overview sbpa

124

Click here to load reader

Upload: tuanloyar

Post on 24-May-2015

2.649 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: Overview SBPA

1

Page 2: Overview SBPA

2

MODEL BARU EKONOMI

PROGRAM TRANSFORMASI

KERAJAANRMK-10

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Page 3: Overview SBPA

3

BIL SISTEM TAHUN TEMPOH ANALISIS

1. Benham 1954-1966

12 Tahun British/ Pasca Merdeka

2. Suffian (Awam)1967-1975

10 Tahun

1967 – 1975

Jentera kerajaan besar bagi membangunkan negara (labour intensive)

RMK-1 hingga RMK-3

3. Aziz (Pelajaran)1971-1975

4 Tahun

4.Azmi

(Perundangan)1972-1975

3 Tahun

5. Sheikh Abdullah

(Tentera)1972-1975

3 Tahun

6. Harun (PBT)1973-1975

2 Tahun

7. JKK 19761976-1991

15 Tahun 1976Beralih kepada keseragaman

8. SSB1992-2002

19 Tahun

1992 – 2002

2002 – 2011

Saraan fleksibel

Saraan berteraskan pekerja berilmu & kompetensi

9. SSM2002-2011

10. SBPA2012-2020

8 TahunNKRA, NKEA, RMK-10 & Perkhidmatan Awam Kejat

SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAANSEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN

Page 4: Overview SBPA

44

PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI

PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI

“bahawa pelaksanaan SBPA hendaklah dikaitkan dengan peningkatan dalam produktiviti & inovasi Perkhidmatan Awam. Ini kerana impak pelaksanaan GTP tidak akan terhasil sekiranya produktiviti dan inovasi tidak diberi penekanan. Sehubungan ini, adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Setiausaha Kementerian & Ketua Perkhidmatan untuk memastikan berlaku lonjakan yang nyata & bukan incremental dalam peningkatan prestasi, produktiviti & inovasi organisasi masing-masing melalui pendekatan secara conscious...”

11 November 2011

Page 5: Overview SBPA

5

Page 6: Overview SBPA

6

5SARAAN YANG

KOMPETITIF

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI

INISIATIF INISIATIF TRANSFORMASI TRANSFORMASI PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN

AWAMAWAM

1PERKHIDMATAN

AWAM KEJAT

4PERKHIDMATAN

AWAM FLEKSIBEL 3

MODAL INSAN BERKUALITI

2KEPIMPINAN

DINAMIK

Page 7: Overview SBPA

7

CREATE

Kumpulan Perkhidmatan Premier

Jawatan strategik

Kecekapan & Produktiviti (KPI)

Bersara atas kepentingan negara - Seksyen 11(a)(i)

Laluan Kemajuan Kerjaya

Subject Matter Expert

Fast track

Penilaian Prestasi

Kaedah multi-rater

KPI bagi Premier dan JUSA

Pembangunan & Pengurusan Bakat

Penindikan Bakat

Talent Acceleration In Public Service (TAPS)

Scholarship Talent Attraction And Retention Programme (STAR)

Pengambilan Berasas Profil

Program Transformasi Minda

Penambahbaikan Peperiksaan Perkhidmatan

PROSPEK

Page 8: Overview SBPA

8

Perkhidmatan Awam Fleksibel

Exit Policy

Mobiliti

o Pelepasan dengan izin

o Kemasukan secara lateral

o Kebolehalihan (Portability)

Pemendekan tempoh percubaan

Cuti Belajar Bergaji Penuh -SkillsMalaysia (Kumpulan Pelaksana)

Pingat Perkhidmatan Cemerlang

Struktur Gaji

Gaji Single Point Gaji Minimum - Maksimum Gaji Sebaris

Pelan Induk Saraan Perkhidmatan Awam (PISA)

CREATE

Page 9: Overview SBPA

9

• Pegawai berprestasi rendah/ bermasalah: kurang 70%• Pelanggaran undang-undang/ peraturan/ menjejaskan

imej (Kerajaan masih menghargai perkhidmatan)

PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN AWAMPERSARAAN DEMI KEPENTINGAN AWAM

DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

• Pegawai berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya (skop fungsi tugas jawatan > keupayaan pegawai)

• Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan: (PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSA

• Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi

• Masalah kesihatan

PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM

Page 10: Overview SBPA

10

Fasa 1

20122013 2014

Semakan Sistem SaraanPenstrukturan Elaun & Projek Perintis 1CarePelarasan Gaji

Fasa 2

2015 - 2017Semakan Sistem SaraanSemakan Elaun Pelarasan Gaji

Fasa 3

2018 - 2020Sistem SaraanSemakan Elaun Pelarasan Gaji

PELAN INDUK SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (PISA)

PELAN INDUK SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (PISA)

10

Page 11: Overview SBPA

11

RAISE

Perkhidmatan Awam Kejat

Kawalan saiz perkhidmatan awam

Kajian pertindihan fungsi antara agensi

Penjajaran fungsi utama perkhidmatan

Perkhidmatan yang boleh diserah urus

Perekayasaan proses kerja

Kajian semakan skim perkhidmatan

Penambahbaikan Skim Perkhidmatan

Guru

ATM

Kerja Dari Rumah

Page 12: Overview SBPA

12

ELIMINATEREDUCE

Saiz Agensi

Pewujudan Jawatan

Duplikasi Fungsi Tugas

Pembaziran Sumber Manusia

Penilaian Tahap Kecekapan

Prestasi Rendah

Penjumudan Skim Perkhidmatan

Peraturan/ Proses Lapuk

Page 13: Overview SBPA

13

BIL PERKARA BIL. PEGAWAI RM JUTA

2012

1 Gaji Premier 36 11.6

2 Gaji JUSA 2,692 187.7

3 Gaji P&P 137,1521,172.0

4 Gaji Pelaksana 656,967

5 Gaji Guru 433,713 1,103.0

6 Gaji ATM, PDRM & Setaraf 241,013 429.0

JUMLAH 1,471,573 2,896.7

IMPLIKASI KEWANGAN SBPAIMPLIKASI KEWANGAN SBPA

Page 14: Overview SBPA

14

RM3 bilion RM3 bilion

1 Januari 2012 1 Januari 2012

Page 15: Overview SBPA

15

Page 16: Overview SBPA

16

REDUCE

INISIATIF 1: PERKHIDMATAN AWAM KEJAT

ELIMINATE

RAISE CREATE

Saiz AgensiPewujudan JawatanHierarkiKawalan Perbelanjaan Mengurus

BirokrasiDuplikasi FungsiPembaziran Sumber

ProduktivitiKecekapanKualiti PerkhidmatanOptimumkan SumberKelestarianPenjajaran Semula

Budaya Kerja Berketepatan Dan Berprestasi TinggiPendapatan TinggiMulti SkillingMulti Tasking

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN

AWAM 16

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI

TINGGI

Page 17: Overview SBPA

17

INISIATIF 2: KEPIMPINAN DINAMIK

ELIMINATE

RAISE CREATE

Kualiti KepimpinanKecekapan Prestasi Daya Saing NegaraExit policy

Kumpulan PremierMobilitiBudaya Kerja Berprestasi TinggiBakat Kepimpinan TerbaikPenilaian Prestasi Menyeluruh

