overview dskp tmk

Click here to load reader

Download overview dskp tmk

Post on 15-Nov-2015

245 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TMK Year 5

TRANSCRIPT

1MATA PELAJARANTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) TAHUN 5 2014 Overview DSKP TMK Tahun5Reka Bentuk KSSR

Penekanan Kurikulum dan Tahap PersekolahanSekolah Rendah PrasekolahTahap 1Tahap 2Asas kemahiran 4M, persediaan ke sekolah rendah, perkembangan fizikal, kognitif, perkembangan sosioemosi, sahsiah3Penekanan Kurikulum dan Tahap PersekolahanSekolah Rendah PrasekolahTahap 1Tahap 2penguasaan 4Mkemahiran asas ICTperkembangan fizikal, kognitif & generik perkembangan sosioemosisahsiah, sikap dan nilai4Penekanan Kurikulum dan Tahap PersekolahanSekolah Rendah PrasekolahTahap 1Tahap 2pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, penguasaan kemahiran generik & kemahiran yang lebih kompleks, perkembangan fizikal, kognitif, perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai5Standard KandunganPernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Standard PembelajaranSatu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandunganStandard PrestasiIndikator tahap penguasaan murid setelah selesai PdP yang ditetapkan dalam SK dan SP6

TMKKurikulum Modular Berasaskan Standard8

ICTCSBelajar DENGAN/Learning WITHBelajar MELALUI/Learning THROUGHBelajar MENGENAI/Learning ABOUT

Tahap 1Tahap 2MATLAMAT TMK TAHAP IIMATLAMATMenguasai ilmu pengetahuanMenguasai kemahiran khususMenggalakkan kreativitiMenyediakan pembelajaran menarikDSKP ms 2:matlamat ialah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 4 hingga Tahun 6. Memastikan murid menguasai tiga perkara di atas

9OBJEKTIF

Membangun aturcara Memahami perisian dan peranti komputerMemahami ukuran data dan keselamatan komputer Membangunkan persembahan multimediaMemahami rangkaian dan internet Membangunkan pangkalan data Kreatif dan inovatifOBJEKTIF TMK TAHAP IIDskp MS 2

10Mata PelajaranDunia Pangkalan DataSistem Komputer danDunia InternetPengaturcaraanDunia KomputerEksplorasi MultimediaTahun 4Tahun 5Tahun 6FOKUS TMK TAHAP IIDSKP ms 211PERANCANGAN KANDUNGANMODULPengetahuanNilaiKemahiranKonsepFakta TerminologiPemikiran LogikPenyelesaian MasalahPemikiran LogikPengurusan MaklumatManipulatifMenaakulBerfikir Secara Kreatif & Kritis Berinovasi.

Nilai & Etika

*Jujur, amanah, b/jawab, cekap, akauntabiliti, integriti

* Semua nilai baik YG SESUAI-sebutkan12

PERANCANGAN KANDUNGAN

Modul Dunia Komputer Modul ini diperkenalkan kepada murid untuk mempelajari bagaimana sebuah sistem komputer itu berfungsi, memahami fungsi perisian dan peranti yang terlibat, berupaya memanipulasi ukuran data, serta mampu menjaga keselamatan data dan komputer.

13

PERANCANGAN KANDUNGAN

Modul Eksplorasi MultimediaEksplorasi Multimedia diperkenalkan kepada murid untuk menunjukkan bagaimana maklumat dipersembahkan dalam bentuk multimedia, membina bahan multimedia menggunakan aplikasi khusus dan membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear.

14

PERANCANGAN KANDUNGAN

Modul Sistem Rangkaian dan Dunia InternetModul ini merangkumi topik rangkaian dan internet secara teori dan amali. Murid akan diberikan pengetahuan mengenai rangkaian yang membolehkan komputer berinteraksi antara satu sama lain, perkhidmatan dalam Internet serta kemahiran membangunkan laman Blog.

