insurans dlm islam

20
Sebuah Kajian Ibn Ismail al-Azhary INSURANS: PERBINCANGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM  لرح ا نمحرل ا هل ا  س  له  ا !! " ر #$ ن %! ه &'( ا ! هل ا )   *! هل ا +,. )   * /0 سل ا ! 1 0# ل ا ! ه ل 2  م ' ل ا Segala puji bagi Allah SWT. Selawat serta salam buat Junjungan Mulia Rasulullah SAW, para Ahli Bait dan sekalian para Sahabat RA. Abstrak:  Dunia globalis asi hari ini men aksikan perkembangan sistem ekonomi ang amat pesat . !ni keran a ke"enderungan manusia ke arah kemajuan merupakan #itrah ang tidak dapat disangkal. Sejajar dengan perkembangan itu, $i%h !slami menerusi para ulamak dan sarjana !slam telah mengemukakan  perbin"angan di dalam menentukan halal&haram sesuatu sistem untuk memenuhi kesejahteraan manusia. 'mumna ekonomi merupakan salah satu dari aspek penting di dalam kehidupan seharian manusia. Justeru melihat "ontoh( Allah menghalalkan jual&beli dan di dalam masa ang sama mengharamkan riba. )ersoalan na meng apa Allah mengh aramkan riba* Se"ara umum sesuatu ang dihalalkan mahupun ang diharamkan oleh Allah SWT ada pengajaran ang tersurat dan hikmah ang tersirat. Di dalam kertas kerja ang ringkas ini, penulis mengajak para pemba"a melihat salah satu sistem ekonomi ang baru bagi susur galur perbahasan $i%h !slami iaitu mengenai !nsurans. )erbahasan di dalam kertas kerja ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu(  Bahagian )ertama( )engenalan !nsurans Bahagian +edua( )olemik !nsurans Menurut S ariat !slam.  BAHAGIAN PERTA MA  Perbahasan pertama: Pengenaan Aka! Ins"rans  Bab pertama: Perkembangan# Se$arah %ns"rans  !nsurans merupakan salah satu bentuk muamalah berteraskan sistem ekonomi ang baru mun"ul  berbanding bentuk&bentuk muamalah ang lain. Di dalam sistem muamalah berteraskan ekonomi terdapat perbin"angan khusus di dalam kitab&kitab #ekah karangan para #u%aha mashur terdahulu. )er bah asa n&p erbahasan terseb ut mew arnai lembar an&lembaran an g membin "an gka n ten tan g  perbahasan muamalat se"ara khusus. Berbanding muamalah ang lain seperti persoalan jual beli, riba, mudharabah, wakalah, sewa, waka#, wadiah, sarikat, wasiat, na-ar dan sebagaina insurans merupakan perbahasan ang agak nadir dan malah baru diketengahkan dalam %hadiah kontemporari kurun ke / 0ijrah12 Masihi. Te rdapat beberapa pendapat t entang teori kemun"ulanna. Se$arah R%ngkas Ins"rans  Manusia se"ara umumna sentiasa memikirkan untuk menghindari bahaa. Siapa ang mahu terjebak ke dalam bahaa atau kebinasaan* !slam sendiri menuruh umatna tidak menjebakkan diri ke dalam  bahaa kebinasaan. !ni dikuatkan dengan #irman A llah di dalam A l&3uran ang bererti(  “…dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan..”

Upload: mohamad-zaid-dzakaria

Post on 02-Jun-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 1/20

Sebuah Kajian Ibn Ismail al-Azhary

INSURANS:

PERBINCANGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 

 اله الرحمن الرح  س$# ر" !! ا له !% ن ! ا)'& ه !*  ) اله ! ال  ! 1 0#الس  +,. )  * /0اله ال ' م  2له

 Segala puji bagi Allah SWT. Selawat serta salam buat Junjungan Mulia Rasulullah SAW, para

Ahli Bait dan sekalian para Sahabat RA.

Abstrak:

 

Dunia globalisasi hari ini menaksikan perkembangan sistem ekonomi ang amat pesat. !ni keranake"enderungan manusia ke arah kemajuan merupakan #itrah ang tidak dapat disangkal. Sejajar dengan perkembangan itu, $i%h !slami menerusi para ulamak dan sarjana !slam telah mengemukakan

 perbin"angan di dalam menentukan halal&haram sesuatu sistem untuk memenuhi kesejahteraan

manusia.

'mumna ekonomi merupakan salah satu dari aspek penting di dalam kehidupan seharian manusia.Justeru melihat "ontoh( Allah menghalalkan jual&beli dan di dalam masa ang sama mengharamkanriba. )ersoalanna mengapa Allah mengharamkan riba* Se"ara umum sesuatu ang dihalalkanmahupun ang diharamkan oleh Allah SWT ada pengajaran ang tersurat dan hikmah ang tersirat.

Di dalam kertas kerja ang ringkas ini, penulis mengajak para pemba"a melihat salah satu sistemekonomi ang baru bagi susur galur perbahasan $i%h !slami iaitu mengenai !nsurans. )erbahasan didalam kertas kerja ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu( Bahagian )ertama( )engenalan !nsurans

Bahagian +edua( )olemik !nsurans Menurut Sariat !slam. 

BAHAGIAN PERTAMA

 

Perbahasan pertama: Pengenaan Aka! Ins"rans

 Bab pertama: Perkembangan# Se$arah %ns"rans

 

!nsurans merupakan salah satu bentuk muamalah berteraskan sistem ekonomi ang baru mun"ul berbanding bentuk&bentuk muamalah ang lain. Di dalam sistem muamalah berteraskan ekonomi

terdapat perbin"angan khusus di dalam kitab&kitab #ekah karangan para #u%aha mashur terdahulu.)erbahasan&perbahasan tersebut mewarnai lembaran&lembaran ang membin"angkan tentang perbahasan muamalat se"ara khusus. Berbanding muamalah ang lain seperti persoalan jual beli,riba, mudharabah, wakalah, sewa, waka#, wadiah, sarikat, wasiat, na-ar dan sebagaina insuransmerupakan perbahasan ang agak nadir dan malah baru diketengahkan dalam %hadiah kontemporarikurun ke / 0ijrah12 Masihi. Terdapat beberapa pendapat tentang teori kemun"ulanna.

Se$arah R%ngkas Ins"rans

 Manusia se"ara umumna sentiasa memikirkan untuk menghindari bahaa. Siapa ang mahu terjebak ke dalam bahaa atau kebinasaan* !slam sendiri menuruh umatna tidak menjebakkan diri ke dalam

 bahaa kebinasaan. !ni dikuatkan dengan #irman Allah di dalam Al&3uran ang bererti(

 “…dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan..”

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 2/20

 Justeru manusia samada !slam atau bukan !slam men"ari inisiati# tersendiri. !ni bertujuan untuk mengelakkan ke"ederaan, kematian kerugian dan sebagaina. Sekalipun alternati# tersebut hanamemberi man#aat selepas berlakuna sesuatu bahaa itu. Dengan mandapat pampasan terhadapkerugian berbentuk insurans sekurang&kurangna kerugian ang terpaksa dialami akibat musibahdapat dikurangkan atau diringankan. )engkajian ini akan mengemukakan beberapa teori kemun"ulan insuran ang ditemui sepanjang

 pengkajian. Barangkali terdapat teori&teori lain ang tidak ditemui untuk dikemukakan di sini, makatidak dikemukakan. Te&r% Pertama Kem"n'"an Ins"rans:

 !nsuran ang paling awal diwujudkan ialah ta’min al-bahr  4insuran laut atau dinamakan juga sebagaiinsuran perkapalan56 iaitu jaminan terhadap kapal dan pelaaran lantaran manusia melihat terdapat

 bahaa dan risiko ang tinggi semasa berada dalam pelaaran di lautan. Ada pendapat angmenatakan bahawa iana telah wujud sekitar 728 M di 9ondon. !ni bersandarkan kepada akti:iti

 perniagaan ang telah berkembang pesat pada -aman tersebut. )ara saudagar membawa baranganniaga mereka dari suatu tempat ke tempat ang lain dan kebiasaanna akan menghadapi risiko semasa pelaaran. !nsurans jenis ini dilaksanakan dengan peniaga dibaar dengan kadar pampasan tertentuapabila berlaku musibah semasa pelaaran. Te&r% Ke!"a Kem"n'"an Ins"rans:

 Teori kedua menatakan iana telah wujud lebih awal dari itu iaitu sekitar tahun 8; di 9ambordia.Akan tetapi boleh dikatakan bahawa kemun"ulan di 9ambordia itu merupakan titik awal ang menjadiasas kepada teori kemun"ulanna di 9ondon pada 728 M. !ni kerana kemun"ulan di 9ondon

 berpun"a apabila tersebarna muamalat insurans sekitar <ropah pada kurun ke = M dan dikenal pasti berpun"a dari 9ambordia. Sad Abu Jaib berpandangan bahawa tiada keraguan di kalangan para

 pengkaji akan kemun"ulan pertama insuran adalah di 9ambordia dan iana berkembang ke 9ondon,Britain dan negara&negara <ropah ang lain mengikut arus perkembangan perdagangan laut.

