67

72 Bulan 598.61 600.00 601.39 602.78 604.17 605.56 606.94 608.33 609.72 611.11

78 Bulan 552.56 553.85 555.13 556.41 557.69 558.97 560.26 561.54 562.82 564.10

84 Bulan 513.10 514.29 515.48 516.67 517.86 519.05 520.24 521.43 522.62 523.81

90 Bulan 478.89 480.00 481.11 482.22 483.33 484.44 485.56 486.67 487.78 488.89

96 Bulan 448.96 450.00 451.04 452.08 453.13 454.17 455.21 456.25 457.29 458.33

102 Bulan 422.55 423.53 424.51 425.49 426.47 427.45 428.43 429.41 430.39 431.37

108 Bulan 399.07 400.00 400.93 401.85 402.78 403.70 404.63 405.56 406.48 407.41

Page 67: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 45 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 44,100.00 44,200.00 44,300.00 44,400.00 44,500.00 44,600.00 44,700.00 44,800.00 44,900.00 45,000.00 6 Bulan 7,350.00 7,366.67 7,383.33 7,400.00 7,416.67 7,433.33 7,450.00 7,466.67 7,483.33 7,500.00

12 Bulan 3,675.00 3,683.33 3,691.67 3,700.00 3,708.33 3,716.67 3,725.00 3,733.33 3,741.67 3,750.00

18 Bulan 2,450.00 2,455.56 2,461.11 2,466.67 2,472.22 2,477.78 2,483.33 2,488.89 2,494.44 2,500.00

24 Bulan 1,837.50 1,841.67 1,845.83 1,850.00 1,854.17 1,858.33 1,862.50 1,866.67 1,870.83 1,875.00

30 Bulan 1,470.00 1,473.33 1,476.67 1,480.00 1,483.33 1,486.67 1,490.00 1,493.33 1,496.67 1,500.00

36 Bulan 1,225.00 1,227.78 1,230.56 1,233.33 1,236.11 1,238.89 1,241.67 1,244.44 1,247.22 1,250.00

42 Bulan 1,050.00 1,052.38 1,054.76 1,057.14 1,059.52 1,061.90 1,064.29 1,066.67 1,069.05 1,071.43

48 Bulan 918.75 920.83 922.92 925.00 927.08 929.17 931.25 933.33 935.42 937.50

54 Bulan 816.67 818.52 820.37 822.22 824.07 825.93 827.78 829.63 831.48 833.33

60 Bulan 735.00 736.67 738.33 740.00 741.67 743.33 745.00 746.67 748.33 750.00

66 Bulan 668.18 669.70 671.21 672.73 674.24 675.76 677.27 678.79 680.30 681.82

72 Bulan 612.50 613.89 615.28 616.67 618.06 619.44 620.83 622.22 623.61 625.00

78 Bulan 565.38 566.67 567.95 569.23 570.51 571.79 573.08 574.36 575.64 576.92

84 Bulan 525.00 526.19 527.38 528.57 529.76 530.95 532.14 533.33 534.52 535.71

90 Bulan 490.00 491.11 492.22 493.33 494.44 495.56 496.67 497.78 498.89 500.00

96 Bulan 459.38 460.42 461.46 462.50 463.54 464.58 465.63 466.67 467.71 468.75

102 Bulan 432.35 433.33 434.31 435.29 436.27 437.25 438.24 439.22 440.20 441.18

108 Bulan 408.33 409.26 410.19 411.11 412.04 412.96 413.89 414.81 415.74 416.67

Page 68: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 46 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 45,100.00 45,200.00 45,300.00 45,400.00 45,500.00 45,600.00 45,700.00 45,800.00 45,900.00 46,000.00 6 Bulan 7,516.67 7,533.33 7,550.00 7,566.67 7,583.33 7,600.00 7,616.67 7,633.33 7,650.00 7,666.67

12 Bulan 3,758.33 3,766.67 3,775.00 3,783.33 3,791.67 3,800.00 3,808.33 3,816.67 3,825.00 3,833.33

18 Bulan 2,505.56 2,511.11 2,516.67 2,522.22 2,527.78 2,533.33 2,538.89 2,544.44 2,550.00 2,555.56

24 Bulan 1,879.17 1,883.33 1,887.50 1,891.67 1,895.83 1,900.00 1,904.17 1,908.33 1,912.50 1,916.67

30 Bulan 1,503.33 1,506.67 1,510.00 1,513.33 1,516.67 1,520.00 1,523.33 1,526.67 1,530.00 1,533.33

36 Bulan 1,252.78 1,255.56 1,258.33 1,261.11 1,263.89 1,266.67 1,269.44 1,272.22 1,275.00 1,277.78

42 Bulan 1,073.81 1,076.19 1,078.57 1,080.95 1,083.33 1,085.71 1,088.10 1,090.48 1,092.86 1,095.24

48 Bulan 939.58 941.67 943.75 945.83 947.92 950.00 952.08 954.17 956.25 958.33

54 Bulan 835.19 837.04 838.89 840.74 842.59 844.44 846.30 848.15 850.00 851.85

60 Bulan 751.67 753.33 755.00 756.67 758.33 760.00 761.67 763.33 765.00 766.67

66 Bulan 683.33 684.85 686.36 687.88 689.39 690.91 692.42 693.94 695.45 696.97

72 Bulan 626.39 627.78 629.17 630.56 631.94 633.33 634.72 636.11 637.50 638.89

78 Bulan 578.21 579.49 580.77 582.05 583.33 584.62 585.90 587.18 588.46 589.74

84 Bulan 536.90 538.10 539.29 540.48 541.67 542.86 544.05 545.24 546.43 547.62

90 Bulan 501.11 502.22 503.33 504.44 505.56 506.67 507.78 508.89 510.00 511.11

96 Bulan 469.79 470.83 471.88 472.92 473.96 475.00 476.04 477.08 478.13 479.17

102 Bulan 442.16 443.14 444.12 445.10 446.08 447.06 448.04 449.02 450.00 450.98

108 Bulan 417.59 418.52 419.44 420.37 421.30 422.22 423.15 424.07 425.00 425.93

Page 69: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 47 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 46,100.00 46,200.00 46,300.00 46,400.00 46,500.00 46,600.00 46,700.00 46,800.00 46,900.00 47,000.00 6 Bulan 7,683.33 7,700.00 7,716.67 7,733.33 7,750.00 7,766.67 7,783.33 7,800.00 7,816.67 7,833.33

12 Bulan 3,841.67 3,850.00 3,858.33 3,866.67 3,875.00 3,883.33 3,891.67 3,900.00 3,908.33 3,916.67

18 Bulan 2,561.11 2,566.67 2,572.22 2,577.78 2,583.33 2,588.89 2,594.44 2,600.00 2,605.56 2,611.11

24 Bulan 1,920.83 1,925.00 1,929.17 1,933.33 1,937.50 1,941.67 1,945.83 1,950.00 1,954.17 1,958.33

30 Bulan 1,536.67 1,540.00 1,543.33 1,546.67 1,550.00 1,553.33 1,556.67 1,560.00 1,563.33 1,566.67

36 Bulan 1,280.56 1,283.33 1,286.11 1,288.89 1,291.67 1,294.44 1,297.22 1,300.00 1,302.78 1,305.56

42 Bulan 1,097.62 1,100.00 1,102.38 1,104.76 1,107.14 1,109.52 1,111.90 1,114.29 1,116.67 1,119.05

48 Bulan 960.42 962.50 964.58 966.67 968.75 970.83 972.92 975.00 977.08 979.17

54 Bulan 853.70 855.56 857.41 859.26 861.11 862.96 864.81 866.67 868.52 870.37

60 Bulan 768.33 770.00 771.67 773.33 775.00 776.67 778.33 780.00 781.67 783.33

66 Bulan 698.48 700.00 701.52 703.03 704.55 706.06 707.58 709.09 710.61 712.12

72 Bulan 640.28 641.67 643.06 644.44 645.83 647.22 648.61 650.00 651.39 652.78

78 Bulan 591.03 592.31 593.59 594.87 596.15 597.44 598.72 600.00 601.28 602.56

84 Bulan 548.81 550.00 551.19 552.38 553.57 554.76 555.95 557.14 558.33 559.52

90 Bulan 512.22 513.33 514.44 515.56 516.67 517.78 518.89 520.00 521.11 522.22

96 Bulan 480.21 481.25 482.29 483.33 484.38 485.42 486.46 487.50 488.54 489.58

102 Bulan 451.96 452.94 453.92 454.90 455.88 456.86 457.84 458.82 459.80 460.78

108 Bulan 426.85 427.78 428.70 429.63 430.56 431.48 432.41 433.33 434.26 435.19

Page 70: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 48 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 47,100.00 47,200.00 47,300.00 47,400.00 47,500.00 47,600.00 47,700.00 47,800.00 47,900.00 48,000.00 6 Bulan 7,850.00 7,866.67 7,883.33 7,900.00 7,916.67 7,933.33 7,950.00 7,966.67 7,983.33 8,000.00

