pelaksanaan sbpa

Upload: sk-kampar

Post on 12-Jul-2015

105 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam

TRANSCRIPT

1JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

MODEL BARU EKONOMPROGRAM TRAN8FORMA8KERAJAANRMK-10EK8PEKTA8 8TAKEHOLDERRAKYAT DDAHULUKAN PENCAPAAN DUTAMAKANLATAR BELAKANG LATAR BELAKANG

BL 88TEM TAHUN TEMPOH ANAL881. Benham1954-196612 Tahun British/ Pasca Merdeka2. 8uffian {Awam_1967-197510 Tahun1967 -1975 Jentera kera]aan besarbagi membangunkannegara {labour intensive_RMK-1 hingga RMK-33. Aziz {Pela]aran_1971-19754 Tahun4.Azmi{Perundangan_1972-19753 Tahun5. 8heikh Abdullah {Tentera_1972-19753 Tahun6. Harun {PBT_1973-19752 Tahun7. JKK 19761976-199115 Tahun 1976Beralih kepadakeseragaman8. 88B1992-200219 Tahun1992 - 20022002 - 2011 8araan fleksibel8araan berteraskanpeker]a berilmu &kompetensi9. 88M2002-201110. 8BPA2012-20208 TahunNKRA, NKEA, RMK-10 & Perkhidmatan Awam Ke]atSEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERIPETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI"bahawa peIaksanaan SBPA hendakIah dikaitkandengan peningkatan daIamproduktiviti & inovasiPerkhidmatanAwam. Ini keranaimpakpeIaksanaanGTPtidak akan terhasiI sekiranya produktiviti daninovasi tidak diberi penekanan. Sehubungan ini,adaIah menjadi tanggungjawab setiap KetuaSetiausaha Kementerian & Ketua Perkhidmatan untukmemastikan berIaku Ionjakan yang nyata &bukanincremental daIampeningkatanprestasi, produktiviti& inovasi organisasi masing-masing meIaIuipendekatan secaraconscious..."11 November 11

SSAkAAN ANG kCML1I1IIPERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGIINISIA1IIINISIA1II 1kANSICkMASI1kANSICkMASI LkknIDMA1ANLkknIDMA1AN AWAM AWAM1LkknIDMA1AN AWAM kLIA14LkknIDMA1AN AWAM ILLkSI8LL3MCDAL INSAN 8LkkUALI1I2kLIMINAN DINAMIk

kLDUCLINISIA1II 1 LkknIDMA1AN AWAM kLIA1 LLIMINA1LkAISL CkLA1L8a|z Agens|Pewujudan Jawatanh|erark|Kawa|an Perbe|anjaanHengurus|rokras|0up||kas| Fungs|Pembaz|ran 8umber Produkt|v|t|KecekapanKua||t| Perkh|dmatan0pt|mumkan 8umberKe|estar|anPenjajaran 8emu|a udaya Kerja erketepatan 0an erprestas| T|ngg|Pendapatan T|ngg|Hu|t| 8k||||ngHu|t| Task|ngTRAN8FORMA8 PERKHDMATAN AWAM

PERKHDMATAN AWAM BERPRE8TA8 TNGG

INISIA1II 2 kLIMINAN DINAMIk LLIMINA1LkAISL CkLA1LKua||t| Kep|mp|nanKecekapanPrestas|0aya 8a|ng NegaraEx|t po||cyKumpu|an Prem|erHob|||t|udaya Kerja erprestas| T|ngg|akat Kep|mp|nanTerba|kPen||a|an Prestas| Henye|uruhPrestas| RendahTRAN8FORMA8 PERKHDMATAN AWAM

PERKHDMATAN AWAM BERPRE8TA8 TNGG

LLIMINA1LkAISL CkLA1LPegawa| berprestas| rendahPerubahan m|ndaKemah|ran & sahs|ahPembangunan potens|Lat|han & mentor|ngPenggunaan opt|mum sumber manus|aProgram Penempatan 8||ang Pemantapan dasar |at|hanPer|uasan |a|uan kerjayaHenar|k bakat terba|kHoda| |nsan berdaya tahan & kompet|t|fPakar |dang Khusus (8HE}Pe|ap|s kep|mp|nanReward PP6Fast Track0asar Pem|sah (Ex|t Po||cy}-P0KPATa|ent Acce|erat|ons |n Pub||c 8erv|ce (TAP8}Program ersepadu Potens| dan Kompetens| (PR08PEK}TRAN8FORMA8 PERKHDMATAN AWAM

