ukrusan penempatan dan pertukaran dg 32 dan dg34

Upload: vinner43

Post on 13-Oct-2015

148 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

k

TRANSCRIPT

 • JABATAN PENDIDIKAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

  30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

  Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273portal : http : / /jpnperak.moe.gov.my

  I MALAYSIA "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan,,

  Ruj. kamiTarikh

  : J.Pend.Pk.SULlT 4773 Jld.10l(31): 1Julai2014

  Semua Ketua SektorSemua Pegawai Pendidikan DaerahSemua Pengetua/Guru BesarSekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak.

  Tuan/Puan

  URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN SETARA PEGAWAT PERKHTDMATANPENDIDIKAN (PPP) YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG32 DAN GREDDG34 SECARA TIME BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN DG34 TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)Dgngan hormatnya saya merujuk kepada surat Kementerian Pendidikan MalaysiaKP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 171(26) bertarikh 27 Jun2Ol4tentang perkara di atas.2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan memprosespermohonan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk mengisi jawatan Guru Besar disekolah Gred A/B dan SKMB bagitahun 2014 seperti berikut :

  Jawatan Dipohon Kategori PPP Yang Layak Memohon

  Guru Besar di sekolah Gred A dan B Pegawai Perkhidmatan Pendidikan GredDG34 (KUP).

  Guru Besar di sekolah Gred SKMB Pegawai Perkhidmatan Pendidikan GredDG32/DG32 (KUP)

  3' Permohonan bagi urusan ini terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikanyang berminat serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti berikut :

  3.1 Syarat Umum3.1.1 telah disahkan dalam perkhidmatan Gred DG29 ;3.1.2 mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak gso/o

  berdasarkan LNPT tiga tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) ;3.1.3 bebas dari tindakan tatatertib ;3.1.4 telah mengisytiharkan harta ;

  ..2t-

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A_B_SKMB TAHUN 2014 ,.CINTNLAH BAHASA KITA"(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

  @ffiCEBIFED TO ISO S1:20G

  CERI NO.:AB1166CERTIFIED TO EO ml ;403

 • 3.1.5 lulus Tapisan Keutuhan SPRM ;3.1.6 bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman

  Pendidikan ; dan

  3.1.7 diperaku oleh Ketua Jabatan.

  3.2 Syarat Khusus3.1 Lulus Program Kelayakan Profesional Kepimpinan Pendidikan

  Kebangsaan (NPQEL) atau Program Kelayakan ProfesionalKepengetuaan Kebangsaan (NPaH) ;

  3.2 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman sebagaiGuru Kanan Matapelajaran/Ketua Bidang/Penolong Kanan/jawatanpentadbiran di PPD/JPN/Bahagian/lAB/lPG/KM ;

  3.3 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tempoh perkhidmatansebelum bersara;dan

  3.4 Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (perenggan 9, PekelilingPerkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013)

  4. Pegawai-pegawai yang berminat boleh mengemukakan permohonan denganmenggunakan Lampiran A (BPDGGBa) dan dikemukakan ke Unit Naik Pangkatjabatan ini pada atau sebelum 18 Julai 2014 bersertakan dokumen-dokumen sokongansepertiyang dinyatakan di Lampiran 3.

  5. Sebarang masalah jika ada tuan/puan bolehlah merujuk ke Unit Naik Pangkatjabatan ini di talian 5015059,5015060,5015061,5015064,5015305 dan 5015306 untukmendapatkan penjelasan selanjutnya.

  Sekian, terima kasih.

  .. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menurut perintah,

  (MEOR SHAHTBUL FADTLAH BIN ZAINUDIN)Ketua SektorKhidmat Pengurusan dan Pembangunanb.p. Pengarah Pendidikan Perak

  s.k. Pengarah Pendidikan PerakTimbalan Pengarah Pendidikan

  AMI(FMM

  PEKELIUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • LAMPIRAN 3

  URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN SETARA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG32 DAN GRED DG34 SECARA (TBBK)

  BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN DG34 TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

  1. LAMPIRAN A (BPDGGBa)2. Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas 44.3. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DG29.4. Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DG2g.5. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG32 (KUp)

  - Time Based

  6. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG32 - Hakiki.7. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG34 (KUp)

  - Time Based

  8. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Kanan/jawatan pentadbiran di PPD/J PN/ Bahagian/lAB/l PG/KM.