12 Bulan 3,925.00 3,933.33 3,941.67 3,950.00 3,958.33 3,966.67 3,975.00 3,983.33 3,991.67 4,000.00

18 Bulan 2,616.67 2,622.22 2,627.78 2,633.33 2,638.89 2,644.44 2,650.00 2,655.56 2,661.11 2,666.67

24 Bulan 1,962.50 1,966.67 1,970.83 1,975.00 1,979.17 1,983.33 1,987.50 1,991.67 1,995.83 2,000.00

30 Bulan 1,570.00 1,573.33 1,576.67 1,580.00 1,583.33 1,586.67 1,590.00 1,593.33 1,596.67 1,600.00

36 Bulan 1,308.33 1,311.11 1,313.89 1,316.67 1,319.44 1,322.22 1,325.00 1,327.78 1,330.56 1,333.33

42 Bulan 1,121.43 1,123.81 1,126.19 1,128.57 1,130.95 1,133.33 1,135.71 1,138.10 1,140.48 1,142.86

48 Bulan 981.25 983.33 985.42 987.50 989.58 991.67 993.75 995.83 997.92 1,000.00

54 Bulan 872.22 874.07 875.93 877.78 879.63 881.48 883.33 885.19 887.04 888.89

60 Bulan 785.00 786.67 788.33 790.00 791.67 793.33 795.00 796.67 798.33 800.00

66 Bulan 713.64 715.15 716.67 718.18 719.70 721.21 722.73 724.24 725.76 727.27

72 Bulan 654.17 655.56 656.94 658.33 659.72 661.11 662.50 663.89 665.28 666.67

78 Bulan 603.85 605.13 606.41 607.69 608.97 610.26 611.54 612.82 614.10 615.38

84 Bulan 560.71 561.90 563.10 564.29 565.48 566.67 567.86 569.05 570.24 571.43

90 Bulan 523.33 524.44 525.56 526.67 527.78 528.89 530.00 531.11 532.22 533.33

96 Bulan 490.63 491.67 492.71 493.75 494.79 495.83 496.88 497.92 498.96 500.00

102 Bulan 461.76 462.75 463.73 464.71 465.69 466.67 467.65 468.63 469.61 470.59

108 Bulan 436.11 437.04 437.96 438.89 439.81 440.74 441.67 442.59 443.52 444.44

Page 71: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 49 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 48,100.00 48,200.00 48,300.00 48,400.00 48,500.00 48,600.00 48,700.00 48,800.00 48,900.00 49,000.00 6 Bulan 8,016.67 8,033.33 8,050.00 8,066.67 8,083.33 8,100.00 8,116.67 8,133.33 8,150.00 8,166.67

12 Bulan 4,008.33 4,016.67 4,025.00 4,033.33 4,041.67 4,050.00 4,058.33 4,066.67 4,075.00 4,083.33

18 Bulan 2,672.22 2,677.78 2,683.33 2,688.89 2,694.44 2,700.00 2,705.56 2,711.11 2,716.67 2,722.22

24 Bulan 2,004.17 2,008.33 2,012.50 2,016.67 2,020.83 2,025.00 2,029.17 2,033.33 2,037.50 2,041.67

30 Bulan 1,603.33 1,606.67 1,610.00 1,613.33 1,616.67 1,620.00 1,623.33 1,626.67 1,630.00 1,633.33

36 Bulan 1,336.11 1,338.89 1,341.67 1,344.44 1,347.22 1,350.00 1,352.78 1,355.56 1,358.33 1,361.11

42 Bulan 1,145.24 1,147.62 1,150.00 1,152.38 1,154.76 1,157.14 1,159.52 1,161.90 1,164.29 1,166.67

48 Bulan 1,002.08 1,004.17 1,006.25 1,008.33 1,010.42 1,012.50 1,014.58 1,016.67 1,018.75 1,020.83

54 Bulan 890.74 892.59 894.44 896.30 898.15 900.00 901.85 903.70 905.56 907.41

60 Bulan 801.67 803.33 805.00 806.67 808.33 810.00 811.67 813.33 815.00 816.67

66 Bulan 728.79 730.30 731.82 733.33 734.85 736.36 737.88 739.39 740.91 742.42

72 Bulan 668.06 669.44 670.83 672.22 673.61 675.00 676.39 677.78 679.17 680.56

78 Bulan 616.67 617.95 619.23 620.51 621.79 623.08 624.36 625.64 626.92 628.21

84 Bulan 572.62 573.81 575.00 576.19 577.38 578.57 579.76 580.95 582.14 583.33

90 Bulan 534.44 535.56 536.67 537.78 538.89 540.00 541.11 542.22 543.33 544.44

96 Bulan 501.04 502.08 503.13 504.17 505.21 506.25 507.29 508.33 509.38 510.42

102 Bulan 471.57 472.55 473.53 474.51 475.49 476.47 477.45 478.43 479.41 480.39

108 Bulan 445.37 446.30 447.22 448.15 449.07 450.00 450.93 451.85 452.78 453.70

Page 72: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 50 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 49,100.00 49,200.00 49,300.00 49,400.00 49,500.00 49,600.00 49,700.00 49,800.00 49,900.00 50,000.00 6 Bulan 8,183.33 8,200.00 8,216.67 8,233.33 8,250.00 8,266.67 8,283.33 8,300.00 8,316.67 8,333.33

12 Bulan 4,091.67 4,100.00 4,108.33 4,116.67 4,125.00 4,133.33 4,141.67 4,150.00 4,158.33 4,166.67

18 Bulan 2,727.78 2,733.33 2,738.89 2,744.44 2,750.00 2,755.56 2,761.11 2,766.67 2,772.22 2,777.78

24 Bulan 2,045.83 2,050.00 2,054.17 2,058.33 2,062.50 2,066.67 2,070.83 2,075.00 2,079.17 2,083.33

30 Bulan 1,636.67 1,640.00 1,643.33 1,646.67 1,650.00 1,653.33 1,656.67 1,660.00 1,663.33 1,666.67

36 Bulan 1,363.89 1,366.67 1,369.44 1,372.22 1,375.00 1,377.78 1,380.56 1,383.33 1,386.11 1,388.89

42 Bulan 1,169.05 1,171.43 1,173.81 1,176.19 1,178.57 1,180.95 1,183.33 1,185.71 1,188.10 1,190.48

48 Bulan 1,022.92 1,025.00 1,027.08 1,029.17 1,031.25 1,033.33 1,035.42 1,037.50 1,039.58 1,041.67

54 Bulan 909.26 911.11 912.96 914.81 916.67 918.52 920.37 922.22 924.07 925.93

60 Bulan 818.33 820.00 821.67 823.33 825.00 826.67 828.33 830.00 831.67 833.33

66 Bulan 743.94 745.45 746.97 748.48 750.00 751.52 753.03 754.55 756.06 757.58

72 Bulan 681.94 683.33 684.72 686.11 687.50 688.89 690.28 691.67 693.06 694.44

78 Bulan 629.49 630.77 632.05 633.33 634.62 635.90 637.18 638.46 639.74 641.03

84 Bulan 584.52 585.71 586.90 588.10 589.29 590.48 591.67 592.86 594.05 595.24

90 Bulan 545.56 546.67 547.78 548.89 550.00 551.11 552.22 553.33 554.44 555.56

96 Bulan 511.46 512.50 513.54 514.58 515.63 516.67 517.71 518.75 519.79 520.83

102 Bulan 481.37 482.35 483.33 484.31 485.29 486.27 487.25 488.24 489.22 490.20

108 Bulan 454.63 455.56 456.48 457.41 458.33 459.26 460.19 461.11 462.04 462.96

Page 73: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 51 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 50,100.00 50,200.00 50,300.00 50,400.00 50,500.00 50,600.00 50,700.00 50,800.00 50,900.00 51,000.00 6 Bulan 8,350.00 8,366.67 8,383.33 8,400.00 8,416.67 8,433.33 8,450.00 8,466.67 8,483.33 8,500.00

