ulangkaji 1

of 42 /42
Contoh Soalan Latihan 1 Soalan Struktur 1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai. a) ........................................................... ............................... b)............................................................ ............................... c)............................................................ ................................. (b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas. .............................................................. .................................. .............................................................. .................................. .............................................................. .................................. .............................................................. .................................. .............................................................. .................................. .............................................................. .................................. 2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini. Kelebihan a) ........................................................... ............................... b)............................................................ ...............................

Author: adeng120284

Post on 10-Nov-2015

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

try

TRANSCRIPT

Contoh Soalan Latihan 1Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

a) ..........................................................................................b)...........................................................................................c).............................................................................................

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakanduakelebihan dan kekurangan kaedah ini.

Kelebihana) ..........................................................................................b)...........................................................................................

Kelemahana) ..........................................................................................b)...........................................................................................

b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

a)...........................................................................................b)...........................................................................................c)...........................................................................................

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.

a)............................................................................................b)............................................................................................c)............................................................................................d)............................................................................................

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai

a)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

a)............................................................................................b)............................................................................................c)............................................................................................d)............................................................................................

(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.

a)............................................................................................b)............................................................................................c)............................................................................................

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.

a)............................................................................................b)............................................................................................c)............................................................................................

Soalan Esei

1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalamModel ADDIE?

(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran modelASSUREdalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.

2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.

(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.

3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran.

(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut1. Mel elektronik2. Telesidang video3. Hipermedia4. Realiti Maya5. Enjin pencarian

Januari 2010

Contoh Soalan Latihan 2Soalan Struktur1. (a) Apakah yang dimaksudkan denganmedia pengajaran?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkasempat peranan medadalam pengajaran dan pembelajaran.

a).......................................................................................b).......................................................................................c).......................................................................................d).......................................................................................

2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikantiga sebab mengapakeadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................b).......................................................................................c).......................................................................................

2.(b) Jelaskanbagaimanaanda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.(a) Jelaskantiga jenis shotdalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.(b) Senaraikanempat jenis pergerakan videoyang biasa dilakukan oleh juru kamera.

a).......................................................................................b).......................................................................................c).......................................................................................d).......................................................................................

4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskanempat (4) undang-undang hak intelektersebut.

a).......................................................................................b).......................................................................................c).......................................................................................d).......................................................................................

4.(b) Jelaskansebab-sebab berlakunya penyalahgunaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.

a).......................................................................................b).......................................................................................c).......................................................................................d).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1. Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik darjah, apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan amalan(B) Amalan dan proses(C) Teori dan sumber(D) Teori dan amalan

2. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah

(A) Carta(B) Video(C) Gambar foto(D) Transperansi

4. Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran?

(A) Pendidikan jarak jauh(B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri(C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung(D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja

5. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali

(A) Bahan pameran(B) Gambar bergerak(C) Gambar kaku(D) Rakaman audio

6. Dalam Model ASSURE, apakah langkah yang ke-5, yang dicadangkan oleh pengubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan(B) Menentukan objektif(C) Mendorong pengelibatan pelajar(D) Menilai keseluruhan sistem

7. Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah(A) Prinsip mudah(B) Prinsip harmoni(C) Prinsip imbangan(D) Prinsip Domain

9. Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu mengajar. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang, tinggi dan lebar. Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad.

(A) Model(B) Spesimen(C) Bahan 2 dimensi(D) Bahan 3 dimensi

10, Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali