53356030 konsep-sosiologi

Click here to load reader

Download 53356030 konsep-sosiologi

Post on 20-Jun-2015

2.011 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konsep

TRANSCRIPT

  • 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANUPROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA ( PISMP )AMBILAN JANUARI 2011KS/BI/BM KONSEP DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGINAMA: AINA AYUNI BT GHAZALIZAHRATUL JANNAH BT BASHEER AHMEDUNIT: PISMP KS/BI/BMPENSYARAH : EN. JOHARI BIN YUSOF

2. * Diungkapkan pertama kalinya dalam bukuyang berjudul "Cours De Philosophie Positivekarangan August Comte (1798-1857).* Sosiologi berasal daripada perkataan Latiniaitu Socius yang bererti kawan atau temanmanakala Logos bererti ilmu pengetahuan.* Secara umumnya sosiologi dikenali sebagaiilmu pengetahuan tentang masyarakat. 3. AUGUSTEMAX WEBERCOMTEHERBERTSPENCERPAUL B. HORTONJ. GILLIN MAC IVER 4. AUGUSTE COMTE--> Suatu disiplin ilmu yang bersifat positif iaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. MAX WEBER Ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku-perilaku manusiaHERBERT SPENCERIlmu yang menyelidik tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosialsebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. 5. PAUL B. HORTON Ilmu yang memusatkan kepada penelaahan kehidupan kelompok masyarakat dan produk atau hasil daripada kelompok kehidupan masyarakat tersebut.J. GILLIN Ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul dalam kalangan masyarakat. MAC IVER Ilmu yang mengkaji tentang hubungan-hubungan sosial yang terjadidalam masyarakat. 6. Sosiologi merupakan suatu kajian yangsistematik dan saintifik mengkaji tentang manusia dan interaksi sosial dalam masyarakat.Individu yang berhubung antara satu sama lain akanmelahirkan interaksi yang mewujudkan pelbagai fenomena sosial. Contonhnya hal-hal pasangan, perkahwinan danrumahtangga, isu-isu besar seperti sistem politik, urbanisasi, globalisasi dan sebagainya 7. Melihat PERSPEKTIFsesuatu SOSIOLOGIdengan cara yang baru Memerhati denganperasaan ingintahu 8. KonflikFungsiInteraksi PERSPEKTIF SOSIOLOGI 9. Perspektif FungsiHerbert Spencer(1820-1903) 10. Auguste Comte(1798-1857) Mengenalpasti dua aspek masyarakat iaitustatik sosial dan dinamiksosial. 11. Mengkaji ahli-ahli individu dalam masyarakatdihubungkaitkan antara satu dengan lain oleh minatdan sikap yang sama.Emile Durkheim (1858-1917) 12. Robert K. MertonAhli-ahli teoriTalcott Parsons(1968)fungsionalisme struktur(1951)moden : ~ Tidak begitu menekankanpersamaan organisma danmasyarakat. Tetapi masih menerima idea masyarakatsebagai satu sistem. 13. Karl Marx Menolak pendapat bahawamasyarakat adalah satu sistem yangteratur. Menekankan kumpulan-kumpulan dominan bersifateksploitatif terhadap orang bawahanmereka. 14. Menegaskan bahawapentingnya memahami dunia sosial daripada individu-individu yang berkaitan,bertindak dan berinteraksi dalam dunia tersebut. 15. RUMUSAN Pelbagai perspektif yang timbul berkaitandengan sosiologi diakibatkan oleh pelbagaipandangan atau pendapat yang dibuat olehindividu-individu daripada pelbagai bidang. Perspektif yang dibuat tidak bermakna adayang lebih baik atau pun yang kurang. Tetapiperspektif-perspektif ini membantu kita untuklebih memahami tentang sosiologi denganlebih mendalam