bab 2 insurans

of 89 /89
FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com BAB 2 : INSURANS Maksud:

Upload: anitah

Post on 06-Aug-2015

17.673 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

BAB 2 : INSURANS

Maksud:

Page 2: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Bermaksud satu skim untuk memberi perlindungan kepada insured atau keluarganya jika berlaku kemalangan yang mengakibatkan kerugian, kecacatan, atau kehilangan nyawa.

Konsep Insurans- Merupakan satu rancangan pembahagian risiko yang menyediakan

pembayaran ganti rugi kepada insured sekiranya berlaku risiko yang diinsuranskan

Page 3: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Risiko yang dihadapi oleh individu atau organisasi akan dikumpulkan dan disebarkan antara mereka supaya risiko yang dihadapi oleh setiap pihak dapat diminimumkan

- Polisi insurans merupakan surat ikatan perjanjian atau kontrak antara insured ( pihak yang menyertai rancangan insurans ) dengan insurer ( syarikat yang menawarkan skim tersebut )

- Dalam kontrak ini insured bersetuju membayar sejumlah wang yang dipanggil premium yang merupakan sumbangan ke dalam dana insurans

Page 4: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Premium boleh dibayar setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan atau setiap tahun

Page 5: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Page 6: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Jika risiko yang diinsuranskan berlaku, insured mempunyai hak untuk menerima pampas an atau gantirugi

- Pampasan yang diterima hanya memulihkan insured kepada keadaan asal- Insurans mengamalkan konsep

- Orang yang bernasib baik menolong orang yang kurang bernasib baik- Bermakna sebilangan orang menyumbangkan premium ke dalam dana

untuk dibayar kepada sebilangan kecil sahaja yang benar-benar mengalami kerugian

Kadar Premium bergantung kepadaNilai yang diinsuranskan

- lebih tinggi jumlah yang diinsuranskan,lebih tinggi

premiumnya

Keadaan risiko yang diinsurankan- lebih besar kemungkinan risiko itu

berlaku,lebih tinggi premium

Luas perlindungan yang dijanjikan oleh insurerlebih luas bidang risiko ditanggung oleh insurer,lebih tinggi

premiumnya

Tempoh kuat kuasa risiko - lebih panjang jangkamasa perlindungan lebih tinggi premiumnya

Tempoh kuat kuasa risiko - lebih panjang

Page 7: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- risiko dapat disebarkan

Jenis Risikoo Risiko merupakan kemungkinan menghadapi

kerugian atau kemungkinan ditimpa kemalangano Terbahagi kepada

i. Risiko yang boleh diinsuranskan – merupakan risiko yang kekerapan kejadiannya dapat diramalkan secara

Tempoh kuat kuasa risiko - lebih panjang

Page 8: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

perangkaan atau statistic kerana terdapat nya rekod kekerapan kejadian masa lalu

ii. Risiko yang tidak boleh diinsuranskan - merupakan risiko yang kekerapan kejadiannya tidak dapat ditentukan secara perangkaan - insurer tidak mempunyai ststistik untuk membuat ramalan -seperti kejatuhan harga, perubahan cita rasa dan fesyen

Page 9: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Istilah Insurans

Page 10: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Page 11: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

A) Insured - pembeli insurans atau orang yang menyertai insuransB) Insurer - syarikat yang mengendalikan rancangan insuransC) Premium – bayaran yang dikenakan oleh insurer kepada insured untuk

memberi perlindungan terhadap risiko yang mungkin berlaku ke atas insured

D) Pampasan – bayaran ganti rugi terhadap risiko yang diinsuranskanE) Risiko - kemungkinan ditimpa kemalangan atau kerugianF) Polisi - kontrak atau ikatan perjanjian antara insured dengan insurer

yang menyatakan jumlah premium yang akan dibayar oleh insured dan pampasan yang akan dibayar oleh insure

Insured Insurer

PremiumPampasan

RisikoBorang

Cadangan Polisi

Nota Lindungan Polisi

Page 12: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

G) Borang Cadangan - Borang permohonan yang dikemukakan oleh insured untuk mengambil insuransH) Nota Lindungan - Polisi sementara yang dikeluarkan oleh insurer untuk memberi perlindungan sementara kepada insured

Peranan Insurans – a. kepada individu ( memberi pampasan, menggalakan cara menyimpan duit,merancang masa depan)

b. kepada peniaga ( dapat memberi tumpuan untuk mengembangkan

Page 13: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

perniagaan, melindungi daripada kerugian) c. kepada negara ( membangunkan emonomi,menyediakan

peluang pekerjaan dan mengingkatkan taraf hidup )

Prinsip Insurans

Polisi insurans menjadi sah apabila insured dan insurer menandatangani kontrak berdasarkan syarat yang telah dipersetujui.