  9. SalinandiakuisahsijitsPM/STPM(Bagicaton Gina/Tami!)10. Salinan diakui sah Sijil Perguruan.11. Salinan diakui sah sijil NPQH/NPQEL12. SalinanSijilDiploma/ljazah13. Borang Pemeriksaan Perubatan Bagi Pegawai perkhidmatan Awam

  - Lampiran B

  (Pin.212013)'14. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagi tahun 2010 ke atas.15. Laporan Perisytiharan Harta

  - Lampiran C

  16. Laporan Kenyataan Ketua Jabatan -

  Lampiran D

  17. surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/Tabung pendidikan -

  Lampiran E

  18. Borang Tapisan Keutuhan oleh suruhanjaya pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM)

  - Lampiran Tl

  19. Pengesahan pengalaman menjalankan tugas pentadbiran di SKMB -

  Lampiran F20. Dokumen sokongan pernah bertugas sebagai penyelia/Guru Besar/

  Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat penempatan/dokumenlain yang berkaitan)

  -

  jika berkaitan21 . Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai pemeriksa Kertas/

  Panel Soalan -

  jika ada22. Dokumen sokongan sekiranya pemah menerbitkan buku/artikel/Jurnal

  dan Modul -

  jika ada23. Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ pencerarnah/

  Pembentang Kertas Kerja -

  jika ada24. Dokumen sokongan sekiranya pemah menerima Anugerah/Surat

  Kepujian/Penghargaan -

  jika ada25. Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemaskini

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • LAMPIRAN A (BPDGGBa)URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN SETARA PEGAWAI PERKHIDMATAN

  PENDIDIKAN (PPP) YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG32 DAN GREDDG34 SECARA TIME BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)

  BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN DG34 TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

  ARAHAN KEPADA CALON

  1.2.3.

  Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.Sila tandakan ( {) di petak yang berkenaan.Tarikh tutup permohonan :

  Calon UmumCalon Pendidikan lslamCalon Bahasa CinaCalon Bahasa Tamil

  Sila tandakan y'di petak yang berkenaan

  Nyatakan opsyen semasa di maktab :

  GAMBARBERUKURAN

  PASPORTTERKINI

  1. MAKLUMAT PERIBAD!1.1 NAMA PENUH (Sepertidalam kad pengenalan. Sertakan salinan kad pengenalan)

  1,2 NO. KAD PENGENALAN LAMA NO. KAD PENGENALAN BARU

  1.3 TARIKH LAHIR 1,4 JANTINA Lelaki

  ETIPerempuan

  FTI1.5

  Hari Bulan TahunBANGSA Melayu

  trTtNO. FAIL JABATAN :

  lndia

  t-l-lLainlain

  ETI1.6

  Cina

  til.l

  PEKELIUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 2. MAKLUMAT PERKHIDMATAN2.1 TARIKH LANTIK GRED DG29 DAN TARIKH SAH DG29

  (sertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

  Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

  2.2 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG32 (KUp) - TIME BASEDsertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

  Hari Bulan Tahun

  2.3 TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG32. HAKIKI(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.4 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG34 (KUp) - TrME BASED(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.5 TARAF JAWATANTIME BASED

  SEKARANG

  2.6 TARIKH BERSARAWAJIB

  Hari Bulan Tahun

  OPSYEN BERSARA

  2.7 KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHTDMATAN(sertakan salinan sijil akademik tertinggi)

  Untuk Kegunaan JabatanSPM STPM Diploma ljazah

  2.8 KELULUSAN BAHASA(sertakan salinan sijil)

  CINA

  tBcl--lTAMIL

  El--l

  PEKEULING PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 2.9 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH/NPQEL (sertakan satinan sijit) :Mulai hingga

  Untuk Kegunaan Jabatan

  3. MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/PENOLONG KANAN

  3.1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANGGB GURU BESAR Mulai_ hingga

  PEGB

  PENOLONG KANAN Mulai_ hingga

  PENYELIA DIJPN/PPD* Mulai_ hingga

  PEGAWA! DIJPN/PPD/ BAHAGIAN Mutai_- hinggaYANG ADA PENGALAMAN GURU

  PEGPK PEGAWAIDIJPN/PPD/BAHAGIAN Mulai_hinggaYANG ADA PENGALAMAN GPK

  JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG :

  GRED JAWATAN MULAI HINGGA

  (Tandakan r,Idi mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan)* Potong mana yang tidak berkenaan

  Untuk Kegunaan Jabatan

  PK

  PJ

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 3.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG

  POSKOD

  BANDAR

  DAERAH

  NEGERI

  GRED SEK

  NO. TELEFON

  NO. TELEFON BIMBIT

  KEMAHIRAN ICT

  Tidak tahu menaip/menggunakan komputer.

