overview sbpa

of 124 /124

Click here to load reader

Author: tuanloyar

Post on 24-May-2015

2.609 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.

2. LATAR BELAKANG MODEL BARU EKONOMI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN RMK-10 3. SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN BIL SISTEM TAHUN TEMPOH ANALISIS 1. Benham1954-1966 12 TahunBritish/ Pasca Merdeka 2. Suffian (Awam) 1967-1975 10 Tahun 1967 1975Jentera kerajaan besar bagi membangunkan negara ( labour intensive) RMK-1 hingga RMK-3 3. Aziz (Pelajaran) 1971-1975 4 Tahun 4. Azmi (Perundangan) 1972-1975 3 Tahun 5.Sheikh Abdullah (Tentera) 1972-1975 3 Tahun 6. Harun (PBT) 1973-1975 2 Tahun 7. JKK 1976 1976-1991 15 Tahun 1976 Beralih kepada keseragaman 8. SSB 1992-2002 19 Tahun 1992 2002 2002 2011Saraan fleksibel Saraan berteraskan pekerja berilmu &kompetensi 9. SSM 2002-2011 10. SBPA 2012-2020 8 Tahun NKRA, NKEA, RMK-10 &Perkhidmatan Awam Kejat 4. PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI

  • bahawapelaksanaan SBPAhendaklahdikaitkan dengan peningkatan dalam produktiviti & inovasiPerkhidmatan Awam. Ini kerana impak pelaksanaan GTP tidak akan terhasil sekiranya produktiviti dan inovasi tidak diberi penekanan. Sehubungan ini, adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Setiausaha Kementerian & Ketua Perkhidmatan untukmemastikan berlaku lonjakan yang nyata & bukanincrementaldalam peningkatan prestasi, produktiviti & inovasiorganisasi masing-masing melalui pendekatan secara conscious...

11 November 2011 5. 6. PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI INISIATIFTRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM 5 SARAAN YANG KOMPETITIF 1 PERKHIDMATAN AWAM KEJAT 4 PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL 3 MODAL INSAN BERKUALITI 2 KEPIMPINAN DINAMIK 7. CREATE

 • Kumpulan Perkhidmatan Premier
 • Jawatan strategik
 • Kecekapan & Produktiviti (KPI)
 • Bersara atas kepentingan negara - Seksyen 11(a)(i)
 • Laluan Kemajuan Kerjaya
 • Subject Matter Expert
 • Fast track
 • Penilaian Prestasi
  • Kaedahmulti-rater
  • KPI bagi Premier dan JUSA
 • Pembangunan & Pengurusan Bakat
 • Penindikan Bakat
 • Talent Acceleration In Public Service(TAPS)
 • Scholarship Talent Attraction And Retention Programme(STAR)
 • Pengambilan Berasas Profil
 • Program Transformasi Minda
 • Penambahbaikan Peperiksaan Perkhidmatan
 • PROSPEK

8.

 • Perkhidmatan Awam Fleksibel
 • Exit Policy
 • Mobiliti
 • Pelepasan dengan izin
 • Kemasukan secara lateral
 • Kebolehalihan ( Portability )
 • Pemendekan tempoh percubaan
 • Cuti Belajar Bergaji Penuh -SkillsMalaysia (Kumpulan Pelaksana)
 • Pingat Perkhidmatan Cemerlang
 • Struktur Gaji
 • GajiSingle Point
 • Gaji Minimum - Maksimum
 • Gaji Sebaris
 • Pelan Induk Saraan Perkhidmatan Awam (PISA)

CREATE 9.

 • Pegawai berprestasi rendah/ bermasalah: kurang 70%
 • Pelanggaran undang-undang/ peraturan/ menjejaskan imej (Kerajaan masih menghargai perkhidmatan)

PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN AWAM DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

 • Pegawai berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya (skop fungsi tugas jawatan > keupayaan pegawai)
 • Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan: (PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSA
 • Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi
 • Masalah kesihatan

PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM 10. PELAN INDUK SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (PISA) Fasa 12012 20132014Semakan Sistem Saraan Penstrukturan Elaun & Projek Perintis1Care Pelarasan Gaji Fasa 2 2015 - 2017 Semakan Sistem Saraan Semakan ElaunPelarasan Gaji Fasa 32018 - 2020 Sistem Saraan Semakan ElaunPelarasan Gaji 11. RAISE

 • Perkhidmatan Awam Kejat
 • Kawalan saiz perkhidmatan awam
 • Kajian pertindihan fungsi antara agensi
 • Penjajaran fungsi utama perkhidmatan
 • Perkhidmatan yang boleh diserah urus
 • Perekayasaan proses kerja
 • Kajian semakan skim perkhidmatan
 • Penambahbaikan Skim Perkhidmatan
 • Guru
 • ATM
 • Kerja Dari Rumah

12. ELIMINATE REDUCE

 • Saiz Agensi
 • Pewujudan Jawatan
 • Duplikasi Fungsi Tugas
 • Pembaziran Sumber Manusia
 • Penilaian Tahap Kecekapan
 • Prestasi Rendah
 • Penjumudan Skim Perkhidmatan
 • Peraturan/ Proses Lapuk

13. IMPLIKASI KEWANGAN SBPA BIL PERKARA BIL. PEGAWAI RM JUTA 2012 1 Gaji Premier36 11.6 2 Gaji JUSA 2,692 187.73 Gaji P&P 137,152 1,172.0 4 Gaji Pelaksana 656,9675 Gaji Guru 433,713 1,103.0 6 Gaji ATM, PDRM & Setaraf 241,013 429.0 JUMLAH1,471,5732,896.7 14.

