bm fonetik

of 29 /29
NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982) _____________________________________________________________________________________ _________________ 1.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa di kalangan kanak-kanak. Jangka masa kajian adalah selama tiga minggu. Dalam kajian ini saya telah memilih seorang murid perempuan yang berusia lapan tahun sebagai responden kajian. Bahasa merupakan satu bidang penting dalam perkembangan kanak-kanak. Melalui bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara berkesan. Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa bukan sahaja dapat merapatkan hubungan kanak-kanak dengan orang lain tetapi kanak-kanak boleh membina konsep tentang alam dan manusia di sekelilingnya (Rice & Woodsmall, 1988). Bertutur merupakan satu cara berkomunikasi yang kompleks dan melibatkan proses mental yang menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan sesuatu bunyi bahasa yang bermakna dan difahami.Seorang kanak-kanak yang ingin bertutur perlulah melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat pertuturan yang disebut artikulator. Di ____________________________________________________________ ____________ HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 1

Upload: bahiyah71

Post on 11-Jun-2015

3.654 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

kajian ringkas fonetik dialek murid

TRANSCRIPT

Page 1: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

1.0 PENGENALAN

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang bunyi sebutan dalam

sesuatu bahasa di kalangan kanak-kanak. Jangka masa kajian adalah selama

tiga minggu. Dalam kajian ini saya telah memilih seorang murid perempuan

yang berusia lapan tahun sebagai responden kajian. Bahasa merupakan satu

bidang penting dalam perkembangan kanak-kanak. Melalui bahasa, kanak-kanak

berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara

berkesan. Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa bukan sahaja dapat

merapatkan hubungan kanak-kanak dengan orang lain tetapi kanak-kanak boleh

membina konsep tentang alam  dan manusia di sekelilingnya (Rice &

Woodsmall, 1988).

Bertutur merupakan satu cara berkomunikasi yang kompleks dan

melibatkan proses mental yang menggerakkan alat pertuturan untuk

mengeluarkan sesuatu bunyi bahasa yang bermakna dan difahami.Seorang

kanak-kanak yang ingin bertutur perlulah melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan

daripada alat-alat pertuturan yang disebut artikulator. Di dalam penguasaan

kemahiran bertutur ini seorang ibu bapa perlulah memastikan kanak-kanak itu

dapat bertutur dengan sebutan yang betul dari segi sebutan,intonasi serta

menggunakan perkataan dan ayat yang tepat. Ini bertujuan agar segala

perkataan dan ayat yang dilahirkan itu tidak disalah tafsirkan.

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian pendek.

Beberapa instrumen kajian telah digunakan seperti latihan penyebutan bunyi ,

kata dan ayat untuk mengenal pasti masalah yang timbul .Instrumen

pemerhatian juga digunakan untuk mengenal pasti minat kanak-kanak terhadap

kajian ini dan respon kanak-kanak ini terhadap pengujian ini.

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

1

Page 2: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

1.1 Carta Vokal

Menurut Goay,T.C. (2008) , bunyi Vokal ialah bunyi bahasa yang bersuara, iaitu

ketika menghasilkan bunyi tersebut, pita suara digetarkan. Selain itu, semasa

mengeluarkan bunyi vokal udara dari paru-paru keluar secara berterusan melalui

rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan suara.

Dalam bahasa Melayu, terdapat enam vokal asli iaitu tiga vokal depan, satu

vokal tengah dan dua vokal belakang seperti diperlihatkan dalam carta vokal di

bawah:

1.2 Carta Konsonan

Konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang apabila dikeluarkan bunyi-bunyi ini

menerima sekatan, sempitan, dan geseran sama ada di bahagian rongga mulut,

tekak atau hidung.

