aktiviti koko

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

55 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

information

TRANSCRIPT

 • KAJIAN KES PENGLIBATAN MURID-MURID TAHAP DUA (TAHUN 4,5,6) SEKOLAH KEBANGSAAN YANG TERPILIH DI DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN

  AKTIVITI SUKAN

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2007

 • ii

  KAJIAN KES PENGLIBATAN MURID-MURID TAHAP DUA (TAHUN 4,5,6) SEKOLAH KEBANGSAAN YANG TERPILIH DI DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN

  AKTIVITI SUKAN

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  KERTAS KAJIAN INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK PENGIJAZAHAN

  IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)

  FAKULTI SAINS SUKAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2007

 • iii

  PENGAKUAN

  Saya mengaku bahawa latihan ilmiah ini adalah satu hasil kerja saya sendiri kecuali

  nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

  (.............................................................)

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  D 20041019957

 • iv

  PENGESAHAN

  Saya mengesahkan telah memeriksa kertas kajian bertajuk Penglibatan Murid-murid

  Tahap Dua Sekolah Kebangsaan Terpilih Di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Darul

  Aman Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Aktiviti Sukan oleh Azran Effendy Bin Haji

  Saad. Saya memperaku bahawa kertas kajian ini diterima bagi memenuhi sebahagian

  syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan)

  (.......................................................................) Penyelia Kertas Kajian QSS 4103

  Prof. Madya Dr. Shaharuddin Bin Abd. Aziz

  Fakulti Sains Sukan

  Universiti Pendidikan Sultan Idris

 • v

  PENGESAHAN

  Penulisan Ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat

  Kursus QSS 4103 Latihan Ilmiah bagi memperolehi

  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan)

  Fakulti Sains Sukan, Universiti Pendidikan Sultan Idris

  35900 Tanjong Malim, Perak

  (.......................................................................................)

  PUAN NUR HAZIYANTI BT. MOHAMAD KHALID

  Penyelaras

  Kursus QSS 4103 Latihan Ilmiah

 • vi

  DEDIKASI

  Mengenang perit jerih

  Mengatasi segala rintangan

  Mencari sinaran ilmu

  Melahir rasa kesyukuran padaMu....Ya Allah

  Buat Ayah dan Ibu

  Allahyarham Haji Saad Bin Yahaya

  Allahyarhamah Hajjah Arpah Binti Mohd Rejab

  Juga buat keluargaku

  Teristimewa buat isteri Noraini Binti Ismail

  Anak-anak tersayang Muhammad Amir Najmi dan Nurul Najihah

  Jasa, pengorbanan dan doronganmu

  Meningkatkan semangatku

  Buat guru dan pensyarah

  Jasamu tetapku kenang

  Nasihatmu tetapku ingati

  Terima kasih atas segala-galanya

  Halalkan ilmu yang dicurahi

  Buatmu Yang Maha Berkuasa

  Aku sujud syukur

  Semoga limpah dan kurniaMu

  Sentiasa menyinari hidup kami

  Di dunia dan di akhirat....

  Alhamdulillah.

 • vii

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Tiada Lafaz yang

  paling indah untuk diungkapkan selain syukur Alhamdulillah kepada Allah s.w.t.

  kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat saya menyiapkan penulisan ilmiah

  ini bagi memenuhi sebahagian syarat kursus dan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Pendidikan (Sains Sukan).

  Sekalung Penghargaan dan jutaan terima kasih khas buat pensyarah penyelia,

  Prof. Madya Dr. Shaharuddin Bin Abd. Aziz yang telah banyak menyokong dan

  membantu serta membimbing saya dalam menghasilkan penulisan ilmiah ini. Segala

  masa dan tenaga yang diluangkan amatlah saya hargai. Sesuatu yang baik dan mulia

  itu tidak dapat dilihat dan dinilai dengan mata kasar kecuali menilai dengan hati yang

  jujur dan ikhlas. Sesungguhnya semua ini tidak dapat dibalas dengan wang ringgit

  mahupun kebendaan yang lain. Ibarat serangkap pantun Melayu, Hutang emas

  dibawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di

  bawa mati. Selagi nyawa dikandung badan, budi yang diberikan akan dikenang

  selamanya.

