borang penilaian koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

12
Borang Pemilihan Aktiviti Kokurikulum 201 Tahun  :6 IKHLAS 2015  Nama Guru  :NAIMAH BINI S!"AIN Bilangan Nama Murid Kod Badan Kod Beruniform Persatuan/ Kelab 1 ADAM MUQR BN !AR"# A$1 %$& ' A!MAD !U(A) A! BN *!A!R# A$1 B$' + A!MAD *, AU) ) AD BN M"!D *!AR A$1 B'& - AMR *A).AN BN A*MA. A$1 B"1 & )AT! *U#A BN A!MAD *U!AM A$1 B"1 *!AQ !AD BN *MA# A$1 %1$ 0 MUAA( BN M"!D *!A)Q A$1 %1$ 2 MU!AMAD )RDAU* BN M"!D NAD(R A$& B$' 3 MU!AMMAD AMMAR BN M"!D *A#M44 A$ B'& 1$ MU!AMMAD AQ# !A*,R BN A(MAN A$ B'& 11 MU!AMMAD A(( *, A!M BN MD A(#AN A$1 B$+ 1' MU!AMMAD ) ARAMR BN (A#AN A$& %1$ 1+ MU!AMMAD ) AR* BN M"!D 4MRAN A$ D$3 1- MU!AMMAD RAM A(R BN RAM# A$& B1 1& MU!AMMAD UMAR !AM(A! BN ABDU# RA!MAN A$& B1 1 NK DAN*! MUKMN BN NK MAR!A#M A$& B12 10 ANN *"), A BNT M"!AM4D 5"!ANN A$' B10 12 AMRA! AD#NA BNT (ANUDN A$- B10 13 AN* Q*TNA BNT BA!ARUDDN A$' B12 '$ ) ARA! BNT M"!D NA5B A$- D1- '1 ) ATN NA(!A! BNT (AMR4 A$' D1- '' !ANM MAR**A M"!AMAD KAMA# A$' B12 '+ !DA ,A! *A# .A BNT ABD !AMD A$' 4$' '- !URN !A*ANA BT !A*NAN A$' 4$' '& N"R *NAN BNT BRA!M A$' %1$ ' NUR A##*!A NA5.A BNT K!ARU# N(AM A$' 4$-

Upload: naimahsuratin

Post on 06-Jan-2016

187 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 1/20

Borang Pemilihan Aktiviti Kokurikulum 201

Tahun   :6 IKHLAS 2015

 Nama Guru   :NAIMAH BINI S!"AIN

Bilangan Nama Murid

Kod Badan Kod

Beruniform Persatuan/

Kelab

1 ADAM MUQR BN !AR"# A$1 %$&

' A!MAD !U(A)A! BN *!A!R# A$1 B$'

+ A!MAD *,AU) )AD BN M"!D *!AR A$1 B'&

- AMR *A).AN BN A*MA. A$1 B"1

& )AT! *U#A BN A!MAD *U!AM A$1 B"1

*!AQ !AD BN *MA# A$1 %1$

0 MUAA( BN M"!D *!A)Q A$1 %1$

2 MU!AMAD )RDAU* BN M"!D NAD(R A$& B$'

3 MU!AMMAD AMMAR BN M"!D *A#M44 A$ B'&

1$ MU!AMMAD AQ# !A*,R BN A(MAN A$ B'&

11 MU!AMMAD A(( *,A!M BN MD A(#AN A$1 B$+

1' MU!AMMAD )ARAMR BN (A#AN A$& %1$

1+ MU!AMMAD )AR* BN M"!D 4MRAN A$ D$3

1- MU!AMMAD RAM A(R BN RAM# A$& B1

1& MU!AMMAD UMAR !AM(A! BN ABDU# RA!MAN A$& B1

1 NK DAN*! MUKMN BN NK MAR!A#M A$& B12

10 ANN *"),A BNT M"!AM4D 5"!ANN A$' B1012 AMRA! AD#NA BNT (ANUDN A$- B10

13 AN* Q*TNA BNT BA!ARUDDN A$' B12

'$ )ARA! BNT M"!D NA5B A$- D1-

'1 )ATN NA(!A! BNT (AMR4 A$' D1-

'' !ANM MAR**A M"!AMAD KAMA# A$' B12

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 2/20

'+ !DA,A! *A#.A BNT ABD !AMD A$' 4$'