PRESTASI RENDAH

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN

AWAM 17

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI

TINGGI

Page 18: Overview SBPA

18

ELIMINATE

RAISE CREATE

Pegawai Berprestasi Rendah

Perubahan mindakemahiran & sahsiahPembangunan PotensiLatihan & MentoringPenggunaan optimum sumber manusiaProgram Penempatan Silang Pemantapan dasar latihanPerluasan Laluan Kerjaya

Menarik Bakat TerbaikModal insan berdaya tahan & kompetitifPakar Bidang Khusus (SME)Pelapis KepimpinanReward PPCFast TrackDasar Pemisah (Exit Policy)- PDKPATalent Accelerations in Public Service (TAPS)Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK)

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN

AWAM 18

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI

TINGGI

INISIATIF 3: MODAL INSAN BERKUALITI

Page 19: Overview SBPA

19

ELIMINATE

RAISE CREATE

PTK

Fleksibiliti Kaedah penilaian prestasiMulti taskingKemasukan secara lateralPencen dibayar pada umur 55 tahun

MobilitiPortabiliti

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN

AWAM 19

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI

TINGGI

INISIATIF 4: PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL

Page 20: Overview SBPA

20

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN

AWAM 20

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI

TINGGI

ELIMINATE

RAISE

CREATE

Single Point Salary (Kumpulan Premier)Gaji Minimum – Maksimum (Kumpulan Pengurusan TertinggiGaji Sebaris (Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana

Jadual Gaji MatriksPakej jumlah pendapatan semakin kecil semasa naik pangkatGaji maksimum lebih rendah di gred naik pangkat (P1) berbanding jika kekal di gred asal (P2/P3)Kadar Kenaikan Gaji Tahunan rendah di gred lebih tinggiTanggagaji tidak seragam antara skim perkhidmatanGaji maksimum gred kenaikan pangkat tidak dapat menampung penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat

Relativiti yang munasabah antara gredBoleh menampung gaji maksimum gred lebih rendah dengan sekurang-kurangnya dua pergerakan gaji setelah dinaikkan pangkatKadar Kenaikan Gaji TahunanBilangan tanggagaji diseragamkan

INISIATIF 5: SARAAN YANG KOMPETITIF

Page 21: Overview SBPA

21

Page 22: Overview SBPA

22

Penjajaran Fungsi Utama PerkhidmatanLaksana tugas sesuai dengan perkhidmatan•PDRM•ATM•KKM

Kawalan Saiz Saiz yang sesuai•Mansuh jawatan kosong di gred lantikan•Agih semula & tukar ganti jawatan sedia ada•Beku pewujudan jawatan baru/ pejabat cawangan baru

Semakan Skim Perkhidmatan multi-skilling & multi-tasking•Gubal 11 skim perkhidmatan baru•Penambahbaikan :Kenaikan tarafPerubahan lapisan gredPindaan syarat lantikanPelantikan terus ke gred kenaikan pangkatPenjumudan

Alih DayaDiserah urus kepada pihak luar (cth : syarikat swasta)•Penyediaan makanan•Kawalan keselamatan (kawasan yang tidak digazetkan)

Kajian Pertindihan FungsiSatu agensi satu fungsi•Pejabat perwakilan luar negeri•Pembangunan projek di daerah•Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah)•Pendidikan awal kanak-kanak

PerekayasaanPerkemas proses kerja•Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

1

2

3

4

5

6

Page 23: Overview SBPA

23

Kumpulan Premier36 jawatan utama

Kumpulan Pengurusan Tertinggi6 lapisan gred kepada 4 lapisan gredJawatan Strategik, Pakar Dengan Kelayakan, Pakar Bidang Khusus

Kumpulan Pengurusan & Profesional5 lapisan gred dikekalkanJawatan Strategik, Pengurusan & Operasi, Pakar Dengan Kelayakan, Pakar Bidang Khusus

Kumpulan PelaksanaLapisan gred kelayakan masuk PMR & ke atas dikekalkanKemahiran pelbagai & Kepelbagaian tugas

Kreatif & Inovatif

Keberhasilan Berkualiti & Berprestasi

Kepimpinan Berkualiti & Berwawasan

Page 24: Overview SBPA

2424

Penggubalan11 skim perkhidmatan

Perubahan Lapisan Gred7 skim perkhidmatan

Kaedah Kenaikan Pangkat8 skim perkhidmatan

Penggelaran Gred Jawatan/GajiIjazah - 1Diploma – 2STPM – 3SPM – 4PMR - 5

Klasifikasi Perkhidmatan21 klasifikasi

PerubahanNama15 skim perkhidmatan

Pindaan Syarat Lantikan

Naik Taraf22 skim perkhidmatan

1

2

3

4

56

7

8

Pelantikan LateralPengurusan Tertinggi P&P

9

Page 25: Overview SBPA

25

Pemansuhan Pemansuhan Gred JawatanGred Jawatan 1 hingga 101 hingga 10

Page 26: Overview SBPA

26

• kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

Kelayakan SBPA

Ijazah 1

Diploma 2

STPM 3

SPM 4

PMR 5

Kod Kelayakan

Page 27: Overview SBPA

27

Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

Ijazah

53/54 1-6

51/52 1-5

47/48 1-4

45/46 1-3*

43/44 1-2

41/42 1-1

Diploma

40 2-6

37/38 2-5

35/36 2-4

33/34 2-3

31/32 2-2

29/30 2-1

Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

STPM

40 3-5

37/383-4

35/36

33/34 3-3

31/32 3-2

27/28 3-1

SPM

25/26 4-5

23/24 4-4

21/22 4-3

19/20 4-2

17/18 4-1

PMR

16 5-3

13/14 5-2

11/12 5-1* skim perkhidmatan Pensyarah Universiti

Page 28: Overview SBPA

28

Page 29: Overview SBPA

29

Bil. Skim Perkhidmatan

1. Pensyarah Farmasi

2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar

3. Pegawai Geosains

4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

5. Pegawai Latihan Kemahiran

6. Penolong Pegawai Geosains

7. Pembantu Geosains

8. Pembantu Hidupan Liar

9. Pembantu Kemahiran

10. Pembantu Operasi

11. Pembantu Awam

Page 30: Overview SBPA

30

Bil. Skim Perkhidmatan

Gabungan skim perkhidmatan

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

2. Pegawai Latihan Kemahiran

1. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pembantu Latihan Vokasional

2. Pengajar Kraf

3. Pembantu Pegawai Latihan

4. Penolong Pegawai Latihan

5. Pegawai Latihan

3. Pegawai Geosains

1. Pegawai Galian

2. Pegawai Kimia Bumi

3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

Page 31: Overview SBPA

31

Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan

4. Penolong Pegawai Geosains

1. Penolong Pegawai Galian

2. Penolong Pegawai Kimia Bumi

5. Pembantu Geosains 1. Pembantu Galian

2. Pembantu Kaji Bumi

6. Pembantu Hidupan Liar

1. Pembantu Hidupan Liar Rendah

2. Pembantu Hidupan Liar

7. Pembantu Kemahiran

1. Tukang K3

2. Tukang K2

3. Tukang K1

Page 32: Overview SBPA

32

Bil.

Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan

8. Pembantu Operasi 1. Pembantu Am Pejabat

2. Penghantar Notis

3. Pembantu Kamera/Pemandu

4. Penyelia Jeti

5. Pemandu Kenderaan

9. Pembantu Awam 1. Pekerja Awam

2. Pekerja Awam Khas

3. Penyelamat

Page 33: Overview SBPA

33

Bil. Sedia Ada Baru Kod

1. Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F

2. Pentadbiran dan Sokongan Pentadbiran N

3.Penyelidikan dan Pembangunan

Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi

Q

4.Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (kod - R)

Kemahiran H

5. Sosial Sosial dan Kerohanian S

6. Penguatkuasa Maritim Penguatkuasaan Maritim X

7. Polis Polis Diraja Malaysia Y

• mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya

Page 34: Overview SBPA

34

Page 35: Overview SBPA

35

Bil. SSM SBPA

1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan

2. Jurukartografi Jurugeospatial

3.Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Perancang Bandar dan Wilayah

4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa

5. Pemandu Lokomotif Sabah Pemandu Lokomotif

6. Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Perangkawan

7. Pembantu Wartawan/ Wartawan Wartawan

Page 36: Overview SBPA

36

Bil. SSM SBPA

8. Penolong Pegawai Perancang Bahasa

Penolong Perancang Bahasa

9. Penolong Pegawai Perpustakaan

Penolong Pustakawan

10. Penolong Perancangan Bandar dan Desa

Penolong Perancang Bandar dan Wilayah

11. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

12. Tukang Masak Pembantu Penyediaan Makanan

13. Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah

14. Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan

15. Ahli Fotografi Jurufotografi

Page 37: Overview SBPA

37

Page 38: Overview SBPA

38

Kelayakan Bil. SSM SBPA

Darjah 6 ke PMR

1. Operator Loji Operator Loji

2.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Tamat Tingkatan 3 ke PMR

3.Atendan Kesihatan

Pembantu Perawatan Kesihatan

PMR ke SPM

4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan

5. Ahli Fotografi Jurufotografi

6. Pereka Pereka

7. Jurusolek Jurusolek

8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM

9.Pemandu Lokomotif Sabah

Pemandu Lokomotif

Page 39: Overview SBPA

39

Kelayakan Bil. SSM SBPA

SPM ke STPM

10. Pembantu Pertanian Pembantu Pertanian

11. Pembantu Veterinar Pembantu Veterinar

12. Renjer Hutan Renjer Hutan

13. Juruteknik Juruteknik

14. Juruteknik Ukur Juruteknik Ukur

15. Juruteknik Landskap Juruteknik Landskap

16. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

17. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

18. Pembantu Wartawan/Wartawan

Wartawan

19. Pegawai Kebudayaan

Pegawai Kebudayaan

[Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)]

Page 40: Overview SBPA

40

Kelayakan Bil. SSM SBPA

SPM/Diploma ke Ijazah

Sarjana Muda

20. Pegawai Angkatan Tetap,

Angkatan Tentera Malaysia

Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Kepakaran Dengan

Pengalaman

21. Pensyarah Perubatan Pensyarah Perubatan

22. Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian

Page 41: Overview SBPA

41

Page 42: Overview SBPA

42

Bahasa Melayu

Peningkatan Secara

Lantikan

Indeks Jisim Badan

Page 43: Overview SBPA

43

PELANTIKAN SECARA TERUS DI GRED KENAIKAN

PANGKAT

KUMPULAN KUMPULAN PENGURUSAN PENGURUSAN

DAN DAN PROFESIONALPROFESIONAL

KUMPULAN KUMPULAN PENGURUSAN PENGURUSAN

DAN DAN PROFESIONALPROFESIONAL

BAKAT BAKAT TERBAIK TERBAIK

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN AWAMAWAM

BAKAT BAKAT TERBAIK TERBAIK

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN AWAMAWAM

Page 44: Overview SBPA

44

Kelayakan Masuk SSM SBPA

Ijazah 82 76

STPM/Diploma

179

70

137

72

SPM 87 56

PMR 7 9

Darjah 6 ke bawah 15 0

Diploma/Ijazah (Bersepadu)

18

9

21

11

SPM/Diploma (Bersepadu) 0 5

SPM/Diploma/Ijazah (Bersepadu)

5 4

PMR/SPM/Diploma/Ijazah (Bersepadu)

4 1

Jumlah Keseluruhan 279 234

Page 45: Overview SBPA

45

Faktor•fungsi tidak relevan•fungsi boleh diambil alih•fungsi boleh diswastakan/ diasingkan saraan/ dialih daya (outsource)

Ciri-ciri• pengambilan baru tidak

dibenarkan• jawatan kosong

dimansuhkan kecuali jawatan kenaikan pangkat dikekalkan bagi kemajuan kerjaya

• skim perkhidmatan tidak boleh ditambah baik

Penjumudan Sebelum SBPA

78 skim Perkhidmatan

Penjumudan Di Bawah SBPA

97 skim perkhidmatan

3,352 penyandang

Page 46: Overview SBPA

4646

Page 47: Overview SBPA

47

(melibatkan 78 skim perkhidmatan)

Bil. Skim Perkhidmatan

1. Pembantu Kawalan Trafik Udara

2. Pemandu Lokomotif Sabah

3. Pereka

4. Pegawai Kebudayaan

5. Ahli Fotografi

6. Jurusolek

7. Pegawai Galian

8. Pegawai Kimia Bumi

9. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

10. Penolong Pegawai Galian

11. Penolong Pegawai Kimia Bumi

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 48: Overview SBPA

48

Bil. Skim Perkhidmatan

12. Pembantu Galian

13. Pembantu Kaji Bumi

14. Pegawai Makmal Filem

15. Penolong Pegawai Makmal Filem

16. Pembantu Makmal Filem

17. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

18. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

19. Pensyarah Perubatan

20. Pensyarah Pergigian

21.Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional

22. Pengajar Kraf

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 49: Overview SBPA

49

Bil. Skim Perkhidmatan

23. Pembantu Pertanian

24. Pembantu Veterinar

25. Renjer Hutan

26. Pengajar Membalak

27. Pengawas Hutan

28. Pembantu Hidupan Liar

29. Pembantu Hidupan Liar Rendah

30. Tukang K1

31. Tukang K2

32. Tukang K3

33. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 50: Overview SBPA

50

Bil. Skim Perkhidmatan

34. Operator Loji

35. Pekerja Awam Khas

36. Pekerja Awam

37. Penyelamat

38. Pelukis Pelan

39. Juruteknik Landskap

40. Juruteknik

41. Juruteknik Ukur

42. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

43. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

44. Penguasa Bekalan Air

45. MerinyuTali Air

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 51: Overview SBPA

51

Bil. Skim Perkhidmatan

46. Pegawai Perhubungan Preman

47. Penyelia Jeti

48. Penghantar Notis

49. Pembantu Kamera/Pemandu

50. Pemandu Kenderaan

51. Pembantu Am Pejabat

52. Pengurus Stesen

53. Penyelia Jurupakaian

54. Peniup Kaca

55. Pegawai Khidmat Pelanggan

56. Pengawas Pemulihan

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 52: Overview SBPA

52

Bil. Skim Perkhidmatan

57. Pegawai Penerbitan

58. Penolong Pegawai Penerbitan

59. Pembantu Penerbitan

60. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat

61. Penolong Operator Kamera

62. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial

63. Pembantu Penyelidik Sosial

64. Pengurus Asrama

65. Penolong Pengurus Asrama

66. Penyelia Asrama

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 53: Overview SBPA

53

Bil. Skim Perkhidmatan

67. Penolong Pegawai Tadbir Tanah

68. Pembantu Tadbir Tanah

69. Pegawai Pemeriksa Paten

70. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera)