Page 14: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

insured bersetuju dengan perlindungan yang ditawarkan oleh insurer

insured bersetuju membayar premium untuk mendapat perlindungan

Page 15: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

PRINSIP INSURANS

Kepentingan Boleh Insurans

Penuh Percaya Mutlak

Imdeniti

Page 16: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

a Kepentingan Boleh Insurans - melibatkan keadaan berikut

o Individu yang membeli insurans mestilah mempunyai kepentingan ke atas nyawa atau harta yang dinsuranskan

- Cthnya seorang yang pemilik rumah mempunyai kepentingan menginsuranskan rumahnya daripada risiko kebakaran kerana jika rumah nya terbakar di akan mengalami kerugian

- Penyewa rumah tidak layak untuk menginsuranskan rumah yang diduduki

Page 17: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

o Insured mestilah mempunyai hubungan yang diakui sah oleh undang-undang

- Cth seseorang boleh menginsurankan nyawa suami atau isteri - Peniaga juga mempunyai kepentingan menginsurans rakan kongsi

setakat jumlah penglibatan kewangannya dalam perniagaan

b Penuh Percaya Mutlak- Bermakna insured mesti memberi maklumat yang benar mengenai risiko

yang hendak diinsuranskan semasa mengisi borang cadangan

Page 18: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

o Jika gagal memberitahu maklumat pihak insurer berhak membatalkanpolisi insurans

o Insured mesti menyatakan semua syarat yang ditawarkan dengan jelas

o Prinsip ini adalah untuk mengelakkan penipuan

c Indemniti ( Gantirugi )- Ialah gantirugi yang dibayar oleh insurer kepada insured ke atas risiko yang diinsuranskan

Page 19: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

o Kerugian yang diganti adalah setakat untuk menggantikan kerugian yang dialami dan bukannya untuk menjadi kedudukan insured lebih baik daripada keadaannya yang asal.Bermakna insurans bukan untuk memberi keuntungan

Page 20: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Bentuk Ganti Rugi

Page 21: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Page 22: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Prinsip Indemniti

i) Sumbangan- insured tetap menerima jumlah gantirugi yang sama walaupun asset

diinsuranskan dengan beberapa insurer- Cth. En.Ahmad membeli tiga polisi insurans untuk menginsuranskan

rumahnya yang bernilai RM 300,000 daripada risiko kebakaran. Jika kebakaran berlaku setiap insurer hanya membayar 1/3 daripada kerugian ( RM 100.00)

ii) Subgrogasi

Bentuk Gantirugi

Tunai cara yang

paling mudah dan sesuai

untuk menyelesaikan

sebarang tuntutan

Menggantikan barang yang rosak atau

hilang dengan barang yang

sama dari segi nilai dan kualiti

Membayar kos membaiki

Page 23: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Insured tidak berhak membuat sebarang tuntutan daripada pihak lain sekiranya telah menerima bayaran gantirugi daripada insurer- Cth.Kereta En. Jamal telah remuk mengalami kemalangan jalan raya dan insured

telah mengganti gantirugi.Kereta tersebut dijual dengan harga RM 5000 Insured tidak mempunyai hak ke atas kereta itu lagi.

iii) Doktrin Punca Terdekat

Page 24: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- gantirugi hanya akan dibayar kepada insured sekiranya kerugian atau kemalangan yang dialaminya adalah berpunca daripada risiko yang diinsuranskan

- Cth.Syarikat Komputer menginsuranskan muatan computer daripada risiko kerosakan sekiranya berlaku kemalangan.Van tersebut terlibat dengan kemalangan.Semasa membuat laporan, computer tersebut telah dicuri. Gantirugi tidak akan dibayar kerana kecurian merupakan risiko yang tidak diinsuranskan

Insurans secara Islam dikenali Takaful - melibatkan semua prinsip insurans konvensional dan ditambah dengan prinsip insurans

Page 25: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Islam iaitui) bebas daripada unsur ribaii) bebas daripada unsur gharar ( ketidakpastian )

iii) bebas daripada unsur maisir ( perjudian )

