antropologi dan sosiologi

Download Antropologi Dan Sosiologi

Post on 19-Jul-2015

211 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGISEMESTER I TAHUN SATU Kursus WajibALEA1101 : ALEA1102 : Pengantar Antropologi (3) Pengantar Sosiologi (3)

SEMESTER II TAHUN SATU Kursus WajibALEA1108: ALEA1110: Pengantar Psikologi (3) Pengajian Sosial Malaysia (3)

TAHUN DUA Kursus Wajib*ALEA2182: ALEA2201: Metodologi Penyelidikan (3) Teori Antropologi dan Sosiologi (3)

TAHUN DUA

Kursus PilihanALEA2303: ALEA2306: ALEA2307: ALEA2312: ALEA2315: ALEA2320: ALEA2321: ALEA2327: Sistem dan Organisasi Politik (3) Sosiologi Ekonomi (3) Hubungan Etnik dan Ras (3) Psikologi Kanak-kanak (3) Pembangunan dan Perubahan Sosial (3) Psikologi Kerja (3) Antropologi Pembangunan (3) Antropologi Adat (3)

Kursus Pilihan*ALEA2109: ALEA2317: ALEA2322: ALEA2323: ALEA2324: ALEA2326: ALEA2332: ALEA2336: Kaedah Sosiologi : Analisis Kuantitatif (3) Etnografi Alam Sekitar (3) Remaja dan Masalah Psikososial (3) Media dan Politik (3) Globalisasi, Masyarakat dan Budaya (3) Agama dan Kepercayaan (3) Psikologi Budaya (3) Seminar Etnografi Malaysia (3)(BI)

TAHUN TIGA Kursus Wajib*ALEA3180: Projek Ilmiah I (3)

TAHUN TIGA Kursus Wajib*ALEA3180: Projek Ilmiah II (3) (syarat: ALEA3180 : Projek Ilmiah 1)

Kursus [email protected]: Kaedah Sosiologi: Analisis Kuantitatif II (3) (syarat: telah ikuti kursus ALEA2109) ALEA3312: Pribumi Minoriti dan Perubahan Sosial (3) ALEA3320: Motivasi dan Kepimpinan Organisasi (3) ALEA3321: Personaliti dan Penyesuaian (3)

Kursus PilihanALEA2328: ALEA3303: ALEA3311: ALEA3316: ALEA3324: Perkahwinan, Kekeluargaan dan Kekerabatan (3) Sosiologi Penghijrahan (3) Psikologi Sosial (3) Etnografi Silang Budaya (3) Kesihatan dan Keselamatan Pekerja (3)

SEMESTER KHAS (TAHUN TIGA) Kursus Wajib*ALEA3190 : Praktikum (4)

1

JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGISEMESTER I TAHUN EMPATPilih mana-mana kursus Tahun Dua atau Tahun Tiga dalam semester yang telah ditentukan untuk melengkapkan kredit.

SEMESTER II

: Terbuka kepada pelajar major sahaja. BI : Pengajaran Dalam Bahasa Inggeris (BI)

2

JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI(1) Pengkhususan Major (73 kredit) Syarat: Lulus sekurang-kurangnya Gred C dalam Kursus Wajib. WajibSemester I

Pilihan

TAHUN SATUSemester II

ALEA1101 ALEA1102 ALEA1108 ALEA1110 ALEA2182 ALEA2201 ALEA3180 (I) ALEA3180 (II) ALEA3190 Pilih mana-mana kursus dalam semester yang telah ditentukan untuk melengkapkan kredit.

TAHUN DUA

Semester I Semester II Semester I

TAHUN TIGA

Semester II Semester Khas

TAHUN EMPAT

Semester I

(2)

Pengkhususan Minor (33 kredit) Syarat: Lulus sekurang-kurangnya Gred C dalam Kursus Wajib. WajibSemester I

Pilihan

TAHUN SATUSemester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I

ALEA1101 ALEA1102 ALEA1108 ALEA1110 ALEA2201 Pilih mana-mana kursus dalam semester yang telah ditentukan untuk melengkapkan kredit

TAHUN DUA

TAHUN TIGA TAHUN EMPAT

Jumlah kredit untuk pengijazahan 124 kredit.

