jawapan ulangkaji edu

Download Jawapan Ulangkaji Edu

Post on 25-Feb-2018

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  1/33

  SOALAN ULANGKAJI EDU3073 NAMA: LAU YONG SIONG PPRMT7 20 JANUARI 2016

  1. Bimbin!n "!n K!#n$%&in

  a. Huraikan konsep asas bimbingan ?

  Bimbingan ialah suatu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang

  memerlukanpanduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan

  matlamat jangka pendek atau jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah

  tingkah laku ke arah yang positif. Tujuan bimbingan telah disimpulkan oleh Cribbin apabila

  beliau telah mengkaji semua penulisan tentang bimbingan yang telah sedia ada di antara

  tahun !"# hingga !#$. Cribbin telah membahagikan tujuan-tujuan bimbingan kepada dua

  kelas penting, iaitu tujuan dasar dan tujuan berkaitan seperti yang berikut.

  Tujuan bimbingan yang asas ialah %

  . &erkembangan individu yang paling baik.

  '. (ndividu yang serba lengkap.

  ". (ndividu yang optimum, penuh, seimbang dan luas pandangan dari segi fi)ikal,

  intelek, emosi, sosial dan kerohanian.

  *. &erkembangan individu yang terbimbing kendiri dan perkembangan individu yang

  matang.

  #. (ndividu yang berdikari, berarahan kendiri, serba mencukupi sendiri dan mempunyai

  daya ikhtiarnya sendiri.

  +. (ndividu yang bahagia dan efisien daripada segi sosial.

  . (ndividu yang dapat mempelajari hidup lebih baik lagi.

  da beberapa konsep penting dalam bimbingan antaranya%

  - Bimbingan ialah suatu proses

  - &roses menolongproses pengajaran

  - /embantu pelajar membuat penyesuaian dan mencapai matlamat

  - 0etting di mana-mana

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  2/33

  b. 1yatakan tiga perbe)aan antara kaunseling dan psikoterapi ?

  A$'%( K!#n$%&in P$i()*%+!'i

  P%n"%(!*!n Tidak tertumpu kepada satu

  pendekatan khusus sahaja.

  Berasaskan pendekatan '$i()"in!mi(

  ,+#%", di mana salah satu fokuslatihan adalah terhadap masa silam

  pesakit.

  T%m')- &!*i-!n Tempoh latihan $in(!*

  "!n ()$ !n &%bi-

  m#+!-.

  2aunseling tidak bercorak

  terlalu akademik dan

  berbentuk pendidikan

  inklusif. 0esiapa sahaja

  berpeluang mengikuti

  kursus ini.

  /engambil m!$! !n &!m!.

  S!+!* '%+*!m!, terapis perlu

  menjalankan sesi bersama pesakit

  sebenar di ba3ah penyeliaan terapis

  berpengalaman.

  S!+!* (%"#!/ terapis perlu memiliki

  kelayakan akademik sarjana muda.

  ,)(#$ i$# I$#i$# m!$! (ini untuk

  membantu individu

  berkembang dan mencapai

  potensi menangani isu yang

  timbul.

  Tertumpu kepada '#n! m!$! &!m'!#

  berhubung dengan masalah neorosis

  dan psikosis yang melibatkan

  perubahan personaliti secara

  mendadak.

  S%*in &ejabat atau pusat

  kaunseling

  4bukan perubatan5

  2linik atau hospital

  4bersifat perubatan5

  T%m')- $%$i 0atu hingga beberapa sesi /engambil masa yang panjang dan

  bertahun-tahun mengikut kes-kes

  tertentu.

  c. Huraikan lima matlamat kaunseling dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai ?

  . /enolong mengubah tingkah laku klien.

  '. /enambahkan kemahiran klien mengendalikan kehidupannya sendiri, terutama mereka

  yang terlalu bergantung kepada orang lain atau terlalu bimbang dan ragu-ragu tentang

  dirinya.

  ". /enambahkan kemahiran klien membuat keputusan pada saat-saat penting. 2lien

  diharapkan dapat menilai sesuatu situasi, membuat pemilihan dengan bijaksana, tahu

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  3/33

  bagaimana dan mengapa keputusan tertentu mesti dibuat, apakah kemungkinan akibat

  atau kesannya dan sedia menghadapi sebarang risiko akibat keputusan tersebut.

  *. /embaiki perhubungan klien dengan ahli-ahli masyarakatnya. 6amai orang menghadapi

  masalah dalam perhubungan dengan individu-individu lain. /asalah ini mempunyaihubungan yang rapat dengan konsep kendiri, sama ada konsep kendiri yang rendah

  atau sebaliknya. 7iharapkan proses kaunseling dapat menolong klien meningkatkan

  kualiti perhubungannya dengan orang lain, misalnya perhubungan dalam keluarga,

  perkah3inan, rakan sebaya dan seterusnya dalam masyarakat. &erhubungan yang

  berkesan meningkatkan mutu kesejahteraan kehidupan individu.

  #. /embantu perkembangan bakat klien. 2aunselor membantu klien mengenal pasti

  kebolehan dan bakatnya supaya dia dapat mengambil tindakan yang se3ajarnya.

  /atlamat Contoh

  . /embantu klien mengubah tingkah laku

  kepada kehidupan yang lebih produktif

  6amli suka berlumba motor secara haram.

  2aunseling boleh membantu beliau

  mengubah tingkah laku kepada galakan

  minat li berlumba di litar perlumbaan

  motosikal.

  '. /embantu klien memulakan dan

  meneruskan perhubungan yang positifdengan orang lain

  6amlah rasa marah dan kece3a dengan

  rakan-rakannya. 2aunseling dapatmembantu 6amlah untuk berkomunikasi

  dengan rakan-rakan tentang perasaannya

  tanpa mengeruhkan keadaan dan capai

  penyelesaian

  ". /embantu klien mengurus diri dengan

  lebih efektif apabila dalam kesulitan

  6anjit mengalami kecacatan akibat

  kemalangan. 7ia berasa rendah diri dan

  tiada harapan untuk maju. 2aunseling

  dapat membantu 6anjit menerimakekurangannya sebagai bukan penghalang

  untuk berdikari.

  *. /embantu klien membuat keputusan

  dengan rasional

  6amlan keliru dalam memilih kerjaya masa

  depannya. 2aunseling boleh membantu

  6amlan mengenali minat dan kerjayanya.

  #. /embantu klien berkembang secara

  positif

  6ita minat melukis. (bu bapanya

  memintanya mengambil kursus kedoktoran

  yang tidak diminatinya. 2aunseling dapat

  mencari penyelesaian 6ita dengan ibu

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  4/33

  bapanya.

  d. 8elaskan lima prinsip bimbingan dan kaunseling.

  K!n"#n!n #+!i!n

  . Bimbingan dan

  2aunseling adalah suatu

  proses pendidikan yang

  terancang dan

  berterusan

  Bimbingan dan kaunseling disediakan sepanjang tempoh

  persekolahan dan individu pada semua peringkat dan tahap

  sekolah. 7engan kata lain, semua kanak-kanak boleh

  menggunakan perkhidmatan yang dita3arkan serta melibatkan

  diri dalam semua aktiviti berkaitan yang diiaksanakan. /ereka

  dibimbing untuk memperoleh pengalaman dan memupuk nilai,

  sikap, perlakuan dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak

  masyarakat majmuk di negara kita.

  '. Bimbingan dan

  2aunseling adalah untuk

  semua kanak-kanak

  0egala aktiviti bimbingan dan kaunseling yang terangkum

  dalam perancangan tahunan terbuka kepada semua kanak-

  kanak tanpa mengira latar belakang, kaumetnik, agama atau

  kepercayaan masing-masing. /aka jelas baha3a aktiviti-aktiviti

  yang dikendalikan bersifat menyeluruh dan dapat memenuhi

  keperluan semua golongan kanak-kanak, mahupun bijak,

  sederhana atau lemah.

  ". 0emua kanak-kanak

  mempunyai hak untuk

  mendapatkan bantuan

  apabila mereka

  memerlukan

  9uru bimbingan dan kaunseling hendaklah sentiasa bersedia

  untuk membantu kanak-kanak yang mungkin memerlukan

  bantuan sokongan dan bimbingan dalam proses

  perkembangan dirinya. :alau bagaimanapun, perkhidmatan

  tersebut hendaklah terhad kepada 3aktu pejabat, melainkan

  timbul kecemasan atau krisis yang memerlukan bantuan serta-

  merta.

  *. Bimbingan dan

  kaunseling adalah untuk

  memenuhi keperluan

  kanak-kanak bagi

  mengembangkan potensi

  dan kebolehan mereka.

  &rogram bimbingan dan kaunseling yang dirancang dan

  dikendalikan hendaklah bertujuan untuk melayan keperluan

  kanak-kanak agar dapat berkembang dengan kadar optimum

  mengikut tahap perkembangan masing-masing.

  #. Bimbingan dan

  kaunseling berorientasikan

  masa kini dan masahadapan.

