tutorial 1 sem 1

Download Tutorial 1 Sem 1

Post on 12-Jan-2016

244 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konsep jirim

TRANSCRIPT

Nama : _____________________________

Kelas : ____________________________ Jumlah Markah : ______/10

Sains Semester 1 Pra DiplomaTutorial 1

Tajuk: Kaedah Penyiasatan Saintifik1. Kaji eksperimen yang dijalankan di bawah. Kemudian, kenal pasti dan tulis langkah-langkah penyiasatan saintifik dalam ruang yang disediakan.

Tujuan

: Mengkaji bagaimana luas permukaan yang terdedah

sesuatu mempengaruhi kadar penyejukannya.

Masalah: Bagaimanakah luas permukaan sesuatu cecair

Yang terdedah mempengaruhi kadar penyejukannya?

Hipotesis: Semakin besar luas permukaan cecair yang terdedah,

Semakin tinggi kadar penyejukannya.

Pemboleh: a) dimalarkan : isipadu air

ubah

b) dimanipulasikan : luas permukaan terdedah

c) bergerakbalas : kadar penyejukan air

Radas

: Bikar 100 ml, bikar 250 ml, termometer

Bahan

: Air panas pada suhu 1000C

Prosedur: 1. Dua bikar, masing-masing dengan isipadu 100 ml

dan 250 ml, disediakan.

2. 100 ml air panas pada suhu 1000C dimasukkan

ke dalam setiap bikar.

3. Selepas 10 minit, suhu air dalam setiap bikar dicatat

dalam jadual.

Keputusan:

Luas permukaan yang terdedahSuhu airPenurunan suhu

(0C)

Awal eksperimen

(0C)Akhir eksperimen

(0C)

Kecil1007030

Besar1005545

Analisis: 1. Penurunan suhu dalam bikar besar lebih cepat

daripada dalam bikar kecil.

2. Ini kerana haba terbebas dengan lebih cepat

dalam bikar besar akibat luas permukaan air

yang terdedah yang lebih besar.

Hipotesis diterima.

Kesimpulan: Semakin besar luas permukaan yang terdedah,

semakin tinggi kadar penyejukan air.

[8 markah]2. Carta alir pada Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada kaedah penyiasatan saintifik.

Rajah 1

Apakah peringkat X?

AMerancang penyiasatanBMenjalankan penyiasatanCMenganalisis data

DMengenal pasti pemboleh ubah

3. Antara peringkat dalam penyiasatan saintifik, yang manakah menghubungkaitkan

pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas?

AMengenal pasti masalah

BMembuat hipotesis

CMengenal pasti pemboleh ubah

DMembuat inferens

4. Antara berikut, yang manakah langkah terakhir dalam penyiasatan saintifik?

AMenulis laporan

BMembuat hipotesis

CMentafsir data yang diperolehi

DMengawal pembolehubah

5. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji syarat-syarat

yang diperlukan untuk percambahan anak benih.

Rajah 2

Apakah hipotesis yang boleh dibuat?APercambahan biji benih memerlukan air

BUdara diperlukan dalam percambahan biji benih

CKapas digunakan untuk mencambahkan biji benih

DUdara dan air diperlukan untuk percambahan biji benih

6. Bakri ingin menyiasat kesan baja X ke atas pertumbuhan tumbuhan. Apakah faktor

yang harus dimalarkan?

AJenis tumbuhan

BJenis baja

CIsipadu bekas

DPertumbuhan tumbuhan7. Ali ingin menyiasat bagaimana suhu mempengaruhi kadar kelarutan gula dalam air. Antara faktor berikut, yang manakah patut dimanipulasi?

AJisim gula

BIsipadu air

CSuhu air

DSaiz zarah gula

8. Seorang pelajar mengubah data-data yang diperolehi dalam suatu penyiasatan

saintifik. Antara nilai-nilai berikut, yang manakah ditunjukkan oleh pelajar itu?

ATidak jujur

BTidak tabah

CTidak sistematik

DTidak bertoleransi

9. Antara sikap saintifik dan nilai murni yang berikut, yang manakah perlu diamalkan

semasa mengumpul data eksperimen?

AJujur dan tepat

BBerani mencuba

CBerfikir secara rasionalDBaik hati dan berkasih sayang

[9 markah]10. Nyatakan benar () atau salah (x).

(a) Pembolehubah yang dibiarkan tetap sepanjang eksperimen ialah pembolehubah dimanipulasi.

()(b) Sifat sistematik yang ada pada seorang juruteknik telah

membawa kepada kaedah penyelesaian kerja yang lebih mudah. ()

(c) Hipotesis dibuat setelah menjalankan eksperimen.

()(d) Langkah pertama dalam penyiasatan saintifik ialah membuat hipotesis.()

(e) Sikap saintifik dan nilai murni perlu dinyatakan dalam menulis laporan.()

[5 markah]11. Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu 500 ml air mendidih yang diukur selang 5 minit.

Masa (minit)

0510152025303540

Suhu air (C)

100765848.......36322826

Jadual 1

(a) Menggunakan data dalam Jadual 1, lukiskan graf suhu melawan masa.

(2 markah)

(b) Berapakah suhu air pada minit ke-20?

_________________________________________________________________(1 markah)

(c) Apakah hubungan antara suhu air dan masa?

___________________________________________________________________

(1 markah)

(d) Nyatakan pemboleh ubah manipulasi dalam eksperimen ini.

___________________________________________________________________

(1 markah)

2.Rajah 2 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan yis ke atas ketinggian doh. Ketinggian doh direkodkan setiap 20 minit selama 2 jam.

Rajah 2

Keputusan eksperimen ini direkod dalam Jadual 2.

Masa (minit)

020406080100120

Ketinggian doh (cm)

2.03.64.7...4.95.05.0

Jadual 2

(a)(i)Berdasarkan Jadual 2, lukiskan graf ketinggian doh melawan masa.

(2 markah)

(ii)Berdasarkan graf, nyatakan ketinggian doh pada minit ke60.

_________________________________________________________________ (1 markah)(b)Apakah hubungan antara ketinggian doh dan masa dalam 80 minit yang pertama?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (1 markah)

(c)Ramalkan ketinggian doh pada minit ke-140.

_________________________________________________________________ (1 markah)3. Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih jagung. Ketinggian anak benih jagung itu diukur setiap dua hari. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 3.

Masa / hari Ketinggian anak benih jagung / cm

00

26

420

630

835

Jadual 3

(a)Berdasarkan Jadual 3, ketinggian anak benih bertambah paling banyak

dari hari ________________ ke hari _______________________

(1 markah)

(b)Menggunakan data dalam Jadual 3, lukis graf ketinggian anak benih melawan masa pada kertas graf di bawah ini.

(2 markah)

(c)Apakah hubungan antara ketinggian anak benih itu dengan masa?

____________________________________________________________________ (1 markah)

(d)Ramalkan ketinggian anak benih itu pada hari ke-10.

____________________________________________________________________ (1 markah)

Mengenal pasti masalah

X

Membuat hipotesis

Ketinggian anak benih / cm

50

40

30

20

10

0

Masa / hari

0 2 4 6 8 10 12 14

5