sop tkhi baru

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
1. Memperenalan diri
!e"a#ai $al%n pe&u#a! e Kepala Kemena# Ka".
Dan Ka!i ha'i Kemena# Ka".
(. Memperenalan diri
!e"a#ai $al%n pe&u#a! e Dina! Ke!eha&an Ka"upa&en
). Men#iu&i mana!i ha'i
dan memperenalan diri !e"a#ai $al%n pe&u#a! ha'i
e 'amaah
*. K%%rdina!i den#an  pe&u#a! l%&er KA+U dan
KA+OM
-. Men#e&ahui a&%r re!i%  'ama/ah ha'i
Da&an# e an&%r Kemena#
dan men#hadap Kepala Kemena# Ka".dan Ka!i
Kemena# Ka"
Ke!eha&an Ka"upa&en
Men#hadir i e#ia&an mana!i ha'i di a"upa&en
1. Men0iapan &empa& wa&u dan ma&eri
 per&emuan. (. Men#undan# aru
dan ar%m ). Mem"erian
in%rma!i dan mem"ua& e!epaa&an
Mem"an&u pemeri!aan e!eha&an &ahap ( di
Pu!e!ma! 0an# di &u'u 
1. Men#hu"un#i
D2NKE3 (. Men#a'uan
 perm%h%nan ha!il
&hn (41,
&er"en&u. (. Karu dan
). Tempa&  per&emuan
$al%n TK52
Dina! Ke!eha&an
7al%n 'amaah ha'i men#enal $al%n
 pe&u#a! TK52
er'a!ama
Die&ahui 'ama6ah
M%dul Uraian
M%dul Uraian Tu#a! Pe&u#a!
Kl%&er 
M%dul uraian &u#a! pe&u#a!
l%&er 
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
1.   Asr! H"# 1. Melap%r epada PP25 Em"ara!i.
(. Mem"an&u pe&u#a! KKP dalam pemeri!aan ahir 
e!eha&an $al%n 'ama/ah ha'i dan men$a&a& %"a&
0an# di"awa dan memin&aan !&empel KKP
). Mem"an&u 7J5 "ere!i%
 "uu eeha&an
 pen#ama&an pen0ai& pada 7J5 &eru&ama
1. Pe&u#a! da&an# e A!rama Em"ara!i le"ih dahulu
!e"elum 7al%n Jama/ah 5a'i 7J5; ma!u a!rama
(. Pe&u#a! melap%r epada 3e!i Peman&apan Pe&u#a!
PP25 Em"ara!i ). Pe&u#a! memin&a
 pen'ela!an !eperlun0a epada pe&u#a! PP25
Em"ara!i
(. Memeri!a e!eha&an 7J5
). Men$a&a& %ndi!i e!eha&an 7J5 di Buu
Ke!eha&an pe&u#a! KKP
1. K%%rdina!i den#an
 pe&u#a! KKP (. Meman&au elen#apan
 "uu e!eha&an ). Meman&au %ndi!i
e!eha&an 7J5 "ere!i% &in##i
1. K%%rdina!i den#an TP52
(. Men#in%rma!ian epada 7J5 &en&an#
)4 Meni&
(. 3ura& &u#a! dari em"ara!i
1. 3PMA (. Pra Manie!
7J5
1. 3PMA
Em"ara!i die&ahui %leh PP25 Em"ara!i
K%ndi!i &erahir   e!eha&an 7J5 dan
%"a& 0an# di"awa 7J5 &er$a&a&
K%ndi!i &erahir  
$al%n 'ama/ah ha'i &er$a&a&
Tida &er'adi KLB
l%&er 
l%&er 
M%dul uraian
 
