urusan-penempatan dg-30102014.pdf

of 13 /13
JABATAN PENDIDIKAN PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN. Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273 p ortal : http : / / j pnp er ak.mo e .gov.my 1 MALAYSIA " Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" TINDAKAN SEGERA Ruj. kami Tarikh : J.Pend.Pk.SUL|T 4773 Jld.11l(1 ) : 30 Oktobet 2Ol4 Semua Ketua Sektor Semua Pegawai Pendidikan Daerah Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32/DG34 (KUP) DAN GRED DG41IDGMIDG48 (exPPPLD) BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34 TAHUN 2014 Dt KEMENTERTAN PENDTDTKAN MALAYSIA (KpM) - CALON TAMBAHAN Dengan hormatnya saya merujuk kepada surat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 171(37) bertarikh 20 Oktober 2014tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah meluluskan perubahan berkenaan waran perjawatan Bil. 5124Tahun 2014 pada 1 Januari 2014. Pindaan waran ini selaras dengan penggabungan Skim Perkhidmatan Pendidikan Lepdsan Diploma (PPPLD) dan Skim Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) kepada Skim Perkhidmatan Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berkuatkuasa 1 Januari2014 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 40 Tahun 2013. 3. Sehubungan dengan itu, perjawatan Guru Besar difleksikan daripada gred minima asal sehingga PPP Gred DG48 (KUP). Bagi langkah persediaan pengisian jawatan Guru Besar, tuan/puan dimohon memperakukan PPP Gred DG32/DG34 (KUP) dan Gred DG41lDG44lDG48 (exPPPLD) yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus Guru Besar seperti berikut : 3.1 Syarat Umum 3.1.1 telah disahkan dalam perkhidmatan Gred DG41 ; 3.1.2 mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak 85% berdasarkan LNPT tiga tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) ; 3.1.3 bebas dari tindakan tatatertib ; 3.1.4 telah mengisytiharkan harta (tahun 2011 ke atas) ; 3.1.5 lulus Tapisan Keutuhan SPRM ; 3.1.6 bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman Pendidikan ;dan 3.1.7 diperaku oleh Ketua Jabatan. PEKELTUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG41iDG.|4IDG48 (qg'Ifi[Pj[iEq4{+r8tAFyAstrKrlfl{N 2014 - cALoN r (Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung) CERIFED To rso gml :2003 CEmIFIEDTO ISO$01:2m CEFI NO.rAB4166

Author: trandieu

Post on 28-Jan-2017

348 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN PENDIDIKAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

  30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

  Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273p ortal : http : / / j pnp er ak.mo e .gov.my

  1 MALAYSIA " Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

  TINDAKAN SEGERA

  Ruj. kamiTarikh

  : J.Pend.Pk.SUL|T 4773 Jld.11l(1 ): 30 Oktobet 2Ol4

  Semua Ketua SektorSemua Pegawai Pendidikan DaerahSemua Pengetua/Guru BesarSekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak.

  Tuan/Puan

  URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN (PPP) GRED DG32/DG34 (KUP) DAN GRED DG41IDGMIDG48 (exPPPLD)BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34 TAHUN2014 Dt KEMENTERTAN PENDTDTKAN MALAYSIA (KpM) - CALON TAMBAHAN

  Dengan hormatnya saya merujuk kepada surat Ketua Pengarah Pendidikan MalaysiaKP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 171(37) bertarikh 20 Oktober 2014tentang perkara di atas.

  2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah meluluskan perubahanberkenaan waran perjawatan Bil. 5124Tahun 2014 pada 1 Januari 2014. Pindaan waran iniselaras dengan penggabungan Skim Perkhidmatan Pendidikan Lepdsan Diploma (PPPLD)dan Skim Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) kepada Skim PerkhidmatanBersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berkuatkuasa 1 Januari2014 di bawahPekeliling Perkhidmatan Bil. 40 Tahun 2013.

  3. Sehubungan dengan itu, perjawatan Guru Besar difleksikan daripada gred minimaasal sehingga PPP Gred DG48 (KUP). Bagi langkah persediaan pengisian jawatan GuruBesar, tuan/puan dimohon memperakukan PPP Gred DG32/DG34 (KUP) dan GredDG41lDG44lDG48 (exPPPLD) yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus Guru Besarseperti berikut :

  3.1 Syarat Umum3.1.1 telah disahkan dalam perkhidmatan Gred DG41 ;

  3.1.2 mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak 85%berdasarkan LNPT tiga tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) ;

  3.1.3 bebas dari tindakan tatatertib ;

  3.1.4 telah mengisytiharkan harta (tahun 2011 ke atas) ;

  3.1.5 lulus Tapisan Keutuhan SPRM ;

  3.1.6 bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi PinjamanPendidikan ;dan

  3.1.7 diperaku oleh Ketua Jabatan.

  PEKELTUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG41iDG.|4IDG48 (qg'Ifi[Pj[iEq4{+r8tAFyAstrKrlfl{N 2014 - cALoN r(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung) CERIFED To rso gml :2003 CEmIFIEDTO ISO$01:2mCEFI NO.rAB4166

 • 3.2 Syarat Khusus

  3.2.1 Lulus Program Kelayakan Profesional Kepimpinan PendidikanKebangsaan (NPQEL) atau Program Kelayakan ProfesionalKepengetuaan Kebangsaan (NPQH) ;

  3.2.2 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman sebagaiGuru Kanan Matapelajaran/Ketua Bidang/Penolong Kanan/jawatanpentadbiran di PPD/JPN/BahagianilAB/lPG/KM ;

  3.2.3 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tempoh perkhidmatansebelum bersara;dan

  3.2.4 Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (perenggan 9, PekelilingPerkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013)

  4. Pegawai-pegawai yang berminat boleh mengemukakan permohonan denganmenggunakan Lampiran A (BPDGGB) dan dikemukakan dengan segera pada atausebelum jam 3.00 petang pada 3 November 2014 (lsnin) berserta dokumen-dokumensokongan sepertiyang dinyatakan di Lampiran 2 kepada :

  Pengarah PendidikanJabatan Pendidikan Perak30640 !POH.(u.p. Unit Naik Pangkat)

  Borang permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima TIDAK AKANDIPERTIMBANGKAN

  5. Sebarang masalah jika ada tuan/puan bolehlah merujuk ke Unit Naik Pangkatjabatan ini di talian 5015059,5015060,5015061,5015064,5015305 dan 501b306 untukmendapatkan penjelasan selanjutnya.

  6. Untuk makluman pihak tuan juga, urusan ini adalah tertakluk kepada apa-apasemakan Kerajaan kepada terma dan syarat perkhidmatan serta pelaksanaan skimperkhidmatan bersepadu PPP dari semasa ke semasa. Keputusan muktamad adalahberdasarkan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP).

  Sekian, terima kasih.

  ..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

  Saya yang menurut perintah,

  fl*^rl(MEOR SHAHTBUL rlOtr-m BtN ZAINUD|N)Ketua SektorKhidmat Pengurusan dan Pembangunanb.p. Pengarah Pendidikan Perak

  s.k. Pengarah Pendidikan PerakTimbalan Pengarah Pendidikan

  IE/FMM

  PEKEULING PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG41/DGZI4/DG48 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

 • LAMPIRAN 2

  DOKUMEN SOKONGAN BAGI URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAIPERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG41loG44lDG48 (exPPPLD) BAGI PENGISIAN

  JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34 TAHUN 2014

  1. LAMPIRAN A (BPDGGB)2. Salinan diakui sah kad pengenalan diatas kertas A4.3. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DG2g.4. Salinan diakuisah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DG2g.5. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DG41.6. Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DG41.7. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG32/DG32 (KUp).8. salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Time Based Gred DG34 (KUp).9. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG44 (KUp).10. Salinan diakuisah surat kenaikan pangkat Gred DG48/DG4B (KUp).11. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan/

  Guru Kanan/jawatan pentadbiran di PPD/JPN/ Bahagian/lAB/lPG/KM.

  12. Salinan diakuisah sijil SPM/STPM (Bagi calon Cina/Tamit)13. Salinan diakuisah Sijil Perguruan.14. Salinan diakuisah sijil NPQH/NPQEL15. Salinan Sijil Diplomatljazah16' Borang Pemeriksaan Perubatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam - Lampiran B

  (Pin.212013)

  '17. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagi tahun 2010 ke atas.18. Laporan Perisytiharan Harta - Lampiran C19. Laporan Kenyataan Ketua Jabatan - Lampiran D20. Surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusiffabung Pendidikan - Lampiran E21. Borang Tapisan Keutuhan oleh suruhanjaya Pencegahan Rasuah Maraysia

  (SPRM) - Lampiran Tl22. salinan diakui sah kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemaskini.

