aktiviti koko

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

59 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

information

TRANSCRIPT

 • KAJIAN KES PENGLIBATAN MURID-MURID TAHAP DUA (TAHUN 4,5,6) SEKOLAH KEBANGSAAN YANG TERPILIH DI DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN

  AKTIVITI SUKAN

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2007

 • ii

  KAJIAN KES PENGLIBATAN MURID-MURID TAHAP DUA (TAHUN 4,5,6) SEKOLAH KEBANGSAAN YANG TERPILIH DI DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN

  AKTIVITI SUKAN

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  KERTAS KAJIAN INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK PENGIJAZAHAN

  IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)

  FAKULTI SAINS SUKAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2007

 • iii

  PENGAKUAN

  Saya mengaku bahawa latihan ilmiah ini adalah satu hasil kerja saya sendiri kecuali

  nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

  (.............................................................)

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  D 20041019957

 • iv

  PENGESAHAN

  Saya mengesahkan telah memeriksa kertas kajian bertajuk Penglibatan Murid-murid

  Tahap Dua Sekolah Kebangsaan Terpilih Di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Darul

  Aman Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Aktiviti Sukan oleh Azran Effendy Bin Haji

  Saad. Saya memperaku bahawa kertas kajian ini diterima bagi memenuhi sebahagian

  syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan)

  (.......................................................................) Penyelia Kertas Kajian QSS 4103

  Prof. Madya Dr. Shaharuddin Bin Abd. Aziz

  Fakulti Sains Sukan

  Universiti Pendidikan Sultan Idris

 • v

  PENGESAHAN

  Penulisan Ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat

  Kursus QSS 4103 Latihan Ilmiah bagi memperolehi

  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan)

  Fakulti Sains Sukan, Universiti Pendidikan Sultan Idris

  35900 Tanjong Malim, Perak

  (.......................................................................................)

  PUAN NUR HAZIYANTI BT. MOHAMAD KHALID

  Penyelaras

  Kursus QSS 4103 Latihan Ilmiah

 • vi

  DEDIKASI

  Mengenang perit jerih

  Mengatasi segala rintangan

  Mencari sinaran ilmu

  Melahir rasa kesyukuran padaMu....Ya Allah

  Buat Ayah dan Ibu

  Allahyarham Haji Saad Bin Yahaya

  Allahyarhamah Hajjah Arpah Binti Mohd Rejab

  Juga buat keluargaku

  Teristimewa buat isteri Noraini Binti Ismail

  Anak-anak tersayang Muhammad Amir Najmi dan Nurul Najihah

  Jasa, pengorbanan dan doronganmu

  Meningkatkan semangatku

  Buat guru dan pensyarah

  Jasamu tetapku kenang

  Nasihatmu tetapku ingati

  Terima kasih atas segala-galanya

  Halalkan ilmu yang dicurahi

  Buatmu Yang Maha Berkuasa

  Aku sujud syukur

  Semoga limpah dan kurniaMu

  Sentiasa menyinari hidup kami

  Di dunia dan di akhirat....

  Alhamdulillah.

 • vii

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Tiada Lafaz yang

  paling indah untuk diungkapkan selain syukur Alhamdulillah kepada Allah s.w.t.

  kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat saya menyiapkan penulisan ilmiah

  ini bagi memenuhi sebahagian syarat kursus dan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Pendidikan (Sains Sukan).

  Sekalung Penghargaan dan jutaan terima kasih khas buat pensyarah penyelia,

  Prof. Madya Dr. Shaharuddin Bin Abd. Aziz yang telah banyak menyokong dan

  membantu serta membimbing saya dalam menghasilkan penulisan ilmiah ini. Segala

  masa dan tenaga yang diluangkan amatlah saya hargai. Sesuatu yang baik dan mulia

  itu tidak dapat dilihat dan dinilai dengan mata kasar kecuali menilai dengan hati yang

  jujur dan ikhlas. Sesungguhnya semua ini tidak dapat dibalas dengan wang ringgit

  mahupun kebendaan yang lain. Ibarat serangkap pantun Melayu, Hutang emas

  dibawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di

  bawa mati. Selagi nyawa dikandung badan, budi yang diberikan akan dikenang

  selamanya.

  Tidak dilupakan juga kepada pihak lain yang terbabit dalam penghasilan

  penulisan ilmiah ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jutaan terima

  kasih diucapkan buat barisan pensyarah dan kakitangan Fakulti Sains Sukan atas

  bantuan dan kerjasama yang diberikan. Juga penghargaan dan terima kasih kepada

 • viii

  Encik Muftar Bin Mohamad Saad @ Mohd Rashid, guru sains sukan dan pendidikan

  jasmani SMK Dato Wan Mohd Saman, Tandop, Alor Setar kerana membantu

  mengumpulkan data, meluahkan idea dan sumbangsaran yang berguna. Buat rakan

  Legacy yang dihargai, terima kasih yang tidak terhingga kuucapkan. Buat isteri

  tersayang Noraini Binti Ismail, tiada kata yang dapat dilafazkan untuk

  menggambarkan rasa terima kasih di atas pengorbanan selama ini. Terima kasih

  semuanya.

  AZRAN EFFENDY BIN HAJI SAAD

  D20041019957

  Universiti Pendidikan Sultan Idris

  2007

 • ix

  ABSTRAK

  KAJIAN KES PENGLIBATAN MURID-MURID TAHAP DUA (TAHUN 4, 5, 6) SEKOLAH KEBANGSAAN YANG TERPILIH DI DAERAH KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN

  AKTIVITI SUKAN

  Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi penglibatan

  murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang

  Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan. Seramai 196 orang

  murid tahap dua (tahun 4,5,6) lelaki dan perempuan dari tiga buah sekolah kebangsaan

  terpilih terlibat dalam kajian ini. Data dianalisis menggunakan statistik diskriptif,

  perbandingan min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan faktor utama yang

  penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di

  Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum mengikut urutan

  keutamaan ialah pentadbiran / pengurusan, penyertaan, persekitaran dan minat

  manakala dalam aktiviti sukan pula mengikut urutan keutamaan ialah pentabiran /

  pengurusan, minat, persekitaran dan penyertaan. Secara keseluruhannya berdasarkan

  kajian faktor penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan

  terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan berdasarkan empat gagasan kajian iaitu faktor pentadbiran / pengurusan,

  persekitaran, penyertaan dan minat menunjukkan ia memainkan peranan penting

  selain faktor-faktor lain kerana aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan mempunyai

  kepentingan dan dilihat sebagai pelengkap kepada akademik dan sebahagian cara

  hidup bagi mendapatkan keseimbangan dalam sistem pendidikan kerana ia mampu

  melahirkan insan yang cemerlang.

 • x

  ABSTRACT

  A CASE STUDY INVOLVING UPPER PRIMARY STUDENTS (YEAR 4,5,6) IN CO-CURRICULUM ACTIVITIES AND SPORTS ACTIVITIES AT A

  SELECTED SCHOOL IN KUBANG PASU, JITRA, KEDAH DARUL AMAN

  The aim of the study is to identify the major factors that influence the involvement of

  upper primary students (year 4,5,6) in a selected school in the district of Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah Darul Aman in co-curriculum activities and sports activities. There were

  196 student from the upper primary male and famale from three school were selected

  for this study.

  The data were analyzed using descriptive statistics, difference in mean and

  standard devision. The findings of the study showed that major factors of student

  involvement in co-curriculum activities are the admistration / management,

  participation, the surrounding and the students interest, meanwhile in sports

  activities, the factors are admistration management, interest, the surrounding and

  students involment.

  Overall, based on the factors, the involment of the student of upper primary in

  co-curriculum activities and sports activities according to four main factors that are

  admistration / management, surrounding, participation and interest showed that it

  plays an important role apart from other factors because co-curiculum activities and

  sports activities plays important role and it acts as compliment to acadamic and as

  part of life in having a balanced in education system because it can produce a

  complete individuals.

 • xi

  KANDUNGAN

  Muka Surat PENGAKUAN iii PENGESAHAN iv DEDIKASI vi PENGHARGAAN vii ABSTRAK ix ABSTRACT x ISI KANDUNGAN xi SENARAI JADUAL xiii SENARAI RAJAH xiv SENARAI SINGKATAN xv BAB 1 : PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1 1.2 Penyataan Masalah 4 1.3 Objektif Kajian 8 1.4 Persoalan Kajian 9 1.5 Definisi Operasional 10 1.6 Kepentingan Kajian 11 1.7 Lamitasi Kajian 13 1.8 Delimitasi Kajian 14 1.9 Batasan Kajian 14

  BAB 2 : KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan 15 2.2 Faktor Penglibatan 15 2.3 Teori-Teori Berkaitan

  2.3.1 Teori Pencapaian 17 2.3.2 Teori Jangkaan 20

  2.4 Kajian-Kajian Lampau Penyelidikan Berkaitan 2.4.1 Kajian Dalam Negeri 21 2.4.2 Kajian Luar Negeri 24

  2.5 Kesimpulan 26 BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 27 3.2 Rekabentuk Kajian 27 3.3 Lokasi Kajian 28 3.4 Sampel Kajian 29 3.5 Instrumen Kajian 32 3.6 Prosedur Kajian 34 3.7 Kajian Rintis 35 3.8 Analisis Data 36

 • xii

  BAB 4 : DAPATAN KAJIAN

  4.1 Pengenalan 38 4.2 Analisis Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penglibatan

  Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Aktiviti Sukan 4.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar

  Dalam Aktiviti Kokurikulum 39 4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar

  Dalam Aktiviti Sukan 39 4.3 Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan

  Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Mengikut Jantina 41 4.4 Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan

  Pelajar Dalam Aktiviti Sukan Mengikut Jantina 43 BAB 5 : PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

  5.1 Pengenalan 45 5.2 Ringkasan Dapatan Kajian

  5.2.1 Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penglibatan 46 Murid-murid Tahap Dua (Tahun 4,5,6) Sekolah

  Kebangsaan Yang Terpilih Di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Aktiviti Sukan

  5.3 Perbincangan 48 5.4 Rumusan 50 5.5 Cadangan 54 5.6 Penutup 56

  RUJUKAN LAMPIRAN A Borang Soal Selidik Kajian B Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran C Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah D Surat Kebenaran Sekolah-Sekolah Berkenaan

 • xiii

  SENARAI JADUAL Jadual Muka Surat 3.1 Taburan Populasi Yang Menjadi Sampel Mengikut Sekolah 30 3.2 Jadual Persampelan Kriejcie dan Morgan (1970) 31 3.3 Analisis Kebolehpercayaan Pekali Cronbach Alpha 36 4.1 Min Dan Sisihan Piawai Faktor Penglibatan Pelajar Dalam

  Aktiviti Kokurikulum 40 4.2 Min Dan Sisihan Piawai Faktor Penglibatan Pelajar Dalam