 Te&r% Ket%ga Kem"n'"an Ins"rans:

 

Al&'sta- Muhamad >ur ?hi#ari di dalam tulisannana ang disiarkan di dalam majalah RabitahAl&@Alam !slami bilangan Sa#ar /220 sewaktu membin"angkan mengenai insurans turutmenuarakan pandangan bahawa kemun"ulan insuran di kalangan umat !slam telah ditemui diAndalus. Andalus ang terkenal sebagai sebuah pusat perkembangan !slam ang maju dengan

 pertumbuhan ilmu dan penghasilan para "endiakawan memungkinkan teori ini sukar disanggah.Sistemna pula adalah seperti ta’awun dan tabadul . +emudian sistem ini telah berpindah ke negara&negara di bawah naungan +hila#ah 'thmaniah ang lain sebagaimana ang didakwa oleh Al&$a%ih

!bnu Abidin di dalam kitabna.; Akan tetapi kebanakan pengkaji !slam menimpulkan bahawakemun"ulanna di dalam komoniti umat !slam hana pada kurun ke 2 M. !ni berdalilkan kepadatiada seorang pun di kalangan para #u%aha dan ulamak silam ang membi"arakan tentang topik ini didalam perbahasan mereka. 'lamak pertama ang membin"angkan tentang persoalan ini ialah Al&$a%ih !bnu Abidin di dalam kitabna Raddul Muhtar ala Daril Mukhtar. Beliau menegaskan hukum

 perbahasan ang dinamakan dengan as-saukarah itu sebagai tidak harus di sisi sara. 

Te&r%(Te&r% La%n:

!nsuran nawa paling awal telah diperkenalkan di Britain pada tahun =8/ M. Manakala insuranterhadap pengangkutan awam 4kenderaan darat5 hana wujud pada kurun ke ; M. +ewujudaninsuran ini sejajar dengan perkembangan pesat perindustrian dan perkilangan ang menghasilkan

 pelbagai produk&produk berenjin dan bermotor. )un begitu sebab kemun"ulanna juga berkaitan

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 3/20

risiko&risiko perniagaan dan perindustrian lantas memaksa kemun"ulan insuran terhadap kemalangandan kerugian. +emudian barulah wujud pelbagai bentuk insuran&insuran ang lain ang pelbagai. Bab ke!"a: )e*%n%s% Aka! Ins"rans

 )e*%n%s% )ar% seg% Bahasa:

 Apabila menebut tentang insurans gambaran ang biasana terpamer di kalangan masarakat ialah(‘suatu keadaan untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan iaitu satu jaminan ganti

rugi atau pampasan kewangan apabila berlaku sesuatu bencana seperti insurans terhadap nyawa,

kemalangan, kecurian, rompakan, pencabulan dan seumpamanya.’ 

 

Terdapat pelbagai de#inisi ang dikemukakan oleh para ulamak mahupun sarjana ekonomi tentangtopik insurans. )un begitu walaupun terdapat pelbagai de#inisi ang diketengahkan tetapi tujuannamasih menjurus ke arah menerangkan bahawa insuran adalah jaminan keamanan.

 Menurut +amus Dewan( ‘Insuran ialah perjanjian tanggungan yang dibuat oleh sesebuah syarikat 

untuk menggantikan kerugian seseorang dengan bayaran premium tertentu.’  

De#inisi dari segi bahasa( Di dalam Bahasa Arab la#a- insurans disebut sebagai at-ta’min & CEFGH.)erkataan ini adalah la#a- baru di dalam Bahasa Arab ang diinterpretasikan dari perkataan )eran"is

 ssurance dan perkataan !nggeris  Insurance ang memberi maksud jaminan keamanan. )erkataan. ang bererti aman dan menghindar ketakutanا %5ن)  pula dari segi bahasa ialahال  %34ن

 )e*%n%s% )ar% Seg% Ist%ah:

 De#inisi dari segi istilah! !alah suatu perjanjian ang bermaksud( IAkad ang mela-imkan al-

muammin  4sarikat insurans5 berperanan untuk menunaikan sesuatu kepada al-muamman lahu

4pemegang polisi5 atau kepada al-musta"id pengambil #aedah ang telah disaratkan iaitu( mablagh

minal mal # sejumlah pampas an5 atau sesuatu ang dipersetujui antara sarikat dan pemegang polisisewaktu berlakuna musibah atau kemalangan seperti ang diterangkan dalam akad sedangkan

 pemegang polisi pula perlu membaar premium ang ditetapkan kepada sarikat insurans./

 Di dalam de#inisi di atas dapat dikeluarkan tiga perkara asas iaitu(

 i.  Sarikat insuran membaar pampasan kepada pemegang polisi apabila berlaku

musibah atau kemalangan.ii.  )emegang polisi membaar premium kepada sarikat insurans.iii.  Berlakuna kemalangan atau risiko ang teruk.

 +ebanakan para pengkaji topik ini ketika mengemukakan de#inisi, mereka turut merujuk kepada

de#inisi ang diberikan oleh $anun %adani 4'ndang&undang >egara5 dan tidak jauh berbe-a. Bolehdikatakan de#inisi ang dita#silkan oleh 3anun Madani adalah bertepatan dengan de#inisi angdikemukakan oleh sarjana Sariah, ahli %anun dan ekonomi serta ulamak&ulamak ang lain.

 Daripada de#inisi ang diutarakan menjelaskan tentang rukun&rukun insurans iaitu(

 i.  Wujudna ijab dan %abul di antara pemegang polisi dan sarikat insurans.ii.  Wujudna perkara ang hendak diinsuranskan.iii.  )emegang polisi membaar premium kepada sarikat insurans.i:.  Jaminan sarikat insuran terhadap ke"elakaan ang berlaku terhadap perkara

ang diinsuranskan. Beberapa !stilah )enting Seputar Topik !nsurans( 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 4/20

i.   l-muammin( Sarikat perniagaan insurans ang menguruskan insuran.ii.   l-muamman lahu( !ndi:idu pelanggan 4pemegang polisi5 ang perlu membaar 

 premium insurans.iii.   l-musta"id ( )engambil #aedah, kebiasaanna terdiri daripada kalangan waris pemegang

 polisi.i:.  $istul &a’min( Baaran premium:.   %ablaghul &a’min( Baaran pampasan oleh sarikat:i.   %ahal ta’min( )erkara ang diinsuranskan samada kereta, bangunan, nawa dan

sebagaina.:ii.   l-khatru( Bahaa atau risiko ang dihadapi.

 Bab ket%ga: C%r%('%r% Aka! Ins"rans

 Terdapat enam "iri ang diutarakan dan dibin"angkan di dalam persoalan insurans. iri&"iri tersebutialah(

 i.  Akad insurans adalah dari akad saling mered-ai & !ni dilihat dengan berlakuna

ijab dan %abul di antara kedua&dua pihak 4pemegang polisi dan sarikat insurans5. ii.  Akad ang mengilti-amkan kedua&dua pihak & Setelah berlangsungna akad di

antara kedua&dua pihak maka pemegang polisi mesti berilti-am untuk membaar wang premium ang ditetapkan. Manakala Sarikat pula berilti-am dengan sesuatuang belum dapat ditentukan.

 iii.  Akad ang ihtimali atau gharar & iaitu sesuatu ang tidak dapat dikenalpasti sama

ada akan berlaku atau tidak berlaku. Sekirana berlaku ben"ana terhadap pemegang polisi maka dia berhak untuk mendapatkan pampasan dari sarikat insurans.

 i:.  Akad ang berterusan & maka perlulah bagi kedua&dua pihak melunaskan tuntutan

di dalam kontrak akad selagi tidak terbatal akad. 

:.  Akad ang id'’an & iaitu pemegang polisi terpaksa tunduk daan mengikut kepadaapa ang ditentukan oleh sarikat sedangkan apa ang ditentukan oleh sarikat

 belum tentu adil. 

:i.  Akad insurans adalah jenis akad mu’awad'ah & !ni menunjukkan bahawa akadinsuran adalah berbentuk perniagaan untuk mengaut keuntungan daripada

 pertukaran ang berlaku. Mungkin selain daripada "iri&"iri ang diutarakan dalam perbin"angan ini terdapat "iri&"iri lain. Akan

tetapi dengan melihat kepada enam "iri ang dijelaskan sudah memadai untuk memahami perjalanankontrak dalam akad insurans. Bab Keempat: Uns"r("ns"r Aka! Ins"rans

 Tidak dapat tidak mesti ada tiga unsur di dalam akad insurans iaitu(7

 i.   l-khatru 4Bahaa ang dijangkakan5ii.  $istul &a’min 4Baaran premium oleh pemegang polisi5iii.   %ablaghul &a’min 4)ampasan oleh sarikat kepada pemegang polisi atau pengambil

#aedah5 

)enjelasan( 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 5/20

i.  Al&khatru( !aitu suatu keadaan ang tidak dapat ditentukan samada akan berlaku atau tidak berlaku sesuatukemalangan. Walaupun begitu se"ara amna al-khatru ang dimaksudkan adalah perkara ang disukaiatau tidak disukai oleh manusia dalam sesuatu masa. Sebagai "ontoh manusia tidak sukakan mati,maka dia mengambil insurans terhadap nawa sedangkan tujuanna menjelaskan dia sukakan kekalhidup.

 ii.  3istul Tamin 4Baaran )remium1"aruman5( 

3istul Tamin ialah perkara ang perlu diilti-amkan oleh pemegang polisi atau pengambil insuransiaitu baaran premium. Baaran ini dibuat oleh pemegang polisi setelah berlakuna akad dengansarikat dan ditentukan kadar ang perlu dibaar pada sesuatu tempoh masa tertentu.

 iii.  Mablaghul Tamin 4Baaran pampasan kepada pemegang polisi atau pengambil

#aedah5 ( 

)ampasan adalah perkara ang perlu diilti-amkan oleh sarikat insurans sebagai baaran kepada pemegang polisi atau pengambil #aedah apabila berlakuna musibah atau kemalangan. )engambilinsurans akan mendapat #aedahna apabila berlaku musibah atau kemalangan dengan baaran

 pampasan ang dibuat oleh sarikat insuran kepadana. Akan tetapi sekirana tidak berlaku musibah, pemegang polisi tetap perlu berilti-am untuk membaar premium sepanjang tempoh akad kontrak.)ersoalanna apakah ini sesuatu akad ang tiada unsur  gharar * !kuti perbin"angan seterusna untuk melihat perbahasan seterusna.