  • RM3 bilion
  • 1 Januari 2012

15. 16.

 • Saiz Agensi
 • Pewujudan Jawatan
 • Hierarki
 • Kawalan PerbelanjaanMengurus
 • Birokrasi
 • Duplikasi Fungsi
 • Pembaziran Sumber
 • Produktiviti
 • Kecekapan
 • Kualiti Perkhidmatan
 • Optimumkan Sumber
 • Kelestarian
 • Penjajaran Semula
 • Budaya Kerja Berketepatan
 • Dan Berprestasi Tinggi
 • Pendapatan Tinggi
 • Multi Skilling
 • Multi Tasking

REDUCE INISIATIF 1: PERKHIDMATAN AWAM KEJATELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 17.

 • Kualiti Kepimpinan
 • Kecekapan
 • Prestasi
 • Daya Saing Negara
 • Exit policy
 • Kumpulan Premier
 • Mobiliti
 • Budaya Kerja Berprestasi Tinggi
 • Bakat KepimpinanTerbaik
 • Penilaian Prestasi Menyeluruh
 • PRESTASI RENDAH

INISIATIF 2: KEPIMPINAN DINAMIKELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 18.

 • Pegawai Berprestasi Rendah
 • Perubahan minda
 • kemahiran & sahsiah
 • Pembangunan Potensi
 • Latihan & Mentoring
 • Penggunaan optimum sumber
 • manusia
 • Program Penempatan Silang
 • Pemantapan dasar latihan
 • Perluasan Laluan Kerjaya
 • Menarik Bakat Terbaik
 • Modal insan berdaya tahan &
 • kompetitif
 • Pakar Bidang Khusus (SME)
 • Pelapis Kepimpinan
 • Reward PPC
 • Fast Track
 • Dasar Pemisah (Exit Policy)-
 • PDKPA
 • Talent Accelerations in Public
 • Service (TAPS)
 • Program Bersepadu Potensi dan
 • Kompetensi (PROSPEK)

ELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI INISIATIF 3: MODAL INSAN BERKUALITI 19.

 • PTK
 • Fleksibiliti
 • Kaedah penilaian prestasi
 • Multi tasking
 • Kemasukan secara lateral
 • Pencen dibayar pada umur 55
 • tahun
 • Mobiliti
 • Portabiliti

ELIMINATE RAISE CREATE TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI INISIATIF 4: PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL 20.

 • Single Point Salary (Kumpulan Premier)
 • Gaji Minimum Maksimum (Kumpulan
 • Pengurusan Tertinggi
 • Gaji Sebaris (Kumpulan Pengurusan &
 • Profesional serta Kumpulan Pelaksana
 • Jadual Gaji Matriks
 • Pakej jumlah pendapatan semakin
 • kecil semasa naik pangkat
 • Gaji maksimum lebih rendah di
 • gred naik pangkat (P1) berbanding
 • jika kekal di gred asal (P2/P3)
 • Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
 • rendah di gred lebih tinggi
 • Tanggagaji tidak seragam antara
 • skim perkhidmatan
 • Gaji maksimum gred kenaikan
 • pangkat tidak dapat menampung
 • penetapan gaji permulaan
 • kenaikan pangkat
 • Relativiti yang munasabah antara gred
 • Boleh menampung gaji maksimum gred lebih rendah dengan sekurang-kurangnya
 • dua pergerakan gaji setelah dinaikkan pangkat
 • Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
 • Bilangan tanggagaji diseragamkan

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI ELIMINATE RAISE CREATE INISIATIF 5: SARAAN YANG KOMPETITIF 21. 22.

 • Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan
 • Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan
 • PDRM
 • ATM
 • KKM
 • Kawalan Saiz
 • Saiz yang sesuai
 • Mansuh jawatan kosong di gred lantikan
 • Agih semula & tukar ganti jawatan sedia ada
 • Beku pewujudan jawatan baru/ pejabat cawangan baru
 • Semakan Skim Perkhidmatan
 • multi-skilling & multi-tasking
 • Gubal 11 skim perkhidmatan baru
 • Penambahbaikan :
 • Kenaikan taraf
 • Perubahan lapisan gred
 • Pindaan syarat lantikan
 • Pelantikan terus ke gred kenaikan pangkat
 • Penjumudan
 • Alih Daya
 • Diserah urus kepada pihak luar (cth : syarikat swasta)
 • Penyediaan makanan
 • Kawalan keselamatan (kawasan yang tidak digazetkan)
 • Kajian Pertindihan Fungsi
 • Satu agensi satu fungsi
 • Pejabat perwakilan luar negeri
 • Pembangunan projek di daerah
 • Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah)
 • Pendidikan awal kanak-kanak
 • Perekayasaan
 • Perkemas proses kerja
 • Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

1 2 3 4 5 6 23.

