panduan koko

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2016

283 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

panduan pemarkahan koko

TRANSCRIPT

1

PANDUAN

PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH

BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. PENDAHULUAN1.1. Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti Pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan serta kelab sukan/permainan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 1.2. Pada masa ini sekolah menawarkan pelbagai jenis kegiatan pasukan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan dan kelab sukan/permainan. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti tersebut. Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.1.3. Berdasarkan kepada tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh murid-murid. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza-beza. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat adalah berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah.1.4. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil. 9. 1997, wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf. Ianya penting agar keesahan dan kebolehpercayaannya tidak dipertikaikan apabila markah kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian dari markah penilaian kemasukan murid/pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.1.5

Semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan hendaklah menggunakan panduan

penilaian ini. Penilaian ini juga boleh digunakan oleh sekolah-sekolah lain

dengan syarat mematuhi prosedur pelaksanaan aktiviti yang ditetapkan

dalam Buku Panduan Penilaian Kokurikulum Sekolah Menengah.2. RASIONAL2.1 Penilaian kegiatan kokurikum murid yang dibuat oleh sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidak samarataan dalam pemberian markah kepada murid. Kemungkinan ada murid memperolehi markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari.2,2Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi murid yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka.3. OBJEKTIF3.1 Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.3.2 Membantu Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke institusi-institusi tersebut.3.3 Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan murid dalam aktiviti kokurikulum.4. GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH4.1. Pengurusan sekolah hendaklah mempunyai pengurusan/kemudahan berikut:

4.1.1. Perancangan yang jelas

4.1.2. Tempat Penyimpanan Buku Rekod Kehadiran dan Penilaian.

4.1.3. Buku Panduan Penilaian Kokurikulum Sekolah Menengah.

4.1.4. Rancangan mingguan & tahunan kokurikulum.

4.1.5. Buku panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluar oleh KPM dan agensi luar.4.2. Gambar murid mesti dilekatkan pada Buku Rekod Penilaian Kokurikulum murid/pelajar.4.3. Semua murid mesti mempunyai Buku Rekod Penilaian Kokurikulum Sekolah Menengah.4.4. Bekerjasama dengan setiausaha peperiksaan sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid/pelajar.

4.5. Mengadakan taklimat kepada guru penasihat/pemimpin dan guru kelas.4.6. Mewujudkan Jawatankuasa Penilaian peringkat sekolah.4.7. Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti Pasukan badan beruniform, Persatuan/Kelab dan Kelab Sukan/Permainan.4.8. Melantik guru sebagai guru penasihat/pemimpin bagi Pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan serta kelab sukan/permainan.4.9. Memberi peluang kepada guru yang berkemampuan dalam sesuatu bidang menjadi guru penasihat dalam bidang tersebut.4.10. Menyediakan prasarana dan sumber kewangan yang mencukupi.4.11. PPD atau JPN melakukan pemantauan secara berkala.4.12. Buku Rekod Penilaian Kokurikulum Sekolah boleh disediakan dalam dua bentuk seperti berikut:

4.12.1. Dalam tempoh 8 tahun (bermula dari kelas Peralihan hingga ke Tingkatan Enam Atas; atau4.12.2. Dua buah buku bagi tempoh 4 tahun :

4.12.2.1Bermula dari kelas Peralihan hingga Tingkatan Tiga

4.12.2.2Bermula dari Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam Atas4.13Bagi murid-murid tingkatan 6 pihak sekolah diminta menubuhkan Persatuan / Kelab yang bersesuaian . (Bukan menubuhkan Persatuan/kelab dengan tujuan memberikan markah sahaja).Penubuhan sesuatu Persatuan/kelab mestilah berfungsi untuk membantu pihak sekolah dengan tujuan melaksanakan aktiviti integrasi pelajar. 5. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH1Perancangan strategik kokurikulum sekolahDilaksanakan pada minggu pertama persekolahan

-Memaklumkan kepada ibubapa,guru dan murid.

2Agihan Tugas Guru Penasihat/Pemimpin mengikut kepakaran.