12 Bulan 4,175.00 4,183.33 4,191.67 4,200.00 4,208.33 4,216.67 4,225.00 4,233.33 4,241.67 4,250.00

18 Bulan 2,783.33 2,788.89 2,794.44 2,800.00 2,805.56 2,811.11 2,816.67 2,822.22 2,827.78 2,833.33

24 Bulan 2,087.50 2,091.67 2,095.83 2,100.00 2,104.17 2,108.33 2,112.50 2,116.67 2,120.83 2,125.00

30 Bulan 1,670.00 1,673.33 1,676.67 1,680.00 1,683.33 1,686.67 1,690.00 1,693.33 1,696.67 1,700.00

36 Bulan 1,391.67 1,394.44 1,397.22 1,400.00 1,402.78 1,405.56 1,408.33 1,411.11 1,413.89 1,416.67

42 Bulan 1,192.86 1,195.24 1,197.62 1,200.00 1,202.38 1,204.76 1,207.14 1,209.52 1,211.90 1,214.29

48 Bulan 1,043.75 1,045.83 1,047.92 1,050.00 1,052.08 1,054.17 1,056.25 1,058.33 1,060.42 1,062.50

54 Bulan 927.78 929.63 931.48 933.33 935.19 937.04 938.89 940.74 942.59 944.44

60 Bulan 835.00 836.67 838.33 840.00 841.67 843.33 845.00 846.67 848.33 850.00

66 Bulan 759.09 760.61 762.12 763.64 765.15 766.67 768.18 769.70 771.21 772.73

72 Bulan 695.83 697.22 698.61 700.00 701.39 702.78 704.17 705.56 706.94 708.33

78 Bulan 642.31 643.59 644.87 646.15 647.44 648.72 650.00 651.28 652.56 653.85

84 Bulan 596.43 597.62 598.81 600.00 601.19 602.38 603.57 604.76 605.95 607.14

90 Bulan 556.67 557.78 558.89 560.00 561.11 562.22 563.33 564.44 565.56 566.67

96 Bulan 521.88 522.92 523.96 525.00 526.04 527.08 528.13 529.17 530.21 531.25

102 Bulan 491.18 492.16 493.14 494.12 495.10 496.08 497.06 498.04 499.02 500.00

108 Bulan 463.89 464.81 465.74 466.67 467.59 468.52 469.44 470.37 471.30 472.22

Page 74: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 52 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 51,100.00 51,200.00 51,300.00 51,400.00 51,500.00 51,600.00 51,700.00 51,800.00 51,900.00 52,000.00 6 Bulan 8,516.67 8,533.33 8,550.00 8,566.67 8,583.33 8,600.00 8,616.67 8,633.33 8,650.00 8,666.67

12 Bulan 4,258.33 4,266.67 4,275.00 4,283.33 4,291.67 4,300.00 4,308.33 4,316.67 4,325.00 4,333.33

18 Bulan 2,838.89 2,844.44 2,850.00 2,855.56 2,861.11 2,866.67 2,872.22 2,877.78 2,883.33 2,888.89

24 Bulan 2,129.17 2,133.33 2,137.50 2,141.67 2,145.83 2,150.00 2,154.17 2,158.33 2,162.50 2,166.67

30 Bulan 1,703.33 1,706.67 1,710.00 1,713.33 1,716.67 1,720.00 1,723.33 1,726.67 1,730.00 1,733.33

36 Bulan 1,419.44 1,422.22 1,425.00 1,427.78 1,430.56 1,433.33 1,436.11 1,438.89 1,441.67 1,444.44

42 Bulan 1,216.67 1,219.05 1,221.43 1,223.81 1,226.19 1,228.57 1,230.95 1,233.33 1,235.71 1,238.10

48 Bulan 1,064.58 1,066.67 1,068.75 1,070.83 1,072.92 1,075.00 1,077.08 1,079.17 1,081.25 1,083.33

54 Bulan 946.30 948.15 950.00 951.85 953.70 955.56 957.41 959.26 961.11 962.96

60 Bulan 851.67 853.33 855.00 856.67 858.33 860.00 861.67 863.33 865.00 866.67

66 Bulan 774.24 775.76 777.27 778.79 780.30 781.82 783.33 784.85 786.36 787.88

72 Bulan 709.72 711.11 712.50 713.89 715.28 716.67 718.06 719.44 720.83 722.22

78 Bulan 655.13 656.41 657.69 658.97 660.26 661.54 662.82 664.10 665.38 666.67

84 Bulan 608.33 609.52 610.71 611.90 613.10 614.29 615.48 616.67 617.86 619.05

90 Bulan 567.78 568.89 570.00 571.11 572.22 573.33 574.44 575.56 576.67 577.78

96 Bulan 532.29 533.33 534.38 535.42 536.46 537.50 538.54 539.58 540.63 541.67

102 Bulan 500.98 501.96 502.94 503.92 504.90 505.88 506.86 507.84 508.82 509.80

108 Bulan 473.15 474.07 475.00 475.93 476.85 477.78 478.70 479.63 480.56 481.48

Page 75: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 53 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 52,100.00 52,200.00 52,300.00 52,400.00 52,500.00 52,600.00 52,700.00 52,800.00 52,900.00 53,000.00 6 Bulan 8,683.33 8,700.00 8,716.67 8,733.33 8,750.00 8,766.67 8,783.33 8,800.00 8,816.67 8,833.33

12 Bulan 4,341.67 4,350.00 4,358.33 4,366.67 4,375.00 4,383.33 4,391.67 4,400.00 4,408.33 4,416.67

18 Bulan 2,894.44 2,900.00 2,905.56 2,911.11 2,916.67 2,922.22 2,927.78 2,933.33 2,938.89 2,944.44

24 Bulan 2,170.83 2,175.00 2,179.17 2,183.33 2,187.50 2,191.67 2,195.83 2,200.00 2,204.17 2,208.33

30 Bulan 1,736.67 1,740.00 1,743.33 1,746.67 1,750.00 1,753.33 1,756.67 1,760.00 1,763.33 1,766.67

36 Bulan 1,447.22 1,450.00 1,452.78 1,455.56 1,458.33 1,461.11 1,463.89 1,466.67 1,469.44 1,472.22

42 Bulan 1,240.48 1,242.86 1,245.24 1,247.62 1,250.00 1,252.38 1,254.76 1,257.14 1,259.52 1,261.90

48 Bulan 1,085.42 1,087.50 1,089.58 1,091.67 1,093.75 1,095.83 1,097.92 1,100.00 1,102.08 1,104.17

54 Bulan 964.81 966.67 968.52 970.37 972.22 974.07 975.93 977.78 979.63 981.48

60 Bulan 868.33 870.00 871.67 873.33 875.00 876.67 878.33 880.00 881.67 883.33

66 Bulan 789.39 790.91 792.42 793.94 795.45 796.97 798.48 800.00 801.52 803.03

72 Bulan 723.61 725.00 726.39 727.78 729.17 730.56 731.94 733.33 734.72 736.11

78 Bulan 667.95 669.23 670.51 671.79 673.08 674.36 675.64 676.92 678.21 679.49

84 Bulan 620.24 621.43 622.62 623.81 625.00 626.19 627.38 628.57 629.76 630.95

90 Bulan 578.89 580.00 581.11 582.22 583.33 584.44 585.56 586.67 587.78 588.89

96 Bulan 542.71 543.75 544.79 545.83 546.88 547.92 548.96 550.00 551.04 552.08

102 Bulan 510.78 511.76 512.75 513.73 514.71 515.69 516.67 517.65 518.63 519.61

108 Bulan 482.41 483.33 484.26 485.19 486.11 487.04 487.96 488.89 489.81 490.74

Page 76: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 54 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 53,100.00 53,200.00 53,300.00 53,400.00 53,500.00 53,600.00 53,700.00 53,800.00 53,900.00 54,000.00 6 Bulan 8,850.00 8,866.67 8,883.33 8,900.00 8,916.67 8,933.33 8,950.00 8,966.67 8,983.33 9,000.00