  0egala usaha bimbingan dan kaunseling untuk membantu

  kanak-kanak bersifat lebih tegas diri, cekap menyesuaikan diri

  dan memahami implikasi tindakan mereka pada masa ini akanditeruskan sehingga masa depan.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  5/33

  +. Bimbingan dan

  kaunseling dapat

  membantu kanak-kanak

  memahami diri dan

  orang lain.

  2anak-kanak yang menjalani sesi perlu memainkan aktif dalam

  proses bimbingan dan kaunseling; bukan duduk secara pasif

  dan menunggu arahan daripada guru bimbingan dan

  kaunseling sahaja. &erlakuan kanak-kanak sedemikian akan

  membolehkan mereka berpeluang untuk menjelajah tujuan-

  tujuan dan matlamat hidup, di samping berupaya untuk

  memilih serta merancang hidup mereka dengan lebih

  berkesan. 0elain itu, mereka juga akan menyedari tentang

  kekuatan dan kelemahan masing-masing.

  . Bimbingan dan

  kaunseling adalah

  tanggungja3ab bersama

  7alam mengendalikan program dan aktiviti bimbingan dan

  kaunseling, semua 3arga sekolah termasuk pihak pentadbir,

  guru-guru lain, ibubapa dan kanak-kanak seharusnya

  bekerjasama dan menyumbangkan masa, tenaga dan

  kepakaran demi kejayaan dan keberkesanan aktiviti tersebut.

  e. 1yatkan lima kepentingan bimbingan dan kaunseling untuk murid ?

  ./enyediakan perkhidmatan bimbingan dalam membantu klien menguasai kemahiran

  disiplin diri.

  '. /enyumbang kepada keberkesanan pendidikan inklusif.

  ". /embimbing murid menghadapi masalah pembelajaran.

  *. /engembangkan potensi murid dalam semua bidang.

  #. /embantu membentuk iklim bilik darjah.

  +. /emotivasikan murid.

  . 7apat membantu murid membuat pilihan < persediaan kerjaya

  2. P%+(-i"m!*!n Bimbin!n "!n K!#n$%&in

  a. 8elaskan tiga jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling?

  &erkhidmatan (nventori (ndividu dan 6ekod &elajar

  /engendalikan fail bimbingan.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  6/33

  Bertanggungja3ab mengumpul dan merekodkan butiran yang berkaitan dengan

  penilaian dan pentafsiran minat pelajar.

  /enga3as perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan

  kaunseling.

  /enyelaras, menjaga, dan mengemaskini rekod pelajar.

  /emberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuan dan prestasi

  pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan.

  /enjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang berkaitan dan berguna

  untuk membantu perkembangan diri pelajar.

  &erkhidmatan 2aunseling

  0esi kaunseling dijalankan mengenai pencapaian%

  kademik yang tidak memuaskan

  6ujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain.

  2erjaya, pelajaran dan peribadi.

  Tidak terlibat dengan kegiatan ko-kurikulum.

  /asalah disiplin, seperti ponteng, budaya peleseran, merokok, bertumbuk dan

  menggunakan dadah dan bahan inhalen.

  &erkhidmatan Bimbingan dan 2aunseling 2elompok

  /engelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk

  ajar 4instructional5 yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri,

  vokasional,menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional,kognitif-afektif,

  psikososial, fi)ikal-seksual dan moral agamapelajar.

  /embincangkan mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu kelompok yang

  tertentu. Contohnya masalah disiplin,masalah peribadi, masalah sosial dan lain-lain

  topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari semasa ke semasa.

  /embantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan termasuklah 0ijil

  &elajaran /alaysia 4 0&/5, 0ijil &elajaran /alaysia =okasional 4 0&/=5, 0ijil Tinggi

  &elajaran /alaysia =okasional 4 0&/=5, dan 0ijil Tinggi &elajaran /alaysia 4 0T&/5.

  /enubuh dan melatih pasukan &embimbing 6akan 0ebaya dan meyelia aktivitimereka.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  7/33

  b. Terdapat dua jenis kaunseling. Huraikan.

  &erkhidmatan /encegah &enggunaan 7adah

  /engadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling tunjuk

  ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci dadah dan

  inhalen.

  /emberi bantuan atau pertolongan kepadapelajar untuk mendapatkan bantuan

  pemulihan dan ra3atan.

  /embuat penilaian dan memberi maklum balas atau laporan kepada kementerian atau

  8abatan &endidikan 1egeri tentang program pencegahan dadah di peringkat sekolah.

  &erkhidmatan &enilaian

  /embuat penilaian aktiviti bimbingan disekolah dengan tujuan untuk membaikinya

  seperti &embimbing 6akan 0ebaya, 2em 8aya 7iri, 0kim >encana nti 7adah dan

  motivasi pelajar.

  /enilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.

  c. 1yatakan lima perbe)aan antara kaunseling individu dengan kaunseling kelompok?

  In"ii"# K%&)m')(

  &roses terapeutik terhad antara seorang

  kaunselor dengan seorang individu sahaja. (ni

  bermakna interaksi yang dijalankan melibatkan

  hanyalah dua hala sahaja.

  &roses terapeutik berlaku antara kaunselor

  dengan beberapa individu dalam kelompok

  itu. (nteraksi yang berlangsung pelbagai

  hala.

  &ertolongan atau bantuan yang diterima hanya

  satu hala, iaitu daripada kaunselor sahaja. (ni

  bermakna perbincangan ini tidak dipengaruhi

  pihak luar melainkan kaunselor itu sahaja.

  &eserta-peserta berpeluang memberi dan

  menerima pertolongan sama ada daripada

  kaunselor atau peserta-peserta yang lain.

  ungsi kaunselor tidak berubah. ungsi kaunselor sebagai ketua kumpulan

  dalam kelompok ini boleh berubah dan

  diambil alih oleh peserta-peserta lain.

  0uasana selesa dan percaya lebih mudah

  terbina kerana interaksi hanya melibatkan

  seorang sahaja.

  >ebih sukar untuk membina situasi selesa

  dan percaya kerana pesertanya lebih

  daripada seorang dan mungkin perasaan

  malu di antara peserta dengan peserta lain.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  8/33

  2lien hanya menumpukan perhatian kepada

  masalahnya sahaja dan mendapat teguran

  daripada kaunselor sahaja dan sebaliknya

  kaunselor hanya menumpukan kepada

  seorang klien sahaja.

  &eserta dapat memerhati tingkahlaku

  proses penyelesaian masalah dan cara

  mengendalikan masalah oleh peserta-

  peserta lain

  2aunselor memberi sepenuh perhatian kepada

  kliennya.

  &erhatian kaunselor terbahagi kepada

  ramai peserta dan ini memberi peluang

  peserta yang merasa terancam dan kurang

  selamat berdiam diri sahaja

  Tidak 3ujud identiti kelompok , bersatu padu

  dan semangat tolong menolong antara peserta

  seperti kaunseling kelompok

  Terdapat semangat koperatif iaitu tolong

  menolong, identiti kelompok dan bersatu

  padu antara peserta.

  d. pakah yang dimaksudkan dengan etika kerahsiaan. 1yatakan tiga situasi yang

  membolehkan kaunselor mengetepikan aspek kerahsiaan?

  @kerahsiaanA maksudnya kaunselor bertanggungja3ab memelihara kerahsiaan klien

  supaya hubungan baik yang telah terjalin tidak sia-sia.

  7alam kontek ini klien akan meletakkan kaunselornya sebagai orang yang paling

  dipercayai dan tidak akan membocorkan rahsianya kepada sesiapa.

  2aunselor hendaklah sentiasa memikirkan tentang kesejahteraan kliennya dan menjaga

  rahsia yang didedahkan dalam sesi kaunseling tidak disalahgunakan

  2erahsiaan juga hendaklah dipelihara sekiranya tidak menggugat hak individu lain

  atauhak orang ramai.

  0ituasi yang membolehkan kaunselor mengetepikan aspek kerahsiaan%

  apabila klien membahayakan diri atau orang lain maka tindakan kaunselor ialahmendedahkan perkara yang dirasakan boleh membantu pihak berkuasa.

  /ahkamah memerlukan maklumat tentang klien maka kerahsiaan adalah dikecualikan

  bagi membantu mahkamah menyelesaikan kes yang berkemungkinan berkaitan

  dengan klien.

  klien sendiri membenarkan maklumat tentang dirinya didedahkan.

  2aunselornya mencurigai tentang adanya kes penderaan berlaku.

  e. 8elaskan lima perkara yang boleh dikaitkan dengan etika kaunselor?

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  9/33

  2eperluan kerahsiaan

  2aunselor perlu menyimpan semua maklumat klien

  2erahsiaan rekod

  7alam menyimpan, memperoleh, memindah dan mengeluarkan rekod

  2erahsiaan untuk merakam dan pemerhatian

  &erlu mendapatkan kebenaran daripada klien untuk merekod sesi kaunseling yang

  dijalankan.