  Tahu menaip/tahu menggunakan komputer.

  Tahu menggunakan perisian yang asas sepertiWord, Excel danPower Point.

  Boleh menggunakan projector atau LCD.

  Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer.

  Tandakan /mana yang berkaitan.Kegunaan JabatanUntuk

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • PENGALAMAN

  Nyatakan nama sekolah :

  BERKHIDMAT DI KAWASAN PEDALAMAN

  Kurang < 1 tahun

  t hingga

 • 7. Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah, PejabatPelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeridan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjaklima tahun kebelakangan. (Contoh : Pemeriksa Kertas, Panel Soalan)

  Bit Sumbangan Peringkat1

  2.

  3.

  4.

  5.

  Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitanKegunaan Jabatan

  8. Nyatakan Buku, Artikel, Jurnal dan Modul yang telah diterbitkan/dibina semenjak Iima tahunkebelakangan.

  Bil Nama Buku/Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penerbit &Tahun Terbit

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan

  Kegunaan Jabatan

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A_B.SKMB TAHUN 2014

 • 9. Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan yang pernah diterima semenjak tima tahunkebelakangan.

  Bit Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan Daripada dan Tahun1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitanUntuk Kegunaan Jabatan

  10. PENGAKUAN PEMOHON'10.1 Saya telah mengisytihar harta seperti Pekeliling Perkfridmatan Bii.3/2002 dan telah

  diluluskan pada. (Salinan surat kelulusan disertakan)

  1O.2 Saya adalah bebas dari sebarang tindakan atau hukumantatatertib/SPRM/Surcaj.

  10.3 Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj.

  10.4 Bersara pilihan, cuti tanpa gaji, perletakan jawatan

  di bawah Perintah Am * pada/mulai hingga

  pelepasan jawatan dengan izinlperletakan jawatan " pada/mulaihingga

  10.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar lnstitut PinjamanPendidikan.

  PEKEULING PENEMPATAN GB GRED A-B_SKMB TAHUN 2014

 • 10.6 Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar lnstitut Penjaman Pendidikan(nyatakan I nstitusi Pinjaman

  Pendidikan)10.7 Saya akui bahawa maklumat yang saya berididalam borang ini adalah benar. Saya

  memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, permohonansaya akan dibatalkan.

  10.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja sepertidiarahkan.

  [---_lva [---lruarTARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:* potong mana yang tidak berkenaan

  ULASAN KETUA JABATAN(GB/PENGETUA/PPD/PPB/KS/KPP mengikut tempat bertugas)

  SOKONG TS TIDAK SOKONG

  Ulasan :

  TANDATANGAN:

  NAMA:

  JAWATAN:

  TARIKH : COP RASMT :

  S

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • LAMPIRAN B

  ( Pin. 2/2013)

  BORANG PEMERIKSAAN PERUBATANBAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

  A. BIODATA[Diisi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar. Sila tandakan ( / ) di ruanganberkaitanl

  1. Nama:

  2. No Kad Pengenalan:

  4. Jantina:

  3. Umur: l-Tlr** mBulan(padatarikhpemeriksaan)

  l-l reuul-lPerempuans. Bangsa: l-l r'a.ruv, [-lcin" nlnala [-lLain-lain(silanyatakan):

  6. raraf Perkahwinan: E

  rr** l-l sertahw* n Janda./Duda

  7. Alamat Kediaman:

  8. Alamat Tempat Kerja:

  9. Sejarah Pekerjaan (3 yangterkini):Nama Jawatan Kementerian/ Jabatan Tempoh

  10. Sejarah Perubatan:a. Penyakit Mental (Mental illness)

  Lain-lain (sila nyatakan) (Others, please specifu)

  b.

  c.

  nb

 • I l. Sejarah Pembedahan:Jenis Pembedahan/ (Type of surgery) Tahuna.

  b.

  12. Sejarah Merokok:I I Tidak Merokok (Non smokers)

  Bekas Perokok (melebihi 6 bulan) [-l ,.rot ok (Smoker)(ex-smoker)

  13. Sejarah Alahan (Allergt):i. Ubat-ubatan: a.

  (lledicine) c.

  ii. Lain-lain a.(Others) c.

