pengenalan kepada insurans

of 26 /26
PENGENALAN KEPADA INSURANS Dalam kehidupan seharian seseorang akan menghadapi pelbagai risiko seperti kemalangan, kecurian, kebakaran dan sebagainya. Jika berlaku risiko ianya akan membawa kerugian yang besar kepada pihak yang berkenaan. Melalui insurans seseorang dapat mengurangkan atau pun mengelakkan kerugian akibat berlakunya sesuatu risiko. Insurans merupakan satu perjanjian di antara insured, iaitu orang yang menghadapi sesuatu risiko dengan syarikat insurans (insurer) iaitu pihak yang memberi perlindungan terhadap sesuatu risiko

Upload: mohammadrodzuan

Post on 16-Jan-2017

2.308 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pengenalan kepada insurans

PENGENALAN KEPADA INSURANS

Dalam kehidupan seharian seseorang akan menghadapi pelbagai risiko seperti kemalangan,

kecurian, kebakaran dan sebagainya. Jika berlaku risiko ianya akan membawa kerugian yang

besar kepada pihak yang berkenaan. Melalui insurans seseorang dapat mengurangkan atau pun

mengelakkan kerugian akibat berlakunya sesuatu risiko. Insurans merupakan satu perjanjian di

antara insured, iaitu orang yang menghadapi sesuatu risiko dengan syarikat insurans (insurer)

iaitu pihak yang memberi perlindungan terhadap sesuatu risiko

Page 2: Pengenalan kepada insurans

KONSEP INSURANS

Insurans pada asasnya ialah suatu rancangan kerjasama yang melibatkan usaha saling bantu-

membantu di kalangan ahli yang menyertainnya. Insurans ialah suatu usaha perkongsian atau

pengumpulan risiko. Pengumpulan risiko Jumlah premium yang dikumpulkan dalam tabung

amanah akan dibayar kepada insured yang menghadapi risiko. Risiko dapat disebarkan di

kalangan pemegang polisi

Page 3: Pengenalan kepada insurans

ISTILAH-ISTILAH INSURANS

Insured

Orang yang diinsuranskan atau pemegang polisi

Insurer

Syarikat insurans yang memberi perlindungan kepada insured

Polisi

Surat ikatan perjanjian antara insured dengan insurer

Premium

Bayaran yg dikenakan insurer untuk memberi lindungan kepada insured

Nota Lindungan

Polisi sementara sebelum siapnya polisi sebenar

Lindungan

Had pampasan atau ganti rugi yang akan dibayar oleh insurer

Borang Cadangan

Borang permohonan untuk mengambil insurans

Page 4: Pengenalan kepada insurans

JENIS RISIKO

i) Risiko Boleh Insurans

risiko yang berkemungkinan berlakunya risiko tersebut dapat dijangka dan ditentukan

secara kaedah statistik atau perangkaan

contohnya: kebakaran, kemalangan, kecurian, pecah amanah dan kematian

ii) Risiko Tidak Boleh Insurans

risiko yang kekerapan kejadiannya tidak dapat ditentukan secara perangkaan

contohnya: gempa bumi, peperangan, perubahan fesyen dan sebagainya

Page 5: Pengenalan kepada insurans

PERANAN INSURANS

(Individu)

Memberi perlindungan diri

Memperoleh pampasan

Memupuk tabiat menyimpan wang

(Peniaga)

Memberikan perlindungan perniagaan

Memperoleh ganti rugi

Berniaga tanpa ragu-ragu

(Negara)

Menyumbang kepada ekonomi negara

Membeli bon dan sekuriti kerajaan

Melakukan pelaburan

Page 6: Pengenalan kepada insurans

Kepentingan Boleh Insurans

Insured hanya boleh menginsuranskan harta benda dan nyawa yang akan memberi kesan

kerugian kepadanya jika berlaku risiko

Tujuannya: mengelakkan sesuatu pihak mengambil kesempatan ke atas harta orang lain