12 Bulan 4,425.00 4,433.33 4,441.67 4,450.00 4,458.33 4,466.67 4,475.00 4,483.33 4,491.67 4,500.00

18 Bulan 2,950.00 2,955.56 2,961.11 2,966.67 2,972.22 2,977.78 2,983.33 2,988.89 2,994.44 3,000.00

24 Bulan 2,212.50 2,216.67 2,220.83 2,225.00 2,229.17 2,233.33 2,237.50 2,241.67 2,245.83 2,250.00

30 Bulan 1,770.00 1,773.33 1,776.67 1,780.00 1,783.33 1,786.67 1,790.00 1,793.33 1,796.67 1,800.00

36 Bulan 1,475.00 1,477.78 1,480.56 1,483.33 1,486.11 1,488.89 1,491.67 1,494.44 1,497.22 1,500.00

42 Bulan 1,264.29 1,266.67 1,269.05 1,271.43 1,273.81 1,276.19 1,278.57 1,280.95 1,283.33 1,285.71

48 Bulan 1,106.25 1,108.33 1,110.42 1,112.50 1,114.58 1,116.67 1,118.75 1,120.83 1,122.92 1,125.00

54 Bulan 983.33 985.19 987.04 988.89 990.74 992.59 994.44 996.30 998.15 1,000.00

60 Bulan 885.00 886.67 888.33 890.00 891.67 893.33 895.00 896.67 898.33 900.00

66 Bulan 804.55 806.06 807.58 809.09 810.61 812.12 813.64 815.15 816.67 818.18

72 Bulan 737.50 738.89 740.28 741.67 743.06 744.44 745.83 747.22 748.61 750.00

78 Bulan 680.77 682.05 683.33 684.62 685.90 687.18 688.46 689.74 691.03 692.31

84 Bulan 632.14 633.33 634.52 635.71 636.90 638.10 639.29 640.48 641.67 642.86

90 Bulan 590.00 591.11 592.22 593.33 594.44 595.56 596.67 597.78 598.89 600.00

96 Bulan 553.13 554.17 555.21 556.25 557.29 558.33 559.38 560.42 561.46 562.50

102 Bulan 520.59 521.57 522.55 523.53 524.51 525.49 526.47 527.45 528.43 529.41

108 Bulan 491.67 492.59 493.52 494.44 495.37 496.30 497.22 498.15 499.07 500.00

Page 77: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 55 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 54,100.00 54,200.00 54,300.00 54,400.00 54,500.00 54,600.00 54,700.00 54,800.00 54,900.00 55,000.00 6 Bulan 9,016.67 9,033.33 9,050.00 9,066.67 9,083.33 9,100.00 9,116.67 9,133.33 9,150.00 9,166.67

12 Bulan 4,508.33 4,516.67 4,525.00 4,533.33 4,541.67 4,550.00 4,558.33 4,566.67 4,575.00 4,583.33

18 Bulan 3,005.56 3,011.11 3,016.67 3,022.22 3,027.78 3,033.33 3,038.89 3,044.44 3,050.00 3,055.56

24 Bulan 2,254.17 2,258.33 2,262.50 2,266.67 2,270.83 2,275.00 2,279.17 2,283.33 2,287.50 2,291.67

30 Bulan 1,803.33 1,806.67 1,810.00 1,813.33 1,816.67 1,820.00 1,823.33 1,826.67 1,830.00 1,833.33

36 Bulan 1,502.78 1,505.56 1,508.33 1,511.11 1,513.89 1,516.67 1,519.44 1,522.22 1,525.00 1,527.78

42 Bulan 1,288.10 1,290.48 1,292.86 1,295.24 1,297.62 1,300.00 1,302.38 1,304.76 1,307.14 1,309.52

48 Bulan 1,127.08 1,129.17 1,131.25 1,133.33 1,135.42 1,137.50 1,139.58 1,141.67 1,143.75 1,145.83

54 Bulan 1,001.85 1,003.70 1,005.56 1,007.41 1,009.26 1,011.11 1,012.96 1,014.81 1,016.67 1,018.52

60 Bulan 901.67 903.33 905.00 906.67 908.33 910.00 911.67 913.33 915.00 916.67

66 Bulan 819.70 821.21 822.73 824.24 825.76 827.27 828.79 830.30 831.82 833.33

72 Bulan 751.39 752.78 754.17 755.56 756.94 758.33 759.72 761.11 762.50 763.89

78 Bulan 693.59 694.87 696.15 697.44 698.72 700.00 701.28 702.56 703.85 705.13

84 Bulan 644.05 645.24 646.43 647.62 648.81 650.00 651.19 652.38 653.57 654.76

90 Bulan 601.11 602.22 603.33 604.44 605.56 606.67 607.78 608.89 610.00 611.11

96 Bulan 563.54 564.58 565.63 566.67 567.71 568.75 569.79 570.83 571.88 572.92

102 Bulan 530.39 531.37 532.35 533.33 534.31 535.29 536.27 537.25 538.24 539.22

108 Bulan 500.93 501.85 502.78 503.70 504.63 505.56 506.48 507.41 508.33 509.26

Page 78: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 56 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 55,100.00 55,200.00 55,300.00 55,400.00 55,500.00 55,600.00 55,700.00 55,800.00 55,900.00 56,000.00 6 Bulan 9,183.33 9,200.00 9,216.67 9,233.33 9,250.00 9,266.67 9,283.33 9,300.00 9,316.67 9,333.33

12 Bulan 4,591.67 4,600.00 4,608.33 4,616.67 4,625.00 4,633.33 4,641.67 4,650.00 4,658.33 4,666.67

18 Bulan 3,061.11 3,066.67 3,072.22 3,077.78 3,083.33 3,088.89 3,094.44 3,100.00 3,105.56 3,111.11

24 Bulan 2,295.83 2,300.00 2,304.17 2,308.33 2,312.50 2,316.67 2,320.83 2,325.00 2,329.17 2,333.33

30 Bulan 1,836.67 1,840.00 1,843.33 1,846.67 1,850.00 1,853.33 1,856.67 1,860.00 1,863.33 1,866.67

36 Bulan 1,530.56 1,533.33 1,536.11 1,538.89 1,541.67 1,544.44 1,547.22 1,550.00 1,552.78 1,555.56

42 Bulan 1,311.90 1,314.29 1,316.67 1,319.05 1,321.43 1,323.81 1,326.19 1,328.57 1,330.95 1,333.33

48 Bulan 1,147.92 1,150.00 1,152.08 1,154.17 1,156.25 1,158.33 1,160.42 1,162.50 1,164.58 1,166.67

54 Bulan 1,020.37 1,022.22 1,024.07 1,025.93 1,027.78 1,029.63 1,031.48 1,033.33 1,035.19 1,037.04

60 Bulan 918.33 920.00 921.67 923.33 925.00 926.67 928.33 930.00 931.67 933.33

66 Bulan 834.85 836.36 837.88 839.39 840.91 842.42 843.94 845.45 846.97 848.48

72 Bulan 765.28 766.67 768.06 769.44 770.83 772.22 773.61 775.00 776.39 777.78

78 Bulan 706.41 707.69 708.97 710.26 711.54 712.82 714.10 715.38 716.67 717.95

84 Bulan 655.95 657.14 658.33 659.52 660.71 661.90 663.10 664.29 665.48 666.67

90 Bulan 612.22 613.33 614.44 615.56 616.67 617.78 618.89 620.00 621.11 622.22

96 Bulan 573.96 575.00 576.04 577.08 578.13 579.17 580.21 581.25 582.29 583.33

102 Bulan 540.20 541.18 542.16 543.14 544.12 545.10 546.08 547.06 548.04 549.02

108 Bulan 510.19 511.11 512.04 512.96 513.89 514.81 515.74 516.67 517.59 518.52

Page 79: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 57 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 56,100.00 56,200.00 56,300.00 56,400.00 56,500.00 56,600.00 56,700.00 56,800.00 56,900.00 57,000.00 6 Bulan 9,350.00 9,366.67 9,383.33 9,400.00 9,416.67 9,433.33 9,450.00 9,466.67 9,483.33 9,500.00