  14. Sejarah Keluarga:

  b.

  d.

  b.

  d.

  a. Penyakit Mental (Mental illness)b. Kanser (Cancer)c. Kencing Manis (Diabetes Mellitw)d. Darah tinggj (Hypertension)e. Strok(Stroke)f. Penyakit Jantung (Heart disease)g. Lain-lain (sila nyatakan) (Ahers, pleases spectfy)

  B. PEMERIKSAAN X'IZIKAL (untuk diisi oleh pengamal perubatan berdaftar)

  (Heigh) (Weight)

  2. BMI 30 (kegemukan / obes)

  Indek Jisim rubuh (BlvrU: I] kgn2

 • 3. Penglihatan(Vision):

  Kadar Nadi (Pulse rate) : /min Rentak (Rlrythm):Tekanan Darah @lood Pressure ) :_sistolik mm/Flg

  diastolik mmAlg

  Pemeriksaan Klinikal Payudara: Biasa Q,lormat) I Luar Biasa (Abnormal)(C I ini c al Br e ast Ex aminati on)Pap smear:

  C. UJIAN MAKMALl. Glukosa Darah:

  atau;

  2. Serum Lipid:

  Nota: Jalankan ujian lanjut jika diperlukan.

  D. Catatan

  Rawak (Random) mmol/lPuasa (r\asring) mmol/l

  Total Cholesterol mmol/l

  Mata Kanan(Right Eye)

  MataKiri(Lefi Eye)

  Dengan Kaca Mata(With elasses\

  6t Dengan Kaca Mata(With elasses)

  6l_

  Tanpa Kaca Mata(Without s/asses)

  6t_ Tanpa Kacii Mata(Without e/aeses)

  6l_

  TandatanganPemeriksa: Tarikh:

  ' Nama : Cop Rasmi:

  lll

 • E. PEMERIKSAAII KEStrIATAII PERGIGIAN: (untuk diisi oleh Pegawai Pergigian)

  Kesihatan perglglan yang baik / tidak memerlukan rawatan

  Terdapat

  Ttrtr

  TandatanganPemeriksa:

  Nama :

  KEPADA PIHAK YAI\IG BERI(ENAAN:

  masalah pergigian:-

  Infelcsi nKaries/Restorasi I I Lain-lun(Others)(sila nyatakan)_

  Kehilangan Gigi (tooth loss)

  Periodontiunt

  Tarikh:Cop Rasmi:

  Dengan ini disahkan bahawa_-lnamapemohon)

  No. Kad Pengenalan

  kesihatanpada darijamtelah menj alani pemeriksaan

  hinggajam

  Tandatangan

  NamaNo. Kad Pengenalan/No. Pasport

  Jawatan

  No. Pendaftaran MMC

  Tarikh

  Cop Rasmi

  lv

 • jLAMPIRAN C

  IAPORAII PEI{GISYTIHARAil HARTA

  Adalah disahkan bahawa

  Nombor Kad Pengenalan .......... ... sudah/belum mengisytiharkan harta

  kepada ketua Jabatan.

  2. Kelulusan Pengffiharan Harta baEi pegnwaitersefuut adalah melalui surat

  TANDATANGAI{(KETUA JABATAN)

  it-'\

  NAMA

  JAWAT'AN

  COP RASMI

  TARIKH:

  PEXEUU}IG PEiIEMPATAII GB GRED A_B_SKM8 TATTUII 2014

 • LAMPTRAN D (BPDGA34)KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN

  Nama Pemohon :No. Kad pengenalan :

  1. Markah laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT)

  EE

  (a) Tahun 2011 :(b) Tahun 2012 :(c) Tahun 2013 :

  2. Kenyataan TatateftibAdalah disahkan bahawa pegawai di atas ;

  TARIKH :

  Tandakan (J) paOa ruangan yang berkenaan.

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A_B_SKMB TAHUN 2014

  20o/o

  35o/o

  ' 450/o

  ,UMlAH

  BEBAS dari hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalampeftuduhan tindakan tatatertib.

  DATAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMA; tatatertib/SPRM/Surcaj. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keteranganmengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiikaberkenaan) dengan mengisi LAMPIRAN TATATERTIB. secaraberasingan.