  2eperluan perlindungan data

  /elindungi identiti klien apabila guna data untuk tujuan latihan, kajian dan penerbitan.

  Tiada diskriminasi

  Tidak mendiskriminasikan klien dari segi umur, 3arna kulit, etnik, jantina, status

  perkah3inan dan lain-lain

  ". P%+!n!n G#+# Bi!$! $%b!!i G#+# Bimbin!n

  a. Terangkan cara-cara yang digunakan oleh kaunselor untuk mendapatkan maklumat

  klien?

  i. /enggunakan teknik ujian

  a5 untuk mendapatkan maklumat tentang seseorang murid tentang potensi, bakat,minat < kebolehan pada dirinya

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  10/33

  b5 sumber maklumat tentang murid paling objektif < mudah dipercayai

  c5 ujian standard < ujian objektif mendapatkan maklumat < nilai personaliti murid

  ii. /enggunakan teknik temu bual

  a5 /urid yang ditemu bual meluahkan perasaan < buah fikiran kepada orang yang

  menemubual

  b5 &enemu bual meneliti perkaramasalah lebih mendalam < boleh membuat penilaian

  ketika bersoal ja3ab

  iii. /enggunakan teknik pemerhatian

  a5 Teknik pengumpulan maklumat atau data tentang murid-murid secara ilmiah untuk

  mendekati masalahnya secara keseluruhan

  b5 /enentukan tujuan, subjek < tempoh masa diperhatikan

  c5 &emerhatian adalah semasa murid menjalankan kegiatan harian seperti dalam bilik

  darjah, padang, kantin, perhimpunan dan sebagainya

  iv. /enggunakan teknik soal selidik

  a5 9uru bimbingan mungkin tak dapat temu bual semua murid kerana kekangan masa.

  b5 0ebelum menja3ab soalan, mereka perlu diberi penerangan yang jelas tentang

  tujuannya

  c5 /aklumat dalam soal selidik berkaitan diri, keluarga, kesihatan, minat, cita-cita, dan

  sebagainya

  d5 /aklumat yang diperoleh mesti dibandingkan dengan rekos simpanan pihak pentadbir

  sekolah

  v. /enggunakan teknik rekod anekdot 4rekod peristi3a5

  7alam menulis rekod anekdot, ada * ciri yang perlu ditekankan %

  a5 Tarikh tempat, situasi ketika kejadian atau peristi3a berkenaan berlaku

  b5 &emerhatian murid, reaksi murid-murid lain < gerak balas murid berkenaan terhadap

  murid lain

  c5 >agak, gerak-geri, kualiti suara < air muka untuk memerhati perasaan murid

  d5 &emerhatian cukup luas untuk merangkumi kejadian atau peristi3a

  b. 8elaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak?

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  11/33

  i. /asalah akademi2

  a5 masalah pembelajaran - kurikulum kurang sesuai, kaedah mengajar yang kurang

  sesuai, bahan pembelajaran yang kurang meminat murid

  b5 kurang kecergasan - keturunan, kelahiran secara tidak normal, kurang kecerdasan

  otak, kurang makanan ber)at

  c5 masalah mental - tidak membunyikan perkataan, sukar menyusun perkataan untuk

  membina ayat, cepat lupa, kadar bacaan lambat

  d5 faktor fi)ikal - aspek kesihatan, kurang tenaga belajar, menghidapi penyakit, kecatatan

  fi)ikal

  e5 faktor psikologi - masalah emosi

  ii. /asalah sosial

  a5 tingkahlaku dilikuen - tingkahlaku yang dapat melukai atau menyakiti orang lain sama

  ada secara lisan atau secara fi)ika>

  b5 konsep kendiri negatif dan naluri agresif

  c5 melakukan vandalisme

  d5 menyertai kongsi gelap

  iii. /asalah peribadi

  a5 2emiskinan

  b5 tiada galakkan dorongan di rumah

  c5 pengaruh rakan sebaya

  d5 tiada motivasi

  iv. /asalah kerjaya

  a5 tiada pendedahan maklumat

  b5 pengaruh rakan sebaya

  c5 desakan ibu bapa penjaga

  d5 tiada dorongan motivasi

  c. Huraikan langkah-langkah yang digunakan untuk mengenal pasti masalah kanak-

  2anak.

  i. Teknik jenis ujian

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  12/33

  J%ni$ U4i!n P%n%+!n!n

  jian psikologi,

  diagnostik

  menganalisis semua masalah tingkah laku yang berlaku di dalam

  bilik darjah dengan lebih terperinci

  jian kecerdasan mengukur darjah kecerdasan murid

  jian kecenderungan

  bakat, ujian minat

  menilai minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau kerjaya

  jian personaliti mengkaji aspek bukan kognitif seperti aspek afektif, motivasi, emosi

  dan sikap seseorang murid serta mendapatkan maklumat peribadi

  serta nilai sikap murid

  jian saringan untuk mengasingkan murid-murid yang cerdas dengan murid yang

  kurang cerdas

  jian diagnostik untuk mengesan punca kelemahan atau masalah penguasaan

  kemahiran pembelajaran murid.

  ii. Teknik jenis bukan ujian

  J%ni$ B#(!n U4i!n P%n%+!n!n

  &emerhatian satu kaedah yang boleh digunakan untu mencari kebaikan

  dan kelemahan murid dan menentukan faktor-faktor yang

  menyebabkan sesuatu masalah tingkah laku berlaku

  mengenal pasti ciri-ciri perkembangan murid

  untuk menentukan kekerapan, tempoh langsungnya serta

  intensiti sesuatu salah laku yang telah dikenal pasti

  merancang tindakan susulan

  Temu bual dijalankan antara guru bimbingan atau guru biasa denganmurid bermasalah, ibu bapa atau penjaga, rakan sebaya dan

  pihak lain untuk mendapatkan maklumat

  2ajian dokumen

  4kajian rentasan,

  kajian membujur,

  kajian kes5

  analisis yang dibuat oleh guru terhadap sesuatu tingkah laku

  masalah murid berdasarkan dokumen yang telah

  dikumpulkan mengenai murid-murid yang biasa

  menunjukkan masalah di sekolah

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  13/33

  5. T%)+iT%)+i K!#n$%&in

  a. pakah kombinasi tiga komponen yang dijadikan teori kaunseling behaviourisme ?

  b. 1yatakan bagaimana sesuatu tingkah laku masalah itu dipelajari mengikut teori

  kaunseling behaviourisme ?

  c. Huraikan tiga kemahiran yang perlu ditunjukkan oleh kaunselor behaviourisme semasa

  membantu kliennya ?

  d. 8elaskan tiga strategi yang digunakan dalam teori behaviourisme untuk membantu

  klien ?

  e. 7engan menggunakan contoh yang jelas, huraikan bagaimana klien menggunakan

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  14/33

  strategi pengurusan kendiri, pemantauan kendiri dan peneguhan kendiri ?

  f. 1yatakan tiga sikap yang perlu ada pada seorang kaunselor yang menggunakan teori

  pemusatan klien ?

  g. 2aunseling boleh disifatkan sebagai satu proses perhubungan antara seorang individu

  dengan seorang atau lebih individu lain. 8elaskan tiga faktor yang boleh dikaitkan

  dengan perhubungan kaunseling ?

  h. 8elaskan faktor-faktor penting dalam teori 6asional Dmotif ?

  i. Huraikan konsep -B-C-7-D dalam teori 6asional Dmotif menggunakan contoh yang

  sesuai ?

  . K%m!-i+!n A$!$ K!#n$%&in

  a. Huraikan tahap-tahap dalam proses kaunseling?

  Tahap % /embina hubungan E 2aunselor perlu me3ujudkan suasana yang menggalakkan

  interaksi, menentukan matlamat a3al kaunseling, menstrukturkan hubungan antara

  kaunselor dan murid dan kaunselor perlu memberi kepercayaan kepada murid.

  Tahap '% Tahap penerokaan E2aunselor perlu meneroka sepenuhnya untuk memahami skop

  masalah, mendapat pola sejarah murid dan mendapati sumber kekuatan dan

  kelemahan murid.

  Tahap "% Buat 2eputusan E 2aunselor boleh merombak matlamat a3al dan menumpu kepada

  masalah murid.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  15/33

  Tahap *% Tahap pelaksanaan E 2aunselor perlu membantu dan membimbing murid untuk

  menyelesaikan masalah seperti memberi sokongan emosi, galakan dan pengukuhan

  ikut strategi tertentu seperti fokus kepada kognitif dan afektif.

  Tahap #% &enamatan E 2aunselor menentukan masa untuk menghentikan sesi kaunseling,memberi petunjuk dan mengikut perkembangan pelaksanaan matlamat tentang

  murid.

  Tahap +% Tindakan susulan E 2aunselor membuat pertemuan susulan untuk menilai

  keberkesanan pelaksanaan tindakan murid dan membantu murid jika menghadapi

  masalah.

  b. Terdapat tiga jenis tingkah laku bukan lisan. 8elaskan.

  nggota badan E boleh dilihat dari penumpuan mata, mata, cara duduk, riak muka dan gerak

  tangan.