 Perbahasan Ke!"a: Pembahag%an +en%s($en%s Ins"rans

 

Sepanjang melihat kepada hasil kajian para pengkaji ang mengupas tentang persoalan insurans,terdapat pelbagai pembahagian ang diutarakan. )embahagian&pembahagian tersebut pula berlainan

mengikut pandangan pengkaji itu sendiri. Jika dilihat pembahagian ang dibuat oleh )ro#esor Dr Muhamad A-&Kaini Muhd ?hanim, pensarah di $akulti )engajian !slam dan Bahasa Arab di'ni:ersiti Al&A-har "awangan Mansurah, beliau membahagikan insurans kepada pembahagianmengikut jenis dan pembahagian mengikut tajuk.= 

)embahagian insurans mengikut jenis dibahagikan kepada tiga jenis iaitu( 

i.  !nsurans tabaduli atau ta’awuni

  ii.  !nsuran ijtimai’e

  iii.  !nsurans bil(astil thabit  4dengan premium tetap & perniagaan5 Manakala pembahagian mengikut tajuk pula ang dibuat oleh beliau ialah(

 i.  !nsurans al-ad'rar  4kerosakan barangan5ii.  !nsurans al-asykhas 4keindi:iduan5

 Berlainan pula dengan pembahagian insurans ang dibuat oleh Dr !brahim Ra#at Jamal, pensarah di$akulti Sariah wal 3anun di 'ni:ersiti Al&A-har "awangan Tanta di dalam kitab 3hadaa al&Muamalat al&Maliah al&Muasarah. Meskipun beliau turut membahagikan insurans kepada tiga jenis,tetapi terdapat perbe-aan dengan apa ang dikemukakan oleh Dr Muhamad A-&Kaini Muhd ?hanim.Mengikut pembahagian ang dibuat oleh Dr !brahim Ra#at Jamal ialah(L

 i.  !nsurans ijtimai’e atau ta’awuni

  ii. !nsurans tabaduli

ii.  !nsurans tijari 4berasaskan perniagaan5 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 6/20

Walaupun terdapat perbe-aan di antara pandangan pengkaji insurans itu sendiri, namun iana tidaklahmenjejaskan ke#ahaman terhadapna. )un begitu apabila melihatah terdapat pelbagai pena#siranterhadap jenis&jenis insurans tersebut jelas menunjukkan perkembangan ilmu ang baik. Ada terdapat

 pengkaji&pengkaji lain ang mengklasi#ikasikan pembahagian insurans tersebut kepada bentuk jenisang lain. Sebagai "ontoh Dr Ra#i% unus Al&Misri di dalam kitabna Al&+hatru wal Taminmenjelaskan pembahagian insurans seperti berikut(

 i.  !nsurans al-khairi

ii.  !nsurans ad-'ati

iii.  !nsurans tabaduli dan ta’awuni

i:.  !nsurans tijari 4perniagaan5 Manakala menurut Dr Muhd Rawas 3alah Ji, )ensarah di +uliah Sariah 'ni:ersiti +uwaitmenatakan di dalam kitab beliau ang berjudul al&Muamalah al&Maliah al&Muasarah #i d-u al&$e%hwa Sariah, insurans dibahagikan kepada tiga bentuk( 

i.  !nsurans d'ati

ii.  !nsurans ta’awuni wal tabaduliiii.  !nsurans tijari 4perniagaan5 )enjelasan( Berdasarkan pembahagian ang pelbagai itu maka penulis akan mengulas se"ara terperin"i

 pembahagian ang mashur di kalangan pengkaji kerana melihat kepada pembahagian tersebut sudahmemadai untuk menjelaskan sejauh mana pandangan !slam terhadap insurans. )embahagian tersebut ialah( 

i.  !nsurans ijtimaie

ii.  !nsurans tabaduli atau taawuniiii.  !nsurans tijari

 Bab Pertama: Ins"rans I$t%ma%e,

 

!nsurans jenis ini dilaksanakan oleh kerajaan ang memerintah sesebuah negara sebagai memenuhimaslahah kepada pegawai&pegawai dan para pekerja ang berkhidmat dengan kerajaan. +erajaanmemberikan kebajikan kepada para pegawai dan pekerja&pekerja dari sudut mengurangi bebanan

 perubatan, musibah sakit, lemah dan tua. Di antara sebab saluran kebajikan ini adalah sepertikemalangan ang menebabkan ke"ederaan dan rawatan, hilang keupaaan, pen"en dan sebagaina. Di antara bentuk&bentuk insurans jenis ini ialah(

 i.  N%-am At(Ta.a,"! / K0SP1:  !aitu kerajaan memberikan kadar tertentu kepada

 pegawai&pegawai ang telah bersara atau tamat perkhidmatan. ontoh selepas umur ==tahun.

 ii.  Bant"an +am%nan S&s%a: !aitu kebajikan ang diterima oleh pekerja&pekerja daripada

kerajaan atau badan&badan tertentu dalam hal&hal berkaitan musibah. 

iii.  Ins"rans Kes%hatan: )ekerja laak mendapatkan rawatan kesihatan se"ara per"umaatau berbaar dengan kadar ang sedikit dengan ditanggung kos tersebut oleh kerajaan.

 

)erlaksanaan sistem ini telah lama diperkenalkan di kebanakan negara&negara umat !slam. Akantetapi iana merupakan jenis insurans ang tidak tersohor dengan nama insurans, sebalikna

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 7/20

dinamakan dengan nama ang lain. Justeru kerajaan ang mentadbir adalah berperanan di dalam perlaksanaan insurans peringkat dan jenis&jenis tersebut .

 Bab ke!"a: Ins"rans Tabaduli ata" Ta’awuni 

 

!nsurans tabaduli  atau ta’awuni dibangunkan oleh badan&badan atau persatuan&persatuan kebajikandan berperanan menalurkan bantuan dan kebajikan kepada masarakat atau ahli persatuan tersebutang ditimba ben"ana atau musibah. Dari sudut perlaksanaan insurans jenis ini dijelaskan dengan melihat dua "ontoh( C&nt&h pertama: Sebuah peti ke"emasan dibangunkan oleh persatuan kebajikan ang diselaraskanoleh penduduk setempat dengan menggabungkan sumber&sumber kewangan ke dalam tabung tersebutdan digunakan untuk membantu sesiapa ang ditimpa musibah seperti kemalangan dan sebagaina.!nsurans jenis ini biasana dilaksanakan di kampung&kampung, taman&taman perumahan dan dikediaman&kediaman ang lain. 

C&nt&h ke!"a: !a dibangunkan oleh sesebuah persatuan ang kebiasaanna dilaksanakan oleh para pegawai atau buruh ang bekerja di suatu tempat dengan mensaratkan tabungan dengan kadar tertentu dan diberikan kepada sesiapa ang didapati menghadapi musibah dalam dua asas iaitu samadaasas hutang atau asas taka#ul1sumbangan tabaru. Setiap ahli memainkan dua #ungsi iaitu sebagai

 pen"arum dan penerima.

Bab Ket%ga: Ins"rans Tijari  /Pern%agaan1

 

!aitu akad insurans ang melibatkan antara pemegang polisi dengan sarikat insuran terhadap perkara& perkara berkemungkinan berlaku musibah dengan kadar baaran tertentu ang akan di baar olehsarikat insurans kepada pengambil insurans 4pemegang polisi5 sebagai pampasan apabila berlakumusibah mengikut perjanjian. Manakala pemegang polisi pula dikenakan untuk membaar premium

insurans berdasarkan tempoh dan kadar ang telah dipersetujui oleh kedua&dua pihak. 

Bentuk ini terdapat unsur&unsur penipuan dan penindasan di mana sekirana tidak berlaku apa&apakemalangan sarikat akan memperolehi #aedah ang berterusan daripada baaran premium pemegang

 polisi insuran berkenaan. Manakala sekirana berlaku kemalangan pula sarikat insuran berkenaan pula akan membaar dengan kadar pampasan ang banak padahal dengan menggunakan wang angdibaar oleh pemegang polisi&pemegang polisi ang lain ang tidak ditimpa musibah.