Prinsip Penuh Percaya Mutlak

Insurans merupakan satu kontrak yang memerlukan kepercayaan penuh semua pihak

Insured mestilah memberi keterangan dan maklumat yang benar secara ikhlas berkaitan

dengan risiko yang hendak diinsuranskan semasa mengisi borang cadangan

Jika maklumat yang diberi tidak ikhlas atau benar, insurer berhak menolak bayaran

pampasan

Prinsip ini juga perlu dipatuhi oleh insurer sewaktu menyatakan syarat perlindungan yang

ditawarkan kepada insured

Jika prinsip ini di langgar mana-mana pihak, polisi insurans boleh dibatalkan

Tujuannya: mengelakkan penipuan

Page 7: Pengenalan kepada insurans

Indemniti

Ganti rugi yang dibayar oleh insurer kepada insured apabila berlaku kerugian ke atas

risiko yang diinsuranskan

Prinsip indemniti meliputi semua kontrak insurans kecuali insurans hayat dan

kemalangan

Ganti rugi di beri oleh insurer melalui empat cara iaitu;

bayaran tunai

mengganti barang yang hilang dengan yang baru

membaik pulih kenderaan yang rosak @ musnah

membina semula premis yang hangus

Prinsip indemniti berasakan kepada 3 perkara iaitu, sumbangan, subrogasi dan dokrtin

sebab hampiran

Page 8: Pengenalan kepada insurans

JENIS-JENIS INSURANS

INSURANS AM

o INSURANS KEMALANGAN

o INSURANS KEBAKARAN

o INSURANS MARIN/PENERBANGAN

o INSURANS LAIN

INSURANS HAYAT

o INSURANS HAYAT SEUMUR HIDUP

o INSURANS HAYAT SEMENTARA

o INSURANS ENDOWMEN

Page 9: Pengenalan kepada insurans

INSURANS KEMALANGAN

Insurans kemalangan ~ melindungi insured terhadap kecederaan dan kematian yang disebabkan oleh kemalangan sahaja

Terdapat pelbagai jenis iaitu: Insurans Motor

i) Insurans motor komprehensif

memberi perlindungan yang lengkap kepada insured dan kenderaannya serta

pihak ketiga dan harta bendanya

semua kenderaan baru yang di beli secara sewa beli diwajibkan

ii) Insurans motor pihak ketiga

melindungi insured daripada tuntutan pihak ketiga apabila berlaku kecederaan,

kematian dan kerosakan harta benda pihak ketiga

pihak ketiga ialah pengguna jalan raya dan harta bendanya

Page 10: Pengenalan kepada insurans

Insurans Kemalangan Peribadi

memberi perlindungan kepada sesorang individu terhadap kerugian yang berpunca

daripada kemalangan seperti kemalangan dalam perjalanan dan beberapa jenis

permainan, pembunuhan, kejadian rusuhan, keracunan dan serangan

Kadar premium dikenakan mengikut

a. jenis pekerjaan

b. jumlah amaum yang diinsuranskan

c. tingkat umur

Jumlah pampasan bergantung kepada

a. jumlah amaum yang diinsuranskan

b. tingkat parah kecederaan

Insurans Liabiliti Majikan

- memberi perlindungan kepada majikan terhadap tuntutan pekarja yang mengalami

kemalangan semasa bekerja

Insurans Liabiliti Am

- melindungi diri pemilik perniagaan daripada sebarang tuntutan orang awam yang di

timpa kemalangan semasa berada dalam premis perniagaan akibat kecuaian pelanggan atau

pekerja

- Jenis insurans liabiliti am yang lain ialah

i. Insurans liabiliti produk

ii. Insurans liabiliti professional

Page 11: Pengenalan kepada insurans

INSURANS KEBAKARAN

Insurans kebakaran ~ memberi perlindungan terhadap kerugian yang berpunca

daripada kebakaran

Biasanya dibeli peniaga untuk melindungi stok perniagaan, mesin, premis, wang

tunai dan harta benda lain daripada kebakaran

Insurans kebakaran juga melindungi kehilangan keuntungan akibat kebakaran

Faktor-faktor yang menentukan kadar insurans kebaakaran ialah;