  1ada suara E boleh ditentukan melalui kelajuan bercakap, ketinggian suara dan bahasa

  yang digunakan.

  &ersekitaran E Boleh ditentukan jarak antara kaunselor dan murid, kedudukan fi)ikal

  murid dan pakaian murid.

  c. 1yatakan kemahiran penumpuan yang perlu dikuasai oleh kaunselor.

  K%m!-i+!n P%n%+!n!n

  2emahiran

  mendengar

  kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada

  menyampuk percakapan murid.

  Dkspresi

  3ajah4muka5

  para kaunselor mempamerkan ekspresi muka atau 3ajah yang dapat

  menyakinkan murid

  2ontak mata /embolehkan kaunselor memberi tumpuan, menunjukkan minat,

  menunjukkan tanda hormat dan menggalakkan perundingan, menimbulkan

  rasa penerimaan, menimbulkan rasa percaya mempercayai, menimbulkan

  rasa keselesaan dan menimbulkan rasa kesungguhan.

  Cara duduk

  dalam sesi

  kaunseling

  0eorang kaunselor itu harus peka serta dapat membaca dan melihat bahasa

  badan yang dilahirkan oleh kliennya. 2edudukan dan pergerakan badan ini

  juga memberi nada dan makna dalam hubungan kaunseling. Cara duduk

  boleh menggambarkan penerimaan kita terhadap orang lain. 0eseorang

  yang bersikap terbuka dan mesra akan duduk condong sedikit ke arah orang

  yang bercakap dengannya. /anakala orang yang bersifat tidak menerima,

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  16/33

  lebih cenderung duduk menyandar ke belakang menjauhi kliennya.

  2aunselor yang baik akan duduk condong sedikit ke hadapan menghadapi

  kliennya yang menandakan beliau menerima dan bersedia untuk membantu.

  Beberapa ciri penting perlu diamalkan oleh kaunselor, iaitu jangan dudukmenyandar di kerusi sambil menggoyang-goyangkan badannya secara tidak

  berhenti, jangan menyilang kaki dengan kaki sebelah di atas lutut, atau

  sambil tangan diletak belakang tengkuku dan menyadar. 2aunselor juga

  jangan menjadi terlalu rigiddan tidak bergerak langsung.

  &ergerakan

  tangan dan

  kaki

  &ergerakan tangan dan kaki yang sesuai dapat memudahkan komunikasi

  tetapi pergerakan yang terlalu banyak kadang-kala akan menjadi halangan

  dalam komunikasi antara kaunselor dengan klien. Contohnya, klien yang

  @nervousA kadang-kala melahirkan rasa cemasnya dengan menggoyangkankakinya dengan tidak berhenti-henti. &ergerakan tubuh badan biasanya

  dipelajari berasaskan budaya masing-masing.

  0enyuman 0enyuman kaunselor boleh meredakan ketegangan emosi di pihak klien.

  2lien akan berasa lebih selesa dan mudah untuk memulakan

  perbincangan.0enyuman juga harus diberikan mengikut kesesuaian dalam

  sesi kaunseling. 0ekiranya senyuman tidak sesuai, klien akan silap memberi

  interpretasi. 0enyuman klien juga harus difahami oleh kaunselor. 2lien

  mungkin akan tersenyum untuk menutup rasa takut, risau keliru atau serba

  salah, malu dan sebagainya. 2epekaan kaunselor melihat senyuman ini

  sangat penting untuk memastikan sesi kaunseling yang dijalankan itu sesuai

  menepati matlamatnya.

  1ada suara 1ada suara membantu dalam memahami kontak dan situasi perkara yang

  dirundingkan. 7engan mendengar nada suara, kaunselor dapat memahami

  klien dengan lebih tepat. 1ada suara selalunya memba3a emosi yang

  terkandung di dalam sesuatu perkataan atau ayat.

  d. Terdapat tujuh kemahiran asas komunikasi. Huraikan dengan contoh-contoh yang

  jelas.

  0oalan terbuka E cara menyoal yang merangsang murid menja3ab lebih terperinci

  0enyap E kaunselor tidak memberi komen tetapi membiarkan murid terus bercakap

  /endengar E 2aunselor menerima mesej murid dengan teliti dan memberi respons yang

  tepat.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  17/33

  &ernyataan semula E menyatakan semula intipati mesej murid dengna perkataan murid

  sendiri

  /erefleksi perasaan E membuat pernyataan semula dengan perkataan sendiri

  /eringkaskan isi perbincangan E 2aunselor meringkaskan perkara-perkara penting yang

  dbincangkan dan menyemak intipati perbincangan.

  /eringkaskan perasaan E /engenalpasti perasaan murid serta memberi respon yang

  sesuai.

  e. Huraikan kemahiran mengenal pasti masalah klien.

  . 2emahiran membina hubungan

  /enyediakan suasana berkomunikasi yang selesa

  /enunjukkan kemesraan 4ekspresi muka, isyarat badan5

  /empunyai perasaan empati

  /emberi perhatian mendengar dan berusaha memahami perasaaan murid.

  '. 2emahiran komunikasi 4melayan dan mendengar5

  0oalan terbuka E memberi peluang kepada murid untuk menja3ab dengan lebih

  terperinci.

  0enyap E senyap apabila murid mengemukakan pandangan atau ja3apan.

  /endengar E dengar dan memberi respon yang releven.

  &enyataan semula E memastikan pemahaman guru adalah selaras dengan apa

  yang diberitahu oleh murid.

  /erefleksi perasaan E mengenal pasti perasaan murid mengikut situasi.

  1ada suara E nada suara yang sesuai dan tidak menjejaskan perasaan murid.

  ". 2emahiran menginteprestasi tingkah laku bukan lisan

  Tindak balas semula jadi E perbuatan yang dilakukan mengikut naluri atau intuisi.

  &erasaan terangsang E rangsangan yang dapat mempengaruhi perasaan murid

  0ifat domain E mengetauhi latar belakang murid.

  *. 2emahiran memberi tindak balas

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  18/33

  /emberi tindak balas yang positif 4memberi motivasi, memberi galakan, mencabar

  secara positif, memberi pujian, anggukan kepala dan dorongan minima bertanya

  soalan5

  2onfrontasi E digunakan apabila guru mendapati maklumat yang dikemukakanoleh murid berlakunya ketidakserasian 4tidak selaras5

  2emahiran mentafsir E mengemukakan kepada murid satu perspektif baru

  mengenai masalah yang sedang dialami oleh murid.

  2emahiran menyokong E memberi sokongan kepada murid apabila mereka

  memerlukan bantuan bagi mengatasi ketakutan atau penentangan terhadap

  perkhidmatan.

  #. 2emahiran mengenal pasti masalah

  /engenal pasti masalah melalui tinjauan, pemerhatian, temubual dengan guru

  kelas, perbincangan dengan ibu bapa.

  +. 2emahiran melaksanakan intervensi

  (ntervensi dilaksanakan berdasarkan keadaan murid.

  Contoh intervensi% perkembangan, pencegahan, pemulihan, krisis.

  0etiap jenis intervensi mempunyai teknik strategi pelaksanaan yang berbe)a,

  maka guru perlu mahir dalam memilih jenis intervensi yang akan dijalankan.

  f. Huraikan kemahiran melaksana intervensi bagi mengatasi masalah klien.

  (ntervensi mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang

  bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. (ntervensi

  biasanya diaplikasikan untuk menangani masalah peribadi yang sangat teruk. Hal ini

  termasuklah merokok, menghisap dadah, bergaduh, dan sebagainya. 2emahiran ini sering

  digunakan sekiranya klien mengalami masalah tekanan emosi dan mental yang

  membahayakan.. Terdapat dua jenis intervensi %

  (ntervensi >angsung% /elibatkan klien 4pelaku5 sama ada seorang mahupun

  secara berkumpulan, diadakan secara berhadapan tanpa sebarang halangan.

  7ilaksanakan untuk mencari dan berbincang tentang punca dan kaedah

  peneguhan kepada tindakan yang telah diambil.

  (ntervensi Tidak >angsung% 2erjasama keluarga klien. 7ijalankan bagi menyelidik

  selok-belok klien dengan lebih terperinci dan dapat menyelesaikan masalah

  dengan lebih berkesan.

  '. (ntervensi 3al 2anak-2anak

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  19/33

  7efinisi % /emberi perkhidmatan ra3atan, pemulihan, bimbingan dan

  khidmat nasihat kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa sebaik sahaja sesuatu

  kecacatan dikesan atau dikenal pasti dialami oleh kanak-kanak. 42ail, '$$5

  Berpusatkan pada guru% 2aedah untuk mengajar dan menga3al pelajar

  bermasalah pembelajaran dan tingkah laku. (ntervensi berpusatkan guru

  sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi

  pengajaran dan pemulihan. 7alam intervensi ini, guru yang menentukan jenis

  strategi yang perlu digunakan,model dan demonstrasi, memberi arahan kepada

  anak-kanak dan memantau kemajuan mereka.