 Sarikat ang melaksanakan perniagaan insurans jenis ini pula kebiasaanna mengamalkan sistem

 perniagaan ang berasaskan teori riba dan teori&teori ang diharamkan oleh sariat !slam. Ditambah pula insurans jenis ini terdapat unsur  gharar  sebagaimana ang didakwa oleh para ulamak di dalammuktamar $e%h !slami ang berlangsung di Jedah pada &L Rabiul Akhir 7L01 ;;.;.28= M.

Resolusi daripada pendakwaan tersebut Majmak telah mengeluarkan %arar ang berbuni( 

“)esungguhnya akad insuran perniagaan mempunyai kadar bayaran premium tetap yang 

dilaksanakan oleh syarikat insurans perniagaan merupakan perniagaan yang mengandungi unsur 

 gharar #sesuatu yang tidak pasti* yang besar dan "asid. %aka hukumnya adalah haram di sisi

 syara’.”N

 Perbahasan Ket%ga: Pembahag%an Meng%k"t Ta$"k 

 

Selain dari pembahagian ang telah dijelaskan terdapat pembahagian jenis lain turut dikemukakan didalam kajian ini. )embahagian tersebut dilihat dari sudut tajuk perbin"angan topik insurans itusendiri. Di antara pengkaji ang mengemukakan pembahagian berbentuk ini ialah Dr Muhamad A-&Kaini Muhd ?hanim dan Sad Abu Jaib di dalam kitab masing&masing. )embahagian tersebut ialah( 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 8/20

Bab pertama: Ins"rans Kem"snahan#Ker&sakan

 

!nsurans jenis ini ialah pampasan ang diterima akibat kemusnahan atau kerosakan ang terjadi akibatmusibah atau ben"ana ang menimpa pengambil insurans. Sebagai "ontoh berlaku kemalanganterhadap harta bendana seperti kenderaan atau kebakaran terhadap premis milikanna. !nitermasuklah dua pembahagian iaitu( 

i.  Ins"rans terha!ap barangan#harta: Sarikat insurans ang membuat akad kontrak dengan pemegang polisi akan membaar pampasan berupa ganti rugi terhadap nilai

 barangan milik pemegang polisi ang telah diinsuranskan itu. >ilaian ang akan diterimaoleh pemegang polisi berupa pampasan ang telah disebut dan dipersetujui di dalamkontrak.

 ii.  Ins"rans terha!ap kemaangan: Sebagai "ontoh( kemalangan kenderaan.

 Bab ke!"a: Ins"rans ke%n!%2%!"an

 

!nsurans jenis ini pula meliputi semua jenis insurans ang berkaitan dengan diri indi:idu manusia. !nitermasuklah sama ada nawa atau anggota&anggota badan ang terdedah kepada ke"ederaan dankemalangan.

 Jenis ini pula dibahagikan kepada dua jenis(

 Ins"rans n3a4a

 Terdapat beberapa keadaan insurans dari jenis ini iaitu( 

i.  !nsurans Bagi +eadaan +ematianii.  !nsurans Bagi +eadaan +ekal10idup

iii.  !nsurans Antara +ekal dan kematian 

%5  Ins"rans Bag% Kea!aan Kemat%an:

 

!aitu suatu akad kontrak ang dilakukan dengan sarikat insurans akan membaar satu kadar  pampasan insurans kepada pengambil #aedah akibat kematian nawa orang ang diinsuranskan.!nsurans jenis ini dinamakan !nsurans 'mur. Atau apabila sarikat membaar pampasan kepada

 pengambil #aedah kesan kematian orang ang diinsuranskan pada waktu kontrak berlangsung. !ni puladinamakan insurans bertempoh. Bersarat apabila berlaku kematian ke atas nawa orang angdiinsuranskan pada tempoh perjanjian ang telah dipersetujui. Tetapi sekirana nawa orang ang diinsuranskan itu berterusan sehingga tamat tempoh perjanjian

kontrak insurans 4"ontoh( tahun5, maka terlepaslah tanggung jawab sarikat untuk memberikan pampasan dan premium tersebut kekal pada milikan sarikat.

 Manakala insurans sebab kekal pula, sarikat perlu membaar kadar pampasan kepada pengambil#aedah apabila orang ang diinsuranskan kekal hidup selepas tamat tempoh. >amun sekirana

 pengambil #aedah mati sebelum tamat tempoh maka terlepaslah sarikat dari pampasan tersebut. 

%5  Ins"rans Bag% Kea!aan Keka#H%!"p

 

Bagi keadaan insurans jenis ini pula sarikat perlu membaar kadar pampasan kepada pengambilinsurans apabila dia kekal hidup selepas tamat tempoh akad kontrak perjanjian. Sedangkan sekirana

 pengambil insurans meninggal sebelum tamat tempoh perjanjian maka wang premium angdi"arumna akan kekal sebagai milik sarikat insurans dan sarikat tidak perlu menjelaskan apa&apa

 pampasan akibat kematianna.

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 9/20

 %%5  Ins"rans Antara Keka !an Kemat%an

 

!nsurans jenis ini pula adalah sarikat perlu membaar pampasan kepada pengambil insurans apabila beliau kekal hidup selepas tarikh ang dipersetujui di dalam akad kontrak atau sekirana dia matisemasa tarikh perjanjian maka warisna akan menerima pampasan tersebut. !nsurans jenis ini pulaadalah ang termashur dan paling tinggi kadar premium ang dikenakan dan iana adalah ang

 biasana dinamakan insurans nawa bagi kebanakan sarikat insurans. Jenis kedua bagi pembahagian insurans keindi:iduan ialah( Ins"rans Kemaangan Angg&ta:

 

Sarikat akan membaar pampasan kepada pengambil insurans ang ditimpa musibah dan kadar angdiberikan bergantung kepada apa ang diputuskan di dalam perjanjian dengan melihat kadar ke"ederaan ang dialami. Selain pengambil insurans, insurans jenis ini juga memungkinkan untuk 

 pengambil #aedah ang terdiri dari waris atau ahli keluargana mengambil pampasan sekirana

 pengambil meninggal dalam tempoh kontrak. 

Perbahasan Keempat: T"$"an !an Matamat Meanggan Ins"rans

 

Di antara tujuan dan matlamat melanggan dan mengambil insurans ialah( 

i.  Menunjukkan adana ikatan ukhwah di kalangan anggota masarakat terutama terlihatdi dalam bentuk insurans ta’awuni dan tabaduli.

ii.  Meringankan bebanan musibah ang terpaksa ditanggung apabila berlaku musibah.Dengan menertai kelompok insurans bebanan tidak akan ditanggung sendirian malahakan ditanggung oleh orang lain juga.

iii.  Menghimpunkan permodalan dengan kadar "aruman ang diberikan oleh peserta&

 peserta sehingga mampu digunakan sebagai pampasan kepada indi:idu ang ditimpamusibah dan ben"ana.

i:.  Menambahkan keper"aaan di antara pemiutang dan penghutang apabila sarikatinsurans ang bertindak sebagai penghutang memberi jaminan ke atas pemiutang.

 

BAHAGIAN KE)UA:

 )olemik !nsurans Menurut Sariat !slam. Perbahasan Pertama : Uamak !an Ins"rans

Di dalam perbahasan ini akan membin"angkan mengenai beberapa pandangan ulamak ang mengkajitentang hukum insurans se"ara keseluruhan. Akan tetapi perbin"angan akan lebih tertumpu tentang

 pandangan ang berkaitan dengan insurans perniagaan 4tijari5. 

Bab pertama: Uamak("amak 3ang Menghar"skan Sem"a Bent"k Ins"rans5

 

Daripada kalangan 'lama ang mengharuskan semua bentuk insurans termasuk insurans berasaskan perniagaan ialah( A(Usta- As(S3e%kh M"sta**a A(6ar.a78  A(Usta- Ab!" Rahman Isa7 )r

M"hama! a(Bah%e79 A(Usta- M"hamma! "s"* M"sa !an A(Usta- A% a(Kha*%*5 ;< ?olonganini adalah golongan minoriti ang mempertahankan pendapat mereka bahawa hukum insurans samaada berasaskan perniagaan atau tidak adalah harus kerana iana adalah berteraskan prinsip tolong&menolong.