 • Kumpulan Premier
 • 36 jawatan utama
 • Kumpulan Pengurusan Tertinggi
 • 6 lapisan gred kepada 4 lapisan gred
 • Jawatan Strategik, Pakar Dengan Kelayakan,Pakar Bidang Khusus
 • Kumpulan Pengurusan & Profesional
 • 5 lapisan gred dikekalkan
 • Jawatan Strategik, Pengurusan & Operasi,Pakar Dengan Kelayakan, Pakar Bidang Khusus
 • Kumpulan Pelaksana
 • Lapisan gred kelayakan masuk PMR & ke atas dikekalkan
 • Kemahiran pelbagai & Kepelbagaian tugas
 • Kreatif & Inovatif
 • Keberhasilan Berkualiti & Berprestasi
 • Kepimpinan Berkualiti & Berwawasan

24. Penggubalan 11 skim perkhidmatan Perubahan Lapisan Gred 7 skim perkhidmatan Kaedah Kenaikan Pangkat 8 skim perkhidmatan Penggelaran Gred Jawatan/Gaji Ijazah - 1 Diploma 2 STPM 3 SPM 4 PMR - 5 Klasifikasi Perkhidmatan 21 klasifikasi Perubahan Nama 15 skim perkhidmatan PindaanSyaratLantikan Naik Taraf 22 skim perkhidmatan 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelantikan Lateral Pengurusan TertinggiP&P9 25. PemansuhanGred Jawatan 1 hingga 10 26.

 • kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

KelayakanSBPA Ijazah 1 Diploma 2 STPM 3 SPM 4 PMR 5 Kod Kelayakan 27. *skim perkhidmatan Pensyarah Universiti Kelayakan Gred SSM Gred SBPA Ijazah 53/54 1-6 51/52 1-5 47/48 1-4 45/46 1-3* 43/44 1-2 41/42 1-1 Diploma 40 2-6 37/38 2-5 35/36 2-4 33/34 2-3 31/32 2-2 29/30 2-1 Kelayakan Gred SSM Gred SBPA STPM 40 3-5 37/38 3-4 35/36 33/34 3-3 31/32 3-2 27/28 3-1 SPM 25/26 4-5 23/24 4-4 21/22 4-3 19/20 4-2 17/18 4-1 PMR 16 5-3 13/14 5-2 11/12 5-1 28. 29. Bil. Skim Perkhidmatan 1. Pensyarah Farmasi2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar 3. Pegawai Geosains 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 5. Pegawai Latihan Kemahiran 6. Penolong Pegawai Geosains 7. Pembantu Geosains 8. Pembantu Hidupan Liar 9. Pembantu Kemahiran 10. Pembantu Operasi 11. Pembantu Awam 30. Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

2. Pegawai Latihan Kemahiran

 • Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pembantu Latihan Vokasional
 • Pengajar Kraf
 • Pembantu Pegawai Latihan
 • Penolong Pegawai Latihan
 • Pegawai Latihan

3. Pegawai Geosains

 • Pegawai Galian
 • Pegawai Kimia Bumi
 • Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

31. Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan 4. Penolong Pegawai Geosains

  • Penolong Pegawai Galian
  • Penolong Pegawai Kimia Bumi

5. Pembantu Geosains

  • Pembantu Galian
  • Pembantu Kaji Bumi

6. Pembantu Hidupan Liar

  • Pembantu Hidupan Liar Rendah
  • Pembantu Hidupan Liar

7. Pembantu Kemahiran

  • Tukang K3
  • Tukang K2
  • Tukang K1

32. Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan 8. Pembantu Operasi

  • Pembantu Am Pejabat
  • Penghantar Notis
  • Pembantu Kamera/Pemandu
  • Penyelia Jeti
  • Pemandu Kenderaan

9. Pembantu Awam

  • Pekerja Awam
  • Pekerja Awam Khas
  • Penyelamat

33.

 • mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya

Bil. Sedia Ada Baru Kod 1. Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F 2. Pentadbiran dan Sokongan Pentadbiran N 3. Penyelidikan dan Pembangunan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Q 4. Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (kod - R) Kemahiran H 5. Sosial Sosial dan Kerohanian S 6. Penguatkuasa Maritim Penguatkuasaan Maritim X 7. Polis Polis Diraja Malaysia Y 34. 35. Bil. SSM SBPA 1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan 2. Jurukartografi Jurugeospatial 3. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Perancang Bandar dan Wilayah 4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa 5. Pemandu Lokomotif Sabah Pemandu Lokomotif 6. Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Perangkawan 7. Pembantu Wartawan/ Wartawan Wartawan 36. Bil. SSM SBPA 8. Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Perancang Bahasa 9. Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pustakawan 10. Penolong Perancangan Bandar dan Desa Penolong Perancang Bandar dan Wilayah 11. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah 12. Tukang Masak Pembantu Penyediaan Makanan 13. Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak) Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah 14. Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan 15. Ahli FotografiJurufotografi 37. 38. Kelayakan Bil. SSM SBPA Darjah 6 ke PMR1. Operator Loji Operator Loji 2. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Tamat Tingkatan 3 ke PMR 3. Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan PMR ke SPM4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan 5. Ahli Fotografi Jurufotografi 6. Pereka Pereka7. Jurusolek Jurusolek 8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM 9. Pemandu Lokomotif Sabah Pemandu Lokomotif 39. Kelayakan Bil. SSM SBPA SPM ke STPM 10. Pembantu PertanianPembantu Pertanian11. Pembantu VeterinarPembantu Veterinar12. Renjer HutanRenjer Hutan13. JuruteknikJuruteknik14. Juruteknik UkurJuruteknik Ukur15. Juruteknik LandskapJuruteknik Landskap16. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah17. Pembantu Pemeriksa Kilang dan JenteraPembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera18. Pembantu Wartawan/WartawanWartawan19. Pegawai KebudayaanPegawai Kebudayaan [Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)] 40. Kelayakan Bil. SSM SBPA SPM/Diploma ke Ijazah Sarjana Muda 20. Pegawai Angkatan Tetap,Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Angkatan Tetap,Angkatan Tentera Malaysia Kepakaran Dengan Pengalaman 21. Pensyarah Perubatan Pensyarah Perubatan 22. Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian 41. 42. Bahasa Melayu Peningkatan Secara Lantikan Indeks Jisim Badan 43. PELANTIKAN SECARA TERUS DI GRED KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BAKAT TERBAIKPERKHIDMATAN AWAM 44. Kelayakan Masuk SSM SBPA Ijazah 82 76 STPM/Diploma 179 70 137 72 SPM 87 56 PMR 7 9 Darjah 6 ke bawah 15 0 Diploma/Ijazah (Bersepadu) 18 9 21 11 SPM/Diploma (Bersepadu) 0 5 SPM/Diploma/Ijazah (Bersepadu) 5 4 PMR/SPM/Diploma/Ijazah (Bersepadu) 4 1 Jumlah Keseluruhan 279 234 45.

  • Faktor
  • fungsi tidak relevan
  • fungsi boleh diambil alih
  • fungsi boleh diswastakan/ diasingkan saraan/ dialih daya ( outsource)
  • Ciri-ciri
 • pengambilan baru tidak dibenarkan
 • jawatan kosong dimansuhkan kecuali jawatan kenaikan pangkat dikekalkan bagi kemajuan kerjaya
 • skim perkhidmatan tidak boleh ditambah baik

PenjumudanSebelum SBPA PenjumudanDi Bawah SBPA 78 skimPerkhidmatan 97 skimperkhidmatan3,352 penyandang 46. 47. (melibatkan 78 skim perkhidmatan) Bil. Skim Perkhidmatan 1. Pembantu Kawalan Trafik Udara 2. Pemandu Lokomotif Sabah 3. Pereka4. Pegawai Kebudayaan 5. Ahli Fotografi6. Jurusolek 7. Pegawai Galian 8. Pegawai Kimia Bumi 9. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) 10. Penolong Pegawai Galian 11. Penolong Pegawai Kimia Bumi Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 48. Bil. Skim Perkhidmatan 12. Pembantu Galian 13. Pembantu Kaji Bumi 14. Pegawai Makmal Filem 15. Penolong Pegawai Makmal Filem 16. Pembantu Makmal Filem 17. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 18. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 19. Pensyarah Perubatan 20. Pensyarah Pergigian 21. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional22. Pengajar Kraf Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 49. Bil. Skim Perkhidmatan 23. Pembantu Pertanian24. Pembantu Veterinar 25. Renjer Hutan 26. Pengajar Membalak27. Pengawas Hutan 28. Pembantu Hidupan Liar 29. Pembantu Hidupan Liar Rendah 30. Tukang K1 31. Tukang K2 32. Tukang K3 33. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 50. Bil. Skim Perkhidmatan 34. Operator Loji 35. Pekerja Awam Khas 36. Pekerja Awam 37. Penyelamat 38. Pelukis Pelan 39. Juruteknik Landskap 40. Juruteknik 41. Juruteknik Ukur 42. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa 43. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera 44. Penguasa Bekalan Air 45. MerinyuTali Air Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 51. Bil. Skim Perkhidmatan 46. Pegawai Perhubungan Preman 47. Penyelia Jeti 48. Penghantar Notis 49. Pembantu Kamera/Pemandu 50. Pemandu Kenderaan 51. Pembantu Am Pejabat 52. Pengurus Stesen 53. Penyelia Jurupakaian 54. Peniup Kaca 55. Pegawai Khidmat Pelanggan 56. Pengawas Pemulihan Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 52. Bil. Skim Perkhidmatan 57. Pegawai Penerbitan 58. Penolong Pegawai Penerbitan 59. Pembantu Penerbitan 60. Operator KameraOffset / Pembuat Plat 61. Penolong Operator Kamera 62. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial 63. Pembantu Penyelidik Sosial 64. Pengurus Asrama 65. Penolong Pengurus Asrama 66. Penyelia Asrama Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 53. Bil. Skim Perkhidmatan 67. Penolong Pegawai Tadbir Tanah 68. Pembantu Tadbir Tanah 69. Pegawai Pemeriksa Paten 70. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) 71. Pembantu Pemuliharaan 72. Jurulatih Kawad 73. Pembantu Wartawan/Wartawan 74. Atendan Kesihatan 75. Penolong Pegawai Penaksir 76. Pegawai Aktuari 77. Pegawai Angkatan Tetap,Angkatan Tentera Malaysia 78. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA 54.

