sop vto.pptx

Author: mohamed-lotfi

Post on 26-Feb-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  1/19

  S.O.P

  ( Standard OperationProcedure )

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  2/19

  Maksud S.O.P

  Merupakan satu standard yang telahditentukan dan perlu diikuti dandigunapakai pada sesebuah mesin.

  Merupakan operasi penggunaan padasesebuah mesin.

  Merupakan manual arahan proses kerjabagi sesuatu mesin dan perlu diletakkanberhampiran dengan mesin.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  3/19

  Tujuan Langkah keselamatan dalam operasi

  menghidupkan sesuatu mesin atau

  memberhentikan mesin. Langkah keselamatan pada pengguna dan

  mesin atau peralatan.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  4/19

  Panduan Membuat S.O.P

  Mengenalpasti Aliran proses produk. Mengenalpasti mesin-mesin dalam

  pemerosesan. Persediaan membuat S.O.P.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  5/19

  CONTOH S.O.PSTANA! OP"!AT#ON P!OC"$!"S (SOP)

  MACH#N" % "&$#PM"NT ' MO$#N MACH#N"

  S"*"$M #$NA+ANPastikan peralatan,softare dan sambung ke supply dalam keadaan baik

  Pastikan semua butang kekun!i dalam keadaan baik

  Pastikan pressure pada julat yang dikehendaki

  O" kan suis bekalan kuasa

  S"MASA #$NA+AN

  #ekan kekun!i untuk tujuan setting

  $nje!tor hendaklah sejajar arahan yang diberikan %lihat moniter s!reen&

  #ekanan suhu yang !ukup halakan inje!tor ke mould

  S""PAS # $NA+AN

  #ekan kekun!i stop untuk memberhentikan Mesin

  Pastikan o' kan suis utama

  (isediakan oleh) (i luluskan

  #arikh di perbuat

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  6/19

  Pre,enti,e Maintenance

  Merupakan satu kegiatan teran!ang yangdireka untuk men!egah kerosakankomponen-komponen,peralatan dan

  mesin-mesin. Menolong untuk melindungi aset-aset

  dan memanjangkan jangka hayat mesin.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  7/19

  +ebaikan PM

  Men!egah kerosakan komponen *mesin.

  Melindungi aset dan memanjangkanjangka hayat peralatan. Menjimatkan kos Menjimatkan masa Mengelakkan daripada bahaya.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  8/19

  *a-aimana Memuakan Pro-ramPM

  Memerlukan maklumat pengeluar +ekod khidmat pen!egahan +ekod pembaikan pertukaran komponen

  +ekod kos pembaikan Memperolehi dan memelihara inentori

  /omponen yang dijangka rosak /omponen yang kritikal /omponen yang dijadualkan untuk diganti /omponen yang dijadualkan untuk lupus.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  9/19

  an-ka/ keseamatan

  /eselamatan tempat kerja /eselamatan diri

  /eselamatan 01ikal /eselamatan Agronomi

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  10/19

  Senarai a0tar Peraatan

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  11/19

  1adua Pen2een--araan

  Memastikan setiap mesin dan peralatandiselenggara mengikut jadual. 2ntuk mengesan kerosakan sesebuah mesin

  dengan adanya laporan penyelenggaraan.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  12/19

  +aeda/ membuat 1aduaPen2een--araan

  Membuat analisis kejuruteraan. Membuat analisis se!ara SP3 Menyediakan data peralatan mesin.

  2mur, keadaan dan jenis penggunaan /ekerapan penggunaan /eperluan keselamatan4angkamasa beroperasi /erosakan yang dikenalpasti Penyelesaian masalah

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  13/19

  +aeda/ pen-operasian untuk membuat1adua Pen2een--araan

  Potong dan !uba Periksa peralatan yang baru lebih kerap

  apabila ia mula beroperasi. /eperluan pemeriksaan ditunjukkan

  dalam bentuk senarai semak.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  14/19

  Senarai Semak

  ( C/eckist ) 2ntuk memudahkan kerja-kerja

  pemeriksaan mesinperalatan.

  Merangkumi aspek-aspek tertentu yangperlu diperiksa.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  15/19

  Conto/ 3C/eckist4CH"C+#ST 5O! MACH#N" #NSP"CT#ON#NSP"CT#ONS AN CH"C+ O55 5OO6#N #T"MS

  SHO6 A "5"CT#7" #T"MS 6#TH 8 MA!+

  #o 5e !he!k (67 O/ (67 O/ (67 O/ (67 O/ (67 O/

  MO#O+ 8 8 8 8 8

  56A+$"9S : 8 8 8 :

  ;6A+( : : : : :

  3L23#< 8 8 8 : 8

  5+A/6 8 : 8 8 8

  P$P$"9 8 8 8 8 8

  L25+$3A#$O" : : : 8 8+OLLS 8 8 8 8 8

  $"SP63#$O"S 5;

  (A#6

  =-> ?-> @-> -> >B->

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  16/19

  *a-aimana Membuat SenaraiSemak

  Memerlukan pengetahuan tentang mesin. Mengetahui spesi0kasi mesin Mengetahui kaalan proses mesin tersebut. 7ormat membuat senarai semak

  "ama peralatan "ama bahagian#arikh C3he!kingD#arikh Cin!oming !he!k duedateD. "ama pemeriksa dan tandatangan Status 2lasan

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  17/19

  Condition *ase Monitorin-

  Pemeriksaan yang dilakukan se!araberulang kali.

  Pemeriksaan yang berjadual. Meningkatkan hasil kerja yang lebih

  berkesan. Menigkatkan mutu kerja.

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  18/19

  +aeda/ utama prosespemantauan

  Meran!ang kaedah Meran!ang baikpulih

  Mempertingkatkan baikpulih Penyediaan peralatan yang baik Meningkatkan mutu peralatan

 • 7/25/2019 sop VTO.pptx

  19/19

  1enis9jenis Pemantauan

  Pemantauan 5ahan kimia 9as Asid

  Pemantauan 9etaran Motor

  Pemantauan Suhu

  Mesin Pemantauan keselamatan

  9ear yang tumpul, 5elting