'- !URN !A*ANA BT !A*NAN A$' 4$'

'& N"R *NAN BNT BRA!M A$' %1$

' NUR A##*!A NA5.A BNT K!ARU# N(AM A$' 4$-

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 3/20

Bilangan Nama Murid

Kod Badan Kod

Beruniform Persatuan/

Kelab

'0 NUR (( !ANANA BNT M"!D NA(4R A$& 4$-

'2 NUR MA*ARA! BNT "*MAN A$- B'0

'3 NUR *!ARMN44 NATA*!A BNT M"!D *!AM*U# *!A! A$& %$&

+$ NURAN NAB!A! BNT M"!AMMAD !A)( A$' D$3

+1 NUR)ATN NAD(RA! BT MA.AR A$' %1$

+' NURN A!ADA BNT A*MA. A$& B$+

++ NURU# AN ((AT BT M"!D A*R A$' B1

+- NURU# !UDA )AT!A! BT M"!AM4D KAM# A$' B'0

+& RA!A A#,A NUR BNT R"*#AN A$' B12

+ *A),A (A!RA! BT M"!AMAD *!A!R4# A$' 4$'

+0 *T NAD!RA! AB*A! BNT A!MAD A$ 4$-

+2 *T (UNNURAN MR(A BT M"!AMMAD AK#A A$' %1$

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 4/20

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 5/20

 

Kod Badan Beruniform

A01 Penga6a7

A02 Pandu Puteri tunas

Kod Rumah A0# Puteri slam

Permainan *u6an   A05 BB*M

A06 TKR*

)$& #AK*AMANA

)$& B4NDA!ARA Kod Persatuan /Kelab

)'1 B4NDA!ARA   B$1 Agama slam

)12 B4NDA!ARA   B02 Bahasa Mela8u

)"1 *,A!BANDAR     B0% Bahasa nggeris

)"1 #AK*AMANA   B16 *ains

)'0 T4M4NGG"NG   B1& Matemati6 

)'1 *,A!BANDAR     B25 Kelab Re6a9i7ta)$' B4NDA!ARA   B2& Persatuan Katering

)$& T4M4NGG"NG   '10 *PBT/P**

)$& #AK*AMANA   (1# Mu:i6 dan Kebuda8aan

)12 #AK*AMANA   )02 Ru6un Negara

)$' B4NDA!ARA   )0# Pen9egahan 5ena8ah

)$& #AK*AMANA   (0* )otografi

)12 T4M4NGG"NG   '05 Bimbingan ; Kaunseling

)$ B4NDA!ARA   B1+ Mata Pela<aran Kom7uter 

)$1 T4M4NGG"NG)$1 *,A!BANDAR Kod Permainan

)'0 *,A!BANDAR     ,$1 Badminton

)$' *,A!BANDAR     ,02 Bola Baling

)$' *,A!BANDAR     ,0% Bola 5aring

)$+ B4NDA!ARA   ,05 Bola *e7a6 

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 6/20

)$1 T4M4NGG"NG   ,06 Bola Tam7ar 

)12 B4NDA!ARA   ,1+ Ping Pong

)$ B4NDA!ARA   ,21 *ofbol

)$ B4NDA!ARA   ,2& Memanah

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 7/20

Kod Rumah Kod Badan Beruniform

Permainan *u6an   A01 Penga6a7

A02 Pandu Puteri tunas

)$ #AK*AMANA   A0# Puteri slam

)$' *,A!BANDAR     A05 BB*M

)$+ #AK*AMANA   A06 TKR*

)$ T4M4NGG"NG

)$+ *,A!BANDAR Kod Persatuan /Kelab

)$1 #AK*AMANA   B$1 Agama slam

)12 T4M4NGG"NG   B02 Bahasa Mela8u

)'0 *,A!BANDAR     B0% Bahasa nggeris

)'1 B4NDA!ARA   B16 *ains

)12 B4NDA!ARA   B1& Matemati6 

)$+ #AK*AMANA   B25 Kelab Re6a9i7ta

)$+ *,A!BANDAR     B2& Persatuan Katering'10 *PBT/P**

(1# Mu:i6 dan Kebuda8aan

)02 Ru6un Negara

)0# Pen9egahan 5ena8ah

(0* )otografi

'05 Bimbingan ; Kaunseling

B1+ Mata Pela<aran Kom7uter 

Kod Permainan,$1 Badminton

,02 Bola Baling

,0% Bola 5aring

,05 Bola *e7a6 

,06 Bola Tam7ar 

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 8/20

,1+ Ping Pong

,21 *ofbol

,2& Memanah

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 9/20

BIL NAMA No daftar kelas no S/B Jenis Uniform U. Kehadira

1  A'ID B KAMARUZAMAN 10709 6 IKHLS S !79"# $K%S ""

!  AHMAD FAREZ BIN MOHAMED JAMALUDIN 10#!9 6 IKHLS & 0'"6( BS)) ""

'  AKMAL HARIS B JASNI 107"# 6 IKHLS $ '0!'6 &*N+K& ""

" AKMAL NURHAKIM BIN MAHADIR

106'1 6 IKHLS & 0'70( &*N+K& ""(  ASHRAF HAFIZI BIN MARZUKI 10#'' 6 IKHLS & 0'#"1 BS)) ""

6  ASYHMAN JOHANN B JALALUDIN 107(1 6 IKHLS & 0!9(6 &*N+K& ""

7 BAIDREYDHUAN SHAH B. BAIHAKHI 107(! 6 IKHLS & 0!"9' &*N+K& ""

# DANIAL HAKIM BIN ZAHARUDDIN 107(' 6 IKHLS & !"6#! $K%S ""

9 MOHAMAD DANIEAL EKHMAL B MOHAMAD SANI 107(" 6 IKHLS , !6"9# &*N+K& ""

10 MOHAMMAD FAZLI ADHA B IBRAHIM 11!1( 6 IKHLS , !!!"7 &*N+K& !(

11 MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN MOHD YUSAIMI 1169! 6 IKHLS & '!97# &*N+K& ""

1! MUHAMMAD DANIAL ADLY BIN HASANOLZAMRI 117'6 6 IKHLS , 7''66 &*N+K& ""

1' MUHAMMAD DANIAL HAZIQ B NOR AZRI 11!76 6 IKHLS $ 0!9"' &*N+K& ""

1" MUHAMMAD HAIRIEL FAIZ B HELFIEZAL 107(9 6 IKHLS S #'97" &*N+K& '6

1( MUHAMMAD HAKEEM BIN NASRUN ADIL 1!'0( 6 IKHLS - 7"10!# &*N+K& ""

16 MUHAMMAD MUAZ HAZIQ B MAURAD 106'9 6 IKHLS * 09(079 &*N+K& ""

17 MUHAMMAD SHUHAIMI BIN MUHAMMAD RUSLI 106"1 6 IKHLS % 700'' $K%S "!

1# NAZRIN B KAMARODDIN 106#" 6 IKHLS & !!77' $K%S ""

19 NORAKMAL HAKIM BIN MOHAMAD TAJUDIN 1!'0! 6 IKHLS S 1'""" BS)) ""

!0 NURFAZLYSHAM AIMAN B NAZRUL AZLAN 106"" 6 IKHLS , '9"1( &*N+K& "!