Berikut merupakan carta bunyi konsonan Melayu yang dipetik daripada Abdullah

Hassan (1980)

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

2

Page 3: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

2.0 OBJEKTIF KAJIAN

2.1 Mengetahui tahap penguasaan bunyi kanak-kanak tersebut.

2.2 Meningkatkan minat kanak-kanak dalam bertutur dalam bahasa

melayu

2.3 Mengenal pasti masalah-masalah sebutan yang timbul

2.4 Membantu murid tersebut mengatasi masalah sebutan

tersebut

3.0 MASALAH YANG DIKAJI

3.1 Masalah yang dikaji.

Masalah yang sering hadapi murid tersebut ialah bila menyebut perkataan

yang mempunyai huruf /r/ dibunyikan /gh/, misalnya ‘geram’, ‘barang’ dan

‘orang’ disebut (gegham), (baghang) dan (oghang).

3.2 Kajian Literatur

3.2.1 2 orang tokoh barat

1) Kajian oleh Charles Read bertajuk Children’s Categorization of Speech

Sounds in English membuat kajian tentang Fonologi Bahasa Inggeris. (Artikel

penuh rujuk dalam CD)

2) Kajian oleh Ineke Mennen bertajuk “Phonetic and Phonological Influences in

Non-native Intonation” mengenai pengaruh fonetik dan fonologi dalam intonasi di

kalangan bukan penduduk tempatan (artikel penuh rujuk dalam CD)

3.2.2 2 orang tokoh tempatan

1) Kajian oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan

Penyelidikan Dasar Pendidikan bertajuk Kajian Pelaksanaan Bahasa

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

3

Page 4: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil (artikel penuh rujuk

dalam CD)

2) Kajian oleh Mohd Juraimi bin Ismail bertajuk” Masalah Dalam Pengajaran

dan Pembelajaran Bahasa Melayu Yang Membawa Kepada Kegagalan

Penguasaan : (artikel penuh rujuk dalam CD)

3.2 Punca-punca Masalah

Kesimpulan dari kajian-kajian di atas masalah sebutan timbul kerana

beberapa punca. Antaranya ialah

3.2.1 Pengaruh bahasa ibunda

3.2.2 Bahasa Pasar/basahan

3.2.3 Bahasa Dialek /Daerah

4.0 Metodologi Kajian

4.1. Latar belakang

4.1.1Nama sekolah: SK Jalan Matang Buluh, Bagan Serai, Perak.

4.1.2 Darjah : 2

4.1.3 Jantina : Perempuan

4.1.4 Keluarga murid :

4.1.4.1 Bapa

Pekerjaan : Askar

Tempat Lahir : Alor Setar, Kedah

4.1.4.2 Ibu

Pekerjaan : Suri rumah tangga

Tempat Lahir : Sungai Bakap, Pulau Pinang.

4.1.5 Fizikal murid,

Ketinggian : 1.3 meter

Berat : 30 kg

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

4

Page 5: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

4.1.6 Lain-lain yang menyokong kajian

Pernah mengikut bapa berpindah dari:

a) Alor Setar , Kedah - 1997 – 2003

b) Permatang Pauh – 2004 – 2005

c) Kuala Lumpur – 2006- 2007

d) Bagan Serai , Perak – 2008 hingga kini

Bilangan adik beradik : Anak Tunggal

Hobi : Membaca

4.2 Kaedah kajian

Temu bual

Rakaman 1

Tarikh : 22 September 2008

Masa : 3.00 petang

Tempat : Sekolah

Rakaman 2

Tarikh : 24 September 2008

Masa : 3.00 petang

Tempat : Sekolah

Rakaman 3

Tarikh : 4 Oktober 2008

Masa : 1.00 petang

Tempat : Rumah Responden

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

5

Page 6: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

4.3 Batasan Kajian

Kajian ini hanya menyelidik perkara yang berkaitan dengan masalah penyebutan

atau pertuturan beberapa perkataan atau fonem terbatas kepada hanya seorang

responden di SK Jalan Matang Buluh, Bagan Serai. Perak. Maklumat kajian

diperoleh dari temu bual dengan murid (sampel) tersebut. Tempoh masa untuk

kajian ini terhad untuk tempoh kurang dari 2 bulan.