12 Bulan 4,675.00 4,683.33 4,691.67 4,700.00 4,708.33 4,716.67 4,725.00 4,733.33 4,741.67 4,750.00

18 Bulan 3,116.67 3,122.22 3,127.78 3,133.33 3,138.89 3,144.44 3,150.00 3,155.56 3,161.11 3,166.67

24 Bulan 2,337.50 2,341.67 2,345.83 2,350.00 2,354.17 2,358.33 2,362.50 2,366.67 2,370.83 2,375.00

30 Bulan 1,870.00 1,873.33 1,876.67 1,880.00 1,883.33 1,886.67 1,890.00 1,893.33 1,896.67 1,900.00

36 Bulan 1,558.33 1,561.11 1,563.89 1,566.67 1,569.44 1,572.22 1,575.00 1,577.78 1,580.56 1,583.33

42 Bulan 1,335.71 1,338.10 1,340.48 1,342.86 1,345.24 1,347.62 1,350.00 1,352.38 1,354.76 1,357.14

48 Bulan 1,168.75 1,170.83 1,172.92 1,175.00 1,177.08 1,179.17 1,181.25 1,183.33 1,185.42 1,187.50

54 Bulan 1,038.89 1,040.74 1,042.59 1,044.44 1,046.30 1,048.15 1,050.00 1,051.85 1,053.70 1,055.56

60 Bulan 935.00 936.67 938.33 940.00 941.67 943.33 945.00 946.67 948.33 950.00

66 Bulan 850.00 851.52 853.03 854.55 856.06 857.58 859.09 860.61 862.12 863.64

72 Bulan 779.17 780.56 781.94 783.33 784.72 786.11 787.50 788.89 790.28 791.67

78 Bulan 719.23 720.51 721.79 723.08 724.36 725.64 726.92 728.21 729.49 730.77

84 Bulan 667.86 669.05 670.24 671.43 672.62 673.81 675.00 676.19 677.38 678.57

90 Bulan 623.33 624.44 625.56 626.67 627.78 628.89 630.00 631.11 632.22 633.33

96 Bulan 584.38 585.42 586.46 587.50 588.54 589.58 590.63 591.67 592.71 593.75

102 Bulan 550.00 550.98 551.96 552.94 553.92 554.90 555.88 556.86 557.84 558.82

108 Bulan 519.44 520.37 521.30 522.22 523.15 524.07 525.00 525.93 526.85 527.78

Page 80: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 58 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 57,100.00 57,200.00 57,300.00 57,400.00 57,500.00 57,600.00 57,700.00 57,800.00 57,900.00 58,000.00 6 Bulan 9,516.67 9,533.33 9,550.00 9,566.67 9,583.33 9,600.00 9,616.67 9,633.33 9,650.00 9,666.67

12 Bulan 4,758.33 4,766.67 4,775.00 4,783.33 4,791.67 4,800.00 4,808.33 4,816.67 4,825.00 4,833.33

18 Bulan 3,172.22 3,177.78 3,183.33 3,188.89 3,194.44 3,200.00 3,205.56 3,211.11 3,216.67 3,222.22

24 Bulan 2,379.17 2,383.33 2,387.50 2,391.67 2,395.83 2,400.00 2,404.17 2,408.33 2,412.50 2,416.67

30 Bulan 1,903.33 1,906.67 1,910.00 1,913.33 1,916.67 1,920.00 1,923.33 1,926.67 1,930.00 1,933.33

36 Bulan 1,586.11 1,588.89 1,591.67 1,594.44 1,597.22 1,600.00 1,602.78 1,605.56 1,608.33 1,611.11

42 Bulan 1,359.52 1,361.90 1,364.29 1,366.67 1,369.05 1,371.43 1,373.81 1,376.19 1,378.57 1,380.95

48 Bulan 1,189.58 1,191.67 1,193.75 1,195.83 1,197.92 1,200.00 1,202.08 1,204.17 1,206.25 1,208.33

54 Bulan 1,057.41 1,059.26 1,061.11 1,062.96 1,064.81 1,066.67 1,068.52 1,070.37 1,072.22 1,074.07

60 Bulan 951.67 953.33 955.00 956.67 958.33 960.00 961.67 963.33 965.00 966.67

66 Bulan 865.15 866.67 868.18 869.70 871.21 872.73 874.24 875.76 877.27 878.79

72 Bulan 793.06 794.44 795.83 797.22 798.61 800.00 801.39 802.78 804.17 805.56

78 Bulan 732.05 733.33 734.62 735.90 737.18 738.46 739.74 741.03 742.31 743.59

84 Bulan 679.76 680.95 682.14 683.33 684.52 685.71 686.90 688.10 689.29 690.48

90 Bulan 634.44 635.56 636.67 637.78 638.89 640.00 641.11 642.22 643.33 644.44

96 Bulan 594.79 595.83 596.88 597.92 598.96 600.00 601.04 602.08 603.13 604.17

102 Bulan 559.80 560.78 561.76 562.75 563.73 564.71 565.69 566.67 567.65 568.63

108 Bulan 528.70 529.63 530.56 531.48 532.41 533.33 534.26 535.19 536.11 537.04

Page 81: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 59 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 59,100.00 59,200.00 59,300.00 59,400.00 59,500.00 59,600.00 59,700.00 59,800.00 59,900.00 60,000.00 6 Bulan 9,850.00 9,866.67 9,883.33 9,900.00 9,916.67 9,933.33 9,950.00 9,966.67 9,983.33 10,000.00

12 Bulan 4,925.00 4,933.33 4,941.67 4,950.00 4,958.33 4,966.67 4,975.00 4,983.33 4,991.67 5,000.00

18 Bulan 3,283.33 3,288.89 3,294.44 3,300.00 3,305.56 3,311.11 3,316.67 3,322.22 3,327.78 3,333.33

24 Bulan 2,462.50 2,466.67 2,470.83 2,475.00 2,479.17 2,483.33 2,487.50 2,491.67 2,495.83 2,500.00

30 Bulan 1,970.00 1,973.33 1,976.67 1,980.00 1,983.33 1,986.67 1,990.00 1,993.33 1,996.67 2,000.00

36 Bulan 1,641.67 1,644.44 1,647.22 1,650.00 1,652.78 1,655.56 1,658.33 1,661.11 1,663.89 1,666.67

42 Bulan 1,407.14 1,409.52 1,411.90 1,414.29 1,416.67 1,419.05 1,421.43 1,423.81 1,426.19 1,428.57

48 Bulan 1,231.25 1,233.33 1,235.42 1,237.50 1,239.58 1,241.67 1,243.75 1,245.83 1,247.92 1,250.00

54 Bulan 1,094.44 1,096.30 1,098.15 1,100.00 1,101.85 1,103.70 1,105.56 1,107.41 1,109.26 1,111.11

60 Bulan 985.00 986.67 988.33 990.00 991.67 993.33 995.00 996.67 998.33 1,000.00

66 Bulan 895.45 896.97 898.48 900.00 901.52 903.03 904.55 906.06 907.58 909.09

72 Bulan 820.83 822.22 823.61 825.00 826.39 827.78 829.17 830.56 831.94 833.33

78 Bulan 757.69 758.97 760.26 761.54 762.82 764.10 765.38 766.67 767.95 769.23

84 Bulan 703.57 704.76 705.95 707.14 708.33 709.52 710.71 711.90 713.10 714.29

90 Bulan 656.67 657.78 658.89 660.00 661.11 662.22 663.33 664.44 665.56 666.67

96 Bulan 615.63 616.67 617.71 618.75 619.79 620.83 621.88 622.92 623.96 625.00

102 Bulan 579.41 580.39 581.37 582.35 583.33 584.31 585.29 586.27 587.25 588.24

108 Bulan 547.22 548.15 549.07 550.00 550.93 551.85 552.78 553.70 554.63 555.56

Page 82: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 60 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 60,100.00 60,200.00 60,300.00 60,400.00 60,500.00 60,600.00 60,700.00 60,800.00 60,900.00 61,000.00 6 Bulan 10,016.67 10,033.33 10,050.00 10,066.67 10,083.33 10,100.00 10,116.67 10,133.33 10,150.00 10,166.67

12 Bulan 5,008.33 5,016.67 5,025.00 5,033.33 5,041.67 5,050.00 5,058.33 5,066.67 5,075.00 5,083.33

18 Bulan 3,338.89 3,344.44 3,350.00 3,355.56 3,361.11 3,366.67 3,372.22 3,377.78 3,383.33 3,388.89

24 Bulan 2,504.17 2,508.33 2,512.50 2,516.67 2,520.83 2,525.00 2,529.17 2,533.33 2,537.50 2,541.67

30 Bulan 2,003.33 2,006.67 2,010.00 2,013.33 2,016.67 2,020.00 2,023.33 2,026.67 2,030.00 2,033.33

36 Bulan 1,669.44 1,672.22 1,675.00 1,677.78 1,680.56 1,683.33 1,686.11 1,688.89 1,691.67 1,694.44

42 Bulan 1,430.95 1,433.33 1,435.71 1,438.10 1,440.48 1,442.86 1,445.24 1,447.62 1,450.00 1,452.38

48 Bulan 1,252.08 1,254.17 1,256.25 1,258.33 1,260.42 1,262.50 1,264.58 1,266.67 1,268.75 1,270.83

54 Bulan 1,112.96 1,114.81 1,116.67 1,118.52 1,120.37 1,122.22 1,124.07 1,125.93 1,127.78 1,129.63

60 Bulan 1,001.67 1,003.33 1,005.00 1,006.67 1,008.33 1,010.00 1,011.67 1,013.33 1,015.00 1,016.67

66 Bulan 910.61 912.12 913.64 915.15 916.67 918.18 919.70 921.21 922.73 924.24

72 Bulan 834.72 836.11 837.50 838.89 840.28 841.67 843.06 844.44 845.83 847.22

78 Bulan 770.51 771.79 773.08 774.36 775.64 776.92 778.21 779.49 780.77 782.05

84 Bulan 715.48 716.67 717.86 719.05 720.24 721.43 722.62 723.81 725.00 726.19

90 Bulan 667.78 668.89 670.00 671.11 672.22 673.33 674.44 675.56 676.67 677.78

96 Bulan 626.04 627.08 628.13 629.17 630.21 631.25 632.29 633.33 634.38 635.42

102 Bulan 589.22 590.20 591.18 592.16 593.14 594.12 595.10 596.08 597.06 598.04

108 Bulan 556.48 557.41 558.33 559.26 560.19 561.11 562.04 562.96 563.89 564.81

Page 83: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 61 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 61,100.00 61,200.00 61,300.00 61,400.00 61,500.00 61,600.00 61,700.00 61,800.00 61,900.00 62,000.00 6 Bulan 10,183.33 10,200.00 10,216.67 10,233.33 10,250.00 10,266.67 10,283.33 10,300.00 10,316.67 10,333.33