71. Pembantu Pemuliharaan

72. Jurulatih Kawad

73. Pembantu Wartawan/Wartawan

74. Atendan Kesihatan

75. Penolong Pegawai Penaksir

76. Pegawai Aktuari

77. Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

78. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

Page 54: Overview SBPA

54

• pembaziran modal insan

• tidak ada kemajuan kerjaya

• demoralised

Kesan Pegawai Kekal

Dalam Perkhidmatan

Jumud

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

Page 55: Overview SBPA

55

AgensiBilangan

Penyandang

Perkhidmatan Awam Persekutuan 2,574Pentadbiran Kerajaan Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan 778

Jumlah 3,352

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

Page 56: Overview SBPA

56

TERIMA S

BPA

TOLAK SBPA

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

Page 57: Overview SBPA

57

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

Page 58: Overview SBPA

58

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Juruinjin Laut Gred A14 7 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14

2Juruteknik Perancang Bandar Gred J14

8 Pembantu Makmal Rendah Gred C14

3 Juruteknik Rendah Gred J14 9Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14

4 Operator Pam Gred R14 10Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14

5 Pembantu Luar Gred G14 11 Pencatit Data Gerudi Gred C14

6 Pengawas Gred J14 12 Pembantu Menggerudi Gred C14

1. Pembantu Awam Gred H5-21. Pembantu Awam Gred H5-2

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Jaga Gred R1, R4

2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-12. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1

Page 59: Overview SBPA

59

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Atendan Gred N1, N4 15 Pegawai Petempatan Rendah Gred N11

2 Atendan Makmal Gred N1 16 Pelayan Gred N1, N4

3 Atendan Luar Dalam Gred N3, N12 17 Pelayan Asrama Gred N1, N4

4 Atendan Worksyop Gred N1, N4 18 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11

5 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 19 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11

6 Jurutayang Studio Gred N1, N4 20 Pencari Fail Gred N1, N4

7 Operator Mesin Gred N1, N4 21 Pengawas Gred N11

8 Operator Mesin Offset Gred N1, N4 22 Pengawas Istana Gred N11

9 Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4 23 Penghantar Berita Gred N1

10 Operator Mesin Penyalin Gred N11 24 Penghantar Cepat Gred N1, N4

11 Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 25 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N4

12 Operator Wayang Gambar Gred N11 26 Penjaga Peringkat II Gred N1, N4

13 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4 27 Penjaga Tkt II Gred N1, N4

14 Pegawai Kerani Rendah Gred N11 28 Penjilid Buku Gred N11

3. Pembantu Operasi Gred N5-13. Pembantu Operasi Gred N5-1

Page 60: Overview SBPA

60

Skim Perkhidmatan Jumud

29 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11

30 Atendan Letak Kereta Gred N1, N12 42 Penyemak Perpustakaan Gred S11

31 Atendan Letak Kereta Gred N4 43 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11

32 Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11

33 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 45 Pengawet Gred N11

34 Pelukis Pelan Rendah Gred J11 46 Pencatit Masa Gred N11

35 Pembaca Pruf Gred N11 47 Penimbang Gred N11

36Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11

48 Pemungut Sewa Gred N3, N12

37Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11

49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11

38 Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N11

39 Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 51 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B11

40 Penyelia Asrama Rendah Gred N11

3. Pembantu Operasi Gred N5-13. Pembantu Operasi Gred N5-1

Page 61: Overview SBPA

61

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 12 Penimbang Gred N14

2 Operator Mesin Penyalin Gred N14 13 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14

3 Operator Wayang Gambar Gred N14 14 Penyelia Asrama Rendah Gred N14

4 Pegawai Kerani Rendah Gred N14 15 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14

5 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 16 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14

6 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14 17 Pelukis Pelan Rendah Gred J14

7 Pengawas Gred N14 18 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14

8 Pengawas Istana Gred N14 19 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14

9 Penjilid Buku Gred N14 20 Pembantu Kesihatan Awam Gred U14

10 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14 21Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14

11 Pencatit Masa Gred N14 22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B14

3. Pembantu Operasi Gred N5-23. Pembantu Operasi Gred N5-2

Page 62: Overview SBPA

62

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Pembantu Laut Gred A4-1

2 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 Pembantu Laut Gred A4-3

4. Pembantu Laut4. Pembantu Laut

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Operator Komputer Gred F17 Juruteknik Komputer Gred FT4-1

2 Operator Komputer Gred F22 Juruteknik Komputer Gred FT4-3

5. Juruteknik Komputer 5. Juruteknik Komputer

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pembantu Kemahiran Gred H4-1

2 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22 Pembantu Kemahiran Gred H4-3

6. Pembantu Kemahiran 6. Pembantu Kemahiran

Page 63: Overview SBPA

63

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pembuat Set Gred N17

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N4-1

2 Merinyu Daging Gred N17

3 Merinyu Kesihatan Gred C19

4 Merinyu Pekan Gred N17

5 Jurubina Model Gred J17

6 Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14

7 Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14

8Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11, U14

9 Serang Gred A17

10 Pembuat Set Gred N22

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N4-3

11 Merinyu Daging Gred N22

12 Merinyu Kesihatan Gred C22

13 Merinyu Pekan Gred N22

14 Penyelia Bangunan Gred N22

7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Page 64: Overview SBPA

64

Page 65: Overview SBPA

65

PROSPEK Syarat kenaikan pangkat Penilaian Kompetensi &

Potensi (PKP) Pembangunan Kompetensi

& Potensi (BKP) P&P – perlu ikuti PKP dan

BKP untuk kenaikan pangkat

Pelaksana – PKP

Program Transformasi Minda (PTM) gantikan kursus

induksi syarat baru

pengesahan tempoh – 5 hari modul ditambah baik penilaian sepanjang

kursus tanpa ujian akhir

Kemajuan Kerjaya Fast track Subject Matter Expert Time based

PingatPerkhidmatanCemerlang (PPC)cemerlang dalam

perkhidmatanaktif dalam aktiviti

masyarakat dan sukanharumkan nama

negara

Penilaian Prestasi borang penilaian baru kaedah pelbagai penilai

(multi-rater) KPI Kumpulan Pengurusan

Tertinggi

Peperiksaan Subjek Umum (3 Tahap) Peperiksaan Subjek

Umum & Jabatan dilaksanakan oleh Ketua Perkhidmatan

Page 66: Overview SBPA

66

Lateral Entry Kumpulan Pengurusan

Tertinggi & Kumpulan Pengurusan dan Profesional

memenuhi syarat lantikan yang ditetapkan termasuk kriteria pemilihan kemasukan disediakan oleh Ketua Perkhidmatan

Tempoh Percubaan 6 bulan – 24 bulanpelanjutan tidak melebihi 12 bulan

Dasar Pemisah ( Exit Policy)•PDKA •pegawai berprestasi rendah kurang 70%*

•pelanggaran undang-undang/ peraturan/ menjejaskan imej (Kerajaan masih menghargai perkhidmatan)

•PDKPA pegawai berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya (skop fungsi tugas jawatan > keupayaan pegawai)

tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan: (PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSA

tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi

masalah kesihatan

Perlepasan Dan Peletakan Jawatan pemansuhan

pelepasan dengan izin diganti dengan pelepasan jawatan

PDKAPDKA

PDKPAPDKPA

Page 67: Overview SBPA

67

OPSYEN

Page 68: Overview SBPA

68

• Tawaran Opsyen– Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada

dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976, SSB, SSM) termasuk:– pegawai dalam tempoh percubaan– pertukaran sementara atau pinjaman – pegawai yang sedang bercuti

• Tempoh Opsyen– Umum - 15 hari (16 – 30 Disember 2011)– Opsyen yang dibuat adalah muktamad

Page 69: Overview SBPA

69

• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.

– Skim perkhidmatan yang dikekalkan• Dokumen Opsyen G • Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)

– Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA

• Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)

– Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA• Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)

Page 70: Overview SBPA

70

• Syarat-syarat opsyen– dibuat tanpa syarat– dianggap tidak bersetuju jika:

• tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas;

• bersyarat atau dengan bantahan;• dengan pindaan; dan/ atau• tidak mengembalikan borang opsyen kepada

Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah

Page 71: Overview SBPA

71

OPSYEN TERBATAL

OPSYEN TERBATAL

MELETAK JAWATAN / MENINGGAL

DUNIA

MELETAK JAWATAN / MENINGGAL

DUNIA

TERBUKTI TIDAK

TERIMA BORANG OPSYEN

TERBUKTI TIDAK

TERIMA BORANG OPSYEN

SEBELUM KUAT KUASA

1-1-121-1-12

BERI SEMULA BORANG OPSYEN

BERI SEMULA BORANG OPSYEN

Page 72: Overview SBPA

72

• Implikasi Tidak Bersetuju Menerima SBPA:

– bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkan di bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan asal sebelum 1 Januari 2012.

– bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya, akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP.

Page 73: Overview SBPA

73

TANGGUNGJAWAB DAN PERSEDIAAN PSM

DALAM PELAKSANAAN SBPA

Menyediakan Maklumat Pengisian

Semak dan sediakan maklumat perkhidmatan semasa pegawai dan mengemaskini sekiranya perlu seperti :

Nama No. K/P Skim Perkhidmatan Sistem Saraan Gred Hakiki Gaji Hakiki pada tarikh 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

Pelaksanaan Semua Pekeliling Terdahulu

pastikan perubahan maklumat perjawatan mengikut pekeliling 2010, 2009 dan lain-lain pekeliling sebelumnya telah dilaksanakan.

Kenalpasti jawatan-jawatan jumud semasa SSM dan sebelumnya .

Pemilihan Opsyen Bagi Penyandang Jawatan Tetap

tentukan bentuk/jenis Borang Opsyen bagi setiap pegawai terlibat.

sediakan Format Pelaporan mengikut :

- Skim Perkhidmatan - Gred - Lokasi

Page 74: Overview SBPA

74

RUMUSAN

Tempoh percubaan Pelanjutan tempoh percubaan Tempoh notis letak jawatan Prosedur peletakan jawatan

Kebenaran khas untuk lantikan

semula pegawai letak jawatan Pelepasan Jawatan Dengan

Izin PTK Pegawai berprestasi rendah

Memperluaskan lantikan terusMeningkatkan pemantauan tahap kesihatan

PROSPEK PTM ProfilingPelantikan Kontrak Kumpulan Premier

REDUCE ELIMINATE

RAISE CREATE

lahirkan modal insan berkualitiIMPAK

Page 75: Overview SBPA

75

Page 76: Overview SBPA

76

Dasar & Peraturan

•pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan terhadap perkhidmatan Kerajaan

Rasional

•Pendedahan prinsip dan falsafah pembentukan negara, jentera pentadbiran kerajaan dan peraturan asas perkhidmatan awam serta jati diri

Program Transformasi

Minda

Page 77: Overview SBPA

77

SIJIL HADIR

DENGAN JAYA

SIJIL HADIR

DENGAN JAYA

• Pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1.1.2012; atau

• Pegawai lantikan secara lateral pada atau selepas 1 Januari 2012 kecuali lantikan lateral ke Kump. Pengurusan Tertinggi; atau

• Pegawai yang masih dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi – Modul Umum

Tempoh : 5 hari

Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / Agensi di mana pegawai ditempatkan

Kaedah Pembelajaran:• Latihan dalam kumpulan (LDK)• Sesi interaktif• Ujian psikometrik• Perbincangan kes• Kuiz• e-pembelajaran

PANEL PENGURUSAN

PTM

Page 78: Overview SBPA

78

Page 79: Overview SBPA

79

Page 80: Overview SBPA

80

Dasar & Peraturan

•pelengkap kepada dasar pembangunan sumber manusia sektor awam

•penilaian Kompetensi & Potensi untuk menilai kesediaan pegawai menyandang jawatan lebih tinggi

•pembangunan Kompetensi & Potensi untuk menilai sama ada pegawai dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat

Rasional

• menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai

• membangunkan kompetensi & potensi pegawai di sesuatu gred jawatan

• melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggi atas gred yang disandang

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK)

Page 81: Overview SBPA

81

PROSPEK

PENILAIAN KOMPETENSI DAN

POTENSI

(PKP)

PEMBANGUNAN KOMPETENSI DAN

POTENSI

(BKP)

Page 82: Overview SBPA

82

JUMLAH KEKOSONGAN JAWATAN GRED J1-4 (2012) :

24

Jumlah = 68

Merit•Kekananan• LNPT• Tapisan Keutuhan• Wajaran Latihan• Perakuan Ketua Jabatan

Jumlah Layak = 48

TAPISAN AWAL

Jumlah Layak = 48

• Borang PKP• 3 panel penilai

Jumlah Layak = 24

PKP

• 24 pegawai ranking tertinggi dipilih ke BKP berdasarkan jumlah kekosongan jawatan gred 48.

* 24 pegawai yang tidak layak ke BKP akan melalui program pembangunan sedia ada.

Jumlah Layak = 24

•Program pembangunan

Jumlah Lulus = 22

BKP

*2 pegawai yangtidak lulus akan mendapat peluang dalam proses PROSPEK berikutnya.

Jumlah Layak = 22

Jumlah diperaku= 20

LEMBAGA

* 2 pegawai tidak diperaku oleh Lembaga Kenaikan Pangkat atas sebab-sebab tertentu seperti Laporan SPRM/ salah laku terkini yang diterima.

* 4 kekosongan akan diisi secara tanggung kerja sehingga proses PROSPEK berikutnya.

SIMULASI PELAKSANAAN PROSPEKKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

GRED

44 PKP

BKP

Penilaian Kompetensi dan Potensi

Pembangunan Kompetensi dan Potensi

LEMBAGA Lembaga Kenaikan Pangkat

GRED

48

Page 83: Overview SBPA

83

Syarat

• Telah disahkan dalam perkhidmatan

• ≥5 tahun• Gred 1-6 ke bawah• Cemerlang• LNPT ≥ 85• Lulus tapisan• Bebas tindakan

tatatertib• Diperaku PPSM

Tujuan

•Mengiktiraf pegawai yang cemerlang•Meningkatkan budaya kecemerlangan •Galakan penglibatan

• Aktiviti kesukarelaan

• Kemasyarakatan• Sukan• Kebudayaan

Pingat Perkhidmatan Cemerlang

Page 84: Overview SBPA

84

PENAMBAHBAIKAN BERASASKAN CIRI-CIRI

Page 85: Overview SBPA

85

KATEGORI PENCAPAIAN PEGAWAI DAN IMPLIKASI

Page 86: Overview SBPA

86

Laluan Biasa

NAIK PANGKAT -MENGISI

KEKOSONGAN

NAIK PANGKAT - TANPA KEKOSONGAN

Semua skim perkhidmatan

(Gred 48 ke atas)

Istimewa

Peg. Pendidikan Pengajian Tinggi (DH)

Pensyarah (DS)

Peg. Penyelidik (Q)

Baru

Sedia ada

PETUNJUK

Laluan Time-based

Pegawai Perubatan (UD)

Pegawai Pergigian (U)

Pegawai Farmasi (U)

Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan (DG)

Sokongan 15 tahun

Laluan Kecemerlangan

Semua skim perkhidmatan

PENINGKATAN GRED GAJI

SME

Semua skim perkhidmatan

Page 87: Overview SBPA

87

Istimewa (Fast-track)

•Peningkatan ke suatu gred yang lebih tinggi khusus bagi mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai cemerlang yang berpotensi tinggi untuk mengisi jawatan strategik

SME

•Pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang khusus sebagai kepakaran khusus individu yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan

FAST-TRACK &

SME

KEMAJUAN KERJAYA

Page 88: Overview SBPA

88

Dasar & Peraturan

•Tempoh percubaan daripada 1 – 3 tahun kepada 6 – 24 bulan

•Pelanjutan daripada 2 tahun kepada 12 bulan

Rasional

•Mempercepatkan penilaian Ketua Jabatan untuk mengesah atau tidak mengesahkan pegawai.

•Salah satu kaedah exit policy bagi pegawai yang tidak berprestasi atau tidak sesuai.

Tempoh percubaan

&Tempoh

pelanjutan

TEMPOH PERCUBAAN

Page 89: Overview SBPA

89

Dasar & Peraturan

Pelantikan ke gred lebih tinggi dalam skim perkhidmatan (P&P & JUSA)

Kriteria pemilihan akan ditentukan oleh Ketua Perkhidmatan

Rasional

Mendapatkan kepakaran dari luar atau dari skim perkhidmatan lain

Meningkatkan daya saing pegawai

PELANTIKAN TERUS

PENGAMBILAN

Page 90: Overview SBPA

90

Dasar & Peraturan

•Memutuskan hubungan perkhidmatan asal pegawai yang dilantik ke perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam

•Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan

Rasional

•Fleksibiliti pegawai bertukar bidang kerjaya

•Membuka peluang kepada pegawai untuk mempelbagaikan pengalaman & kepakaran

Pelepasan Jawatan

MOBILITY &

PORTABILITY

Page 91: Overview SBPA

91

Rasional

•Ruang pegawai mencari pengalaman & kepakaran di luar & menyumbang semula kepada perkhidmatan awam

Peletakan Jawatan

Dasar & Peraturan

•Memutuskan hubungan pegawai yang dilantik ke Negeri, Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan

•Pelantikan semula tanpa memerlukan kebenaran khas

•Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan jika dilantik semula selepas 1.1.2012

MOBILITY & PORTABILITY

Page 92: Overview SBPA

92

Rasional

Tindakan mengeluarkan pegawai yang berprestasi rendah & tidak berintegriti yang menjejaskan penyampaian Perkhidmatan Awam

Memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh pegawai berprestasi tinggi

Penamatan Demi

Kepentingan Awam (PDKA)

Dasar & Peraturan

•Pegawai berprestasi rendah: kurang 70%

•Pelanggaran undang-undang/ peraturan-peraturan/ menjejaskan imej

•Masalah mental

Page 93: Overview SBPA

93

Rasional

Laluan keluar kepada pegawai yang masih berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya untuk menceburi bidang lainPegawai boleh menumpukan perhatian untuk mendapatkan rawatan sebaiknya bagi memulihkan kesihatan

Persaraan Demi

Kepentingan Perkhidmatan

Awam (PDKPA)

Dasar & Peraturan

•Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan (PROSPEK / Kursus Pra JUSA / JUSA)

•Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi

•Masalah kesihatan

Page 94: Overview SBPA

94

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA SBPA

Cukup Cukup SyaratSyarat

Terima

Tolak

Terima

Tolak

GG

Masuk SBPAMasuk SBPAPT (P/O) N4-1PT (P/O) N4-1

• Kekal N17 dalam skim Kekal N17 dalam skim perkhidmatan SSMperkhidmatan SSM

• Terima gaji SSMTerima gaji SSM• Naik Pangkat dalam skim Naik Pangkat dalam skim

perkhidmatan SSMperkhidmatan SSM

• PT(P/O) N4-1 PT(P/O) N4-1 (KUP PTR N11) (KUP PTR N11) SBPASBPA

• Gaji bayangan Gaji bayangan PTR N5-1 SBPAPTR N5-1 SBPA

• Kekal dalam skim Kekal dalam skim perkhidmatan perkhidmatan SSMSSM

• Terima gaji SSMTerima gaji SSM• Naik Pangkat Naik Pangkat

dalam skim dalam skim perkhidmatan perkhidmatan SSMSSM

SBPASBPA

Tidak Tidak Cukup Cukup SyaratSyarat

PT (P/O) N17 (KUP PTR N11) • Masuk SBPAMasuk SBPA

• PT(P/O) N4-1PT(P/O) N4-1

PT (P/O) N17

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA

SBPA

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA

SBPA CUKUP SYARAT

• Kekal SSMKekal SSM• PT(P/O) N17PT(P/O) N17

Menerima opsyentukar lantik ke PT(P/O) Gred N17 pada 2009

HH

Page 95: Overview SBPA

95

SKIM PERKHIDMATAN JUMUDSEMASA SBPA

Cukup SyaratCukup Syarat(Memiliki (Memiliki

PMR/ PMR/ ≥9 tahun ≥9 tahun

pengalaman)pengalaman)

TerimaTerima

TolakTolak

TerimaTerima

TolakTolak

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEMASA

SBPAPembantu Am Pejabat N1, N4

(Darjah 6)

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEMASA

SBPAPembantu Am Pejabat N1, N4

(Darjah 6)

• Masuk SBPAMasuk SBPA•Pembantu Operasi Pembantu Operasi N5-1(N11)N5-1(N11)

• Kekal dalam SSM (PAP N1, N4)

