pekeliling sbpa pdrm

of 108 /108
KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Author: iyatieku-ayune

Post on 08-May-2015

4.447 views

Category:

Education


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIAJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

2. KANDUNGANBil.Perkara Muka Surat 1.KANDUNGANi 2.SENARAI LAMPIRAN v 3.SENARAI JADUALviii 4.TUJUAN 1 5.LATAR BELAKANG 1 6.GLOSARI ISTILAH2 7.STRUKTUR PERKHIDMATAN2 Kumpulan Perkhidmatan2 Rasionalisasi Perkhidmatan 3 8.PENGGELARAN GRED GAJI4 9.SKIM PERKHIDMATAN5 Format Iklan Jawatan 5 Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 510.PEMBANGUNAN MODAL INSAN5 Latihan Sektor Awam5 Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 611.SARAAN KETUA POLIS NEGARA6 Gaji 6 Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus7 Penilaian Prestasi 712.SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI 8 Gaji 8 Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA 8i 3. Bil.Perkara Muka Surat Tarikh Pergerakan Gaji 8 Kenaikan Gaji Tahunan9 Kenaikan Gaji Tahunan 2012 10 Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan 10 Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat 10 Penilaian Prestasi 1113.SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN 12 PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Gaji 12 Prinsip Pemindahan Gaji12 Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji13 Pergerakan Gaji Tahunan14 Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang14 Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) 1514.IMBUHAN TETAP DAN ELAUN15 Imbuhan Tetap Dan Elaun15 Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar1615.KEMUDAHAN1616.SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN 16 Tempoh Percubaan 16 Program Transformasi Minda 17 Penilaian Prestasi 17 Pingat Perkhidmatan Cemerlang1817.DASAR PEMISAH(EXIT POLICY) KUMPULAN18 PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANAii 4. Bil. Perkara Muka Surat18.PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN KUMPULAN 18 PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 18 Kebolehalihan 19 Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan 19 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas19 Kehendak Kerajaan19.TAWARAN OPSYEN20 Opsyen20 Tempoh Opsyen 20 Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan 20 Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan21 Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim 21 Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan 22 SBPA dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di 22 Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim 22 Perkhidmatan Di Bawah SBPA Syarat-Syarat Opsyen23 Pelaksanaan Opsyen24 Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim 25 Perkhidmatan Baru Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti26 Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen Opsyen Muktamad 26 iii 5. Bil.Perkara Muka Surat Pemakaian Kepada Pagawai Yang Tidak Bersetuju Menerima 26 SBPA20.TARIKH KUAT KUASA2721.PEMAKAIAN27iv 6. SENARAI LAMPIRANBil. Perkara Muka Surat LAMPIRAN A A Glosari Istilah1/1LAMPIRAN BB1 Senarai Skim Perkhidmatan PDRM 1/16B2 Format Iklan Jawatan 1/1B3 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh 1/1 Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan JawatannyaB4 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA1/1 LAMPIRAN CC1 Gaji Dan Kadar Bagi Imbuhan Tetap Jawatan Premier Dan1/1 Imbuhan Perumahan Premier Serta Bantuan Pembantu RumahC2 Kelayakan Elaun, Kemudahan Dan Bonus Bagi Ketua Polis1/5 NegaraC3 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan1/1 Tertinggi PDRMC4 Jadual Pemindahan Gaji Bagi Menentukan Matagaji Baru Pegawai 1/1 Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM Yang Menerima Opsyen SBPAC5 Contoh Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Tarikh Pergerakan Gaji Yang1/1 Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPAC6 Contoh Kaedah Penetapan Gaji Bagi Tarikh Kenaikan Pangkat1/1 Yang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPAC7 Contoh Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan 1/1C8 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Tetap1/8C9 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud1/3C10Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA 1/14 v 7. Bil.PerkaraMuka SuratC11Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/25 Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja MalaysiaC12Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/4 Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat)LAMPIRAN DD1 Senarai Imbuhan Tetap1/1D2 Senarai Elaun1/2LAMPIRAN E E Senarai Kemudahan1/3LAMPIRAN F F Borang Opsyen Persaraan Paksa Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang DikekalkanLAMPIRAN G Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAG1 Surat Tawaran Opsyen SBPAG2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAG3 Borang Opsyen SBPAG4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN H Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA vi 8. Bil.PerkaraH1 Surat Tawaran Opsyen SBPAH2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAH3 Borang Opsyen SBPAH4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya LAMPIRAN J Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAJ1 Surat Tawaran Opsyen SBPAJ2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAJ3 Borang Opsyen SBPAJ4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN K Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAK1 Surat Tawaran Opsyen SBPAK2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAK3 Borang Opsyen SBPAK4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawaivii 9. SENARAI JADUALBil. PerkaraMuka Surat1. Kumpulan Perkhidmatan Dan Bidang Jawatan 32. Pangkat/ Gred Gaji PDRM43. Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan9viii 10. JPA.SARAAN 256/24/1-2Siri No. : KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIATUJUAN1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan BaruPerkhidmatan Awam (SBPA) bagi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yangmelibatkan struktur perkhidmatan yang merangkumi skim perkhidmatan, syaratperkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.LATAR BELAKANG2. Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan danpencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akandilaksana melalui SBPAyang berpaksikankepada kepimpinan dinamik,Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dansaraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa sejak tahun 2002. 11. 3. Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakanagenda pembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, ProgramTransformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh daninisiatif-inisiatif pembangunan yang lain.GLOSARI ISTILAH4. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti diLampiran A.STRUKTUR PERKHIDMATANKumpulan Perkhidmatan5. Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4)kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi,Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.6. Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur PerkhidmatanAwam yang menyandang atau memegang strategic and key position. Bagi PDRM,jawatan Ketua Polis Negara adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.7. Kumpulan Pengurusan Tertinggi bagi perkhidmatan PDRM bermaksudJawatan Utama yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusan organisasi. Dibawah SBPA, pangkat di bawah kelompok Jawatan Utama adalah terbahagi kepada: 7.1 Timbalan Ketua Polis Negara 7.2 Pesuruhjaya Kanan Polis 7.3 Pesuruhjaya Polis 7.4 Timbalan Pesuruhjaya Polis 2 12. 8.Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dikekal dengan lapisan pangkatsebagaimana sedia ada.9.Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, KumpulanPengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkanbidang jawatan masing-masing sebagaimana di dalam Jadual 1. Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang JawatanKumpulan Perkhidmatan Bidang Jawatan Pengurusan Tertinggi StrategikStrategikPakar Bidang Khusus Pengurusan dan Profesional(Subject Matter Expert [SME])Pengurusan dan Operasi10. Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan.Lapisan pangkat bagi Kumpulan Pelaksana adalah mengikut kelayakan masukminimum seperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan.Rasionalisasi Perkhidmatan11. Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejat memberi penekanan ke atas saiz danguna tenaga secara optimum. Kementerian/ Jabatan/ agensi termasuk perkhidmatanPDRM dikehendaki memberi tumpuan kepada fungsi utamanya bagi mengelakkanpertindihan fungsi antara satu dengan yang lain. Langkah penyesuaian saizPerkhidmatan Awam, penjajaran fungsi utama perkhidmatan, kajian pertindihanfungsi agensi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya danperekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan akan dilaksanakan.3 13. PENGGELARAN GRED GAJI12.Penggelaran gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan Jadual GajiSebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM). Dengan ini,penggelaran gred gaji baru PDRM adalah seperti di Jadual 2.Jadual 2 : Pangkat/ Gred Gaji PDRMPangkat SSM SBPA Kumpulan Premier Ketua Polis Negara- Premier Kumpulan Pengurusan Tertinggi Ketua Polis Negara VUYA3 - Timbalan Ketua Polis NegaraVUYA5 VUYA5 Pesuruhjaya Kanan Polis- VUYA6 Pesuruhjaya PolisVUYA6 VUYA6i Timbalan Pesuruhjaya Polis VUYA7 VUYA7 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Penolong Kanan Pesuruhjaya PolisYA24 YA20 Penolong Pesuruhjaya PolisYA22 YA18 Penguasa PolisYA20 YA16 Timbalan Penguasa Polis YA18 YA14 Penolong Penguasa Polis YA16 YA12 Inspektor YA13 YA11 Kumpulan Pelaksana Sub-Inspektor YA10 YA10 Sarjan Mejar YA8 YA8 Sarjan YA5/ YA6YA6 KoperalYA4 YA4 Lans Koperal YA2 YA2 KonstabelYA1 YA1 Sub-Inspektor Orang AsliYP10 YP10 Sarjan Mejar Orang AsliYP8 YP8 Sarjan Orang AsliYP6 YP6 Koperal Orang Asli YP4 YP4 Lans Koperal Orang AsliYP2 YP2 Konstabel Orang Asli YP1 YP1 Sub-Inspektor SokonganYT10 YT10 Sarjan Mejar SokonganYT 8YT 8 Sarjan SokonganYT 6YT 6 Koperal Sokongan YT 4YT 4 Lans Koperal SokonganYT 2YT 2 Konstabel Sokongan YT 1YT 14 14. SKIM PERKHIDMATAN13.Senarai skim perkhidmatan PDRM adalah seperti dalam Lampiran B1.Format Iklan Jawatan14.Pelantikan mulai 1 Januari 2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan barudi bawah SBPA. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skimperkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B2.Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA15.Semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kirafungsi skim perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Walau bagaimanapun,penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skimperkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA. Senarai pertukaran jawatan jumud keskim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B3.16.Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akandibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibacabersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akandibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.PEMBANGUNAN MODAL INSANLatihan Sektor Awam17.Pembangunan latihan berteraskan transformasi minda dan pengukuhankompetensi bagi membangunkan keupayaan intelektual, kemahiran dan sahsiah akandilaksanakan melalui strategi-strategi yang akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan darisemasa ke semasa.5 15. Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi18. Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) diperkenalkansebagai sistem baru penilaian kompetensi dan potensi pegawai yang lebih menyeluruhbagi menyandang jawatan di gred yang lebih tinggi. PROSPEK terdiri daripadaPenilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) dan Pembangunan Kompetensi dan Potensi(BKP).PKP bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai,manakala BKP bertujuan membangun dan menilai kompetensi dan potensi pegawaiuntuk menyandang gred jawatan lebih tinggi.19. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat denganpentadbiran, pengurusan dan penyeliaan perlu mengikuti PKP dan BKP sebelumdipertimbangkan kenaikan pangkat. Bagi pegawai yang tidak terlibat dengan tugas-tugas pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan, pegawai akan dinilai melalui PKPsahaja.20. Pegawai Kumpulan Pelaksana disyaratkan melalui PKP untuk dinaikkanpangkat. Pegawai Kumpulan Pelaksana di gred lantikan yang berkhidmat 15 tahundan lebih boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP tanpa PKP. Walaubagaimanapun, bagi kenaikan pangkat seterusnya pegawai dikehendaki melalui PKP.SARAAN KETUA POLIS NEGARAGaji21. Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi jawatan Ketua Polis Negara (KPN) dibawah Kumpulan Premier seperti di Lampiran C1.22. Prestasi KPN perlu dinilai untuk menentukan kelestariannya bagi terusmenyandang jawatan dalam kumpulan ini serta pemberian bonus tahunan. 6 16. 23.Sekiranya pegawai bersetuju menerima opsyen bagi pakej saraan denganterma dan syarat Kumpulan Premier, pegawai diberi gaji, elaun dan kemudahanKumpulan Premier.24.Pada 1 Januari 2012, KPN yang sedang mengisi jawatan tersebut secarakontrak akan ditawar kontrak baru berdasarkan baki tempoh kontrak yang ada denganterma dan syarat yang ditetapkan dalam Panduan Mengenai Dasar Dan PelaksanaanUrusan Perlantikan Dan Perkhidmatan Pegawai Kumpulan Premier.Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus25.Imbuhan Tetap Perumahan, Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah,Imbuhan Tetap Keraian, Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Bantuan PembantuRumah kepada KPN adalah dikekalkan. Walau bagaimanapun, Imbuhan TetapKeraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama digabungkan menjadi Imbuhan TetapJawatan Premier, manakala Imbuhan Tetap Perumahan dan Bayaran BantuanMenyelenggara Rumah digabungkan menjadi Imbuhan Perumahan Premier. Kadarbagi Imbuhan Tetap Jawatan Premier dan Imbuhan Perumahan Premier serta BantuanPembantu Rumah adalah seperti di Lampiran C1.26.Selain itu, peruntukan kelayakan elaun, kemudahan dan bonus bagi KPNadalah seperti di Lampiran C2.Penilaian Prestasi27.Pelaksanaan pengukuran prestasi bagi Kumpulan Premier adalah berdasarkanpengukuran berasaskan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) danpenilaian prestasi khas oleh panel penilai atau kaedah lain yang ditentukan olehKerajaan dari semasa ke semasa. 7 17. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGIGaji28.Jadual Gaji Minimum - Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama dibawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM seperti di Lampiran C3.Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA29.Gaji pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang menerima opsyen SBPAakan dipindahkan kepada Jadual Gaji Minimum - Maksimum. Prinsip pemindahanadalah daripada matagaji akhir di gred gaji asal ke matagaji SBPA yang ditetapkandalam jadual pemindahan seperti di Lampiran C4.Tarikh Pergerakan Gaji30.Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julaidan 1 Oktober adalah dikekalkan.31.Pemindahan gaji kepada Jadual Gaji Minimum - Maksimum tidak mengubahTPG pegawai kecuali bagi mereka yang berada di matagaji maksimum pada31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari.32.Kaedah pemindahan gaji bagi pegawai yang TPG pada 1 Januari termasukpegawai yang dinyatakan di perenggan 31 di atas, gaji pegawai dipindahkan ke gajiSBPA mengikut prinsip di perenggan 29 di atas dan kemudian pegawai diberiKenaikan Gaji Tahunan.8 18. 33.Bagi pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklahdiberi pemindahan gaji kepada gaji SBPA atas gred jawatan setara di SBPA terlebihdahulu, kemudian diberi Kenaikan Gaji Tahunan dan seterusnya ditetapkan gajipermulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip penetapan gaji kenaikanpangkat.34.Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 32 dan 33 adalah sepertiberikut: 34.1 Pemindahan Gaji Bagi Pegawai Yang TPG Pada- Lampiran C51 Januari. 34.2 Pemindahan Gaji Bagi Pegawai Yang Tarikh- Lampiran C6Kenaikan Pangkat Pada 1 Januari 2012.Kenaikan Gaji Tahunan35.Sejajar dengan tujuan untuk menjadikan pegawai berprestasi tinggi, konsepGaji Berasaskan Prestasi diperkenalkan di mana Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) bagiKumpulan Pengurusan Tertinggi ditetapkan mengikut pencapaian prestasi berdasarperatusan.36.KGT diberi kepada pegawai yang mencapai prestasi sekurang-kurangnyaMenepati Sasaran dengan kadar KGT di Jadual 3 tertakluk kepada gaji maksimumdalam Jadual Gaji Minimum - Maksimum. Jadual 3: Peratusan Kenaikan Gaji TahunanPrestasi% KGT Melebihi Sasaran Secara Signifikan15% daripada gaji (Significantly Exceed Target) Melebihi Sasaran 8% daripada gaji (Exceed Target) Menepati Sasaran 5% daripada gaji (On Target)37.Pegawai yang tidak menepati sasaran, tidak diberi KGT.9 19. 38.Formula penentuan amaun KGT ialah: Amaun KGT = % KGT x Gaji Pokok Amaun KGT hendaklah dibundarkan kepada RM5.00 tertinggi terhampir.39.Contoh pemberian KGT adalah seperti di Lampiran C7.Kenaikan Gaji Tahunan 201240.KGT 2012 bagi pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi adalah pada kadar5% daripada gaji kecuali mereka yang berprestasi rendah.Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan41.Pelaksanaan SBPA tidak mengubah pemberian Imbuhan Tetap, elaun dankemudahan yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, terdapat penetapan/pindaan seperti berikut: 41.1pegawai berpangkat Pesuruhjaya Polis dan Pesuruhjaya Kanan Polis layak menikmati elaun dan kemudahan mengikut kelayakan Gred Utama B. 41.2kadar bagi dua (2) bayaran insentif yang ditetap berdasarkan gaji pokok yang terpakai bagi PDRM iaitu Bayaran Insentif Pedalaman dan Bayaran Insentif Wilayah adalah ditambat pada kadar gaji bulan Disember 2011.Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat42.Gaji yang diterima oleh seseorang pegawai yang dinaikkan pangkat hendaklahlebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu.10 20. 42.1 Jika gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu adalah kurang daripadagaji minimum dalam gred kenaikan pangkat dan perbezaan itu adalahsama atau lebih daripada 5% daripada gaji hakiki dalam gred/ pangkatterdahulu, pegawai itu hendaklah dibayar gaji minimum dalam gredkenaikan pangkat itu. 42.2 Jika gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu kurang daripada gajiminimum dalam gred kenaikan pangkat tetapi perbezaannya adalahkurang daripada 5% daripada gaji dalam gred terdahulu, pegawai ituhendaklah dibayar gaji di gred/ pangkat kenaikan pangkat yang samadengan gaji hakiki ditambah 5% daripada gaji hakiki. 42.3 Jika gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu sama atau lebih lebihtinggi daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat, pegawaiitu hendaklah dibayar gaji dengan penambahan 5% daripada gaji hakikidi gred/ pangkat terdahulu.43.Bagi kenaikan pangkat dari Penolong Kanan Pesuruhjaya ke KumpulanPengurusan Tertinggi, kaedah penetapan gaji kenaikan pangkat dikekalkan sepertimana prinsip yang sedang berkuat kuasa.Penilaian Prestasi44.Pengukuranprestasi bagi KumpulanPengurusanTertinggi adalahmenggunakan pengukuran berasaskan Petunjuk Prestasi Utama (Key PerformanceIndicators) yang digabungkan dalam borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan(LNPT) atau kaedah lain yang ditentukan oleh Kerajaan.11 21. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTAKUMPULAN PELAKSANAGaji45.JGS adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang terpakai bagiKumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana.46.Struktur JGS mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 46.1 matagaji mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gredgaji. 46.2 bilangan Tangga (T) yang sama di gred gaji yang sama dalam semuaKlasifikasi Perkhidmatan. 46.3 kadar KGT yang sama bagi setiap gred yang setaraf dalam semuaKlasifikasi Perkhidmatan dengan pola peningkatan KGT yang lebihbaik berbanding gred lebih rendah.47.JGS bagi skim perkhidmatan tetap adalah seperti di Lampiran C8 manakalaJGS bagi skim perkhidmatan jumud adalah seperti di Lampiran C9.Prinsip Pemindahan Gaji48.Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagajiyang akhir diterima di gred gaji asal kepada matagaji yang sama atau tertinggiberhampiran dalam JGS, di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1)Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. 12 22. Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji49.Bagi maksud pemindahan gaji ke JGS pada 1 Januari 2012, pegawai diberikansatu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepadaJGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapanadalah pada matagaji tertinggi berhampiran.50.Bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum jadual gaji asal, pegawaidiberikan kuantum satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannyadipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiadamatagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.51.Pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklahdiberi pemindahan gaji dari matagaji di gred hakiki kepada matagaji di gred setaraSBPA terlebih dahulu dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikanpangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SBPA.52.Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 49, 50, dan 51 adalah seperti diLampiran C10.53.Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julaidan 1 Oktober adalah dikekalkan.54.Pemindahan JGM kepada JGS tidak mengubah TPG pegawai kecuali dalamkeadaan berikut: 54.1 pegawai yang telah berada di matagaji maksimum pada 31 Disember2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari. 54.2 pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua (2) ataulebih matagaji JGM kepada satu (1) matagaji baru yang sama di JGS.TPG pegawai ditetapkan kepada TPG baru. 13 23. 55.Jadual pemindahan JGM kepada JGS dan penetapan TPG adalah sepertiberikut: 55.1 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh- Lampiran C11Pergerakan Gaji Bagi Klasifikasi PerkhidmatanPolis Diraja Malaysia. 55.2 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh- Lampiran C12Pergerakan Gaji Bagi Klasifikasi PerkhidmatanPolis Diraja Malaysia (Penyandang Yang TidakMemenuhi Syarat).Pergerakan Gaji Tahunan56.Di bawah SBPA hanya satu jenis Pergerakan Gaji Tahunan diberikan iaituPergerakan Gaji Biasa. Bagi pegawai yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkantidak layak menerima pergerakan gaji. Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012hendaklah diberi mengikut TPG yang telah ditetapkan seperti di perenggan 53, 54 dan55.Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang57.Mulai pelaksanaan SBPA, tiada lagi Jadual Gaji KUP diwujudkan untukkes-kes kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan, pertukaran sementara, peminjaman,pertukaran tetap dan Peningkatan Secara Lantikan (PSL). Bagi kes-kes tersebut,penetapan/ tawaran gaji adalah tertakluk kepada gaji maksimum dalam Jadual GajiMinimum Maksimum atau JGS di gred kenaikan pangkat/ gred yang ditawarkan.58.Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA kepada pegawai yang berada di jadual gajiSSM secara Khas Untuk Penyandang (KUP), pemindahan gaji hendaklahdilaksanakan seperti mana pegawai yang berada di matagaji maksimum di bawahSSM mengikut prinsip-prinsip seperti di perenggan 48 dan 54.1.14 24. 59.Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada JabatanPerkhidmatan Awam (JPA) (Bahagian Saraan) bagi keadaan berikut: 59.1 pegawai yang gajinya tidak diperuntukkan dalam Jadual PemindahanGaji di Lampiran C11 dan Lampiran C12. 59.2 pegawai yang gajinya di bawah Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet1976 (Laporan JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (SSB) yangmenerima tawaran opsyen SBPA.Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)60.Pegawai lantikan kontrak (contract of service) akan diselaraskan gajinyamengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Kaedah ini tidak terpakai bagi KPN yangjawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier.IMBUHAN TETAP DAN ELAUNImbuhan Tetap Dan Elaun61.Prinsip, kadar dan syarat-syarat bayaran Imbuhan Tetap yang berkuat kuasadikekalkan di bawah SBPA.62.Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan Imbuhan Tetap tersebut hendaklahmerujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaranatau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai Imbuhan Tetap adalah seperti diLampiran D1.63.Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan bagi elaun hendaklah merujuk kepadaPekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau suratpelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai elaun adalah seperti di Lampiran D2.15 25. Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar64.Kadar bagi dua (2) bayaran insentif yang ditetap berdasarkan gaji pokok yangterpakai bagi PDRM iaitu Bayaran Insentif Pedalaman dan Bayaran Insentif Wilayahadalah ditambat pada kadar gaji bulan Disember 2011.KEMUDAHAN65.Kemudahan adalah diberi atas prinsip keistimewaan dan bukan merupakan hakseseorang pegawai. Ia boleh ditarik balik pada bila-bila masa jika perlu. Semuakemudahan yang berkuat kuasa dikekalkan.66.Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan kemudahan tersebut hendaklahmerujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaranatau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai kemudahan adalah seperti diLampiran E.SYARAT-SYARAT PERKHIDMATANTempoh Percubaan67.Mulai tarikh kuat kuasa SBPA, calon yang dilantik secara tetap dikehendakiberkhidmat dalam tempoh percubaan antara enam (6) bulan hingga 24 bulan. Pegawaiboleh disahkan dalam perkhidmatan setelah melalui tempoh percubaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan dan memenuhi syarat pengesahan lain yang ditetapkan.68.Pegawai yang masih tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan setelah tamattempoh percubaan maksimum 24 bulan, boleh dilanjutkan tempoh percubaan tidakmelebihi tempoh satu (1) tahun.16 26. 69.Bagi calon yang dilantik tetap tetapi belum disahkan dalam perkhidmatanmulai tarikh kuat kuasa SBPA dan bersetuju menerima SBPA, tempoh percubaan danpengesahan dalam perkhidmatan adalah seperti berikut:69.1pegawai boleh disahkan pada atau selepas tarikh kuat kuasa SBPAtertakluk telah berkhidmat dalam tempoh percubaan enam (6) bulanatau lebih dan memenuhi semua syarat pengesahan dalamperkhidmatan di bawah SSM.69.2pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 24bulan atau lebih tetapi belum memenuhi syarat pengesahan dalamperkhidmatan, dibenar menghabiskan baki tempoh percubaan asal dibawah SSM atau baki tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak BerkuasaMelantik dan pegawai boleh disahkan sekiranya telah memenuhi semuasyarat pengesahan dalam perkhidmatan.Program Transformasi Minda70.Program Transformasi Minda (PTM) diperkenalkan sebagai satu pendekatanuntuk memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awalpelantikan dalam Perkhidmatan Awam. Program ini dibentuk bagi membolehkanpegawai memahami falsafah dan prinsip pembentukan negara, sistem pentadbiranKerajaan dan peraturan-peraturan asas Perkhidmatan Awam serta pembentukan jatidiri bagi menghadapi cabaran dan ekspektasi pelanggan. PTM menjadi salah satudaripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi menggantikan Kursus Induksi.Penilaian Prestasi71.Sistem penilaian prestasi baru yang lebih menyeluruh diperkenalkan meliputipenggunaan kaedah pelbagai penilai (multi-rater), Petunjuk Prestasi Utama (KeyPerformance Indicators) dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang ditambahbaik. Sistem penilaian prestasi baru ini lebih inklusif, adil dan telus selaras dengankeperluan perkhidmatan dan mengandungi elemen baru kompetensi seperti ideainovatif dan kreatif serta sumbangan aktif pegawai di luar tugas rasmi.17 27. 72.PDRM dibenarkan membuat pengubahsuaian terhadap komponen SistemPenilaian Prestasi baru selaras dengan peranan dan tugas perkhidmatan masing-masing tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.Pingat Perkhidmatan Cemerlang73.Selain daripada Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pingat PerkhidmatanCemerlang diperkenalkan bagi mengiktiraf sumbangan pegawai yang melangkauikebiasaan kepada perkhidmatan, masyarakat dan negara.DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) KUMPULAN PENGURUSANTERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTAKUMPULAN PELAKSANA74.Bagi memastikan kecemerlangan penyampaian PerkhidmatanAwam,Kerajaan memperkukuhkan dasar pemisah dengan mengambil tindakan tegas untukmengeluarkan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah. Dasar ini jugamenyediakan laluan keluar bagi pegawai berprestasi yang tiada peluang kemajuankerjaya serta pegawai yang menghadapi masalah kesihatan yang menjejaskankeupayaannya untuk menjalankan tugas.PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN KUMPULAN PENGURUSANTERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTAKUMPULAN PELAKSANAUmur Persaraan Paksa 60 Tahun75.Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012, umur persaraanpaksa adalah 60 tahun. Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraanpaksa 55 tahun, 56 tahun atau 58 tahun, pegawai akan ditawar opsyen melanjutkanperkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. Borang opsyen pelanjutanumur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F.18 28. Kebolehalihan76.Selaras dengan hasrat untuk meningkatkan lagi mobiliti pegawai dalamperkhidmatan, Kerajaan bersetuju untuk memansuhkan dasar pelepasan dengan izindan menggantikannya dengan dasar pelepasan jawatan berkuat kuasa 1 Januari 2012.Pemansuhan dasar ini membolehkan tempoh perkhidmatan pegawai diambil kira bagitujuan perkiraan faedah persaraan dengan syarat pegawai dilantik semula dalamPerkhidmatan Awam.77.Dari segi pelaksanaan, pegawai perlu memaklumkan kepada Ketua Jabatansecara bertulis mengenai hasratnya untuk meninggalkan jawatan yang disandang bagitujuan menerima pelantikan baru dalam Perkhidmatan Awam. Pelepasan jawatantersebut akan berkuat kuasa mulai tarikh pegawai dilantik ke jawatan baru itu.Manakala, pegawai yang akan dilantik ke Perkhidmatan Awam Negeri, PihakBerkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pegawai yang berhentidaripada Perkhidmatan Awam hendaklah meletak jawatan.78.Bagi pegawai yang melepaskan jawatan atau meletakkan jawatan dankemudiannya dilantik semula pada atau selepas 1 Januari 2012, tempoh perkhidmatanlepas yang terputus boleh dimasuk kira bagi maksud penghitungan faedah persaraan.Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan79.Pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991 dan kemudiannyabersara pilihan akan dibayar pencen apabila mencapai umur 55 tahun.Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan80.Pegawai yang dikehendaki oleh Kerajaan untuk dibersarakan atas alasankepentingan negara atau demi kepentingan Perkhidmatan Awam diberi faedahpersaraan yang dikira berdasarkan tempoh perkhidmatan seolah-olah pegawai ituberkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa yang terpakai baginya.19 29. TAWARAN OPSYENOpsyen81.Opsyen hanya akan diberi kepada pegawai tetap yang sedang berkhidmat pada1 Januari 2012. Pegawai tetap adalah yang dilantik ke jawatan tetap termasuk yangdalam percubaan, tukar sementara dan peminjaman.82.Bagi pegawai yang bersara, meletak jawatan atau dibuang kerja berkuat kuasapada 1 Januari 2012 atau sebelumnya, opsyen tidak ditawarkan kerana pegawai tidaklagi berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012.Tempoh Opsyen83.Opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 15 hari mulai 16 Disember 2011hingga 30 Disember 2011.84.Tawaran opsyen kepada semua pegawai yang layak akan diuruskan olehpengurus sumber manusia Kementerian atau agensi masing-masing. Sekiranya PDRMmenyediakan aplikasi penawaran opsyen secara online, dokumen opsyen termasuksurat tawaran yang lengkap boleh dimuat turun daripada laman web PDRM. Adalahmenjadi tanggungjawab pegawai untuk mengisi pilihan opsyen sama ada menerimaatau tidak menerima opsyen dan menandatangani Borang Opsyen serta Surat AkuanPenerimaan Surat Tawaran Opsyen. Borang dan surat yang telah lengkap diisihendaklah dicetak dan dikembalikan kepada pengurus sumber manusia di Kementerianatau agensi masing-masing sebelum atau pada 30 Disember 2011.Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan85.Bagi skim perkhidmatan yang dikekalkan di bawah SBPA, senarai skimperkhidmatan yang terlibat adalah seperti di Lampiran B4. Bagi pangkat PesuruhjayaPolis Gred VUYA6 di bawah SSM akan dipindahkan gajinya kepada VUYA6 dibawah SBPA.20 30. Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk MemasukiSkim Perkhidmatan Di Bawah SBPA85.1 Dokumen opsyen SBPA bagi kategori ini adalah seperti berikut: a. Surat Tawaran Opsyen SBPA.- Lampiran G1 b. Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran G2Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. c. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran G3 d. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran G4PenerimaanBorangOpsyen SBPADaripada Pegawai.85.2 Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan UntukMemasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA85.3 Pegawai yang pernah ditawarkan opsyen tukar lantik dan bersetuju menerima skim perkhidmatan yang berkenaan di bawah SSM tetapi belum memenuhi syarat skim perkhidmatan yang ditetapkan pada masa itu akan diberi dokumen opsyen seperti berikut: a. Surat Tawaran Opsyen SBPA.- Lampiran H1 b. Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran H2Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. c. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran H3 d. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran H4Penerimaan Borang Opsyen SBPADaripada Pegawai. 21 31. 85.4 Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik di bawah SSM, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan DihapuskanJawatan86. Bagi skim perkhidmatan jumud sebelum SBPA serta dihapuskan jawatannyamengikut Pekeliling Perkhidmatan ini seperti di Lampiran B3, pegawai akanditukarkan ke skim perkhidmatan di bawah SBPA melalui opsyen SBPA.Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di bawah SBPA86.1 Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut:a. Surat Tawaran Opsyen SBPA.- Lampiran J1b. Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran J2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA.c. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran J3d. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan- Lampiran J4 Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di BawahSBPA86.2 Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan belum memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut: 22 32. a.Surat Tawaran Opsyen SBPA. - Lampiran K1b.Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran K2Penerimaan Surat Tawaran OpsyenSBPA.c.Borang Opsyen SBPA.- Lampiran K3d.Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan - Lampiran K4Mengenai Penerimaan Borang OpsyenSBPA Daripada Pegawai.87.Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akandibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibacabersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akandibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.Syarat-Syarat Opsyen88.Opsyen hendaklah dibuat tanpa syarat. Pegawai disifatkan sebagai tidakbersetuju menerima opsyen SBPA sekiranya tidak membuat pilihan atau membuatpilihan secara tidak jelas (menanda di luar ruangan yang sepatutnya atau menanda dikedua-dua ruangan) atau dengan bersyarat atau dengan bantahan atau dengan pindaan.Pegawai juga disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima opsyen SBPA jika tidakmengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan tanpa sebarang sebab yangmunasabah sebelum atau pada 30 Disember 2011.89.Opsyen yang ditawarkan kepada pegawai adalah berdasarkan kepada maklumatperkhidmatan dalam borang opsyen. Sekiranya maklumat yang dikemukakan tidaktepat dan menyebabkan tawaran yang salah diberikan, maka tawaran tersebuthendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Ketua Jabatan hendaklah memberikanborang opsyenbaru kepada pegawai untuk membuat pemilihan danmenandatanganinya. 23 33. 90.Opsyen hendaklah dibuat oleh pegawai yang berkenaan. Sekiranya terbuktiterdapat pegawai lain yang membuat pilihan dan menanda tangan borang opsyen bagipihak pegawai yang berkenaan, pegawai yang menanda tangan borang opsyen bagipihak pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Opsyen tersebuthendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Ketua Jabatan hendaklah memberikanborang opsyenbaru kepadapegawai untuk membuatpemilihandanmenandatanganinya.Pelaksanaan Opsyen91.Pelaksanaan opsyen adalah seperti berikut: 91.1 bagi pegawai yang telah menerima opsyen ini dan kemudiannyameletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerjasebelum 1 Januari 2012, maka tawaran ini adalah dengan sendirinyaterbatal. 91.2 bagi pegawai yang ditahan kerja atau digantung kerja oleh PihakBerkuasa Tatatertib sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layakdiberi kepada pegawai akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkanjika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerjakepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 91.3 bagi pegawai yang dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buangnegeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasansama ada dengan bon atau selainnya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedahyang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jikaPihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepadapegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 24 34. 91.4 bagi pegawai yang dibuktikan tidak menerima dokumen opsyen atassebab-sebab tertentu yang tidak dapat dielakkan, maka borang opsyenhendaklah diberi kepada pegawai walaupun tempoh opsyen telah tamatdengan syarat pegawai masih berkhidmat pada atau selepas 1 Januari2012. Tempoh opsyen bagi pegawai berkenaan adalah 15 hari daripadatarikh pegawai menerima borang opsyen. 91.5 bagi pegawai yang belum membuat opsyen dan dalam tempoh opsyenitu pegawai sakit yang menyebabkan pegawai tidak berkeupayaan untukmembuat opsyen, tidak sedarkan diri atau koma dan pegawaikemudiannya meninggal dunia pada atau selepas 1 Januari 2012,pegawai adalah disifatkan sebagai telah menerima skim perkhidmatanserta terma dan syarat perkhidmatan SBPA. 91.6 bagi pegawai yang belum dan juga telah membuat opsyen tetapi telahmeninggal dunia sebelum 1 Januari 2012, maka tawaran dan opsyenyang telah dibuat adalah dengan sendirinya terbatal. 91.7 bagi pegawai lantikan kontrak dan kaedah pelantikan bukan tetap yanglain tidak layak ditawarkan opsyen.Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim PerkhidmatanBaru92.Pegawai yang memiliki kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skimperkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA, layak ditukarkan ke skimperkhidmatan tersebut.93.Pegawai yang tidak memiliki kelayakan atau tidak memenuhi syarat yangditetapkan dalam skim perkhidmatan (bukan ikhtisas) yang berkuat kuasa di bawahSBPA, perlu memenuhi syarat tempoh pengalaman dalam jawatan yang disandangberdasarkan prinsip tempoh pengalaman menggantikan kelayakan akademik ataupenyandang perlu hadir dan lulus dengan jayanya kursus peralihan setara seperti yangditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. 25 35. 94. Tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira hendaklah dalam perkhidmatantetap di skim perkhidmatan jawatan semasa yang disandang tidak termasuk tempohcuti tanpa gaji.Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji DalamTempoh Opsyen95. Pegawai yang cuti berkursus, cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji, opsyenhendaklah ditawarkan oleh Ketua Jabatan terakhir pegawai bertugas/ ditempatkan.Opsyen Muktamad96. Opsyen yang dibuat oleh pegawai adalah muktamad.Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA97. Perkara yang disenaraikan di bawah ini yang dijelaskan dalam PekelilingPerkhidmatan ini akan terpakai juga kepada pegawai yang tidak bersetuju menerimaSBPA:97.1 Penjumudan Skim Perkhidmatan.97.2 Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar.97.3 Program Transformasi Minda.97.4 Penilaian Prestasi.97.5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang.97.6 Dasar Pemisah.97.7 Umur Persaraan Paksa 60 Tahun.97.8 Kebolehalihan.97.9 Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan.97.10 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan. 26 36. TARIKH KUAT KUASA98.Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.PEMAKAIAN99.Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan pekeliling-pekeliling lain yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA(TAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH)Ketua Pengarah Perkhidmatan AwamMalaysiaJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIAPUTRAJAYA07 Disember 2011Setiausaha Suruhanjaya Pasukan PolisKetua Setiausaha Kementerian Dalam NegeriKetua Polis NegaraKetua Audit Negara 27 37. Lampiran AGLOSARI ISTILAH 38. Lampiran AGLOSARI ISTILAHKlasifikasi Perkhidmatan bermaksud pengkelasan perkhidmatan berdasarkan persamaanperanan, bidang, fungsi dan pengkhususan.Kumpulan Perkhidmatan bermaksud peringkat perkhidmatan mengikut keutamaanperanan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusandan Profesional dan Kumpulan Pelaksana.Matagaji bermaksud amaun gaji tertentu yang terletak di sesuatu Jadual Gaji.Peningkatan Secara Lantikan (PSL) bermaksud pelantikan pegawai daripada kumpulanperkhidmatan yang rendah kepada kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secarapelantikan baharu tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatanyang berkaitan. Terma PSL ini mengantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL).Pergerakan Gaji Biasa bermaksud pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagajiberikutnya.Skim Perkhidmatan bermaksud terma dan syarat-syarat pelantikan, pengesahan dankenaikan pangkat bagi sesuatu jawatan dalam Perkhidmatan Awam.1/1 39. Lampiran B1 SENARAI SKIMPERKHIDMATAN PDRM 40. Lampiran B1SENARAI SKIM PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA Klasifikasi Kod Skim Perkhidmatan Muka SuratPerkhidmatan YAPegawai Kanan Polis 1 Gred YA11, YA12, YA14, YA16, YA18, YA20 YAPegawai Rendah Polis dan Konstabel6POLIS DIRAJA Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA10 MALAYSIA (Y) YPPegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli 11 Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 YTPegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan 14 Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10 1/1 41. Lampiran B1(a) PERBEKALAN UMUM SKIM PERKHIDMATANKLASIFIKASI :PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIAKUMPULAN PERKHIDMATAN :SEMUA KUMPULAN PERKHIDMATANKEWARGANEGARAAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah seorang warganegara Malaysia.HAD UMUR2. Calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.PENETAPAN GAJI3. Suruhanjaya hendaklah menentukan gaji seseorang pegawaiPERMULAANberdasarkan gaji permulaan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.PENETAPAN GAJI4. (a) Jika seseorang pegawai yang akan dilantik kali pertamaPERMULAANmemiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidangLEBIH TINGGI tugas jawatan yang akan disandangnya, pegawai itu boleh diberikan gaji permulaan yang lebih tinggi berdasarkan satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB) bagi tiap-tiap genap satu tahun pengalaman kerja yang relevan itu, terhad kepada gaji maksimum di gred jawatan tersebut. Suruhanjaya mempunyai budi bicara untuk menentukan sebahagian atau sepenuhnya bilangan tahun pengalaman kerja yang relevan untuk diambil kira bagi menetapkan gaji permulaan lebih tinggi. Perbekalan 3 dan 4(a) adalah juga terpakai bagi pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan yang dilantik ke skim perkhidmatan yang lain dan pegawai yang dilantik dari kalangan pegawai yang meletak jawatan, pegawai yang bersara atau dibersarakan dan pegawai yang ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja. (b) Jika seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan kemudiannya dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain, gaji permulaan pegawai itu adalah pada mata gaji lebih tinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu PGB atau amaun yang bersamaan dengan PGB dalam gred atau jawatan terdahulu, terhad di mata gaji maksimum jawatan baru.TEMPOH PERCUBAAN5. Pegawai yang dilantik secara terus atau Peningkatan Secara Lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 6 hingga 24 bulan.LATIHAN 6. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASI7. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir denganMINDAjayanya Program Transformasi Minda.PENGESAHAN DALAM8. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatanPERKHIDMATAN apabila telah:- (a)memenuhi tempoh percubaan; (b)hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda; 1/2 42. (c)lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan, sekiranya disyaratkan oleh skim perkhidmatan;(d)memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan; dan(e)diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KEPERLUAN9. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yangKOMPETENSIditetapkan untuk kenaikan pangkat.2/2 43. Lampiran B1(b) SKIM PERKHIDMATANPEGAWAI KANAN POLIS Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI :PERKHIDMATAN POLISKUMPULAN PERKHIDMATAN :PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANGKATGRED Penolong Kanan Pesuruhjaya PolisYA20 Penolong Pesuruhjaya PolisYA18GRED GAJI/JAWATAN :Penguasa PolisYA16 Timbalan Penguasa Polis YA14 Penolong Penguasa Polis YA12 Inspektor Polis YA11TARIKH KUAT KUASA :1 JANUARI 2012 SEMUAPERKARA YANG DISEBUT DALAM PERBEKALAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMATAFSIRAN: DENGAN PERBEKALAN-PERBEKALAN DALAM AKTA POLIS 1967SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T1); atau (ii)Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T2); atau (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang-bidang yang diperlukan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T2); atau (iv)Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T2); atau 1 / 16 44. (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf olehkerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T3); atau(vi)Ahli penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yangdiiktiraf oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T3); atau(vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf olehkerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan IkhtisasPerakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T4); atau(viii) Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T4); atau(ix)Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang forensik,matematik atau perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaandaripada institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T5).[Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaandi perenggan 5(a)(vi) hingga 5(a)(vii) di atas adalah seperti diRujukan Y1](b) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera sepertiyang berikut:-(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57mbagi wanita tanpa bersepatu;(ii)berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan48kg bagi wanita;(iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antarajulat 19 hingga 26;(iv)mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);(v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kananyang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpamenggunakan cermin mata atau kanta lekap;(vi)pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;dan(vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat olehpengamal perubatan berdaftar.2 / 16 45. dan(c) Lulus ujian yang ditetapkan olehKetuaJabatan/ Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa.SYARAT KELAYAKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBAHASA MELAYUBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.SYARAT PENINGKATAN3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai RendahSECARA LANTIKANPolis dan Konstabel adalah layak dipertimbangkan oleh SuruhanjayaDARIPADA PEGAWAI Pasukan Polis atau pihak yang diberi kuasa olehnya untukRENDAH POLIS DAN KONSTABEL peningkatan secara lantikan ke pangkat Inspektor Gred YA11, tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(a) di atas; atau (ii) lulus Peperiksaan Khas. (b) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya; dan (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.PERMOHONAN UNTUK LANTIKAN 4. Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya.LATIHAN 5. (a) Inspektor Gred YA11 lantikan terus adalah dikehendaki mengikuti latihan selama tempoh yang ditentukan oleh Ketua Polis Negara dari semasa ke semasa. (b) Inspektor Gred YA11 yang memasuki perkhidmatan melalui peningkatan secara lantikan boleh dikecualikan daripada menjalani sama ada keseluruhan atau sebahagian daripada latihan yang ditetapkan mengikut budi bicara Ketua Polis Negara.GAGAL DALAM 6. Inspektor Gred YA11 lantikan terus yang gagal dalam latihannyaLATIHAN DANboleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atauPENAMATAN LANTIKAN perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan.PROGRAM 7. Inspektor Gred YA11 dalam percubaan adalah dikehendaki hadirTRANSFORMASI MINDA/dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus PeperiksaanPEPERIKSAANUndang-undang Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Polis Negara.PENGESAHAN DALAM8. Inspektor Gred YA11 yang dilantik adalah layak disahkan dalamPERKHIDMATAN perkhidmatan apabila telah:- (a) memenuhi tempoh percubaan; (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus semua peperiksaan yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT9. Inspektor Gred YA11 yang dilantik adalah layak dipertimbangkanKE PANGKAT PENOLONGbagi kenaikan pangkat ke pangkat Penolong Penguasa Polis GredPENGUASA POLIS YA12 yang kosong apabila telah:-GRED YA12 3 / 16 46. (a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT10. Penolong Penguasa Polis Gred YA12 adalah layak dipertimbangkanKE PANGKATbagi kenaikan pangkat ke pangkat Timbalan Penguasa Polis GredTIMBALAN PENGUASA YA14 yang kosong apabila telah:-POLIS GRED YA14 (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentangkebolehan dan kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT11. Timbalan Penguasa Polis Gred YA14 adalah layak dipertimbangkanKE PANGKAT PENGUASA bagi kenaikan pangkat ke pangkat Penguasa Polis Gred YA16 yangPOLIS GRED YA16 kosong apabila telah:- (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentangkebolehan dan kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT12. Penguasa Polis Gred YA16 adalah layak dipertimbangkan bagiKE PANGKAT PENOLONG kenaikan pangkat ke pangkat Penolong Pesuruhjaya Polis Gred YA18PESURUHJAYA POLIS yang kosong apabila telah:-GRED YA18(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dankelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT13. Penolong Pesuruhjaya Polis Gred YA18 adalah layakKE PANGKAT PENOLONG KANAN dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong KananPESURUHJAYA Pesuruhjaya Polis Gred YA20 yang kosong apabila telah:-POLIS GRED YA20(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dankelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT14. Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis Gred YA20 yang menunjukkanKE KUMPULAN kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkanPENGURUSAN TERTINGGIbagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalamKumpulan Pengurusan Tertinggi. 4 / 16 47. Rujukan Y1SENARAI BADAN PERAKAUNAN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN(i) Ahli Institut Akauntan Malaysia;(ii)Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia;(iii) Ahli The Institute of Chartered Accountants in England and Wales;(iv)Ahli The Institute of Chartered Accountants in Ireland;(v) Ahli The Association of Chartered Certified Accountants (United Kingdom);(vi)Ahli The Institute of Chartered Accountants in Australia;(vii) Ahli The Australian Society of Certified Practicing Accountants;(viii) Ahli The Institute of Chartered Accountants of New Zealand;(ix)Ahli The Canadian Institute of Chartered Accountants;(x) Ahli The Chartered Institute of Management Accountants (United Kingdom);(xi)Ahli The Institute of Chartered Accountants of Scotlands; dan(xii) Ahli The Institute of Chartered Accountants of India.Nota : Senarai ini berdasarkan kepada pengiktirafan dan kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) (tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa).5 / 16 48. Lampiran B1(b)(i)SKIM PERKHIDMATANPEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABELPerbekalan di dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan di dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI :PERKHIDMATAN POLISKUMPULAN PERKHIDMATAN :PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)PANGKATGRED Sub-InspektorYA10 Sarjan Mejar YA8GRED GAJI/JAWATAN :Sarjan YA6 KoperalYA4 Lans Koperal YA2 KonstabelYA1TARIKH KUAT KUASA :1 JANUARI 2012 SEMUAPERKARA YANG DISEBUT DALAM PERBEKALAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMATAFSIRAN: DENGAN PERBEKALAN-PERBEKALAN DALAM AKTA POLIS 1967SYARAT LANTIKAN 1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN KONSTABEL(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA1: T1).KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN SARJAN(b) (i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA6: T1); atau(ii) Diploma yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred YA6: T2).(c) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera sepertiyang berikut:-(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57mbagi wanita tanpa bersepatu;(ii) berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita;6 / 16 49. (iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antarajulat 19 hingga 26;(iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);(v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kananyang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpamenggunakan cermin mata atau kanta lekap;(vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan(vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat olehpengamal perubatan berdaftar.(d) dan Lulus ujian yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ KetuaPerkhidmatan dari semasa ke semasa.SYARAT KELAYAKAN 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBAHASA MELAYU Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.SYARAT PENINGKATAN SECARA3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai RendahLANTIKAN DARIPADA PEGAWAI Polis dan Konstabel Orang Asli dan Pegawai Rendah Polis danRENDAH POLIS DAN KONSTABELKonstabel Sokongan adalah layak dipertimbangkan oleh SuruhanjayaORANG ASLI DAN PEGAWAIPasukan Polis atau pihak yang diberi kuasa olehnya untukRENDAH POLIS DAN KONSTABELpeningkatan secara lantikan ke pangkat Konstabel Gred YA1,SOKONGANtertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalamperkhidmatan dan:-(a) (i)mempunyai kelayakan di Perenggan 1(a) di atas; atau(ii) lulus Peperiksaan Khas.(b) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya; dan(c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.PERMOHONAN UNTUK LANTIKAN4. Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepadaSuruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasaolehnya.PROGRAM TRANSFORMASI 5. (a) Konstabel Gred YA1/Sarjan Gred YA6 lantikan terus adalahMINDA/ LATIHANdikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Mindadan mengikuti latihan selama tempoh yang ditentukan olehKetua Polis Negara dari semasa ke semasa.(b) Konstabel Gred YA1 yang memasuki perkhidmatan melaluipeningkatan secara lantikan atau Sarjan Gred YA6 yangdinaikkan pangkat melalui Perenggan 11(a) boleh dikecualikandaripada menjalani sama ada keseluruhan atau sebahagiandaripada latihan yang ditetapkan mengikut budi bicara KetuaPolis Negara.GAGAL DALAM LATIHAN DAN6. Konstabel Gred YA1/Sarjan Gred YA6 lantikan terus yang gagalPENAMATAN LANTIKANdalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannyadilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya PasukanPolis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supayaperkhidmatannya ditamatkan.7 / 16 50. PENGESAHAN DALAM 7. Konstabel Gred YA1/Sarjan Gred YA6 yang dilantik adalah layakPERKHIDMATANdisahkan dalam perkhidmatan apabila telah:-(a) memenuhi tempoh percubaan;(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan latihanyang ditetapkan; dan(c) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya.KEMAJUAN SECARA8. Konstabel Gred YA1 adalah layak dipertimbangkan untuk kemajuanTIME-BASED KE PANGKAT LANSke pangkat Lans Koperal Gred YA2 secara time-based apabila telah:-KOPERAL GRED YA2(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun di pangkat Konstabel;dan(c) mendapat sokongan daripada Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 9. Lans Koperal Gred YA2 adalah layak dipertimbangkan untukKE PANGKAT KOPERALkenaikan pangkat ke pangkat Koperal Gred YA4 yang kosong apabilaGRED YA4telah:-(a) (i) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undang-undang Rendah); atau(ii) lulus peperiksaan ketukangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara;(Anggota-anggota yang memilih untuk berkhidmat terusdalam Cawangan Ketukangan tidak akan dipertimbangkanbagi kenaikan pangkat untuk mengisi kekosongan bagijawatan-jawatan di luar dari Cawangan Ketukangan. Walaubagaimanapun, sekiranya mereka ingin bertukar keluar dariCawangan Ketukangan mereka dikehendaki terlebih dahulululus Peperiksaan Undang-undang Rendah).(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakanuntuk memegang jawatan lebih tinggi oleh PegawaiMemerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 10. Lans Koperal Gred YA2 adalah layak dipertimbangkan untukSECARA TIME-BASEDkenaikan pangkat ke pangkat Koperal Gred YA4 secara time-basedKE PANGKAT KOPERAL apabila telah:-GRED YA4(a) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di pangkat LansKoperal;(b) (i) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undang-undang Rendah); atau(ii) lulus peperiksaan ketukangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara;8 / 16 51. (Anggota-anggota yang memilih untuk berkhidmat terusdalam Cawangan Ketukangan tidak akan dipertimbangkanbagi kenaikan pangkat untuk mengisi kekosongan bagijawatan-jawatan di luar dari Cawangan Ketukangan. Walaubagaimanapun, sekiranya mereka ingin bertukar keluar dariCawangan Ketukangan mereka dikehendaki terlebih dahulululus Peperiksaan Undang-undang Rendah).(c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(e) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakanuntuk memegang jawatan lebih tinggi oleh PegawaiMemerintahnya.KENAIKAN PANGKAT11. (a) Konstabel Gred YA1 yang telah disahkan dalam perkhidmatanKE PANGKAT SARJAN atau Lans Koperal Gred YA2 adalah layak dipertimbangkanGRED YA6untuk kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Gred YA6 yangkosong apabila telah:-(i) mempunyai kelayakan di Perenggan 1(b);(ii) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(iii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(iv) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.(b) Koperal Gred YA4 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikanpangkat ke pangkat Sarjan Gred YA6 yang kosong apabilatelah:-(i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(ii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(iii) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dankelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi olehPegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT12. Sarjan Gred YA6 yang telah disahkan dalam perkhidmatan adalahKE PANGKAT SARJAN layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat SarjanMEJAR GRED YA8Mejar Gred YA8 yang kosong apabila telah:-(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakanuntuk memegang jawatan lebih tinggi oleh PegawaiMemerintahnya.KENAIKAN PANGKAT13. Sarjan Mejar Gred YA8 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikanKE PANGKATpangkat ke pangkat Sub-Inspektor Gred YA10 yang kosong apabilaSUB-INSPEKTOR telah:-GRED YA10(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan 9 / 16 52. (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakanuntuk memegang jawatan lebih tinggi oleh PegawaiMemerintahnya.PEPERIKSAAN KHAS14. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel yang telah disahkan dalamperkhidmatannya dan telah lulus Peperiksaan Undang-undangPertengahan boleh mengambil Peperiksaan Khas yang disyaratkanuntuk lantikan ke jawatan Inspektor Gred YA11.PENINGKATAN SECARA15. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel yang menunjukkan kebolehanLANTIKAN KE PANGKAT yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan olehINSPEKTOR DALAM Suruhanjaya Pasukan Polis atau mana-mana pihak yang diberi kuasaPERKHIDMATANolehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat Inspektor GredPEGAWAI KANAN POLIS YA11 yang kosong dalam perkhidmatan Pegawai Kanan Polismengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.10 / 16 53. Lampiran B1(b)(ii)SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL ORANG ASLI Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI :PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIAKUMPULAN PERKHIDMATAN :PELAKSANA PANGKATGRED Sub-Inspektor Polis Orang AsliYP10 Sarjan Mejar Polis Orang Asli YP8GRED GAJI/JAWATAN :Sarjan Polis Orang Asli YP6 Koperal Polis Orang AsliYP4 Lans Koperal Polis Orang Asli YP2 Konstabel Polis Orang AsliYP1TARIKH KUAT KUASA :1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia yang berasal dari kaum Orang Asli (mengikut tafsiran Akta Orang-orang Asli 1974); (b) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YP1: T1). (c) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:- (i) tinggi sekurang-kurangnya 1.52m; (ii) berat badan sekurang-kurangnya 47.6kg; (iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26; (iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya81sm dan semasa menarik nafas 86sm; (v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata atau kanta lekap; (vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan (vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.11 / 16 54. dan(d) Lulus ujian yang ditetapkan oleh KetuaJabatan/Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa.SYARAT KELAYAKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBAHASA MELAYUBahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.PERMOHONAN3. Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepadaUNTUK LANTIKAN Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya.LATIHAN 4. Konstabel Orang Asli Gred YP1 yang dilantik boleh dikehendaki mengikut latihan selama tempoh yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASI5. Konstabel Orang Asli Gred YP1 dalam tempoh percubaan adalahMINDA/ PEPERIKSAAN dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.GAGAL DALAM LATIHAN DAN 6. Konstabel Orang Asli Gred YP1 dalam tempoh percubaan yang gagalPENAMATAN LANTIKAN dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan.PENGESAHAN DALAM7. Konstabel Orang Asli Gred YP1 yang dilantik adalah layak disahkanPERKHIDMATAN dalam perkhidmatan apabila telah:- (a) memenuhi tempoh percubaan; (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda; (c) tamat dengan jayanya latihan yang ditetapkan; dan (d) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya.KEMAJUAN SECARA TIME-BASED8. Konstabel Orang Asli Gred YP1 adalah layak dipertimbangkan untukKE PANGKAT LANS KOPERALkemajuan ke pangkat Lans Koperal Orang Asli Gred YP2 secara time-ORANG ASLI GRED YP2based apabila telah:- (a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun di pangkat Konstabel Orang Asli; dan (c) mendapat sokongan daripada Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT9. Lans Koperal Orang Asli Gred YP2 adalah layak dipertimbangkanKE PANGKAT KOPERAL untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Orang Asli Gred YP4ORANG ASLI GRED YP4yang kosong apabila telah:- (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.12 / 16 55. KENAIKAN PANGKAT 10. Lans Koperal Orang Asli Gred YP2 adalah layak dipertimbangkanSECARA TIME-BASEDuntuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Orang Asli Gred YP4KE PANGKAT KOPERAL secara time-based apabila telah:-ORANG ASLIGRED YP4 (a) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di pangkat Lans Koperal Orang Asli; (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 11. Koperal Orang Asli Gred YP4 adalah layak dipertimbangkan bagiKE PANGKAT SARJANkenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Orang Asli Gred YP6 yangORANG ASLI GRED YP6kosong apabila telah:- (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 12. Sarjan Orang Asli Gred YP6 adalah layak dipertimbangkan bagiKE PANGKAT SARJANkenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Mejar Orang Asli Gred YP8MEJAR ORANG ASLI yang kosong apabila telah:-GRED YP8 (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 13. Sarjan Mejar Orang Asli Gred YP8 adalah layak dipertimbangkanKE PANGKAT bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sub-Inspektor Orang Asli YP10SUB-INSPEKTORyang kosong apabila telah:-ORANG ASLI GRED YP10(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakanuntuk memegang jawatan lebih tinggi oleh PegawaiMemerintahnya.PENINGKATAN SECARA 14. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli yang menunjukkanLANTIKAN KE PANGKATprestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan olehKONSTABEL DALAMSuruhanjaya Pasukan Polis atau mana-mana pihak yang diberi kuasaPERKHIDMATAN olehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat KonstabelPEGAWAI RENDAH POLIS Gred YA1 yang kosong dalam perkhidmatan Pegawai Rendah PolisDAN KONSTABELdan Konstabel mengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. 13 / 16 56. Lampiran B1(b)(iii) SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL SOKONGAN Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIAKUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANAPANGKAT GREDSub-Inspektor Polis SokonganYT10Sarjan Mejar Polis Sokongan YT8GRED GAJI/JAWATAN : Sarjan Polis Sokongan YT6Koperal Polis SokonganYT4Lans Koperal Polis Sokongan YT2Konstabel Polis SokonganYT1TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SEMUAPERKARA YANG DISEBUT DALAMPERBEKALAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMATAFSIRAN:DENGAN PERBEKALAN-PERBEKALAN DALAM AKTAPOLIS 1967SYARAT LANTIKAN1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred YT1: T1).(b) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancainderaseperti yang berikut:-(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan1.57m bagi wanita tanpa bersepatu;(ii) berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita;(iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI)di antara julat 19 hingga 26;(iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang- kurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);(v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kananyang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpamenggunakan cermin mata atau kanta lekap;(vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan(vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat olehpengamal perubatan berdaftar. 14 / 16 57. dan(c) Lulus ujian yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa.SYARAT KELAYAKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBAHASA MELAYUBahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.PERMOHONAN UNTUK3. Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepadaLANTIKAN Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya.GAGAL DALAM 4. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 dalam tempoh percubaanLATIHAN DANyang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supayaPENAMATAN LANTIKAN tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan.PROGRAM 5. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 adalah dikehendaki hadirTRANSFORMASI MINDA/dengan jayanya Program Transformasi Minda dan mengikutiLATIHANlatihan yang ditetapkan oleh Ketua Polis Negara.PENAMATAN LANTIKAN6. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 dalam tempoh percubaan yang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan.PENGESAHAN DALAM7. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 yang dilantik adalah layakPERKHIDMATAN disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:- (a) memenuhi tempoh percubaan; (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda; (c) tamat dengan jayanya latihan yang ditetapkan; dan (d) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya.KEMAJUAN SECARA 8. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 adalah layakTIME-BASED KE PANGKATdipertimbangkan untuk kemajuan ke pangkat Lans Koperal PolisLANS KOPERAL POLIS Sokongan Gred YT2 secara time-based apabila telah:-SOKONGAN GRED YT2 (a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) berkhidmat sekurang-kurangnya3 tahun di pangkat Konstabel Polis Sokongan; dan (c) mendapat sokongan daripada Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT9. Lans Koperal Polis Sokongan Gred YT2 adalah layakKE PANGKAT KOPERAL dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat KoperalPOLIS SOKONGAN Polis Sokongan Gred YT4 yang kosong apabila telah:-GRED YT4 (a) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undang- undang Rendah Khas untuk Konstabel Polis Sokongan); (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.15 / 16 58. KENAIKAN PANGKAT 10. Lans Koperal Polis Sokongan Gred YT2 adalah layakSECARA TIME-BASEDdipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat KoperalKE PANGKAT Polis Sokongan Gred YT4 secara time-based apabila telah:-KOPERAL POLISSOKONGAN GRED YT4(a) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di pangkat Lans Koperal Polis Sokongan; (b) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undang- Undang Rendah Khas untuk Konstabel Polis Sokongan); (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (e) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 11. Koperal Polis Sokongan Gred YT4 adalah layak dipertimbangkanKE PANGKAT SARJANbagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Polis SokonganPOLIS SOKONGAN Gred YT6 yang kosong apabila telah:-GRED YT6 (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 12. Sarjan Polis Sokongan Gred YT6 adalah layak dipertimbangkanKE PANGKAT SARJANbagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Mejar Polis SokonganMEJAR POLIS SOKONGAN Gred YT8 yang kosong apabila telah:-GRED YT8 (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.KENAIKAN PANGKAT 13. Sarjan Mejar Polis Sokongan Gred YT8 adalah layakKE PANGKAT dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sub-InspektorSUB-INSPEKTOR POLISPolis Sokongan Gred YT10 yang kosong apabila telah:-SOKONGAN GRED YT10 (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.PENINGKATAN14. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan yangSECARA LANTIKANmenunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layakKE PANGKAT KONSTABEL dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis atauDALAM PERKHIDMATAN mana-mana pihak yang diberi kuasa olehnya untuk peningkatanPEGAWAI RENDAH secara lantikan ke pangkat Konstabel Gred YA1 yang kosongPOLIS DAN KONSTABELdalam perkhidmatan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel mengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.16 / 16 59. Lampiran B2FORMAT IKLAN JAWATAN 60. Lampiran B2 FORMAT IKLAN JAWATANRujukan Fail: 1. (a) Pangkat: Nyatakan pangkat seperti dalam skim perkhidmatan berkenaan.(b) Jabatan: Polis Diraja Malaysia (PDRM)(c) Kumpulan Perkhidmatan: Nyatakan sama ada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana.(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan PDRM 2. Jadual Gaji: Rujuk Pekeliling Perkhidmatan yang berkuat kuasa. 3. Syarat Lantikan: Seperti syarat lantikan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan. 4. Taraf Jawatan: Tetap 5. Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat: Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakanSkim Perkhidmatanskim perkhidmatan berkenaan) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 6. Fungsi Bidang Tugas: Melaksanakan tugas-tugas perkhidmatan PDRM. 7. Tarikh Tutup Permohonan: Nyatakan tarikh tutup permohonan. 1/1 61. Lampiran B3SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUMTARIKH KUAT KUASA SBPA DANDIHAPUSKAN JAWATANNYA 62. Lampiran B3 SENARAI PERTUKARAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYABil. Skim Perkhidmatan Jumud Skim Perkhidmatan SBPA1. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Gred YY1, YY2, YY4, YY6, YY8, YY10 Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA101/1 63. Lampiran B4SENARAI SKIM PERKHIDMATANYANG DIKEKALKAN DI BAWAH SBPA 64. Lampiran B4 SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKANDI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Skim Perkhidmatan SSMSkim Perkhidmatan SBPAPerkhidmatanPOLIS DIRAJA 1. Pegawai Kanan PolisPegawai Kanan PolisMALAYSIA (Y)Gred YA13, YA16, YA18, YA20, Gred YA11, YA12, YA14, YA16,YA22, YA24 YA18, YA20 2. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan KonstabelGred YA1, YA2, YA4, YA5/ YA6,Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA10YA8, YA10 3. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan KonstabelOrang Asli Orang AsliGred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 4. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan KonstabelSokongan SokonganGred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10 Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT101/1 65. Lampiran D1SENARAI IMBUHAN TETAP 66. Lampiran D1SENARAI IMBUHAN TETAP POLIS DIRAJA MALAYSIABil. Perkara1. Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas2. Imbuhan Tetap Keraian3. Imbuhan Tetap Khidmat Polis4. Imbuhan Tetap Perumahan 1/1 67. Lampiran D2SENARAI ELAUN 68. Lampiran D2SENARAI ELAUN POLIS DIRAJA MALAYSIABil. Perkara BAYARAN INSENTIF1. Bayaran Insentif Bahasa2. Bayaran Insentif Detektif3. Bayaran Insentif Jurutera Penyenggara Kapal Udara Berlesen Unit Udara, PDRM4. Bayaran Insentif Ketukangan5. Bayaran Insentif Khas6. Bayaran Insentif Menyelam7. Bayaran Insentif Pasukan Gerak Am8. Bayaran Insentif Pasukan Gerak Khas9. Bayaran Insentif Pasukan Simpanan Persekutuan (FRU)10.Bayaran Insentif Pedalaman11.Bayaran Insentif Pembersih Jerangkap Samar12.Bayaran Insentif Pemusnah Bom13.Bayaran Insentif Penerbangan14.Bayaran Insentif Penyiasatan15.Bayaran Insentif Polis Trafik16.Bayaran Insentif Teknikal17.Bayaran Insentif Thailand18.Bayaran Insentif Tugas Am (BITA)19.Bayaran Insentif Tugas Cawangan Khas20.Bayaran Insentif Tugas Kewangan21.Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan22.Bayaran Insentif Wilayah 1/2 69. Bil.Perkara ELAUN23.Elaun Gangguan24.Elaun Gantian Motosikal25.Elaun Juruiring Bermotosikal26.Elaun Juruiring, Pengawal Peribadi Dan Pengiring Rapat Serta Kemudahan Pakaian Preman27.Elaun Kehadiran Latihan Tempatan Pasukan Sukarela28.Elaun Pakaian Seragam Pegawai Kanan29.Elaun Pemangkuan30.Elaun Penanggungan Kerja31.Elaun Penyelenggaraan Pakaian Juruiring, Pengawal Peribadi dan Pengiring Rapat32.Elaun Perjalanan Sukarelawan Polis33.Elaun Ration34.Elaun Telefon Bimbit35.Elaun Untuk Isteri/ Suami Yang Dikehendaki Mengiringi Pegawai Semasa Menghadiri Majlis Rasmi36.Elaun, Kemudahan dan Bayaran Semasa Berkursus37.Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Bertukar atau Berpindah Rumah38.Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Hadir Di Mahkamah39.Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan BAYARAN LAIN40.Bantuan Sara Hidup41.Bayaran Balik Upah Jahit42.Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah43.Bayaran Bantuan Pembantu Rumah44.Bayaran Tambang Perjalanan Selepas Lantikan Pertama45.Bounti/ Saguhati Tahunan Pasukan Sukarelawan2/2 70. Lampiran ESENARAI KEMUDAHAN 71. Lampiran E SENARAI KEMUDAHAN POLIS DIRAJA MALAYSIABil. Perkara CUTI Cuti Kerana Perkhidmatan1. Cuti Rehat2. Cuti Separuh Gaji3. Cuti Tanpa Gaji Cuti Sebab Perubatan4. Cuti Sakit5. Cuti Sakit Lanjutan6. Cuti Kerantina7. Cuti Bersalin8. Cuti Kecederaan9. Cuti Tibi, Barah dan Kusta10.Cuti Perubatan Khas Cuti Tidak Berekod11.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/ Persatuan12.Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama13.Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan14.Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/ Sukan15.Cuti Bagi Pegawai Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan Dan Pertandingan Bulan Bahasa Kebangsaan16.Cuti Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara17.Cuti Isteri Bersalin18.Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat19.Cuti Tanpa Rekod Untuk Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara20.Cuti Tanpa Rekod Bagi Tujuan Menghadiri Mahkamah Di Luar Stesen1/3 72. Bil. Perkara Cuti-Cuti Lain21.Cuti Menjaga Anak22.Cuti Haji23.Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Mereka Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri24.Cuti Sambilan25.Cuti Berkursus26.Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan27.Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab Kecemasan Am28.Syarat-Syarat Dan Peraturan Bagi Mendapatkan Cuti Bagi Mengikuti Kursus Luar Kampus Di Malaysia PERUBATAN29.Kelayakan Wad30.Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam31.Rawatan Di Luar Stesen Rawatan Perubatan32.Rawatan Untuk Keluarga33.Rawatan Untuk Ibu Bapa34.Pembekalan Ubat, Alat, Perkhidmatan Perubatan Dan Rawatan Penyakit Buah Pinggang35.Rawatan Kemandulan Di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)36.Rawatan Kecemasan Di Klinik/ Hospital Swasta37.Rawatan Kepakaran di Klinik/ Hospital Swasta38.Rawatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. (IJNSB)39.Rawatan Perubatan Di Luar Negeri PERUMAHAN40.Mes Kerajaan41.Rumah Biasa Kerajaan2/3 73. Bil.Perkara PAKAIAN42.Bayaran Pakaian Black Tie43.Bayaran Pakaian Istiadat44.Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi45.Bayaran Pakaian Panas Bilik Komputer46.Bayaran Pakaian Seragam Review Order TAMBANG47.Tambang Ehsan48.Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah49.Tambang Mengunjungi Wilayah Asal PINJAMAN50.Pinjaman Kenderaan51.Pinjaman Komputer52.Pinjaman Perumahan KENDERAAN53.Kemudahan Kereta Rasmi KEMUDAHAN LAIN54.Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah55.Bekalan Elektrik, Air, Gas Bermeter dan Perkhidmatan Pembentungan Percuma56.Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan57.Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA)58.Perkhidmatan Ordeli59.Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negeri Atas Urusan Persendirian60.Subsidi Rangsum61.Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak Kurang Upaya 3/3 74. Lampiran FOPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA 75. Lampiran F OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011)Kepada :(Ketua Jabatan)Tuan,Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, saya dengan ini membuat opsyenuntuk *: i.(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P.P.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.ii.(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P.P.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. 76. iii.(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur58 tahun di bawah P.P.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas1 Julai 2008)Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980[Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan AktaPindaan tersebut.ATAUBersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227]dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaantersebut.2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling PerkhidmatanBilangan 14 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawaopsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad.Tandatangan:Nama :No. Kad Pengenalan :Jawatan:Tarikh :* Tandakan ( ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. Contohnya, sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 - Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun, pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun. 77. Lampiran G BORANG OPSYEN BAGI SKIMPERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN(PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUKMEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DIBAWAH SBPA) 78. Lampiran G1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAHSARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM ARAHAN 1. Lampiran G1- G4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dandisediakan dalam DUA (2) salinan.- SATU (1) salinan untuk jabatan.- SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran G2 dan G3 kepada Ketua Jabatan.(Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan: Kepada: :........................................................................................................................................................................................................................................(Nama dan Alamat Pegawai)BAHAGIAN A1. Nama:.............2. No. Kad Kuasa Polis :.........3. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) Nama Skim Perkhidmatan : ... (ii)Sistem Saraan* :SSMSSBJKK 1976 (iii) Gred Hakiki: ....... (iv)Jadual Gaji: P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM.............P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM.............P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM............. (v) Gaji Hakiki Pada 31.12.2011: RM........ (P...T) (vi)Tarikh Pergerakan Gaji : 79. BAHAGIAN B4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) Nama Skim Perkhidmatan : (ii)Gred : ..................... (iii) Jadual Gaji: T1 RM..............hingga T..... RM............. (iv)Gaji Pada 1.1.2012 : RM......(T..)5. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr(iii) 1 Jul (iv) 1 Okt6. Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran G3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011.7. (i) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. (ii)Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam. (iii) Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. (iv)Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a)tidak jelas; (b)dengan bersyarat; (c)dengan bantahan; (d)dengan pindaan; atau (e)tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan, 80. tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan tuan/pua