urusan-penempatan dg-30102014.pdf

of 13 /13
JABATAN PENDIDIKAN PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN. Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273 p ortal : http : / / j pnp er ak.mo e .gov.my 1 MALAYSIA " Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" TINDAKAN SEGERA Ruj. kami Tarikh : J.Pend.Pk.SUL|T 4773 Jld.11l(1 ) : 30 Oktobet 2Ol4 Semua Ketua Sektor Semua Pegawai Pendidikan Daerah Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32/DG34 (KUP) DAN GRED DG41IDGMIDG48 (exPPPLD) BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34 TAHUN 2014 Dt KEMENTERTAN PENDTDTKAN MALAYSIA (KpM) - CALON TAMBAHAN Dengan hormatnya saya merujuk kepada surat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 171(37) bertarikh 20 Oktober 2014tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah meluluskan perubahan berkenaan waran perjawatan Bil. 5124Tahun 2014 pada 1 Januari 2014. Pindaan waran ini selaras dengan penggabungan Skim Perkhidmatan Pendidikan Lepdsan Diploma (PPPLD) dan Skim Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) kepada Skim Perkhidmatan Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berkuatkuasa 1 Januari2014 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 40 Tahun 2013. 3. Sehubungan dengan itu, perjawatan Guru Besar difleksikan daripada gred minima asal sehingga PPP Gred DG48 (KUP). Bagi langkah persediaan pengisian jawatan Guru Besar, tuan/puan dimohon memperakukan PPP Gred DG32/DG34 (KUP) dan Gred DG41lDG44lDG48 (exPPPLD) yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus Guru Besar seperti berikut : 3.1 Syarat Umum 3.1.1 telah disahkan dalam perkhidmatan Gred DG41 ; 3.1.2 mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak 85% berdasarkan LNPT tiga tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) ; 3.1.3 bebas dari tindakan tatatertib ; 3.1.4 telah mengisytiharkan harta (tahun 2011 ke atas) ; 3.1.5 lulus Tapisan Keutuhan SPRM ; 3.1.6 bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman Pendidikan ;dan 3.1.7 diperaku oleh Ketua Jabatan. PEKELTUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG41iDG.|4IDG48 (qg'Ifi[Pj[iEq4{+r8tAFyAstrKrlfl{N 2014 - cALoN r (Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung) CERIFED To rso gml :2003 CEmIFIEDTO ISO$01:2m CEFI NO.rAB4166

Upload: trandieu

Post on 28-Jan-2017

369 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

JABATAN PENDIDIKAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273p ortal : http : / / j pnp er ak.mo e .gov.my

1 MALAYSIA " Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

TINDAKAN SEGERA

Ruj. kamiTarikh

: J.Pend.Pk.SUL|T 4773 Jld.11l(1 ): 30 Oktobet 2Ol4

Semua Ketua SektorSemua Pegawai Pendidikan DaerahSemua Pengetua/Guru BesarSekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak.

Tuan/Puan

URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN (PPP) GRED DG32/DG34 (KUP) DAN GRED DG41IDGMIDG48 (exPPPLD)BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34 TAHUN2014 Dt KEMENTERTAN PENDTDTKAN MALAYSIA (KpM) - CALON TAMBAHAN

Dengan hormatnya saya merujuk kepada surat Ketua Pengarah Pendidikan MalaysiaKP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 171(37) bertarikh 20 Oktober 2014tentang perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah meluluskan perubahanberkenaan waran perjawatan Bil. 5124Tahun 2014 pada 1 Januari 2014. Pindaan waran iniselaras dengan penggabungan Skim Perkhidmatan Pendidikan Lepdsan Diploma (PPPLD)dan Skim Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) kepada Skim PerkhidmatanBersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berkuatkuasa 1 Januari2014 di bawahPekeliling Perkhidmatan Bil. 40 Tahun 2013.

3. Sehubungan dengan itu, perjawatan Guru Besar difleksikan daripada gred minimaasal sehingga PPP Gred DG48 (KUP). Bagi langkah persediaan pengisian jawatan GuruBesar, tuan/puan dimohon memperakukan PPP Gred DG32/DG34 (KUP) dan GredDG41lDG44lDG48 (exPPPLD) yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus Guru Besarseperti berikut :

3.1 Syarat Umum

3.1.1 telah disahkan dalam perkhidmatan Gred DG41 ;

3.1.2 mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak 85%berdasarkan LNPT tiga tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) ;

3.1.3 bebas dari tindakan tatatertib ;

3.1.4 telah mengisytiharkan harta (tahun 2011 ke atas) ;

3.1.5 lulus Tapisan Keutuhan SPRM ;

3.1.6 bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi PinjamanPendidikan ;dan

3.1.7 diperaku oleh Ketua Jabatan.

PEKELTUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG41iDG.|4IDG48 (qg'Ifi[Pj[iEq4{+r8tAFyAstrKrlfl{N 2014 - cALoN r(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung) CERIFED To rso gml :2003 CEmIFIEDTO ISO$01:2m

CEFI NO.rAB4166

Page 2: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

3.2 Syarat Khusus

3.2.1 Lulus Program Kelayakan Profesional Kepimpinan PendidikanKebangsaan (NPQEL) atau Program Kelayakan ProfesionalKepengetuaan Kebangsaan (NPQH) ;

3.2.2 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman sebagaiGuru Kanan Matapelajaran/Ketua Bidang/Penolong Kanan/jawatanpentadbiran di PPD/JPN/BahagianilAB/lPG/KM ;

3.2.3 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tempoh perkhidmatansebelum bersara;dan

3.2.4 Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (perenggan 9, PekelilingPerkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013)

4. Pegawai-pegawai yang berminat boleh mengemukakan permohonan denganmenggunakan Lampiran A (BPDGGB) dan dikemukakan dengan segera pada atausebelum jam 3.00 petang pada 3 November 2014 (lsnin) berserta dokumen-dokumensokongan sepertiyang dinyatakan di Lampiran 2 kepada :

Pengarah PendidikanJabatan Pendidikan Perak30640 !POH.(u.p. Unit Naik Pangkat)

Borang permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima TIDAK AKANDIPERTIMBANGKAN

5. Sebarang masalah jika ada tuan/puan bolehlah merujuk ke Unit Naik Pangkatjabatan ini di talian 5015059,5015060,5015061,5015064,5015305 dan 501b306 untukmendapatkan penjelasan selanjutnya.

6. Untuk makluman pihak tuan juga, urusan ini adalah tertakluk kepada apa-apasemakan Kerajaan kepada terma dan syarat perkhidmatan serta pelaksanaan skimperkhidmatan bersepadu PPP dari semasa ke semasa. Keputusan muktamad adalahberdasarkan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP).

Sekian, terima kasih.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

Saya yang menurut perintah,

fl*^rl(MEOR SHAHTBUL rlOtr-m BtN ZAINUD|N)Ketua SektorKhidmat Pengurusan dan Pembangunanb.p. Pengarah Pendidikan Perak

s.k. Pengarah Pendidikan PerakTimbalan Pengarah Pendidikan

IE/FMM

PEKEULING PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG41/DGZI4/DG48 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 3: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

LAMPIRAN 2

DOKUMEN SOKONGAN BAGI URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAIPERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG41loG44lDG48 (exPPPLD) BAGI PENGISIAN

JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34 TAHUN 2014

1. LAMPIRAN A (BPDGGB)

2. Salinan diakui sah kad pengenalan diatas kertas A4.

3. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DG2g.

4. Salinan diakuisah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DG2g.

5. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DG41.

6. Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DG41.

7. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG32/DG32 (KUp).

8. salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Time Based Gred DG34 (KUp).

9. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG44 (KUp).

10. Salinan diakuisah surat kenaikan pangkat Gred DG48/DG4B (KUp).

11. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Kanan/jawatan pentadbiran di PPD/JPN/ Bahagian/lAB/lPG/KM.

12. Salinan diakuisah sijil SPM/STPM (Bagi calon Cina/Tamit)

13. Salinan diakuisah Sijil Perguruan.

14. Salinan diakuisah sijil NPQH/NPQEL

15. Salinan Sijil Diplomatljazah

16' Borang Pemeriksaan Perubatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam - Lampiran B(Pin.212013)

'17. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagi tahun 2010 ke atas.

18. Laporan Perisytiharan Harta - Lampiran C

19. Laporan Kenyataan Ketua Jabatan - Lampiran D

20. Surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusiffabung Pendidikan - Lampiran E

21. Borang Tapisan Keutuhan oleh suruhanjaya Pencegahan Rasuah Maraysia(SPRM) - Lampiran Tl

22. salinan diakui sah kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemaskini.