5.0 Hasil Kajian

5.1 Perkataan

Kata kerja

Bil. Ujaran

Responden

Kategori Perkataan Ujaran Bahasa

Melayu

Trankripsi

Fonetik

1. Ngaju nama khas raju

2. Ghohani Nama khas rohani

3. sempeghit Nama am semperit

4. oghang nama am orang

5. banghang Nama am barang

6. Ghumah Nama am rumah

7. kendughi Nama am kenduri

8. haghi Nama am hari

9. ghaya Nama am raya

10 Ghamai Nama am ramai

11. keghepek Nama am kerepek

12. gegham kata kerja geram

13. maghah kata kerja marah

14. sughuh Kata kerja suruh

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

6

Page 7: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

15. cughi Kata kerja curi

16. benghitahu Kata kerja beritahu

17. heghan Kata kerja hairan

18. haghap Kata kerja herap

19 ghasa Kata kerja rasa

20. gogheng Kata kerja goreng

21. segegha Kata adjektif segera

22. Baghu Kata adjektif baru

5.3 Punca masalah

Bahasa itu terdiri daripada sekumpulan dialek bersalingfahaman antara satu

sama lain (Chambers dan Trudgill, 1980) Ciri kesalingfahaman ini merupakan

asas penting yang menentukan sama ada sesuatu ragam (variety) itu dialek

kepada satu bahasa yang sama ataupun terdiri sebagai satu bahasa tersendiri.

Newton (1972) pula menyatakan kewujudan pelbagai dialek dalam sesuatu

bahasa itu adalah akibat daripada perubahan yang berlaku dari segi sejarah ke

atas satu bahasa yang asalnya seragam. Faktor ruang geografi dan waktu

merupakan dua faktor utama yang menyebabkan terpecahnya bahasa asal

kepada beberapa dialek keturunannya.

Terdapat berbagai-bagai punca responden tersebut menyebut

perkataan begitu. Sebabnya:

5.3.1 Jenis kawasan kediaman murid

Murid yang tinggal di kawasan kediaman yang menyediakan mereka peluang

berbahasa Melayu dengan sebutan yang kurang tepat.

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

7

Page 8: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

5.3.2 Peranan ibu bapa di rumah

Penggunaan bahasa Melayu di rumah membantu murid menguasai bahasa

Melayu yang tepat.. Walau bagaimanapun, majoriti ibu bapa murid tidak

menggunakan bahasa Melayu yang baku Mereka sering kali bertutur dengan

menggunakan dialek masing-masing.

5.3.3 Pengaruh Faktor Diri Murid ke Atas Sebutan Yang Betul Dalam Bahasa

Melayu

6.7.1 Faktor diri murid meliputi kekerapan berbahasa Melayu yang tepat , sikap

terhadap bahasa Melayu, minat berbahasa Melayu, pengaruh jiran, pergaulan

dengan rakan yang berbahasa Melayu, dan minat membaca bahan bacaan

dalam bahasa Melayu.

6.0 PEMBINAAN MODUL PENGAJARAN UNTUK MENGATASI

PERMASALAHAN SEBUTAN

6.1 Teori pembelajaran

Teori pembelajaran yang dipilih untuk mengajar permasalahan sebutan

yang dihadapi oleh responden ialah Teori Pembelajaran Behaviourisme.

Menurut ahli-ahli psikologi Behaviors , pembelajaran adalah berkaitan

dengan perubahan tingkah laku yang berlaku pada diri seseorang individu

yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan tingkah laku semasa

proses pembelajaran adalah kerana wujudnya perhubungan rangsangan

(stimuli) dengan tindak balas(respons) organisma.  

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

8

Page 9: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

Berasaskan pelaziman (conditioning), perkaitan rangsangan dan tindak

balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru. Apabila tindak balas

terhadap sesuatu rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh

dimulakan. Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur

motivasi diselitkan. Menurut Pavlov, setiap rangsangan akan

menimbulkan gerak balas. Teori ini dikenali sebagai Teori Pelaziman

Klasik Pavlov.

