dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

39
1

Upload: atehsalim

Post on 24-May-2015

1.507 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

1

Page 2: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

2

Page 3: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

3

Program Transformasi Minda (PTM)

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

PROSPEK

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Laluan Kerjaya

Page 4: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

4

Dasar & Peraturan

gantikan kursus induksi

syarat baru pengesahan

persediaan awal modul ditambah

baik penilaian sepanjang

kursus tanpa ujian akhir

Rasional

•membolehkan pegawai memahami prinsip dan falsafah pembentukan negara, jentera pentadbiran kerajaan dan peraturan – peraturan asas perkhidmatan awam serta jati diri bagi menghadapi cabaran dan ekspektasi pelanggan

PTM

Program Transformasi Minda

Mod

al In

san

Berku

aliti

Page 5: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SIJIL HADIR

DENGAN JAYA

SIJIL HADIR

DENGAN JAYA

• Pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1.1.2012; atau

• Pegawai lantikan terus pada atau selepas 1 Januari 2012; atau

• Pegawai yang masih dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi – Modul Umum

Tempoh : 5 hari

Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / Agensi di mana pegawai ditempatkan

Kaedah Pembelajaran:• Latihan dalam kumpulan (LDK)• Sesi interaktif• Ujian psikometrik• Perbincangan kes• Kuiz• e-pembelajaran

PANEL PENGURUSAN

PTM

5

Page 6: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

6

SYARAT

Pegawai dalam tempoh percubaan, tertakluk kepada syarat skim perkhidmatan

Page 7: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

Dasar & Peraturan

• Menggantikan PTK

• pelengkap kepada dasar pembangunan sumber manusia sektor awam

• Program menyeluruh bagi menilai dan membangun kompetensi pegawai

7

Rasional

• menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai

• melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggi atas gred yang disandang

PROSPEK

PROSPEK (Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi)

Mod

al In

san

Berku

aliti

Page 8: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

8

PROSPEK

PENILAIAN KOMPETENSI DAN

POTENSI

(PKP)

PEMBANGUNAN KOMPETENSI DAN

POTENSI

(BKP)

Page 9: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

9

Syarat• Telah disahkan dalam

perkhidmatan• ≥5 tahun• Gred 1-6 ke bawah• Cemerlang• LNPT ≥ 85• Lulus tapisan• Bebas tindakan

tatatertib• Diperaku PPSM• 3% daripada 8%

penerima APC

Rasional

•Mengiktiraf pegawai yang cemerlang•Meningkatkan budaya kecemerlangan •Galakan penglibatan

• Aktiviti kesukarelaan

• Kemasyarakatan• Sukan• Kebudayaan

PPC

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)M

odal

Insa

n

Berku

aliti

Page 10: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

PENAMBAHBAIKAN

Dimensi Fungsian Fleksibel

6 Jenis Borang LNPT

10

3 Dimensi – Teras,

Fungsian,Sumbangan

Page 11: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

Markah LNPT (%) Kategori Implikasi

95 – 100

Melebihi Sasaran Secara Signifikan

Significantly Exceed Target (ST)

Melepasi salah satu tapisan awal untuk Penilaian Kompetensi dan Potensi

Diperaku Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)

85 – < 95 Melebihi SasaranExceed Target (ET)

Melepasi salah satu tapisan awal untuk Penilaian Kompetensi dan Potensi

Diperaku PGT

75 – < 85Menepati Sasaran

On Target (OT)

Melepasi salah satu tapisan awal untuk Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi yang berprestasi 80% dan ke atas

Diperaku PGT

< 75 Tidak Menepati

SasaranBelow Target (BT)

Diberi tempoh selama 6 bulan untuk penilaian khas sebelum ditamatkan perkhidmatan bagi yang berprestasi kurang daripada 70%

Tidak diberi PGT

KATEGORI PENCAPAIAN PEGAWAI & IMPLIKASI

11

Page 12: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

12

Istimewa (Fast-track)

Peningkatan ke suatu gred yang lebih tinggi khusus bagi mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai cemerlang yang berpotensi tinggi untuk mengisi jawatan strategik

SME (Subject Matter Expert)

Pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang khusus sebagai kepakaran khusus individu yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan

FAST-TRACK &

SME

LALUAN KERJAYAM

odal

Insa

n

Berku

aliti

Page 13: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

13

Laluan Biasa

NAIK PANGKAT -MENGISI

KEKOSONGAN

NAIK PANGKAT - TANPA KEKOSONGAN

Semua skim perkhidmatan

(Gred 48 ke atas)

Istimewa (fast track)

Baru

Sedia ada

PETUNJUK

Laluan Time-based

Pegawai Perubatan (UD)

Pegawai Pergigian (U)

Pegawai Farmasi (U)

Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan (DG)

Sokongan 15 tahun

PDRM

Laluan Kecemerlangan

Semua skim perkhidmatan

PENINGKATAN GRED GAJI

SME

Semua skim perkhidmatan(P&P / JUSA)

Tambahbaik

Peg. Pendidikan Pengajian Tinggi (DH)

Pensyarah (DS)

Peg. Penyelidik (Q)

Juruterbang / Pemeriksa Juruterbang (A)

Pemeriksa Kapal Terbang (A)

Pegawai Sains (C)

Pegawai Latihan Kemahiran (DL)

Guru Bahasa (DG)

Page 14: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

KENAIKAN PANGKAT GURU

14

Page 15: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

TEMPOH PERKHIDMATAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED

BERASASKAN KECEMERLANGAN

15

Page 16: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

KENAIKAN PANGKAT SECARA ISTIMEWA (FAST-TRACK)

WIBAWA

KANAN

KANAN

BIASA

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PENDETA GURU

WIBAWA

KANAN

PENDETA GURU

PPP yang boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pendeta Guru adalah:•Guru Wibawa Gred DG1-6 yang menunjukkan kecemerlangan terkemuka mutunya yang ditetap berasaskan kriteria yang ditetapkan oleh LKPPP; dan

•Guru Kanan Gred DG1-4 dan DG1-5 yang menunjukkan kecemerlangan sangat terkemuka mutunya yang ditetap berasaskan kriteria yang ditetapkan oleh LKPPP.

16

Page 17: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

PENINGKATAN GRED GAJI SECARA PAKAR BIDANG KHUSUS (SUBJECT MATTER

EXPERT - SME)

• PPP di Gred DG1-4 dan DG1-5 yang menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang dan layak untuk diiktiraf sebagai Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert – SME) berpeluang untuk memperoleh peningkatan gred gaji ke Gred DG1-5 (Guru Kanan) dan DG1-6 (Guru Wibawa) dengan lebih cepat dari tempoh masa yang ditetapkan

17

Page 18: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

18

Tempoh Percubaan

Pelepasan Jawatan

Peletakan Jawatan

Dasar Pemisah (Exit Policy)

Page 19: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

TEMPOH PERCUBAAN

19

Dasar & Peraturan

•Tempoh percubaan daripada 1 – 3 tahun kepada 6 – 24 bulan

•pelanjutan daripada 2 tahun kepada 12 bulan

Rasional

•Mempercepatkan penilaian Ketua Jabatan untuk mengesah atau tidak mengesahkan pegawai.

•Salah satu kaedah exit policy bagi pegawai yang tidak berprestasi atau tidak sesuai.

Tempoh percubaan &

Tempoh pelanjutan

Page 20: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

20

Dasar & Peraturan

•memutuskan hubungan perkhidmatan asal pegawai yang dilantik ke perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam

•Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan

Rasional

•fleksibiliti pegawai bertukar bidang kerjaya

•membuka peluang kepada pegawai untuk mempelbagaikan pengalaman & kepakaranPelepasan

Jawatan

MOBILITY &

PORTABILITY

Page 21: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

21

Rasional

•ruang pegawai mencari pengalaman & kepakaran di luar & menyumbang semula kepada perkhidmatan awam

Peletakan Jawatan

Dasar & Peraturan

•pelantikan semula tanpa memerlukan kebenaran khas

•memutuskan hubungan pegawai yang dilantik ke Negeri, Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan

•tempoh notis diseragamkan kepada 30 hari

•tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan jika dilantik semula selepas 1.1.2012

MOBILITY &

PORTABILITY

Page 22: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

22

Rasional

Tindakan mengeluarkan pegawai yang berprestasi rendah & tidak berintegriti yang menjejaskan penyampaian Perkhidmatan Awam

memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh pegawai berprestasi tinggi

Penamatan Demi

Kepentingan Awam (PDKA)