PEKELIUNG PENEMPATAN DG32IDG34 KUP/DG41/DG44|DG48 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 4: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

LAMPIRAN A (BPDGGB)

PERMOHONAN UNTUK PENEMPATAN DAN PERTUKARANPEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG41 /DG4 4lDG48 (exPPPLD)

BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN GRED DG34URUSAN TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA/

JABATAN PENDIDIKAN N EGERI/BAHAGIAN

ARAHAN KEPADA CALON

1. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.2. Sila tandakan ( y') di petak yang berkenaan.3. Tarikh tutup permohonan :

Calon Umum

Calon Pendidikan lslam

Calon Bahasa Cina

Calon Bahasa Tamil

Sila tandakan /di petak yang berkenaan

Nyatakan opsyen semasa di maktab :

GAMBARBERUKURAN

PASPORTTERKINI

1. MAKLUMAT PERIBADI

1.1 NAMA PENUH (Sepertidalam kad pengenalan. Sertakan salinan kad pengenalan)

1.2 NO. KAD PENGENALAN LAMA NO. KAD PENGENALAN BARU

1.3 TARIKH LAHIR 1.4 JANTINA Lelaki

ETIPerempuan

t'Tl1.5

Hari Bulan Tahun

BANGSA Melayur -----]----llM I I

NO. FAIL JABATAN :

Cina

Fl--]lndia

r-t-tLainlain

ETI1.6

PEKEULING PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG41/DGZI4/DG.I8 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMMHAN

Page 5: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

2. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

2.1 TARIKH LANTIK GRED DG29 DAN TARIKH SAH DG29(sertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

2.2 TARIKH LANTIK GRED DG41 DAN TARIKH SAH DG41(sertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

2.3 TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG32/DG32 (KUP)(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

Hari Bulan Tahun

2.4 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG34/DG34 (KUp)(sertakan salinan surat penempatan)

Hari Bulan Tahun

2.5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG44 (KUP)(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

Hari Bulan Tahun

2.6 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG48/DG48 (KUp)(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

Hari Bulan Tahun

2.7 TARAF JAWATAN

TIME BASED

SEKARANG

2.8 TARIKH BERSARAWAJIB

Hari Bulan Tahun

OPSYEN BERSARA

PEKEUUNG PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG4UDG44IDG4g (A<PPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 6: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

2.9 KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN(sertakan salinan sijil akademik tertinggi)

Untuk Kegunaan Jabatan

SPM STPM Diploma ljazah

2.1O KELULUSAN BAHASA(sertakan salinan sijil)

B. CINA B.TAMIL

2.11 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH/NPQEL (sertakan salinan sijil) :

Mulai hingga

ntuk Kegunaan Jabatan

3.

3.1

MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/PENOLONG KANAN

JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG

GB GURU BESAR

PENOLONG KANAN

PENYELIA DIJPN/PPD-

PEGAWAI DI JPN/PPD/ BAHAGIANYANG ADA PENGALAMAN GURUBESAR

PEGAWAI DI JPN/PPD/BAHAGIANYANG ADA PENGALAMAN GPK

Mrlri :.

hingga

Mulai_ hingga

Mulai_ hingga

Mulai_ hinggaPEGB

PEGPK Mulai_ hingga

JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG :

GRED JAWATAN MULAI

Untuk Kegunaan Jabatan

PK

PJ

PEKEUUNG PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG4UDG44IDG48 (ilPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 _ CALON TAMBAHAN

Page 7: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

3.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG

POSKOD

BANDAR

DAERAH

NEGERI

No.TELEFoN [T-[_-l mNO. TELEFON BIMBIT

PENGAKUAN PEMOHON

4.1 Saya telah mengisytihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2002 dan telah

diluluskan pada _. (Salinan surat kelulusan disertakan)

4.2 Saya adalah bebas darisebarang tindakan atau hukuman

tatatertib/SPRM/Surcaj.

4.3 Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj.t-

4.4 Bersara pilihan, cuti tanpa gaji, perletakan jawatan

Saya tidak pernah/pernah " diluluskan bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji

di bawah Perintah Am * pada/mulai_ hingga

Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji,

pelepasanjawatandenganizin/perletakanjawatan*pada/mulai-hingga

4.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar lnstitut Pinjaman

Pendidikan.

4.

PEKEUUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG4UDG44IDG4g (ilPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 8: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

4.6 Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar lnstitut Penjaman Pendidikan

(nyatakan lnstitusi PinjamanPendidikan)

4.7 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar. Sayamemahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, permohonansaya akan dibatalkan.

4.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan.

I---_lYa [--_l rioar<

TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:* potong mana yang tidak berkenaan

ULASAN KETUA JABATAN(G B/PENG ETUA/PPD/PPB/KS/KPP men gi kut tem pat bertu gas)

TS TIDAK SOKONG

Ulasan :

TANDATANGAN:

NAMA:

JAWATAN:

TARIKH: COP RASMI :

S

PEKEUUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUP/DG41/DG44IDG48 (EXPPPLD) SEMGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMMHAN

Page 9: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

LAMPIRAN C

LAPORAN PENGISYTIHARAN HARTA

Adalah disahkan bahawa

Nombor Kad Pengenalan ........... .. sudah/belum mengisytiharkan harta

kepada ketua Jabatan.

2. Kelulusan Pengisytiharan Hafta bagi pegawai tersebut adalah melalui surat

TANDATANGAN(KETUA JABATAN)

NAMA

JAWATAN

COP RASMI

TARIKH:

PEKEUUNG PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG4UDG.I4IDG48 (D(PPPLO) SEBAGAI GURU BESAR TAHUI{ 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 10: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

Nama Pemohon :

No. Kad pengenalan :

(a) Tahun 2011 l

(b) Tahun 2012 :

(c) Tahun 2013 :

2. Kenyataan Tatateftib

Adalah disahkan bahawa pegawaidi atas;

LAMPIRAN D (BPDGGGB)

KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN

1. Markah laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT)

EE

TANDATANGAN(KETUA JABATAN)

NAMA

JAWATAN

COP RASMI

TARIKH:

Tandakan (J) paaa ruangan yang berkenaan.

PEKEUUNG PENEMPATAN DG3ZDG34 KUPIDCAIIDG44IOG,IS (EXPPPLD) SEMGAI GURU BESAR TAHUN 2014 _ CALON TAMBAHAN

20o/o

35o/o

45o/o

,UMtAH

BEBAS dari hukuman tatateftib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalampeftuduhan tindakan tatatertib.

ATAU

DATAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMAN tatatertib/SPRM/Surcaj. Ketua labatan hendaklah mengemukakan keteranganmengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiikaberkenaan) dengan mengisi TAMPIRAN TATATERTIB secaraberasingan.

Page 11: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

EE

EE

LAMPIRAN E

SURAT AKUANPINJAMAN PEN DIDIKAN INSTITUSI /TABU NG PEN DIDIKAN

Saya ........,.. No. KP : ..,.............. mengesahkan bahawa :

Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana

institusi/tabung pendidikan ;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada

(nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. hingga

sebanyak RM................. dan (nyatakan InstitusiPinjaman) mulaitarikh .. hingga ..... sebanyak RM................

Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran ;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada

(nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. hingga

sebanyak RM................. dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara

bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ......................... ;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada

(nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. hingga

sebanyak RM............. dan saya telahpun menyelesaikan sepBnuhnya pinjaman pada

PERAKUAN

Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar,saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (f) dan 4 (2) (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Tandatangan pegawai

Nama

Jawatan

Alamat Pejabat

Tarikh

PENGESAHAN KETUA JABATAN

Tandatangan pegawai

Nama

Jawatan

Alamat Pejabat

Tarikh

PEKEUUNG PENEMPATAN DG32I DG34 KUP/DG41/DGZI4/DG48 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 12: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

LAMPIRAN F

BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAHMALAYSIA (SPRM) TAHUN 2014 (MANDATORI)

PERINGATAN

Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada,tulis'TIADA'.

A. 1. GELARAN :

2, NAMA :

3. NO. KAD PENGENALAN

3.1 (BARU) 3.2 (LAMA)

4, NO. PASSPORT/NO. POLIS/ NO. TENTEM :

(J|KA ADA, S|LA NYATAKAN)

5. TARIKH LAHIR:

7. BANGSA :

9. JANTINA :

6. TEMPAT LAHIR :

8. AGAMA

10. WARGANEGARA :

11. GRED JAWATAN TERKINI

12. GELARAN JAWATAN TERKINI

13. SKIM PERKHIDMATAN

14. GAJI HAKIKISEBULAN

15. TEMPAT BERTUGAS

16. ALAMATTEMPATBERTUGAS TEL :

PEKEULING PENEMPATAN DG3UDG34 KUP/DG4T/DG.I4IDGZI8 (EXPPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN

Page 13: urusan-penempatan DG-30102014.pdf

17. ALAMAT RUMAH

18. EMEL RASMI PEGAWAI

BUTIR-BUTIR PASANGAN CALON (Jika Berkaitan)

1. NAMA ISTERI/ SUAMI :

TEL:

B.

2. NO. KAD PENGENALAN ISTERI/ SUAMI

2.',t (BARU):

NO. PASSPORT/ NO. POLIS/ NO.TENTERA PASANGAN (JIKA ADA, SILANYATAKAN)

JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI/ SUAMI

:

2.2 (LAMA):

3.

4.

5. ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI

DENGAN INI, SAYA SEPERTI NAMA DI ATAS MENGESAHKAN MAKLUMAT - MAKLUMAT DIATAS ADALAH BENAR DAN SAHIH.

(TARTKH) (TANDATANGAN PEMOHON)

PEKELIUNG PENEMPATAN DG32/DG34 KUP/DG41/DG.I4IDG$ (D(PPPLD) SEBAGAI GURU BESAR TAHUN 2014 - CALON TAMBAHAN