3

JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI(3) Kursus Elektif Luar Fakulti SEMESTER I TAHUN SATUALEA1101 : ALEA1102 : Pengantar Antropologi (3) Pengantar Sosiologi (3)

SEMESTER II TAHUN SATU+ALEA1108 : ALEA1110 : Pengantar Psikologi (3) Pengajian Sosial Malaysia (3)

TAHUN DUAALEA2303: ALEA2306: ALEA2307: ALEA2312: ALEA2315: ALEA2320: ALEA2321: ALEA2327: Sistem dan Organisasi Politik (3) Sosiologi Ekonomi (3) Hubungan Etnik dan Ras (3) Psikologi Kanak-kanak (3) Pembangunan dan Perubahan Sosial (3) Psikologi Kerja (3) Antropologi Pembangunan (3) Antropologi Adat (3)

TAHUN DUAALEA2317: ALEA2322: ALEA2323: ALEA2324: ALEA2326: ALEA2332: ALEA2336: Etnografi Alam Sekitar (3) Remaja dan Masalah Psikososial (3) Media dan Politik (3) Globalisasi, Masyarakat dan Budaya (3) Agama dan Kepercayaan (3) Psikologi Budaya (3) Seminar Etnografi Malaysia (3)(BI)

TAHUN TIGAALEA3312: ALEA3320: ALEA3321: Pribumi Minoriti dan Perubahan Sosial (3) Motivasi dan Kepimpinan Organisasi (3) Personaliti dan Penyesuaian (3)

TAHUN TIGAALEA2328: ALEA3303: ALEA3311: ALEA3316: ALEA3324: Perkahwinan, Kekeluargaan dan Kekerabatan (3) Sosiologi Penghijrahan (3) Psikologi Sosial (3) Etnografi Silang Budaya (3) Kesihatan dan Keselamatan Pekerja (3)

+ : Tidak terbuka kepada pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan

4

JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGIHASIL PEMBELAJARAN PROGRAMPada akhir program ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. Menguasai ilmu dalam bidang antropologi dan sosiologi. Mengaplikasi ilmu dan kaedah yang dipelajari supaya dapat menjalankan penyelidikan sendiri. Mempamerkan kemahiran dan tanggungjawab sosial demi untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. 4. Melaksanakan tugas yang diamanahkan secara beretika dan profesional. 5. Menggunakan kemahiran komunikasi dengan menyampaikan idea dan pandangan kritis melalui penulisan, pembentangan serta menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan kerja berpasukan melalui penyertaan dalam aktiviti sosial. 6. Mempamerkan kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik dengan mengupas isu dan permasalahan kemanusiaan dan kemasyarakatan. 7. Menggunakan kemahiran pengurusan maklumat sebagai landasan untuk terus belajar sepanjang hayat. 8. Menunjukkan kemahiran mengurus dan keusahawanan melalui sikap daya saing yang tinggi dalam menghadapi era globalisasi.

ALEA1101

PENGANTAR ANTROPOLOGI

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Mengenalpasti bidang pengajian antropologi; antropologi budaya, arkeologi dan antropologi fizikal. Memahami budaya dan organisasi secara holistik. Memahami pendedahan tentang penyelidikan antara budaya. Mengaplikasi data empirikal mengenai budaya dan organisasi sosial masyarakat bagi mencetus pemikiran kritikal. Memberi penghayatan terhadap kepelbagaian budaya dalam konteks multiculturalism.