 • pembaziran modal insan
 • tidak ada kemajuan kerjaya
 • demoralised

KesanPegawai Kekal Dalam Perkhidmatan Jumud Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 55. Agensi Bilangan Penyandang Perkhidmatan Awam Persekutuan 2,574 Pentadbiran Kerajaan Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan 778 Jumlah 3,352 Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 56. TERIMA SBPA TOLAK SBPA Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 57. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 58. 1. Pembantu AwamGred H5-2 2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1 Skim Perkhidmatan Jumud 1 Juruinjin Laut Gred A14 7 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14 2 Juruteknik Perancang BandarGred J14 8 Pembantu Makmal Rendah Gred C14 3 Juruteknik Rendah Gred J14 9 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14 4 Operator Pam Gred R14 10 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14 5 Pembantu Luar Gred G14 11 Pencatit Data Gerudi Gred C14 6 Pengawas Gred J14 12 Pembantu Menggerudi Gred C14 Skim Perkhidmatan Jumud 1 Jaga Gred R1, R4 59. 3. Pembantu OperasiGred N5-1 Skim Perkhidmatan Jumud 1 Atendan Gred N1, N4 15 Pegawai Petempatan Rendah Gred N11 2 Atendan Makmal Gred N1 16 Pelayan Gred N1, N4 3 Atendan Luar Dalam Gred N3, N12 17 Pelayan Asrama Gred N1, N4 4 Atendan Worksyop Gred N1, N4 18 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11 5 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 19 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11 6 Jurutayang Studio Gred N1, N4 20 Pencari Fail Gred N1, N4 7 Operator Mesin Gred N1, N4 21 Pengawas Gred N11 8 Operator Mesin Offset Gred N1 , N4 22 Pengawas Istana Gred N11 9 Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4 23 Penghantar Berita Gred N1 10 Operator Mesin Penyalin Gred N11 24 Penghantar Cepat Gred N1, N4 11 Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 25 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N4 12 Operator Wayang Gambar Gred N11 26 Penjaga Peringkat II Gred N1, N4 13 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4 27 Penjaga Tkt II Gred N1, N4 14 Pegawai Kerani Rendah Gred N11 28 Penjilid Buku Gred N11 60. 3. Pembantu OperasiGred N5-1 Skim Perkhidmatan Jumud 29 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 30 Atendan Letak Kereta Gred N1, N12 42 Penyemak Perpustakaan Gred S11 31 Atendan Letak Kereta Gred N4 43 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11 32 Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 33 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 45 Pengawet Gred N11 34 Pelukis Pelan Rendah Gred J11 46 Pencatit Masa Gred N11 35 Pembaca Pruf Gred N11 47 Penimbang Gred N11 36 Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11 48 Pemungut Sewa Gred N3, N12 37 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11 49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11 38 Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N11 39 Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 51 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B11 40 Penyelia Asrama Rendah Gred N11 61. 3. Pembantu OperasiGred N5-2 Skim Perkhidmatan Jumud 1 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 12 Penimbang Gred N14 2 Operator Mesin Penyalin Gred N14 13 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14 3 Operator Wayang Gambar Gred N14 14 Penyelia Asrama Rendah Gred N14 4 Pegawai Kerani Rendah Gred N14 15 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14 5 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 16 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14 6 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14 17 Pelukis Pelan Rendah Gred J14 7 Pengawas Gred N14 18 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14 8 Pengawas Istana Gred N14 19 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14 9 Penjilid Buku Gred N14 20 Pembantu Kesihatan Awam Gred U14 10 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14 21 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14 11 Pencatit Masa Gred N14 22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B14 62. 4. Pembantu Laut 5. Juruteknik Komputer6. Pembantu KemahiranSkim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Pembantu Laut Gred A4-1 2 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 Pembantu Laut Gred A4-3 Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Operator Komputer Gred F17 Juruteknik Komputer Gred FT4-1 2 Operator Komputer Gred F22 JuruteknikKomputer Gred FT4-3 Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pembantu Kemahiran Gred H4-1 2 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22 Pembantu Kemahiran Gred H4-3 63. 7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke 1 Pembuat Set Gred N17 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-12 Merinyu Daging Gred N173 Merinyu Kesihatan Gred C19 4 Merinyu Pekan Gred N17 5 Jurubina Model Gred J17 6 Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14 7 Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14 8 Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11, U14 9 Serang Gred A17 10 Pembuat Set Gred N22 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 11 Merinyu Daging Gred N22 12 Merinyu Kesihatan Gred C22 13 Merinyu Pekan Gred N22 14 Penyelia Bangunan Gred N22 64. 65.