  Tidak dilupakan juga kepada pihak lain yang terbabit dalam penghasilan

  penulisan ilmiah ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jutaan terima

  kasih diucapkan buat barisan pensyarah dan kakitangan Fakulti Sains Sukan atas

  bantuan dan kerjasama yang diberikan. Juga penghargaan dan terima kasih kepada

 • viii

  Encik Muftar Bin Mohamad Saad @ Mohd Rashid, guru sains sukan dan pendidikan

  jasmani SMK Dato Wan Mohd Saman, Tandop, Alor Setar kerana membantu

  mengumpulkan data, meluahkan idea dan sumbangsaran yang berguna. Buat rakan

  Legacy yang dihargai, terima kasih yang tidak terhingga kuucapkan. Buat isteri

  tersayang Noraini Binti Ismail, tiada kata yang dapat dilafazkan untuk

  menggambarkan rasa terima kasih di atas pengorbanan selama ini. Terima kasih

  semuanya.

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  D20041019957

  Universiti Pendidikan Sultan Idris

  2007

 • ix

  ABSTRAK

  KAJIAN KES PENGLIBATAN MURID-MURID TAHAP DUA (TAHUN 4, 5, 6) SEKOLAH KEBANGSAAN YANG TERPILIH DI DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN

  AKTIVITI SUKAN

  Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi penglibatan

  murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang

  Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan. Seramai 196 orang

  murid tahap dua (tahun 4,5,6) lelaki dan perempuan dari tiga buah sekolah kebangsaan

  terpilih terlibat dalam kajian ini. Data dianalisis menggunakan statistik diskriptif,

  perbandingan min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan faktor utama yang

  penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di

  Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum mengikut urutan

  keutamaan ialah pentadbiran / pengurusan, penyertaan, persekitaran dan minat

  manakala dalam aktiviti sukan pula mengikut urutan keutamaan ialah pentabiran /

  pengurusan, minat, persekitaran dan penyertaan. Secara keseluruhannya berdasarkan

  kajian faktor penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan

  terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan berdasarkan empat gagasan kajian iaitu faktor pentadbiran / pengurusan,

  persekitaran, penyertaan dan minat menunjukkan ia memainkan peranan penting

  selain faktor-faktor lain kerana aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan mempunyai

  kepentingan dan dilihat sebagai pelengkap kepada akademik dan sebahagian cara

  hidup bagi mendapatkan keseimbangan dalam sistem pendidikan kerana ia mampu

  melahirkan insan yang cemerlang.

 • x

  ABSTRACT

  A CASE STUDY INVOLVING UPPER PRIMARY STUDENTS (YEAR 4,5,6) IN CO-CURRICULUM ACTIVITIES AND SPORTS ACTIVITIES AT A

  SELECTED SCHOOL IN KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN

  The aim of the study is to identify the major factors that influence the involvement of

  upper primary students (year 4,5,6) in a selected school in the district of Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah Darul Aman in co-curriculum activities and sports activities. There were

  196 student from the upper primary male and famale from three school were selected

  for this study.

  The data were analyzed using descriptive statistics, difference in mean and

  standard devision. The findings of the study showed that major factors of student

  involvement in co-curriculum activities are the admistration / management,

  participation, the surrounding and the students interest, meanwhile in sports

  activities, the factors are admistration management, interest, the surrounding and

  students involment.

  Overall, based on the factors, the involment of the student of upper primary in

  co-curriculum activities and sports activities according to four main factors that are

  admistration / management, surrounding, participation and interest showed that it

  plays an important role apart from other factors because co-curiculum activities and

  sports activities plays important role and it acts as compliment to acadamic and as

  part of life in having a balanced in education system because it can produce a

  complete individuals.

 • xi

  KANDUNGAN

  Muka Surat PENGAKUAN iii PENGESAHAN iv DEDIKASI vi PENGHARGAAN vii ABSTRAK ix ABSTRACT x ISI KANDUNGAN xi SENARAI JADUAL xiii SENARAI RAJAH xiv SENARAI SINGKATAN xv BAB 1 : PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1 1.2 Penyataan Masalah 4 1.3 Objektif Kajian 8 1.4 Persoalan Kajian 9 1.5 Definisi Operasional 10 1.6 Kepentingan Kajian 11 1.7 Lamitasi Kajian 13 1.8 Delimitasi Kajian 14 1.9 Batasan Kajian 14

  BAB 2 : KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan 15 2.2 Faktor Penglibatan 15 2.3 Teori-Teori Berkaitan

  2.3.1 Teori Pencapaian 17 2.3.2 Teori Jangkaan 20

  2.4 Kajian-Kajian Lampau Penyelidikan Berkaitan 2.4.1 Kajian Dalam Negeri 21 2.4.2 Kajian Luar Negeri 24

  2.5 Kesimpulan 26 BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 27 3.2 Rek