  TANDATANGAN(KETUA JABATAN)

  NAMA

  JAWATAN

  COP RASMI

 • EtIEE

  LAMPIRAN ESURATAKUAN

  PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI/TABUNG PENDIDIKAN

  Saya ........... No. KP : ................. mengesahkan bahawa :

  Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-manainstitusi/tabung pendidikan ;

  Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada(nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. hinggasebanyak RM................. dan (nyatakan InstitusiPinjaman) mulaitarikh .. hingga ..... sebanyak RM................Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran ;

  Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada(nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. hinggasebanyak RM................. dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secarabulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ......................... ;

  Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada(nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh .. hinggasebanyak RM............. dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada. .

  ''. ''. .'.

  ''. ''. .. .,.' '. ;PERAKUAN

  Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar,saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (O dan 4 (2) (g), peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatateftib) 1993.

  Tandatangan pegawai

  NamaJawatanAlamat PejabatTarikh

  PENGESAHAN KETUA JABATAN

  Tandatangan pegawai

  NamaJawatanAlamat PejabatTarikh

  PEKELILING PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • LAMPIRAN T1

  BUTIR.BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAHMALAYSIA (SPRM) TAHUN 2014 (MANDATORI)

  PERINGATAN

  Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada,tulis'TIADA'.

  A. 1, GELARAN :2. NAMA :3. NO. KAD PENGENALAN

  3.1 (BARU) 3.2 (LAMA)4. NO. PASSPORT/NO. POLIS/ NO. TENTERA :

  (JIKA ADA, SILA NYATAKAN)

  5. TARIKH LAHIR:

  7. BANGSA :

  9. JANTINA :

  6. TEMPAT LAHIR :

  S.AGAMA :

  10. WARGANEGARA :

  11, GRED JAWATAN TERKINI

  12. GELARAN JAWATAN TERKINI

  13. SKIM PERKHIDMATAN

  14, GAJI HAKIKISEBULAN

  15. TEMPAT BERTUGAS

  16. ALAMATTEMPAT BERTUGAS TEL :

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 17. ALAMAT RUMAH

  18. EMEL RASMI PEGAWAI :

  BUTIR-BUTIR PASANGAN CALON (Jika Berkaitan)B. 1. NAMA ISTERI/ SUAMI :

  TEL:

  2, NO. KAD PENGENALAN ISTERI/ SUAMI :2.1 (BARU):

  3. NO. PASSPORT/ NO. POLIS/ NO. :TENTERA PASANGAN (JIKA ADA, SILANYATAKAN)

  4. JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI/ SUAMI :

  2.2 (LAMA):

  5. ALAMAT PEJABAT ISTERI/ SUAMI :

  DENGAN !NI, SAYA SEPERTI NAMA DI ATAS MENGESAHKAN MAKLUMAT -

  MAKLUMAT DtATAS ADALAH BENAR DAN SAHIH.

  (TARTKH)

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A_B_SKMB TAHUN 2014

  (TANDATANGAN PEMOHON)

 • TAMPIRAN F

  PENGESAHAN PENGALAMAN MENJALANKAN TUGAS PENTADBIRANDt SEKOLAH KURANG MURTD GRED B (SKM(B))

  NamaNo. Kad PengenalanJawatanGred HakikiPenyandangTempat Bertugas

  : Ally Anak Luak: 800101-76-2333: Guru Penolong: DG32(KUP): SK Stalon, Sarawak

  PERAKUAN

  Saya mengaku bahawadikenakan tindakan(Kelakuan dan T

  :Ally Anak: 800101-

  Mac2014

  PENGESAHAN

  Tandatangan Ketua Jabatan

  Nama:No. I(P:Jawatan:cop:

  iatas. Sekiranya tidak benar, saya boleh

  n 4 (g), Peraturan-peraturan P'egawaiAwam

  Tandatangan Guru Besar

  Nama : Lasa Anak SigatNo. l(P : 77 0329-13-5033Tarikh :27 Mac2014

  t.t.Tan

  No.Tar

  Ditempatkan secara pentadbiran sebagai penolong Kanan di SKmenjalankan tugas-tugas berikut :

  (il menjalankan tugas Guru Besar semasa ketiadaannya; \(ii) bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal-kurikulum,hubungan masyarakat dan keselamatan; '(iii) membantu Guru Besar dalam semua aspeksekolah;(iv) menyusun jadual waktu kelas dan gurugantian;(v) membantu menyelia kerja-kerja guru(vi) nrenyelaras penyediaan penyata ksffin untuk

  20.01.2009 hingga kini

  *sila sertakan dokumen sokongan fiika perlu)