15

PERANCANGAN KANDUNGAN

Modul Dunia Pangkalan DataModul ini diperkenalkan kepada murid untuk mengenali data dan maklumat, mempelajari ciri-ciri pangkalan data dan jenis data dalam pangkalan data serta membangunkan satu sistem pangkalan data yang mudah.

16

PERANCANGAN KANDUNGAN

Modul PengaturcaraanModul ini akan melatih murid belajar menggunakan pemikiran logik dalam menyelesaikan masalah melalui penggunaan aplikasi pengaturcaraan. Murid juga akan mempelajari proses yang terlibat dalam membangunkan sesuatu aturcara melalui pendekatan pembangunan aturcara yang sistematik dan mudah.

17

PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 5Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir atau serentak dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) mengikut kesediaan sekolahPihak sekolah perlu ambil kira:- Bilangan guru RBT/TMK- Bilangan bengkel/makmal- Bilangan kelas- Kemudahan peralatan RBT/TMK

1818PERSEDIAAN SEKOLAH Pihak sekolah perlu guna kemudahan sedia ada yang bersesuaian dengan DSKPKemudahan ini ditambah baik menggunakan PCGPanitia TMK harus diwujudkan

19PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 519KELAYAKAN GURU Mempunyai kelayakan ikhtisas dan opsyen ATAUGuru bukan opsyen telah diberi latihan khusus berkaitan mata pelajaran TMK

Nota: Guru yang telah menghadiri kursus/latihan WAJIB mengajar mata pelajaran ini.

20PELAKSANAAN- SPI Bil 2/2013 (16 Dis 2013) Lampiran 520DSKPDSKP TMK3 komponen- SK,SP,Spi5 Modul Pembelajaran dalam Tahap 2DSKP harus dicapai oleh semua murid.inilah standard kurikulum TMK tahap 221MODUL TAHAP II12345Modul: Dunia KomputerMemperihal Komputer dan FungsinyaMengenal Perisian KomputerMemahami Peranti KomputerMemahami Ukuran DataMenjaga Keselamatan Data dan Komputer

Modul: Eksplorasi MultimediaMengkaji MultimediaMenggunakan Aplikasi Khusus untuk Membangun Bahan MultimediaMembangun Persembahan Multimedia Interaktif Tak Linear

12345Modul: Sistem Rangkaian dan Dunia Internet Mengenal Rangkaian Komputer Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer Mengenal Internet

Modul: Dunia Pangkalan Data Memahami Data dan Maklumat Mengkaji Sistem Pangkalan Data Membangunkan Sistem Pangkalan Data

MODUL TAHAP II12345Modul: Pengaturcaraan Memahami Pengaturcaraan Menggunakan Algoritma Melalui Kod Pseudo Dan Carta AlirMengaturcara dan MengujiMenghasilkan Projek Pengaturcaraan MODUL TAHAP IIPERKAKASAN DAN PERISIAN a. Perkakasan di Makmal KomputerPelayanKomputer (PC) guru Komputer (PC) murid PengimbasMesin CetakKamera dan Video DigitalMikrofon dan pembesar suara

25c. Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem Pengoperasian MacPerisian aplikasi Microsoft Office, StarOffice dan ScratchPerisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulatorSemua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah.

d. Kemudahan InternetTalian akses Internet

b. Perkakasan untuk guruKomputer ribaProjektor LCD

e. Chrome Book ATAU VDE ThinClient

e. Ada sekolah yang mendapat penggantian Chrome book dan ada juga VDE thin clint. 25STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN26STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut:

27Pembelajaran KendiriKolaboratifPembelajaran Berasaskan ProjekInkuiri-PenemuanPenyelesaian Masalah

Pembelajaran MasteriKonstruktivismePembelajaran Penerokaan

Pembelajaran KendiriPembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self-Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK, konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran, lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum.28

Semua strategi pembelajaran masukkan gambar28KolaboratifPembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan, pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama29

Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang, menginterasikan pelbagai disiplin ilmu, berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK.

30

Inkuiri-PenemuanPendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku disekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti ekperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri.Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Dengan menggunakan perisian aplikasi, murid