12 Bulan 5,091.67 5,100.00 5,108.33 5,116.67 5,125.00 5,133.33 5,141.67 5,150.00 5,158.33 5,166.67

18 Bulan 3,394.44 3,400.00 3,405.56 3,411.11 3,416.67 3,422.22 3,427.78 3,433.33 3,438.89 3,444.44

24 Bulan 2,545.83 2,550.00 2,554.17 2,558.33 2,562.50 2,566.67 2,570.83 2,575.00 2,579.17 2,583.33

30 Bulan 2,036.67 2,040.00 2,043.33 2,046.67 2,050.00 2,053.33 2,056.67 2,060.00 2,063.33 2,066.67

36 Bulan 1,697.22 1,700.00 1,702.78 1,705.56 1,708.33 1,711.11 1,713.89 1,716.67 1,719.44 1,722.22

42 Bulan 1,454.76 1,457.14 1,459.52 1,461.90 1,464.29 1,466.67 1,469.05 1,471.43 1,473.81 1,476.19

48 Bulan 1,272.92 1,275.00 1,277.08 1,279.17 1,281.25 1,283.33 1,285.42 1,287.50 1,289.58 1,291.67

54 Bulan 1,131.48 1,133.33 1,135.19 1,137.04 1,138.89 1,140.74 1,142.59 1,144.44 1,146.30 1,148.15

60 Bulan 1,018.33 1,020.00 1,021.67 1,023.33 1,025.00 1,026.67 1,028.33 1,030.00 1,031.67 1,033.33

66 Bulan 925.76 927.27 928.79 930.30 931.82 933.33 934.85 936.36 937.88 939.39

72 Bulan 848.61 850.00 851.39 852.78 854.17 855.56 856.94 858.33 859.72 861.11

78 Bulan 783.33 784.62 785.90 787.18 788.46 789.74 791.03 792.31 793.59 794.87

84 Bulan 727.38 728.57 729.76 730.95 732.14 733.33 734.52 735.71 736.90 738.10

90 Bulan 678.89 680.00 681.11 682.22 683.33 684.44 685.56 686.67 687.78 688.89

96 Bulan 636.46 637.50 638.54 639.58 640.63 641.67 642.71 643.75 644.79 645.83

102 Bulan 599.02 600.00 600.98 601.96 602.94 603.92 604.90 605.88 606.86 607.84

108 Bulan 565.74 566.67 567.59 568.52 569.44 570.37 571.30 572.22 573.15 574.07

Page 84: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 62 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 62,100.00 62,200.00 62,300.00 62,400.00 62,500.00 62,600.00 62,700.00 62,800.00 62,900.00 63,000.00 6 Bulan 10,350.00 10,366.67 10,383.33 10,400.00 10,416.67 10,433.33 10,450.00 10,466.67 10,483.33 10,500.00

12 Bulan 5,175.00 5,183.33 5,191.67 5,200.00 5,208.33 5,216.67 5,225.00 5,233.33 5,241.67 5,250.00

18 Bulan 3,450.00 3,455.56 3,461.11 3,466.67 3,472.22 3,477.78 3,483.33 3,488.89 3,494.44 3,500.00

24 Bulan 2,587.50 2,591.67 2,595.83 2,600.00 2,604.17 2,608.33 2,612.50 2,616.67 2,620.83 2,625.00

30 Bulan 2,070.00 2,073.33 2,076.67 2,080.00 2,083.33 2,086.67 2,090.00 2,093.33 2,096.67 2,100.00

36 Bulan 1,725.00 1,727.78 1,730.56 1,733.33 1,736.11 1,738.89 1,741.67 1,744.44 1,747.22 1,750.00

42 Bulan 1,478.57 1,480.95 1,483.33 1,485.71 1,488.10 1,490.48 1,492.86 1,495.24 1,497.62 1,500.00

48 Bulan 1,293.75 1,295.83 1,297.92 1,300.00 1,302.08 1,304.17 1,306.25 1,308.33 1,310.42 1,312.50

54 Bulan 1,150.00 1,151.85 1,153.70 1,155.56 1,157.41 1,159.26 1,161.11 1,162.96 1,164.81 1,166.67

60 Bulan 1,035.00 1,036.67 1,038.33 1,040.00 1,041.67 1,043.33 1,045.00 1,046.67 1,048.33 1,050.00

66 Bulan 940.91 942.42 943.94 945.45 946.97 948.48 950.00 951.52 953.03 954.55

72 Bulan 862.50 863.89 865.28 866.67 868.06 869.44 870.83 872.22 873.61 875.00

78 Bulan 796.15 797.44 798.72 800.00 801.28 802.56 803.85 805.13 806.41 807.69

84 Bulan 739.29 740.48 741.67 742.86 744.05 745.24 746.43 747.62 748.81 750.00

90 Bulan 690.00 691.11 692.22 693.33 694.44 695.56 696.67 697.78 698.89 700.00

96 Bulan 646.88 647.92 648.96 650.00 651.04 652.08 653.13 654.17 655.21 656.25

102 Bulan 608.82 609.80 610.78 611.76 612.75 613.73 614.71 615.69 616.67 617.65

108 Bulan 575.00 575.93 576.85 577.78 578.70 579.63 580.56 581.48 582.41 583.33

Page 85: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 63 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 63,100.00 63,200.00 63,300.00 63,400.00 63,500.00 63,600.00 63,700.00 63,800.00 63,900.00 64,000.00 6 Bulan 10,516.67 10,533.33 10,550.00 10,566.67 10,583.33 10,600.00 10,616.67 10,633.33 10,650.00 10,666.67

12 Bulan 5,258.33 5,266.67 5,275.00 5,283.33 5,291.67 5,300.00 5,308.33 5,316.67 5,325.00 5,333.33

18 Bulan 3,505.56 3,511.11 3,516.67 3,522.22 3,527.78 3,533.33 3,538.89 3,544.44 3,550.00 3,555.56

24 Bulan 2,629.17 2,633.33 2,637.50 2,641.67 2,645.83 2,650.00 2,654.17 2,658.33 2,662.50 2,666.67

30 Bulan 2,103.33 2,106.67 2,110.00 2,113.33 2,116.67 2,120.00 2,123.33 2,126.67 2,130.00 2,133.33

36 Bulan 1,752.78 1,755.56 1,758.33 1,761.11 1,763.89 1,766.67 1,769.44 1,772.22 1,775.00 1,777.78

42 Bulan 1,502.38 1,504.76 1,507.14 1,509.52 1,511.90 1,514.29 1,516.67 1,519.05 1,521.43 1,523.81

48 Bulan 1,314.58 1,316.67 1,318.75 1,320.83 1,322.92 1,325.00 1,327.08 1,329.17 1,331.25 1,333.33

54 Bulan 1,168.52 1,170.37 1,172.22 1,174.07 1,175.93 1,177.78 1,179.63 1,181.48 1,183.33 1,185.19

60 Bulan 1,051.67 1,053.33 1,055.00 1,056.67 1,058.33 1,060.00 1,061.67 1,063.33 1,065.00 1,066.67

66 Bulan 956.06 957.58 959.09 960.61 962.12 963.64 965.15 966.67 968.18 969.70

72 Bulan 876.39 877.78 879.17 880.56 881.94 883.33 884.72 886.11 887.50 888.89

78 Bulan 808.97 810.26 811.54 812.82 814.10 815.38 816.67 817.95 819.23 820.51

84 Bulan 751.19 752.38 753.57 754.76 755.95 757.14 758.33 759.52 760.71 761.90

90 Bulan 701.11 702.22 703.33 704.44 705.56 706.67 707.78 708.89 710.00 711.11

96 Bulan 657.29 658.33 659.38 660.42 661.46 662.50 663.54 664.58 665.63 666.67

102 Bulan 618.63 619.61 620.59 621.57 622.55 623.53 624.51 625.49 626.47 627.45

108 Bulan 584.26 585.19 586.11 587.04 587.96 588.89 589.81 590.74 591.67 592.59

Page 86: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 64 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 64,100.00 64,200.00 64,300.00 64,400.00 64,500.00 64,600.00 64,700.00 64,800.00 64,900.00 65,000.00 6 Bulan 10,683.33 10,700.00 10,716.67 10,733.33 10,750.00 10,766.67 10,783.33 10,800.00 10,816.67 10,833.33