  Berpusatkan pada murid % 0esuai untuk pelajar yang berkemampuan

  menga3al tingkah laku sendiri 49raham, Harris dan 6eid, !!"5. (stilah

  berpusatkan murid memba3a imej tentang murid itu sendiri yang berdikari,

  bergantung pada diri sendiri dan berjaya mengendalikan proses-proses

  pemulihan dalam kelas biasa.

  Berpusatkan keluarga% (ntervensi berpusatkan keluarga memerlukan

  komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. 0ecara tidak

  langsung, pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan

  meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas.

  6. In*%+%n$i K!#n$%&in K!n!(K!n!(

  a. Huraikan terapi kaunseling dengan menggunakan contoh yang sesuai %-

  i. T%+!'i B%+m!in

  Terapi bermain menggunakan model-model teori untuk mencipta satu proses

  interpersonal di mana para terapi menggunakan kuasa terapi bermain untuk membantu

  klien menghindar atau menyelesaikan cabaran psikososial dan mencapai pertumbuhan

  secara optimum.

  Terapi bermain berpeluang untuk mendiagnosis seseorang melalui aktiviti

  bermain dengan menggunakan alat permainan. lat permainan digunakan untuk

  mengenalpasti gangguan tingkah yang dialami oleh klien khususnya kanak-kanak.

  /elalui terapi bermain, kaunselor akan mengenalpasti apa sebenarnya yang dirasai

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  20/33

  oleh kanak-kanak, ia lebih berkesan dibandingkan dengan meminta kanak-kanak

  meluahkan dalam bentuk kata-kata.

  Terdapat pelbagai jenis terapi bermain yang bergantung kepada kreativiti dan

  kesesuaian klien serta masalah yang dihadapi oleh klien. ktiviti bermain tidakmemerlukan kos yang tinggi. Contoh alat dan jenis permainan yang boleh digunakan

  ialah permainan video, patung-patung binatang atau manusia dalam sai) yang kecil,

  alat-alat permainan plastik dan lain-lain alat yang difikirkan sesuai. lat permainan ini

  tidaklah seberapa penting, apa yang akan diberi tumpuan ialah mentafsir dan

  meneroka serta mendiagnosis masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. Fleh itu

  kaunselor perlu menguasai kemahiran yang tinggi apabila ingin menggunakan aktiviti

  bermain sebagai satu terapi.

  ii. T%+!'i B%+%+i*!

  Terapi bercerita ialah suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan

  peristi3a dengan perkataan, imej dan suara. Dlemen-elemen penting yang terkandung

  dalam cerita ialah plot, 3atak-3atak serta pandangan dan nilai-nilai murni. 1ilai-nilai

  moral yang terkandung dalam cerita, dan kanak-kanak yang mempunyai motivasi

  instrinsik yang suka mendengar cerita, terapi bercerita merupakan pendekatan yang

  paling berkesan untuk kaunseling kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku

  bermasalah.

  2egunaan cerita untuk terapi ialah cerita menggambarkan hidup emosi dalaman.

  Cerita merangkumi pengalaman emosi. /ereka memberi kanak-kanak perkataan yang

  diperlukan untuk menyatakan perasaan dan konteks untuk mereka memahami

  perasaan tersebut. 7engan mendengar cerita, kanak-kanak menjadi lebih yakin, kreatif

  dan cergas se3aktu menghadapi masalah harian.

  7i samping itu, menndengar cerita dapat menyediakan pengalaman hadapan.Bercerita dengan teknik yang berkesan atau melibatkan secara keseluruhan minda,

  deria dan emosi pendengar, seakan-akan hidup sering dengan dunia cerita itu.

  2esannya, pendengar lebih bersedia untuk menghadapi situasi yang serupa dalam

  kehidupannya.

  0elain itu, cerita dapat mengajar cara penyelesaian masalah secara kreatif.

  >a)imnya, cerita mengandungi masalah atau konflik yang harus diselesaikan. Cerita

  memba3a pendengar menghayati setiap langkah untuk menyelesaikan masalah konflik

  tersebut. Cara ini mengajar kanak-kanak lebih kreatif, pintar akal dan ketabahan. Cerita

  juga menunjukkan tindakan dan akibat. Cerita memberi contoh kegagalan dan

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  21/33

  kejayaan, kesedihan dan kegembiraan. /ereka mencerminkan akibat setiap keputusan

  3atak, sama ada positif atau negative. (ni memberi tunjuk ajar kepada kanak-kanak

  untuk membuat keputusan positf pada masa kelak.

  9uru atau kaunselor boleh menjadikan teknik bercerita sebagai satu pendekatanterapi kepada murid-murid di mana guru boleh meneroka dan cuba mendekati murid

  bermasalah dengan bercerita. /urid yang bermasalah kadang-kadang sukar untuk

  meluahkan perasaan mereka secara terbuka kepada guru atau kaunselor. Fleh itu,

  guru perlu mencari sumber yang berkaitan dalam masalah yang sedang dihadapi atau

  pengalaman hidup yang pernah dilalui oleh murid tersebut.Berdasarkan sumber

  tersebut, guru perlu mereka dan mencipta jalan cerita yang sesuai supaya berkaitan

  dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. pabila murid mendengar cerita tersebut

  dia akan terdorong untuk mendengar lantas meluahkan perasaan atau masalah yangdihadapi secara tidak langsung. /alah, jika murid masih malu atau tiada keyakinan

  untuk bercerita kepada kaunselor, guru perlulah menyatakan pengakhiran cerita yang

  baik dan boleh dijadikan panduan dan pengajaran kepada murid tersebut. Hal ini

  supaya murid dapat membuat keputusan atau menyelesaikan masalah berpandukan

  penutup cerita yang disediakan oleh guru.

  Tujuan bercerita yang lain adalah untuk menerapkan nilai murni, pengajaran dan

  unsur-unsur teladan yang baik kepada murid. Fleh itu, seorang pencerita hendaklah

  bijak membuat pemilihan jalan cerita supaya kanak-kanak dapat dipupuk dengan nilai-

  nilai yang positif. 8alan cerita yang baik untuk kanak-kanak adalah cerita yang ringkas,

  mudah difahami, menarik, menggunakan bahasa yang sesuai danmempunyai nilai

  moral yang tinggi supaya murid dapat menghayati pengajaran yang ingin disampaikan

  pada akhir sesi bercerita. 1ilai-nilai murni boleh diserapkan secara langsung dan juga

  tidak langsung. &enyerapan nilai murni secara langsung selalunya dilaksanakan oleh

  pencerita semasa akhir sesi penceritaan. /anakala penyerapan secara tidak langsung

  dapat diselitkan semasa penceritaan tersebut berlangsung.

  0elain itu, apabila guru menggunakan teknik bercerita sebagai terapi, murid-

  murid akan diminta berkumpul membentuk bulatan atau sebagainya. 0emasa proses

  penyampaian, sesi soal ja3ab akan berlaku antara murid dengan guru. 9uru perlu

  mengambil kesempatan ini dengan mencungkil keberanian murid untuk menyuarakan

  pendapat di hadapan ka3an-ka3annya yang lain. 7engan terapi bercerita, murid juga

  dapat menambah keyakinan diri untuk mengekspresikan perasaan dan idea di mana

  pendekatan ini memerlukanpenglibatan murid secara aktif.

  iii. T%+!'i S%ni

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  22/33

  Terapi seni adalah proses pemulihan sikap dan emosi yang sering digunakan.

  9abungan antara kaedah psikologi, perlakuan, bakat dan disiplin diri boleh dijadikan

  ruang untuk terapi seni diolah sebagai mekanisme pemulihan.Terapi seni juga adalah

  kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan pemikiran mereka yang

  tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni terutama lukisan.

  /enurut merican rt ssociation, terapi seni adalah satu profesion kesihatan

  mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan

  menyempurnakan fi)ikal, mental dan emosi individu di ba3ah semua peringkat umur.

  Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan

  media 3arna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik

  dan teknik proses kreatif.

  /elalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan

  keperluan dalaman dan konflik ji3a serta boleh memberi bantuan dalam pencarian

  resolusi. &enghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat

  nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar. 4 8udith

  &eck5

  /elalui ekspresi seni, pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan

  keperluan dalaman dan konflik ji3a serta boleh memberi bantuan dalam pencarian

  resolusi. &enghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat

  nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui reka bentuk @seni luarA.

  0elanjutnya, pakar terapi ataupun kaunselor akan mengajak klien untuk

  membincangkan karya yang dihasilkan. /elalui proses ini, klien akan diminta supaya

  bersikap terbuka dalam meluahkan dan bercakap tentang segala emosi dan perasaan-

  perasaan terpendam yang dihadapi olehnya.