6.2 Perkaitan antara teori dan kaedah

Kaedah yang dipilih ialah kaedah latih tubi. Murid tersebut ditayangkan

slaid power point sebagai bahan rangsangan (stimuli) . Dalam slaid turut

disediakan ikon speaker. Ikon tersebut apabila diklik akan membunyikan

perkataan yang sedang dipaparkan. Murid tersebut akan mengikut

sebutan perkataan yang betul mengikut slaid tersebut. Murid mengikut

sebutan tersebut adalah sebagai tindak balas (respons) . Apabila diulang

berkali-kali, murid tersebut semakin faham dan fasih untuk menyebut

perkataan yang mengandungi fonem / r / . Ini disebut sebagai pelaziman .

Kaedah latih tubi ini bersesuaian dengan Teori Pelaziman Klasik Pavlov.

6.3 Alat Bantu Mengajar

Guru mengajar dengan menggunakan Perisian Power Point. Alat Bantu

Mengajar tersebut disimpan di dalam CD yang dilampirkan.

6.4Rancangan pengajaran yang lengkap

Masa : 9.00-10.00 pagi

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

9

Page 10: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

Tahun : 2

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Haiwan

Tajuk : Rama-rama Biru

Kemahiran ;

Fokus Utama (FU):

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul

dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1

i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat

majmuk dengan sebutan yang betul.

Fokus Sampingan (FS):

1.2Membaca dan menjawab tentang sesuatu perkara dengan bertatasusila

Aras 1

iii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai

Perkataan yang perlu ditegaskan: Perkataan yang mengandungi

fonem / r /

Objektif :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

10

Page 11: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

i) Menyebut sekurang-kurangnya 5 perkataan dengan fonem / r / dengan

tepat.

ii) Dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan berkaitan dengan cerita

yang diberi dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada Murid:

Murid-murid pernah melihat rama-rama di sekitar kawasan mereka .

Nilai-nilai Murni : Menghargai, bersungguh-sungguh.

Alat Bantu Mengajar : Perisian “Power Point”

KBKK : Menjana idea, menyesuaikan dan melabelkan.

Penggabungjalinan Mata Pelajaran : Pendidikan Seni dan Pendidikan Muzik

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

Set Induksi

9.00 – 9.05 pagi

(5 minit)

- Guru meminta murid

menyanyi mengikut slaid

“Power Point” yang

dipaparkan

- Memperkenalkan tajuk

pada hari ini;

“Rama-rama Biru”

-Menyanyi bersama murid

dan bersoal jawab tentang

rama-rama.

- Memperkenalkan tajuk

pada hari ini iaitu “Rama-

rama Biru”.

- Murid diminta mengeja

dan menyebut tajuk yang

dipaparkan dalam perisian

“Power Point”

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

11

Page 12: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

Langkah 2

9.05- 9.15 pagi

(10 minit)

- Guru memaparkan

“Power Point” yang

disediakan. (Rujuk CD)

- Guru membaca cerita

sebaris demi sebaris dan

murid mengikut bacaan

guru.

- Guru membetulkan

sebutan murid.

Berdasarkan

Teori

Pembelajaran

Behaviourisme,

guru

menggunakan

kaedah latih-tubi

untuk menyebut

perkataan dan

ayat dengan

fonem / r /

sehingga murid

boleh

menyebutnya

dengan tepat

Langkah 3

9.15 – 9.30 pagi

(15 minit)

Latih-tubi perkataan dengan

fonem /r/.

Dari

Tidur

Rama-

rama

Ruru

Riri

Rindu

Terbang

Mencari

Menari

Riang

gembira

-Guru meminta murid

menyebut perkataan

tersebut berulang kali

sehingga murid dapat

menyebutnya dengan

betul dan tepat.

Kaedah

Latih- tubi.

Langkah 4

9.30 –

- Bersoal jawab tentang

cerita yang dibaca.

- Guru bersoal jawab

dengan murid tentang

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

12

Page 13: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

9.45pagi

(15 minit)

Soalan:

i) Apakah warna Riri?

ii) Rama- ada berapa

kaki?

iii) Bagaimana rama-rama

bergerak?

iv) Siapakah yang Riri

rindu?

v) Apakah warna Ruru?

vi) Apakah yang sedang

Ruru lakukan?

vii)Mengapakah mereka

gembira?

cerita yang telah dibaca

untuk menguji ingatan dan

kefahaman murid.