PERKHDMATAN AWAM BERPRE8TA8 TNGGINISIA1II 3 MCDAL INSAN 8LkkUALI1I1LLIMINA1LkAISL CkLA1LPTKF|eks|b|||t| Kaedah pen||a|an prestas|Hu|t| task|ngKemasukan secara |atera|Pencen d|bayar pada umur 55 tahunHob|||t|Portab|||t|TRAN8FORMA8 PERKHDMATAN AWAM1PERKHDMATAN AWAM BERPRE8TA8 TNGGINISIA1II 4 LkknIDMA1AN AWAM ILLkSI8LL11TRAN8FORMA8 PERKHDMATAN AWAM11PERKHDMATAN AWAM BERPRE8TA8 TNGGLLIMINA1LkAISLCkLA1L8|ng|e Po|nt 8a|ary (Kumpu|an Prem|er}Caj| H|n|mum - Haks|mum (Kumpu|an Pengurusan Tert|ngg|}Caj| 8ebar|s (Kumpu|an Pengurusan & Profes|ona| serta Kumpu|an Pe|aksana}Jadua| Caj| Hatr|ksPakej jum|ah pendapatan semak|n kec|| semasa na|k pangkatCaj| maks|mum |eb|h rendah d| gred na|k pangkat (P1} berband|ngj|ka keka| d| gred asa| (P2|P3}Kadar Kena|kan Caj| Tahunanrendah d| gred |eb|h t|ngg|Tanggagaj| t|dak seragam antara sk|m perkh|dmatanCaj| maks|mum gred kena|kan pangkat t|dak dapat menampungpenetapan gaj| permu|aan kena|kan pangkatRe|at|v|t| yang munasabah antara gredo|eh menampung gaj| maks|mum gred |eb|h rendah dengan sekurang-kurangnya dua pergerakan gaj| sete|ah d|na|kkan pangkatKadar Kena|kan Caj| Tahunan||angan tanggagaj| d|seragamkanINISIA1II S SAkAAN ANG kCML1I1II1W Pegawai berprestasi rendah/ bermasaIah: kurangW PeIanggaranundang-undang/ peraturan/ menjejaskanimej (Kerajaan masih menghargai perkhidmatan)PER8ARAAN DEM KEPENTNGAN AWAM PER8ARAAN DEM KEPENTNGAN AWAMDASAR PEMISAH (EXIT POLICY) W Pegawai berprestasi tetapi tiada peIuang kemajuankerjaya (skop fungsi tugas jawatan > keupayaanpegawai)W TidakmeIepasi peniIaiandaIamskimperkhidmatan:(PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSAW Tiada peIuang kenaikan pangkat kerana strukturorganisasiW MasaIah kesihatanPER8ARAAN DEM KEPENTNGAN PERKHDMATAN AWAMPER8ARAAN DEM KEPENTNGAN PERKHDMATAN AWAM 1asa 1 11 1 Semakan Sistem SaraanPenstrukturan EIaun & Projek PerintisarePeIarasan Gajiasa 1 -1Semakan Sistem SaraanSemakan EIaunPeIarasan Gajiasa1 -Sistem SaraanSemakan EIaunPeIarasan GajiPELAN INDUK SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (PISA)PELAN INDUK SARAAN PERKHIDMATAN AWAM (PISA)11BL PERKARABL. PEGAWARM JUTATAHUN20121 Ga]i Premier36 11.62 Ga]i JU8A2,692 187.73 Ga]i P&P 137,1521,172.04 Ga]i Pelaksana 656,967 5 Ga]i Guru 433,713 1,103.06 Ga]i ATM, PDRM & 8etaraf 241,013 429.0JUMLAH1,471,573 2,896.7IMPLIKASI KEWANGAN SBPA IMPLIKASI KEWANGAN SBPA1KumpuIan Premier jawatan utamaPENGURUSAN TERTINGGI PENGURUSAN & PROESIONALPELAKSANAPREMIERKumpuIan PengurusanTertinggi Iapisan gred kepada Iapisan gred Jawatan Strategik, Pakar Dengan