slide koko present

20
PENGURUSAN SUKAN SEBAGAI SALAH SATU AKTIVITI KOKURIKULUM PADA PERINGKAT SEKOLAH

Upload: sukahapy

Post on 04-Aug-2015

654 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Slide koko present

PENGURUSAN SUKAN SEBAGAI SALAH SATU AKTIVITI

KOKURIKULUM PADA PERINGKAT SEKOLAH

Page 2: Slide koko present

MOHD AZAM BIN AB. RAHMAN (217009)

NOR FAIZAH BT ZAINOL (217071)

NORHAFIZA BT ABD HAMID (217048)

NORZAILA BT MD ISA (216941)

FAIRUZZALINA BT ABD KIROM (217081)

SUMARNI BT ISMAIL (216947)

NURUL TASNIM BINTI MD YUSOFF (217040)

NORBAIZURA BINTI BUNIRAN (216976)

NOORFADLINA BINTI MOHD SAID (217076)

MOHD ABDUL RAHIM BIN HUSSIN (216905)

KUMPULAN 15

Page 3: Slide koko present

Apakah Pengurusan?bermaksud bekerja melalui orang lain untuk

menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi mencapai objektif

DuBrin Ireland dan William (1989) pengurusan merupakan suatu proses mengkoordinasi,

mengintegrasi dan menggunakan sumber organisasi, misalnya manusia, kewangan, fizikal, informasi dan teknikal bagi mencapai objektif yang spesifik.

Definisi Pengurusan

Page 4: Slide koko present

Apakah Sukan ?Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti

yang menyeronokkan. Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu dibayar.

Synder dan Spreitzer, (1998)sukan ialah aktiviti fizikal manusia yang kompetetif

dan dikawal oleh peraturan yang diinstitusikan, iaitu mempunyai kurikulum dan peraturan yang dikawal oleh organisasi induk sukan.

Definisi Sukan

Page 5: Slide koko present

Kelly, Blanton, dan Bertel ( 1990)" Sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan

dengan perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam konteks sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan “

Chelladurai (1986) pengurusan sukan terbahagi kepada empat fungsi

iaitu perancangan, pengelolaan, kepimpinan dan penilaian.

Definisi Pengurusan Sukan

Page 6: Slide koko present

Fungsi Pengurusan Kelab Sukan

1. PERANCANGAN Satu aktiviti untuk menetapkan matlamat dan objektif

secara tersusun dan sistematik. Perancangan juga merujuk kepada suatu matlamat yang

meramalkan keadaan pada masa akan datang supaya dapat memaju dan mengembangkan tindakan yang bakal diambil.

Perancangan yang baik dan berkesan adalah yang tidak bermasalah dan senang dilaksanakan.

Page 7: Slide koko present

KATEGORI PERANCANGANi. Perancangan strategik

- pelan tindakan & aktivitiii. Perancangan operasi

- menentukan visi, misi, matlamat dan strategi jangka panjang dan jangka pendek.iii. Perancangan jangka panjang & pendek

- melibatkan tempoh masa, kebiasaannya dalam masa satu tahun atau kurang iv. Perancangan berfungsi

Page 8: Slide koko present

Memilih idea yang terbaik

Menjalankan kajian terperinci

Menyemak semula idea dan pelan alternatif

Menentukan struktur organisasi

Pemantauan dan Pengawalan

Langkah Merangka Perancangan

Menilai keberkesanan perancangan

Page 9: Slide koko present

merangkumi penyelarasan dan gabungan sumber manusia, fizikal dan peruntukan kewangan bagi memperolehi hasil.

Chaster Barnad (1938)-pengelolaan sebagai fungsi bagi menentukan peranan perjawatan, bidang tugas yang berkaitan dan koordinasi di antara kuasa dan tanggungjawab.

FUNGSI PENGELOLAAN mengenal pasti aktiviti kelab sukan yang dirancang mengenal pasti hierarki bidang kuasa membuat penyelarasan antara fungsi bidang kuasa serta

tanggungjawab

2.PENGELOLAAN

Page 10: Slide koko present

tindakan yang diambil akan lebih berkesan. menggunakan segala sumber yang ada dengan lebih

efektif dan efisien memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan

pengawalan yang berkesan.

PROSES PENGELOLAANi. Tugas Secara Spesifikii. kumpulan atau unit keciliii. menentukan jumlah anggota yang akan ditugaskaniv. mengkoordinasi sumber organisasi.

FAEDAH PENGELOLAAN

Page 11: Slide koko present

kepimpinan ini adalah satu langkah mempengaruhi murid atau orang bawahan untuk bekerja dalam mencapai matlamat kelab.

Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam suatu pertubuhan.

PERANAN PEMIMPIN KELAB SUKANi. mewujudkan kecenderungan terhadap kecepatan dan

tindakan.ii. mewujudkan perspektif dan asas pengetahuan (budaya ilmu)iii. mewujudkan organisasi pembelajaran berteraskan rohani dan

jasmani.iv. bertindak proaktif, bijak mengurus perubahan, membuat

tinjauan dan pemantauan berterusan.