  Aktiviti Sukan 41 4.3 Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar

  Tahap 2 (Tahun 4,5,6) Dalam Aktiviti Kokurikulum Mengikut Jantina 42

  4.4 Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar

  Tahap 2 (Tahun 4,5,6) Dalam Aktiviti Sukan Mengikut Jantina 43

 • xiv

  SENARAI RAJAH Rajah Muka Surat 2.1 Model Motivasi Pencapaian 18 2.2 Hieraki Keperluan Maslow Mengikut Keutamaan 19 2.3 Formula Teori Jangkaan 20

 • xv

  SENARAI SINGKATAN

  IPTA Institusi Pengajian Tinggi Awam IPDA Institut Perguruan Darulaman JPN Jabatan Pendidikan Negeri KPM Kementerian Pelajaran Malaysia KPTM Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KRS Kadet Remaja Sekolah PPD Pejabat Pendidikan Daerah SK Sekolah Kebangsaan SPSS Statistical Package For The Social Science SPM Sijil Pelajaran Malaysia UKM Universiti Kebangsaan Malaysia

 • BAB1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Penegasan tentang kepentingan penglibatan pelajar sekolah dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan di sekolah-sekolah adalah sejajar dengan keperluan

  proses pengajaran dan pembelajaran masa kini. Kini aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan juga telah dijadikan merit dalam sistem meritokrasi bagi pemilihan kemasukkan

  pelajar ke mana-mana institusi-institusi pengajian tinggi awam (IPTA) selain

  kecemerlangan akademik sebagai sebagai kelayakan utama. Pertambahan dan

  peningkatan bilangan pelajar yang memperolehi pencapaian akademik yang tinggi

  telah memberi persaingan sihat antara pelajar untuk merebut peluang untuk memasuki

  mana-mana universiti awam yang menjadi pilihan, namun akibat bilangan pemohon

  yang melebihi penawaran tempat di universiti, maka kerajaan telah mengambil

  langkah menjadi aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan sebagai merit utama

  pemilihan kemasukan pelajar ke universiti. Ini kerana aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan dititik berat memandangkan bahawa perlaksanaannya yang berkesan

 • 2

  akan membantu mencapai matlamat pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan dengan mewujudkan suasana yang seimbang antara perkembangan

  pemikiran dengan perkembangan sosial, rohani dan jasmani.

  Dalam kajian ini, definisi penglibatan mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga,

  (2002) ialah satu kumpulan manusia yang memerihal melibatkan diri dalam sesuatu

  hal atau perkara. Manakala aktiviti kokurikulum pula ialah isi kandungan sesuatu

  aktiviti dalam bentuk persatuan, kelab, unit uniform dan aktiviti yang bukan

  melibatkan mata pelajaran khusus. Manakala aktiviti sukan pula ialah segala kegiatan

  yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga seperti permainan bola

  sepak yang dilakukan sebagai hiburan termasuklah untuk pertandingan dan untuk

  menyihatkan badan.

  Melalui penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan juga adalah

  diharapkan akan dapat membentuk dan mempertingkatkan disiplin pelajar-pelajar

  sekolah, ini adalah salah satu matlamat perlaksanaan aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan. Masalah buli, ponteng sekolah, gangsterisme, vandalisma dan pelbagai gejala

  sosial telah menarik tumpuan pelbagai pihak untuk menangai masalah ini. Pelbagai

  cara dan kaedah untuk membenteras gejala sosial yang melibatkan pelajar sekolah

  telah bermula sejak dari sekolah rendah lagi walaupun sebahagian besarnya adalah

  pelajar menengah namun asasnya aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan bermula dari

  sekolah rendah lagi.

  Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan telah dikenalpasti

  sebagai salah satu kaedah yang dapat mengatasi masa lapang pelajar dan seterusnya

 • 3

  mencegah mereka daripada menceburi kancah jenayah dan pelbagai aktiviti salah laku

  yang tidak berfaedah. Bagi menarik minat pelajar ini, kajian yang terperinci mengenai

  motif pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan kokurikulum serta matlamat

  penyertaan mereka perlu dijalankan (Nelfianty, 2004).

  Kajian ini adalah untuk mencari satu jawapan atau kepastian sejauh manakah

  penglibatan pelajar tahap dua di tiga buah sekolah terpilih di Daerah Kubang Pasu,

  Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan sesuai dengan pekeliling yang

  telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Pekeliling Ikhtisas Bil.

  4/1995 (Fasa 14: Kegiatan Ko-Kurikulum) yang mewajibkan semua pelajar

  mengambil bahagian atau aktif di dalam kegiatan kokurikulum di sekolah dan

  Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 yang mengkehendaki semua pelajar terlibat dalam

  aktiviti sukan di sekolah. Dalam konteks negara ini penglibatan dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan dianggap penting sebagai satu alat untuk memenuhi

  hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan di kalangan pelajar-

  pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum. Dalam Laporan Jawatan Kabinet (1979)

  telah menyusul bahawa, Semua murid hendaklah digalakkan mengambil bahagian

  yang lebih aktif dalan aktiviti kokurikulum dan sukan, dengan harapan bahawa dalam

  rancangan kokurikulum dan sukan ini dapat menyemai dan memupuk nilai-nilai

  murni dan norma-norma masyarakat yang dikehendaki.

  Kajian ini tertumpu khas di tiga buah Sekolah Kebangsaan yang terpilih di

  Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. Bagi tujuan ini sekolah yang dipilih adalah

  Sekolah Kebangsaan Gelong, Sekolah Kebangsaan Megat Dewa dan Sekolah

  Kebangsaan Tunku Bendahara. Pemilihan sekolah dibuat dengan menggunakan

 • 4

  kaedah persampelan sistematik Kriejcie dan Morgan (1970) setelah memperolehi

  senarai nama dan jumlah sekolah yang terdapat di Daerah Kubang Pasu daripada

  Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Kubang Pasu.

  1.2 Pernyataan Masalah

  Dalam konteks pendidikan, penglibatan kanak-kanak dan remaja dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan di sekolah sangat penting kerana ia dapat membantu

  pertumbuhan fizikal, mental, emosi dan sosial dan ini selaras dengan Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan yang berkehendakkan setiap insan berkembang secara

  seimbang dari segi sosial, rohani dan jasmani. Aktiviti kokurikulum seperti unit

  beruniform, kelab serta berpersatuan dan aktiviti bersukan dapat memenuhi keperluan

  pertumbuhan kanak-kanak dan remaja yang merupakan faktor penting dalam

  psikologi perkembangan. Penglibatan dalam kokurikulum dan sukan adalah satu aspek

  motivasi dan merupakan cabang kepada psikologi perkembangan (Bergin dan

  Habusta, 2004).

  Di Malaysia, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan

  adalah dimestikan. Ini adalah dijelaskan melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985

  bertarikh 2 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

  kepada semua pihak yang terlibat dengan pendidikan. Matlamat perlaksanaannya ialah

  untuk membina dan meningkatkan disiplin pelajar melalui penyertaan dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan. Kesinambungan dari perlaksanaan ini dan juga

  menggambarkan kesungguhan Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Hishamuddin dan

  Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk Mustapa Mohamed dalam kenyataan

 • 5

  bersama bahawa penyertaan dalam akiviti kokurikulum dan sukan juga telah diambil

  kira sebagai syarat kemasukan ke IPTA mulai sesi pengambilan 2006/2007 ini.

  Pembabitan pelajar sama ada dalam kegiatan sukan, pakaian seragam atau kelab /

  persatuan akan diberi merit mengikut peringkat yang diwakili (sekolah, daerah,

  negeri,negara), jawatan (presiden, setiausaha, bendahari, jawatankuasa) serta tempoh

  masa penglibatan dan kehadiran. Pelajar-pelajar yang cemerlang atau aktif dalam

  kokurikulum dan sukan juga akan dikecualikan daripada mengikuti Program Latihan

  Khidmat Negara (Mohd Feroz Abu Bakar, 2007, Berita Harian).

  Kepentingan pelajar atau remaja menyertai aktiviti kokurikulum dan sukan ini

  dilihat diberi perhatian lebih lagi dengan tertubuhnya Jawatankuasa Kabinet

  Pembangunan Sukan. Pelajar atau remaja perlu dikenalpasti minat atau motif

  penyertaan mereka dalam kokurikulum dan sukan, dari sini dapatlah direncanakan

  program latihan yang bersesuaian dengan peralatan dan corak latihan yang

  bersesuaian sebagai pelapis untuk mengisi tiga golongan atlet diperingkat sekolah

  iaitu atlet sukan berprestasi tinggi, pelapis dan sukan untuk semua (Harian Metro,

  2006).

  Populariti aktiviti kokuriklum melalui unit beruniform, persatuan, kelab seperti

  Pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS), Pengakap Kanak-Kanak, Remaja atau

  Dewasa, Pasukan Pandu Puteri dan lain-lain manakala aktiviti bersukan pula seperti

  sukan bola sepak, olahraga, hoki dan sebagainya perlu digunakan untuk menarik

  minat kanak-kanak atau pelajar menyertainya. Apabila menyertai aktiviti kokurikulum

  dan sukan ini pelajar akan melalui latihan yang memerlukan latihan disiplin yang

  tinggi dan secara tidak langsung boleh dijadikan sebagai satu cara untuk membentuk

 • 6

  disiplin diri yang baik dan mengurangkan masalah disiplin yang pelajar timbulkan

  disekolah. Cara ini bolehlah dianggap berkesan kerana disiplin dapat dibentuk dengan

  adanya keinginan serta minat diri sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan yang

  dibuat kerana seseorang pelajar itu tahu tanggungjawabnya untuk mematuhi peraturan

  yang telah diadakan (Habibah & Noran Fauziah, 2002).

  Ini adalah kerana cara yang terbaik untuk mengurangkan masalah disiplin di

  sekolah ialah bukan melalui deraan fizikal, mengkritik, menghina atau menyindir

  tetapi mendisiplin melalui penghargaan kendiri dan cara yang tidak langsung seperti

  penyertaan dalam aktiviti kokurikulum dan sukan di sekolah (Habibah, Noran

  Fauziah, 2002).

  Mengetahui penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dapat

  memberi gambaran mengapa seseorang itu untuk menyertai serta mengambil bahagian

  dalam sesuatu jenis aktiviti kokurikulum atau sukan. Ada yang beranggapan

  penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan yang diceburi didorong oleh

  motivasi intrinsik misalnya keseronokan, meningkat kecergasan dan kemahiran. Ada

  juga yang berpendapat kerana motivasi ektrinsik seperti ganjaran, pujian dan

  pengiktirafan. Walau apapun motif penglibatan pelajar, mereka memerlukan galakan

  dan sokongan secara terancang bagi mengekalkan penglibatan mereka dalam aktiviti

  kokurikulum dan sukan yang diceburi sehingga ke peringkat menengah, kolej

  mahupun universiti.

