penilaian koko 2014

of 33/33
1 30 SEPT (SELASA)

Post on 22-Jun-2015

716 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penilaian Kokurikulum SSBJ

TRANSCRIPT

  • 1. 11 30 SEPT (SELASA)

2. 223 Peringkat Penilaian: 3. 33 4. 44 5. 55 6. Penilaian aktiviti kokurikulumseseorang murid dalam setiap jenisaktiviti yang disertai adalahberdasarkan kepada 4 aspek yangberikut: Kehadiran Jawatan disandang Penglibatan Pencapaian66 7. ASPEK PENILAIAN % MARKAHKehadiran 50Jawatan disandang 10Penglibatan 20Pencapaian 20JUMLAH 10077 8. 88 9. JJuummllaahh kkeehhaaddiirraann ppeellaajjaarr == aaJJuummllaahh ppeerrjjuummppaaaann sseettaahhuunn == bbKKeettiiddaakkhhaaddiirraann ddiilluulluusskkaann == cc((ccuuttii ssaakkiitt,, wwaakkiill sseekkoollaahh ddllll))MMaarrkkaahh kkeehhaaddiirraann == aa xx 110000bb -- cc99 10. JJuummllaahh kkeehhaaddiirraann ppeellaajjaarr == 55JJuummllaahh ppeerrjjuummppaaaann sseettaahhuunn == 77KKeettiiddaakkhhaaddiirraann ddiilluulluusskkaann == 11((ccuuttii ssaakkiitt,, wwaakkiill sseekkoollaahh ddllll))MMaarrkkaahh kkeehhaaddiirraann == 55 xx 11000077 11== 8833%%1100 11. 1111 12. Persatuan/KKeellaabb//SSuukkaannJAWATAN MARKAHPengerusi / Presiden / Kapten Pasukan /Ketua Pasukan Sukan/Permainan / KetuaRumah10Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi 8Setiausaha / Bendahari 7Penolong Setiausaha / Penolong6BendahariAhli Jawatankuasa 5Ahli Aktif 3Ahli Biasa 1112 13. UUnniitt BBeerruunniiffoorrmm1133JAWATAN MARKAHPengakap Raja/ Pandu Puteri Raja / PegawaiWaran 1/ Sub-Inspektor/Drum Major/ Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf.10Pegawai Waran II /Bintara Kanan/ Staf Sarjan /Sarjan Mejar / Ketua Trup / Anugerah KetuaPesuruhjaya / Pangkat-Pangkat lain yangdifikirkan sama taraf.8Sarjan/Penolong Trup / Bintara Muda / KetuaPlatun / Pangkat-Pangkat yang difikirkan samataraf.7Koperal / Lans Koperal / Ketua Patrol / PenolongKetua Patrol / AJK / Laskar Kanan/Jawatan-Jawatan / PangkatPangkat yang difikirkan samataraf.5Pra-Persetiaan / Ahli Aktif 3Ahli Biasa 1 14. 1144 15. 1155PERINGKATPENGLIBATANMARKAHSekolah 8Zon/Daerah/Bahagian 11Negeri 14Kebangsaan 17Antarabangsa 20 16. 1166 17. 1177PERINGKATPERTANDINGANMARKAHJOHANNAIBJOHANKETIGASekolah 8 7 6Zon/Daerah/11 10 9BahagianNegeri 14 13 12Kebangsaan 17 16 15Antarabangsa 20 19 18 18. 1188 19. 1199Bil Jawatan MarkahBonus1. Ketua Murid I/Ketua Murid II 102. Timbalan/Penolong Ketua Murid 83. Ketua / Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusanutama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah KetuaAsrama / Ketua PRS / Quartermasters74. Penolong Ketua Asrama / Penolong Quartermasters 65. AJK Utama badan-badan perkhidmatan atau pengurusan( Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro) - Asrama / PRS /Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Ahli LembagaPengarah Koperasi Sekolah56. Ahli-ahli J/Kuasa perkhidmatan dan sokongan- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Darjah /Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR 37. Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik / AhliQuartermasters2 20. Gred PenilaianMarkahKokurikulum2200 21. 2211GRED MARKAHA Antara 80 hingga 100B Antara 60 hingga 79C Antara 40 hingga 59D Antara 20 hingga 39E 19 ke bawah 22. 2222Contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehiMurid X perkiraan gred keseluruhan:Jumlah Markah Pasukan Badan Beruniform79=Jumlah Markah Persatuan/Kelab = 68Jumlah Markah Sukan85=Markah purata ialah=(79+85) / 2=82Markah bonus=10(Ketua Murid)Markah keseluruhan=82 + 10=92Gred KeseluruhanA 23. LLAAMMPPIIRRAANN2233 24. 2244 25. 2255 26. 2266 27. 2277 28. 2288 29. LLAAIINN--LLAAIINN2299 30. Guru kelas bertanggungjawab keatas fail pelajar yang telahberpindah. Pelajar baru yang tidak mempunyaikelab (kes keciciran), dimintaberjumpa setiausaha kokurikulum. Kelab Sepak Takraw hanyamempunyai satu perjumpaansahaja, markah kokurikulum masihperlu dikira.3300 31. Pen Calculator Fail Kelab/Sukan (Jika perlu) Buku log (pelajar)3311 32. 3322 33. 3333