 Bab ke!"a: Uamak ang Mengharamkan Sem"a Ins"rans Berbent"k Pern%agaan5

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 10/20

 

Di antara ulamak&ulamak ang mengharamkan semua bentuk insurans ang berasaskan perniagaanialah( 

a.  A(=Aamah M"hamma! b%n Ab%!%n pengarang kitab 0asiah Radul Muhtar @aladaril Mukhtar, $e%h Ma-hab 0ana#i. !bnu @Abidin menjelaskan lagi di dalam #asalang kedua dari bab al&mustamin di dalam kitab tersebut katana(“…….)esungguhnya Imam #pemimpin negara* perlu memberi pertolongan

#perlindungan* ke atas al-musta’min daripada kalangan ahli +arbi #orang ka"ir*

 selagi mana berada di dalam negara Islam dan tidak harus bagi %uslim

mengadakan perjanjian dengan musta’min kecuali apa yang harus daripada

 perjanjian bersama kaum muslimin. Ini juga termasuk tidak harus musta’min

mengambil sesuatu yang tidak la'im pada syara’.”

  b.  A(=Aamah As(S3e%kh M"hamma! Bakh%t A(M"th%,e A(Hana*%  merupakan

 bekas mu#ti Mesir. Beliau di antara $u%aha paling awal membi"arakan maudhuinsuran selepas !bnu @Abidin. Beliau antara lain menjelaskan bahawa pandangan Al&

'sta- Musta##a Al&Kar%a mengharuskan semua bentuk insuran adalah salahdisebabkan akad insuran adalah akad ang #asid. ".  As(S3e%kh A(Kab%r A(=Aamah M"hamma! Ab" 6ahrah rh5 Merupakan bekas

wakil +uliah 0u%u% 4'ndang&undang dan +ehakiman5 di 'ni:ersiti +aherah juga pengerusi Jabatan Sariah )engajian Dirasat @'la 4Master o# Art5 di uni:ersiti angsama.;

 d.  Turut serta mengharamkan insuran ialah )r5 Isa Ab!"h menatakan pendirianna di

dalam kitab beliau bahawa akad insurans adalah akad #asid. e.  As(S3e%kh A(>A%m M"hamma! A% A(B"a.%  merupakan anggota haiah tahrir 

di mausuah $e%h !slami di +uwait juga merupakan )ensarah MaOhad Dirasah O'la4MA5 di Mesir. Antara pendapat beliau ialah ( Akad insurans nawa dan musibahadalah akad ang #asid dan tidak pasti maka hukumna adalah haram./

 #.  Di kalangan ulamak ang lain termasuklah( As(S3e%kh M&h! Na$%b a(M"th%,e7

Ab!" Rahman ?ara,ah di dalam #atwana, M"hama! Na$at%7 As(S3e%kh Ahma!

Ahma! Ibrah%m7 As(S3e%kh M"hama! A% As(Sa3%r7 As(S3e%kh Taha a!()%nar37

As&S3e%kh M"hama! Ab!" Lat%* as(S"bk%7 As(S3e%kh Ab!"ah an(Na*a.%%7 )r

M"hama! Ab" "sr Ab%!%n7 )r H"s%n Ham%! Hassan. +ebanakan mereka berhujah bahawa akad insurans adalah akad ang tidak ada nas angmengharuskanna dan iana adalah jenis akad ang tidah soheh dan terdapat unsur&unsur tidak pasti & gharar .

 ?olongan ang mengharamkan akad insurans berasaskan perniagaan adalah golongan mijoriti ang

 berpandangan bahawa akad insurans adalah akad ang #asid dan tiada nas mengharuskanna. Bab ket%ga : Uamak ang Menghar"skan sebahag%an !an mengaharamkan sebahag%an 3ang

a%n5

 

Sebahagian golongan ulamak ang lain pula berpandangan mengharuskan sebahagian insurans angterdiri dari jenis&jenis insurans kemalangan dan kerosakan ke atas harta benda. Mereka antaranaialah( Na$m"!!%n a(Ira.%7 M"hama! Mabr"k7 M"hama! Fara$ a(Sanh"r%  dan lain&lain.+ebanakan mereka mengharamkan insurans dari bentuk insurans nawa. 

Antara ulamak lain ang mengemukakan pandangan berbentuk ini ialah( 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 11/20

i.  As(S3e%kh M"hama! a(Ma!an% & merupakan dekan $akulti Sariah di 'ni:eersiti al&A-hariah.

 ii.  A(Aamah As(S3e%kh M"hama! Ab" 6ahrah  P Beliau antara lain menjelaskan

 bahawa insurans kereta adalah sejenis jaminan untuk kebaikan dan maslahah tidaklahmenjadi haram. Akan tetapi insurans terhadap nawa adalah haram kerana terdapat unsur&unsur ang mengharamkanna iaitu perjudian dan riba.

 iii.  )endapat seperti Abu Kahrah itu adalah seakan&akan pendapat As(S3e%kh Ahma! as(

S3arbas% P merupakan raidul ‘am am’iyat )haban %uslimin. 

i:.  As(S3e%kh Ab!"ah b%n 6a%! A@% Mahm"!  P Beliau membe-akan di anatar jenisinsurans ang haram ang terdiri dari insurans nawa dan mengharuskan insurans

 berbentuk insurans kereta dan seumpamana. 7

 

BEBERAPA PEN)APAT SEKITAR MA+MA, BUHUS ISLAMIAH AL(A6HAR 4Muktamar 

Ad&dauli 9is&sinaat At&taminiah5 i.  Pen!apat )r5 M"hamma! Ab!" Ha%m Umar merupakan Mudir Marka- <konomi

Al&A-har berpendapat insurans menjadi halal apabila sarikat ang menguruskannamelaksanakan sebagaimana ketetapan sara.

 %%5  Pen!apat )r5 M",a44a!- Hassan Hasana%n merupakan )engerusi 9embaga Sarikat

!nsuran Mesir menandarkan pendapat beliau kepada Darul !#ta bahawa insurans adalahhalal kerana iana adalah gambaran kepada saling bantu&membantu sesama manusia.

 %%%5  Pen!apat )r5 Fath% As(S3e! ( menatakan bahawa insuran ang berbentuk khidmat

kemasarakatan #&a’awuni*  adalah dibenarkan dalam !slam sebalikna insurans

 berbentuk perniagaan adalah menalahi sara disebabkan terdapat unsur&unsur angmenebabkan akad menjadi #asid seperti riba dan gharar .

 

%25  Pen!apat )r5 Ab!"ah Mabr"k An(Na$$ar ( merupakan )ensarah +uliah Sariah dan'ndang&'ndang 'ni:ersiti Al&A-har   menatakan  bahawa golongan ang berpendapatmengharuskan insurans berbentuk perniagaan menggunakan hujah&hujah dan %ias angsalah disebabkan akad insuran perniagaan terdapat unsur riba sedangkan riba adalahharam

 Mungkin terdapat beberapa pandangan ulamak lain ang tidak disebutkan di sini. Qleh itu beberapa

 pandangan ulamak ang dikemukakan hanalah merujuk kepada beberapa nama ang mashur dansering dinatakan di dalam pengkajian tentang insurans. Perbahasan ke!"a: Perb%n'angan Ins"rans 3ang !%har"skan

 

Bab pertama: +en%s($en%s Ins"rans 3ang !%har"skan

 

Walaupun pendapat mengharamkan insurans adalah pendapat majoriti, perlu diingatkan bahawa pendapat tersebut adalah merujuk kepada insurans ang berasaskan perniagaan ang mempunaihujah&hujah pengharaman ang tersendiri. Akan tetapi selain daripada insurans perniagaankebanakan ulamak mengharuskan beberapa bentuk insurans melihat kepada maslahah dan kebaikanang ada. Di antara bentuk&bentuk insurans tersebut ialah( 

i.  Ins"ran Dzati ( !nsuran jenis ini !alah satu bentuk insuran terhadap jaminan diri sendiriagar dapat menampung sebarang kerugian ang dihadapi dengan "ara memotong

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 12/20

sejumlah wang dari pendapatan bulanan dan disimpan untuk kegunaan apabila berlaku ben"ana atau kerugian. 0ukumna adalah harus. =

 ii.  Ins"rans  Ijtimaie’ : !nsurans ang dilaksanakan oleh kerajaan ang memerintah

sesebuah negara ini sebagai memenuhi maslahah kepada pegawai&pegawai dan para pekerja ang berkhidmat dengan kerajaan. +erajaan memberikan kebajikan kepada para pegawai dan pekerja&pekerja dari sudut mengurangi bebanan perubatan, musibah sakit,lemah dan tua. Di antara sebab saluran kebajikan ini adalah seperti kemalangan angmenebabkan ke"ederaan dan rawatan, hilang keupaaan, pen"en dan sebagaina. Antara

 bentuk&bentuk ang dilaksanakan ialah termasuklah +WS), Bantuan Jaminan Sosial dan!nsurans )erubatan. 0ukumna adalah harus.L

 iii.  Ins"rans tabaduli  ata" ta’awuni: !nsuran jenis ini dilaksanakan oleh badan&badan atau

 persatuan dengan berkerjasama menjamin atau membantu kalangan ahli ang ditimpamusibah atau menghadapi risiko. Jenis ini jelas menunjukkan peranan tujuan danmatlamat insurans dari sudut mengeratkan hubungan ukhwah dan pertautan untuk saling

 bantu&membantu sesama anggota masarakat. Setiap anggota memainkan dua peranan

sebagai pemberi dan penerima. Bentuk ang biasana dilaksanakan ialah( 

%5  Ins"ran Bant"an M"s%bah

ontoh( Bantuan ang diberikan kepada ahli ang ditimpa musibahseperi kebakaran, ke"urian dan sebagaina. 

%%5  Ins"ran Bant"an A4am

ontoh( Bantuan kepada keluarga ahli seperti bantuan kewangankepada keluarga ahli selepas kematian atau kemalangan hilangkudrat beliau. Biasana dilaksanakan oleh aasan tertentu.

%%%5  Ins"ran Bant"an Kes%hatanontoh( Bantuan baaran perubatan untuk meringankan bebananang dihadapi. 

%25  Pet% Ke"arga

ontoh( )erkahwinan, dermasiswa dan sebagaina. 