12 Bulan 5,341.67 5,350.00 5,358.33 5,366.67 5,375.00 5,383.33 5,391.67 5,400.00 5,408.33 5,416.67

18 Bulan 3,561.11 3,566.67 3,572.22 3,577.78 3,583.33 3,588.89 3,594.44 3,600.00 3,605.56 3,611.11

24 Bulan 2,670.83 2,675.00 2,679.17 2,683.33 2,687.50 2,691.67 2,695.83 2,700.00 2,704.17 2,708.33

30 Bulan 2,136.67 2,140.00 2,143.33 2,146.67 2,150.00 2,153.33 2,156.67 2,160.00 2,163.33 2,166.67

36 Bulan 1,780.56 1,783.33 1,786.11 1,788.89 1,791.67 1,794.44 1,797.22 1,800.00 1,802.78 1,805.56

42 Bulan 1,526.19 1,528.57 1,530.95 1,533.33 1,535.71 1,538.10 1,540.48 1,542.86 1,545.24 1,547.62

48 Bulan 1,335.42 1,337.50 1,339.58 1,341.67 1,343.75 1,345.83 1,347.92 1,350.00 1,352.08 1,354.17

54 Bulan 1,187.04 1,188.89 1,190.74 1,192.59 1,194.44 1,196.30 1,198.15 1,200.00 1,201.85 1,203.70

60 Bulan 1,068.33 1,070.00 1,071.67 1,073.33 1,075.00 1,076.67 1,078.33 1,080.00 1,081.67 1,083.33

66 Bulan 971.21 972.73 974.24 975.76 977.27 978.79 980.30 981.82 983.33 984.85

72 Bulan 890.28 891.67 893.06 894.44 895.83 897.22 898.61 900.00 901.39 902.78

78 Bulan 821.79 823.08 824.36 825.64 826.92 828.21 829.49 830.77 832.05 833.33

84 Bulan 763.10 764.29 765.48 766.67 767.86 769.05 770.24 771.43 772.62 773.81

90 Bulan 712.22 713.33 714.44 715.56 716.67 717.78 718.89 720.00 721.11 722.22

96 Bulan 667.71 668.75 669.79 670.83 671.88 672.92 673.96 675.00 676.04 677.08

102 Bulan 628.43 629.41 630.39 631.37 632.35 633.33 634.31 635.29 636.27 637.25

108 Bulan 593.52 594.44 595.37 596.30 597.22 598.15 599.07 600.00 600.93 601.85

Page 87: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 65 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 65,100.00 65,200.00 65,300.00 65,400.00 65,500.00 65,600.00 65,700.00 65,800.00 65,900.00 66,000.00 6 Bulan 10,850.00 10,866.67 10,883.33 10,900.00 10,916.67 10,933.33 10,950.00 10,966.67 10,983.33 11,000.00

12 Bulan 5,425.00 5,433.33 5,441.67 5,450.00 5,458.33 5,466.67 5,475.00 5,483.33 5,491.67 5,500.00

18 Bulan 3,616.67 3,622.22 3,627.78 3,633.33 3,638.89 3,644.44 3,650.00 3,655.56 3,661.11 3,666.67

24 Bulan 2,712.50 2,716.67 2,720.83 2,725.00 2,729.17 2,733.33 2,737.50 2,741.67 2,745.83 2,750.00

30 Bulan 2,170.00 2,173.33 2,176.67 2,180.00 2,183.33 2,186.67 2,190.00 2,193.33 2,196.67 2,200.00

36 Bulan 1,808.33 1,811.11 1,813.89 1,816.67 1,819.44 1,822.22 1,825.00 1,827.78 1,830.56 1,833.33

42 Bulan 1,550.00 1,552.38 1,554.76 1,557.14 1,559.52 1,561.90 1,564.29 1,566.67 1,569.05 1,571.43

48 Bulan 1,356.25 1,358.33 1,360.42 1,362.50 1,364.58 1,366.67 1,368.75 1,370.83 1,372.92 1,375.00

54 Bulan 1,205.56 1,207.41 1,209.26 1,211.11 1,212.96 1,214.81 1,216.67 1,218.52 1,220.37 1,222.22

60 Bulan 1,085.00 1,086.67 1,088.33 1,090.00 1,091.67 1,093.33 1,095.00 1,096.67 1,098.33 1,100.00

66 Bulan 986.36 987.88 989.39 990.91 992.42 993.94 995.45 996.97 998.48 1,000.00

72 Bulan 904.17 905.56 906.94 908.33 909.72 911.11 912.50 913.89 915.28 916.67

78 Bulan 834.62 835.90 837.18 838.46 839.74 841.03 842.31 843.59 844.87 846.15

84 Bulan 775.00 776.19 777.38 778.57 779.76 780.95 782.14 783.33 784.52 785.71

90 Bulan 723.33 724.44 725.56 726.67 727.78 728.89 730.00 731.11 732.22 733.33

96 Bulan 678.13 679.17 680.21 681.25 682.29 683.33 684.38 685.42 686.46 687.50

102 Bulan 638.24 639.22 640.20 641.18 642.16 643.14 644.12 645.10 646.08 647.06

108 Bulan 602.78 603.70 604.63 605.56 606.48 607.41 608.33 609.26 610.19 611.11

Page 88: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 66 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 66,100.00 66,200.00 66,300.00 66,400.00 66,500.00 66,600.00 66,700.00 66,800.00 66,900.00 67,000.00 6 Bulan 11,016.67 11,033.33 11,050.00 11,066.67 11,083.33 11,100.00 11,116.67 11,133.33 11,150.00 11,166.67

12 Bulan 5,508.33 5,516.67 5,525.00 5,533.33 5,541.67 5,550.00 5,558.33 5,566.67 5,575.00 5,583.33

18 Bulan 3,672.22 3,677.78 3,683.33 3,688.89 3,694.44 3,700.00 3,705.56 3,711.11 3,716.67 3,722.22

24 Bulan 2,754.17 2,758.33 2,762.50 2,766.67 2,770.83 2,775.00 2,779.17 2,783.33 2,787.50 2,791.67

30 Bulan 2,203.33 2,206.67 2,210.00 2,213.33 2,216.67 2,220.00 2,223.33 2,226.67 2,230.00 2,233.33

36 Bulan 1,836.11 1,838.89 1,841.67 1,844.44 1,847.22 1,850.00 1,852.78 1,855.56 1,858.33 1,861.11

42 Bulan 1,573.81 1,576.19 1,578.57 1,580.95 1,583.33 1,585.71 1,588.10 1,590.48 1,592.86 1,595.24

48 Bulan 1,377.08 1,379.17 1,381.25 1,383.33 1,385.42 1,387.50 1,389.58 1,391.67 1,393.75 1,395.83

54 Bulan 1,224.07 1,225.93 1,227.78 1,229.63 1,231.48 1,233.33 1,235.19 1,237.04 1,238.89 1,240.74

60 Bulan 1,101.67 1,103.33 1,105.00 1,106.67 1,108.33 1,110.00 1,111.67 1,113.33 1,115.00 1,116.67

66 Bulan 1,001.52 1,003.03 1,004.55 1,006.06 1,007.58 1,009.09 1,010.61 1,012.12 1,013.64 1,015.15

72 Bulan 918.06 919.44 920.83 922.22 923.61 925.00 926.39 927.78 929.17 930.56

78 Bulan 847.44 848.72 850.00 851.28 852.56 853.85 855.13 856.41 857.69 858.97

84 Bulan 786.90 788.10 789.29 790.48 791.67 792.86 794.05 795.24 796.43 797.62

90 Bulan 734.44 735.56 736.67 737.78 738.89 740.00 741.11 742.22 743.33 744.44

96 Bulan 688.54 689.58 690.63 691.67 692.71 693.75 694.79 695.83 696.88 697.92

102 Bulan 648.04 649.02 650.00 650.98 651.96 652.94 653.92 654.90 655.88 656.86

108 Bulan 612.04 612.96 613.89 614.81 615.74 616.67 617.59 618.52 619.44 620.37

Page 89: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 67 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 67,100.00 67,200.00 67,300.00 67,400.00 67,500.00 67,600.00 67,700.00 67,800.00 67,900.00 68,000.00 6 Bulan 11,183.33 11,200.00 11,216.67 11,233.33 11,250.00 11,266.67 11,283.33 11,300.00 11,316.67 11,333.33