  2aunselor akan berusaha membantu klien menyelesaikan masalah dan

  merungkai kegusaran yang dihadapi oleh klien berdasarkan interpretasi kaunselor

  terhadap gambaran ekspresif melalui hasil seni yang dihasilkan oleh klien. 7engan ini,

  melalui kaedah terapi seni ini, klien berupaya menggali perasaannya serta

  menyelesaikan masalah yang membelenggunya dengan cara yang berkesan dan tidak

  menakutkan dengan bantuan daripada kaunselor.

  i. T%+!'i M#i(

  Terapi mu)ik adalah alternatif dalam ra3atan moden dan satu bidang profesional

  yang menggunakan mu)ik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan

  taraf kesihatan mental serta fi)ikal. (a adalah satu teknik klinikal dan evidence

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  23/33

  -based yang dijalankan oleh pakar dan berdasarkan kepada fakta-fakta hasil

  kajian.. /u)ik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar

  pada tahap-tahap berbe)a. Tenaga yang serupa juga 3ujud dalam tubuh dan minda

  kita. 0ekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam

  badan kita, mu)ik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan.

  Terapi mu)ik adalah berkesan untuk meningkatkan atau menyediakan suasana

  yang lebih tenang. 0elain itu, terapi mu)ik juga melegakan keresahan, kemurungan

  dan meringankan stress. Terapi mu)ik membantu klien 4pesakit 5 yang mempunyai

  masalah berkaitan emosi untuk meneroka serta menyelami perasaan mereka sendiri.

  /elalui cara ini mereka dapat melakukan perubahan yang positif terhadap tingkah

  laku. 0elain itu, klien juga dapat mempraktikkan penyelesaian masalah yang secara

  tidak langsung merungkaikan dan menyelesaikan konflik mereka.

  . K!#$%&in Bib&i)

  Terapi Biblio ialah penggunaan buku-buku untuk menolong orang menyelesaikan

  masalah. 2onteks kanak-kanak kaunseling biblioterapi adalah bahan bacaan penulisan

  yang terbimbing. Bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau menyelesaikan

  masalah sejajar dengan keperluan terapeutik kanak-kanak. (a juga dikenali sebagai

  Gbimbingan melalui bacaan.

  2onsep terapi biblio ialah membaca untuk pengalaman ra3atan. (a juga

  merangkumi pemilihan bahan membaca untuk klien yang mempunyai pengalaman

  yang relevan dengan situasi yang tertulis dalamnya. (a juga merangkumi pendekatan

  terapi bercerita. Terapi biblio ini telah diluaskan hingga dipadankan dengana ktiviti

  perbincangan atau bermain.

  2egunaan terapi biblio ialah mengurangkan stress atau tekanan yang dihadapi.

  Contohnya, bahan-bahan seperti Chickens 0oup dapat membantu seseorang yangmurung akibat satu pengalaman trauma untuk pulih 4dari segi emosi5. /embaca adalah

  satu proses terapi yang boleh bantu hilangkan kebosanan 4misalnya ketika beratur

  menunggu sesuatu5, menghilangkan ketegangan 4panas baran, marah, tidak sabar5,

  serta membantu untuk menyelesaikan masalah murid.

  7. K!#n$%&in K%&)m')(

  a. 8elaskan asas kaunseling kelompok.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  24/33

  2aunseling kelompok merupakan satu pendekatan yang dinamik dan berkesan bagi kaunselor

  terlatih dalam proses membantu klien dalam menyelesaikan masalah. &endekatan ini dikhususkan

  bagi golongan individu biasa yang menghadapi masalah yang sama dalam satu masa, dan isu

  permasalahan yang dihadapi berbentuk permasalahan yang normal. 2aunseling kelompok juga

  dinamakan sebagai suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lain dalam satu

  kelompok yang menfokuskan aspek permasalah yang sama dalam konteks tingkahlaku dan

  terdapat penglibatan fungsi- fungsi terapi atau pemulihan. &emilihan ahli-ahlinya adalah berbentuk

  sukarela. 6ogers 4!$5, mendefinisikan kaunseling kelompok sebagai orientasi permasalahan

  dan proses pemulihan dalam usaha merasionalkan seseorang mengikut kehendak ramai. Hal ini

  jelas menyokong penglibatan fungsi-fungsi terapi dalam proses kaunseling kelompok. 9ibson dan

  /itchell 4!I5 mentakrifkan kaunseling kelompok sebagai satu proses membantu seseorang klien

  menyesuaikan diri dengan hal sehariannya dari aspek tingkah laku, perhubungan peribadi, nilai

  diri, sikap serta permilihan kerjaya yang bersesuaian dengan kemahiran yang dimiliki oleh individu

  berkenaan. 7alam hal ini, pelaksanaan kaunseling kelompok dilihat sebagai satu Jplatform yang

  amat berkesan dalam membantu ahli-ahlinya dalam menyelesaikan masalah di persekitarannya

  dan isu yang dibangkitkan oleh mereka secara diskusi, perkongsian pendapat dan informasi dalam

  menemui solusi yang paling sesuai dan tepat.

  &eringkat asas bimbingan secara kelompok%

  /engenal pasti dan membentuk kumpulan secara objektif untuk Bimbingan 0ecara

  2elompok

  0esi sumbangsaran%

  o Frientasi dan pendedahan diri

  o 2onflik dan pertentangan

  o &erkembangan hubungan yang rapat dan integrasi

  o /engusulkan alternatif penyelesaian masalah

  o /embuat keputusan berdasarkan rumusan

  Tindakan susulan

  b. Huraikan bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk memilih ahli kelompok?

  2aunseling kelompok ini dibentuk dengan disertai oleh tujuh hingga dua belas, orang

  mengikut kesesuaian, yang terdiri daripada seorang ketua atau kaunselor dan ahli-ahlinya

  4Kuraidah,'$$5. hli dipilih secara sukarela. &ada peringkat a3al pemilihan ahli, proses temu

  duga perlu dijalankan supaya ahli yang dipilih bersesuaian dengan topik atau isu yang bakal

  dibincangkan. 0elain itu, dengan proses temu duga ini, sedikit pendedahan tentang proses

  kaunseling kelompok dapat digambarkan kepada ahli-ahli sebelum perbincangan dimulakan.

  2etua bertindak sebagai seorang yang dipertanggungja3abkan dalam mengendali dan

  mengetuai kelompok berkenaan serta menentukan isu yang ingin dibincangkan. 2etua juga

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  25/33

  perlu jelas dengan tujuan dan matlamat sebenar pembentukan kelompok tersebut agar

  kelompok yang dibentuk akan menghasilkan perbincangan yang produktif dan berjaya.

  2epincangan ketua mencerminkan kelompok perbincangan yang gagal. 2epekaan dan

  ke3iba3aan ketua juga penting dalam menyesuaikan teori yang dipelajari dengan situasi yang

  dihadapi berikutan ketua atau kaunselor tersebut menghadapi lebih daripada seorang klien

  yang mempunyai personaliti yang berbe)a-be)a dan variasi.

  2emesraan dan keselesaan antara ahli kumpulan perlu dipupuk terlebih dahulu sebelum

  sesi perbincangan dimulakan. Hal ini bagi me3ujudkan keselesaan antara ahli kumpulan

  dalam bekerjasama menjayakan sesi kaunseling. Fleh itu, proses kaunseling perlu dimulakan

  dengan sesi taaruf terlebih dahulu. 9a)da, 7ucan dan /eado3 4!+5, menjelaskan baha3a

  dalam pendekatan kaunseling kelompok, nilai terapinya terletak pada suasana saling

  mempercayai, penerimaan, saling memahami dan sokongan yang berpandukan padakebenaran. 2eempat-empat aspek ini sangat penting dalam menjayakan sesi perbincangan

  yang dijalankan. Hal ini disebabkan ahli-ahli yang terlibat akan lebih terbuka untuk berkongsi

  pengalaman hidup mereka dengan ahli-ahli yang lain dan lebih ikhlas dalam usaha bantu-

  membantu sesama mereka.

  0esi perbincangan diteruskan dengan penyataan isu yang ingin dibincangkan dan aspek-

  aspek yang perlu diambil kira seperti faktor penyebab masalah tersebut dan solusi yang tepat

  dalam menyelesaikannya. 0epanjang sesi perbincangan ini berjalan, setiap ahli diberi hak

  kebebasan untuk menyuarakan pendapat. 1amun, sensitiviti ahli-ahli yang lain perlu diambil

  kira agar konflik antara ahli dapat dielakkan.

  c. Terdapat dua jenis kelompok. 8elaskan.

  2elompok &rimer

  2elompok primer adalah kelompok yang jumlah anggotanya sedikit, 3alaupun tidak setiap

  kelompok yang anggotariya sedikit adalah kelompok primer. Hubungan antaranggota bersifatpersonal 4saling kenal secara pribadi5 dan mendalam, di3arnai oleh kerja sama, sering

  bertatap muka dalam 3aktu lama, sehingga terbangun keterlibatan perasaan yang dalam.

