buku penilaian koko 2015.doc

Click here to load reader

Post on 16-Nov-2015

17 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNTUK TINDAKAN

UNTUK TINDAKAN

GURU PENASIHAT, PENGERUSI, SETIAUSAHA DAN BENDAHARI

BERKAITAN DENGAN BUKU LAPORAN KOKURIKULUM1. Semua persatuan, kelab, unit pakaian seragam, permainan dan sukan mestilah mempunyai Buku Laporan Kokurikulum.

2. Semua butiran yang terdapat dalam buku ini mestilah diisi dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa.

3. Buku ini hendaklah sentiasa disimpan di pejabat sekolah untuk rujukan dan semakan oleh pihak sekolah. Guru Penasihat, Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari sahaja boleh mengambilnya dari pejabat untuk mengemaskinikan butiran di dalamnya dan mengembalikan semula ke pejabat seberapa segera.

4. Jika perlu, bahagian-bahagian tertentu buku ini boleh difotostat oleh Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari untuk rujukan.

5. Setiap persatuan, kelab dan unit pakaian seragam mesti mempunyai perlembagaan.

6. Setiap ahli mesti diberikan nombor bilangan yang sama pada setiap bahagian dalam buku ini bagi mempermudah membuat semakan.

7. Kedatangan ahli dalam semua aktiviti hendaklah direkod dengan betul dan jujur serta disahkan oleh guru penasihat.

8. Guru Penyelaras Kokurikulum/PK HEM/GPK Koko akan menyelaras dan menyemak segala rekod dari semasa ke semasa.

Guru Penasihat mestilah bertanggungjawab memastikan Buku Laporan Kokurikulum ini diselengggarakan dengan baik.

TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/PENASIHAT1.Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.

2.Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.3.Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.4.Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam

Perlembagaan.5.Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.6.Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.7.Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Passukan Pakaian

Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan.8.Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan

baik.9.Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan.10.Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/

Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk.11.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada

ahli-ahli.12.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat

sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik.

13.Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan .14.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.15.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.16.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili .17.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.18.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.19.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.20.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.21.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA1. Pengerusi1.1Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.1.2Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.1.3Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. 1.4Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.1.5Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa2. Naib Pengerusi2.1Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.2.2Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3. Setiausaha3.1Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.3.2Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.3.3Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.4. Penolong Setiausaha4.1Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.4.2Berkerjasama dengan setiausaha.4.3Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.5. Bendahari5.1Mengutip wang derma daripada ahli.5.2Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.5.3Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.5.4Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.5.5Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.6. Ahli Jawatankuasa6.1Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.6.2Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.7. Pemeriksa Kira-Kira7.1Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.7.2Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.TUGAS SETIAUSAHA SUKAN

1. Setiausaha Sukan Sekolah adalah juga Guru Kanan Pendidikan Jasmani.

2. Menjadi penasihat utama kepada Pengetua/Penolong Kanan (Kokurikulum) mengenai aktiviti-aktiviti sukan dan pendidikan jasmani.

3. Merancang aktiviti/program olahraga dan permainan sekolah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam menjalankan tugas ini rujukan dibuat kepada Majlis Sukan Sekolah yang beliau menjadi setiausahanya.

4. Mengadakan jadual atau takwim sukan.

5. Menjadi pegawai perhubungan di antara sekolah ini dengan sekolah-sekolah lain di lapangan sukan.

6. Mengagihkan tugas-tugas bersangkutan dengan sukan di kalangan staf.

7. Merancang keperluan/kemudahan/kewangan untuk sukan.

8. Memesan (dengan persetujuan Pengetua), menerima, memasukkan serta mengawal stok peralatan sukan dan pendidikan jasmani.

9. Menjadi Pengerusi Jawatankuasa Teknik Sukan Sekolah.

10. mengagihkan murid-murid kepada pasukan rumah-rumah.

11. Merancang pertandingan-pertandingan peringkat sekolah.

12. Mengurus penyertaan pasukan sekolah dalam pertandingan-pertandingan luar dengan kerjasama dari guru pengawas permainan atau jurulatih olahraga sekolah.

