kod etika keguruan.ppt

Download kod etika keguruan.ppt

Post on 25-Feb-2018

252 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  1/21

  Disediakan Oleh:

  Anuar Bin DiranD 20112051795

  PensyarahDr Zaini Bin Abdullah

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  2/21

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  3/21

  Satu sistem dasar akhlak, adat atau tinkahlaku atau kesusilaan!

  Prinsi" m#ral atau set "rinsi" m#ral $%amus

  O&'#rd, 199()! *anun+aab dan akibat tinkah laku

  sese#ran atau "r#'esi#n terhada"masyarakat!

  Dari "erse"kti' -slam, etika meru+uk ke"adatinkah laku betul berasaskan Al./uran danketakaan ke"ada Allah!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  4/21

  Semua aris "anduan yan bertu+uanmeninkatkan taha" kualiti, "r#duktiiti dandisi"lin dalam "erkhidmatan denan memberi"enekanan terhada" semua as"ek yan

  berkaitan denan "eraturan dan "eradaban,"eranan nilai, serta tinkah laku "r#'esi#ndalam masyarakat!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  5/21

  enaku"i sebahaian besar kehidu"an ahli"r#'esi#nal keuali hal.hal yan benar.benar"eribadi se"erti menui kereta, menanam bunadll!

  Dalam -slam, etika ialah akhlak yan diamalkan#leh manusia yan bertaka dalam keseluruhanhidu"nya!

  3tika Peruruan Bermaksud satu set tinkah lakuatau tanun+aab uru terhada" masyarakat danneara, "ela+ar, rakan se+aat dan ibu ba"a "ela+ar!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  6/21

  4uru "erlu memiliki k#d etikanya sendiri demimemartabatkan "r#'esi#n "eruruan! %#detika diana" "entin kerana:

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  7/21

  %#d etika menyediakan aris "anduanbaaimana bertinkah laku dalam "r#'esi#n

  "eruruan! %#d 3tika Peruruan menyatakan denan +elas

  tentan tanun+aab uru terhada""emean amanah dalam bidan "endidikan!

  %andunan yan dinyatakan dalam %#d 3tikaPeruruan di neara ini menun+ukkan"erbeaan tertentu berbandin k#d etika dineara lain!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  8/21

  %#d 3tika dalam bentuk d#kumen, usahauntuk menyemak semula k#d ini da"atdilakukan!

  enerusi k#d etika, uru da"at meninkatkanlai ime+ "r#'esi#n "eruruan seara hitam"utih dan rasmi!

  3tika ker+a meru"akan nilai.nilai yan "entindalam sesebuah #ranisasi!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  9/21

  3tika %er+a %ementerian Pela+aran alaysia"erlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan

  "rinsi"."rinsi" berikut:.

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  10/21

  o 6iat yan betul

  o

  Perlakuan yan baiko Penerak ke arah kebaikan

  o em"erk#takan a"a yan dikatakan

  o Berdisi"lin dan beradab

  o enharai dan bertanun+aab hasilusaha #ranisasi

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  11/21

  alau"un banyak terda"at nilai.nilaimulia, teta"i tu+uh nilai utama men+adi

  '#kus 3tika %er+a %ementerian Pela+aranalaysia!

  6ilai.nilai itu adalah:

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  12/21

  Amanah

  BenarBi+aksana

  Bersyukur

  Dedikasi-hklas

  Penyayan

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  13/21

  Konsep keguruan

  enurut %amus Dean $1970), 8uru bererti"endidik, "ena+ar dan "enasuh!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  14/21

  enikut %amus Dibahasa , "erkataan8akauntabiliti di huraikan sebaaibertanun+aab ke"ada sese#ran ataubertanu+aab terhada" sesuatu!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  15/21

  Akauntabiliti keuruan bermaknatanun+aab yan harus di'ahami dandilaksanakan #leh sese#ran uru!

  Akauntabiliti keuruan +ua membaamaksud berkenaan denan tanun+aaburu terhada" "r#'esi#nalisme keuruan!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  16/21

  Terhadap Pelajar:

  en+alankan tuasnya denan "enuh dedikasidi bilik dar+ah!

  enutamakan kema+uan, keba+ikan dankeselamatan murid.murid!

  emberi #nt#h teladan yan baik!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  17/21

  Terhadap Diri

  en+aa kebersihan dan keselamatan diri!

  enaal em#si!

  enuruskan keanan denan bi+aksana!elenka"kan diri denan "elbaai ilmu

  "enetahuan!

  elibatkan diri denan h#bi yan ber'aedah!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  18/21

  Terhadap Sekolah:

  en+alankan tuas.tuas yan lain se"ertisebaai uru dis"lin, kaunsel#r, setiusaha"e"eriksaan,setiusaha P-B4, "anitia mata"ela+aran dan +aatan.+aatan lain yan dilantik #leh "ihak "entadbiran sek#lah!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  19/21

  Terhadap Masyarakat Dan Negara:

  emu"uk nilai dan sika" murni "ela+ar dansesuai denan masyarakat berbilan bansa!

  enambil bahaian seara eras dalamkeiatan.keiatan masyarakat!

  bertinkahlaku baik dalam seala aktiitis#sial

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  20/21

  menh#rmati masyarakat di tem"at urutersebut berkhidmat dan memenuhitanun+aab sebaai ahli masyarakat!

 • 7/25/2019 kod etika keguruan.ppt

  21/21

  emahami tanun+aabnya yan sebenar!

  Penhayatan terhada" k#d etika danakauntabiliti haruslah di hayati se"enuhnyakerana akan da"at meninkatkan taha""r#'esi#nalisme keuruan!

  Penhayatan tersebut melambankantininya kualiti sese#ran uru yan +uaakan meninkatkan tara' "r#'esi#nalismekeuruan!