Langkah 4

9.45 9.55pagi

(10 minit)

- Melabelkan gambar

rama-rama.

i) mata

ii) kaki

iii) kepak

iv) sesungut

- Guru mengedarkan

lembaran kerja yang

mengandungi gambar

rama-rama.

- Murid-murid dikehendaki

melabelkan bahagian

yang mempunyai petak

kosong.

- Setelah siap melabelkan,

murid-murid hendaklah

mewarnakan Rama-rama

Biru sesuai dengan tajuk

cerita.

Pengintegrasian:

Seni Visual

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

13

Page 14: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

Penutup

9.55 – 10.00

pagi

(5 minit)

-Guru meminta murid

menyanyi lagu dalam set

induksi tadi sambil

memastikan murid

menyebut perkataan

dengan fonem / r /

dengan tepat

-. Guru meminta murid

menyanyi lagu dalam set

induksi tadi sambil

memastikan murid

menyebut perkataan

dengan fonem / r / dengan

tepat

- Guru memberi

penghargaan kepada

murid tersebut sambil

memberi galakan supaya

murid tersebut dapat

menuturkan fonem / r /

dengan tempat sepanjang

masa.

6.5Proses Uji kaji atau Eksperimen mengikut Rancangan

Pengajaran

Rakaman dibuat untuk membuktikan murid tersebut dapat menuturkan perkataan

yang mempunyai fonem / r / dapat disebut dengan tepat. Ia turut dilampirkan

dalam CD.

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

14

Page 15: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

6.6Refleksi

Setelah pengajaran dan pembelajaran dijalankan ke atas responden yang dikaji,

jelas sekali responden tersebut mula menyedari yang dia selaku menuturkan

fonem / r / dengan sebutan yang salah. Setelah aktiviti latih tubi mengikut

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas, responden dapat mengatasi

masalah sebutannya. Secara kesimpulan, !00% objektif yang disasarkan dalam

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas berjaya malah keputusan yang

dicapai melebihi dari objektif kerana responden tersebut dapat menyebut semua

perkataan dengan fonem / r / dengan tepat.

7.0 CADANGAN LANGKAH-LANGKAH

Berdasarkan kepada dapatan utama kajian ini, berikut disenaraikan cadangan

untuk mengatasi masalah berkaitan dengan permasalahan sebutan fonem dan

perkaitan di kalangan murid:

7.1 Pihak sekolah dan guru bahasa Melayu perlu diberi kemahiran

mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran supaya pengajaran dan

pembelajaran bahasa Melayu lebih berkesan selain daripada kaedah latih tubi

yang digunakan secara meluas di sekolah

7.2 Latihan praperkhidmatan atau program latihan dalam perkhidmatan

perguruan perlu menitikberatkan pengajaran fonetik dan fonologi bahasa Melayu.

Manakala guru bahasa Melayu yang bukan beropsyen bahasa Melayu perlu

diberi latihan tentang pendekatan dan kaedah pengajaran fonetik dan fonologi

bahasa Melayu.

7.3 Pihak pengurusan sekolah perlu meningkatkan usaha untuk memberi

kesedaran kepada murid tentang kepentingan bahasa Melayu, iaitu bukan ________________________________________________________________________

HBML 1203PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

15

Page 16: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

sahaja terhad dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan semasa

berinteraksi dengan guru Melayu, tetapi juga perlu digalakkan dalam

berkomunikasi dengan guru bukan Melayu, masyarakat luar dan mengeratkan

perpaduan antara kaum. Pihak pengurusan sekolah perlu memikirkan cara

meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan bagi menjayakan

pelaksanaan bahasa Melayu.

7.4 Pihak pengurusan sekolah perlu mewujudkan persekitaran yang

kondusif untuk murid menguasai bahasa Melayu seperti menyediakan

sudut bercerita bagi bahasa Melayu, dan bahan bacaan secara audio

bahasa Melayu yang menarik di perpustakaan atau pusat sumber. Bagi

guru bahasa Melayu di luar bandar, bahan bantu mengajar di sekolah

perlu disediakan dengan bahan yang terkini.