0ukumna adalah( Sunat.N dan ada pendapat lain ang menatakan( 0arus.8

 i:.  Ins"rans Kha%r%( !nsurans jenis ini ditaari#kan sebagai hampir serupa dengan

 perlaksanaan sistem -akat, >a#kah kerabat, @Awa%il, Wasiat, Waka#, +a#arat, >u-ur dan

sebagaina di dalam !slam. Antara tujuanna ialah untuk membantu golongan #akir. !ni berbe-a dengan sistem insurans tabaduli atau ta’awuni kerana sistemna adalah bertepatan dengan sistem insurans se"ara pentaari#an perundangan. Sistem insurans+hairi pula tidak berkaitan dengan pentakri#an tersebut kerana tiada "aruman tetap angditentukan. Atau dengan lain perkataan insurans khairi adalah pemberian tanpa pulangan.

 >amun insurans jenis ini jarang kedapatan di dalam suasana masarakat walaupun ianaamat&amat menitik beratkan konsep saling bntu&membantu di antara golongan kaa danmiskin atau #akir. Justeru lebih&lebih lagilah dituntut akan perlaksanaanna di dalammasarakat.

 

Bab ke!"a : )a% !an H"$ah(h"$ah 3ang !%kem"kakan

 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 13/20

+ajian ini akan mengemukakan beberapa dalil ang akan menunjukkan keharusan insurans seperti bentuk&bentuk di atas di mana prinsip ang ada di dalam perlaksanaanna adalah bertepatan dengan perlaksanaan sistem taka#ul !slam. Justeru antara dalil&dalil ang berkaitan ialah(2

 i.  Sesungguhna akad insurans jenis&jenis di atas tergolong di dalam akad tabarru’ 

ang menghendaki saling bantu&membantu sehingga mampu mengurangkan bebandan kerugian akibat musibah ang menimpa. Malahan pula sistem ini bukanlah

 bertujuan perniagaan dan mengaut keuntungan, tetapi tujuan sebenarna adalahmembantu mangsa.

 ii.  Tidak terdedah kepada pengurusan ang men"ampuri amalan riba ang

diharamkan se"ara %atie.

iii.  Tidak menebabkan keraguan terhadap para pen"arum tentang apa ang di"arumatau disumbangkan untuk menentukan apakah kadar ang akan diterima daripadaman#aat penertaan mereka. !ni kerana penertaan mereka adalah sebagai satuamal tabarru dan bukan bertujuan untuk men"ambahkan kewangan dan men"ari

keuntungan. 

i.  !nsurans jenis ini juga bertepatan dengan saranan untuk saling bantu&membantuseperti mana ma#hum #irman Allah SWT di dalam Al&3uran( “an bertolong-

menolonglah ke atas perkara kebaikan dan keta(waan…” serta sabda RasulullahSAW di dalam hadisna( “/rang-orang beriman itu seumpama sebuah bangunan,

 sebahagian memperkukuhkan sebahagian yang lain.”

 

Demikianlah beberapa dalil dan hujah ang dikemukakan sebagai menatakan keharusan insuransang berasaskan saling bantu&membantu di dalam !slam di mana prinsip asasna adalah tabarru’ danta’awun.

 

Perbahasan ket%ga : Perb%n'angan Ins"rans Pern%agaan

 Bab pertama : Beberapa Pen!apat Terha!ap Ins"rans Pern%agaan

 Terdapat tiga perselisihan pendapat ang ketara dikesan dalam pengkajian berkaitan insurans ini.)endapat&pendapat tersebut telah disebutkan dalam perbahasan ulamak dan insurans ang lalu 4didalam kajian ini5.

Pen!apat Pertama ( !nsurans perniagaan adalah haram di sini sariat !slam.Pen!apat ke!"a ( !nsurans perniagaan adalah har"s di sisi sariat !slam.Pen!apat ket%ga  ( Mengharuskan sebahagian dan mengharamkan sebahagian ang lain. 

Bab ke!"a : )a% !an H"$ah(h"$ah 3ang !%kem"kakan5

 )a% !an H"$ah Pen!apat Pertama : Ins"rans pern%agaan a!aah haram !% s%n% s3ar%at Isam5

 Antara dalil&dalil dan hujah ang dikemukakan para pendokong pendapat ini ialah(;

 i.  Bahawasana akad insurans berbentuk perniagaan ang dilaksanakan oleh sarikat&

sarikat insurans perniagaan terdapat unsur gharar ang jelas 4besar5 dan kejahilan angmelampau. Sedangkan unsur&unsur tersebut merupakan larangan sara terhadapmuamalah dan akad. Justeru gharar tersebut tidak memungkinkan untuk mengharuskanakad insurans. !ni boleh dijelaskan dengan melihat kepada situasi di mana pemegang

 polisi ang mengambil insurans terpaksa membaar baaran premium ang telah

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 14/20

ditentukan oleh sarikat terhadapna, sedangkan apabila tidak berlaku musibah ataukemalangan beliau tidak ada hak untuk mendapatkan pampasan. !ni terbukti apabilasemasa akad dilakukan si pengambil insurans langsung tidak tahu apa ang bakaldiperolehi olehna sebagai pampasan di masa hadapan. Begitu juga situasi ang lainapabila seorang pengambil insurans ang hana baru membaar sekali premium danditimpa musibah, maka dia diberikan pampasan insurans oleh sarikat insurans

 perniagaan. Bagaimanakah ini boleh berlaku* Jelas menunjukkan unsur gharar ang jelasterdapat di dalam akad insurans perniagaan. Dalam hal kejahilan ang melampau pula,semasa akad tidak diketahui apakah musibah ang bakal menimpa pengambil insuransdan berapakah nilai pampasan ang perlu dijelaskan oleh sarikat.

 

Tiga unsur gharar ang terdapat dalam akad insuran ialah(

i.  ?harar pada penghasilan tukaran( 

+etika akad pemegang polisi tidak pasti samada akan memperolehi insuran atau tidak "ontohna( +emalangan.

 ii.  ?harar pada kadar( 

+etika akad pemegang polisi tidak boleh memastikan kadar baaran ang akan diterimana.+adar tersebut hana akan diketahui selepas berlakuna kemalangan dan dinilai padake"ederaan ang dialami sedangkan apa jua bentuk ke"ederaan ang bakal dialami sudah

 pasti tidak dapat diketahui semasa akad dilakukan. 

iii.  ?harar pada waktu(

Tidak pasti bilakah tukaran berlaku 4bila akan berlaku kemalangan5 sedangkan para $u%ahatelah mensaratkan dalam jual beli bertangguh mesti diketahui waktu penerahan barang

tersebut. ontoh( akad jual belitempahan.

0adis&0adis ang Menokong )engharaman Akad ?harar( 

6788     88* )889$ن  8! *  88  ه => ال ; )  88( ):88ال 8 ه *; 8ه  * Bن ا @ )ر? ر )88  >. 1ال 88 هC.ر D لا 7    ال '#& * ! 1Eن

! =حم  F&'(= ! 2الس ; ن س % "ا !. 

Maksudna( Daripada Abi 0urairah RA bahawasana >abi SAW melarang jual belihasodahdan jual beli gharar .

 G ;* = 2   J )ال  )>. H.2اله  * B)889$ن  88! *  88  ه )  ) اله > . +,اله  ا

) &% =ر L  Lر= ال  2:Jا *! M N5ن  Lر=  *)88 &88%ن  <,Qا /&J$5ح  *! M 7OP )4نC س RP )4 ح  &;D لا =ر L < ر!* *! M &9ن

%& !. Tا" ! =حم  ! 2ا ن

Maksudna( Daripada Abi Said Al&3udr RA Sesungguhna Rasulullah SAW melarang darimenjual..

/C.ر U ]& +  4XP Y Zر! ا السم  & Wلم  $V& 3ه  ! *  ه )  ) اله  +,. <= Bاله

)$  .! ا" =حم  ! 2ال  :Qرا

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 15/20

Maksudna( Sesungguhna Rasulullah SAW bersabda( IJangan +amu menjual ikan di dalam airmaka sesungguhna terdapat gharar .

 ii.  Akad insurans perniagaan terdapat unsur r%ba al-"ad'  dan an-nasi0ah ang mana kedua&

duana merupakan haram di sisi sariat !slam. !ni berlaku dengan wujudna pertambahanterhadap premium ang di"arum apabila berlaku musibah dan tidak terhalang dari berlakuriba melihat kepada pertambahan dan masa. Malah turut berlaku situasi di mana sarikatmengenakan baaran #aedah tambahan kepada pemegang polisi ang terlewat untuk menjelaskan premium.

 Sepertimana #irman Allah swt(

C3رلا /رح ! 7   : لا هلا \ ح=!Z1ر R  : لاG]^ 

Maksudna( “llah menghalalkan berjual-beli dan mengharamkan riba”.