  Pada masa sekarang penilaian terhadap aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan

  hanyalah dibuat pada peringkat sekolah menengah sahaja (merujuk kepada rekod

 • 7

  kehadiran aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan yang dikeluarkan oleh Kementerian

  Pelajaran Malaysia) sedangkan minat dan dorongan untuk melibatkan diri dalam

  aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan ini adalah bermula dari sekolah rendah

  sedangkan kehadiran atau penglibatan murid untuk aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan di sekolah rendah tidak dititikberatkan. Dari itu perlulah dikenalpasti setakat

  mana penglibatan pelajar sekolah rendah dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan supaya pihak yang berkenaan seperti guru penasihat, pentadbir sekolah,

  Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dapat merangka

  aktiviti yang dapat menarik minat serta mendorong pelajar di sekolah rendah (tahap 2)

  untuk menyertai aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan.

  Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti sejauh manakah penglibatan pelajar

  sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam aktiviti kokurikulum

  dan sukan. Kajian ini juga dapat menentukan sejauh manakah perlaksanaan dua

  perkara di atas dilaksanakan dalam kehidupan pelajar di tiga buah sekolah yang

  terpilih tersebut semasa alam persekolahan rendah mereka sebagai suatu asas sebelum

  mereka meneruskan kesinambungan aktiviti kokurikulum dan sukan diperingkat

  menengah atau yang lebih tinggi yang semestinya menjanjikan cabaran yang mungkin

  membawa nama negara di persada dunia.

  Kajian ini juga akan menjawab persoalan sejauh manakah pelajar sekolah

  kebangsaan yang terpilih menyertai atau bergiat cergas dalam aktiviti kokurikulum

  dan aktiviti sukan seperti yang dipertanggungjawabkan oleh pihak kerajaan kepada

  pihak-pihak berkenaan. Selain itu kajian ini mengkaji tahap pencapaian dan

  penglibatan mereka, dapat mengenalpasti tugas-tugas yang perlu ditekankan oleh

 • 8

  pihak pentadbir, guru-guru dan pemimpin masyarakat dalam mencorak kehidupan

  seharian mereka.

  Akhir sekali, kajian ini akan merumuskan kepentingan penglibatan pelajar

  sesuai dengan pekeliling yang telah diberi garis panduan untuk dilaksanakan oleh

  pihak tertentu seperti guru, pentadbir daerah, negeri dan juga pemimpin masyarakat

  yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan.

  1.3 Objektif Kajian

  Secara umumnya kajian ini adalah bertujuan untuk :

  1.3.1 Mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan

  perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.

  1.3.2 Mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan

  perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti sukan.

  1.3.3 Mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan

  perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti kokurikulum.

 • 9

  1.4 Persoalan Kajian

  Kajian ini diharapkan akan dapat menjawab persoalan bagi:

  1.4.1 Apakah faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan

  perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti kokurikulum.

  1.4.2 Apakah faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan

  perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti sukan.

  1.4.3 Apakah faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki tahap 2

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam

  aktiviti kokurikulum.

  1.4.4 Apakah faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar perempuan

  tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu

  dalam aktiviti kokurikulum.

  1.4.5 Apakah faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki tahap 2

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam

  aktiviti sukan.

 • 10

  1.4.6 Apakah faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar perempuan

  tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu

  dalam aktiviti sukan.

  1.5 Definisi Operasional

  Kajian tentang penglibatan pelajar sekolah kebangsaan dalam aktiviti kokuriklum dan

  sukan ini dijalankan mengikut definisi operasioal yang ditetapkan oleh pengkaji.

  Berikut adalah definisi operasional yang akan digunakan sepanjang kajian kes ini

  dijalankan.

  Penglibatan : Definisi penglibatan mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga, (2002)

  ialah satu kumpulan manusia yang memerihal melibatkan diri dalam sesuatu hal atau

  perkara. Manakala Kamus Oxford Fajar (2004) pula, penglibatan membawa makna

  mengambil bahagian dalam sesuatu kegiatan atau keadaan. Bagi penyelidikan ini,

  penglibatan ialah penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan

  diperingkat sekolah rendah seperti apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian

  Pelajaran Malaysia.

  Kokurikulum : Kokurikulum pula ialah isi kandungan sesuatu aktiviti dalam bentuk

  persatuan, kelab, unit uniform dan aktiviti yang bukan melibatkan mata pelajaran

  khusus. Secara rasminya aktiviti kokurikulum ini diperuntukkan dalam peraturan-

  peraturan kursus pengajian sekolah 1956 dan pindaan tahun 1961 (Akta Pendidikan

  1961: No. 552 ) yang dikenali sebagai kegiatan kumpulan.

 • 11

  Sukan : Sukan ialah permainan atau acara yang dimasukkan ke dalam takwin

  pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia seperti bola sepak, sepak

  takraw, bola baling, hoki, tenis, gimnastik, bola tampar, renang, sofbol, olahraga dan

  sebagainya.

  1.6 Kepentingan Kajian

  Penyelidik berpendapat, kajian ini akan memberi satu gambaran mengenai apa yang

  sedang berlaku di sekolah-sekolah, khasnya sekolah kebangsaan dalam melaksanakan

  aktiviti kokurikulum dan aktiviti sebagaimana mengikut arahan Surat Pekeliling Bil.

  4/1995 (Fasa 14: Kegiatan Ko-Kurikulum) yang mewajibkan semua pelajar

  mengambil bahagian atau aktif di dalam kegiatan kokurikulum di sekolah dan

  Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 yang mengkehendaki semua pelajar terlibat dalam

  aktiviti sukan di sekolah.Ini akan memberikan satu kaedah jalan penyelesaian

  sekiranya terdapat sedikit kelemahan dalam kajian ini.

  Maka kesedaran tentang sejauh manakah penglibatan pelajar sekolah

  kebangsaan (SK) dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dapat dilaksanakan dengan

  berkesan terutamanya di tiga buah sekolah kebangsaan yang terpilih dalam Daerah

  Kubang Pasu (sekolah yang dijadikan kajian).

  Dapatan kajian ini juga akan bermanfaat kepada :

  Pelajar di tiga buah sekolah kebangsaan (SK) yang terpilih tersebut untuk

  tindakan mereka dalam merencanakan kehidupan harian mereka baik pada waktu

 • 12

  persekolahan rendah mereka sebagai asas dan kesinambungan persekolahan

  diperingkat menengah atau yang lebih tinggi nanti.

  Guru penasihat aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan dalam mengatur,

  melaksana atau mengelolakan aktiviti tersebut agar dapat menarik serta menyemai

  minat serta melatih budaya kerja berpasukan disamping memberi sokongan moral dan

  material dikalangan pelajar melalui aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan.

  Pentadbir sekolah dalam merancang, mengurus, mentadbir aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan agar selaras dengan hasrat kerajaan, masyarakat dan

  ibubapa berdasarkan pekeliling atau garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan.

  Para pentadbir atau pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran

  Daerah, yang merupakan pegawai yang menjalankan tugas untuk menyelia pelaksana

  iaitu guru bagi memastikan semua program berjalan dengan lancar.

  Pemahaman ibubapa atau waris pelajar terhadap pentingnya penglibatan anak-

  anak mereka dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan dimana kebanyakannya

  ibubapa tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja dalam sektor pertanian / sawah

  yang masih memerlukan sokongan dan perhatian oleh pihak-pihak tertentu.

  Para pentadbir dalam aktiviti kokurikulum dan sukan selain daripada sekolah

  seperti Pegawai Belia dan Sukan Daerah yang menjadi pemangkin terhadap aspirasi

  kerajaan untuk melahirkan belia atau pelajar yang berwawasan.

 • 13

  Pemimpin masyarakat di sesebuah kampung atau desa yang menjadi sumber

  rujukan kepada masyarakat di kawasan masing-masing. Mereka juga menjadi

  penggerak kepada sesebuah pertubuhan atau persatuan kerana pengaruh mereka begitu

  kuat di tempat mereka tinggal khasnya di kawasan kampung atau desa.

  1.7 Limitasi Kajian

  Kajian ini dibataskan kepada beberapa limitasi berikut :

  Pembentukan soal selidik dalam kajian kes ini berdasarkan pekeliling yang telah

  diwartakan oleh Kementerian Pelajaran untuk panduan pihak yang berkenaan. Kajian

  ini akan dijalankan ke atas 196 orang murid atau pelajar lelaki dan perempuan di

  Sekolah Kebangsaan Gelong, Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara dan Sekolah

  Kebangsaan Megat Dewa, Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Darul Aman.

  Dalam kajian kes ini, penyelidik mengandaikan bahawa maklumat yang

  diberikan oleh responden adalah jujur dan ikhlas dan sesuai dengan kehendak soalan

  dalam soal selidik yang diberikan.

  Dalam kajian kes ini, soalan-soalan yang diberikan ada kaitan dengan keluarga

  atau ibu bapa mereka. Harapan penyelidik agar jawapan yang diberikan kelak adalah

  tepat dan menjurus kepada aspek soal selidik berkenaan penglibatan pelajar Sekolah

  Kebangsaan dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan.

  Sebagai rumusannya, kajian ini berdasarkan kepada tiga aspek penting iaitu

  latar belakang pelajar, penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dan sukan sahaja.

 • 14

  1.8 Delimitasi Kajian

  Kajian ini adalah terbatas kepada pelajar di tiga buah sekolah yang terpilih sahaja.

  Pemilihan subjek atau responden adalah berdasarkan kepada pelajar-pelajar tahap dua

  iaitu tahun 4, 5 dan 6.

  Kajian ini diwakili oleh 196 orang pelajar atau responden di tiga buah sekolah dalam

  Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah. Pemilihan pelajar dibuat berpandukan

  persampelan sitematik dari Jadual Persampelan Kriejcie dan Morgan (1970) dan tanpa

  mengambil kira aspek sosial ekonomi.

  1.9 Batasan Kajian

  Batasan kajian ini dibuat di dalam Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah di tiga buah

  sekolah yang telah berpandukan persampelan sistematik dari Jadual Persampelan

  Kriejcie dan Morgan (1970) iaitu Sekolah Kebangsaan Gelong, Jitra, Kedah Sekolah

  Kebangsaan Tunku Bendahara, Kodiang, Kedah dan Sekolah Kebangsaan Megat

  Dewa, Kodiang, Kedah.

 • 15

  BAB 2

  KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan

  Dalam bab ini penulisan akan tertumpu kepada sorotan literatur yang berkaitan

  dengan faktor penglibatan seseorang murid dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan. Penyelidik akan membincangkan dengan secara terperinci faktor penglibatan,

  kajian-kajian lampau yang berkaitan dengan faktor penglibatan mereka dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan.