!1 RAIZ HAKIMI B RAHIDI 107'6 6 IKHLS & #6961 &BS) ""

!!  ABIDAH FATIN MAHIRAH BT AZIZAN 1076( 6 IKHLS % 9!'97 $K%S ""

!' CHE AZYYATI SAHIRA BINTI CHE SAUFI 117!9 6 IKHLS S 7'!(7 &&I) ""!" FATIN SYAMIMI BT MOHD SHARI 10769 6 IKHLS S !77#7 $K%S '9

!( HANIIN MARYAM BT MOHD SUFFIAN 109"" 6 IKHLS $ 0!0"1 BBS) "!

!6 IRADIYANI BT TABRANI 10771 6 IKHLS S !7601 BS)) ""

!7 KHADIJAH BT AZMI 1077! 6 IKHLS B, 11!97 BS)) ""

!# KHAIRUN-NISA' BT HAIRUDDIN 1077' 6 IKHLS S 17!76 BS)) ""

!9 NUR AFIQAH BINTI MOHD KAMEL 1077( 6 IKHLS , !1(60 BS)) "!

'0 NUR FAKHIRA ALIAH BT NOOR AZMI 10#17 6 IKHLS U 0'''9 BS)) ""

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 10/20

'1 NUR DIYANA ADILAH BT ABD RAHIM 10777 6 IKHLS $ !961" $K%S ""

'! NUR QAMARINA NABILA BT FARID 10779 6 IKHLS & !(9(! $K%S ""

'' NURIN FAQEHAH BT RAMLI 107#0 6 IKHLS , !1!"( &N-U &U$* ""

'" NURUL BATRISYIA BINTI SALLEH 1!'07 6 IKHLS S !'!10 &N-U &U$* ""

'( NURULJANNAH BT MAHIDI 107#1 6 IKHLS , !11## $K%S ""

'6YUS AIMUNI HANIS BT MOHD HAZRI

10#!# 6 IKHLS , #!!1( BS)) ""

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 11/20

U. aatan . en2li3a. en4aai..markah enis kela3 K. KehadiraK. aatan

" # (6 +) ISL (0 '

" # (6 BHS )* (0 '

" 11 10 69 &US$ SU) (0 #

" # (6 BHS IN+ (0 '

" # (6 %UKUN N*+ "6 '" # (6 SINS (! "

" # (6 SINS "6 '

" # (6 SINS "6 '

" # !0 76 &US$ SU) (0 '

1 # '" BHS )* !1 1

" # (6 %UKUN N*+ (0 '

" # (6 &*N+5S (0 '

" # (6 SINS (0 '

1 # "( +) ISL '# 1

" # (6 &*N*+H (0 '

( # (7 )UIK (0 '

( # (( BHS )* "6 '

" # (6 )$*)$IK (0 '

" # (6 )$*)$IK (0 '

" # (" )UIK (0 "

" # (6 +) (0 '

" # (6 BHS )* (0 '

" # (6 )$ &*LJ (0 '

" # (1 )$*)$IK "! '" # (" BHS IN+ "6 '

" # (6 BHS IN+ (0 7

" # (6 BHS IN+ (0 '

" # (6 %UKUN N*+ (0 '

" # (" )$ &*LJ (0 '

" # (6 BHS IN+ (0 '

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 12/20

" # (6 )UIK (0 '

" # (6 &US$ SU) (0 '

" # (6 )UIK (0 #

" # (6 %UKUN N*+ (0 7

" # (6 &*N+5S (0 '

7 # (9 &*N+5S (0 '

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 13/20

k. en2li3a k. en4aaik..markah enis skan s. Kehadira s. aatan s. en2li3ats. en4aais..markah &rata Bons