 Dan banak lagi aat&aat Al&3uran dan 0adith&hadith mengenai pengharaman riba.

  iii.  Terdapat unsur per$"!%an  di dalam akad insurans sedangkan judi adalah haram.Sebarang perkara ang membawa kepada haram adalah haram di sisi sariat !slam. Qlehitu apabila insurans pernigaan ang mengandungi unsure perjudian maka ia mengambilhokum judi itu sendiri. !nsurans sebagaimana judi apabila pemegang polisi terpaksamembaar premium sebagai pertaruhan untuk mendapat keuntungan ang tidak pasti.

i:.  Akad insurans perniagaan terdapat unsur jual beli !a%n"n b%!a%n%n  4hutang denganhutang5 sedangkan jual beli bentuk ini diharamkan oleh !slam.

 :.  )erlaksanaan insurans perniagaan juga merupakan sesuatu ang menebabkan

memakan harta man"s%a !engan $aan bat%  4salah5. !ni adalah sesuatu ang

diharamkan melalui #irman Allah SWT di dalam Al&3uran(

_ ,  3P Y!BBBا ا%, ال & ل :&`\ _ Maksudna( “an janganlah kamu makan harta di kalangan kamu dengan jalan batil.”

 !ni terbukti di dalam perlaksanaan insurans perniagaan apabila wang "aruman pengambil&

 pengambil insurans diberikan kepada orang ang ditimpa kemalangan sedangkan kaedah pengambilan bukanlah dari aspek tabaru, tetapi menggunakan sistem ang diperkenalkan sendirioleh sarikat insurans. Ada ang mendakwa bahawa "abutan wang "aruman untuk dijadikan pampasan kepada mereka

ang ditimpa musibah adalah menerupai sistem insurans ta’awuni dan ijtimaie, tetapi hakikatnaadalah berbe-a kerana sistem insurans perniagaan bukan terbina di atas prinsip tabarru dantolong&menolong sebalikna adalah untuk mendapatkan keuntungan daripada "aruman tersebut.

 

)a% !an H"$ah Pen!apat ke!"a : Ins"rans pern%agaan a!aah har"s !% s%s% s3ar%at Isam5

 i.  Menandarkan hujah menggunakan kaedah a(as" *% as3a, a(%bahah  4Asal pada

sesuatu perkara adalah harus5. !ni kerana akad insurans sebagaimana akad muamalahang lain malah merupakan bentuk ang baru di mana terdapat padana man#aat dankebaikan kepada manusia malah hukumna kekal harus selagimana tidak terdapat dalilang mengharamkanna.

 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 16/20

ii.  Sandaran dalil juga terhadap pr%ns%p masa%h m"rsaah untuk mengharuskan insurans.!ni kerana melalui insurans mampu memberikan kebaikan dan ruang kepada manusiamemperolehi man#aat daripada tabungan ang dibuat. Bahkan melalui insuransketenteraman seseorang akan mampu dibendung dari kerisauan terhadap musibah dankerugian ang teruk sekirana berlaku kemalangan. Justeru mengambil kaedah masalihmursalah di mana kebaikan ang diperolehi menjadikan sesuatu perkara ang tiada nasmenegah menjadi masru.

 

iii.  ?olongan ini juga turut berhujah dengan menggunakan kaedah "r"* di mana sesuatuang makru# di kalangan manusia sedang manusia berhajat kepada perkara tersebut maka

 perkara tersebut menjadi harus di sisi sara. i:.  !nsurans juga dilihat sebagai suatu perkara ang dharuri di kalangan manusia. Justeru

golongan ang mengharuskan insurans ini menggunakan kaedah a(!har"rat t"b%h"

mah!h"rat5  !ni kerana golongan ini berpendapat hana melalui insuranslah mampuuntuk memberikan pampasan terhadap musibah ang dihadapi manusia. Maka ianaadalah harus atas kaedah sesuatu ang menjadi dharurat mengharuskan ang ditegah.

  :.  !nsurans adalah perkara ang menjadi keperluan dan kemestian bagi manusia /ammat

b%h% ba4a1. Maka ia diharuskan bagi mengangkat kesempitan 4ra#ul haraj5 terhadapmanusia. Sekirana dilarang pengambilan insurans maka ia akan menebabkanmasya((ah  4kesusahan dan kepaahan5 kepada manusia maka mengambilna dikirasebagai jalan untuk mengangkat kesempitan dan kesusahan tersebut.

 2%5  Menggunakan metod %ias terhadap beberapa sistem akad ang dilihat menerupai bentuk 

akad insurans. 3ias tersebut terhadap lapan perkara iaitu( 

a.  ?%as aka! %ns"rans t%$ar% /pern%agaan1 terha!ap n%-am =ak%ah:

 

 >i-am @akilah adalah merupakan ilti-am berbentuk harta 4diat5 ang dikenakan ke atas pembunuh ang dikatogerikan sebagai tersalah bunuh. Maka kedudukan insurans bolehdi%iaskan terhadap ni-am ini di mana tujuanna adalah untuk meringankan musibah dan

 beban kewangan keluarga si mati dan dalam masa ang sama melunaskan bebanan diat pembunuh kerana berlakuna pembunuhan tidak sengaja atau tersalah bunuh. Begitulahhalna dengan insurans kerana kebiasaan pengambil insurans mengambil insurans keranademi meringankan bebanan kewangan dan musibah ang menimpa keluargana sekiranadia ditimpa musibah. Maka dengan itu kedudukan ni-am @akilah dengan insurans adalahsama. Sedangkan ini adalah %ias ang tersasar dari disiplin sebenar. b5  ?%as aka! %ns"rans pern%agaan terha!ap aka! a(m"4aat 

Akad muwalat adalah merupakan akad ang dilakukan oleh seorang lelaki ang majhul 

4tidak diketahui5 dari sudut nasab kepada orang lain sebagaimana berkata( “1amu adalah

warisku sekiranya aku mati dan ke atas kamu diyat apabila aku dibunuh.”  Makakedudukan di antara pengambil insurans, sarikat insurans, pampasan dan musibahseperti kedudukan akad muwalat juga. !ni juga merupakan %ias ang tersasar kerana membandingkan pampasan insurans dengandiat kematian adalah dua perkara ang berlainan kerana diat adalah sesuatu angditetapkan oleh sariat kadarna sedangkan pampasan insurans tiada penetapan kadar ang menerupai diat, kadangkala kurang dan adakalana lebih. Maka %ias ini tersasar.

 

'5  ?%as aka! %ns"rans pern%agaan terha!ap aka! a(m"!harabah

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 17/20

 

Akad mudharabah adalah merupakan akad di antara pemberi modal dengan pengusahaapabila mendapat keuntungan maka dibahagikan keuntungan itu sebagaimana angdisaratkan. Maka premium ang dibaar pengambil insurans kepada sarikat ang

 bertindak sebagai pengusaha modal dalam urusniaga insurans menerupai bentuk mudharabah.

!ni juga merupakan kaedah %ias ang salah kerana prinsip mudharabah ialah pengusahamenerima modal untuk diusahakan sedangkan sarikat insurans sudah mempunai modalsendiri. Malah premium ang dikenakan kepada pengambil insurans bukanlah merupakanasas kepada modal untuk diusahakan1 dikembangkan. Maka prinsip ini bertentangandengan prinsip al&mudharabah.

Selain dari apa ang telah dijelaskan di atas para pendokong pendapat mengharuskaninsurans perniagaan juga menggunakan %ias ang lain termasuklah apa ang disenaraikandi bawah ini. >amun adalah sesuatu ang mengelirukan apabila dilihat %ias angdikemukakan adalah tidak bertepatan dengan disiplin %ias ang sebenar. Justeru tidak 

 perlulah diperpanjangkan perbahasan di dalam hujah %ias ang digunakan tersebut.ukuplah sekadar penulis mengemukakan beberapa "ontoh penjelasan ang telah lalu dan beberapa bentuk lain ang tidak diperjelaskan adalah seperti di bawah( d.  3ias akad insurans perniagaan terhadap akad al-wadi’ah

e.  3ias akad insurans perniagaan terhadap akad hebah bi’iwadhin

#.  3ias akad insurans perniagaan terhadap akad al-ji’alah

 g.  3ias akad insurans perniagaan terhadap dhaman khatrul tori(

h.  3ias akad insurans perniagaan terhadap akad insurans ta’awuni, ijtimai’e dan sistemwang bersara 4pen"en5.;

 Perbahasan keempat : M"na.as3ah Terha!ap !a%(!a% !an Perb%n'angan5

 Setelah melihat kepada pendapat dan hujah&hujah ang diutarakan oleh kedua&dua pihak 4harus1haram5 maka dimuna%asahkan dan diringkaskan seperti berikut( 

i.  )endapat mengharuskan insurans mengambil istinbat hukum melalui jalan %ias danijtihad manakala pendapat pengharaman insuran menetapkan hukum berdasarkannusus syar’iah dan (awa’id asasiyah dan sudah tentu berlaku perbe-aan ang ketara.Malah penggunaan kaedah masalih mursalah  dan ijtihad pendapat angmengharuskan insurans perniagaan kebanakanna nadir dan tidak menepati

 pendapat jumhur. ii.  @!lat dan takwil ang dibuat oleh pendapat mengharuskan insurans ialah dari segi

ukuran persamaan dan lebih kurang antara insurans dengan bentuk&bentuk mumalahang lain seperti di%iaskan dengan akad muwalat dan sebagaina. )endapat menolak insurans perniagaan berhujah bahawa dalam akad insurans itu sendiri terdapat unsur&unsur gharar, riba dan sebagaina ang menebabkan pengharamanna di sisi sariat!slamiah.

 iii.  )engharusan insuran juga disebabkan melaluina boleh berlaku saling bantu&

membantu antara anggota masarakat sedangkan pendapat mengharamkanna berhujah bahawa akad insurans adalah akad ang tidak jelas lagi tidak harus padasara kerana terdapat unsur&unsur seperti gharar, penindasan dan penipuan sertaunsur&unsur lain ang mem#asadkan akad.

