overview sbpa

Download Overview SBPA

If you can't read please download the document

Post on 24-May-2015

2.600 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.

2. LATAR BELAKANG MODEL BARU EKONOMI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN RMK-10 3. SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN BIL SISTEM TAHUN TEMPOH ANALISIS 1. Benham1954-1966 12 TahunBritish/ Pasca Merdeka 2. Suffian (Awam) 1967-1975 10 Tahun 1967 1975Jentera kerajaan besar bagi membangunkan negara ( labour intensive) RMK-1 hingga RMK-3 3. Aziz (Pelajaran) 1971-1975 4 Tahun 4. Azmi (Perundangan) 1972-1975 3 Tahun 5.Sheikh Abdullah (Tentera) 1972-1975 3 Tahun 6. Harun (PBT) 1973-1975 2 Tahun 7. JKK 1976 1976-1991 15 Tahun 1976 Beralih kepada keseragaman 8. SSB 1992-2002 19 Tahun 1992 2002 2002 2011Saraan fleksibel Saraan berteraskan pekerja berilmu &kompetensi 9. SSM 2002-2011 10. SBPA 2012-2020 8 Tahun NKRA, NKEA, RMK-10 &Perkhidmatan Awam Kejat 4. PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI

  • bahawapelaksanaan SBPAhendaklahdikaitkan dengan peningkatan dalam produktiviti & inovasiPerkhidmatan Awam. Ini kerana impak pelaksanaan GTP tidak akan terhasil sekiranya produktiviti dan inovasi tidak diberi penekanan. Sehubungan ini, adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Setiausaha Kementerian & Ketua Perkhidmatan untukmemastikan berlaku lonjakan yang nyata & bukanincrementaldalam peningkatan prestasi, produktiviti & inovasiorganisasi masing-masing melalui pendekatan secara conscious...

11 November 2011 5. 6. PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI INISIATIFTRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM 5 SARAAN YANG KOMPETITIF 1 PERKHIDMATAN AWAM KEJAT 4 PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL 3 MODAL INSAN BERKUALITI 2 KEPIMPINAN DINAMIK 7. CREATE

 • Kumpulan Perkhidmatan Premier
 • Jawatan strategik
 • Kecekapan & Produktiviti (KPI)
 • Bersara atas kepentingan negara - Seksyen 11(a)(i)
 • Laluan Kemajuan Kerjaya
 • Subject Matter Expert
 • Fast track
 • Penilaian Prestasi
  • Kaedahmulti-rater
  • KPI bagi Premier dan JUSA
 • Pembangunan & Pengurusan Bakat
 • Penindikan Bakat
 • Talent Acceleration In Public Service(TAPS)
 • Scholarship Talent Attraction And Retention Programme(STAR)
 • Pengambilan Berasas Profil
 • Program Transformasi Minda
 • Penambahbaikan Peperiksaan Perkhidmatan
 • PROSPEK

8.

 • Perkhidmatan Awam Fleksibel
 • Exit Policy
 • Mobiliti
 • Pelepasan dengan izin
 • Kemasukan secara lateral
 • Kebolehalihan ( Portability )
 • Pemendekan tempoh percubaan
 • Cuti Belajar Bergaji Penuh -SkillsMalaysia (Kumpulan Pelaksana)
 • Pingat Perkhidmatan Cemerlang
 • Struktur Gaji
 • GajiSingle Point
 • Gaji Minimum - Maksimum
 • Gaji Sebaris
 • Pelan Induk Saraan Perkhidmatan Awam (PISA)

CREATE 9.

 • Pegawai berprestasi rendah/ bermasalah: kurang 70%
 • Pelanggaran undang-undang/ peraturan/ menjejaskan imej (Kerajaan masih menghargai perkhidmatan)

PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN AWAM DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

 • Pegawai berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya (skop fungsi tugas jawatan > keupayaan pegawai)
 • Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan: (PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSA
 • Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi
 • Masalah kesihatan

PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM 10. PELAN INDUK SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (PISA) Fasa 12012 20132014Semakan Sistem Saraan Penstrukturan Elaun & Projek Perintis1Care Pelarasan Gaji Fasa 2 2015 - 2017 Semakan Sistem Saraan Semakan ElaunPelarasan Gaji Fasa 32018 - 2020 Sistem Saraan Semakan ElaunPelarasan Gaji 11. RAISE

 • Perkhidmatan Awam Kejat
 • Kawalan saiz perkhidmatan awam
 • Kajian pertindihan fungsi antara agensi
 • Penjajaran fungsi utama perkhidmatan
 • Perkhidmatan yang boleh diserah urus
 • Perekayasaan proses kerja
 • Kajian semakan skim perkhidmatan
 • Penambahbaikan Skim Perkhidmatan
 • Guru
 • ATM
 • Kerja Dari Rumah