# 6 67 B8L $)& (0 ' # 61 6"

# 6 67 8LH%+ (0 ' # 61 6"

# 6 7! B8L BLIN (0 ' 1" 1! 79 7(.( 6

# 6 67 &IN+ &8N+ (0 ' 11 9 7' 70

# 6 6' B8L $)& "6 ' 11 10 70 66.(!0 6 79 8LH%+ (0 ' # 61 70 7

# 6 6' B8L BLIN "6 10 # 7 71 67

# 6 6' B-)IN$8N "6 ' # (7 60

# 6 67 B-)IN$8N (0 ' # # 69 7!.( 6

# 6 '6 B8L S*&K !1 1 # '0 '(

# 6 67 B8L S*&K (0 ' # 61 6"

# 6 67 B8L $)& (0 ' # 61 6" 7

# 6 67 B-)IN$8N (0 ' # 61 6" '

# 6 (' B8L S*&K '# 1 # "7 (0

# 6 67 B8L BLIN (0 ' 11 6" 6(.( 6

# 6 67 B8L BLIN (0 ' # # 69 6#

# 6 6' B8L $)& "6 ' 17 1( #1 7!

# 6 67 B8L S*&K (0 ' 11 10 7" 70.(

# 6 67 B8L S*&K (0 ' 17 1( #( 76

# 6 6# B8L S*&K (0 ( # 6' 6(.(

# 6 67 8LH%+ (0 ' 11 10 7" 70.(

# 6 67 B8L J%IN (0 7 1" 1! #' 7(

# 6 67 8LH%+ (0 ' # 61 6" 6

# 6 (9 B8L BLIN "! ' # (' (6# 6 6' B8L $)& "6 ' # (7 60

# 6 71 &IN+ &8N+ (0 ' # 61 66

# 6 67 B8L J%IN (0 # # 66 66.(

# 6 67 B8L J%IN (0 ' # 61 6" (

# 6 67 B-)IN$8N (0 ' # 61 6" 6

# 6 67 B-)IN$8N (0 ' # 61 6"

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 14/20

# 6 67 B8L J%IN (0 ' # 61 61

# 6 67 B-)IN$8N (0 ' 11 9 7' 70 6

# 6 7! &IN+ &8N+ (0 7 # 6( 6#.(

# 71 B8L BLIN (0 ' # 61 66

# 6 67 &IN+ &8N+ (0 ' # 61 6" 7

# 6 67 B8L J%IN (0 ' # 61 6" 7

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 15/20

 Jmlah 2red +&S +&$ +red K 

6" B 6" (".(

6" B 6" 60.0( B

#1.( #1.( 7'.( B

70 B 70 6(.9 B

66.( B 66.( (6.9( 77 B 77 6#.(( B

67 B 67 (7.7

60 B 60 "9."

7#.( B 7#.( 7!.'( B

'( - '( '6.7( -

6" B 6" ('.(

71 B 71 ((.7

67 B 67 (7.7(

(0 (0 "'.!(

71.( B 71.( 6(.( B

6# B 6# 60.9 B

7! B 7! 7! B

70.( B 70.( (6.6(

76 B 76 71.' B

6(.( B 6(.( "9.6(

70.( B 70.( 6'.7( B

7( B 7( 66 B

70 B 70 6!.7( B

(6 (6 (!."( 60 B 60 60 B

66 B 66 6(.( B

66.( B 66.( (".7(

69 B 69 (".'

70 B 70 ('.#

6" B 6" (7

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 16/20

61 B 61 (1.((

76 B 76 6# B

6#.( B 6#.( (9.7

66 B 66 (7

71 B 71 6'.!

71 B 71 6(.6 B

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 17/20

BORANG PEMILIHAN AKTIVITI KOKURI

   B   i   l  a  n  g  a  n

Nama M!i"

BADAN BERUNIFORM

   #  %  n  g  a   &  a  '

   B   B   S   M

   #     (  %  !   i   I  )   l  a  m

   #  a  n   "     #     (  %  !   i   (    n  a  )

   T   K   R   S

   B .