7.5 Pihak ibu bapa perlu diberi kesedaran tentang mengadakan tindakan

susulan di rumah bagi meningkatkan lagi penguasaan bahasa Melayu anak

mereka iaitu dengan menggalakkan anak mereka berbual dengan mengguna

bahasa Melayu baku.

7.6 Pihak pengurusan sekolah perlu memberi penekanan kepada peningkatan

penguasaan fonetik bahasa Melayu bagi meningkatkan minat dan penguasaan

mereka dalam bahasa Melayu.

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

16

Page 17: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

8.0 PENUTUP

Kajian ini telah mengenal pasti faktor persekitaran , peranan ibu bapa dan faktor

murid sendiri yang mempengaruhi permasalahan sebutan bahasa Melayu di

sekolah. Faktor ini didapati berkait rapat di antara satu sama lain dalam

mempengaruhi permasalahan sebutan bahasa Melayu di sekolah . Sebahagian

daripada faktor ini dikenal pasti mempunyai pengaruh ke atas peningkatan

pelaksanaan bahasa Melayu dan sebahagiannya lagi menjadi penghalang

kepada permasalahan sebutan dalam bahasa Melayu .Sebahagian daripada

cadangan yang dikemukakan dalam laporan ini ialah untuk menangani faktor

yang menghalang kebolehan murid tersebut mengatasi permasalahan sebutan

dalam bahasa Melayu Oleh itu langkah yang berkesan dengan berpandukan

cadangan yang dikemukakan itu perlu diteliti dan diberi perhatian oleh semua

pihak yang bertanggungjawab sama ada di peringkat Kementerian Pelajaran

Malaysia , sekolah , ibu bapa mahupun masyarakat keseluruhan amnya.

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

17

Page 18: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

7.0 BIBLIOGRAFI

Abdullllah Hassan,, (1980).. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia..

K..L..::Fajar Bakttii..

Ashman, A. and Elkins, J. (eds.). (1994). Educating Children with Special Needs.

Sidney: Prentice Hall of Australia Pty Ltd

Ashman, A. and Elkins, J. (eds.). (1994). Educating Children with Special Needs.

Sidney: Prentice Hall of Australia Pty Ltd

Azman Wan Chiik, (1987).. Editted:Isu-Isu Dallam Pengukuran Dan Penilaian

Bahasa Malaysia.. Kuala Lumpur: DBP.

Chambers, J.k. dan P. Tungill (1980) Dialectologi.Cambridge. Cambridge

University Press

Chambers, J.k. dan P. Tungill 980 Dialectologi.Cambridge. Cambridge University

Press

Goay,T.C (2008) Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1.

Selangor.Longman

Koh Boh Boon..(1989).. Analisis Kadar Penguasaan Bakal Guru Bahasa

Malaysia dalam Penggunaan Kata Kerja,, Kata Sifat Adverba dan Kata Nama,,

Perspektif-Perspektif dalam Pengajaran Bahasa Malaysia''.. Kuala Lumpur::

DBP.

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

18

Page 19: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

Newton, B. 1972. The Generative interpretation of dialect. A study of modern

Greek fonology. Cambridge . Cambridge University Press

Newton, B. 1972. The Generative interpretation of dialect. A study of modern

Greek fonology. Cambridge . Cambridge University Press

Ramiinah Sabran..(1983).. `Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa

Melayu Dii Kalangan Guru Pelatih,,'' M.Ed.. Thesiis,, Facullty of Educattiion,

Uniiversiitty of Mallaya..

Samarudin Rejab , Nazri Abdullah (1993), Panduan Menulis Tesis , Dewan

Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Samarudin Rejab , Nazri Abdullah (1993), Panduan Menulis Tesis , Dewan

Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

19

Page 20: bm fonetik

NOR BAHIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)______________________________________________________________________________________________________

LAMPIRAN

________________________________________________________________________HBML 1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

20