  Tujuan berkelompok adalah membangun hubungan personal itu sendiri. :alaupun

  kadang terjadi konflik, namun masing-masing anggota kelompok primer menunjukkan perhatian

  yang tulus terhadap kesejahteraan sesama anggota. 8adi, hubungan dalam kelompok primer

  bersifat informal, intimakrab, personal, dan total. Contoh kelompok primer adalah keluarga,

  kelompok teman, dan sepermainan.

  2elompok 0ekunder

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  26/33

  2elompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak. Hubungan

  antaranggota bersifat impersonal 4tidak saling kenal secara pribadi5, lebih di3arnai oleh

  kompetisi, jarang bertatap muka dalam 3aktu lama, sehingga tidak terbangun hubungan yang

  emosional. Hubungan yang ada lebih bersifat fungsional, artinya orang bukan dilihat dan segi

  @siapanyaA melainkan lebih dilihat dan segi @apa kegunaannyaA bagi pencapaian tujuan

  kelompok.

  Tujuan berkelompok adalah untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga kelompok lebih

  berperan sebagai sarana bukan tujuan.

  Hubungan dalam kelompok sekunder bersifat formal, impersonal, parsial, dan

  dilandaskan pada kemanfaatan kelompok semata. Contoh kelompok sekunder ialah organisasi

  buruh, sekolah.

  d. Huraikan tahap-tahap dalam proses kaunseling kelompok.

  P%+in(!* P%+m#&!!n

  /embentuk peraturan serta norma kelompok

  /engajar proses kelompok yang asas

  Hadir dari segi psikologi dan emosi

  Bersifat terbuka terhadap diri dan ahli

  Berkongsi ekspektasi dan harapan terhadap kelompok /emberitahu ahli baha3a mereka adalahbertanggungja3ab terhadap arah dan hasil

  kelompok

  /embantu ahli menentukan matlamat yang konkrit dan bermakna

  /enentukan matlamat kelompok

  /embincangkan rasa takut dan bimbang dikalangan ahli

  /engajar ahli kepentingan menerima dan meluahkan perasaan cemas

  /emberi contoh perlakuan yang memudahcarakan ahli membuat pendedahan kendiri serta

  perlakuan teraputik

  /enentukan semua ahli melibatkan diri

  /embantu ahli mengenal sikap membantah dan memberitahu ahli baha3a sikap ini adalah

  natural dan sihat dan seterusnya mengujudkan suasana yang terbuka supaya mereka

  dapat membincangkan sikap tersebut

  P%+in(!* K)n8&i(

  /emberitahu ahli kebaikan menerima dan membincangkan secara terbuka konflik yang

  berlaku dalam kelompok

  /enegur perlakuan-perlakuan merebut kuasa dan mengajar ahli cara mereka bolehmembahagikan tanggungja3ab di antara mereka untuk menentukan arah kelompok

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  27/33

  /enunjukkan contoh supaya ahli berbincang secara terus terang dan jujur dengan

  pemimpin sebagai seorang profesional dan juga seorang manusia

  /embantu ahli berbincang apa sahaja perkara yang boleh memba3a kebebasan mereka

  serta membuat mereka berdikari

  /enggalakkan ahli supaya sentiasa mengingat apa yang mereka kehendaki dari kelompok

  dan sentiasa minta apa yang diperlukan

  /embantu ahli menimbangkan pilihan dan alternatif apabila berhadapan dengan keadaan

  yang serba salah

  P%+in(!* K%+4!

  /engekalkan kemuafakatan kelompok

  /emberi peneguhan yang sistematik terhadap perlakuan yang mendatangkan

  kemuafakatan dan kerja-kerja yang produktif

  /emberi contoh perlakuan yang sesuai, terutama bersemuka secara jujur dan berhati-hati,

  mendedahkan kepada kelompok reaksi-reaksi yang sentiasa berlaku di dalam kelompok

  serta menunjukkan hormat terhadap ahli lain

  /embuat interpretasi atau memberi makna sesuatu pola perlakuan secara membina dan

  pada masa yang sesuai supaya ahli rela membuat penjelajahan kendiri dan memikirkan

  perlakuan alternatif

  /embantu ahli meluahkan perasaan sebak pada 3aktu-3aktu yang sesuai

  /embantu ahli memberi makna serta memikirkan semula tentang apa yang dialami didalam kelompok

  P%+in(!* P%n!m!*!n

  /emberi peneguhan kepada perubahan ahli dan mengingatkan isu-isu yang belum selesai

  di antara ahli denganahli dan di antara ahli dengan pemimpin sebelum kelompok tamat

  /embantu ahli menentukan cara mereka hendak aplikasikan apa yang dipelajari di dalam

  kelompok pada hidup mereka di luar kelompok /emberi masa yang secukupnya kepada ahli memba3a Junfinished business atau

  perkara-perkara yang terkilan semasa berada di dalam atau di luar kelompok

  /emberi ahli maklumbalas supaya boleh membantu mereka aplikasikan apa yang

  dipelajari dan menstruktur kelompok supaya semua ahli boleh memberi dan menerima

  maklumbalas

  /engajak ahli merenung perkara-perkara lain yang hendak diperbaiki supaya dapat terus

  berkembang

  /enggalakkan ahli meluahkan dengan sepenuhnya perasaan mereka mengenai

  penamatan dan membantu mereka menghadapi perasaan sedih atau cemas kerana

  hendak berpisah

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  28/33

  /enegaskan kepentingan menyimpan rahsia selepas kelompok tamat dengan cara tidak

  bercakap tentang mana-mana ahli di dalam kelompok atau situasi spesifik yang telah

  berlaku

  /enyediakan satu panduan untuk ahli menilai kesan kelompok ke atas diri mereka

  /erancang sesi susulan untuk semua ahli berkumpul semula /enimbangkan keperluan sesi susulan bersama ahli secara individu untuk

  membincangkan hasil kelompok yang mereka alami

  /encari sumber rujukan untuk ahli merujuk jika mereka perlukan perundingan yang lanjut

  e. 8elaskan peranan kaunselor sebagai pemudahcara.

  i. &engarah

  &ada peringkat penapisan, pemudahcara dikehendaki menentukan matlamat dan

  tujuan kelompok, serta menjalankan proses pemilihan ahli dengan sempurna.

  /erancang dengan rapi merangkumi aspek seperti pemilihan tempat dan penentuan

  masa yang sesuai.

  &ada peringkat orientasi kelompok, pemudahcara mengubah peranan menjadi seorang

  pemerhatio /engenal pasti apa yang berlaku

  o Tingkahlaku yang ditunjukkan

  o rah yang sedang ditujui

  ii. Frang yang berkecuali

  &emudahcara yang berperanan sebagai orang yang berkecuali bererti baha3a beliau harusbersifat objektif terhadap isu perbincangan ahli. 7engan itu beliau boleh menumpukan

  perhatian kepada proses dan dinamika kelompok.iii. Frang yang tidak campur tangan

  &emudahcara yang bersifat sedemikian perlu elak daripada melibatkan diri dalam

  membincangkan tentang kandungan isu yang berkenaan. Campur tangan akan

  menunjukkan sikap ketidakprihatinan atau tidak mengendahkan perasaan dan masalah

  ahli-ahli kelompok. 0uasana teraputik akan terjejas.iv. /anipulator

  /anipulator memba3a ahli-ahli kembali ke pangkuan yang betul. 7alam hal ini, beliau akan

  menggunakan kemahiran memimpin dan menyokong. &emudahcara menghargai dan

  mengiktiraf secara positif sumbangan semua ahli tanpa menunjukkan pilih kasih. kan

  tetapi, perlu peka kepada niat yang buruk di sebalik idea, pandangan dan tindakan

  sesetengah ahli yang berkenaan.v. &engurus

  Bertindak sebagai pengadil atau refri demi memastikan perbincangan kelompok berjalan

  dengan lancar dan tidak menyimpang daripada tajuk. /ungkin perlu menghentikan

  perbincangan tajuk yang tidak akan mendatangkan apa jua hasil atau manfaat kepada

  mana-mana ahli.&eranan ini hendaklah dimainkan dengan diplomasi agar tidak

  menyinggung hati sesiapa pun dalam kalangan kelompok.vi. &emangkin

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  29/33

  &emudahcara berusaha supaya mencapai satu keseimbangan di mana semua ahli diberi

  peluang untuk mengemukakan pendapat mereka, tanpa mengambil kira idea bernas atau

  biasa sahaja. &erlu memastikan supaya dapat mengoptimumkan pencapaian kelompok

  dan kepuasan ahli-ahli.

  f. Huraikan maksud dinamika dalam kelompok.

  7inamika dalam kelompok merujuk kepada kuasa- kuasa sosial yang 3ujud dalam kelompok.