   M  %   l  a  *  

   B .

   I  n  g  g  %  !   i  )

   M  a   (  %  m  a   (   i   &

   S  a   i  n  )

+ AHMAD ISKANDAR ZULQARNAYN BIN AHMAD SUNA,AR

AIZAT B MOHD NOOR

/ ARIF HIDAYAT B. IZ,AAR

0 IMRAN B KAMARUDIN

1 MOHAMAD ADLY B MOHAMAD SABARUDIN

2 MUHAMMAD ADAM B. ROHAIZAD

3 MUHAMMAD ALIF AIMAN B. MOHD KHAIRUL HISHAM

4 MUHAMMAD AMIRUL AIMAN B MOHD RAZALI

5 MUHAMMAD DANIAL HAIKAL B SABRI

+6 MUHAMMAD FAQIH IRSYAD B TAJUL ARIFFIN

++ MUHAMMAD HARITH B NORMAN

+ MUHAMMAD HAZIM BIN NASRUN ADIL

+/ MUHAMMAD HAZIQ B SUHAIMI

+0 MUHAMMAD IZZ HILMI B MOKHTAR

+1 MUHAMMAD MUHAYMIN B. MUSA

+2 MUHAMMAD NURAKHMAL B MAZLAN

Ta7n 8 2 IKHLAS

Nama 9!8 #N. NAIMAH BINTI SURATIN

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 18/20

+3 MUHAMMAD ROHIMI BIN ABDUL RAHIM

+4 MUHAMMAD SYAHMI IKH,AN B MOHD KUS,ETA

+5 SAMIR B. SHAFIE

6 AALIAH NAJLA BT ABD HAMID

+ ADANI SAFI BT MUHD SHARUM

NOR SHAFIQATUL HUSNA BT MAHATHIR

/ NUR ALYA HADFINA BT AZMAN

0 NUR ASYIQIN BT IBRAHIM

1 NUR'AIN BT. RAMLEE

2 NURAZMINA ASYIQIN BINTI AMRAN

3 NURSYAFIQA ANISSA BT TAJUDIN

4 NURUL HADIRAH AUNI BT. ZAINAL AZNA

5 NURUL IZZATI BT AZIZAN

/6 NURUL SYAHIRAH BT SHAHARUDIN

/+ RABIATUL NATASHA BT. MOHD SUHAILAN

/ SYAZA FARNAZ BINTI MUHAMMAD KAMEL

 JU)LH # " 7 " 9 ' ' ' '

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 19/20

IKULUM 2013

#ERSATUAN$KELAB #ERMAINAN

   A  g  a  m  a   I  )   l  a  m

   R     &    n   N  %  g  a  !  a

   M    :   i   &   "  a  n   K  %   ;     "  a  *  a  a  n

   #  %  m   ;   i  m   ;   i  n  g   R  a   &  a  n   S  %   ;  a  *  a

   S   #   B   T

   I   C   T

   #  %  n  g  a  <  a  )

   #  %  n  =  %  g  a   7  a  n   J  %  n  a  *  a   7

   #    )  a   (  )    m   ;  %  !  )  %   &  >   l  a   7

   B  >   l  a  )  %  '  a   &

   B  >   l  a   ?  a  !   i  n  g

   B     l  a   B  a   l   i  n  g

   B  >   l  a   T  a  m  '  a  !

   #   i  n  g   #  >  n  g

   B  a   "  m   i  n   (  >  n

   O   l  a   7  !  a  g  a

7/17/2019 Borang Penilaian Koko, pemilihan koko 6ikhlas2015.xlsx

http://slidepdf.com/reader/full/borang-penilaian-koko-pemilihan-koko-6ikhlas2015xlsx 20/20

' ' " ! ' 0 ! ' 0 ( " " " ( ( (