  PEKELIUNG PENEMPATAN DG32IDG34 KUP/DG41/DG44|DG48 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

 • LAMPIRAN A (BPDGGB)

  PERMOHONAN UNTUK PENEMPATAN DAN PERTUKARANPEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG41 /DG4 4lDG48 (exPPPLD)

  BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34URUSAN TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA/

  JABATAN PENDIDIKAN N EGERI/BAHAGIAN

  ARAHAN KEPADA CALON

  1. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.2. Sila tandakan ( y') di petak yang berkenaan.3. Tarikh tutup permohonan :

  Calon Umum

  Calon Pendidikan lslam

  Calon Bahasa Cina

  Calon Bahasa Tamil

  Sila tandakan /di petak yang berkenaan

  Nyatakan opsyen semasa di maktab :

  GAMBARBERUKURAN

  PASPORTTERKINI

  1. MAKLUMAT PERIBADI1.1 NAMA PENUH (Sepertidalam kad pengenalan. Sertakan salinan kad pengenalan)

  1.2 NO. KAD PENGENALAN LAMA NO. KAD PENGENALAN BARU

  1.3 TARIKH LAHIR 1.4 JANTINA Lelaki

  ETIPerempuan

  t'Tl1.5

  Hari Bulan Tahun

  BANGSA Melayur -----]----llM I I

  NO. FAIL JABATAN :

  Cina

  Fl--]lndia

  r-t-tLainlain

  ETI1.6

  PEKEULING PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG41/DGZI4/DG.I8 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMMHAN

 • 2. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

  2.1 TARIKH LANTIK GRED DG29 DAN TARIKH SAH DG29(sertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

  Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

  2.2 TARIKH LANTIK GRED DG41 DAN TARIKH SAH DG41(sertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

  Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

  2.3 TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG32/DG32 (KUP)(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.4 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG34/DG34 (KUp)(sertakan salinan surat penempatan)

  Hari Bulan Tahun

  2.5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG44 (KUP)(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.6 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG48/DG48 (KUp)(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.7 TARAF JAWATAN

  TIME BASED

  SEKARANG

  2.8 TARIKH BERSARAWAJIB

  Hari Bulan Tahun

  OPSYEN BERSARA

  PEKEUUNG PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG4UDG44IDG4g (A

 • 2.9 KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN(sertakan salinan sijil akademik tertinggi)

  Untuk Kegunaan Jabatan

  SPM STPM Diploma ljazah

  2.1O KELULUSAN BAHASA(sertakan salinan sijil)

  B. CINA B.TAMIL

  2.11 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH/NPQEL (sertakan salinan sijil) :Mulai hingga

  ntuk Kegunaan Jabatan

  3.

  3.1

  MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/PENOLONG KANAN

  JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG

  GB GURU BESAR

  PENOLONG KANAN

  PENYELIA DIJPN/PPD-

  PEGAWAI DI JPN/PPD/ BAHAGIANYANG ADA PENGALAMAN GURUBESAR

  PEGAWAI DI JPN/PPD/BAHAGIANYANG ADA PENGALAMAN GPK

  Mrlri :.

  hingga

  Mulai_ hingga

  Mulai_ hingga

  Mulai_ hinggaPEGB

  PEGPK Mulai_ hingga

  JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG :

  GRED JAWATAN MULAI

  Untuk Kegunaan Jabatan

  PK

  PJ

  PEKEUUNG PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG4UDG44IDG48 (ilPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 _ CALON TAMBAHAN

 • 3.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG

  POSKOD

  BANDAR

  DAERAH

  NEGERI

  No.TELEFoN [T-[_-l mNO. TELEFON BIMBIT

  PENGAKUAN PEMOHON

  4.1 Saya telah mengisytihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2002 dan telahdiluluskan pada _. (Salinan surat kelulusan disertakan)

  4.2 Saya adalah bebas darisebarang tindakan atau hukumantatatertib/SPRM/Surcaj.

  4.3 Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj.t-

  4.4 Bersara pilihan, cuti tanpa gaji, perletakan jawatan

  Saya tidak pernah/pernah " diluluskan bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji

  di bawah Perintah Am * pada/mulai_ hingga

  Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji,pelepasanjawatandenganizin/perletakanjawatan*pada/mulai-hingga

  4.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar lnstitut PinjamanPendidikan.

  4.

  PEKEUUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG4UDG44IDG4g (ilPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

 • 4.6 Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar lnstitut Penjaman Pendidikan(nyatakan lnstitusi Pinjaman

  Pendidikan)

  4.7 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar. Sayamemahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, permohonansaya akan dibatalkan.

  4.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan.

  I---_lYa [--_l rioar