Dasar & Peraturan

•Pegawai berprestasi rendah: kurang 70%

•Pelanggaran undang-undang/ peraturan-peraturan/ menjejaskan imej

•Masalah mental•Peraturan 49, P.U.(A)395/1993

DASAR PEMISAH

Page 23: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

23

Rasional

Laluan keluar kepada pegawai yang masih berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya untuk menceburi bidang lainPegawai boleh menumpukan perhatian untuk mendapatkan rawatan sebaiknya bagi memulihkan kesihatan

Persaraan Demi

Kepentingan Perkhidmatan

Awam (PDKPA)

Dasar & Peraturan

•Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan (PROSPEK / Kursus Pra JUSA / JUSA)

•Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi

•Masalah kesihatan

DASAR PEMISAH

Page 24: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

24

OPSYEN

Page 25: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

• Tawaran Opsyen– Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada

dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976, SSB, SSM) termasuk:– pegawai dalam tempoh percubaan– pertukaran sementara atau pinjaman – pegawai yang sedang bercuti

• Tempoh Opsyen– 15 hari (16 – 30 Disember 2011)– Opsyen adalah muktamad

25

Page 26: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan hakiki pada 1 Januari 2012.

– Skim perkhidmatan yang dikekalkan• Dokumen Opsyen G (telah memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)

26

Page 27: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA SBPA

Cukup Cukup SyaratSyarat

Terima

Tolak

Terima

Tolak

GG

Masuk SBPAMasuk SBPAPT (P/O) N4-1PT (P/O) N4-1

• Kekal N17 dalam skim Kekal N17 dalam skim perkhidmatan SSMperkhidmatan SSM

• Terima gaji SSMTerima gaji SSM• Naik Pangkat dalam skim Naik Pangkat dalam skim

perkhidmatan SSMperkhidmatan SSM

• PT(P/O) N4-1 PT(P/O) N4-1 (KUP PTR N11) (KUP PTR N11) SBPASBPA

• Gaji bayangan Gaji bayangan PTR N5-1 SBPAPTR N5-1 SBPA

• Kekal dalam skim Kekal dalam skim perkhidmatan perkhidmatan SSMSSM

• Terima gaji SSMTerima gaji SSM• Naik Pangkat Naik Pangkat

dalam skim dalam skim perkhidmatan perkhidmatan SSMSSM

SBPASBPA

Tidak Tidak Cukup Cukup SyaratSyarat

PT (P/O) N17 (KUP PTR N11) • Masuk SBPAMasuk SBPA

• PT(P/O) N4-1PT(P/O) N4-1

PT (P/O) N17

SKIM PERKHIDMATA

N KEKAL SEMASA SBPA

SKIM PERKHIDMATA

N KEKAL SEMASA SBPA CUKUP

SYARAT

• Kekal SSMKekal SSM• PT(P/O) N17PT(P/O) N17

Menerima opsyentukar lantik ke PT(P/O) Gred N17 pada 2009

HH

27

Page 28: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA

• Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)

28

Page 29: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SKIM PERKHIDMATAN JUMUDSEMASA SBPA

Cukup SyaratCukup Syarat(Memiliki (Memiliki

PMR/ PMR/ ≥9 tahun ≥9 tahun

pengalaman)pengalaman)

TerimaTerima

TolakTolak

TerimaTerima

TolakTolak

SKIM PERKHIDMATA

N JUMUD SEMASA SBPAPembantu Am Pejabat N1, N4

(Darjah 6)

SKIM PERKHIDMATA

N JUMUD SEMASA SBPAPembantu Am Pejabat N1, N4

(Darjah 6)

• Masuk SBPAMasuk SBPA•Pembantu Operasi Pembantu Operasi N5-1(N11)N5-1(N11)

• Kekal dalam SSM (PAP N1, N4)

• Terima gaji SSM

• Pembantu Pembantu Operasi N5-1 Operasi N5-1 (KUP PAP N1, (KUP PAP N1, N4) SBPA N4) SBPA hingga cukup hingga cukup syaratsyarat

• Gaji Gaji bayangan N1, bayangan N1, N4 SBPAN4 SBPA

• Masuk SBPA• Pembantu

Operasi N5-1

• Kekal dalam SSM

• Terima gaji SSM

Pembantu OperasiN5-1 (N11)