12 Bulan 5,591.67 5,600.00 5,608.33 5,616.67 5,625.00 5,633.33 5,641.67 5,650.00 5,658.33 5,666.67

18 Bulan 3,727.78 3,733.33 3,738.89 3,744.44 3,750.00 3,755.56 3,761.11 3,766.67 3,772.22 3,777.78

24 Bulan 2,795.83 2,800.00 2,804.17 2,808.33 2,812.50 2,816.67 2,820.83 2,825.00 2,829.17 2,833.33

30 Bulan 2,236.67 2,240.00 2,243.33 2,246.67 2,250.00 2,253.33 2,256.67 2,260.00 2,263.33 2,266.67

36 Bulan 1,863.89 1,866.67 1,869.44 1,872.22 1,875.00 1,877.78 1,880.56 1,883.33 1,886.11 1,888.89

42 Bulan 1,597.62 1,600.00 1,602.38 1,604.76 1,607.14 1,609.52 1,611.90 1,614.29 1,616.67 1,619.05

48 Bulan 1,397.92 1,400.00 1,402.08 1,404.17 1,406.25 1,408.33 1,410.42 1,412.50 1,414.58 1,416.67

54 Bulan 1,242.59 1,244.44 1,246.30 1,248.15 1,250.00 1,251.85 1,253.70 1,255.56 1,257.41 1,259.26

60 Bulan 1,118.33 1,120.00 1,121.67 1,123.33 1,125.00 1,126.67 1,128.33 1,130.00 1,131.67 1,133.33

66 Bulan 1,016.67 1,018.18 1,019.70 1,021.21 1,022.73 1,024.24 1,025.76 1,027.27 1,028.79 1,030.30

72 Bulan 931.94 933.33 934.72 936.11 937.50 938.89 940.28 941.67 943.06 944.44

78 Bulan 860.26 861.54 862.82 864.10 865.38 866.67 867.95 869.23 870.51 871.79

84 Bulan 798.81 800.00 801.19 802.38 803.57 804.76 805.95 807.14 808.33 809.52

90 Bulan 745.56 746.67 747.78 748.89 750.00 751.11 752.22 753.33 754.44 755.56

96 Bulan 698.96 700.00 701.04 702.08 703.13 704.17 705.21 706.25 707.29 708.33

102 Bulan 657.84 658.82 659.80 660.78 661.76 662.75 663.73 664.71 665.69 666.67

108 Bulan 621.30 622.22 623.15 624.07 625.00 625.93 626.85 627.78 628.70 629.63

Page 90: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 68 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 68,100.00 68,200.00 68,300.00 68,400.00 68,500.00 68,600.00 68,700.00 68,800.00 68,900.00 69,000.00 6 Bulan 11,350.00 11,366.67 11,383.33 11,400.00 11,416.67 11,433.33 11,450.00 11,466.67 11,483.33 11,500.00

12 Bulan 5,675.00 5,683.33 5,691.67 5,700.00 5,708.33 5,716.67 5,725.00 5,733.33 5,741.67 5,750.00

18 Bulan 3,783.33 3,788.89 3,794.44 3,800.00 3,805.56 3,811.11 3,816.67 3,822.22 3,827.78 3,833.33

24 Bulan 2,837.50 2,841.67 2,845.83 2,850.00 2,854.17 2,858.33 2,862.50 2,866.67 2,870.83 2,875.00

30 Bulan 2,270.00 2,273.33 2,276.67 2,280.00 2,283.33 2,286.67 2,290.00 2,293.33 2,296.67 2,300.00

36 Bulan 1,891.67 1,894.44 1,897.22 1,900.00 1,902.78 1,905.56 1,908.33 1,911.11 1,913.89 1,916.67

42 Bulan 1,621.43 1,623.81 1,626.19 1,628.57 1,630.95 1,633.33 1,635.71 1,638.10 1,640.48 1,642.86

48 Bulan 1,418.75 1,420.83 1,422.92 1,425.00 1,427.08 1,429.17 1,431.25 1,433.33 1,435.42 1,437.50

54 Bulan 1,261.11 1,262.96 1,264.81 1,266.67 1,268.52 1,270.37 1,272.22 1,274.07 1,275.93 1,277.78

60 Bulan 1,135.00 1,136.67 1,138.33 1,140.00 1,141.67 1,143.33 1,145.00 1,146.67 1,148.33 1,150.00

66 Bulan 1,031.82 1,033.33 1,034.85 1,036.36 1,037.88 1,039.39 1,040.91 1,042.42 1,043.94 1,045.45

72 Bulan 945.83 947.22 948.61 950.00 951.39 952.78 954.17 955.56 956.94 958.33

78 Bulan 873.08 874.36 875.64 876.92 878.21 879.49 880.77 882.05 883.33 884.62

84 Bulan 810.71 811.90 813.10 814.29 815.48 816.67 817.86 819.05 820.24 821.43

90 Bulan 756.67 757.78 758.89 760.00 761.11 762.22 763.33 764.44 765.56 766.67

96 Bulan 709.38 710.42 711.46 712.50 713.54 714.58 715.63 716.67 717.71 718.75

102 Bulan 667.65 668.63 669.61 670.59 671.57 672.55 673.53 674.51 675.49 676.47

108 Bulan 630.56 631.48 632.41 633.33 634.26 635.19 636.11 637.04 637.96 638.89

Page 91: KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEKELILING … · (k) Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap -tiap tahun, jumlah amaun insurans dan

Pekeliling Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bil 5/2020 Lampiran D

M.S. 69 / 69

Tempoh / RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Ansuran 69,100.00 69,200.00 69,300.00 69,400.00 69,500.00 69,600.00 69,700.00 69,800.00 69,900.00 70,000.00 6 Bulan 11,516.67 11,533.33 11,550.00 11,566.67 11,583.33 11,600.00 11,616.67 11,633.33 11,650.00 11,666.67

12 Bulan 5,758.33 5,766.67 5,775.00 5,783.33 5,791.67 5,800.00 5,808.33 5,816.67 5,825.00 5,833.33

18 Bulan 3,838.89 3,844.44 3,850.00 3,855.56 3,861.11 3,866.67 3,872.22 3,877.78 3,883.33 3,888.89

24 Bulan 2,879.17 2,883.33 2,887.50 2,891.67 2,895.83 2,900.00 2,904.17 2,908.33 2,912.50 2,916.67

30 Bulan 2,303.33 2,306.67 2,310.00 2,313.33 2,316.67 2,320.00 2,323.33 2,326.67 2,330.00 2,333.33

36 Bulan 1,919.44 1,922.22 1,925.00 1,927.78 1,930.56 1,933.33 1,936.11 1,938.89 1,941.67 1,944.44

42 Bulan 1,645.24 1,647.62 1,650.00 1,652.38 1,654.76 1,657.14 1,659.52 1,661.90 1,664.29 1,666.67

48 Bulan 1,439.58 1,441.67 1,443.75 1,445.83 1,447.92 1,450.00 1,452.08 1,454.17 1,456.25 1,458.33

54 Bulan 1,279.63 1,281.48 1,283.33 1,285.19 1,287.04 1,288.89 1,290.74 1,292.59 1,294.44 1,296.30

60 Bulan 1,151.67 1,153.33 1,155.00 1,156.67 1,158.33 1,160.00 1,161.67 1,163.33 1,165.00 1,166.67

66 Bulan 1,046.97 1,048.48 1,050.00 1,051.52 1,053.03 1,054.55 1,056.06 1,057.58 1,059.09 1,060.61

72 Bulan 959.72 961.11 962.50 963.89 965.28 966.67 968.06 969.44 970.83 972.22

78 Bulan 885.90 887.18 888.46 889.74 891.03 892.31 893.59 894.87 896.15 897.44

84 Bulan 822.62 823.81 825.00 826.19 827.38 828.57 829.76 830.95 832.14 833.33

90 Bulan 767.78 768.89 770.00 771.11 772.22 773.33 774.44 775.56 776.67 777.78

96 Bulan 719.79 720.83 721.88 722.92 723.96 725.00 726.04 727.08 728.13 729.17

102 Bulan 677.45 678.43 679.41 680.39 681.37 682.35 683.33 684.31 685.29 686.27

108 Bulan 639.81 640.74 641.67 642.59 643.52 644.44 645.37 646.30 647.22 648.15