slide koko present

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

630 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. PENGURUSAN SUKAN SEBAGAISALAH SATU AKTIVITIKOKURIKULUM PADA PERINGKAT SEKOLAH 2. Definisi PengurusanApakah Pengurusan?bermaksud bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi mencapai objektifDuBrin Ireland dan William (1989)pengurusan merupakan suatu proses mengkoordinasi, mengintegrasi dan menggunakan sumber organisasi, misalnya manusia, kewangan, fizikal, informasi dan teknikal bagi mencapai objektif yang spesifik. 3. Definisi SukanApakah Sukan ?Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan. Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu dibayar.Synder dan Spreitzer, (1998)sukan ialah aktiviti fizikal manusia yang kompetetifdan dikawal oleh peraturan yang diinstitusikan,iaitu mempunyai kurikulum dan peraturan yangdikawal oleh organisasi induk sukan. 4. Definisi Pengurusan SukanKelly, Blanton, dan Bertel ( 1990)" Sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitandengan perancangan, pengelolaan, pengarahan,pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan danpenilaian dalam konteks sesebuah organisasi ataujabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitandengan sukan Chelladurai (1986) pengurusan sukan terbahagi kepada empat fungsi iaitu perancangan, pengelolaan, kepimpinan dan penilaian. 5. Fungsi Pengurusan Kelab Sukan1. PERANCANGAN Satu aktiviti untuk menetapkan matlamat dan objektif secara tersusun dan sistematik. Perancangan juga merujuk kepada suatu matlamat yang meramalkan keadaan pada masa akan datang supaya dapat memaju dan mengembangkan tindakan yang bakal diambil. Perancangan yang baik dan berkesan adalah yang tidak bermasalah dan senang dilaksanakan. 6. KATEGORI PERANCANGANi. Perancangan strategik - pelan tindakan & aktivitiii. Perancangan operasi - menentukan visi, misi, matlamat dan strategi jangka panjang dan jangka pendek.iii. Perancangan jangka panjang & pendek - melibatkan tempoh masa, kebiasaannya dalam masa satu tahun atau kurangiv. Perancangan berfungsi 7. Langkah Merangka Perancangan Memilih idea yang terbaikMenjalankan kajian terperinci Menyemak semula idea danpelan alternatifMenentukan strukturorganisasiPemantauan dan Pengawalan Menilai keberkesananperancangan 8. 2. PENGELOLAAN merangkumi penyelarasan dan gabungan sumber manusia,fizikal dan peruntukan kewangan bagi memperolehi hasil. Chaster Barnad (1938)-pengelolaan sebagai fungsi bagi menentukan perananperjawatan, bidang tugas yang berkaitan dan koordinasi diantara kuasa dan tanggungjawab.FUNGSI PENGELOLAAN mengenal pasti aktiviti kelab sukan yang dirancang mengenal pasti hierarki bidang kuasa membuat penyelarasan antara fungsi bidang kuasa sertatanggungjawab 9. FAEDAH PENGELOLAAN tindakan yang diambil akan lebih berkesan. menggunakan segala sumber yang ada dengan lebih efektifdan efisien memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan danpengawalan yang berkesan.PROSES PENGELOLAANi. Tugas Secara Spesifikii.kumpulan atau unit keciliii. menentukan jumlah anggota yang akan ditugaskaniv.mengkoordinasi sumber organisasi. 10. 3.KEPIMPINAN kepimpinan ini adalah satu langkah mempengaruhi murid atauorang bawahan untuk bekerja dalam mencapai matlamat kelab. Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruhkepada individu yang lain di dalam suatu pertubuhan.PERANAN PEMIMPIN KELAB SUKANi. mewujudkan kecenderungan terhadap kecepatan dan tindakan.ii. mewujudkan perspektif dan asas pengetahuan (budaya ilmu)iii. mewujudkan organisasi pembelajaran berteraskan rohani dan jasmani.iv. bertindak proaktif, bijak mengurus perubahan, membuat tinjauan dan pemantauan berterusan. 11. 4.PENGAWALAN membentuk dan mengimplimentasikan mekanismepenilaian kerja bagi memastikan objektif yang dirancangakan tercapai. Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukanbahawa prestasi organisasi telah tercapai. Tujuan pengawalan memastikan semua aktiviti dapatdijalankan mengikut jadual, penggunaan sumber yangdiperlukan dan perubahan dalam jadual. 12. LANGKAH PENGAWALANi. Proses pengukuran - kuantitatif dan kualitatif.ii. Proses perbandinganiii. Proses pembetulan dan pembaikanMENGAWAL BELANJAWANTujuan :i. membantu menyediakan perancangan aktiviti kelabii. membantu mengagihkan sumber denganiii. membantu mengawal dan memantau penggunaan sumber semasa dalam tempoh belanjawan. 13. KAJIAN KES:PENGURUSAN KELAB OLAHRAGA SMK PAYA KEMUNTING, JITRA KEDAH DARUL AMAN. 14. PENGURUSAN KELAB OLAHRAGA Matlamat penubuhan Kelab Olahraga SMK PayaKemunting adalah untuk memperkenalkan danmempopularkan sukan olahraga dengan lebih terperincikepada para pelajar. mewujudkan satu dana pemain untuk pasukan sekolah. memupuk semangat kerjasama antara pelajar dan melatihpelajar ke arah berorganisasi. 65 ahli dan 6 orang guru penasihat Perjumpaan dan aktiviti kelab dilakukan di padang SMKPaya Kemunting. Yuran RM3.00 setahun. 15. PENGERUSI En. Abdul Rahman Bin AbdullahPengetua NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI IINAIB PENGERUSI III Pn.Faridah Bt SiwengPn. Hawa Bt AhmadPn. Rusma Bt Abu HassanSETIAUSAHA KOKURIKULUMSETIAUSAHA SUKAN Pn. Zuriyati Bt [email protected] Yaakob Pn. Tom Pah Chom Bt Sarif TahaPENYELARAS PENYELARAS PENYELARASPENYELARAS KETUAPASUKAN BADANPERSATUAN KELAB 1M1SRUMAH SUKAN SEKOLAHBERUNIFORMKO-AKADEMIKPn. Salmah Bt Pn. Rodzoh Bt Pn. Rozana BtPn. Hazami BtSulaiman HashimAbd Ghani Shafie ATLANTA SOYUZ GURU PENASIHAT APOLLOCOLUMBIAAJK PELAJAR CHALLENGERCARTA ORGANISASI KOKURIKULUMSMK PAYA KEMUNTING 16. PENCAPAIAN SMK PAYA KEMUNTING Pencapaian SMK Paya Kemuntingtahun 2011: * Kejohanan Balapan danPadang MSSK (D) DaerahKubang Pasu berjaya menjadi johankeseluruhan antara sekolah Kutipan pingat:12 pingat emas, 14 pingat perakdan 15 pingat gangsa. 17. KESIMPULAN Keberkesanan aktiviti sukan di sekolah adalah denganadanya proses pengurusan yang sistematik danpenglibatan semua kakitangan seperti guru dan bukanguru. dokumen kontrak sebagai garis panduan dalamsesebuah kelab. Sekolah merupakan institusi untuk mengeluarkan atlet-atlet yang cemerlang dalam bidang sukan seterusnyameningkatkan produktiviti negara serta mengujudkankerjasama dalam masyarakat. 18. SEKIAN, TERIMA KASIH