Jenis bahan binaan

Jenis barang atau bahan yang disimpan dalam bangunan

Lokasi atau bahaya sekeliling

Tempoh masa lindungan polisi

Jumlah amaun atau nilai diinsuranskan

Langkah-langkah keselamatan yang diadakan

Kemudahan perkhidmatan bomba

Page 12: Pengenalan kepada insurans

INSURANS MARIN DAN PENERBANGAN

Insurans Marin

Memberi perlindungan kepada kapal dan muatannya termasuk anak kapal, penumpang

dan kargo terhadap risiko semasa di laut

Antara risiko tersebut ialah:

Kehilangan dan kerosakan kapal termasuk jenteranya

Kehilangan, kerosakan dan kecurian kargo

Tuntutan oleh pihak tertentu

Insurans Penerbangan

Memberi perlindungan terhadap risiko berkaitan penerbangan

Risiko yang dilindungi ialah:

i. Kerosakan dan kemusnahan kapal terbang

ii. Liabiliti terhadap penumpang dan anak kapal

iii. Liabiliti terhadap pihak ketiga

iv. Kerosakan kargo atau barang

Page 13: Pengenalan kepada insurans

INSURANS LAIN

Insurans Kecurian

Melindungi pemegang polisi daripada kerugian yang disebabkan oleh kecurian,

rompakan dan pecah rumah

Insurans Jaminan Setia

Memberi perlindungan kepada majikan atau syarikat terhadap kerugian akibat

penipuan atau ketidakjujuran pekerjanya

Insurans Kesihatan

Memberi perlindungan terhadap kos perbelanjaan untuk merawat sesuatu penyakit

atau kecederaan

Insurans Pendidikan

Sejenis insurans endowmwn yang membayar jumlah diinsuranskan pada tarikh

matang untuk membiayai pendidikan anak di pusat pengajian tinggi

Insurans Gadaian

Sejenis insurans hayat sementara

Tempoh penggal hayat boleh disamakan dengan tempoh bayar balik pinjaman

gadaian

Page 14: Pengenalan kepada insurans

INSURANS HAYAT

Membayar pampasan ke atas kerugian yang disebabkan oleh kematian, kecacatan

dan hilang upaya

Insurans hayat terkecuali daripada prinsip indemniti kerana nyawa tidak dapat

diganti dengan wang ringgit

Seseorang boleh menginsuranskan diri dengan seberapa banyak polisi daripada

insurer yang berlainan tertakluk kepada persetujuan syarikat yang berkenaan

Insurans hayat memberikan faedah perlindungan seperti berikut:

o Menyediakan sumber pendapatan yang berterusan kepada keluarga insured jika dia

meninggal dunia

o Menyediakan satu pelan simpanan masa depan untuk insured dan keluarganya

o Sebagai sumber pendapatan tetap apabila bersara

Antara beberapa jenis insurans hayat ialah:

o Insurans hayat seumur hidup

o Insurans endowmen

o Insurans hayat sementara

Page 15: Pengenalan kepada insurans

Insurans Hayat Seumur Hidup

o Insured yang membeli polisi ini boleh membayar premium denagan 2 cara iaitu:

i. Perlu membayar premium sepanjang hayatnya

ii.Membayar premium untuk tempoh tertentu

(Insurans hayat Seumur Hidup bayaran Terhad)

o Jumlah yang diinsuranskan berserta bonus akan dibayar kepada waris insured apabila di

meninggal dunia

o Pembayaran juga akan di buat oleh insurer jika insured hilang upaya kekal

Insurans Endowmen

o Perlindungan mengikut tempoh tertentu dan wang premium dipulangkan semula apabila

sampai tempoh matang bersama-sama bonus

o Hilang upaya dan penyakit kritikal juga dilindungi

Insurans Hayat Sementara

o Premium dibayar mengikut tempoh tertentu

o Pampasan dibayar jika kematian berlaku dalam tempoh tersebut

o Premium terendah

o Insurans ini bukan satu cara tabungan kerana insured akan hilang semua premiumnya