  /emerihalkan interaksi yang berlaku antara dan sesama ahli termasuklah impak peranan

  kelompok serta pemudahcara dan penglibatan ahli. 7inamika kelompok juga boleh diukur

  melalui teknik-teknik seperti main peranan, aktiviti kelompok, mainan dan sebagainya.7inamika

  dalam kelompok juga merujuk kepada perasaan kepunyaan ahli terhadap kelompok yang

  mereka sertai.&emudahcara perlu percaya baha3a ahli-ahli mampu untuk menga3alperjalanan sesi kelompok. 7inamika dalam kelompok akan menjelma apabila semakin beransur

  sesi, semakin tinggi perasaan kekitaan dalam kalangan ahli. /ereka akan mencuba sedaya

  upaya untuk memba3a kelompok ke arah pencapaian matlamat.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  30/33

  9. A$!$ K%+4!! "!n M%m!-!mi Di+i P%&!4!+

  a. Huraikan konsep membina gaya hidup ?

  b. 8elaskan maksud konsep kendiri. 1yatakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep

  kendiri ?

  c. Huraikan maksud personaliti. pakah faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti ?

  d. 8elaskan Teori &erkembangan &ilihan 2erjaya

  i. Teori 9in)berg

  Teori perkembanagan kerjaya 4development career choice theory5 9in)berg merupakan

  hasil kerjasama suatu kumpulan yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan

  terhadap pemilihan kerjaya. /empunyai " tahap utama iaitu%

  . antasi'. Tentatif". 6ealistik

  /asa antasi%

  /asa ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sampai ira-kura $ tahuun atau '

  tahun. &ada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sebarangan atau

  didasarkan pada pertimbangan yang masak.

  /asa Tentatif

  Berlangsung ketika individu berusia tahun hingga I tahun. 9in)berg

  mengklasifikasikan kepada * tahap.

  /inat E &ilihan kerjaya berdasarkan kesenangan dan tarikan

  2apasitas 42emampuan5 E &emilihan kerjaya berdasarkan kemampuan

  1ilai E &ilihan kerjaya berdasarkan nilai pekerjaan

  Transisi E &erubahan ke masa realistik

  /asa realistik

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  31/33

  Dksplorasi E/emberi penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjaya dalam kaitan

  dengan tututan sebenar

  2ristalisasi E /elanjutkan pelajaran

  0pesifikasi E /emilih kerjaya

  ii. Teori 2endiri 0uper

  iii. Teori Holland

  Teori &emilihan 2erjaya Holland merupakan hasil kajian Holland terhadap

  personaliti yang memfokus kepada tipologi dan banyak dipengaruhi oleh Tret dan aktor.

  Teori ini dibentuk berasaskan andaian baha3a minat vokasional adalah satu daripada

  aspek personaliti dan oleh yang demikian deskripsi tentang minat individu juga

  menggambarkan personaliti seseorang. Tret-tret personaliti biasanya dikenal pasti melalui

  kecenderungan terhadap matapelajaran sekolah, aktiviti-aktiviti rekreasi, hobi dan kerja,

  sementara minat vokasional boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti 4dalam 0idek

  /ohd 1oah, '$$'5

  Teori Holland telah mengketegorikan individu kepada salah satu daripada enam

  kategori yang diberikan oleh Holland berdasarkan pengamatannya terhadap budaya

  masyarakat merika. Dnam personaliti tersebut ialah 6ealistik 465, (nvestigatif 4(5, rtistik

  45, 0osial 405, Dnterprising 4D5 dan Conventional 4C5.

  0etiap jenis personaliti terbentuk hasil daripada interaksi antara pelbagai desakan

  kebudayaan dan personal termasuklah rakan sebaya, pe3arisan biologi, keluarga, kelas

  sosial, budaya dan persekitaran fi)ikal daripada interaksi antara individu dengan faktor-

  faktor ini, individu akan menyukai aktiviti-aktiviti tertentu dan tidak kepada aktiviti-aktiviti

  yang lain. 0eterusnya, aktiviti-aktiviti ini kian diminati dan minat ini mendorong kepada

  pembentukan kumpulan kecekapan tertentu. Berdasarkan kepada enam kategori individu

  tersebut, Holland 4Kunker, !!*, Fsipo3, !", 0idek /ohd 1oah, '$$'5 telah

  mencadangkan enam personaliti individu yang boleh dipadankan dengan pekerjaan

  tertentu, iaitu%

  i. 6ealistik atau agresif- sesuai dengan kerja-kerja berat yang memerlukan kemahiran

  dan masculinity. (ndividu realistic biasanya akan memilih kerjaya yang akan

  membenarkan mereka mengekspresi segala ciri yang dimiliki oleh mereka. 2erjaya

  yang mereka pilih adalah seperti mekanik, juruteknik, tukang kayu dan lain-lain. Ciri-ciri

  yang dimiliki mereka ialah tidak sosial, akur, jujur, tulen, keras kepala, materialistic,

  keras hati, tidak menyendiri dan lain-lain.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  32/33

  ii. (nvestigatif atau intelektual - sesuai dengan pekerjaan yang lebih memerlukan

  pemikiran dari perbuatan seperti ahli kimia, doktor dan lain-lain. (ndividu investigative

  mempunyai ciri-ciri analitikal, berhati-hati, kritikal, kompleks, ingin tahu, rasional,

  menyisih diri, pendiam dan lain-lain.

  iii. rtistik atau imaginatif E artis, sama ada dalam bidang mu)ik atau seni. (ndividu artistik

  menyukai aktiviti-aktiviti yang kabur, bebas dan tidak sistematik yang memerlukan

  mereka memanipulasi bahan-bahan dan perkataan, di samping menghindari aktiviti-

  aktiviti yang eksplisit, sistematik dan berperaturan. Ciri-ciri yang mereka miliki ialah

  rumit, tunggang terbalik, emosional, ekspresif, idealistik, imaginatif, bebas, intuitif dan

  sebagainya.

  iv. 0osial - individu sosial akan memilih aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan

  memanipulasi orang lain seperti memberitahu, melatih, mendidik, memperkembang

  dan mengubati disamping menghindari aktiviti-aktiviti eksplisit, berstruktur dan aktiviti

  yang melibatkan bahan, peralatan dan mesin. /ereka mempunyai ciri-ciri seperti

  berpengaruh, berkerjasama, sabar, peramah, pemurah, suka menolong, idealistik,

  empati, baik hati dan lain-lain. /ereka meminati kerjaya seperti pendidik, ahli psikologi,

  pega3ai kebajikan dan kaunselor.

  v. Dnterprising atau eLtrovert - individu enterprising menyukai aktiviti-aktiviti

  memanipulasi orang lain seperti mengarah, membujuk dan memimpin untuk mencapai

  matlamat organisasi dan keuntungan ekonomi disamping menghindari aktiviti-aktiviti

  pemerhatian, simbolik dan sistematik. /ereka mempunyai ciri-ciri seperti sukakan

  pencapaian, suka mengembara, mudah bersetuju, bercita-cita tinggi, angkuh,

  bertenaga, suka menunjuk, menggembirakan, berusaha, yakin diri dan lain-lain.

  2erjaya yang mereka pilih ialah seperti ahli politik, pengurus, eksekutif dan perniaga.

  vi. Conventional atau praktikal - individu conventional memiliki minat, kecekapan, persepsi

  diri dan mempunyai ciri-ciri seperti berhati-hati, akur, teliti, defensif, cekap, sukar

  dilentur, memendam rasa, tabah hati, praktikal, cermat dan lain-lain. /ereka memilih

  kerjaya seperti kerani, setiausaha atau operator.

  vii. Teori Holland telah memberi sumbangan dan telah diaplikasikan dengan meluas dalam

  pelbagai bidang seperti membantu dalam pemilihan kerjaya, penyelidikan dalam sains

  sosial, pendidikan, perniagaan dan perindustrian. lat-alat ukuran untuk mengukur

  jenis personaliti serta aspek-aspek lain telah dirangka dan diperkenalkan seperti

  =ocational &reference (nventory 4=&(5, 0elf-7irected 0earch 40705, =ocational

  DLploration and (nsight 2it 4=D(25 dan /y =ocational 0ituation (nventory 4/=05 40idek

  /ohd 1oah, '$$'5.

 • 7/25/2019 Jawapan Ulangkaji Edu

  33/33

  e. 1ytakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses membuat keputusan kerjaya.

  &emba3aan genetik dan kebolehan istime3a meliputi bangsa, jantina, paras rupa dan

  ciri-ciri lain termasuklah kecacatan yang tidak boleh dipulihkan. 2eadaan dan peristi3a persekitaran meliputi keadaan sosial, kebudayaan, politik,

  kuasa ekonomi dan kuasa semula jadi seperti bencana alam dan kedudukan sumber

  asli.

  &engalaman pembelajaran termasuklah perkembangan kecenderungan kerjaya,

  kemahiran-kemahiran dan pemilihan kerjaya tertentu adalah dipengaruhi oleh

  pengalaman pembelajaran individu di masa lalu.

  2emahiran pendekatan tugas iaitu interaksi antara pengalaman pembelajaran, ciri-ciri

  genetik, keboehan istime3a dan faktor persekitaran mempengaruhi keputusan dalam

  kemahiran pendekatan tugas yang akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir.