tutorial 1

Click here to load reader

Post on 20-Dec-2014

532 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Authorware adalah merupakan perisian multimedia yangberasaskan ikon dan cartalir yang digunakan untukmembangunkan program multimedia yang interaktif.Untuk membina program multimedia dengan menggunakanAuthorware anda tidak memerlukan kemahiran yang mendalamdalam bahasa pengaturcaraan seperti Pascal dan C++. Yangpenting ialah anda ingin mencuba dan gigih untukmempelajarinya.Anda boleh mengabungkan segala elemen multimedia; teks,audio, video, grafik, interaktiviti dan animasi, ke dalam programyang anda bina dengan hanya klik dan heret ikon-ikon kecartalir yang disediakan.

2. Authorware juga membenarkan anda mengimport fail-fail teksyang berformat rtf dan fail yang dibina dalam perisian Directorke dalamnya.Dengan menggunakan Authorware, anda boleh membinasebarang program multimedia yang ringkas sepertipersembahan multimedia hinggalah kepada programmultimedia yang canggih seperti modul pembelajaranberkomputer yang interaktif.Ciri-ciri yang dinyatakan di atas telah menyebabkan Authorwarekini semakin mendapat sambutan yang hangat terutamanya dikalangan pendidik dalam membina program-programpembelajaran yang interaktif. 3. Authorware mempunyai pelbagai versi dan selalunya ianyaberubah mengikut perkembangan masa. Versi Authorwareyang pertama keluar di pasaran ialah Authorware Stardiikuti pula dengan AuthorwareProfessional 2.0, Authorware 3.0, Authorware 3.5,Authorware 4.0,Authorware 5.0 dan yang terkini ialahAuthorware 6.5Setiap versi yang dikeluarkan selalunya dikeluarkan bersamadengan Authorware Working Model, Authorware Academic,Authorware Educational dan Authorware Commercial yang seiringdengan versi tersebutAuthorware Working Model hanya membenarkan andamembina program multimedia yang kecil. Anda hanya bolehmenggunakan 50 ikon sahaja dalam satu program. Ianyaselalu digunakan sebagai promosi untuk memperkenalkanAuthorware. 4. Authorware Academic pula membenarkan anda menggunakan ikon-ikon yang sedia ada dalam jumlah yang terhad. Anda bolehmenyimpan fail anda sekiranya bilangan ikon yang anda guna tidakmelebihi dari bilangan ikon yang dibenarkan.Authorware Educational dan Authorware Commercial membenarkananda menggunakan ikon-ikon yang sedia ada dalam jumlah yang tidakterhingga.Authorware Educational berbeza dari Authorware Commercial darisegi harga dan kebenaran untuk anda mempasarkan program anda.Authorware Educational adalah lebih murah harganya dari AuthorwareCommercial tetapi anda tidak dibenarkan untuk mempasarkanprogram yang anda bina di pasaran.Ianya hanya membolehkan anda menggunakan Authorware untuktujuan pendidikan dan bukannya untuk tujuan perniagaan 5. Authorware merupakan satu perisian yang berkeupayaan tinggi dalammembina sebarang program multimedia yang interaktif.Authorware membolehkan anda membina program-program berikut:Modul Pembelajaran Rangkaian Interaktif dan juga ModulPembelajaran.KioskMajalah dan Katalog yang InteraktifStimulasi dan PrototypePersembahan Multimedia SerangkaianModul Pembelajaran yang boleh disebarkan menerusi Internet melalui teknologi Shockwave.Encyclopedia yang InteraktifAnimasi 2 dimensiInteraktif Video 6. Macromedia Authorware HomePageHompepage Macromedia Inc. :Pengeluar program AuthorwareShockwave for AuthorwareThe Netscape plugin for running Authorware files over the Internet.Shockwave Developers Tools CenterYou can download all Afterburners and ExtrasShockwave for Authorware Developers CenterServer configuration, Tips & Techniques, Afterburner referenceThe Authorware Intelligence reportby Joe Ganci, with information on the new Authorware books!Chucks Authorware PageHelp Sites for AuthorwareWelcome to FlatLand!You have reached the anonymous ftp site pa.cc.kuleuven.ac.be,maintained by Peter Arien.An Introduction to Multimedia DesignThis website supplements the book Authorware: An Introduction toMultimedia Design by Simon Hooper. 7. Extending Authorware for Windows using DLLswritten by Barry WoodThe Authorware FAQ (Frequently Asked Questions)Multimedia Authoring Systems FAQ Version 2.11Multimedia for Teaching at Queens University Department of Film StudiesGetting Interactive with Authorware : Building Simulations and GamesAuthorware Exercise Tutorial PagesThe Media Shoppeconducted by Wade Wells, home of the FAQ and what so everThe Authorware Intelligence reportconducted by Joe Ganci, author of the book Authorware Variables andFunctionsAuthorware information at MacromediaInfo about the Authorware Interactive StudioAuthorware Developers CenterLots of Tips & Tricks, Troubleshooting, Updates & Downloads 8. AWARE : A must to everybody that love Authorware.Authorware Notes and CommandsWhere to get Macromedia Authorware books?The Macromedia User JournalMultimedia Developer Center by MacromediaMacromedia: Authorware - "Key Features"Bay Area Authorware Users ForumCalgary Authorware User Group 9. Pengenalan Kepada Macromedia Authorware 4.0Dalam Modul ini anda akan didedahkan kepada struktur asasMacromedia Authorware 4.0 dan bagaimana ianya berbezaberbanding dengan bahasa pengaturcaraan ataupun bahasagubahan yang lain.Anda juga akan mengkaji proses yang perlu dilaksanakan dalammenghasilkan satu projek Authorware, menambah ikon kepadagaris aliran (Flow Line), set pilihan bagi setiap ikon dan banyaklagi. 