  2.2 Faktor Penglibatan

  Penglibatan kanak-kanak, remaja atau pelajar sekolah dalam aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan telah menjadi tumpuan utama para saintis termasuk ahli sains sukan

  sekitar 70an dan 80an lagi (Gill, 2000). Bidang kajian yang menjadi tumpuan para

  pengkaji sukan adalah motif penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan serta faktor-faktor yang akan menjadikan penglibatan dalam sesuatu aktiviti

 • 16

  tersebut sebagai sesuatu yang menyeronokkan. Menurut para saintis sukan, isu

  penglibatan pelajar perlu dikenalpasti kerana masalah peningkatan bilangan pelajar

  yang tidak berminat dan menyertai aktiviti secara tidak serius semakin bertambah.

  Hasil kajian Roberts (1993) di Amerika Syarikat menunjukkan kadar keciciran

  daripada aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan di sekolah serta peningkatan masalah

  disiplin bagi kanak-kanak yang berumur 10 tahun hingga 17 tahun telah meningkat

  sebanyak 80%.

  Kanak-kanak atau pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan kerana pelbagai sebab serta untuk memenuhi pelbagai keperluan.

  Seperti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pelajaran

  Malaysia dalam garis panduan Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995 (Fasa 14: Kegiatan Ko-

  Kurikulum) yang mewajibkan semua pelajar mengambil bahagian atau aktif di dalam

  kegiatan kokurikulum di sekolah dan Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 yang

  mengkehendaki semua pelajar terlibat dalam aktiviti sukan tanpa mengira kaum atau

  keturunan.

  Malah dalam pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah

  mewajibkan setiap murid atau pelajar terlibat dan bersama-sama mengambil bahagian

  dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah sama ada aktiviti

  kokurikulum, sukan, akademik dan kebudayaan. Oleh yang demikian, diharapkan

  pihak yang berkenaan seperti pentadbir sekolah, Pegawai Pendidikan Daerah, Jabatan

  Pendidikan Negeri dan juga para pemimpin masyarakat dapat merancang dan

  melaksanakan program yang berkesan demi melahirkan masyarakat yang maju dan

  terpelajar.

 • 17

  Sekiranya ada pihak yang berkenaan tidak menjalankan tugas seperti yang

  telah ditetapkan oleh pekeliling, maka berlakulah sedikit kepincangan dan kekurangan

  bagi pelajar dan hasrat negara khasnya. Seterusnya penulisan dalam bab ini akan

  tertumpu kepada sorotan literatur yang berkaitan dengan penglibatan pelajar dalam

  aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan.

  2.3 Teori-Teori Berkaitan

  2.3.1 Teori Pencapaian

  Pakar-pakar psikologi telah mengenengahkan pelbagai teori yang berkaitan motivasi.

  Teori-teori yang sering diguna pakai antaranya ialah teori motivasi pencapaian. Teori

  ini menyatakan bahawa kecenderungan seseorang atlet sama ada untuk mendekati atau

  mengelakkan diri dari situasi yang kompetitif atau berasaskan pencapaian. Dalam

  konteks sukan motivasi pencapaian adalah berdasarkan kepada kemenangan, hadiah

  dan pengiktirafan. Individu yang terlibat dalam sukan bergantung kepada motifnya

  sendiri.

  Cox (1998), dalam model motivasi pencapaian McClelland dan Atkinson

  adalah satu teori yang mengupas pendekatan motivasi pencapaian. Melalui model ini,

  ia membicarakan tentang pencapaian terbentuk berdasarkan dua konstruk iaitu motif

  untuk mencapai kejayaan dan takut kepada kegagalan. Sekiranya atlet tersebut

  berkeyakinan bahawa beliau boleh berjaya, maka atlet tersebut akan memilih untuk

  melibatkan diri dalam aktiviti. Bagaimanapun, sekiranya atlet tersebut merasakan

  bahawa beliau tidak berkeyakinan untuk melakukan aktiviti, maka atlet tersebut akan

 • 18

  memilih untuk tidak menyertai aktiviti berkenaan. Dengan kata lain, penyertaan atlet

  dalam sebarang aktiviti boleh dilihat berdasarkan Rajah 2.1 di bawah;

  Rajah 2.1

  Model Motivasi Pencapaian

  Motivasi Pencapaian = Motivasi Intrisik - Kebimbangan Kognitif Seketika

  Elemen motivasi ekstrisik dimasukkan ke dalam persamaan ini untuk

  melengkapkan model berkenaan. Elemen motivasi ekstrinsik membantu menjelaskan

  mengapa seseorang individu terus menyertai sesuatu aktiviti walaupun motif untuk

  mencapai kejayaan individu tersebut rendah. Atkinson mengakui kesan pengaruh

  luaran dalam mempengaruhi motivasi individu.

  Maslow 1954, (dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali, 2002) telah

  menghuraikan teori motivasi mengikut heirarki keperluan. Manusia perlu memenuhi

  keperluan peringkat asas atau keperluan hayat atau fisiologi terlebih dahulu sebelum

  timbul keperluan peringkat berikutnya iaitu keperluan keselamatan. Keperluan

  fisiologi ialah keperluan udara, air, makanan, pembuangan kotoran badan dan lain-

  lain. Keperluan untuk keselamatan termasuklah merasa dilindungi dan tidak terancam.

  Peringkat ketiga ialah keperluan kasih sayang. Keadaan ini termasuklah ingin

  disayangi oleh ibu bapa atau diterima oleh rakan sebaya dalam kumpulan. Keperluan

  penghargaan juga penting seperti pujian dan hadiah ke atas kejayaan yang telah

  dicapai. Peringkat tertinggi ialah peringkat sempurna kendiri. Pada peringkat ini

 • 19

  seseorang akan cuba memenuhi potensi yang dipunyai ke tahap paling maksimum. lni

  dapat dilihat seperti pada Rajah 2.2 di bawah.

  Rajah 2.2

  Hieraki Keperluan Maslow Mengikut Keutamaan.

  (Sumber : Psikologi Ramlah Jantan Dan Mahani Razali, 2002; ms161 )

  Bandura (1986), mengemukakan teori motivasi keberkesanan kendiri (self-

  efficacy) yang bermaksud keyakinan seseorang individu bahawa beliau

  berkemampuan serta boleh melakukan sesuatu tugasan yang khusus dengan jayanya.

  Menurut beliau dalam situasi yang kompetitif semakin tinggi tahap self-efficacy,

  semakin tinggi pencapaian individu tersebut serta semakin menurun kebangkitan

  emosinya. Teori ini juga menjelaskan bahawa `self-efficacy' merupakan asas kepada

  kecekapan atau persepsi yang mantap. Keadaan ini boleh ditingkatkan melalui

  beberapa cara seperti perlakuan atau prestasi yang berjaya, pengalaman lalu kata-kata

  semangat atau perangsang serta kebangkitan emosi.

  Sempurna Kendiri Penghormatan Kendiri

  Penghargaan / Kasih Sayang

  Keselamatan Fisiologi

 • 20

  Gill (1986) motivasi intrinsik dan ekstrinsik merupakan perkara yang sangat

  penting dalam sukan. Motivasi ekstrinsik telah dikaitkan dengan penglibatan dan juga

  prestasi yang diharapkan dalam sukan. Jika sekiranya ganjaran yang tinggi diberikan,

  maka para atlet akan lebih mementingkan ganjaran daripada aktiviti-aktiviti sukan dan

  sekiranya ganjaran telah dihapuskan, maka berkemungkinan atlet tersebut akan terus

  berhenti dari penyertaannya dalam sukan. Bagi mereka yang bermotivasi intrinsik

  akan menunjukkan keseronokan, kepuasan dan cabaran dalam sukan yang diceburi.

  Dalam teori penilaian kognitif telah memberi perspektif yang relevan bagi memahami

  perhubungan antara ganjaran ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Terdapat dua aspek

  ganjaran yang boleh menjejaskan motivasi intrinsik iaitu dari aspek mengawal

  controlling dan juga aspek memberi informasi "information". Berdasarkan teori ini,

  apabila aspek mengawal dan memberi informasi tentang ganjaran telah menjadi

  tinggi, maka ia telah mengurangkan motivasi intrinsik para pemain.

  2.3.2 Teori Jangkaan

  Teori motivasi jangkaan telah diperkembangkan oleh Edwards (1954) dan Atkinson

  (1964) dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali, (2002) berdasarkan formula berikut

  di bawah Rajah 2.3.

  Rajah 2.3

  Formula Teori Jangkaan

  Motivasi (M) = Kemungkinan Kejayaan(Ps) x Nilai insentif kejayaan (Is)

 • 21

  Teori ini juga dikenali sebagai expectancy - valence model (Slavin, 1997).

  Teori ini menganggapkan bahawa manusia sentiasa mempunyai motivasi untuk

  melakukan sesuatu tindakan apabila mereka menjangka mendapat kejayaan atau

  keuntungan daripadanya. Sebaliknya, jika kegagalan yang akan diterima, mereka akan

  cuba pula untuk mengelakkannya seberapa yang terdaya. Teori ini boleh diaplikasikan

  dengan menyediakan latihan atau tugasan yang memberitahu dengan jelas kriteria

  penilaian untuk mendapat gred tertentu.

  3.0 Kajian Lampau Penyelidikan Berkaitan

  3.3.1 Kajian Dalam Negeri

  Di Malaysia, kajian yang berkaitan kepentingan penglibatan dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan terhadap penglibatan murid-murid sekolah rendah

  jarang dilakukan penyelidik yang menyeluruh. Namun, kajian yang berkaitan

  pembabitan murid atau pelajar rendah dan menengah dalam aktiviti luar bilik darjah

  dan aktiviti sukan banyak dilakukan di negara-negara maju, ini mungkin kerana

  mereka mempunyai kesederan betapa pentingnya aktiviti luar bilik darjah dan aktiviti

  sukan terhadap individu seterusnya secara tidak langsung ia dapat membentuk satu

  komoditi yang unggul dalam sesebuah negara.

  Lian Yoke Peng (1989), yang telah menjalankan kajian berkaitan faktor-faktor

  yang mempengaruhi penglibatan mahasiswa-mahasiswi di Kamsis Aminuddin Baki,

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang menjurus kepada pembabitan aktiviti

  kokurikulum. Kajian yang telah dijalankan adalah untuk mengkaji sama ada terdapat

  faktor-faktor pengaruh keluarga, rakan sebaya, sikap, masalah peribadi dan cara

 • 22

  pengurusan aktiviti kokurikulum dan sukan mempengaruhi mereka dalam

  kokurikulum. Pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum dan

  sukan juga menunjukkan sikap yang positif berbanding pelajar yang tidak terlibat.

  Manakala Lim Chin Hin (1990) telah menjalankan kajian terhadap sikap

  pelajar terhadap aktiviti sukan dan faktor-faktor yang menggalakkan penglibatan

  dalam aktiviti sukan di sekolah. Kajian yang dijalankan melibatkan lima faktor iaitu

  kemudahan bersukan, guru, rakan sebaya, keluarga dan alam sekitar. Alat yang

  digunakan untuk mengukur kajian ini adalah statistik deskriptif dan inferensi. Sampel

  sebanyak 200 orang yang diambil daripada pelajar-pelajar di empat buah sekolah di

  Melaka. Hasil kajian mendapati pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap

  penglibatan dalam didalam sukan. Sikap pelajar terhadap program sukan adalah di

  pengaruhi oleh faktor jantina. Secara keseluruhan kajian yang telah dijalankan oleh

  beliau mendapati bahawa faktor-faktor yang paling menggalakkan mereka melibatkan

  diri dalam aktiviti sukan ialah kemudahan sukan di sekolah, guru, rakan sebaya,

  keluarga dan persekitaran. Selain itu persepsi di kalangan pelajar lelaki dan

  perempuan adalah berbeza terhadap kelima-lima faktor tersebut.

  Adnan Haji Sharif (1988), berpendapat bahawa aktiviti sukan memberi

  sumbangan yang positif, terhadap pembentukan personaliti golongan remaja. Program

  latihan jasmani yang dijalankan merupakan satu kaedah mendisiplinkan pelajar.

  Disiplin disini bermaksud murid-murid lebih tinggi tahap harga diri,

  bertanggungjawab, berkeyakinan dan pergaulan semakin luas dan berprestij.

 • 23

  Kajian yang dijalankan oleh Faridah dan Subahan Meerah (1986) dalam

  Zarihan (2001), telah mendapati pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti luar bilik

  darjah menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti sukan dan kokurikulum bukan sahaja

  menyeronokan tetapi dapat membentuk sikap golongan pelajar dalam menunjukkan

  minat dan keinginan memilih rakan-rakan dari pelbagai kaum. Dalam suasana yang

  riang dan menghormati antara satu sama lain. Ini berbeza dari interaksi dengan pelajar

  yang tidak melibatkan diri dalam sukan dn kokurikulum yang mungkin terbatas di

  sebabkan amalan dan pendedahan terhadap penglibatan dalam aktiviti sukan dan

  kokurikulum adalah tidak ditegaskan dan kurang.

  Teng Boon Teong, (1994) dalam tulisannya menyatakan bahawa pelajar harus

  didedahkan dengan seberapa banyak penglibatan dalam aktiviti di sekolah. Penyertaan

  Pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan amat perlu dalam membentuk

  sahsiah dan arah tuju bagi menghadapi hari-hari seterusnya selepas mereka tamat

  waktu persekolahan kelak. Beliau mencadangkan supaya mereka diberi peluang yang

  sama rata tanpa mengira keturunan atau etnik dalam aktiviti-aktiviti tersebut.

  Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995 (Fasa 14: Kokurikulum) telah mewajibkan

  kesemua pelajar mengambil bahagian atau akif di sekolah dalam kegiatan

  kokurikulum. Dalam pekeliling ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengarah

  semua guru besar dan pengetua supaya semua pelajar dibawah mereka mengambil

  bahagian dalam kegiatan persatuan, kelab dan unit berunifom. Mereka diwajibkan

  memilih bidang mana yang mereka minati atau yang ditetapkan olh pihak sekolah.

 • 24

  Manakala Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986, Kementerian Pelajaran Malaysia

  pula telah mengarahkan semua pelajar yang bersekolah kerajaan dan swasta,

  mewajibkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti sukan di sekolah. Dalam

  pekeliling ini, kementerian telah mengarahkan kepada semua guru besar dan pengetua

  untuk memberi penerangan yang secukupnya kepada guru dan pelajar mengenai

  arahan pekeliling ini.

  Azemi (2004), dalam kajiannya menunjukkan motif penglibatan pelajar dalam

  kegiatan kokurikulum sukan mengikut urutan kepentingan ialah meningkatkan

  kemahiran, kecergasan fizikal, semangat berpasukan, keseronokan, persahabatan,

  pembebasan tenaga, status dan pengiktirafan serta situasi sekeliling. Dapatan juga

  menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang ketara terhadap urutan kepentingan motif

  penglibatan antara sekolah, jantina dan umur.

  3.3.2 Kajian Luar Negeri

  Anderson, (1994) menyatakan bahawa terdapat empat faktor utama dalam proses

  penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan iaitu sokongan

  daripada pihak atasan atau pentadbir dan dilaksanakan oleh pelaksana seperti pendidik

  atau pemimpin untuk melihat penglibatan para pelajar. Beliau menyatakan bahawa

  minat juga memainkan peranan penting dalam pelaksanaan bagi kedua belah pihak

  termasuk murid atau pelajar.

  Almond, (1997) telah membuat kajian dan menyatakan bahawa aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan telah memberi banyak peluang kepada pelajar. Ini

 • 25

  kerana, semasa proses ini berlaku maka wujud interaksi sosial di antara mereka dan ini

  akan memantapkan lagi kemahiran interpersonal mereka apabila mereka ini

  melibatkan diri dalam kedua-dua aspek yang dikaji. Kajian beliau juga, menyatakan

  bahawa murid atau pelajar yang berada di alam persekolahan diwajib melibatkan diri

  walaupun mereka mempunyai minat yang berbeza dalam proses pembelajaran mereka

  di sekolah.

  Malpeli, (1997) telah membuat kajian bahawa sekolah menjadi tempat utama

  dalam pembentukan masyarakat sesebuah negara demi untuk kemajuan dan

  pembangunan baik dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan. Dalam kajian

  beliau, pelajar perlu didedahkan seberapa banyak mungkin dalam bidang ini.. Di sini

  dapat ditentukan minat dan kecenderungan pelajar dalam sesuatu bidang.

  Lea Ann Tyson Martin, (2004) menyatakan bahawa manusia mempunyai tujuh

  keistimewaan dalam diri. Hal ini mempunyai persamaan terhadap pelajar yang

  mempunyai pelbagai keistimewaan dalam diri. Hal ini mempunyai persamaan semasa

  mereka di alam kanak-kanak, remaja atau persekolahan. Dalam aktiviti kokurikulum

  dan aktiviti sukan, pelajar juga mempunyai bakat-bakat tertentu di dalam diri mereka.

  Justeru itu, peranan guru dan pemimpin masyarakat menjadi agen pentin untuk

  melaksanakan tugas yang telah diertanggungjawabkan oleh pihak atasan. Melalui

  ketujuh-tujuh kecerdasan seperti yang diajukan oleh Howard Gadner, kita dapa

  memupuk manusia yang berjaya dalam kehidupan mereka.

  Kajian L. Larson, (2003) menjalankan satu kajian menunjukkan bahawa hanya

  segelintir guru kokurikulum dan sukan yang telah menjalani latihan yang secukupnya.

 • 26

  Dengan ini, guru seharusnya memainkan peramnan penting dalam mengcungkil bakat

  pelajar untuk mempertingkatkan penglibatan pelajar. Beliau telah menyarankan

  bahawa satu penyediaan program profesional dalam pengajaran dan pembelajaran

  kokuriklum serta sukan di sekolah.

  2.4 Kesimpulan

  Kesimpulan kajian penyelidikan berkaitan menunjukkan bahawa penglibatan pelajar

  dalam kegiatan kokurikulum dan sukan adalah berkait rapat dengan dasar yang telah

  digariskan oleh kerajaan dan mustahak dalam membentuk pelajar atau individu yang

  berpotensi, berpengetahuan, berdikari di samping mempelajari nilai-nilai hidup yang

  diterima dan diharapkan oleh masyarakat.

  Peranan murid atau pelajar, pelaksana, pentadbir serta pemimpin masyarakat

  merupakan sesuatu yang penting dalam memastikan kejayaan pencapaian matlamat

  yang dihasratkan. Disarankan supaya lebih banyak kajian dan penyelidikan perlu

  dijalankan khasnya dinegara-negara Asia Tenggara supaya dapat memberi satu

  kepastian yang dapat digeneralisasikan terhadap sejauh manakah penglibatan dalam

  aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan.

 • 27

  BAB 3

  METADOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan

  Metadologi atau kaedah kajian adalah cara yang dapat menentukan sesuatu kajian kes

  itu mendapat hasil dapatan dan keputusan yang sah dan boleh diterimapakai serta

  kesahannya yang tinggi. Kajian yang dijalankan boleh dipilih dalam pelbagai bentuk

  yang boleh disesuaikan dengan tajuk kajian yang dijalankan oleh penyeidik. Aspek-

  aspek yang perlu diberi perhatian dalam metadologi bagi melaksanakan kajian ini

  ialah seperti reka bentuk kajian, lokasi kajian, persampelan, instrumen kajian,

  prosedur kajian, kajian rintis dan analisis data. Penyelidik akan membincangkan

  aspek-aspek metodologi tersebut dalam bab ini.

  3.2 Rekabentuk Kajian

  Instrumen yang akan digunakan di dalam kajian ini ialah satu set soalan soal selidik.

  Borang ini disesuaikan dengan kajian yang mengkaji sejauh manakah penglibatan

 • 28

  pelajar di sekolah kebangsaan dalam kokurikulum dan sukan. Soalan soal selidik ini

  dibina berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995 yang berkenaan dengan

  semua pelajar wajib menyertai aktiviti kokurikulum dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

  4/1986 yang berkaitan dengan semua pelajar perlu aktif dalam sukan.

  Soalan soal selidik ini juga telah dirujuk kepada 4 orang ahli yang dianggap

  pakar bagi memilih dan menentukan soalan yang dipilih adalah bersesuaian dengan

  apa yang hendak dikaji oleh penyelidik. Mereka yang terlibat ialah Encik Rosli Bin

  Mat Som, Ketua Unit Kokurikulum, Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan,

  Institut Perguruan Darulaman (IPDA), Encik Chee Poo Kam, Ketua Unit Penyelidikan

  dari jabatan yang sama dan Encik Amin Bin Zakaria, Ketua Penolong Pengarah Unit

  Sukan, Jabatan Pelajaran Kedah Darul Aman.

  3.3 Lokasi Kajian

  Kajian ini akan dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang terpilih di Daerah

  Kubang Pasu. Pemilihan sekolah dibuat dengan menggunakan kaedah persampelan

  sistematik setelah memperolehi senarai nama dan jumlah sekolah yang terdapat di

  dalam Daerah Kubang Pasu daripada Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Kubang Pasu.

  Sekolah-sekolah rendah yang dipilih untuk dijalankan kajian ini ialah seperti

  berikut;

  i. Sekolah Kebangsaan Gelong, Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra,

  Kedah.

  ii. Sekolah Kebangsaan Megat Dewa, Daerah Kubang Pasu, 061000

  Kodiang, Kedah.