Jenis Insurans

Page 26: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

JENIS INSURANS

Insurans Am Insurans Hayat

Page 27: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

a) Insurans Am o Insurans kemalangano Insurans kebakarano Insurans marin/penerbangano Insurans lain

b) Insurans Hayato Insurans hayat seumur hidupo Insurans hayat sementarao Insurans Endowmen

Page 28: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

INSURANS AM

INSURANS KEMALANGAN- Merupakan insurans yang penting kerana memberi ganti rugi terhadap kemalangan yang mungkin menimpa sesorang- Terbahagi kepada

Page 29: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

i. Insurans Motorii. Insurans kemalangan peribadiiii. Insurans liabiliti majikaniv. Insurans liabiliti am

I ) Insurans Motor- Semua kenderaan bermotor mesti mempunyai insurans.- Tujuan untuk melindungi insured daripada tuntutan pihak ketiga- Terdapat dua jenis insurans Jenis Insurans

Page 30: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

i) insurans motor i ) Insurans motor pihak ketiga komprehensif

i. Insurans Motor Komprehensif- memberi perlindungan kpd insured ke atas kecederaan ,kematian, dan

kerosakan kenderaannya- memberi perlindungan yang sama ke atas pihak ketiga ( pihak lain yang

terlibat dengan kemalangan jalanraya)- premium yang dikenakan lebih tinggi berbanding dengan insurans motor

pihak ketiga

Page 31: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

ii. Insurans Motor Pihak Ketiga- Premium lebih rendah daripada insurans motor komprehensif- Memberi perlindungan kepada pihak ketiga sahaja

II ) Insurans kemalangan peribadi- Melindungi insured terhadap kerugian daripada kecederaan atau kematian

yang disebabkan kemalangan yang berlaku dalam perjalanan. Serangan, keracunan, permainan dll.

- Pampasan akan dibayar apabila inusured meninggal dunia atau mengalami kecederaan dalam kemalangan sahaja.

- Kadar premium adalah bergantung kepada

Page 32: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

i ) Jumlah yang diinsuranskan ii ) Umur insured

iii) Pekerjaan- Jumlah pampasan bergantung pada jumlah yang diinsuranskan dan tahap

kecederaan yang dialami

III ) Insurans Liabiliti Majikan- Melindungi pihak majikan daripada tuntutan pekerja - Undang-undang mewajibkan para majikan untuk menginsuranskan para

pekerja supaya pekerja atau waris dapat pampasan sekiranya pekerja tersebut mandapat kecederaan atau mati

Page 33: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Akta Kemalangan Sosial Pekerja 1992 mewajibkan semua majikan mendaftar dengan PERKESO

Dua jenis skim insurans pekerja

i ) Skim Bencana Pekerjaan - melindungi risiko kematian, kecacatan anggota,dan kecederaan

akibat sesuatu kemalangan di tempat kerja atau dalam perjalanan ke tempat kerja

ii) Skim Pencen Ilat

Page 34: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja terhadap keilatan atau kematian disebabkan sebab berkaitan atau tidak berkaitan dengan pekerjaan

- Terdapat dua jenis sumbangani) Sumbangan dibayar oleh majikan dan pekerja untuk Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilatii) Sumbangan dibayar oleh majikan sahaja untuk memberi perlindungan di bawah Skim Bencana pekerjaan.

-untuk pekrja yang tidak layak dilindungi di bawag Skim Pencen Ilat kerana telah mencapai umur 55 tahun

Page 35: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

IV ) Insurans Liabiliti Ami ) Diambil oleh pemilik perniagaan dan pemilik premis

-Bertujuan melindungi diri daripada tuntuan orang awam yang tercedera atau meninggal dunia semasa berada di dalam premis mereka

-Cth pelanggan di pusat membeli belah mendapat kemalanganii) Insurans liability yang melindungi pengeluar terhadap tuntutan pengguna yang cedera atau sakit akibat penggunaan produk

iii) Insurans Liabiliti professional yang melindungi golongan professional daripada

Page 36: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

tuntutan pelanggan akibat kecuaian dalam pelaksanaan tugas seperti doctor tersalah beri ubat

INSURANS KEBAKARAN

- melindungi kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran - melindungi stok, wang tunai, mesin ,kenderaan dan premis semasa kebakaran

- tidak melindungi kerugian dlm kebakaran akibat peperangan, rusuhan dan bencana alam

Page 37: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- boleh diambil oleh rumah perseindirian,pejabat kerajaan, sekolah dan sebagainya

