pekeliling sbpa umum

Download pekeliling sbpa umum

Post on 16-Jan-2015

1.489 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

2. KANDUNGANBil.Perkara Muka Surat 1.KANDUNGANi 2.SENARAI LAMPIRAN v 3.SENARAI JADUAL ix 4.TUJUAN 1 5.LATAR BELAKANG 1 6.GLOSARI ISTILAH2 7.STRUKTUR PERKHIDMATAN2 Kumpulan Perkhidmatan2 Rasionalisasi Perkhidmatan 3 8.PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI4 9.SEMAKAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN 5 Format Iklan Jawatan 7 Skim Perkhidmatan Yang DijumudkanMelalui 7 Penggabungan/ Naik Taraf/ PenarafanSemula/ Pemansuhan Fungsi di Bawah SBPA Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 7 10. PEMBANGUNAN MODAL INSAN8 Latihan Sektor Awam8 Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 8 11. STRUKTUR GAJI9 Gaji Single Point9i 3. Bil.PerkaraMuka Surat Gaji Minimum - Maksimum 9 Gaji Sebaris9 Prinsip Pemindahan Gaji 10 Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji 10 Pergerakan Gaji Tahunan 12 Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang 12 Pegawai Lantikan Sementara Dan Kontrak (Contract of 13 Service) 12. IMBUHAN TETAP DAN ELAUN 13 Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar 14 Pengguguran Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal14 13. KEMUDAHAN 14 Dasar Bekerja Dari Rumah15 14. SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN15 Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan15 Pangkat Tempoh Percubaan16 Program Transformasi Minda16 Peperiksaan Perkhidmatan17 Penilaian Prestasi17 Pingat Perkhidmatan Cemerlang 17 15. DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) 17ii 4. Bil. Perkara Muka Surat 16. PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN18Umur Persaraan Paksa 60 Tahun18Kebolehalihan18Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan18Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas 19Kehendak Kerajaan 17. TAWARAN OPSYEN19Opsyen 19Tempoh Opsyen19Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan20Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan 20Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAPegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim21Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan DiBawah SBPAOpsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan21Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPAPegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan 21Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAPegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim22Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan DiBawah SBPAOpsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA 23dan Dihapuskan JawatanPegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di23Bawah SBPAPegawai Yang Belum MemenuhiSyarat Skim 23Perkhidmatan Di Bawah SBPA iii 5. Bil. PerkaraMuka SuratSyarat-Syarat Opsyen24Pelaksanaan Opsyen25Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pertukaran Ke26Skim Perkhidmatan BaruPegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau 27Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh OpsyenOpsyen Muktamad 27Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju 27Menerima SBPA 18. TARIKH KUAT KUASA27 19. PEMAKAIAN28 iv 6. SENARAI LAMPIRANBil. Perkara Muka SuratLAMPIRAN A A Glosari Istilah1/1LAMPIRAN BB1 Klasifikasi Perkhidmatan 1/1B2 Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 1/489B3 Indeks Pemindahan Skim Perkhidmatan SSM Kepada SBPA1/19B4 Jadual Pemindahan Gred Jawatan Dari SSM Kepada SBPA1/18B5 Format Iklan Jawatan 1/1B6 Skim PerkhidmatanYang Dijumudkan Melalui 1/6 Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPAB7 Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh Kuat1/8 Kuasa SBPA Dan Dihapuskan JawatannyaB8 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA1/13LAMPIRAN CC1 Jadual Gaji Sebaris Bagi Skim Perkhidmatan Tetap 1/91C2 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud1/16C3 Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA 1/15C4 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji 1/239 Bagi Skim Perkhidmatan TetapC5 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/29 Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat) v 7. Bil.PerkaraMuka SuratC6 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/33 Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat)C7 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/42 Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat)C8 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/27 Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat) LAMPIRAN DD1 Imbuhan Tetap1/1D2 Senarai Elaun1/5 LAMPIRAN E E Senarai Kemudahan1/5 LAMPIRAN F F Borang Opsyen Persaraan Wajib 60 Tahun LAMPIRAN G Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang DikekalkanPegawai Yang Memenuhi Syarat Skim PerkhidmatanUntuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPAG1 Surat Tawaran Opsyen SBPAG2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAG3 Borang Opsyen SBPAG4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawaivi 8. Bil. Perkara Muka SuratLAMPIRAN HPegawai Yang Belum Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Untuk Memasuki Skim PerkhidmatanSBPAH1 Surat Tawaran Opsyen SBPAH2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAH3 Borang Opsyen SBPAH4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN J Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPAPegawai Yang Memenuhi Syarat Skim PerkhidmatanUntuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPAJ1 Surat Tawaran Opsyen SBPAJ2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAJ3 Borang Opsyen SBPAJ4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN KPegawai Yang Belum Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Untuk Memasuki Skim PerkhidmatanSBPAK1 Surat Tawaran Opsyen SBPAK2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAK3 Borang Opsyen SBPA vii 9. Bil. Perkara Muka SuratK4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN L Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan JawatanPegawai Yang Memenuhi Syarat Skim PerkhidmatanDi Bawah SBPAL1 Surat Tawaran Opsyen SBPAL2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAL3 Borang Opsyen SBPAL4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN MPegawai Yang Belum Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Di bawah SBPAM1 Surat Tawaran Opsyen SBPAM2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAM3 Borang Opsyen SBPAM4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai viii 10. SENARAI JADUALBil.PerkaraMuka Surat 1.Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan3 2.Kod Kelayakan Masuk Minimum 4 3.Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji5 4.Perubahan Nama Dan Kod Klasifikasi Perkhidmatan 6ix 11. JPA.SARAAN 256/24/1Siri No. : KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUANTUJUAN1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru PerkhidmatanAwam (SBPA) bagi semua pegawai lantikan tetap Perkhidmatan Awam Persekutuan yangmelibatkan struktur perkhidmatan yangmerangkumi skim perkhidmatan, syaratperkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.LATAR BELAKANG2. Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan danpencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akan dilaksanamelalui SBPA yang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik, Perkhidmatan Awam kejat,perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif.Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002. 12. 3. Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakan agendapembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, Program TransformasiKerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh dan inisiatif-inisiatifpembangunan yang lain.GLOSARI ISTILAH4. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti diLampiran A.STRUKTUR PERKHIDMATANKumpulan Perkhidmatan5. Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4) kumpulanperkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, KumpulanPengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.6. Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awamyang menyandang atau memegang strategic and key positions.7. Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan GredKhas. Jawatan Utama dimaksudkan sebagai jawatan di peringkat pengurusan tertinggi dalamperkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusanorganisasi sesebuah Kementerian/ Jabatan/ agensi. Manakala Jawatan Gred Khas pula ditetapberdasarkan pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman pegawai yang tidak melaksanaperanan ataupun tugas yang bersifat pengurusan dan strategik.8. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalahdikekal dengan lapisan gred jawatan/ gred gaji sebagaimana sedia ada. 2 13. 9.Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, Kumpulan PengurusanTertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkan bidang jawatanmasing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Jadual 1. Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Bidang Jawatan Jawatan Utama StrategikPengurusan Pakar Dengan Kelayakan Tertinggi Jawatan Gred Khas Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert [SME]) Strategik Pakar Bidang Khusus Pengurusan dan Profesional(Subject Matter Expert [SME]) Pengurusan dan Operasi Pakar Dengan Kelayakan10. Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan. Lapisangred bagi Kumpulan Pelaksana adalah mengikut kelayakan masuk minimum sepertiditetapkan dalam skim perkhidmatan. Kelayakan masuk minimum ke Perkhidmatan Awamditetapkan pada peringkat Penilaian