 • 29

  iii. Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara, Daerah Kubang Pasu, 06100

  Kodiang, Kedah.

  3.4 Sampel Kajian

  Dalam pemilihan subjek kaedah persampelan sistematik Kriejcie dan Morgan (1970)

  digunakan. Kaedah ini digunakan kerana semua individu didalam populasi dapat

  dikenal pasti iaitu dalam sesebuah sekolah tersebut, maklumat mengenai semua

  pelajar tahap dua diperolehi dengan mudah. Kaedah persampelan ini melibatkan

  beberapa langkah. Langkah pertama adalah mengenalpasti populasi kajian didapati

  daripada senarai sekolah-sekolah yang terdapat di Daerah kubang Pasu. Daripada 43

  buah sekolah kebangsaan, penyelidik memilih 3 buah sekolah berdasarkan

  persampelan sistematik iaitu sekolah yang berada pada bilangan 14, 28 dan 42 dalam

  senarai sekolah di Daerah Kubang Pasu. Seterusnya saiz populasi 3 buah sekolah

  tersebut ditentukan dengan mencampurkan keseluruhan murid tahap 2 ketiga-tiga

  buah sekolah tersebut dan jumlah seramai 405 orang pelajar telah diperolehi. Langkah

  berikutnya ialah menentu nilai p dengan merujuk kepada Jadual Persampelan Kriejce

  dan Morgan (1970). Jumlah sampel yang layak untuk sesebuah sekolah ditentukan

  dengan membahagikan saiz sampel dengan saiz populasi dan didarab pula dengan

  nilai p tadi. Langkah yang sama diulangi untuk 2 buah sekolah berikutnya.

 • 30

  Jadual 3.1

  Taburan Populasi Yang Menjadi Sampel Mengikut Sekolah Sekolah Jumlah Pelajar Tahap 2 _Jumlah Sampel SK Gelong 151 73 SK Tunku Bendahara 114 55 SK Megat Dewa 140 68 Jumlah Keseluruhan 405 196

 • 31

  Jadual 3.2

  Jadual Persampelan Kriejcie dan Morgan (1970)

  Saiz sampel yang terpilih secara rawak dari satu populasi terhad (s) supaya sampel p akan berada dalam linkungan lebih kurang 0.50 dan kadar populasi N dengan tahap keyakinan 95 peratus.

  N S N S N S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

  10 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 56 59 63 66 70 73 76 80 86 92 97 102 108 113 118 123 127 132 136

  220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100

  140 144 148 152 155 159 162 165 169 175 181 186 191 196 201 205 210 241 217 226 234 242 248 254 260 265 269 274 278 282

  1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 30000 40000 50000 75000 100000

  291 297 302 306 310 313 317 320 322 327 331 335 338 341 346 351 354 357 561 364 367 368 370 375 377 379 380 381 382 384

  N = Saiz Populasi S = Saiz Sampel Sumber: Kriejcie, R.V. & Morgan, D.W (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

 • 32

  Menurut Mohd Majid Konting (1990), penggunaan saiz sampel perlu

  digalakkan melebihi 30 unit kerana andaian bahawa taburan normal biasanya dipenuhi

  apabila saiz sample melebihi 30 unit. Dengan pertambahan aiz sample akan lebih

  mewakili populasi dan mengurangkan ralat persampelan. Beliau seterusnya

  menyatakan bahawa kajian mengkehendaki ketepatan sepenuhnya dalam penyelidikan

  yang dilakukan dan menganggar populasi pada paras keyakinan 100%, kerana dengan

  cara ini tiada ralat persampelan akan berlaku. Crites (1969) pula menyatakan bahawa

  saiz sampel yang kurang daripada 100, kurang sesuai kerana akan berlaku turun naik

  yang besar dalam pengiraan terutamanya apabila kajian direplikasikan.

  3.5 Instrumen Kajian

  Instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul data dalam penyelidikan ini ialah

  satu set borang soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian (bahagian A, B dan C).

  Bahagian A mengandungi maklumat demografi peserta kajian seperti jantina, bangsa,

  lokasi sekolah, tahun, tahap pencapaian dalam kokurikulum dan sukan, latar belakang

  keluarga dan lain-lain semasa berada ditahap dua sekolah rendah. Bahagian B

  mengandungi soal selidik mengenai penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

  Bahagian C pula mengandungi soal selidik mengenai penglibatan pelajar dalam

  aktiviti sukan.

  Soal selidik ini dibina berdasarkan berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

  1/1995 yang berkenaan dengan semua pelajar wajib menyertai aktiviti kokurikulum

  dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 yang berkaitan dengan semua pelajar perlu

  aktif dalam sukan. Soal selidik ini mengandungi 40 item soalan yang menggambarkan

 • 33

  faktor penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan. Faktor penglibatan

  diklasifikasikan kepada empat faktor iaitu minat murid, pentadbiran / pengurusan,

  penyertaan dan faktor persekitaran.

  Bahagian A

  Bahagian ini mengandungi 12 soalan yang perlu dijawab oleh respondan.

  Bahagian ini mengandungi butir-butir demografi seperti jantina, bangsa, lokasi

  sekolah, jenis aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan yang diceburi, tahap pencapaian,

  latar belakang keluarga, lokasi kediaman, pekerjaan ibubapa, bilangan ahli keluarga

  dan pendapatan ibubapa. Ia berkaitan dengan kajian kes ini bagi mengenalpasti

  sejauhmanakah penglibatan pelajar dalam aktiviti tersebut..

  Bahagian B

  Bahagian ini mengandungi 20 soalan keseluruhan untuk dijawab oleh

  respondan. Soalan 1 hingga 20 adalah berkaitan dengan kokurikulum. Ia

  diklasifikasikan kepada empat faktor iaitu minat murid (item 1, 2 ,3 ,5 dan 11),

  pentadbiran / pengurusan (item 6, 8, 9, 14, 15 dan 16), penyertaan (item 10, 12,

  13, 17 dan 20), persekitaran (item 4, 7, 18 dan 19).

  Bahagian C

  Bahagian ini juga mengandungi 20 soalan keseluruhan untuk dijawab oleh

  respondan. Soalan 21 hingga 40 adalah berkaitan dengan aktiviti sukan. Ia juga

  diklasifikasikan kepada empat faktor iaitu minat murid (item 21, 22, 34 dan 38),

  pentadbiran / pengurusan (item 27, 29, 31, 32, 33 dan 37), penyertaan (item 23,

  28, 30, 35 dan 40), persekitaran (item 24, 25, 26, 36 dan 39).

 • 34

  Respon kepada soalan-soalan bahagian B dan C soal selidik kajian ini adalah

  dalam bentuk skala likert. Skala likert lima mata akan digunakan. Kepentingan faktor

  penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan adalah mengikut skala (1)

  sangat tidak setuju ke (5) sangat setuju.

  3.6 Prosedur Kajian

  Setelah perbincangan tentang isu atau tajuk kajian yang akan dibuat, maka langkah

  pertama ialah menyediakan kertas cadangan kajian terlebih dahulu. Langkah

  seterusnya ialah memohon kebenaran dari Bahagian Perancangan Dasar Dan

  Penyelidik Pendidikan atau EPRD, Kementerian Pelajaran Malaysia, Unit

  Perhubungan, Pendaftaran Dan Pendidikan Swasta, Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

  Darul Aman dan seterusnya guru besar sekolah yang berkenaan.

  Seramai 196 orang pelajar atau respondan telah dipilih berdasarkan kaedah

  persampelan sistematik Kriejcie dan Morgan (1970) dalam kajian kes ini. Kertas

  soalan kajian kes akan diberikan kepada respondan apabila mendapat surat kebenaran

  dari pihak berkenaan. Penyelidik akan memberi penerangan yang jelas tentang tujuan

  kajian yang akan dilaksanakan agar respondan dapat memberi kerjasama yang baik.

  Respondan diberi satu set soal selidik yang mengandungi bahagian A (maklumat

  demografi), bahagian B (soalan soal selidik berkenaan aktiviti kokurikulum) dan

  bahagian C (soalan soal selidik berkenaan aktiviti sukan). Sebelum menjawab soal

  selidik, respondan akan diingatkan agar memberi maklumat dengan jujur, ikhlas dan

  tepat. Masa yang diberikan adalah selama 45 minit. Respondan digalakkan bertanya

  kepada penyelidik sekiranya terdapat soalan-soalan yang tidak difahami. Sepanjang

  sesi menjawab soal selidik, penyelidik membuat pemantauan bagi menyelesaikan

 • 35

  sebarang masalah yang timbul supaya kajian ini berjalan dengan lancar. Bila selesai

  menjawab, semua set soal selidik dipungut dan akan disemak secara sepintas lalu oleh

  penyelidik. Tujuannya adalah untuk memastikan semua soalan dijawab dan soal

  selidik yang diedarkan dipungut kembali. Tindakan susulan akan diambil sekiranya

  masalah tersebut berlaku. Set soal selidik yang lengkap akan direkodkan ke dalam

  borang agihan set soal selidik yang telah disediakan.

  3.7 Kajian Rintis

  Penyelidik telah menjalankan kajian rintis sebelum kajian sebenarnya dijalankan.

  Tujuannya bagi memastikan kebolehpercayaan, kesahan dan kejelasan bahasa-bahasa

  item dalam instrumen tersebut kepada pelajar-pelajar yang akan terbabit. Menurut

  Bramly (1991), kajian rintis adalah proses terakhir dalam proses pembentukan soal

  selidik.

  Tahap kebolehpercayaan dimensi dan instrumen ditentukan dengan mengenal

  pasti nilai koefisyen kolerasi kebolehpercayaan Alpha (nilai Crombach Alpha). Nilai

  Alpha yang menghampiri satu menunjukkanbahawa konsistensi kebolehpercayaan

  yang tinggi. Menurut Sekaran (1992), kebolehpercayaan yang kurang dari 0.60 adalah

  lemah, antara 0.700 hingga 0.79 boleh diterima manakala melebihi 0.80 adalah

  dianggap baik. Analisis komputer item-item akan dibuat dengan menggunakan

  Perisian Statistical Pakage For Social Science (SPSS) versi 13.0.

  Untuk kajian rintis ini, penyelidik menggunakan seramai 60 orang pelajar

  tahap 2 (tahun 4,5,6) dari sekolah yang bukan akan dijadikan kajian sebenar tetapi

 • 36

  dari daerah yang sama serta mempunyai persamaan ciri-ciri persekitaran di antara

  sekolah rintis dengan sekolah yang terpilih dalam kajian sebenar. Oleh yang demikian

  komposisi subjek kajian rintis tidak menyimpang daripada ciri komposisi subjek

  kajian sebenar sebagai respondan kajian dan prosedur kajian yang sama dijalankan.