- gantirugi akan dibayar oleh insured tetapi tidak melebihi jumlah sebenar kerugian

INSURANS MARIN

membayar pampasan sekiranya berlaku risiko risiko yang diambilkira ialah pelanggaran , diserang lanun, kebakaran, kebocoran, kapal tenggelam dan segala kemusnahan disebabkan ributInsurans boleh diambil untuk memberi perlindungan kepada:

i) rangka dan enjin kapal

Page 38: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

ii) kargoiii) pemilik kapal daripada tuntutan pihak tertentu seperti anak

kapal, penumpang dan liability terhadap kemusnahan kehidupan laut disebabkan oleh kapal

amat penting untuk melindungi syarikat pengeksport terhadap kerugian kerana kapal terdedah kepada banyk risiko semasa di lauttempoh insurans biasanya untuk seluruh pelayaran.

INSURANS PENERBANGAN

Page 39: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

memberi perlindungan terhadap kerugian atau kemusnahan disebabkan kemalangan di udara, semasa mendarat, atau berlepasPampasan akan dibayar sekiranya

i. Kemusnahan atau kerosakan yang berlaku rangka kapal terbang dan enjinnya

ii. Kemusnahan atau kerosakan yang berlaku di lapangan terbang atau tempat awam yang disbabkan kemalangan kapalterbang

iii. Tuntutan keluarga anak kapal dan penumpang kapal terbang yang terkorban atau mengalami kecederaan atau hilang upaya akibat kemalangan

INSURANS LAIN

Page 40: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

i. Insurans kecurian Memberi perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh

kecurian dan pecah rumah terhadap rumah kediaman,kedai ataupun syarikat yang diinsuranskan

Pemilik perniagaan juga menginsuranskan stok dan alatan pejabat.Stok tersebut perlu disenaraikan dan dinilaikan dan diserahkan kepada insurer untuk menentukan kadar premium

Insurer juga melindungi kerugian kerosakan akibat percubaan untuk melakukan kecurian

ii ) Insurans jaminan setia

Page 41: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Bertujuan melindungi majikan daripada kerugian yang diakibatkan oleh pecah amanah, penipuan, atau ketidakjujuran oleh pekerja

iii) Insurans Kesihatan

Berfungsi seperti insurans hayat Bayaran kos rawatan (yang diambil daripada kumpulan wang yang

disumbangkan) akan diberikan kepada individu yang membuat tuntutan rawatan perubatan

Insured mesti mempunyai kepentingan boleh insurans tehadap seseorang cth ibubapa terhadap anak-anak

Popular pada masa kini disebabkani. Kos rawatan semakin meningkat

Page 42: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

ii. Peningkatan peratusan penyakit kronikiii. Kenaikan peratusan bilangan warga tua disbabakan taraf

kehidupan yang baikiv. Membolehkan pemegang polisi mendapat bantuan perubatan

24jam

Boleh diambil untuk melindungi insured bagi sesuatu tempoh tertentu

iv) Insurans Gadaian Melindungi keluarga insured sekiranya dia insured meninggal

dunia sebelum menjelaskan hutang

Page 43: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Penting untuk individu yang mengambil pinjaman kewangan untuk membeli asset

Hak milik ke atas asset akan dipindah milik kepada penama

- Menginsuranskan satu risiko yang pasti akan berlaku

INSURANS HAYAT

Page 44: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Memberi perlindungan kepada keluarga seseorang pada masa akan datang ( dari segi kewangan )

Page 45: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Page 46: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Terdapat tiga jenis insurans i ) Insurans hayat seumur hidup

ii) Insurans endowmen iii) Insurans hayat sementara

i) Insurans hayat seumur hidup Pembayaran boleh dilakukan dengan dua cara

I ) membayar secara seumur hidup -sewaktu membeli polisi sehinggalah meninggal duniaII) membayar premium untuk satu tempoh yang dipersetujui

Page 47: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

-seperti 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun( dikenali insurans seumur hidup bayaran terhad )Jumlah wang diinsuranskan hanya akan dibayar kepada waris atau penama setelah insured meninggal duniaSesuai untuk ketua keluarga

ii) Insurans endowmen Insured akan menginsuranskan nyawanya untuk satu tempoh yang tertentu seperti 10, 20 atau 30 tahun.