12. ELIMINATE REDUCE

 • Saiz Agensi
 • Pewujudan Jawatan
 • Duplikasi Fungsi Tugas
 • Pembaziran Sumber Manusia
 • Penilaian Tahap Kecekapan
 • Prestasi Rendah
 • Penjumudan Skim Perkhidmatan
 • Peraturan/ Proses Lapuk

13. IMPLIKASI KEWANGAN SBPA BIL PERKARA BIL. PEGAWAI RM JUTA 2012 1 Gaji Premier36 11.6 2 Gaji JUSA 2,692 187.73 Gaji P&P 137,152 1,172.0 4 Gaji Pelaksana 656,9675 Gaji Guru 433,713 1,103.0 6 Gaji ATM, PDRM & Setaraf 241,013 429.0 JUMLAH1,471,5732,896.7 14.

  • RM3 bilion
  • 1 Januari 2012

15. 16.

 • Saiz Agensi
 • Pewujudan Jawatan
 • Hierarki
 • Kawalan PerbelanjaanMengurus
 • Birokrasi
 • Duplikasi Fungsi
 • Pembaziran Sumber
 • Produktiviti
 • Kecekapan
 • Kualiti Perkhidmatan
 • Optimumkan Sumber
 • Kelestarian
 • Penjajaran Semula
 • Budaya Kerja Berketepatan
 • Dan Berprestasi Tinggi
 • Pendapatan Tinggi
 • Multi Skilling
 • Multi Tasking

REDUCE INISIATIF 1: PERKHIDMATAN AWAM KEJATELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 17.

 • Kualiti Kepimpinan
 • Kecekapan
 • Prestasi
 • Daya Saing Negara
 • Exit policy
 • Kumpulan Premier
 • Mobiliti
 • Budaya Kerja Berprestasi Tinggi
 • Bakat KepimpinanTerbaik
 • Penilaian Prestasi Menyeluruh
 • PRESTASI RENDAH

INISIATIF 2: KEPIMPINAN DINAMIKELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 18.

 • Pegawai Berprestasi Rendah
 • Perubahan minda
 • kemahiran & sahsiah
 • Pembangunan Potensi
 • Latihan & Mentoring
 • Penggunaan optimum sumber
 • manusia
 • Program Penempatan Silang
 • Pemantapan dasar latihan
 • Perluasan Laluan Kerjaya
 • Menarik Bakat Terbaik
 • Modal insan berdaya tahan &
 • kompetitif
 • Pakar Bidang Khusus (SME)
 • Pelapis Kepimpinan
 • Reward PPC
 • Fast Track
 • Dasar Pemisah (Exit Policy)-
 • PDKPA
 • Talent Accelerations in Public
 • Service (TAPS)
 • Program Bersepadu Potensi dan
 • Kompetensi (PROSPEK)

ELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI INISIATIF 3: MODAL INSAN BERKUALITI 19.

 • PTK
 • Fleksibiliti
 • Kaedah penilaian prestasi
 • Multi tasking
 • Kemasukan secara lateral
 • Pencen dibayar pada umur 55
 • tahun
 • Mobiliti
 • Portabiliti

ELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI INISIATIF 4: PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL 20.

 • Single Point Salary (Kumpulan Premier)
 • Gaji Minimum Maksimum (Kumpulan
 • Pengurusan Tertinggi
 • Gaji Sebaris (Kumpulan Pengurusan &
 • Profesional serta Kumpulan Pelaksana
 • Jadual Gaji Matriks
 • Pakej jumlah pendapatan semakin
 • kecil semasa naik pangkat
 • Gaji maksimum lebih rendah di
 • gred naik pangkat (P1) berbanding
 • jika kekal di gred asal (P2/P3)
 • Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
 • rendah di gred lebih tinggi
 • Tanggagaji tidak seragam antara
 • skim perkhidmatan
 • Gaji maksimum gred kenaikan
 • pangkat tidak dapat menampung
 • penetapan gaji permulaan
 • kenaikan pangkat
 • Relativiti yang munasabah antara gred
 • Boleh menampung gaji maksimum gred lebih rendah dengan sekurang-kurangnya
 • dua pergerakan gaji setelah dinaikkan pangkat
 • Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
 • Bilangan tanggagaji diseragamkan

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI ELIMINATE RAISE CREATE INISIATIF 5: SARAAN YANG KOMPETITIF 21. 22.

 • Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan
 • Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan
 • PDRM
 • ATM
 • KKM
 • Kawalan Saiz