di!ediaan %leh PP25
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
 peman&apan aru dan ar%m 0an#
di!elen##araan %leh em"ara!i
-. Memper!iapan
Em"ara!i
). Men#an'uran a#ar 7J5 iu& men'a#a e"er!ihan
lin#un#an a!rama *. Men#ama&i pen0ai &
0an# mun#in dideri&a 7J5 !aa& di a!rama
,. 3e#era melap%ran epada PP25 Em"ara!i
apa"ila ada re!i% &er'adi KLB
1. K%%rdina!i den#an TP52
TP252 Karu dan Kar%m (. Men#iu&i rapa&
 peman&apan Karu dan Kar%m 0an#
di!elen##araan %leh PP25 Em"ara!i
1. K%%rdina!i den#an
 pe&u#a! l%&er dan Karu 8 Kar%m
(. Memin&a Manie! 7J5  "ere!i% &in##i dari
 pe&u#a! KKP ). Men#in%rma!ian
epada 7J5 un&u !iap  "eran#a& dan
men#him"au un&u  men#e$e elen#apan
admini!&ra!i pa!p%r
Karu 8 Kar%m &er%r#ani!ir den#an
 "ai
di"eran#a&an
M%dul uraian
M%dul uraian &u#a! pe&u#a!
l%&er 
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
1. Men#enalan diri epada ru pe!awa& &eru&ama
<Pu!er< dan men#e$e   per!ediaan8 elen#apan
%"a& dan ala& e!eha&an di  pe!awa&
(. Mem"erian pen0uluhan epada 'amaah ha'i
&en&an# pen##unaan &%ile& di pe!awa& &er"an#
). Meman&au e!eha&an
 'am/ah re!i% &in##i
epada 7J5 0an# !ai& di  pe!awa&
,. Men#in%rma!ian epada <Pur!er< 'ia ada
 'ama6ah 0an# #awa& a&au menin##al dunia
1. Memperenalan diri den#an awa pe!awa&
&eru&ama =PU3E+< (. Men#e$e per!ediaan8
elen#apan %"a& dan ala& e!eha&an di pe!awa&
). K%%rdina!i den#an awa   pe!awa& &en&an#
 penempa&an 7J5
 pen#unaan &%ile& di  pe!awa& &er"an#
1. Men#un'un#i 'am/ah
(. Melauan pemeri!aan e!eha&an "ila diperluan
1. Memeri!a dan men#%"a&i
7J5 0an# !ai& (. Men$a&a& di "uu lap%ran
l%&er 
1. Merawa& 'ama6ah 0an# menin##al
(. Men#i!i 7OD dan A> ). Lap%r e TP52 dan ru
 pe!awa&
1. 3arana  pen0uluhan
,. Ma&eri  pen0uluhan
Ala& e!eha&an
1. Jam/ah menin##al
(. ?%rm 7OD dan A>
 pe&u#a! TK52 *. Ter$ip&a
%%rdina!i 0an#  "ai apa"ila ada
ma!alah pada e!eha&an 'amaah
7J5 men#e&ahui $ara  pen##unaan &%ile& di
 pe!awa& &er"an#
7J5 0an# !ai&
Jam/ah menin##al &er&an#ani
M%dul uraian &u#a! pe&u#a!
l%&er 
l%&er 
M%dul uraian
M%dul uraian &u#a! pe&u#a!
l%&er 
a&au ala& e!eha&an 0an#
1. Men##unaan %"a&8ala&
e!eha&an
e!eha&an
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
. Men$a&a& 'ama/ah 0an#  perlu pen#%"a&an di BP52
 "andara
DAP25 lem"ar D
%"a&8ala& e!eha&an
(. Menen&uan 'ama/ah ha'i 0an# perlu diru'u 
1. Men'ela!an 0an# aan di !%"e 
(. Men0%"ean dan men0erahan e TP52
)4 meni&
1, Meni&
1. Karu dan Kar%m
(. Pa!p%r&
 "ai 
M%dul uraian &u#a! pe&u#a!
l%&er 
l%&er 
DI RUANG
TUNGGU
1. Meman&au eadaan e!eha&an 'ama/ah ha'i &eru&ama ha'i ri!&i !elama
 pemeri!aan d%umen %leh  pe&u#a! imi#ra!i Ara" 3audi
(. Mendampin#i pe&u#a!
1. Mendampin#i 'ama6ah 0an# re!i% &in##i
(. Melauan pemeri!aan
e!eha&an "ila diperluan
14 meni& TK52 1. Manie!  'ama6ah re!i% &in##i
(. Ala& e!eha&an
 