  • PROSPEK
  • Syarat kenaikan pangkat
  • Penilaian Kompetensi & Potensi (PKP)
  • Pembangunan Kompetensi & Potensi (BKP)
  • P&P perlu ikuti PKP dan BKP untuk kenaikan pangkat
  • Pelaksana PKP
 • Program Transformasi Minda (PTM)
  • gantikan kursus induksi
  • syarat baru pengesahan
  • tempoh 5 hari
  • modul ditambah baik
  • penilaian sepanjang kursus tanpa ujian akhir
 • Kemajuan Kerjaya
  • Fast track
  • Subject Matter Expert
  • Time based
 • Pingat
 • Perkhidmatan
 • Cemerlang (PPC)
  • cemerlang dalam perkhidmatan
  • aktif dalam aktiviti masyarakat dan sukan
  • harumkan nama negara
 • Penilaian Prestasi
  • borang penilaian baru
  • kaedah pelbagai penilai (multi-rater)
  • KPI Kumpulan Pengurusan Tertinggi
 • Peperiksaan
  • Subjek Umum (3 Tahap)
  • Peperiksaan Subjek Umum & Jabatan dilaksanakan oleh Ketua Perkhidmatan

66.

 • Lateral Entry
  • Kumpulan Pengurusan Tertinggi & Kumpulan Pengurusan dan Profesional
  • memenuhi syarat lantikan yang ditetapkan termasuk kriteria pemilihan kemasukan disediakan oleh Ketua Perkhidmatan
 • Tempoh Percubaan
  • 6 bulan 24 bulan
  • pelanjutan tidak melebihi 12 bulan
 • Dasar Pemisah ( Exit Policy)
 • PDKA
 • pegawai berprestasi rendahkurang 70%*
 • pelanggaranundang-undang/ peraturan/ menjejaskan imej (Kerajaan masihmenghargaiperkhidmatan)
 • PDKPA
 • pegawaiberprestasitetapitiada peluang kemajuan kerjaya(skop fungsi tugas jawatan > keupayaan pegawai)
 • tidak melepasipenilaian dalam skim perkhidmatan:(PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSA
 • tiada peluangkenaikan pangkatkerana struktur organisasi
 • masalahkesihatan
 • Perlepasan Dan Peletakan Jawatan
  • pemansuhan pelepasan dengan izin diganti dengan pelepasan jawatan

PDKA PDKPA 67. OPSYEN 68.

 • Tawaran Opsyen
  • Diberi kepadasemua pegawai tetap yang berada dalam perkhidmatan pada1 Januari 2012(JKK 1976, SSB, SSM) t ermasuk:
    • pegawai dalam tempoh percubaan
    • pertukaran sementara atau pinjaman
    • pegawai yang sedang bercuti
 • Tempoh Opsyen
  • Umum -15 hari (16 30 Disember 2011)
  • Opsyen yang dibuat adalahmuktamad

69.

 • Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkankedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada1 Januari 2012.
  • Skim perkhidmatan yangdikekalkan
   • Dokumen Opsyen G
   • Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)
  • Skim perkhidmatan yangdijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA
   • Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)
   • Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)
  • Jawatanjumud sebelum pelaksanaan SBPA
   • Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)
   • Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)

70.

 • Syarat-syarat opsyen
  • dibuat tanpa syarat
  • dianggaptidak bersetujujika:
   • tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas;
   • bersyarat atau dengan bantahan;
   • dengan pindaan; dan/ atau
   • tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah

71. OPSYEN TERBATAL MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA TERBUKTI TIDAK TERIMA BORANG OPSYEN SEBELUM KUAT KUASA 1-1-12 BERI SEMULABORANG OPSYEN 72.

 • ImplikasiTidak BersetujuMenerima SBPA:
  • bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkan di bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan asal sebelum 1 Januari 2012.
  • bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya,akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP.

73. TANGGUNGJAWAB DANPERSEDIAAN PSM DALAMPELAKSANAAN SBPA

 • Semak dan sediakan maklumat perkhidmatan semasa pegawai dan mengemaskini sekiranya perlu seperti :
 • Nama
 • No. K/P
 • Skim Perkhidmatan
 • Sistem Saraan
 • Gred Hakiki
 • Gaji Hakiki pada tarikh 31.12.2011
 • Tarikh Pergerakan Gaji
 • pastikan perubahan maklumat perjawatan mengikut pekeliling 2010, 2009dan lain-lain pekelilingsebelumnya telah dilaksanakan.
 • Kenalpasti jawatan-jawatan jumud semasa SSM dan sebelumnya .
 • tentukan bentuk/jenis Borang Opsyen bagi setiap pegawaiterlibat.
 • sediakan Format Pelaporan mengikut :
 • -Skim Perkhidmatan
 • -Gred
 • -Lokasi

Menyediakan MaklumatPengisian Pelaksanaan Semua Pekeliling Terdahulu Pemilihan Opsyen Bagi Penyandang Jawatan Tetap 74. RUMUSAN IMPAK

 • Tempoh percubaan
 • Pelanjutan tempoh percubaan
 • Tempoh notis letak jawatan
 • Prosedur peletakan jawatan
 • Kebenaran khas untuk lantikan
 • semula pegawai letak jawatan
 • Pelepasan Jawatan Dengan Izin
 • PTK
 • Pegawai berprestasi rendah
 • Memperluaskan lantikan terus
 • Meningkatkan pemantauan tahapkesihatan
 • PROSPEK
 • PTM
 • Profiling
 • Pelantikan Kontrak Kumpulan Premier

REDUCE ELIMINATE RAISE CREATE lahirkan modal insan berkualiti 75. 76.