SINOPSIS KANDUNGAN KURSUS Kursus ini merupakan pengenalan kepada bidang antropologi bagi memahami perubahan dan perkembangan manusia. Perbincangan utama kursus ini meliputi budaya, etnografi, sistem ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan dan sistem kekeluargaan yang diamalkan oleh masyarakat. RUJUKAN UTAMA 1. 2. 3. 4. Kottak, C.P., 2000. Anthropology: The Exploration of Human Diversity, 9 th Ed. Boston: McGraw Hill. Monaghan, J and Peter, J., 2000. Social and Cultural Anthropology: A Very Short Introduction. United Kingdom: Oxford University Press. Eriksen, T.H. 2001. Small Places, Large Issues An Introduction to Social and cultural Anthropology. Pluto Press. Eriksen, T.H. 2001. A History of Anthropology. Pluto Press.

KAEDAH PENILAIAN Penilaian berterusan Peperiksaan : : 40% 60%

5

ALEA1102

PENGANTAR SOSIOLOGI

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Mengenalpasti bidang pengajian sosiologi. Memberi pendedahan tentang penyelidikan sosiologi. Mengaplikasi data empirikal tentang masyarakat dan organisasi sosial untuk mencetus pemikiran kritikal mengenai isu-isu semasa dalam masyarakat. Memahami secara lebih mendalam mengenai ketaksamaan sosial yang wujud dalam masyarakat. Memberi penghayatan terhadap kepelbagaian budaya dalam konteks multiculturalism.

SINOPSIS KANDUNGAN KURSUS Kursus ini membincangkan serta meneliti bidang, tujuan dan perkembangan bidang sosiologi. Perbincangan akan ditumpukan kepada aspek teori dan metodologi asas serta konsep-konsep utama seperti masyarakat, hubungan sosial, masalah sosial dan organisasi sosial. Penekanan turut diberikan kepada proses-proses sosial seperti sosialisasi, stratifikasi, hubungan etnik dan institusi-institusi sosial. RUJUKAN UTAMA 1. 2. 3. 4. 5. Bilton, T. et.al., 2002. Introductory Sociology, 4 Ed. London: Palgrave MacMillan Ltd. Giddens, Anthony., 2006. Sociology, 5th Ed. Cambridge: Polity Press. Kottak, C.P., 2000. Anthropology: The Exploration of Human Diversity, 9 th Ed. Boston: McGraw Hill. Macionis, John J. 2001. Sociology, 8th Ed. New York: Prentice Hall. Thio, Alex. 2009. Sociology: A Brief Introduction. 7 th Edition. Boston: Pearson Education.th

KAEDAH PENILAIAN Penilaian berterusan Peperiksaan : : 40% 60%

ALEA1108

PENGANTAR PSIKOLOGI

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Memperkenalkan pelajar kepada bidang psikologi dan lima perspektif utama. Memahami teori dan konsep utama psikologi. Menghuraikan prinsip psikologi berkaitan proses perkembangan dan pembelajaran manusia, personaliti, motivasi, emosi dan tingkahlaku sosial dan bilazim. Mengaplikasi teori dan konsep tersebut dalam menganalisis dan memahami isu sosial semasa. Memahami peranan psikologi dalam memupuk kesejahteraan individu dan masyarakat.

SINOPSIS KANDUNGAN KURSUS Pelajar akan diperkenalkan kepada bidang psikologi secara keseluruhan, teori dan konsep utama sebelum menumpu pada sub-topik berikut: asas biologi tingkahlaku manusia, perkembangan manusia, pembelajaran, personaliti, motivasi, emosi, tingkahlaku sosial dan kecelaruan tingkahlaku. RUJUKAN UTAMA 1. Baron, R.B. 2011. Essentials of Psychology, 3rd Ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. 2. Weiten, W. 2011. Psychology Themes and Variations, 8th Ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. 6

3. 4. 5.

Kalat, J.W. 2011. Introduction to Psychology, 9th Ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. Mahmood Nazar Mohamed. 2005. Pengantar Psikologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marof Redzuan and Haslinda Abdullah. 2008. Psikologi. Kuala Lumpur: McGraw Hill.

KAEDAH PENILAIAN Penilaian berterusan Peperiksaan

: :

40% 60%

ALEA1110

PENGAJIAN SOSIAL MALAYSIA

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. Menjelaskan skop serta tema utama Pengajian Sosial Malaysia. Menjelaskan perkembangan p

View more