 pemeri!aan !er&iia&
NO LOKASI JENIS LAYANAN PROSEDUR WAKTU
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
DI RUANG
Jama6ah memenuhi !0ara& ma!u ne#ara
Ara" 3audi
l%&er 
BP52 Jeddah
(. Men#am"il %"a&@%"a&an dan ale! &a! l%&er di
BP52 Jedah ;
*. Mela0ani 'am/ah 0an# !ai& dan meru'u e BP52
 "ila perlu
,. Mem"eali %"a&@%"a&an
rin#an e ar%m un&u   per&%l%n#an per&ama "a#i
 'ama/ah ha'i !elmana di  per'alanan "u!;
1. Melauan pen$a&a&an  pelap%ran
(. Men0erahan lap%ran
1. Melap%ran eda&an#an (. Men#a'uan perm%h%nan
). Meneli&i dan menerima %"a& dan ale!
1. Memeri!a 'am/ah "ila
diperluan (. Men#%"a&i "ila perlu
). Menun'uan le&a BP52
1. Meman&au 'am/ah ha'i (. Memeri!a dan men#%"a&i
). Meru'u e BP52 'ia  perlu
1. Men0iapan %"a& rin#an
(. Men0erahan %"a& rin#an epada ar%m
, Meni&
1. Jama/ah ha'i
1. Jama/ah ha'i (. O"a& dan ale!
). ?%rm ru'uan
1. Ke&ua
Lap%ran di !erahan e BP52 !e&%r  
airp%r& Jedah
Terpan&aun0a %ndi!i
rin#an
l%&er 
l%&er 
M%dul uraian &u#a! pe&u#a!
l%&er 
 
(. Mem"erian pen0uluhan
memahami ma&eri
M%dul uraian
NO LOKASI JENIS LAYANAN PROSEDUR WAKTU
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
dan lin#un#an
 'ama6ah melalui aru dan ar%m &eru&ama 'ama6ah
re!i% &in##i
(. Mem"erian pela0anan
1. Menda&an#i aru dan
ar%m (. Menan0aan e!eha&an
 'ama6ah ). Memeri!a dan men#%"a&i
1. Memeri!a dan
men#%"a&i 'ama6ah !ai& (. Men$a&a& dan melap%ran
)4 Meni&
1. Jama6ah !ai&
Keadaan 'ama6ah
Jama6ah !ai&
G. MAKKAH PRA ARMINA
1. Ber!ama TP52 men#a&ur   'ama/ah &urun dari "u!
!e$ara &er &i" un&u  mema!ui pem%nd%an
!er&a menempa&i amarn0a ma!in#@ma!in#
(. Ber!ama TP52 memin&a epada ma&a" un&u 
mendapa&an &empa& 8ruan#an pela0anan
1. Men#hu"un#i pe&u#a! !e&%r dan memin&a un$i
 pem%nd%an !er&a mem"a#iann0a epada
 'ama/ah melalui ar%m (. Memin&a 'am/ah
mema!ui amar ma!in#@ ma!in# !e!uai arahan
ar%m den#an men#in#a&an "aran# a#ar 
&ida &er&in##al
1. Men#hu"un#i ma&a" (. Memin&a &empa& un&u
 pela0anan e!eha&an
dan mema!ui amar  den#an &er&i"
Mendapa&an &empa&  pela0anan e!eha&an
'ia &ida ada amar   pe&u#a! ;
 
KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
1. Mereap ha!il pela0anan e!eha&an
(. Mem"ua& lap%ran harian ). Men#irim e !e&%r 
-4 meni& TK52 1. 5a!il reapi&ula!i
(. ?%rm lap%ran
e !e&%r 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
S+,! B+r
(. Men#adaan un'un#an
!e$ara "erala e [email protected] amar 7J5 #una
meman&au %ndi!i e!eha&an 'am/ah
). Mem"erian pen0uluhan
&en&an# hea& !&r%e #ii e!eha&an lin#un#an
dan men'a#a %ndi!i e!eha&an
*. Meru'u 'ama/ah ha'i
!ai& 0an# &ida dapa& di&an#ani di l%&er e
BP528+3A3
1. Melauan pemeri!aan dan pen#%"a&an
(. Mem"erian pen0uluhan
(. Melauan pemeri!aan e!eha&an "ila diperluan
1. Men#un'un#i 'am/ah
(. Mem"erian pen0uluhan
(. Mem"erian pen#%"a&an epada 'am/ah !ai&
). Un&u 'ama/ah 0an# &ida  "i!a di&an#ani di l%&er
maa aan diru'u  *. Memper!iapan ru'uan
,. Men#hu"un#i BP528+3A3 un&u
1, Meni&
1(4 meni&
)4 meni&
-4 meni&
e!eha&an
). ?%rm ru'uan *. Am"ulan!
e!eha&an#an den#an  "ai 
Ke!eha&an 'am/ah
Jama/ah dapa&
Jama/ah !ai& 0an#
den#an "ai 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
 
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
-. Men#e$e dan melen#api %rmulir 
 pen$a&a&an pelap%ran dan %"a&@%"a&an a&au ala&@ala&
e!eha&an
1. Mereap ha!il la0anan
e!eha&an (. Mem"ua& lap%ran harian
). Men#irim e !e&%r 
1. Men#e$e elen#apan %"a& dan ala&@ala&
e!eha&an (. Melen#api %rmulir  
 pen$a&a&an dan pelap%ran
1. Mem"ua& lap%ran 7OD
dan A> (. Men#uru! dan
memaaman 7J5 0an# menin##al %%rdina!i;
)4 meni&
)4 meni&
(*4 meni&
(. ?%rmulir    pen$a&a&an dan
 pelap%ran
1. Jam/ah
!e&%r 
&erpan&au den#an  "ai 
1. Lap%ran &eririm
e ma&a" dan !e&%r 
(. Jama/ah ha'i 0an# menin##al
dimaaman
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
H. KEBERANGKATAN KE ARA%AH
1. Menda&a 'ama6ah !ai& 0an# aan di !aari
wuuan
wuuan e !e&%r ) hari !e"elum "eran#a&
e Ar%ah
). Menin#a&an
). Mendia#n%!a dan mene&apan perlu !aari
wuu 
1. Mereap 'ama6ah 0an# di u!ulan men#iu&i !aari
wuu  (. Mem"ua& perm%h%nan
). Men#iriman perm%h%nan e !e&%r 
1. Men#un'un#i 'ama/ah ha'i
(*4 meni&
)4 meni&
1(4 meni&
1. Da&a 'ama/ah ha'i 0an# di
(. ?%rm !aari wuu 
1. Jama/ah ha'i
wuuan &erda&ar 
Jama/ah ha'i 0an# !ai& "era& &erda&ar 
un&u men#iu&i !aari wuu 
Jama/ah ha'i men'a#a
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er
M%dul uraian &u#a!
 