CUKUP SYARAT

• Kekal SSM• PAP N1, N4

Tidak Cukup Tidak Cukup SyaratSyarat(Tidak (Tidak

memiliki memiliki PMR/ PMR/

<9 tahun <9 tahun pengalaman)pengalaman)

SBPASBPA

JJ

KK

29

Page 30: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA

• Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)

30

Page 31: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEBELUM SBPA

TerimaTerima

TolakTolak

TerimaTerima

TolakTolak

Cukup Cukup SyaratSyarat

SRP/PMRSRP/PMR

Tidak Cukup Tidak Cukup SyaratSyaratTiada Tiada

PMR/PMRPMR/PMR

CUKUP SYARAT

• Pengawal Keselamatan KP5-1

• Pengawal Keselamatan KP5-1 (KUP jaga R1, R4)

• Gaji bayangan jaga R1, R4 SBPA

• Masuk SBPA• Pengawal

Keselamatan KP5-1

Dibersarakan di Dibersarakan di bawah 10(5)(b)bawah 10(5)(b)

Menolak opsyentukar lantik ke

Pengawal Keselamatan Gred

KP11 pada 2009

Pengawal Keselamatan KP 5-1(KP11)

Dibersarakan di Dibersarakan di bawah 10(5)(b)bawah 10(5)(b)

KUP Jaga R1, R4

LL

MM

SKIM PERKHIDMATA

N JUMUD SEBELUM SBPA

SKIM PERKHIDMATA

N JUMUD SEBELUM SBPA

SBPASBPA

Jaga R1, R4

31

Page 32: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.

– Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan di bawah SBPA• Dokumen Opsyen G

32

Page 33: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEMASA SBPA

TerimaTerima

TolakTolak

SKIM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPPLD DGA32)

SKIM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPPLD DGA32)

• Masuk SBPAMasuk SBPA•PPP DG2-2PPP DG2-2

• Kekal dalam SSM (PPPLD, DGA32)

• Terima gaji SSM

PPPDG2-2 (DGA32)

SBPASBPA

GG

33

Page 34: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

OPSYEN

– Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA• Dokumen Opsyen H (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen J (belum memenuhi

syarat)

34

Page 35: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEBELUM SBPA

TerimaTerima

TolakTolak

TerimaTerima

TolakTolak

Cukup Cukup Syarat Syarat

(Pengalaman (Pengalaman tiga (3) tahun)

Tidak Cukup Tidak Cukup SyaratSyarat

CUKUP SYARAT

• PPP DG2-1

• PPP DG2-1 (KUP DGA29)

• Gaji bayangan PPPLD SBPA

• Masuk SBPA• PPP DG2-1

Dibersarakan di Dibersarakan di bawah 10(5)(b)bawah 10(5)(b)

PPPDG2-1 (PPPLD DGA29)

Dibersarakan di Dibersarakan di bawah 10(5)(b)bawah 10(5)(b)

KUP PPPBS DG27

HH

JJ

SKIM PERKHIDMATA

N JUMUD SEBELUM SBPA

SKIM PERKHIDMATA

N JUMUD SEBELUM SBPA

SBPASBPA

PPPBS DG27

35

Page 36: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

• Syarat-syarat opsyen– dibuat tanpa syarat– dianggap tidak bersetuju jika:

• tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas;

• bersyarat atau dengan bantahan;• dengan pindaan; dan/ atau• tidak mengembalikan borang opsyen kepada

Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah

36

Page 37: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

TAWARAN OPSYEN

OPSYEN TERBATAL

OPSYEN TERBATAL

MELETAK JAWATAN /

MENINGGAL DUNIA

MELETAK JAWATAN /

MENINGGAL DUNIA

TERBUKTI TIDAK

TERIMA BORANG OPSYEN

TERBUKTI TIDAK

TERIMA BORANG OPSYEN

SEBELUM KUAT KUASA

1-1-121-1-12

BERI SEMULA BORANG OPSYEN

BERI SEMULA BORANG OPSYEN

37

Page 38: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

TAWARAN OPSYEN

• Implikasi Tidak Bersetuju Menerima SBPA:

– bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkan di bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan asal sebelum 1 Januari 2012.

– bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya, akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP.

38

Page 39: Dasar & peraturan baru perkhidmatan sbpa

SEKIANTERIMA KASIH

39