 • Dasar & Peraturan
 • pendedahandan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan terhadap perkhidmatan Kerajaan
 • Rasional
 • Pendedahan prinsip dan falsafah pembentukan negara, jentera pentadbiran kerajaan dan peraturan asas perkhidmatan awam serta jati diri

Program Transformasi Minda 77. SIJIL HADIR DENGAN JAYA

 • Pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1.1.2012; atau
 • Pegawai lantikan secara lateral pada atau selepas 1 Januari 2012 kecuali lantikan lateral ke Kump. Pengurusan Tertinggi; atau
 • Pegawai yang masih dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi Modul Umum

Tempoh : 5 hari Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / Agensi di mana pegawai ditempatkan

 • Kaedah Pembelajaran:
 • Latihan dalam kumpulan (LDK)
 • Sesi interaktif
 • Ujian psikometrik
 • Perbincangan kes
 • Kuiz
 • e-pembelajaran

PANEL PENGURUSAN PTM 78. 79. 80.

 • Dasar & Peraturan
 • pelengkap kepada dasar pembangunan sumber manusia sektor awam
 • penilaian Kompetensi & Potensi untuk menilai kesediaan pegawai menyandang jawatan lebih tinggi
 • pembangunan Kompetensi & Potensi untuk menilai sama ada pegawai dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat
 • Rasional
 • menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai
 • membangunkan kompetensi & potensi pegawai di sesuatu gred jawatan
 • melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggiatas gred yang disandang

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) 81. PROSPEK PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI (PKP) PEMBANGUNAN KOMPETENSI DAN POTENSI (BKP) 82. JUMLAH KEKOSONGAN JAWATAN GRED J1-4 (2012) :24

 • 24 pegawai ranking tertinggi dipilih ke BKP berdasarkan jumlah kekosongan jawatan gred 48.
 • * 24 pegawai yang tidak layak ke BKP akan melalui program pembangunan sedia ada.

*2 pegawaiyang tidak lulus akan mendapat peluang dalam prosesPROSPEK berikutnya. * 2 pegawai tidak diperaku oleh Lembaga Kenaikan Pangkatatas sebab-sebab tertentu seperti Laporan SPRM/ salah laku terkini yang diterima. * 4 kekosongan akan diisi secara tanggung kerja sehingga proses PROSPEK berikutnya. SIMULASI PELAKSANAAN PROSPEK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

 • Jumlah =68
 • Merit
 • Kekananan
 • LNPT
 • Tapisan Keutuhan
 • Wajaran Latihan
 • Perakuan Ketua Jabatan
 • Jumlah Layak =48

TAPISAN AWAL

 • Jumlah Layak =48
 • Borang PKP
 • 3 panel penilai
 • Jumlah Layak =24

PKP

 • Jumlah Layak =24
 • Programpembangunan
 • Jumlah Lulus =22

BKP Jumlah Layak =22 Jumlahdiperaku=20 LEMBAGA G RED44 PKP BKP Penilaian Kompetensi dan Potensi Pembangunan Kompetensi dan Potensi LEMBAGA Lembaga Kenaikan Pangkat G RED48 83.

 • Tujuan
 • Mengiktiraf pegawai yang cemerlang
 • Meningkatkan budaya kecemerlangan
 • Galakan penglibatan
  • Aktiviti kesukarelaan
  • Kemasyarakatan
  • Sukan
  • Kebudayaan
 • Syarat
  • Telah disahkan dalam perkhidmatan
  • 5 tahun
  • Gred 1-6 ke bawah
  • Cemerlang
  • LNPT 85
  • Lulus tapisan
  • Bebas tindakan tatatertib
  • Diperaku PPSM

Pingat Perkhidmatan Cemerlang 84. PENAMBAHBAIKAN BERASASKAN CIRI-CIRI 85. KATEGORI PENCAPAIAN PEGAWAIDAN IMPLIKASI 86. Baru Sedia ada PETUNJUK Laluan Biasa NAIK PANGKAT -MENGISI KEKOSONGAN NAIK PANGKAT - TANPA KEKOSONGAN Semua skim perkhidmatan(Gred 48 ke atas) Istimewa Peg. Pendidikan Pengajian Tinggi (DH) Pensyarah (DS) Peg. Penyelidik (Q) LaluanTime-based Pegawai Perubatan (UD)Pegawai Pergigian (U) Pegawai Farmasi (U) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG) Sokongan 15 tahunLaluan Kecemerlangan Semua skim perkhidmatan PENINGKATAN GRED GAJI SME Semua skim perkhidmatan 87.