• Terima gaji SSM

• Pembantu Pembantu Operasi N5-1 Operasi N5-1 (KUP PAP N1, (KUP PAP N1, N4) SBPA N4) SBPA hingga cukup hingga cukup syaratsyarat

• Gaji Gaji bayangan N1, bayangan N1, N4 SBPAN4 SBPA

• Masuk SBPA• Pembantu

Operasi N5-1

• Kekal dalam SSM

• Terima gaji SSM

Pembantu OperasiN5-1 (N11)

CUKUP SYARAT

• Kekal SSM• PAP N1, N4

Tidak Cukup Tidak Cukup SyaratSyarat(Tidak (Tidak

memiliki memiliki PMR/ PMR/

<9 tahun <9 tahun pengalaman)pengalaman)

SBPASBPA

JJ

KK

Page 96: Overview SBPA

96

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEBELUM SBPA

TerimaTerima

TolakTolak

TerimaTerima

TolakTolak

Cukup Cukup SyaratSyarat

SRP/PMRSRP/PMR

Tidak Cukup Tidak Cukup SyaratSyaratTiada Tiada

PMR/PMRPMR/PMR

CUKUP SYARAT

• Pembantu Awam H5-1

• Pembantu Awam H5-1 (KUP jaga R1, R4)

• Gaji bayangan jaga R1, R4 SBPA

• Masuk SBPA• Pembantu

Awam H5-1

Dibersarakan di Dibersarakan di bawah 10(5)(b)bawah 10(5)(b)

Menolak opsyentukar lantik ke

Pengawal Keselamatan Gred

KP11 pada 2009

Pembantu AwamH5-1 (R4,r1)

Dibersarakan di Dibersarakan di bawah 10(5)(b)bawah 10(5)(b)

KUP Jaga R1, R4

LL

MM

SKIM PERKHIDMATAN

JUMUD SEBELUM SBPA

SKIM PERKHIDMATAN

JUMUD SEBELUM SBPA

SBPASBPA

Jaga R1, r4

Page 97: Overview SBPA

97

Kategori Skim Perkhidmatan GredBilangan

Penyandang

SSM 2002

1. Jaga R1, R4 34

2. Kelasi A1 2

3. Operator Mesin Prosesan Data F11 2

4. Pengawet N11 3

5. Penolong Jururawat U11, U14 1,456

6. Serang A17 1

7. Pembantu Tadbir Rendah N11, N14 38

8. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam

S11 3

Jumlah Penyandang 1,539

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA (SSM 2002)(SSM 2002)

Page 98: Overview SBPA

98

PERSARAAN &

FAEDAH PERSARAAN

Pengiraan faedah Persaraan seolah-olah berkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa bagi persaraan atas kehendak Kerajaan/ Menteri

Bagi lantikan pada atau selepas 12 April 1991, pencen akan mula dibayar apabila mencapai umur 55 tahun bagi kes persaraan pilihan sendiri.

Bagi pegawai yang masih dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 boleh memilih opsyen:

1.55 tahun ke 60 tahun atau2.56 tahun ke 60 tahun atau3.58 tahun ke 60 tahun atau4.Kekal umur persaraan paksa 55/56/58

1. Menggalakkan penjawat awam cemerlang kembali dalam perkhidmatan awam

2. Menghargai nilai sesuatu tempoh perkhidmatan awam pegawai

3. Tempoh terputus kerana tiada pelepasan dengan izin atau diselangi dengan selain dari sektor awam boleh dicantumkan dengan sektor awam

Umur PersaraanPaksa 60 Tahun Persaraan Atas Kehendak

Kerajaan/Menteri

Kebolehalihan Pembayaran PencenBagi Pesara Pilihan

Diawalkan

Page 99: Overview SBPA

99

TAWARAN OPSYEN PENINGKATAN UMUR TAWARAN OPSYEN PENINGKATAN UMUR PERSARAAN PAKSA KE 60 TAHUNPERSARAAN PAKSA KE 60 TAHUN

• Pegawai yang masih berada dalam perkhidmatan pada 1.1.2012 layak diberi opsyen umur persaraan paksa 60 tahun. (Mereka yang bersara sebelum atau pada 1.1.2012 tidak berada dalam perkhidmatan pada 1.1.2012, iaitu tarikh kuat kuasa pekeliling. Maka mereka tidak tertakluk kepada pekeliling itu);

• Pegawai yang tidak memilih Saraan Baru

Perkhidmatan Awam (SBPA) boleh memilih opsyen umur persaraan paksa 60 tahun;

• Pegawai hanya dibenarkan memilih opsyen umur persaraan paksa 60 tahun atau kekal dalam umur persaraan paksa sekarang.

Page 100: Overview SBPA

100

PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PILIHAN DIAWALKANPILIHAN DIAWALKAN

• Sebelum 1.1.2012, pegawai yang dilantik pada atau selepas 12.4.1991 akan dibayar pencen apabila mencapai umur persaraan paksa yang terpakai baginya iaitu pada umur 55 / 56 / 58 tahun;

• Mulai 1.1.2012, pencen kepada pegawai yang dilantik pada atau selepas 12.4.1991 dibayar ketika mencapai umur 55 tahun [termasuk pesara yang telah bersara pilihan sebelum 1.1.2012 dan belum menerima pencen semasa mencapai umur 55 tahun (tanpa tunggakan pencen sebelum 1.1.2012)];

Page 101: Overview SBPA

101

KEBOLEHALIHANKEBOLEHALIHAN

• Pengambilan kira perkhidmatan lepas yang terputus tanpa pelepasan dengan izin atau kerana diselangi dengan tempoh perkhidmatan selain dari sektor awam bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1.1.2012;

• Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan penjawat awam yang pernah meletakkan jawatan untuk kembali berkhidmat dalam Kerajaan.

Page 102: Overview SBPA

102

KEBOLEHALIHANKEBOLEHALIHANCONTOH KEADAAN BAGI PELAKSANAAN DASAR KEBOLEHALIHAN

(PORTABILITY)

1.1.1992 1.1.2012

1 ALI

A C DB

2 KASSIM

A B

Tempoh swasta

dll.

C D

3 AISHAH

A B C D

Tempoh swasta

dll.

Tempoh swasta

dll.

E F

4 LIM

A B C D

Tempoh swasta

dll.

5 MUTHU

A B C D

Tempoh swasta

dll.

Nota: ‘X’ adalah lantikan semula

Tempoh dimasuk kira bagi maksud pengiraan

faedah persaraan

= (A-B) + (C-D)

= (A-B) + (C-D)

= (A-B) + (C-D) + (E-F)

= (C-D)

= (A-B) + (C-D)

X

X

X

X

X

Page 103: Overview SBPA

103

Page 104: Overview SBPA

104

PEMBENTUKAN JADUAL GAJI

BARU

SARAAN YANG KOMPETITIF

Page 105: Overview SBPA

105105

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Page 106: Overview SBPA

106

Upahan yang dibayar hendaklah mengikut jenis kerja dan tanggungjawab yang dijalankan.

Semakin berat dan kompleks tugas dan tanggungjawab yang dijalankan, semakin bertambah upahan yang diterima.