Nisbah guru-murid dalam kokurikulum ialah 40-60 orang murid 2 orang guru penasihat

3Pendaftaran setiap murid dalam 3 elemen :

- Pasukan badan beruniform

- Kelab Sukan /Permainan

- Kelab/Persatuan

Jumlah murid bagi setiap unit adalah antara 40-60

4Menjalankan aktiviti mengikut perancangan sekolah.

Taklimat Pengisian data kepada Guru Penasihat/Pemimpin dan Guru Kelas

Takwim & Rancangan Pelajaran Mingguan

Buku rekod kehadiran disimpan di sekolah dan dikeluarkan setiap kali perjumpaan

5Merekod kehadiran murid dalam buku rekod kehadiran kokurikulum dan ditandatangani oleh guru penasihat setiap kali perjumpaan.

6Guru Penasihat/Pemimpin melengkap kan Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dengan merujuk rekod kehadiran kokurikulum

Jawatankuasa ini terdiri daripada:

Pengerusi: Pengetua / Guru

Besar

Setiausaha: GPK Kokurikulum

AJK

: Tiga orang yang

dilantik

Buku Penilaian Kokurikulum (BPK 1) ditandatangani oleh GPK Kokurikulum, Pengetua/Guru Besar dan Ibubapa/Penjaga

7Guru Kelas melengkapkan Buku Penilaian Kokurikulum apabila memperolehi Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dari Guru Penasihat/Pemimpin

8Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulum peringkat Sekolah mengesahkan markah kokurikulum murid.

Sebelum 15 NovemberSekolah hendaklah mengeluarkan Sijil Penilaian Markah Kokurikulum pada hujung tahun kepada setiap murid. Markah Kokurikulum hendaklah dipamerkan untuk semakan murid.

9TidakKeputusan Penilaian Kokurikulum dihantar secara on-lineke BPM, KPM dan salinan dihantar ke PPD / JPN. Semakan dan analisis dilakukan . 31 Disember(atau tarikh yang ditentukan kemudian atas keperluan pentadbiran)

Khusus untuk murid SPM/STPM/STAM

Ya

10Keputusan Penilaian Kokurikulum dari BPM, KPM dihantar kepada pihak yang memerlukanTarikh ditentukan atas keperluan pentadbiran untuk tindakan selanjutnya.Khusus untuk murid SPM/STPM/STAM

11Buku Penilaian Kokurikulum di simpan di sekolahBuku Rekod Penilaian akan berpindah mengikut murid

Tamat

6. PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM6.1. Aspek-aspek yang dinilai:6.1.1. Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang murid dalam setiap jenis aktiviti yang disertai adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut:6.1.1.1. Kehadiran6.1.1.2. Jawatan/pangkat disandang6.1.1.3. Penglibatan6.1.1.4. Pencapaian6.1.2. Bagi keempat-empat aspek ini markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut:Jadual 1

ASPEK PENILAIANMARKAH

Kehadiran50

Jawatan disandang10

Penglibatan20

Pencapaian20

JUMLAH100

6.1.3. Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tertinggi (50 markah). Kehadiran yang dimaksudkan ialah perjumpaan dalam aktiviti yang berjadual dan terancang oleh pihak pengurusan sekolah. Bagi aktiviti yang dianjurkan di luar kawasan sekolah oleh badan atau organisasi lain hendaklah mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada PPD/JPN/KPM atau hendaklah dalam pengetahuan pihak pengurusan sekolah (Sila rujuk SPI Bil 9/2004). Ini bertujuan untuk menggalakkan murid hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun; dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum iaitu samada Pasukan Badan Beruniform atau kelab/persatuan atau kelab sukan/permainandijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 180 minit bagi sekolah harian biasa/SBP/SMKA/SABK dan 120 minit bagi sekolah teknik/vokasional (sila rujuk SPI 2/2007, No. Rujukan KP(BS-DSR)8787/008/2/Jld2 (3) yang bertarikh 15 Januari 2007). Sebagai contoh, kehadiran murid/pelajar bagi satu kali kehadiran adalah sebanyak 180/120 minit seminggu dan sekiranya murid/pelajar menghadiri aktiviti/program/perkhemahan/pertandingan selama 3 hari 2 malam, jumlah kehadiran yang boleh diambil kira adalah sebanyak 1 kali kehadiran. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika murid sakit dan menghadiri upacara keagamaan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pih