13. Mewakili sekolah dalam mesyuarat-mesyuarat MSS negeri atau daerah apabila diperlukan.

14. Menjadi setiausaha kepada Majlis Sukan sekolah dan menyimpan semua minit-minit mesyuarat yang bersangkutan dengannya.

15. Menyimpan semua rekod-rekod yang perlu misalnya:

Pemenang-pemenang pertandingan antara rumah

Kemenangan wakil sekolah baik dalam kegiatan perseorangan atau berpasukan.

16.Mengendalikan papan kenyataan sukan dan galakan-galakan sukan.

TUGAS GURU PERMAINAN/JURULATIH OLAHRAGA1. Mengawal dan bertanggungjawab di atas semua peraturan, latihan dan penggalakan ke arah kemajuan permainan/olahraga yang di bawah kendaliannya.

2. Membentuk pasukan sekolah dan jika perlu pasukan pelapis sekolah mestilah dibentuk.

3. Menyediakan senarai keperluan/alat-alat dan mencadangkan pembeliannya melalui kerjasama Setiausaha Sukan Sekolah.

4. Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun.

5. Menjadi pengurus pasukan sekolah jika perlu.

6. Mengatur pertandingan antara pasukan sekolah dengan pasukan dari sekolah lain.

7. Memupuk semangat dan minat di kalangan pemain-pemain dengan mengadakan gambar, guntingan akhbar, majalah, filem dll.

8. Meninggikan imej sekolah melalui permainan.

9. Menyimpan rekod-rekod yang perlu, menyediakan laporan kepada Setiausaha Sukan/Guru Penolong Kanan(KK)/Pengetua dan menyediakan laporan tahunan tentang pasukan.

10. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan(KK)/Setiausaha Sukan.

TUGAS GURU RUMAH SUKAN

1. Menubuhkan jawatankuasa rumah sukan serta merancang dan menjalankan aktiviti/kegiatan sukan rumah berkenaan.

2. Mewujudkan peraturan bagi rumah sukan berkenaan.

3. Menentukan agar kedatangan dan penyertaan murid dalam semua aktiviti/kegiatan rumah sukan berkenaan dicatat.

4. Membentuk, melatih dan menyediakan wakil rumah sukan berkenaan untuk pertandingan-pertandingan antara rumah-rumah sukan.

5. Memastikan agar semua murid mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan yang dijalankan antara rumah-rumah sukan.

6. Menyediakan serta melengkapkan semua rekod yang perlu bagi rumah sukan berkenaan dan menyerahkan satu laporan tahunan bagi rumah sukan tersebut kepada Guru Penolong Kanan(KK)/Setiausaha Sukan Sekolah untuk simpanan.

TUGAS PENGURUS PASUKAN SEKOLAH

1. Memastikan bahawa semua peserta pasukan sekolah telah mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga masing-masing untuk menyertai pertandingan/aktiviti yang akan disertai oleh mereka.

2. Mengurus pengangkutan pergi dan balik bagi para peserta pasukan sekolah.

3. Menyediakan alat-alat keperluan permainan/olahraga dan minuman untuk peserta pasukan sekolah.

4. Bertanggungjawab terhadap kebajikan peserta pasukan sekolah semasa pertandingan sedang dijalankan.

5. Memastikan semua peserta pasukan sekolah selamat sampai ke rumah masing-masing setelah tamat pertandingan yang mereka sertai.

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAIJOHOR BAHRU

JAWATANKUASA UNIT-UNIT KOKURIKULUM 20151. Nama Unit Uniform/Persatuan/Kelab/Sukan/Permainan:

2.Nombor Pendaftaran: .

SENARAI AHLI JAWATANKUASA

JawatanNamaKelas

Guru Penasihat1.

2.

3.

4.

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Bendahari

Ahli Jawatankuasa1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Juru Audit1

2

ANALISIS ENROLMEN KEAHL