e!eha&an
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
*. Men0iapan %"a&(@an
ale! un&u e"u&uhan di Ar%ah dan mina
,. Men#adaan penin'auan
e araah ) &i#a; hari !e"elum wuup "er!ama
 pe&u#a! l%&er lain aru ar%m
1. Melauan evalua!i %"a&
  dan ale! (. Jia uran# !e#era
men#a'uan perm%h%nan %"a&
1. K%%rdina!i den#an
den#an Ma&a" (. Mela!anaan penin'auan
e Araah
(. O"a& dan ale!
lain
!elama per'alanan
ar%m men#e&ahui %ndi!i armina un&u 
 per!iapan 'ama/ah
ARMINA
 pe&u#a! Ar%ah &en&an# %ndi!i 'ama6ah
(. Mela!anaan pela0anan e!eha&an
). Meru'u 'ama6ah 0an# &ida "i!a dia&a!i !endiri
e BP52
Ke!eha&an (. Mem"ua& lap%ran harian
). Men#irim e !e&%r 
1. Melauan pemeri!aan dan pen#%"a&an
(. Mem"erian pen0uluhan
 "i!a di&an#ani maa diru'u 
*. Memper!iapan ru'uan ,. Men#hu"un#i
BP528+3A3 un&u  permin&aan am"ulan$e
,. Meru'u penderi&a
1. Jama6ah !ai& (. O"a& dan ale!
1. Jama6ah !ai& (. O"a& dan ale!
). Am"ulan$e
!e&%r 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er
 
1. Berun'un# e 'ama/ah
(. Mem"erian pen0uluhan
(. Ma&eri
Jama/ah dapa&
NO LOKASI JENIS LAYANAN PROSEDUR WAKTU KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
,. Mem"eali %"a&@%"a&an
rin#an epada Kar%m un&u e"u&uhan 'ama/ah
ha'i !elama dalam  per'alanan menu'u Mina
-. Mem"ua& !ura& ema&ian
7OD; 'ama/ah ha'i 0an# menin##al di emah dan
melap%ran e BP52 Araah un&u di"ua&an
!ura& ema&iann0a
. Mem"ua& lap%ran harian
dan di!erahan e pe&u#a! PP25 Ara" 3audi di
Araah
1. Mem"ua& lap%ran 7OD
dan A> (. Melap%ran e BP52
Araah
e!eha&an (. Mem"ua& lap%ran harian
). Men#irim lap%ran e !e&%r Ar%ah Mina
Mereapi&ula!i lap%ran dan
men#anali!a
)4 meni&
(*4 meni&
-4 meni&
)4 meni&
A>
Adan0a pen$a&a&an
Kar%m &er"eali %"a&
rin#an un&u   eperluan 'ama/ah
1. Lap%ran &eririm
e !e&%r dan ma&a"
(. Jama/ah ha'i menin##al
Lap%ran &eririm e
!e&%r 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
MUSDALI%AH
 'ama6ah ha'i
1. Melauan peman&auan
(. Melauan pen#%"a&an  "a#i 0an# !ai&
1(4 meni& TK52 1. Jama/ah ha'i
(. Ala& e!eha&an ). O"a&
 
(. Mem"erian pela0anan e!eha&an 'ama6ah 0an#
1. Melauan pemeri!aan (. Men#%"a&i 'ama/ah ha'i
14 Meni& 8  pa!ien
Jama6ah 0an# !ai& dapa& &er&an#ani
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er
NO LOKASI JENIS LAYANAN PROSEDUR WAKTU KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
MINA
1. Melap%r epada pe&u#a! PP25 Ara" 3audi di Mina
&en&an# %ndi!i e!eha&an  'ama/ah ha'i
(. Men#%"a&i a&au meru'u 
 'ama/ah ha'i !ai& e BP528+3A3
). Mela!anaan pen0uluhan
e!eha&an &en&an# hea& !&r%e dan pen$e#ahann0a
*. Mem"ua& !ura& ema&ian
7OD; 'ama/ah ha'i 0an# menin##al di emah dan melap%ran e BP52
Mina un&u di"ua&an !ura& ema&iann0a
1. Mereap ha!il pela0anan e!eha&an
(. Mem"ua& lap%ran harian
1. Pemeri!aan 'ama6ah
(. Mem"erian pen#%"a&an epada 'ama/ah !ai&
). Un&u 'ama/ah 0an# &ida   "i!a di&an#ani maa
diru'u  *. Memper!iapan ru'uan
,. Men#hu"un#i BP528+3A3 un&u  
 permin&aan am"ulan$e -. Meru'u penderi&a
1. Berun'un# e 'ama/ah
(. Mem"erian pen0uluhan e!eha&an
1. Mem"ua& lap%ran 7OD
dan A> ). Melap%ran e BP52
Mina
(. ?%rm lap%ran
1. Jama/ah ha'i
(. Ma&eri  pen0uluhan
1. Jama/ah ha'i
A>
Jama/ah !ai& dapa&
Jama/ah dapa&
e !e&%r dan ma&a"
(. Jama/ah ha'i
 "ai 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
 