 • Istimewa (Fast-track)
 • Peningkatan ke suatu gred yang lebih tinggi khusus bagi mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai cemerlang yang berpotensi tinggi untuk mengisi jawatan strategik
 • SME
 • Pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang khusus sebagai kepakaran khusus individu yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan

KEMAJUAN KERJAYA FAST-TRACK&SME 88.

 • Dasar & Peraturan
 • Tempoh percubaan daripada 1 3 tahun kepada 6 24 bulan
 • Pelanjutan daripada 2 tahun kepada 12 bulan
 • Rasional
 • Mempercepatkan penilaian Ketua Jabatanuntuk mengesah atau tidak mengesahkan pegawai.
 • Salah satu kaedah exit policy bagi pegawai yang tidak berprestasi atau tidak sesuai.

TEMPOH PERCUBAAN Tempoh percubaan& Tempoh pelanjutan 89.

 • Dasar & Peraturan
 • Pelantikan ke gred lebih tinggi dalam skim perkhidmatan (P&P & JUSA)
 • Kriteria pemilihan akan ditentukan oleh Ketua Perkhidmatan
 • Rasional
  • Mendapatkan kepakaran dari luar atau dari skim perkhidmatan lain
  • Meningkatkan daya saing pegawai

PENGAMBILAN PELANTIKAN TERUS 90.

 • Dasar & Peraturan
 • Memutuskan hubungan perkhidmatan asal pegawai yang dilantik ke perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam
 • Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan
 • Rasional
 • Fleksibiliti pegawai bertukar bidang kerjaya
 • Membuka peluang kepada pegawai untuk mempelbagaikan pengalaman & kepakaran

MOBILITY&PORTABILITY Pelepasan Jawatan 91.

 • Rasional
 • Ruang pegawai mencari pengalaman & kepakaran di luar & menyumbang semula kepada perkhidmatan awam
 • Dasar & Peraturan
 • Memutuskan hubungan pegawai yang dilantik ke Negeri, Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan
 • Pelantikan semula tanpa memerlukan kebenaran khas
 • Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan jika dilantik semula selepas 1.1.2012

MOBILITY & PORTABILITY Peletakan Jawatan 92.

 • Rasional
 • Tindakan mengeluarkan pegawai yang berprestasi rendah & tidak berintegriti yang menjejaskan penyampaian Perkhidmatan Awam
 • Memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh pegawai berprestasi tinggi
 • Dasar & Peraturan
 • Pegawai berprestasi rendah: kurang 70%
 • Pelanggaran undang-undang/ peraturan-peraturan/ menjejaskan imej
 • Masalah mental

Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA) 93.

 • Rasional
 • Laluan keluar kepada pegawai yang masih berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya untuk menceburi bidang lain
 • Pegawai boleh menumpukan perhatian untuk mendapatkan rawatan sebaiknya bagi memulihkan kesihatan
 • Dasar & Peraturan
 • Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan (PROSPEK / Kursus Pra JUSA / JUSA)
 • Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi
 • Masalah kesihatan

Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam (PDKPA) 94. SKIM PERKHIDMATAN KEKALSEMASASBPA Cukup Syarat Terima Tolak Terima Tolak G

 • Masuk SBPA
 • PT (P/O) N4-1
 • Kekal N17 dalam skim perkhidmatan SSM
 • Terima gaji SSM
 • Naik Pangkat dalam skim perkhidmatan SSM
 • PT(P/O) N4-1 (KUP PTR N11) SBPA
 • Gajibayangan PTR N5-1 SBPA
 • Kekal dalam skim perkhidmatan SSM
 • Terima gaji SSM
 • Naik Pangkat dalam skim perkhidmatan SSM

SBPA Tidak Cukup Syarat PT (P/O) N17(KUP PTRN11)

 • Masuk SBPA
 • PT(P/O) N4-1

PT (P/O) N17 SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA SBPA CUKUP SYARAT

 • Kekal SSM
 • PT(P/O) N17

Menerima opsyen tukar lantik ke PT(P/O) Gred N17 pada 2009 H 95. SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEMASASBPA Cukup Syarat (Memiliki PMR/9 tahun pengalaman) Terima Tolak Terima Tolak SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEMASA SBPA Pembantu Am Pejabat N1, N4 (Darjah 6)

 • Masuk SBPA
 • Pembantu OperasiN5-1(N11)
 • Kekal dalam SSM (PAP N1, N4)
 • Terima gaji SSM
 • Pembantu Operasi N5-1 (KUP PAP N1, N4) SBPA hingga cukup syarat
 • Gajibayangan N1, N4 SBPA
 • Masuk SBPA
 • Pembantu Operasi N5-1
 • Kekal dalam SSM
 • Terima gaji SSM

Pembantu Operasi N5-1 (N11) CUKUP SYARAT

 • Kekal SSM
 • PAP N1, N4

Tidak Cukup Syarat (Tidak memiliki PMR/