kod etika dan akauntabiliti

Download Kod Etika dan Akauntabiliti

Post on 05-Oct-2015

67 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kod Etika dan Akauntabiliti Keguruan

2. Kod Etika dan Akauntabiliti Keguruan

Konsep EtikaKod Etika Keguruan MalaysiaKonsep AkauntabilitiIntegriti Guru

Konsep Etika

Etika berpunca daripada perkataan Greek ethos yang bermaksud perwatakan atau kepribadian.Mengikut pengertian Kamus Dewan(1995), etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

Pengertian dari sudut Islam pula menyatakan etika adalah akhlak.Dalam konteks pekerjaan, etika merujuk kepada tingkah laku baik sewaktu menjalankan setiap amanah yang dituntut oleh syarak.

Menurut sarjana barat, J.L. Mackie, etika sebagai disiplin yang dapat menerangkan nilai baik dan buruk sesuatu perbuatan serta menyediakan garis-garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan seseorang.

Menurut A.R.Licey dan W.L. Reese, etika dikatakan sebagai kegiatan aktiviti praktikal yang melibatkan tingkah laku, adat dan cara hidup serta aspek niat dan kecenderungan seseorang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu aktiviti.

Menurut Mustafa Haji Daud, 1994, mendefinisikan etika sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Etika dalam erti lain ialah mematuhi nilai moral.Etika merupakan akauntabiliti dan tingkah laku seseorang melalui profesionnya terhadap masyarakat.

Menurut INTAN, 1991, etika bermaksud akauntabiliti dan akibat tingkah laku seseorang profesion terhadap masyarakat.Kualiti dalam perkhidmatan boleh dilihat dalam pelbagai bentuk dan cara.

Penjawat awam yang berkualiti akan perlu memiliki nilai-nilai etika berikut:Perkhidmatan yang cepat dan bersopan-santunKebolehpercayaan yang tinggiMengutamakan keselesaan dan keselamatan penggunaMenepati masa dan keperluan faktaPengeluaran barangan mengutamakan kualiti

Etika yang perlu dilaksanakan oleh penjawat awam:Meningkatkan mutu perkhidmatanBekerja dengan penuh tanggungjawabBerusaha mengikiskan sikap mementingkan diriBekerja dengan muhibah dan kemesraanBekerjasama dalam membanteraskan kelemahan dan musuh negaraBerpegang teguh kepada agama

Etika kerja adalah nilai-nilai penting yang perlu dilaksanakan dalam sesebuah organisasi.Menurut KPM, etika kerja perguruan yang diwujudkan oleh kerajaan akan dapat martabat profesion perguruan.Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara rasmi.

Dari sudut pandangan ahli falsafah pula, etika merujuk kepada pengajian moral yang bertumpu kepada nilai dan kelakuan manusia.Etika boleh disimpulkan sebagai prinsip-prinsip tingkah laku yang berakauntabiliti, dimana ia menentukan tindakan individu yang boleh diterima dari segi moral.

Kod Etika Profesion

Etika profesion merujuk kepada etika dalam sesuatu profesion dan bidang yang profesional.Profesional ini boleh ditakrifkan dengan keupayaan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu akauntabiliti berdasarkan kepada ilmu dan latihan serta kepakaran.

Etika profesion ditafsirkan sebagai satu panduan dan tatacara yang menentukan kualiti moral, bidang tugas dan nilai.Ia bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.

Kod etika profesion merupakan peraturan untuk membantu para guru yang profesional mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub.Bertujuan memastikan para guru tidak melakukan sesuatu yang tidak diingini serta mencemarkan imej profesion keguruan.

Tiga aspek yang merupakan fungsi utama Kod Etika Profesion:Memberikan pedoman bagi setiap ahli dalam profesion mengenai prinsip profesionalisme yang dirangkakan.Merupakan kawalan sosial untuk masyarakat atas profesion yang berkaitan.Membantu para profesional mencegah campur tangan pihak luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesion.

Kod Etika Keguruan Malaysia

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pementukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolah pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman-berzaman dan menyediakan mereka untuk cabaran pada masa depan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya, maka dengan ini kamu menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

Kepentingan kod etika perguruan:Garis panduan dirujuk dan diamalkan oleh guru ( tingkah laku guru)Membantu guru lebih memahami tentang tanggungjawab mereka

Kandungan Kod Etika Perguruan Malaysia berbeza dengan negara lain, membantu guru menilai dan melihat keunikan etika yang diamalkanKecemerlangan profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan

Tanggungjawab terhadap murid-muridMengutamakan kebajikan dan keselamatan murid.Bersikap adil kepada semua muridMerahsiakan maklumat ikhtisas mengenai murid kecuali pada mereka yang berhak mengetahui.Membimbing dan mengajar murid dalam kelas tanpa bayaran.Menunjukkan teladan yang baikMemelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas supaya pengajaran kita mencapai mutu.

Tanggungjawab terhadap ibu bapa:Menghormati hak utama ibubapa terhadap anak-anak merekaMenwujudkan hubungan mesra dan kerjasamaMenganggap semua maklumat yang diberi oleh ibubapa sebagai sulit

Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diberi oleh ibubapa dengan telitiMengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negaraMengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, atau bertentangan dengan Rukun Negara.Memupuk dan membimbing murid untuk menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan menghormati pelbagai agama dan budaya.

Menghormati masyarakat dan mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.Mengalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibubapa.Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moralBerpegang kepada tingkah laku yang sopan.

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat:Mengelakkan diri daripada membuat ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang.Tidak terlibat dalam sebarang kegiatan yang akan menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.

Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab .Bersedia membantu mereka yang baru atau pun mempunyai masalah.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan

Prinsip-prinsip yang dipatuhi untuk menjayakan Etika Keguruan:Niat yang betulKelakuan yang baikPengerak ke arah kebaikanMemperkotakan apa yang dikatakanBerdisiplin dan beradabMenghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi

Nilai-nilai guru:Taat setiaAmanah, bersih, jujurBerakauntabilitiBerkecualiAdil dan saksamaPrestasi yang cemerlang

Ketepatan masaPerkhidmatan ramah mesraBersikap positif, responsif, berdaya cipta dan enterprising

Secara keseluruhannya Kod Etika Perguruan memerlukan guru bertindak atas pengetahuan dan kemahiran mereka sebagai penjawat awam yang profesional. Antaranya seperti berikut:

a)Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.b)Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang oleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.c)Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur.

d)Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya.Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.e)Guru haruslah menumpukan perhatian dan memberi pengajaran kepada setiap muridnya tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan.f) Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibu bapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat.

g)Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, agama, tempat asal, keturunan dan lain-lain.h)Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan rohani.i)Guru harus menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan.

j)Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.k) Guru tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara.l)Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna.

m)Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa terhadapnya.n)Guru haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi 'role model' kepada muridnyao)Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan.

p)Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian.q)Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap muri