tanpa sebarang bayaran daripada insurer apabila polisi tamat

Page 16: Pengenalan kepada insurans

Faktor – faktor yang menentukan kadar premium Insurans Hayat

Umur

Jantina

Pekerjaan

Kesihatan

Tempoh dan liputan lindungan

Jenis insurans

Kebaikan Insurans Hayat kepada Insured

Tabungan untuk masa depan

Pengecualian cukai pendapatan

Nilai serahan balik

Mendapat perlindungan dan pelaburan

Boleh dicagar

Page 17: Pengenalan kepada insurans

TAKAFUL

Skim insurans yang diuruskan berdasarkan hukum syariah.

Pakatan antara individu berdasarkan konsep saling bantu-membantu dalam menghadapi

sebarang kemungkinan

Takaful adalah berlandaskan prinsip mudharabah dan ‘tabarruk’

Mudharabah perkongsian keuntungan antara peserta dan syarikat takaful dalam

sesuatu skim pelaburan

‘Tabarruk’ menderma dengan ikhlas atau membuat kebajikan untuk mewujudkan dana

bagi menyediakan bantuan bersama

Tidak membenarkan unsur seperti maisir, gharar dan riba dalam operasinya

Page 18: Pengenalan kepada insurans

PRODUK TAKAFUL

Menawarkan 2 produk utama iaitu

i) Takaful Keluarga

- memberikan perlindungan kepada individu atau keluarga akibat

daripada kemalangan atau kematian diri peserta

- Antara produk yang ditawarkan:

a. Plan Takaful Keluarga

b. Plan Takaful Keluarga Berkelompok

c. Plan Takaful Kesihatan

ii) Takaful Am

- memberikan perlindungan terhadap barang, harta, bangunan dan

sebagainya daripada risiko kerosakan

Antara produk yang ditawarkan:

a. Skim Takaful Kebaakran

b. Takaful Liabiliti Majikan

c. Plan Takaful Liabiliti Am

d. Plan Takaful Kenderaan

e. Plan Takaful Kemalangan Diri

Page 19: Pengenalan kepada insurans

PERBANDINGAN ANTARA INSURANS KONVENSIONAL DENGAN TAKAFUL

Persamaan Insurans Konvensional dan Takaful

Kedua-duanya menyediakan pelan perlindungan atau bantuan kepada insured / peserta

apabila mereka mengalami penderitaan akibat sesuatu risiko

Kedua-duanya juga beroperasi berlandaskan tiga prinsip asas insurans iaitu kepentingan

boleh insurans, penuh percaya mutlak dan indemniti

Perbezaan Insurans Konvensional dan Takaful

Antara perbezaannya ialah

Prinsip insurans

Unsur gharar (ketidakpastian)

Unsur maisir (perjudian)

Unsur riba (faedah)

Page 20: Pengenalan kepada insurans

BELIAN POLISI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Prosedur membeli polisi

-Apabila hendak membeli insurans:

Langkah pertama

o Hubungi insurer atau ejen

Langkah kedua

o Isikan borang cadangan

–Ikut prinsip penuh percaya mutlak

Langkah ketiga

o Serahkan kepada insurer

dengan wang premium pertama

Langkah Keempat

o Jika insurer berpuashati

- Insurer akan mengeluarkan nota

Langkah kelima

o Selepas 1 bulan, polisi insurans dikeluarkan

insurer – ini merupakan kontrak sah.

Nota lindungan terbatal dengan sendirinya

Page 21: Pengenalan kepada insurans

BELIAN POLISI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

PROSEDUR MEMBUAT TUNTUTAN GANTI RUGI

Apabila risiko yang diinsuranskan berlaku:

Hubungi insurer serta buat laporan kejadian kepada pihak berkuasa

Isikan borang tuntutan

Serahkan borang tuntutan kepada insurer bersama-sama:

a. Salinan polisi insurans

b. Salinan laporan polis

c. Dokumen hak milik harta

Insurer akan menyiasat. Jika berpuashati insurer akan membuat bayaran tuntutan ganti

rugi

Page 22: Pengenalan kepada insurans