  Analisis kebolehpercayaan menggunakan program SPSS Versi 13.0

  menunjukkan nilai alpha 0.832 bagi 40 item soal selidik keseluruhan, manakala nilai

  alpha 0.825 bagi aktiviti kokurikulum dan 0.817 nilai alpha bagi aktiviti sukan yang

  dikemukakan.

  Jadual 3.3

  Instrumen Analisis Kebolehpercayaan Pekali Cronbach Alpha

  _____________________________________________________________________

  Instrumen Bilangan Sampel Bilangan Item Indek Kebolehpercayaan

  Soal selidik 60 40 0.832

  _____________________________________________________________________

  Nilai kebolehpercayaan pada alpha .70 dan kebawah juga diterima di dalam

  kajian-kajian terdahulu, Braumgatner, Ted.A. (2006). Oleh itu soal selidik ini boleh

  digunakan untuk menjalankan kajian kepada pelajar kerana secara keseluruhanya

  mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi.

  3.8 Analisis Data

  Data kajian kes dianalisis dengan menggunakan bantuan komputer mengikut susunan

  persoalan kajian yang di klasifikasikan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti

 • 37

  kokurikulum dan sukan. Perisian Statistical Pakage For Social Science (SPSS versi

  13.0) digunakan untuk proses penganalisian. Penganalisian data berstatistik

  menggunakan pengaturcaraan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat kerana

  ia bebas dari ralat (Mohd Majid Konting, 1990).

  Data dianalisis menggunakan statistik diskriptif, perbandingan min dan

  kolerasi. Statistik diskriptif yang digunakan bagi mengenalpasti faktor utama yang

  mempengaruhi penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan tiga sekolah

  Daerah Kubang Pasu berkenaan ialah pengiraan min dan sisihan piawai. Perbandingan

  min menggunakan analisis varian (ANOVA) dibuat bagi mengenalpasti faktor

  penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan secara umum, mengetahui

  faktor penglibatan pelajar berdasarkan minat, pentadbiran / pengurusan, penyertaan

  serta persekitaran. Secara keseluruhanya proses penganalisian data akan meliputi tiga

  urutan akiviti iaitu penyaringan data, persembahan data, dan penulisan kesimpulan.

  (Miles & Huberman, 1994).

 • 38

  BAB 4

  DAPATAN KAJIAN

  4.1 Pengenalan

  Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor yang utama

  mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah

  kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  sukan. Seramai 196 orang pelajar lelaki dan perempuan telah dipilih daripada tahap 2

  (tahun 4,5,6) sebagai sampel. Data diperolehi melalui jawapan soal selidik yang

  mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A (maklumat demografi), bahagian B

  (item-item soalan berkaitan kokurikulum), bahagian C (item-item soalan berkaitan

  sukan) yang diisi oleh sampel.

  Dalam bab ini data dari semua item dalam soal selidik telah dianalisis oleh

  perisian komputer program SPSS (Versi 13.0) dengan menggunakan statistik diskriptif

  (pengiraan min dan sisihan piawai), perbandingan min (ANOVA). Bab ini juga akan

  membincangkan dapatan bagi menjawab persoalan kajian. Dapatan kajian

  dikemukakan di dalam empat topik utama iaitu analisis mengenai pengaruh faktor

 • 39

  minat, analisis mengenai faktor pentadbiran / pengurusan, analisis mengenai faktor

  penyertaan dan analisis mengenai faktor persekitaran.

  4.2 Analisis Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Aktiviti Sukan

  Bagi mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki dan

  perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam

  aktiviti kokurikulum dan Aktiviti Sukan, empat puluh item faktor penglibatan

  dikategorikan kepada empat faktor iaitu; (i) minat, (ii) pentadbiran / pengurusan,

  (iii) penyertaan dan (iv) persekitaran. Analisis statistik diskriptif menggunakan

  pengiraan min dan sisihan piawai dibuat serta disusun mengikut urutan keutamaan

  faktor penglibatan pelajar lelaki dan perempuan dalam aktiviti kokurikulum dan

  sukan.

  4.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum.

  Faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5.6) sekolah terpilih

  di Daerah Kubang Pasu dapat dikenalpasti melalui pengiraan min dan sisihan piawai.

  Dapatan kajian dan urutan faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar-

  pelajar dalm aktiviti kokurikulum adalah seperti seperti dijadual 4.1 dibawah.

 • 40

  Jadual 4.1

  Min Dan Sisihan Piawai Faktor Penglibatan Pelajar Dalam Kokurikulum

  Motif

  Min

  Sisihan Piawai

  Pentadbiran / pengurusan

  Penyertaan

  Persekitaran

  Minat

  4.41

  4.18

  3.38

  3.23

  .69

  1.24

  .91

  .83

  Jadual 4.1 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi faktor yang mempengaruhi

  penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti kokokurikulum mengikut susunan urutan keutamaan.

  Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam kokurikulum ialah

  pentadbiran / pengurusan (M = 4.41, SD = .69 ), penyertaan (M = 4.18, SD = 1.24

  ), persekitaran (M = 3.38, SD = .83 ) dan minat (M = 3.23, SD = .83 ) merupakan

  faktor yang berkedudukan terbawah dalam urutan keutamaan faktor-faktor yang

  mempengaruhi penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan terpilih

  di Daerah Kubang Pasu dalam aktiviti kokurikulum.

  4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Sukan.

  Faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5.6) sekolah terpilih

  di Daerah Kubang Pasu dapat dikenalpasti melalui pengiraan min dan sisihan piawai.

  Dapatan kajian dan urutan faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar-

  pelajar dalam aktiviti sukan adalah seperti seperti dijadual 4.2 dibawah.

 • 41

  Jadual 4.2

  Min Dan Sisihan Piawai Faktor Penglibatan Pelajar Dalam Sukan

  Motif

  Min

  Sisihan Piawai

  Pentadbiran / pengurusan

  Minat

  Persekitaran

  Penyertaan

  4.25

  3.93

  3.67

  3.51

  1.14

  .78

  .79

  .81

  Jadual 4.2 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi faktor yang

  mempengaruhi penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5.6) sekolah terpilih di Daerah

  Kubang Pasu dalam aktiviti sukan mengikut susunan urutan keutamaan. Faktor utama

  yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam sukan ialah pentadbiran /

  pengurusan (M = 4.25, SD = 1.14 ), minat (M = 3.93, SD = .78 ), persekitaran

  (M = 3.67, SD = .79 ) dan penyertaan (M = 3.51, SD = .81 ) merupakan faktor yang

  berkedudukan terbawah dalam urutan keutamaan faktor-faktor yang mempengaruhi

  penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah terpilih di Daerah Kubang Pasu

  dalam aktiviti kokurikulum.

  4.3 Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Mengikut Jantina

  Perbezaan faktor penglibatan di kalangan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah

  kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu Kedah dalam aktiviti kokurikulum ini

  dapat dilihat melalui susunan urutan keutamaan berdasarkan analisis pengiraan min.

  Perbezaan faktor penglibatan adalah berdasarkan kepada jantina pelajar yang

 • 42

  menyertai aktiviti kokurikulum. Dapatan kajian bagi pelajar lelaki dan perempuan

  adalah seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3 di bawah.

  Jadual 4.3

  Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Tahap 2 (Tahun 4,5,6) Dalam Aktiviti Kokurikulum Mengikut Jantina

  Jantina

  Lelaki Perempuan Faktor

  Penglibatan Min Sisihan Piawai Min

  Sisihan Piawai

  Pentadbiran / Pengurusan 4.39 .75 4.43 .63

  Penyertaan 4.10 1.25 4.26 1.24

  Persekitaran 3.44 .91 3.29 .90

  Minat 3.25 .84 3.20 .81

  Jadual 4.3 di atas menunjukkan faktor penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6)

  sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam aktiviti kokurikulum

  mengikut susunan urutan keutamaan. Bagi pelajar lelaki tahap 2 (tahun 4,5,6),

  Pentadbiran / Pengurusan merupakan faktor utama yang mempengaruhi penglibatan

  pelajar lelaki dalam aktiviti kokurikulum (M = 4.39, SD = .75), Faktor Penyertaan

  (M = 4.10, SD = 1.25) menduduki tempat kedua dalam urutan susunan keutamaan.

  Faktor Persekitaran menduduki tempat ketiga (M = 3.44, SD = .91) manakala

  Minat adalah faktor keempat dan terakhir iaitu (M = 3.25, SD = .84).

  Bagi pelajar perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) pula, Faktor Pentadbiran /

  Pengurusan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar

 • 43

  perempuan dalam aktiviti kokurikulum iaitu (M = 4.43, SD = .63), diikuti dengan

  tempat kedua oleh faktor Penyertaan (M = 4.26, SD = 1.24), ketiga faktor

  Persekitaran (M = 3.29, SD = .90) dan yang terakhir faktor Minat (M = 3.20, SD

  = .81)

  4.4 Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam

  Aktiviti Sukan Mengikut Jantina

  Perbezaan faktor penglibatan di kalangan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6) sekolah

  kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu Kedah dalam aktiviti sukan ini juga dapat

  dilihat melalui susunan urutan keutamaan berdasarkan analisis pengiraan min.

  Perbezaan faktor penglibatan adalah berdasarkan kepada jantina pelajar yang

  menyertai aktiviti sukan. Dapatan kajian bagi pelajar lelaki dan perempuan adalah

  seperti yang terdapat dalam Jadual 4.4 di bawah.

  Jadual 4.4

  Perbezaan Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Tahap 2 (Tahun 4,5,6) Dalam Aktiviti Sukan Mengikut Jantina

  Jantina

  Lelaki Perempuan Faktor

  Penglibatan Min Sisihan Piawai Min

  Sisihan Piawai

  Pentadbiran / Pengurusan 4.32 1.48 4.12 .64

  Minat 4.01 .80 3.87 .75

  Persekitaran 3.60 .83 3.75 .73

  Penyertaan 3.59 .86 3.43 .75

 • 44

  Jadual 4.4 di atas menunjukkan faktor penglibatan pelajar tahap 2 (tahun 4,5,6)

  sekolah kebangsaan terpilih di Daerah Kubang Pasu dalam aktiviti sukan mengikut

  susunan urutan keutamaan. Bagi pelajar lelaki tahap 2 (tahun 4,5,6), Pentadbiran /

  Pengurusan merupakan faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar lelaki

  dalam aktiviti sukan iaitu (M = 4.32, SD = 1.48), diikuti faktor kedua iaitu Minat

  (M = 4.01, SD = 0.80) menduduki tempat kedua dan faktor Persekitaran menduduki

  tempat ketiga (M = 3.60, SD = .83) manakala Penyertaan adalah faktor keempat dan

  terakhir iaitu (M = 3.59, SD = .86) dalam susunan urutan mengikut keutamaan.

