laporan cg azman

Download Laporan Cg Azman

Post on 07-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  1/65

  Pengenalan

  Pertandingan kawad ini bermatlamat untuk ‘melahirkan pelajar cemerlang yang beriman,

  berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020’ !asi"nalnya, akti#iti$akti#iti seperti kawad

  ini diharap akan dapat mengembangkan semua aspek p"tensi manusia yang berteraskan ilmu

  dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai$nilai

  murni dan m"ral yang tinggi

   %ntara "bjektif penting yang terkandung dalam perlaksanaan bidang k" kurikulum di

  sek"lah, Kementerian Pelajaran &alaysia pada tahun '(() ialah membina semangat patri"tik,

  memberi sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat, memberi peluang kepada pelajar 

  dalam mengurus dan memimpin, memahami isu$isu semasa serta menjiwai semangat

  perpaduan, beketrampilan, berdaya saing, berdaya juang, kreatif dan in"#atif dalam

  menempuh pelbagai cabaran hidup

  Tema

  ...“1 TEKAD,...1 LANGKAH,... 1 SUARA, ...” 

  Jawatankuasa Kecil (JKK) Kehakiman

  *awatankuasa kecil kehakiman adalah sepasukan hakim yang telah dipilih dan dilantik

  "leh Pengerusi *awatankuasa Pengel"la pertandingan kawad untuk mengadili pertandingan kawad *awatankuasa kecil ini diketuai "leh se"rang Ketua +akim yang mempunyai kelebihan

  daripada hakim$hakim lain dan dipersetujui "leh kalangan hakim dan jawatankuasa pelngel"la

  Ketua +akim b"leh mengagih$agihkan tugas penghakiman berdasarkan pengetahuan dan

  kemahiran hakim$hakim yang dipilih dan dilantik itu untuk menghakimi pertandingan

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  2/65

  etiap hakim yang dipilih dan dilantik mempunyai tugas yang tertentu Pembahagian

  tugas$tugas ini dilakukan supaya tumpuan hakim semasa akti#iti penghakiman menjadi lebih

  baik dan sah -amun demikian, terpulang kepada Ketua +akim untuk menentukankanya

  .erikut adalah pembahagian tugas dalam jawatankuasa kecil kehakiman pertandingan kawad

  1. Ketua Hakim (Pengerusi

  a &engetuai tugas$tugas kehakiman

  b &enerima tabik h"rmat Ketua Platun yang melap"r

  c &enasihat dan memberikan pandangan kepada

  hakim$hakim

  d &em"h"n kepada *awatankuasa Pelaksana untuk

  mendapatkan bilik hakim

  e &engetuai mensyuarat kehakiman

  f  &enghakimi pertandingan

  /-"ta Ketua +akim b"leh tidak menghakimi pertandingan1

  g &enyemak markah yang diberikan "leh para hakim yang telah dikira "leh jurukira

  markah

  h &engesahkan markah yang diberikan "leh hakim$hakim dan jurukira markah

  i &embuat keputusan untuk berehat, berhenti, membatalkan pertandingan atau

  meneruskan pertandingan

   j &engumumkan keputusan pertandingan

  N!ta"

  Se#arang ke$utusan %ang te&a' iumumkan ke$aa umum tiak #!&e'

  itarik #a&ik ke)ua&i #er&aku kesi&a$an. *&e' itu, $er#in)angan an $en%emakan

  marka' antara !&e' $ara 'akim sangat $er&u se#e&um ke$utusan iumumkan.

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  3/65

  +. Pen!&!ng Ketua Hakim

  a &embantu tugas$tugas Ketua +akim

  b &enjalankan tugas$tugas Ketua +akim jika ketiadaanya

  c &enjadi etiausaha dalam mesyuarat, membuat catatan dan memberikan

  lap"ran

  d ."leh menghakimi pertandingan

  e &engawal perjalanan b"rang$b"rang markah supaya tidak terdedah atau berlaku

  keb"c"ran keputusan

  . Hakim-'akim

  ugas hakim$hakim b"leh dipecahkan seperti berikut3

  a +akim pakaian / ' "rang 1

  b +akim kawad /' "rang 1

  i +akim kawad statik

  ii +akim kawad dinamik

  iii +akim kawad f"rmasi

  c +akim Ketua Platun / ' "rang 1

  Hakim Pakaian:

  a &emeriksa pakaian peserta$peserta dan memberikan markah yang sewajarnya

  dalam b"rang yang disediakan

  b &engesahkan markah yang diberi

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  4/65

  c &emberikan lap"ran kepada Ketua +akim

  d &enyerahkan markah kepada Ketua +akim untuk disahkan

  Hakim Kawad (Statik, Dinamik atau Formasi)

  a &emberikan markah sewajarnya kepada pasukan yang bertanding dalam b"rang

  yang disediakan

  b &engesahkan markah yang diberi

  c &emberikan lap"ran kepada Ketua +akim

  d &enyerahkan markah kepada Ketua +akim untuk disahkan

  Hakim Ketua Platun:

  a &emberikan markah sewajarnya kepada Ketua Platun yang bertanding dalam

  b"rang yang disediakan

  b &engesahkan markah yang diberi

  c &emberikan lap"ran kepada Ketua +akim

  d &enyerahkan markah kepada Ketua +akim untuk disahkan

  Juri Rauan

  *uri rayuan ialah sebuah "rganisasi atau panel yang ditubuhkan untuk mendengar dan

  membicarakan bantahan di beri secara rasmi "leh pasukan$pasukan yang bertanding Panel