3. KEPIMPINAN

Page 12: Slide koko present

membentuk dan mengimplimentasikan mekanisme penilaian kerja bagi memastikan objektif yang dirancang akan tercapai.

Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah tercapai.

Tujuan pengawalan memastikan semua aktiviti dapat dijalankan mengikut jadual, penggunaan sumber yang diperlukan dan perubahan dalam jadual.

4. PENGAWALAN

Page 13: Slide koko present

i. Proses pengukuran - kuantitatif dan kualitatif.ii. Proses perbandinganiii. Proses pembetulan dan pembaikan

MENGAWAL BELANJAWANTujuan :iv. membantu menyediakan perancangan aktiviti kelabv. membantu mengagihkan sumber denganvi. membantu mengawal dan memantau penggunaan

sumber semasa dalam tempoh belanjawan.

LANGKAH PENGAWALAN

Page 14: Slide koko present

KAJIAN KES:

PENGURUSAN KELAB OLAHRAGA

SMK PAYA KEMUNTING, JITRA KEDAH DARUL AMAN.

Page 15: Slide koko present

• Matlamat penubuhan Kelab Olahraga SMK Paya Kemunting adalah untuk memperkenalkan dan mempopularkan sukan olahraga dengan lebih terperinci kepada para pelajar.

• mewujudkan satu dana pemain untuk pasukan sekolah.• memupuk semangat kerjasama antara pelajar dan melatih

pelajar ke arah berorganisasi. • 65 ahli dan 6 orang guru penasihat• Perjumpaan dan aktiviti kelab dilakukan di padang SMK

Paya Kemunting. • Yuran RM3.00 setahun.

PENGURUSAN KELAB OLAHRAGA

Page 16: Slide koko present

NAIB PENGERUSI IPn.Faridah Bt Siweng

NAIB PENGERUSI IPn.Faridah Bt Siweng

NAIB PENGERUSI IIPn. Hawa Bt AhmadNAIB PENGERUSI IIPn. Hawa Bt Ahmad

NAIB PENGERUSI IIIPn. Rusma Bt Abu Hassan

NAIB PENGERUSI IIIPn. Rusma Bt Abu Hassan

SETIAUSAHA KOKURIKULUMPn. Zuriyati Bt Yaab@ YaakobSETIAUSAHA KOKURIKULUM

Pn. Zuriyati Bt Yaab@ Yaakob

SETIAUSAHA SUKANPn. Tom Pah Chom Bt Sarif Taha

SETIAUSAHA SUKANPn. Tom Pah Chom Bt Sarif Taha

PENYELARASBADAN

BERUNIFORMPn. Rozana Bt

Abd Ghani

PENYELARASBADAN

BERUNIFORMPn. Rozana Bt

Abd Ghani

PENYELARASPERSATUAN

KO-AKADEMIKPn. Hazami Bt

Shafie

PENYELARASPERSATUAN

KO-AKADEMIKPn. Hazami Bt

Shafie

PENYELARASKELAB

Pn. Salmah Bt Sulaiman

PENYELARASKELAB

Pn. Salmah Bt Sulaiman

PENYELARAS1 M 1 S

Pn. Rodzoh Bt Hashim

PENYELARAS1 M 1 S

Pn. Rodzoh Bt Hashim

KETUA RUMAH SUKAN

KETUA RUMAH SUKAN

PASUKAN SEKOLAH

PASUKAN SEKOLAH

GURU PENASIHATGURU PENASIHAT

AJK PELAJARAJK PELAJAR

ATLANTAATLANTA

APOLLOAPOLLO

CHALLENGERCHALLENGER

COLUMBIACOLUMBIA

SOYUZSOYUZ

PENGERUSIEn. Abdul Rahman Bin Abdullah

Pengetua

PENGERUSIEn. Abdul Rahman Bin Abdullah

Pengetua

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

SMK PAYA KEMUNTING

Page 17: Slide koko present

Pencapaian SMK Paya Kemunting tahun 2011: * Kejohanan Balapan dan

Padang MSSK (D) Daerah Kubang Pasu

berjaya menjadi johan keseluruhan antara sekolah

Kutipan pingat:12 pingat emas, 14 pingat perak dan 15 pingat gangsa.

PENCAPAIAN SMK PAYA KEMUNTING

Page 18: Slide koko present
Page 19: Slide koko present

Keberkesanan aktiviti sukan di sekolah adalah dengan adanya proses pengurusan yang sistematik dan penglibatan semua kakitangan seperti guru dan bukan guru.

dokumen kontrak sebagai garis panduan dalam sesebuah kelab.

Sekolah merupakan institusi untuk mengeluarkan atlet-atlet yang cemerlang dalam bidang sukan seterusnya meningkatkan produktiviti negara serta mengujudkan kerjasama dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Page 20: Slide koko present

SEKIAN, TERIMA KASIH