10. Skrin Kerja di dalam Authorware 4.0Berikut merupakan contoh beberapa skrin yang akan anda lihatdan gunakan di dalam program Macromedia Authorware 4.0Skrin menunjukkan menu yang ada di dalam Authorware 11. Skrin menunjukkan ruangkerja, garis aliran dan jugaikon-ikon utama di dalamAuthorware 12. Ikon-ikon yang digunakan di dalam AuthorwareAuthorware 4.0 mempunyai 13 ikon yang berperanan membantuanda menghasilkan sebuah projek Authorware. Setiap ikonmempunyai kegunaan dan keupayaan yang tersendiri dan ianyaboleh digunakan sekerap mana di mana jua yang anda perlukan.Berikut merupakan ikon-ikon tersebut berserta nama danketerangan setiap satunya. 13. Ikon PaparanIkon di mana segala kerja anda seperti teks, grafik dan objekdisusun.Ikon PergerakanMembolehkan objek atau teks yang berada di dalam ikonpaparan digerakkan ke mana jua yang anda ingini.Ikon PadamDigunakan untuk memadam atau menghilangkan sesuatupaparan pada persembahan anda.Ikon TungguMengawal kepantasan atau tempoh masa sesuatu paparandipaparkan pada skrin. 14. Ikon NavigateMembolehkan pengguna menyediakan "link" bagi setiap ikon yangbersambung dengan ikon Framework. Ia juga boleh digunakan untukmenyediakan "Hypertext" iaitu satu konsep di mana pengguna bolehmenjelajah (navigate) dengan mengklik pada perkataan yang telahditetapkan dalam sesebuah program. (Seperti di dalam Internet)Ikon FrameworkMenyediakan keupayaan untuk menyusun struktur penjelajahan(navigation) sesebuah programIkon PilihanMengawal aliran perjalanan sesebuah projek. Ikon-ikon yangdisambungkan dengan ikon ini boleh ditentukan bagaimana ianyaakan dipersembahkan iaitu sama ada secara berjujukan, rawak danmungkin juga dikawal oleh sesuatu pembolehubah yang ditetapkan. 15. Ikon InteraksiMembolehkan sesebuah projek lebih interaktif denganmenyediakan pilihan tindakbalas dari pengguna seperti button,hypertext, drag & drop dan banyak lagi.Ikon PengiraanMembantu anda mengawal perjalanan sesebuah projek. Ianyajuga merupakan ikon di mana anda boleh memasukkanpembolehubah atau fungsi-fungsi tertentu untuk menjadikanprogram anda lebih menarik dan kompleks.Ikon KumpulanMembantu memudahkan penyusunan ikon-ikon di dalamsesebuah program. Ia bertindak seperti sebuah folder ataudirektori yang di dalamnya terkandungikon-ikon yang lain. Ikon inipenting kerana wujudnya masalah garis aliran yang terhad. 16. Ikon MovieIkon ini membolehkan movie/video atau animasi dimasukkan kedalam program anda. Contoh fail yang boleh diterima ialah failyang mempunyai sambungan flc dan fli (dari program Autodesk3D Studio contohnya), avi (Video for Windows), mov (QuickTime)dan juga program dari Macromedia Director.Ikon AudioMenyediakan pilihan untuk anda memasukkan unsur-unsuraudio(bunyi) ke dalam program.Ikon VideoUntuk mengawal sambungan terus kepada VideoDisc atau VCRsekiranya anda mempunyai peranti tambahan yang diperlukan. 17. ToolBarBerikut merupakan ToolBar yang dapat anda perhatikan di dalamprogram Authorware versi 4.0.ToolBar memudahkan kerja anda dengan memberi capaian pantasberasaskan hanya satu klik menggunakan tetikus anda. Kebanyakanikon yang ada padanya mempunyai konsep yang sama sepertiprogram pemprosesan perkataan, pengkalan data dan sebagainya.Setiap ikon yang ada pada ToolBar ini sebenarnya terdapat juga didalam setiap menu yang ada dalam Authorware. Contohnya ikon NewFile mempunyai fungsi yang sama apabila anda melaksanakanarahan New dari menu File.Setiap satunya mempunyai kegunaan yang tersendiri. Berikutmerupakanringkasan fungsi setiap ikon tersebut. 18. File Baru (New File). Membuka kotak dialog bagimembolehkan anda mencipta satu fail Authorwareyang baru.Buka (Open). Membuka fail Authorware yang sediaada.Menyimpan (Save) fail anda.Import. Membolehkan anda mengimport fail dari luarseperti grafik ataupun teks.Undo. Membolehkan anda kembali kepada keadaansebelumnya.Potong (Cut). Memotong teks atau grafik yang adauntuk dipindahkan ke lokasi yang lain.Salin (Copy). Menyalin teks atau grafik untukdipindahkan ke lokasi yang lain.Tampal (Paste). Membolehkan grafik atau teks yangtelah di potong atau disalin di pindahkan ke skrinpaparan anda. 19. Cari (Find). Membolehkan anda mencari perkataan atau teks yangdikehendaki di dalam program anda.Menunjukkan jenis atau style teks anda yangtelah ditetapkan.Arahan untuk Bold, Italic dan Underline bagi mempelbagaikanpaparan teks.Main Semula (Restart). Memula atau melancarkan program andasekali lagi. (Peringatan : memulakan program yang sedang andakerjakan dan bukannya memulakan Authorware.Control Panel. Membolehkan anda mengawal persembahan program.Sama ada ke hadapan (Forward), Belakang (Rewind), berhentiSebentar (Pause) dan sebagainya.Fungsi (Function). Membuka Teting