men#anali!a
lap%ran
NO LOKASI JENIS LAYANAN PROSEDUR WAKTU KOMPE
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
1. Men#a&ur 'ama/ah ha'i un&u em"ali e
Maa"ni h !e&elah !ele!ai e#ia&an di Mina "ai 
naar awal maupun naa! &!ani "er!ama pe&u#a!
l%&er 
(. Mem"eali %"a&@%"a&an rin#an e ar%m
1. K%%rdina!i den#an aru ar%m dan ma&a"
(. Men#a&ur e"eran#a&an  'ama/ah ha'i !aa& "u!
!udah !iap
1. Men0iapan %"a& rin#an (. Men0erahan %"a& epada
ar%m
1(4 meni&
)4 meni&
1. Kar%m (. O"a&
Kar%m &er"eali %"a& rin#an un&u  
eperluan 'ama/ah
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
PASCA ARMINA
 'ama/ah ha'i e !e&%r 
(. Men$a&a& pemaaian %"a&@ %"a&an dan melap%ran e
!e&%r 
&ida dapa& dia&a!i di l%&er 
1. Merap ha!il pela0anan
e!eha&an (. Mem"ua& lap%ran harian
). Men#irim e !e&%r 
1. Men$a&a& pen##unaan %"a&@%"a&an
(. Melap%ran e !e&%r 
1. Pemeri!aan 'ama6ah (. Mem"erian pen#%"a&an
epada 'ama/ah !ai& ). Un&u 'ama/ah 0an# &ida 
 "i!a di&an#ani maa diru'u 
*. Memper!iapan ru'uan
%"a& ). ?%rm lap%ran
!e&%r 
 "ai  (. Lap%ran &eririm
e !e&%r 
 
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
,. Men#irim lap%ran harian e !e&%r 
-. Melap%ran 'ama/ah
-. Meru'u penderi&a
1. Melauan pemeri!aan (. Mem"ua& lap%ran harian
 penderi&a
(. Mem"ua& lap%ran harian ). Men#irim e !e&%r 
1. Melauan pemeri!aan
e!eha&an (. Mem"ua& perm%h%nan
un&u pulan# dini
1. 5a!il reapi&ula!i
(. ?%rm lap%ran
1. Terpan&aun0a %ndi!i e!eha&an
 'ama/ah ha'i (. Ter!ele!aiann0a
Jama/ah memenuhi
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
KEBERANGKATAN KE MADINAH
aru8ar%m
(. Pen#e$ean ala& e!eha&an dan %"a&@%"a&an
). Mem"erian pela0anan
e!eha&an "a#i 'ama/ah ha'i 0an# !ai&
1. Melauan peman&auan (. Mela!anaan pen#%"a&an
 'ia !ai&
1. Melauan pen#e$ean %"a& dan ala& e!eha&an
(. Jia uran# !e#era men#a'uan perm%h%nan %"a&
1. Mem"erian pela0anan
-4 meni&
)4 meni&
)4 meni&
 pelap%ran (. O"a& ). Ala& e!eha&an
1. Jama/ah ha'i
O"a& $uup !elama  per'alanan
Jama/ah ha'i dapa&
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
 