 

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 18/20

i:.  Sariat !slam telah menetapkan bahawa apabila berlaku pertembungan antara haramdan harus dalam sesuatu perkara maka dipakai hukum haram sebagai ihtiyat  4langkah

 berhati&hati5. 

:.  3ias ang dijadikan hujah oleh golongan ang mengharuskan insurans perniagaanadalah %ias ang tersasar dan bertujuan supaa menghalalkan sesuatu ang tidak menepati prinsip %ias ang sebenar.

 Perbahasan ke%ma : Tar$%h /Pen!apat 3ang Ses"a% !an Terp%%h1

 

Selepas melihat kepada perbin"angan dan dalil&dalil serta penghujahan ang diberikan oleh para pendokong pendapat masing&masing maka jelaslah kepada kita di antara pendapat&pendapat tersebutmanakah ang lebih kuat dan sesuai serta terpilih. )endapat ang rajih ialah pendapat pertama angmengharamkan semua bentuk insurans berasaskan perniagaan. )endapat ini adalah merupakan pendapat kebanakan ulamak dan #u%a#a dahulu dan sekarang angmembin"angkan persoalan insurans tersebut. )endapat ini juga bertepatan dengan pendapat ang

dipilih oleh %ajma’ al-2i(h al-Islami di Jedah pada tahun 28=M. Seperti dinatakan di dalam (arar  4ketetapan5 Muktamar $e%h !slami di Jeddah pada &L RabiulAkhir 7L01 ;;.;.28=M seperti berikut(

“)esungguhnya akad insuran perniagaan mempunyai kadar bayaran premium tetap yang 

dilaksanakan oleh syarikat insuran perniagaan merupakan sesuatu yang mengandungi unsur gharar 

#sesuatu yang tidak pasti* yang besar dan "asid. %aka hukumnya adalah haram di sisi syara’.”;

 Adapun begitu perbin"angan mengenai insurans ang tidak berasaskan perniagaan adalah tidak menjadi masalah dari sudut keharusan dilaksanakan di dalam komuniti masarakat !slam hari ini. Apaang penting pemahaman terhadap keharusan insurans berkenaan mestilah disematkan di dalam

 pemikiran masarakat bahawa !slam bukanlah agama ang menempitkan sesuatu hukum sehinggamenebabkan kesusahan dan kepaahan kepada penganutna. Tetapi apa ang dikehendaki oleh !slamadalah untuk menjaga umatna dari perkara ang tidak baik ang jelas menebabkan kerosakanterhadap masarakat sekirana sesuatu perkara ang haram mahu dihalalkan juga.

 Qleh itu pengharaman insurans berasaskan perniagaan adalah sesuatu ang menepati sariat !slamdari sudut prinsip dan khasaisnya.

PENUTUP

 

Semoga dengan perbin"angan di dalam kajian ang ringkas ini dapat memberikan sedikit sebanak ke#ahaman mengenai perbin"angan insurans dalam !slam kepada semua muslimin dan muslimat,

insaAllah.

Buat akhirna penulis amat&amat berharap sebarang teguran dan pembetulan terhadap kertas kerjaang sangat ringkas ini. Sebanarna perbin"angan sebenar ang diutarakan oleh para ilmuan angmenulis tentang insurans adalah sangat mendalam dan melebihi apa ang diinterpretasikan di dalamkertas kerja ini. +ertas kerja ini hanalah sekadar kajian permulaan penulis dalam menongkah bahtera

 pengkajian ilmiah. 

Bidang ilmu muamalah ini sangat luas untuk diterokai. Justeru marilah kita sama&sama berusahamendalamina moga&moga kita mampu mengusai dengan tha%a#ah dan ilmu ang mantap. Semogakertas kerja ini sedikit sebanak menjadi pendorong kepada penulis sendiri di dalam meneruskan

 penghasilan kertas&kertas kerja ilmiah buat masa&masa mendatang. 

Sekian.

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 19/20

 

A(F%kr" 0at Tatb%.7

 Disediakan oleh(

 Ahmad Tarmi-i !smail$akulti Sariah dan 'ndang&'ndang,Jabatan Sariah !slamiah'ni:ersiti Al&A-har As&Sari#awangan Tanta, Mesir.

 <&mail( akh%m%-%D3ah&&5'&m

 Senara% R"$"kan Ka$%an:

 

i.  Al&3uranul +arim.

ii.  's. Dr Muhammad Rawas 3alah Ji, Al&Muamalah Al&Maliah Al&Muasoroh $iD-u $e%h was Sariahiii.  Al&'sta- Abdullah >asih @'lwan, Risalah 0ukum !slam $it Tamin&i:.  Dr Muhammad 'thman Sabir, +itab Al&Muamalah Al&Maliah Al&Muasirah #il$i%h !slami:.  Sad Abu Jaib, +itab At&Tamin Bainal 0ad-ri wal !bahah.:i.  Doktor !brahim Ra#at Jamal, +itab 3adhaa al&Muamalat al&Maliah al&Muasarah,7;;0.:ii.  Muhd A-&Kain Muhd ?hanim, >i-om at&Tamin.:iii.  Ra#i% unus Al&Misri, +itab Al&+hatru wat Tamin.i.  'stas Musta##a Al&Kar%a, >i-om Tamin..  Dr. usu# Al&3ardhawi, +itab Al&0alal wal 0aram #il !slam.i.  +ertas +erja !nsurans P MA>0A9 )MRAM.ii.  Majalah Tasau# !slami bil( ;L= Muharam 7;;.iii.  +amus&kamus +amus !stilah $ekah

 

 9ihat( Sad Abu Jaib, At&tamin bainal khatri wal ibahah, m.s ; Al&$a%ih !bnu Abidin adalah seorang ulamak kurun ke 2 berma-hab 0ana#i, terkenal dengan beberapakaranganna ang mashur di antarana ialah( @Raddul Muhtar ala Ad&daril Mukhtar ang turut dikenali

sebagai 0asiah !bnu Abidin. 9ahir pada 28 01N87 M dan meninggal pada ;=; 01 8/L M. UAl&!lamKarkali, L(7;V/ 9ihat( Muhamad A-&Kaini Muhd ?hanim, >i-am At&Tamin m.s(N U Taari# hampir sama seperti angdiberikan oleh( 3anun Madani Saria( N/, 3anun Madani 9iba( N7N, 3anun Madani Jordan( 2;, 3anunMadani !ra%( 28/, 3anun Madani Mesir( N7N dan 3anun Madani 9ubnan( 2=V7 !bid( m.s ;&;L= op. it, A-&Kaini, m.s ;N&/7L 9ihat( 3hadaa $e%hiah Muasarah, +uliah Sariah Wal 3anun, Al&A-har Tanta, ;; m.s 7N 9ihat( Majalah Majma $e%h !slami bil(; m.s( N/8 Menurut Al&Kar%a golongan ini mengharuskan semua bentuk insurans ang tiada unsur riba memandangkaniana merupakan akad ang berasaskan tolong&menolong. 9ihat( Al&Kar%a, >i-am at&Tamin, m.s ;N2 Beliau berpandangan bahawa insurans adalah satu bentuk taka#ul dan tad-amun di antara sesama muslim danmengharuskanna. 9ihat( $aisal Maulawi, >i-am Tamin, m.s ;2

 Abdullah >asih 'lwan, 0ukum !slam #i Tamin, m.s 2 9ihat( !bnu Abidin, 0asiah Raddul Muhtar @ala Daril Mukhtar, Jilid(/ m.s( ;72

8/10/2019 Insurans Dlm Islam

http://slidepdf.com/reader/full/insurans-dlm-islam 20/20

; Beliau antara lain turut pernah mengemukakan pandangan bahawa akad insurans kereta diharuskan dalam!slam dan insurans nawa adalah haram kerana mengandungin unsur&unsur ang mengharamkan. Jelasna beliau tidaklah mengharamkan semua jenis insurans sebagaimana ang dipetik oleh Al&Kar%a, >i-am Tamin,m.s ;N/ Qp. "it, m.s ;87 9ihat( $aisal Maulawi, >i-am Tamin, m.s N2=

 9ihat( )endapat tiada khila#, Ra#i% unus Al&Misr, Al&+hatru wat Tamin. m.s 7L 9ihat( Dr Muhd 'thman Sabir, Al&Muamalah Al&Maliah Al&Muasirah #il $i%h !slamiN Merupakan pedapat( Al&'sta- Dr Muhd Rawas 3alOah Ji.8 Merupakan pendapat( Dr Muhd 'thman Sabir dan kebanakan ulamak 2 9ihat( !brahim Ra#at Jamal, 3hadhaa $e%hiah Muasarah, m.s =.; !bit m.s ;/&/N.; Qp "it( m.s 7;&==; 9ihat( Majalah Majma $i%h !slami bil(; ms( N/