KeIayakan, Pakar Bidang KhususKumpuIan Pengurusan & ProfesionaI Iapisan gred dikekaIkan Jawatan Strategik, Pengurusan & Operasi, Pakar Dengan KeIayakan, Pakar BidangKhususKumpuIan PeIaksana Lapisan gred keIayakan masuk PMR & keatas dikekaIkan Kemahiran peIbagai & KepeIbagaian tugas8TRUKTURPERKHDMATAN AWAM8TRUKTURPERKHDMATAN AWAM Kreatif & Inovatif KeberhasiIan BerkuaIiti & Berprestasi Kepimpinan BerkuaIiti & Berwawasan1Lapisan Gred SSM Lapisan Gred SBPATURUS ITURUS IITURUS IIIJAWATAN UTAMAJAWATAN GRED KHASA AB BC CTURUS ITURUS IITURUS IIIJAWATAN UTAMAJAWATAN GRED KHASSTRUKTUR PERKHIDMATAN DALAM SBPA TURUS TURUSAB BC CPREMIERA11W kombinasi Kod KeIayakan Masuk Minimum + Kod GajiKeIayakanSBPAIjazah 1DipIoma STPM SPM PMR Kod KeIayakan 171Ke|ayakan Cred 88H Cred 8PA|jazah53|54 1-51|52 1-547|48 1-445|4 1-3*43|44 1-241|42 1-10|p|oma40 2-37|38 2-535|3 2-433|34 2-331|32 2-229|30 2-1Ke|ayakan Cred 88H Cred 8PA8TPH40 3-537|383-435|333|34 3-331|32 3-227|28 3-18PH25|2 4-523|24 4-421|22 4-319|20 4-217|18 4-1PHR1 5-313|14 5-211|12 5-1&sk|m perkh|dmatan ensyarah Un|vers|t|181 Mencorak struktur Perkhidmatan AwamyangdiperIukan daIam meIaksana agendapembangunannegaradari segi kepimpinan&modaI insan MeIaksanakan budaya berprestasi tinggi meIaIui5ayfor5erformance untuk KumpuIan Premier &KumpuIan Pengurusan Tertinggi yang manaprestasi diukur mengikut Petunjuk PrestasiUtama yang ditetapkan Menyediakan Iandasan kepada PISA yangmensasarkan pendapatan per kapita USD1,pada tahun Mencorak struktur Perkhidmatan AwamyangdiperIukan daIam meIaksana agendapembangunannegaradari segi kepimpinan&modaI insan MeIaksanakan budaya berprestasi tinggi meIaIui5ayfor5erformance untuk KumpuIan Premier &KumpuIan Pengurusan Tertinggi yang manaprestasi diukur mengikut Petunjuk PrestasiUtama yang ditetapkan Menyediakan Iandasan kepada PISA yangmensasarkan pendapatan per kapita USD1,pada tahunRUMUSAN RUMUSAN

Mengiktiraf subject matter ex5ert bagiKumpuIan Pengurusan dan ProfesionaI sebagaimekanisme mengekaIkan bakat-bakat terbaikdaIam Perkhidmatan Awam Mewujudkan fungsi multi tasking &berkemahiran bagi KumpuIan PeIaksana ke arahPerkhidmatan Awam kejat Mengatasi isu-isugaji yangdibangkitkanoIehCUEPACS, kesatuan & individu Mengiktiraf subject matter ex5ert bagiKumpuIan Pengurusan dan ProfesionaI sebagaimekanisme mengekaIkan bakat-bakat terbaikdaIam Perkhidmatan Awam Mewujudkan fungsi multi tasking &berkemahiran bagi KumpuIan PeIaksana ke arahPerkhidmatan Awam kejat Mengatasi isu-isugaji yangdibangkitkanoIehCUEPACS, kesatuan & individuRUMUSAN RUMUSAN1