Kadar Upah Untuk Kerja (Rate For The Job)

Page 107: Overview SBPA

107

Seseorang calon perlu memenuhi syarat kelayakan dan latihan yang ditetapkan bagi melayakkannya menjalankan sesuatu kerja dalam sektor awam.

Kelayakan Masuk Dan Latihan

Page 108: Overview SBPA

108

Upahan yang mencukupi untuk menyara keperluan hidup asas (living wage) meliputi keperluan bagi makanan, pakaian dan perumahan.

Komponen berubah meliputi pemberian elaun/ insentif mengikut keperluan dan keadaan semasa.

Tiada elaun-elaun yang bersifat kekal (permanent), sejagat (universal) dan biasa (regular) patut dibayar kepada pegawai.

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah

Page 109: Overview SBPA

109

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Page 110: Overview SBPA

110

T1 T2 T3 T… T15 T16 T… T23T24

(Maks)

P1 820.38 870.29 920.20 … 1552.40 1618.95 … 2084.80 2151.35

P2 871.81 923.24 974.67 … 1646.28 1715.86 … 2202.92 2272.50

P3 924.75 977.69 1030.63 … 1744.55 1817.15 … 2325.35 2397.95

T1 T2 T3 T… T… T15 T16 T17 T18 T19T20

(Maks)

N4-1 955 1050 1145 … … 2285 2380 2480 2580 2680 2780

CONTOH GAJI MINIMUM

Gred N17 (SSM)

Gred N4-1 (SBPA)

T1

820.38

871.81

924.75

T1

955

Page 111: Overview SBPA

111

GRED  KLASIFIKASISSM SBPA

BIL. TGAJI MIN GAJI MAX GAJI MIN GAJI MAX

41

UD 2458.39(T6) 5317.92 2460 6755

T20

UG 2366.55(T5) 5317.92 2370 6665

UF 2274.71(T4) 5317.92 2275 6570

U 1999.19 5317.92 2000 6295

A 1907.26(T2) 5301.27 2135 6430

J 2088.25 5306.79 2090 6385

DM 1876.74 5226.18 1925 6220

M 1993.63 5295.68

1935 6230C 1900.40(T3) 5285.98

F / Q 1899.01 5284.57

L / LS 1989.45 5274.82 1990 6285

B 1704.20 5256.78

1930 6225W 1702.81 5255.39

KB / KX 1702.81 5272.07

DG 1786.30(T2) 5226.191925 6220

DH 1876.75(T3) 5226.19

G 1694.46 5224.80

1920 6215

E 1693.06 5223.40

KP 1691.87 5222.91

N 1690.28 5220.62

S 1688.89 5219.23

Page 112: Overview SBPA

112

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN & BILANGAN TANGGA GAJI

Page 113: Overview SBPA

113

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Page 114: Overview SBPA

114

T1 T2 T3 T… T11

P1 1915.43 1981.98 2048.53 … 2739.73

P2 2057.61 2130.21 2202.81 … 3027.14

T1 T2 T3 T… T10 T11 T12 T13 T14

N4-2 1920 2035 2150 … 2955 3070 3185 3300 3415

CONTOH GAJI MAKSIMUM

Gred N22 (SSM)

Gred N4-2 (SBPA)

T12(Maks)

2838.04

3135.53

T15(Maks)

3530

Page 115: Overview SBPA

115

Page 116: Overview SBPA

116

Gred 41 (SSM)

T9 T10 T11 T12 T13 T… T23T24

(Maks)

P1 2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71 ...4565.1

84718.2

5

Gred (SBPA)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... T18 T19T20

(Maks)

1-1 1935216

02385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 .... 5770 6000 6230

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1.Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

A) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran

1

LAMPIRAN C4

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

3

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

2

Page 117: Overview SBPA

117

Gred M41 (SSM)

T9 T10 T11 T12 T13 T… T23T24

(Maks)

P1 2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71 ... 4565.18 4718.25

Gred (SBPA)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... T18 T19T20

(Maks)

M1-1 1935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 .... 5770 6000 6230

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1.Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121.1 Januari 2012P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) = RM91.84P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835) = RM14.81Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM106.65

2.1 Januari 2012Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060) = RM225.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM331.65

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan.

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya.

3

LAMPIRAN C4

1

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 118: Overview SBPA

118

Gred N36 (SSM)

T5 T6 T7 T8 T9 T10T11

(Maks)1 Kuantum

PGB

P2 3849.914026.874203.834380.794557.754734.714911.67 5088.63

Gred (SBPA)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14T15

(Maks)

N3-4 3035 3215 3395 3575 3755 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 5555

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1.Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal.

2

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran.

1

LAMPIRAN C4

33. Kenaikan gaji tahunan 2012.

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 119: Overview SBPA

119

Gred N4(SSM)

T11 T12 T13 T… T16 T17T18

(Maks)

P2 1302.51 1359.68 1416.85 … 1588.36 1645.53 1702.70

Gred (SBPA)

T7 T8 T9 T10 T11 T12 … T17 T18 T19T20

(Maks)

N5-1 1330 1410 1490 1570 1650 1730 … 2135 2220 2305 2390

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1.Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121.1 Januari 2012P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490) = RM73.15Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM130.32

2.1 April 2012Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570) = RM80.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM210.32

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1

LAMPIRAN C5

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 120: Overview SBPA

120

Gred N4(SSM)

T11 T12 T13 T… T16 T17T18

(Maks)

P2 1302.51 1359.68 1416.85 … 1588.36 1645.53 1702.70

Gred (SBPA)

T8 T9 T10 T11 T12 T3 … T17 T18 T19T20

(Maks)

N6-2 1190 1255 1320 1385 1450 1515 … 1775 1840 1905 1970

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1.Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121.1 Januari 2012P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17P2T13 (RM1416.85) ke T12 (RM1450) = RM33.15Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM90.32

2.1 April 2012Pergerakan Gaji Tahunan T12(RM1450) ke T13 (RM1515) = RM65.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM155.32

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 – 10 ke Gred 11)

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat;ii) Pengawas Pemulihan

1

LAMPIRAN C6CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 121: Overview SBPA

121

Gred DGA32-3

(SSM)T1 T2 T3 T… T9 T10

T11 (Maks)

T13(KUP)

T14(KUP)

P2 2626.302733.6

92841.0

83485.423592.813700.20 3807.59 3914.98 4022.37

Gred (SBPA)

T1 T2 T3 … T8 T9 … T13 T14T15

(Maks)

DG2-2 2710 2865 3020 … 3795 3950 … 4570 4725 4880

Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA, gaji pegawai dipindahkan seperti mana pemindahan gaji bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum gred tersebut.

Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada Bahagian Saraan, JPA bagi tujuan pengesahan pemindahan gaji dan penetapan Tarikh Pergerakan Gaji pegawai.

1

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)

Page 122: Overview SBPA

122

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 123: Overview SBPA

123

1 JANUARI1 APRIL1 JULAI1 OKTOBER

KECUALI

i. pemindahan gaji yang melibatkan bracketing

ii. pemindahan gaji bagi matagaji maksimum

KEKAL TPG sedia ada

TARIKH PERGERAKAN GAJI

Page 124: Overview SBPA

124

SekianTerima kasih