Page 48: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Sekiranya insured meninggal dunia sebelum tempoh matang, jumlah yang diinsuranskan akan dibayar kepada waris walaupun premium belum habis dibayarJika insured masih hidup sehingga tempoh matang seluruh jumlah yang telah diinsurankan akan diberi kepadanyaBertujuan

i) memberi perlindungan kepada keluarganya kerana pampasan akan dibayar kepada penama sekiranya insured mati

ii) insured akan dapat menyimpan wang untuk dirinya

Page 49: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

iii) Insurans hayat sementara

melindungi insured untuk suatu tempoh yang matang seperti 1, 5 atau 10 tahun

premium paling rendahpenama atau waris akan menerima pampasan jika insured mati dalam

tempoh yang diinsuranskanjika insured meninggal dunia selepas tamat tempoh matang tiada sebarang

bayaran akan dibuatskim ini bukan cara penyimpanan seperti insurans endowmen

Page 50: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

TAKAFUL- Merupakan insurans secara Islam - Mengikut tafsiran syarak ialah pakatan satu kumpulan untuk jamin-menjamin dan tolong menolong antara satu sama lain

- Syarikat Takaful Malaysia Berhad ditubuhkan pada tahun 1985

PRINSIP TAKAFUL - Berlandaskan tiga prinsip insurans konvensional tetapi perlaksanaanya mengikut hukum syarak

Page 51: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Berdasarkan hukum syarak takaful tidak membenarkan unsur

i. Gharar ( ketidakpastian ) Ialah unsur yang tidak memberi kepastian atau penjelasan yang tepat mengenai perjanjian atau perjanjian syarikatSebaliknya syarikat takaful perlu menjelaskan bagaimana wang sumbangan dikendalikan serta pelaburan yang dibuatKeterangan berkaitan gantirugi perlu dijelaskan dalam perjanjian

ii) Maisir ( perjudian )Unsur perjudian dielakkan kerana perjudian bertentangan dengan

hukum syariah

Page 52: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

iii) Riba ( faedah ) Syarikat takaful tidak megamalkan faedah atau ribaTidak membayar atau menerima faedah

- Berlandaskan konsep Mudharabah iaitu akad perjanjian antara syarikat takaful ( Mudharib atau pengusaha )dengan peserta ( Pemodal )

- Pemodal memberi sumbangan dan pengusaha melaburkan sumbangan untuk mendapat keuntungan

- Keuntungan daripada pelaburan akan dibahagikan mengikut nisbah yang dipersetujui

Page 53: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Prinsip Mudharabah Pembahagian keuntungan antara syarikat takaful dengan peserta Cara syarikat takaful menggunakan wang pesertanya Hak serta syarat yang diberikan kepada syarikat Manfaat yang diperoleh peserta daripada pelan takaful

- Tabarruk bererti membuat kebajikan atau derma bersyarat dengan reda yang dilakukan secara sedar dengan niat untuk saling bantu membantu- Melalui tabarruk risiko kemalangan dipikul oleh semua peserta dan bukannya syarikat

Page 54: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Rumusannya segala penerimaan dan pembayaran berdasarkan konsep perkongsian untung rugi

Page 55: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

PRODUK TAKAFUL

Takaful AmTakaful

Keluarga

Page 56: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- Melindungi peserta dengan sejumlah wang kepada warisnya apabila meninggal dunia- Menyediakan simpanan wang bagi peserta sekiranya hilang upaya bekerja atau pencen- Kaedah

Page 57: Bab 2 Insurans

Akaun Peserta Akaun Khas Peserta

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Akaun Peserta

Peserta membayar sumbangan berdasarkan kemampuan dan jumlah minimum

Page 58: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- digunakan untuk simpanan dan pelaburan dimana keuntungan dibahagi antara syarikat dan peserta mengikut nisbah yang dipersetujui

Akaun Khas Peserta- wang sumbangan dalam Akaun ini digunakan untuk membayar gantirugi atau pampasan- kerugian tidak berdasarkan jumlah yang diinsuranskan tapi bergantung pada jumlah yang terkumpul pada kedua-dua akaun- tidak dibayar gantirugi yang banyak atas sumbangan yang sedikit (menghapuskan

Page 59: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

unsur maisir )

- peserta membayar sumbangan bergantung kepada skim takaful yang disertainya

- tempoh matang perlindungan ialah setahun - takaful ini boleh disertai oleh individu, syarikat,pertubuhan atau perbadanan

Page 60: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- memberi perlindungan untuk menghadapi risiko ke atas harta benda atau asset - Cth: Skim Takaful Kebakaran @ memberi perlindungan terhadap kebakaran Skim Takaful Kenderaan @ memberi perlindungan terhadap kerosakan dan kemalangan Skim Takaful Liabiliti Majikan@ melindungi majikan daripada tuntutan pekerja Skim Takaful Liabiliti Awam @ melindungi pihak peniaga terhadap tuntutan daripada orang awam

Page 61: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

PERSAMAAN ANTARA INSURANS KONVENSIONAL DAN TAKAFULi) Dari segi tujuan

- Kedua-duanya menyediakan perkhidmatan yang memberi bantuan apabila insured menghadapi kesusahan apabila berlakunya risiko

ii) Dari segi objektif- Kedua-duanya membantu golongan yang tidak bernasib baik melalui pemindahan risiko dan amalan bantu membantu dengan menggunakan prinsip asas iaitu kepentingan boleh insurans, penuh percaya mutlak dan indemnity

Page 62: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

PERBEZAAN ANTARA INSURANS KONVENSIONAL DAN TAKAFUL

Dari aspek Insurans konvensional Takaful1. Prinsip insurans

Berlandaskan tiga prinsip utama

Berlandaskan prinsip Mudharabah serta tiga prinsip utama ins. Konvensional diubahsuai mengikut landas syariah

2. Unsur gharar

Mempunyai unsur gharar dan ketidakpastian dalam perjanjian

Tidak mempunyai unsur gharar

Page 63: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

dan operasi syarikat Hanya menjelaskan cara

premium dikumpul tetapi tidak menjelaskan cara premium dilaburkan

Tidak menjelaskan bagaimana gantirugi yang dijanji diperoleh

Menjelaskan cara sumbangan dikumpulkan dan dilaburkan

Pelaburan adalah halal di sisi Islam

Keuntungan dibahagikan antara peserta dan syarikat mengikut nisbah yang dipersetujui

Page 64: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

3.Unsur maisir ( perjudian )

Mempunyai unsur maisir peserta dibayar

pampasan yang besar dengan premium yang sedikit

Tidak mempunyai unsur maisir

Wang premium dimasukkan ke dalam dua akaun iaitu Akaun Peserta dan Akaun Khas Peserta

Peserta akan dibayar pampasan mengikut jumlah

Page 65: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

yang terkumpul dalam kedua-dua akaun

4.Unsur riba (faedah )

Mempunyai unsur riba Menerima dan memberi

riba Pelaburan dibuat dalam

bentuk bon dan debenture yang membayar faedah

Tidak mempunyai unsur riba Peserta akan

menerima bayaran berdasarkan jumlah sumbangan dalam akaun peserta dan ditambah dengan keuntungan pelaburan

Page 66: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Pelaburan tidak mempunyai unsur faedah

PROSEDUR MEMBELI POLISI INSURANS

Page 67: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Page 68: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

1) Mendapatkan maklumat

- mengenalpasti risiko yang hendak diinsuranskan- syarat perlindungan yang ditawarkan- jumlah premium yang perlu dibayar

2) Mendapatkan Borang Cadangan daripada insurer atau ejen

hubung i e jen insurans

D apatkan m aklum at

tentang po lis im elengkapkan

borang cadangan

m eng ikut prins ip penuh percaya

m utlak

m em bayar p rem ium pertam a

m endapatkan nota lindung

(po lis i sem entara )

m endapatkan po lis i sebenar d lm m asa dua

m inggu

Page 69: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

insurans

- mengisi maklumat dengan betul

3) Kembalikan Borang Cadangan

- selepas kembalikan borang perlu membayar sumbangan- dapatkan resit ddan nota lindungan ( bersifat sementara)

4) Dapatkan polisi

Page 70: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

- nota lindung akan terbatal- polisi penting semasa buat tuntutan

Page 71: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

PROSES MEMBUAT TUNTUTAN GANTIRUGI

Page 72: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

Page 73: Bab 2 Insurans

FOKUS KEJAYAAN PERDAGANGAN http://btvperdagangansmkserikota.blogspot.com

melaporkan kepad insurer dan polis / bomba / hospital

Dapatkan borang tuntutan dari insurer.

Isikan butir bila, bagaimana

berlaku,jumlah kerugian

Hantar borang kepada insurer berserta polisi

dokumen hak milik ,geran ,dokumen

bukti - gambar –jika ada

Insurer buat siasatanJika tuntutan sah dan

benar, pampasan dibayar