  Bagi pelajar perempuan tahap 2 (tahun 4,5,6) pula, Faktor Pentadbiran /

  Pengurusan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar

  perempuan dalam aktiviti sukan iaitu (M = 4.12, SD = .64), diikuti pula dengan

  tempat kedua oleh faktor Minat (M = 3.87, SD = .75), Persekitaran merupakan

  faktor yang ketiga (M = 3.75, SD = .73) dan yang keempat dan terbawah merupakan

  faktor Penyertaan (M = 3.43, SD = .75)

 • 45

  BAB 5

  PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

  5.1 Pengenalan

  Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mencari faktor utama yang

  mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan

  yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan. Di dalam bab ini, pengkaji mengemukakan perbincangan analisis data

  yang telah dinyatakan dalam bab empat dengan memuatkan hasil dan ringkasan

  dapatan kajian untuk memudahkan pemahaman.

  Perbincangan adalah berdasarkan kepada dapatan analisis data serta spekulasi

  terhadap situasi berlakunya aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan menerusi

  pemerhatian penyelidik yang dikaitkan dengan hasil kajian lampau. Rumusan

  perbincangan yang dikemukakan adalah bertujuan untuk memantapkan perbincangan

  mengenai faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah

  dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan. Beberapa cadangan yang difikirkan

 • 46

  perlu juga dikemukakan dengan tujuan untuk memanfaatkan lagi hasil kajian serta

  dapat diatasi segala kelemahan yang mungkin timbul dalam kajian pada masa

  hadapan.

  5.2 Ringkasan Dapatan Kajian

  5.2.1 Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penglibatan Murid-murid Tahap Dua (Tahun 4,5,6) Sekolah Kebangsaan Yang Terpilih Di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Aktiviti Sukan.

  a. Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum adalah faktor pentadbiran /

  pengurusan, diikuti faktor kedua iaitu penyertaan, faktor ketiga

  persekitaran manakala faktor yang keempat dan terakhir ialah minat.

  b. Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah dalam aktiviti sukan pula adalah faktor pentadbiran /

  pengurusan, diikuti faktor kedua iaitu minat, faktor ketiga

  persekitaran manakala faktor yang keempat dan terakhir ialah

  penyertaan.

  c. Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu,

 • 47

  Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum lelaki adalah faktor pentadbiran /

  pengurusan, diikuti faktor kedua iaitu penyertaan, faktor ketiga

  persekitaran manakala faktor yang keempat dan terakhir ialah minat.

  d. Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum perempuan adalah faktor

  pentadbiran / pengurusan, diikuti faktor kedua iaitu penyertaan, faktor

  ketiga persekitaran manakala faktor yang keempat dan terakhir ialah

  minat.

  e. Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah dalam aktiviti sukan lelaki adalah faktor pentadbiran /

  pengurusan, diikuti faktor kedua iaitu minat, faktor ketiga

  persekitaran manakala faktor yang keempat dan terakhir ialah

  penyertaan.

  f. Faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua

  (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu,

  Jitra, Kedah dalam aktiviti sukan perempuan adalah faktor pentadbiran /

  pengurusan, diikuti faktor kedua iaitu minat, faktor ketiga

  persekitaran manakala faktor yang keempat dan terakhir ialah

  penyertaan.

 • 48

  5.3 Perbincangan

  Hasil daripada analisis dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor utama yang

  mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan

  yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan mengikut urutan keutamaaan adalah pentadbiran / pengurusan,

  penyertaan, persekitaran dan minat. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa

  murid-murid ini memilih faktor pentadbiran / pengurusan sebagai faktor utama.

  Item-item seperti sekolah sentiasa memberi galakan dan penghargaan, sekolah

  mewajibkan semua murid tahap dua (tahun 4,5,6) melibatkan diri, aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan dijalankan mengikut jadual , guru sentiasa ada

  bersama sewaktu aktiviti dijalankan, peralatan dan kemudahan mencukupi menjadi

  faktor utama yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6)

  sekolah kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kehendak

  Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mewajibkan setiap murid atau pelajar

  terlibat dan bersama-sama mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan

  oleh pihak sekolah sama ada aktiviti kokurikulum atau aktiviti sukan melalui

  Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995 (Fasa 14: Kegiatan Ko-Kurikulum) yang mewajibkan

  semua pelajar mengambil bahagian atau aktif di dalam kegiatan kokurikulum di

  sekolah dan Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 yang mengkehendaki semua pelajar

  terlibat dalam aktiviti sukan tanpa mengira kaum atau keturunan.

  Faktor penyertaan merupakan faktor kedua hasil dapatan kajian yang

  mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan

 • 49

  yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan. Faktor penyertaan mengemukan item-item yang berkaitan dengan

  aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan memberi faedah kepada kesihatan dan

  mental, aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan membolehkan saya mengenali dan

  mendapat ramai kawan, penyertaan dalam kokurikulum dan sukan dapat

  mengembangkan bakat, sahsiah serta nilai-nilai murni yang baik, penglibatan secara

  aktif dalam kokurikulum dan sukan dapat membantu memasuki sekolah berasarama

  penuh atau sekolah sukan terpilih dan item terakhir adalah perlu mendapat

  kebenaran ibubapa untuk menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum. Dapatan kajian

  ini adalah selari dengan dapatan kajian yang yang telah dilakukan oleh penyelidik

  yang terdahulu seperti Balbir Singh (1998), Azemi (2004) yang mendapati faktor

  penyertaan murid-murid dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan adalah untuk

  kecergasan fizikal, persahabatan, perkembangan kemahiran, keseronokan dan

  pencapaian status.

  Dapatan kajian juga mendapati faktor persekitaran merupakan faktor ketiga

  yang mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah

  kebangsaan yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti

  kokurikulum dan aktiviti sukan. Item-item yang dikemukan adalah seperti keluarga

  memberi galakkan, kokurikulum dan sukan merupakan aktiviti penting, ibubapa

  sentiasa memenuhi keperluan untuk mendapatkan peralatan untuk melakukan aktiviti

  dan penghargaan, ganjaran dan galakkan dari persatuan ibubapa dan guru (PIBG).

  Faridah (1991) dalam kajiannya menyatakan keluarga khususnya ibubapa mempunyai

  pengaruh yang kuat terhadap persepsi dan sikap murid-murid dengan penglibatan

  dalam kokurikulum dan sukan. Murid-murid akan lebih cenderung untuk menyertai

 • 50

  kokurikulum dan sukan dengan adanya keperihatinan daripada ibubapa atau keluarga

  selain daripada galakan guru-guru, PIBG dan sebagainya.

  Faktor minat merupakan faktor yang terakhir mengikut urutan keutamaaan.

  Item-item minat yang dikemukakan adalah saya melibatkan diri dalam aktiviti

  kokurikulum / aktiviti sukan, saya mengikuti aktiviti yang ditetapkan oleh pihak

  sekolah, aktiviti kokurikulum / aktiviti sukan menarik minat saya pada waktu

  sekolah dan luar sekolah dan strategi atau kaedah pengajaran guru telah menarik

  minat dan mewujudkan sikap positif. Dapatan kajian Teng Boon Tong (1987)

  menyatakan salah satu cara untuk mengelakan kebosanan pelajar ialah mempelbagai

  teknik dan kaedah pengajaran. Teknik pengajaran yang bersesuaian akan menarik

  minat dan memotivasikan murid-murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti

  kokurikulum mahupun aktiviti sukan.

  5.4 Rumusan

  Aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan telah lama dijalankan selari dengan Pekeliling

  Ikhtisas Bil. 4/1995 (Fasa 14: Kegiatan Ko-Kurikulum) yang mewajibkan semua

  pelajar mengambil bahagian atau aktif di dalam kegiatan kokurikulum di sekolah dan

  Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 yang mengkehendaki semua pelajar terlibat dalam

  aktiviti sukan tanpa mengira kaum atau keturunan dan perlaksanaannya bermula dari

  sekolah rendah lagi tetapi mulai tahun 2007 apabila Kementerian Pelajaran Malaysia

  (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) telah mengenakan

  syarat wajib 10 peratus sebagai merit dalam sistem meritokrasi bagi kemasukan

  pelajar ke seluruh institut pengajian tinggi awam (IPTA) selain dari kecemerlangan

 • 51

  akademik, perlaksanaan aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan bukan sahaja dilihat

  berkesan bagi mencapai matlamat pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan dengan mewujudkan suasana yang seimbang antara perkembangan

  pemikiran dengan perkembangan sosial, rohani dan jasmani tetapi ianya juga turut

  mempengaruhi faktor penyebab murid-murid untuk melibatkan secara aktif dalam

  aktiviti kokurikulum dan aktiviti sukan.

  Menteri pelajaran Datuk Hishammuddin Tun Hussein berkata, kerajaan

  menetapkan semula dasar 10 peratus markah kokurikulum bagi kemasukan calon ke

  institut pengajian tinggi awam (IPTA) bermula sesi pengambilan 2006/2007

  berasaskan kepada dua bidang terbaik dari tiga bidang yang murid sertai pada setiap

  tahun. Tiga bidang tersebut ialah pasukan badan berunifom, persatuan / kelab dan

  sukan / permainan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan setiap sekolah meningkatkan

  pengurusan bagi membolehkan semua pelajar terlibat dalam kegiatan kokurikulum

  dan sukan secara lebih teratur dan berkesan. (Utusan Malaysia, 2007, Jan 23, hlm.2).

  Sebenarnya, kenyataan terbaru menteri pelajaran ini adalah satu mercu tanda

  amat signifikian. Dengan mengambil kira pelbagai aspek tidak dibicarakan dalam

  kajian ini, misalnya aspek spiritual, ini bermakna sistem pendidikan di sekolah akan

  menggunakan nisbah 90:10, iaitu 90 peratus akademik dan 10 peratus kokurikulum.

  Ini bermakna aktiviti kokurikulum dan sukan mula mendapat tempat lebih wajar.

  Menurut Richard Bradley (2005, dalam Berita Harian, Disember 2, hal.10) dalam

  bukunya Harvard Rules untuk memasuki Universiti Harvard, iaitu universiti terbaik di

  dunia, kelulusan akademik tidak memadai. Colon juga perlu mempunyai ciri seperti

  ahli muzik, sainstis, usahawan, ahli sukan dan sebagainya - yang bertaraf dunia.

 • 52

  Dalam kajian ini, penyelidik telah membincangkan faktor utama yang

  mempengaruhi penglibatan murid-murid tahap dua (tahun 4,5,6) sekolah kebangsaan

  yang terpilih di Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah dalam aktiviti kokurikulum dan

  aktiviti sukan berdasarkan empat gagasan yang mengikut urutan keutamaaan hasil

  daripada dapatan kajian yang dijalankan iaitu