 'ama/ah ha'i
1. Melauan pemeri!aan )4 meni& TK52 1. Jama/ah ha'i
Madinah
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
0an# ma!ih dirawa& di +3A3 dan BP52 e !e&%r 
e!eha&an (. Mem"ua& lap%ran
). Men0erahan lap%ran
 pulan#
DI MADINAH
(. Men$a&a& dan melap%ran
!i!a %"a& e BP52
1. Mereap ha!il pela0anan e!eha&an
(. Mem"ua& lap%ran harian dan men#irim e !e&%r 
1. 2nven&ari! %"a& dan ala&
e!eha&an (. Mem"ua& lap%ran
). Men0erahan e BP52
). Pen0uluhan
1. Men#uru! 'ama/ah 0an# waa&
(. Mem"ua& 7OD dan A> ). Lap%ran !e&%r 'ia ada
 'ama/ah 0an# waa&
(. ?%rm lap%ran
1. 3i!a %"a&
(. Ala& e!eha&an
e!eha&an ). Ma&eri
Lap%ran &eririm e
!e&%r 
Jama/ah 0an# waa& dapa& &eruru! den#an
 "ai dan dilap%ran
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!
 pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
DI BANDARA AMAA MADINAH
1. Meman&au eadaan
(. Mendampin#i 'ama/ah
Mendampin#i 'ama/ah
 
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
). Men$a&a& dan melap%ran !i!a %"a& e BP52
*. Mela!anaan  pen#ama&an8 penan#anan
 pen0ai& emun#inan &er'adi KLB
1. Men#hi&un# !i!a %"a& (. Menanda&an#ani "eri&a
a$ar pen0erahan %"a& dan ala& e!eha&an
). Men#i!i %rm lap%ran
1. Meman&au e!eha&an  'ama/ah ha'i
(. Pen$a&a&an un'un#an  pa!ien
)4 meni&
). ?%rm lap%ran
!ehin##a "i!a $epa& &era&a!i
O"a& di!erah&erimaan
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
M%dul uraian &u#a!  pe&u#a! l%&er 
DI PESAWAT DALAM PERJALANAN PULANG
1. Mem"erian pela0anan e!eha&an epada 'ama/ah
ha'i 0an# !ai&
 pen#ama&an pen0ai&
). Mem"an&u TP52 dalam  pen#umpulan !%"ean
lampiran pa!p%r lem"ar  de"ara!i;
*. Meru'u 'ama/ah ha'i !ai& e p%lilin i 
de"ara!i
1. Men$a&a& 'ama/ah ha'i 0an# !ai&
(. Men0erahan %rmulir   pen#ama&an pen0ai&
epada KKP de"ara!i
(. Men0%"ean dan men0erahan e TP52
1. Melauan pemeri!aan  pada 'ama/ah ha'i
(. Mene&apan 'ama/ah ha'i 0an# perlu diru'u 
14 meni&
)4 meni&
1, meni&
)4 meni&
). O"a&
1. Karu dan ar%m (. Pa!p%r&
Jama/ah ha'i !ai& dan perlu diru'u 
Jama/ah !ai& mendapa&an
 pen#%"a&an
 pe!awa&
Jama/ah ha'i !ai& !iap diru'u 
 
TENSI
PETUGAS
SARANA
PENDUKUNG
PRODUK 
LAYANAN
KETERANGAN
DEBARKASI
 'ama/ah ha'i e &im e!eha&an
(. Men0erahan "uu
1. Melauan pemeri!aan
(. Mem"ua& lap%ran dan men0erahan lap%ran.
1. Mem"ua& lap%ran
(. Men0erahan lap%ran
3ura"a0a (- Mei (41,