ukrusan penempatan dan pertukaran dg 32 dan dg34

Download Ukrusan Penempatan Dan Pertukaran Dg 32 Dan Dg34

Post on 13-Oct-2015

76 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

TRANSCRIPT

 • JABATAN PENDIDIKAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

  30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

  Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273portal : http : / /jpnperak.moe.gov.my

  I MALAYSIA "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan,,

  Ruj. kamiTarikh

  : J.Pend.Pk.SULlT 4773 Jld.10l(31): 1Julai2014

  Semua Ketua SektorSemua Pegawai Pendidikan DaerahSemua Pengetua/Guru BesarSekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak.

  Tuan/Puan

  URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN SETARA PEGAWAT PERKHTDMATANPENDIDIKAN (PPP) YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG32 DAN GREDDG34 SECARA TIME BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN DG34 TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)Dgngan hormatnya saya merujuk kepada surat Kementerian Pendidikan MalaysiaKP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 171(26) bertarikh 27 Jun2Ol4tentang perkara di atas.2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan memprosespermohonan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk mengisi jawatan Guru Besar disekolah Gred A/B dan SKMB bagitahun 2014 seperti berikut :

  Jawatan Dipohon Kategori PPP Yang Layak Memohon

  Guru Besar di sekolah Gred A dan B Pegawai Perkhidmatan Pendidikan GredDG34 (KUP).

  Guru Besar di sekolah Gred SKMB Pegawai Perkhidmatan Pendidikan GredDG32/DG32 (KUP)

  3' Permohonan bagi urusan ini terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikanyang berminat serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti berikut :

  3.1 Syarat Umum3.1.1 telah disahkan dalam perkhidmatan Gred DG29 ;3.1.2 mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak gso/o

  berdasarkan LNPT tiga tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) ;3.1.3 bebas dari tindakan tatatertib ;3.1.4 telah mengisytiharkan harta ;

  ..2t-

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A_B_SKMB TAHUN 2014 ,.CINTNLAH BAHASA KITA"(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

  @ffiCEBIFED TO ISO S1:20G

  CERI NO.:AB1166CERTIFIED TO EO ml ;403

 • 3.1.5 lulus Tapisan Keutuhan SPRM ;3.1.6 bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman

  Pendidikan ; dan

  3.1.7 diperaku oleh Ketua Jabatan.

  3.2 Syarat Khusus3.1 Lulus Program Kelayakan Profesional Kepimpinan Pendidikan

  Kebangsaan (NPQEL) atau Program Kelayakan ProfesionalKepengetuaan Kebangsaan (NPaH) ;

  3.2 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman sebagaiGuru Kanan Matapelajaran/Ketua Bidang/Penolong Kanan/jawatanpentadbiran di PPD/JPN/Bahagian/lAB/lPG/KM ;

  3.3 Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tempoh perkhidmatansebelum bersara;dan

  3.4 Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (perenggan 9, PekelilingPerkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013)

  4. Pegawai-pegawai yang berminat boleh mengemukakan permohonan denganmenggunakan Lampiran A (BPDGGBa) dan dikemukakan ke Unit Naik Pangkatjabatan ini pada atau sebelum 18 Julai 2014 bersertakan dokumen-dokumen sokongansepertiyang dinyatakan di Lampiran 3.

  5. Sebarang masalah jika ada tuan/puan bolehlah merujuk ke Unit Naik Pangkatjabatan ini di talian 5015059,5015060,5015061,5015064,5015305 dan 5015306 untukmendapatkan penjelasan selanjutnya.

  Sekian, terima kasih.

  .. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menurut perintah,

  (MEOR SHAHTBUL FADTLAH BIN ZAINUDIN)Ketua SektorKhidmat Pengurusan dan Pembangunanb.p. Pengarah Pendidikan Perak

  s.k. Pengarah Pendidikan PerakTimbalan Pengarah Pendidikan

  AMI(FMM

  PEKELIUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • LAMPIRAN 3

  URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN SETARA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG32 DAN GRED DG34 SECARA (TBBK)

  BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN DG34 TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

  1. LAMPIRAN A (BPDGGBa)2. Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas 44.3. Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DG29.4. Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DG2g.5. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG32 (KUp)

  - Time Based

  6. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG32 - Hakiki.7. Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG34 (KUp)

  - Time Based

  8. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Kanan/jawatan pentadbiran di PPD/J PN/ Bahagian/lAB/l PG/KM.

  9. SalinandiakuisahsijitsPM/STPM(Bagicaton Gina/Tami!)10. Salinan diakui sah Sijil Perguruan.11. Salinan diakui sah sijil NPQH/NPQEL12. SalinanSijilDiploma/ljazah13. Borang Pemeriksaan Perubatan Bagi Pegawai perkhidmatan Awam

  - Lampiran B

  (Pin.212013)'14. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagi tahun 2010 ke atas.15. Laporan Perisytiharan Harta

  - Lampiran C

  16. Laporan Kenyataan Ketua Jabatan -

  Lampiran D

  17. surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/Tabung pendidikan -

  Lampiran E

  18. Borang Tapisan Keutuhan oleh suruhanjaya pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM)

  - Lampiran Tl

  19. Pengesahan pengalaman menjalankan tugas pentadbiran di SKMB -

  Lampiran F20. Dokumen sokongan pernah bertugas sebagai penyelia/Guru Besar/

  Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat penempatan/dokumenlain yang berkaitan)

  -

  jika berkaitan21 . Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai pemeriksa Kertas/

  Panel Soalan -

  jika ada22. Dokumen sokongan sekiranya pemah menerbitkan buku/artikel/Jurnal

  dan Modul -

  jika ada23. Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ pencerarnah/

  Pembentang Kertas Kerja -

  jika ada24. Dokumen sokongan sekiranya pemah menerima Anugerah/Surat

  Kepujian/Penghargaan -

  jika ada25. Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemaskini

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • LAMPIRAN A (BPDGGBa)URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN SETARA PEGAWAI PERKHIDMATAN

  PENDIDIKAN (PPP) YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG32 DAN GREDDG34 SECARA TIME BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)

  BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR GRED DG32 DAN DG34 TAHUN 2014DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

  ARAHAN KEPADA CALON

  1.2.3.

  Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.Sila tandakan ( {) di petak yang berkenaan.Tarikh tutup permohonan :

  Calon UmumCalon Pendidikan lslamCalon Bahasa CinaCalon Bahasa Tamil

  Sila tandakan y'di petak yang berkenaan

  Nyatakan opsyen semasa di maktab :

  GAMBARBERUKURAN

  PASPORTTERKINI

  1. MAKLUMAT PERIBAD!1.1 NAMA PENUH (Sepertidalam kad pengenalan. Sertakan salinan kad pengenalan)

  1,2 NO. KAD PENGENALAN LAMA NO. KAD PENGENALAN BARU

  1.3 TARIKH LAHIR 1,4 JANTINA Lelaki

  ETIPerempuan

  FTI1.5

  Hari Bulan TahunBANGSA Melayu

  trTtNO. FAIL JABATAN :

  lndia

  t-l-lLainlain

  ETI1.6

  Cina

  til.l

  PEKELIUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 2. MAKLUMAT PERKHIDMATAN2.1 TARIKH LANTIK GRED DG29 DAN TARIKH SAH DG29

  (sertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

  Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

  2.2 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG32 (KUp) - TIME BASEDsertakan salinan surat lantikan rasmi dan surat sah jawatan)

  Hari Bulan Tahun

  2.3 TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG32. HAKIKI(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.4 TARTKH KENATKAN PANGKAT KE GRED DG34 (KUp) - TrME BASED(sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat)

  Hari Bulan Tahun

  2.5 TARAF JAWATANTIME BASED

  SEKARANG

  2.6 TARIKH BERSARAWAJIB

  Hari Bulan Tahun

  OPSYEN BERSARA

  2.7 KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHTDMATAN(sertakan salinan sijil akademik tertinggi)

  Untuk Kegunaan JabatanSPM STPM Diploma ljazah

  2.8 KELULUSAN BAHASA(sertakan salinan sijil)

  CINA

  tBcl--lTAMIL

  El--l

  PEKEULING PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 2.9 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH/NPQEL (sertakan satinan sijit) :Mulai hingga

  Untuk Kegunaan Jabatan

  3. MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/PENOLONG KANAN

  3.1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANGGB GURU BESAR Mulai_ hingga

  PEGB

  PENOLONG KANAN Mulai_ hingga

  PENYELIA DIJPN/PPD* Mulai_ hingga

  PEGAWA! DIJPN/PPD/ BAHAGIAN Mutai_- hinggaYANG ADA PENGALAMAN GURU

  PEGPK PEGAWAIDIJPN/PPD/BAHAGIAN Mulai_hinggaYANG ADA PENGALAMAN GPK

  JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG :

  GRED JAWATAN MULAI HINGGA

  (Tandakan r,Idi mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan)* Potong mana yang tidak berkenaan

  Untuk Kegunaan Jabatan

  PK

  PJ

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • 3.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG

  POSKOD

  BANDAR

  DAERAH

  NEGERI

  GRED SEK

  NO. TELEFON

  NO. TELEFON BIMBIT

  KEMAHIRAN ICT

  Tidak tahu menaip/menggunakan komputer.

  Tahu menaip/tahu menggunakan komputer.

  Tahu menggunakan perisian yang asas sepertiWord, Excel danPower Point.

  Boleh menggunakan projector atau LCD.

  Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer.

  Tandakan /mana yang berkaitan.Kegunaan JabatanUntuk

  PEKEUUNG PENEMPATAN GB GRED A B SKMB TAHUN 2014

 • PENGALAMAN

  Nyatakan nama sekolah :

  BERKHIDMAT DI KAWASAN PEDALAMAN

  Kurang < 1 tahun

  t hingga

 • 7. Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah, PejabatPelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeridan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjaklima tahun kebelakangan. (Contoh : Pemeriksa Kertas, Panel Soalan)

  Bit Sumbangan Peringkat1

  2.

  3.

  4.

  5.

  Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitanKegunaan Jabatan

  8. Nyatakan Buku, Artikel, Jurnal dan Modul yang te