  *uri !ayuan hanya berfungsi jika menerima bantahan secara rasmi dan sah mengikut ketetapan

  syarat pertandingan %hli$ahli panel *uri !ayuan terdiri daripada mereka yang terlibat dalam

  *awatankuasa 4nduk, *awatankuasa Pengel"la atau *awatankuasa Kecil Pengel"la /.ahagian

  Kehakiman1 pertandingan kawad .erikut adalah senarai ahli$ahli panel dalam *uri !ayuan,

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  5/65

  a!  Ketua Juri Rauan

  Ketua *uri !ayuan adalah dilantik dalam kalangan panel penasihat pertandingan atau

  pengerusi dalam jawatankuasa induk pertandingan kawad Walaubagaimanapun,

  Pengerusi b"leh melantik ahli$ahli yang lain yang difikirkan sesuai untuk memikul

  tanggungjawab tersebut seperti pengerusi pengel"la pertandingan Ketua *uri tidak

  b"leh dilantik dalam kalangan hakim$hakim

  "!  #hli$#hli Panel

  i Pengerusi *awatankuasa Pengel"la

  ii Ketua +akim

  iii Pen"l"ng Ketua +akim /setiausaha1

  i# e"rang hakim pakaian

  # e"rang hakim kawad

  #i e"rang wakil jawatankuasa pelaksana

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  6/65

  Tugas$tugas Juri Rauan

  a &enerima bantahan secara rasmi daripada pasukan$pasukan yang bertanding

  b &embincangkan dan menyemak bantahan bersama$sama ahli panel sama ada

  mahu menerima atau men"laknya

  c &embicarakan bantahan

  d &embuat keputusan kepada bantahan yang diterima

  Prosedur %enerima &antahan atau #duan

  a Pasukan terlibat menghantar bantahan kepada Pengerusi *uri !ayuan secara rasmi

  /bersurat dan terdapat pengesahan pengirim1

  b Pengerusi *uri !ayuan akan menerima bantahan rasmi tersebut dan akan berbincang

  dengan ahli jawatankuasa induk untuk memastikan syarat$syarat bantahan dipatuhi "leh

  pasukan yang memberikan bantahan seterusnya menerima atau men"lak untuk

  dibicarakan

  c *ika bantahan diterima, Pengerusi *uri !ayuan akan memanggil panel *uri !ayuan

  untuk bersidang

  d .antahan dibicarakan atau dibincangkan

  e Pengerusi dan ahli panel *uri !ayuan akan membuat keputusan sama ada menerima

  atau men"lak bantahan tersebut

  f &enghantar keputusan secara rasmi kepada pasukan yang membuat bantahan

  S%arat-s%arat em#uat /anta'an

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  7/65

  yarat$syarat untuk membuat bantahan akan disediakan "leh *awatankuasa Pengel"la

  Pertandingan Kawad yang perlu mendapat restu daripada *awatankuasa 4nduk Pertandingan

  Kawad %hli$ahli panel *uri !ayuan juga mestilah ditentukan, ditetapkan dan dilantik sebelum

  pertandingan bermula yarat$syarat mengemukakan bantahan biasanya disertakan dalam

  syarat$syarat pertandingan yang diberikan kepada setiap peserta sebelum pertandingan

  dijalankan

  'ontoh Sarat$sarat %em"uat &antahan:

  ' etiap bantahan mestilah dikemukakan sebelum keputusan rasmi diumumkan

  .antahan selepas keputusan rasmi tidak akan dilayan

  2 etiap bantahan mestilah dibuat secara bertulis dan ditandatangani "leh Pengurus

  Pasukan atau Ketua Pasukan

  5 etiap bantahan perlu disertakan dengan wang cagaran berjumlah !& '00 /tujuan

  wang cagaran ini ialah untuk perbelanjaan mengurus perbicaran bantahan yang

  dikemukakan Wang cagaran ini tidak dipulangkan sama ada bantahan diterima atau

  dit"lak1

  6 etiap bantahan adalah yang berkaitan dengan pr"sedur atau teknikal pertandingan

  yang terdapat dalam syarat pertandingan .antahan yang tidak berkaitan dengan syarat$

  syarat pertandingan akan dit"lak

  7 Keputusan "leh panel *uri !ayuan sama ada bantahan diterima atau dit"lak adalah

  muktamad

  Penetapan syarat bantahan ditentukan "leh *awatankuasa Pengel"la Pertandingan Kawad

  yang mendapat restu dan nasihat daripada Pengerusi *awatankusa 4nduk Pertandingan Kawad

  T#T#'#R# P*++## D# P*H#K-%# K#.#D

 • 8/18/2019 Laporan Cg Azman

  8/65

  Pengenalan

  atacara pengel"laan dan pen